Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.491

Rīgā 2006.gada 20.jūnijā (prot. Nr.33 45.§)
Veterinārās prasības govju, cūku, aitu, kazu un zirgu embriju un olšūnu un ērzeļu, āžu un teķu spermas tirdzniecībai Eiropas Savienības dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm
Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma 25.panta 1. un 11.punktu
(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1507 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka veterinārās prasības govju, cūku, aitu, kazu un zirgu embriju un olšūnu un ērzeļu, āžu un teķu spermas tirdzniecībai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm (turpmāk - dalībvalstis) un ievešanai no valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis (turpmāk - trešās valstis).

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. sperma - sagatavots vai atšķaidīts dzīvnieka ejakulāts;

2.2. embrijs - dzīvnieks attīstības sākotnējā pakāpē, kamēr to iespējams transplantēt recipientam;

2.3. kompetentā veterinārā iestāde - Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk - dienests) vai dalībvalsts vai trešās valsts iestāde, kura veic valsts veterināro uzraudzību un kontroli, vai cita iestāde, kurai dalībvalsts vai trešās valsts iestāde deleģējusi minētās funkcijas;

2.4. oficiālais veterinārārsts - dienesta inspektors vai dienesta pilnvarots veterinārārsts, vai citas valsts kompetentās veterinārās iestādes pilnvarots veterinārārsts;

2.5. spermas sagatavošanas centrs - kompetentās veterinārās iestādes uzraudzīts un atzīts uzņēmums, kurš sagatavo (iegūst, apstrādā un uzglabā) ērzeļu, āžu un teķu spermu tirdzniecībai dalībvalstīs;

2.6. centra veterinārārsts - veterinār­ārsts, kurš ir atbildīgs par spermas sagatavošanas centra darbības atbilstību šo noteikumu prasībām;

2.7. embriju transplantācijas uzņēmums - tehniķu grupa vai struktūrvienība, kas sagatavo (iegūst, apstrādā un uzglabā) govju, zirgu, aitu, kazu vai cūku embrijus un olšūnas tirdzniecībai un ko uzrauga kompetentā veterinārā iestāde un atzīts grupas veterinārārsts;

2.8. grupas veterinārārsts - veterinārārsts, kurš ir atbildīgs par embriju transplantācijas uzņēmuma darbības atbilstību šo noteikumu prasībām;

2.9. iegūšanas valsts - valsts, kurā sagatavo spermu, olšūnas vai embrijus;

2.10. ievākums - spermas, olšūnu vai embriju daudzums, ko vienā reizē iegūst no spermas, olšūnu vai embriju donordzīvnieka.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1507)

3. Noteikumi neattiecas uz:

3.1. zootehniskajām prasībām mākslīgās apsēklošanas organizēšanā un spermas izplatīšanā;

3.2. embrijiem, kas iegūti, pārnesot kodolus.

4. Izmeklējumus atbilstoši šiem noteikumiem veic valsts zinātniskais institūts "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts" vai laboratorija, kura ir akreditēta sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības" un par kuras akreditāciju sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" ir publicējusi paziņojumu savā mājaslapā internetā vai kura ir akreditēta citā Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcijā.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1507 redakcijā)

5. Dienests uzrauga šo noteikumu izpildi. Ja šajos noteikumos minētās prasības (viena vai vairākas) netiek pildītas, dienests anulē spermas sagatavošanas centra vai embriju transplantācijas uzņēmuma atzīšanu.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1507)

II. Prasības spermas, embriju un olšūnu tirdzniecībai dalībvalstīs

6. Tirdzniecībai izmanto zirgu, aitu un kazu mākslīgajai apsēklošanai paredzēto spermu. To:

6.1. iegūst un apstrādā atzītā spermas sagatavošanas centrā. Āžu un teķu spermu iegūst un apstrādā arī novietnē, ja tā atbilst normatīvajiem aktiem par veterinārajām prasībām aitu un kazu apritei;

6.2. iegūst, apstrādā un uzglabā atbilstoši šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām;

6.3. iegūst no ērzeļiem, āžiem un teķiem, kuru veselības stāvoklis atbilst šo noteikumu VII nodaļā minētajām prasībām.

7. Tirdzniecībā izmanto transplantācijai paredzētos zirgu, aitu, kazu, govju un cūku embrijus, kurus atzīts embriju transplantācijas uzņē­mums:

7.1. iegūst atbilstoši šo noteikumu V nodaļas prasībām;

7.2. ņem no donordzīvniekiem, kuru veselības stāvoklis atbilst šo noteikumu 69., 70. un 71.punktā noteiktajām prasībām;

7.3. apstrādā un uzglabā saskaņā ar šo noteikumu V un VI nodaļas pra­sībām.

8. Lai atzītu embriju transplantācijas uzņēmumu vai spermas sagatavošanas centru, saimnieciskās darbības veicējs iesniedz dienesta teritoriālajā struktūrvienībā iesniegumu. Iesniegumā norāda:

8.1. saimnieciskās darbības veicēja nosaukumu, adresi, tālruņa un faksa numuru, e-pasta adresi un reģistrācijas numuru;

8.2. embriju transplantācijas uzņēmuma vai spermas sagatavošanas centra nosaukumu (ja tāds ir) un faktisko adresi;

8.3. embriju transplantācijas uzņēmuma grupas veterinārārsta vārdu, uzvārdu un personas kodu;

8.4. darbības veidu (embriju transplantācija vai spermas sagatavošana), kurā vēlas saņemt atzīšanu;

8.5. pieprasījumu dienestam izsniegt atzīšanas apliecību (ja nepieciešams).

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1507 redakcijā)

9. Dienests 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas to izskata un vienojas ar iesniedzēju par embriju transplantācijas uzņēmuma vai spermas sagatavošanas centra darbības atzīšanas procedūras uzsākšanas datumu. Noteiktajā datumā dienests veic pārbaudi embriju transplantācijas uzņēmumā vai spermas sagatavošanas centrā un sagatavo protokolu.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1507 redakcijā)

10. Ja embriju transplantācijas uzņēmums vai spermas sagatavošanas centrs neatbilst šo noteikumu prasībām, dienests pieņem lēmumu noteikt 10 darbdienu ilgu termiņu neatbilstību novēršanai. Ja dienesta lēmumā norādītās nepilnības noteiktajā termiņā netiek novērstas, dienests pieņem lēmumu par atteikumu atzīt embriju transplantācijas uzņēmumu vai spermas sagatavošanas centru.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1507 redakcijā)

10.1 Ja embriju transplantācijas uzņēmums vai spermas sagatavošanas centrs atbilst šo noteikumu prasībām, dienests pieņem lēmumu par tā atzīšanu, piešķir atzīšanas numuru, iekļauj embriju transplantācijas uzņēmumu vai spermas sagatavošanas centru valsts veterinārās uzraudzības objektu reģistra sadaļā "Atzītie veterinārās uzraudzības objekti" un izsniedz atzīšanas apliecību, ja iesnieguma iesniedzējs to pieprasījis. Apliecībā norāda:

10.1 1. saimnieciskās darbības veicēja nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru;

10.1 2. embriju transplantācijas uzņēmuma vai spermas sagatavošanas centra nosaukumu (ja tāds ir), faktisko adresi, darbības veidu, kurā saņemta atzīšana, un piešķirto atzīšanas numuru.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1507 redakcijā)

10.2 Saimnieciskās darbības veicējs 10 darbdienu laikā rakstiski informē dienestu, ja:

10.2 1. mainījusies šo noteikumu 8.punktā minētā informācija;

10.2 2. embriju transplantācijas uzņēmums vai spermas sagatavošanas centrs pārtraucis darbību.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1507 redakcijā)

10.3 Dienests 30 dienu laikā izvērtē šo noteikumu 10.2 punktā minēto informāciju, veic pārbaudi embriju transplantācijas uzņēmumā vai spermas sagatavošanas centrā, ja tas nepieciešams, un izdara atbilstošus grozījumus šo noteikumu 10.1 punktā minētajā reģistrā.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1507 redakcijā)

10.4 Dienests savā mājaslapā internetā ievieto un aktualizē atzīto embriju transplantācijas uzņēmumu un spermas sagatavošanas centru sarakstu.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1507 redakcijā)

11. Ievedot no citas dalībvalsts Latvijā vai izvedot uz citu dalībvalsti zirgu, aitu, kazu vai cūku olšūnas un embrijus, govju olšūnas un embrijus un ērzeļu, āžu un teķu spermu, šo produktu kravai ir veterinārais (veselības) sertifikāts (oriģināls). Govju embriju un olšūnu veterināro (veselības) sertifikātu noformē atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam.

12. Veterināro (veselības) sertifikātu (oriģinālu) kopā ar spermas, embriju vai olšūnu kravu sūta līdz galamērķim. Sertifikāts atbilst šādām prasībām:

12.1. to izsniedz un apstiprina oficiālais veterinārārsts atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā izsniedz dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu veterināro (veselības) sertifikātu;

12.2. tas ir vismaz vienā no embriju, olšūnu vai spermas iegūšanas valsts oficiālajām valodām un vienā no galamērķa valsts oficiālajām valodām;

12.3. tas ir viens nedalīts dokuments;

12.4. tas paredzēts vienam kravas saņēmējam.

13. Par govju, cūku, aitu, kazu un zirgu spermas, olšūnu vai embriju nosūtīšanas galamērķi paziņo, izmantojot integrētu datorizētu sistēmu (TRACE), kas savieno dalībvalstu kompetentās veterinārās iestādes, lai atvieglotu informācijas apmaiņu starp spermas, embriju vai olšūnu pavaddokumentu nosūtītājvalsts un galamērķa valsts kompetentajām veterinārajām iestādēm.

14. Dzīvnieku spermas, olšūnu un embriju tirdzniecībā ar dalībvalstīm piemēro veterinārās kontroles pasākumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kontroles un uzraudzības kārtību tirdzniecībā ar dzīvniekiem, dzīvnieku spermu, olšūnām un embrijiem ar dalībvalstīm un trešajām valstīm.

15. Centra veterinārārsts vai grupas veterinārārsts kontrolē katru spermas sagatavošanas centrā vai embriju transplantācijas uzņēmumā ievesto spermas, olšūnu un embriju kravu un ziņo dienestam, ja konstatē, ka:

15.1. veterinārais (veselības) sertifikāts neatbilst šo noteikumu prasībām;

15.2. spermas, olšūnu vai embriju marķējums neatbilst šo noteikumu prasībām;

15.3. nav veikti šajos noteikumos minētie izmeklējumi.

16. Dienests aizliedz laist apritē govju, cūku, zirgu, aitu un kazu embrijus un olšūnas vai ērzeļu, āžu un teķu spermu, ja minēto produktu krava neatbilst šo noteikumu 15.punktā minētajām prasībām.

III. Prasības spermas, olšūnu un embriju ievešanai no trešajām valstīm

17. Spermu, olšūnas un embrijus ieved:

17.1. no tām trešajām valstīm vai to teritorijas daļām, no kurām Eiropas Komisija ir atļāvusi ievest ērzeļu, āžu un teķu spermu, zirgu, aitu, kazu, cūku un govju olšūnas un embrijus Eiropas Savienībā (2.pielikums);

17.2. no tiem trešo valstu spermas sagatavošanas centriem vai embriju transplantācijas uzņēmumiem, no kuriem Eiropas Komisija ir atļāvusi ievest ērzeļu, āžu un teķu spermu un govju, zirgu, aitu, kazu un cūku olšūnas un embrijus Eiropas Savienībā;

17.3. ja govju embriju donordzīvnieks:

17.3.1. pirms embriju iegūšanas ne mazāk kā sešus mēnešus uzturējies trešās valsts teritorijā ne vairāk kā divos ganāmpulkos;

17.3.2. atbilst dzīvnieku veselības prasībām, kas noteiktas šajos noteikumos;

17.4. ja trešās valsts prasības attiecībā uz tuberkulozi, brucelozi un govju enzootisko leikozi ir tādas pašas vai stingrākas, nekā noteikts normatīvajos aktos par veterinārajām prasībām govju un cūku apritei;

17.5. tikai saldētus embrijus - ja trešajā valstī veic vakcināciju pret mutes un nagu sērgu. Pirms nosūtīšanas uz dalībvalsti embrijus uzglabā saldētus ne mazāk kā 30 dienas;

17.6. ja embriju donordzīvnieki ir no ganāmpulka un novietnes:

17.6.1. kurā dzīvnieki vismaz 30 dienas pirms embriju ieguves nav vakcinēti pret mutes un nagu sērgu;

17.6.2. kurā nav noteikti veterinārie aizliegumi vai ierobežojumi atbilstoši normatīvajiem aktiem par dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas kārtību.

18. Latvijā no trešās valsts ieved olšūnu, embriju vai spermas kravu, ja tai ir aizpildīts veterinārais (veselības) sertifikāts. Veterinārais (veselības) sertifikāts (oriģināls), kuru sūta kopā ar spermas, embriju vai olšūnu kravu, atbilst šādām prasībām:

18.1. to aizpildījis un izsniedzis iegūšanas valsts oficiālais veterinārārsts atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā izsniedz dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu veterināro (veselības) sertifikātu;

18.2. tas aizpildīts vismaz vienā no galamērķa valsts oficiālajām valodām un vienā no tās dalībvalsts oficiālajām valodām, kurā paredzēta embriju, olšūnu vai spermas kravas ievešanas kontrole;

18.3. tas ir viens nedalīts dokuments;

18.4. tas ir paredzēts vienam kravas saņēmējam.

19. Dzīvnieku olšūnu, embriju vai spermas kravai, ko ieved no trešās valsts, dienests piemēro veterinārās kontroles kārtību atbilstoši normatīvajiem aktiem par veterinārās kontroles kārtību, ievedot Latvijā dzīvnieku izcelsmes produktus no trešajām valstīm.

IV. Veterinārās prasības spermas sagatavošanas centram

20. Spermas sagatavošanas centrs atbilst šādām atzīšanas prasībām:

20.1. centrā pastāvīgi veic uzraudzību centra veterinārārsts;

20.2. centrā ir:

20.2.1. norobežota dzīvnieku novietne, ērzeļu spermas sagatavošanas centrā - norobežota zirgu treniņu zona;

20.2.2. dzīvnieku izolēšanas telpa, kas paredzēta dzīvnieku izolēšanai un kas nesaskaras ar klīniski veselo dzīvnieku mītnēm;

20.2.3. spermas iegūšanas telpa vai zona ar atsevišķu telpu iekārtu un instrumentu tīrīšanai, dezinficēšanai vai sterilizēšanai;

20.2.4. spermas apstrādes telpa, kas ir nodalīta no zonas, kurā uzturas dzīvnieki;

20.2.5. spermas uzglabāšanas telpa, kas ir nodalīta no citām telpām.

21. Spermas sagatavošanas centra telpas atbilst šādām prasībām:

21.1. dzīvnieku novietne un zirgu treniņu zona ir nodalīta no spermas iegūšanas telpas vai zonas un spermas apstrādes un uzglabāšanas telpām;

21.2. ir novērsta iespēja centrā turētajiem dzīvniekiem nonākt saskarē ar dzīvniekiem ārpus centra;

21.3. dzīvnieku novietne, dzīvnieku izo­lēšanas telpa un spermas iegūšanas, apstrādes un uzglabāšanas telpas ir viegli tīrāmas un dezinficējamas.

22. Spermas sagatavošanas centrs atbilst šādām uzraudzības prasībām:

22.1. centrā uzturas dzīvnieki, kurus paredzēts izmantot spermas ieguvei;

22.2. centrā uzturas citi dzīvnieki, ja tie:

22.2.1. nepieciešami centra darbības nodrošināšanai;

22.2.2. nerada inficēšanās risku dzīvniekiem, no kuriem iegūst spermu;

22.2.3. atbilst centra veterinārārsta prasībām;

22.3. mākslīgajai apsēklošanai vai dabiskajai vaislai (lecināšanai) paredzēto zirgu veselības stāvoklis atbilst šo noteikumu 64. un 65.punktā minētajām prasībām, ja ērzeļu spermas sagatavošanas centram ir kopīga platība ar zirgu mākslīgās apsēklošanas telpām vai zonu un dabiskās vaislas telpām vai zonu;

22.4. ir izveidota datu bāze (papīra formā vai elektroniski), kurā par katru centra dzīvnieku pieejama šāda informācija:

22.4.1. suga, šķirne, dzimšanas datums un identifikācijas numurs;

22.4.2. datums, kad dzīvnieku ieved spermas sagatavošanas centrā un izved no tā;

22.4.3. slimības vēsture, veiktie diagnostiskie izmeklējumi, to rezultāti un vakcinācijas;

22.4.4. spermas iegūšanas datums;

22.4.5. informācija par spermas uzglabāšanu;

22.5. nepiederošu personu iekļūšana un uzturēšanās centrā ir aizliegta. Apmeklētāji, kuru uzturēšanās centrā ir atļauta, izpilda centra veterinārārsta norādījumus;

22.6. centrā strādā personāls, kurš veic dezinfekcijas procedūras un higiēnas pasākumus, lai novērstu infekcijas slimību izplatību;

22.7. spermas iegūšana, apstrāde un uzglabāšana notiek telpās vai zonā, kas ir paredzēta vienīgi šim nolūkam, un sperma nenonāk saskarē ar citas izcelsmes spermu.

23. Oficiālais veterinārārsts uzrauga spermas sagatavošanas centru un izvērtē centra darbības atbilstību šo noteikumu prasībām. Veicot pārbaudes, oficiālais veterinār­ārsts ievēro personīgo higiēnu, lai nepieļautu infekcijas slimības izplatības draudus. Oficiālais veterinārārsts veic pārbaudes:

23.1. ne retāk kā reizi gadā, ja centrā uzturas zirgi;

23.2. ne retāk kā reizi sešos mēnešos, ja centrā uzturas aitas un kazas.

24. Spermas sagatavošanas centra dzīvniekus 30 dienas pirms spermas iegūšanas un spermas iegūšanas periodā neizmanto lecināšanai.

25. Instrumentus un materiālus, kas spermas iegūšanas vai sagatavošanas procesā nonāk saskarē ar spermu vai tās donordzīvnieku, pirms lietošanas dezinficē (sterilizē) vai izmanto vienreiz lietojamos instrumentus.

26. Ja ērzeļu spermas sagatavošanas centram ir kopīga platība ar zirgu mākslīgās apsēklošanas telpām vai zonu un dabiskās vaislas telpām vai zonu, lieto atsevišķus instrumentus un iekārtas. Minētos instrumentus un iekārtas izmanto tikai:

26.1. spermas iegūšanai un apstrādei;

26.2. mākslīgajai apsēklošanai;

26.3. lecināšanai;

26.4. apkopjot spermas donordzīvniekus vai citus dzīvniekus, kas uzturas centrā.

27. Dzīvnieku izcelsmes produktus, ko izmanto spermas atšķaidīšanā, pirms izmantošanas apstrādā tā, lai tie neradītu risku dzīvnieku veselībai.

28. Ja sagatavo saldētu spermu, izmanto tādu kriogēnu, kas pirms tam nav izmantots citiem dzīvnieku izcelsmes produktiem.

29. Spermas uzglabāšanas un transportēšanas konteinerus pirms uzpildīšanas ar kriogēnu dezinficē vai sterilizē, vai izmanto vienreiz lietojamos konteinerus.

30. Saldētu spermu karantīnas laikā uzglabā uzglabāšanas telpās kriogēnā ne mazāk kā 30 dienas pirms nosūtīšanas. Konteinerā uzglabā un pārvadā spermu, kas iegūta no viena donordzīvnieka.

31. Spermu, kas paredzēta tirdzniecībai dalībvalstīs, no spermas sagatavošanas centra uzglabāšanas telpām līdz spermas nogādāšanai galamērķa dalībvalstī pārvadā marķētā konteinerā, ko aizzīmogojis oficiālais veterinārārsts.

32. Katra spermas deva ir marķēta. Marķējumā norāda:

32.1. spermas izcelsmes valsti;

32.2. spermas iegūšanas datumu;

32.3. spermas donordzīvnieka sugu, šķirni un identifikācijas numuru;

32.4. spermas sagatavošanas centra atzīšanas numuru un nosaukumu.

V. Veterinārās prasības embriju transplantācijas uzņēmumam

33. Embrijus iegūst, apstrādā un uzglabā grupas veterinārārsts vai kompetenti tehniķi grupas veterinārārsta uzraudzībā, kurus grupas veterinārārsts ir apmācījis veikt higiēnas un dezinfekcijas pasākumus, lai nepieļautu infekcijas slimību izplatīšanās iespējas.

34. Embriju transplantācijas uzņēmuma darbību kontrolē oficiālais veterinārārsts. Veicot pārbaudes, oficiālais veterinārārsts ievēro personīgo higiēnu, lai nepieļautu infekcijas slimību izplatīšanās iespējas.

35. Embriju transplantācijas uzņēmuma rīcībā ir pastāvīga vai pārvietojama laboratorija, kurā embrijus pārbauda, apstrādā un iesaiņo un kurā ietilpst vismaz darba virsma, mikroskops un kriogēnais (saldēšanas) aprīkojums.

36. Pastāvīgajā laboratorijā ir:

36.1. telpa, kurā embrijus apstrādā (veic manipulācijas) un kas atrodas līdzās, bet ir atdalīta no zonas, kurā no donordzīvniekiem iegūst embrijus;

36.2. telpa vai zona ar aprīkojumu embriju ieguves un apstrādes instrumentu un iekārtu tīrīšanai un sterilizācijai;

36.3. laminārās plūsmas iekārta, ja embrijam veic mikromanipulācijas, kas ietver iespiešanos zona pellucida. Iekārtu tīra un dezinficē embriju ievākumu apstrādes starplaikos.

37. Pārvietojamajā laboratorijā (atbilstoši iekārtotā transportlīdzeklī) ir divas atsevišķas daļas:

37.1. embriju pārbaudei un apstrādei (tīrā daļa);

37.2. to iekārtu un materiālu uzglabāšanai, ko lieto saskarē ar donordzīvniekiem.

38. Ja embriju transplantācijas uzņēmumā gatavo un apstrādā in vitro apaugļošanā un in vitro audzēšanā iegūtus embrijus, embriju transplantācijas uzņēmums izpilda papildu prasības:

38.1. grupas veterinārārsts nodrošina tehniķu apmācību par laboratorijas darba metodēm;

38.2. embriju transplantācijas uzņēmumā ir pastāvīga embriju sagatavošanas laboratorija, kurā ir:

38.2.1. atsevišķa telpa olšūnu ieguvei no olnīcām;

38.2.2. atsevišķa telpa vai zona olšūnu un embriju apstrādei;

38.2.3. atsevišķa telpa vai zona embriju uzglabāšanai;

38.3. embriju transplantācijas uzņēmumā ir laminārās plūsmas iekārta, kurā apstrādā olšūnas, spermu un embrijus. Spermu centrifugēt drīkst ārpus laminārās plūsmas iekārtas, ievērojot higiēnas pasākumus, kas novērš infekcijas slimību izplatīšanās iespējas.

39. Pārvietojamai laboratorijai nodrošināta sadarbība ar pastāvīgo laboratoriju, lai nodrošinātu pārvietojamās laboratorijas iekārtu sterilizāciju un apgādi ar šķīdumiem, instrumentiem un iekārtām, kuras izmanto embriju iegūšanai un apstrādei.

40. Ja dzīvnieku olšūnas un citus audus iegūst kautuvē, grupas veterinārārsts un tehniķi olšūnu un citu audu iegūšanai izmanto vienreiz lietojamos instrumentus un ekipējumu.

41. Embriju transplantācijas uzņēmuma grupas veterinārārsts vai tehniķi olšūnas un citus audus iegūst kautuvē un nogādā embriju sagatavošanas laboratorijā, ievērojot higiēnas un sterilitātes prasības, lai nepieļautu infekcijas slimību izplatīšanās iespējas.

VI. Embriju un olšūnu iegūšanas, apstrādes, uzglabāšanas un pārvadāšanas nosacījumi

42. Embrijus iegūst, apsēklojot šo noteikumu 7.punktā minētos embriju donordzīvniekus ar spermu, kas atbilst šādām prasībām:

42.1. zirgu, aitu un kazu embriju donordzīvniekus apsēklo ar spermu, kas sagatavota atbilstoši šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām;

42.2. cūku embriju donordzīvniekus apsēklo ar spermu, kas sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par veterinārajām prasībām cūku spermas tirdzniecībai;

42.3. govju embriju donordzīvniekus mākslīgi apsēklo vai govju olšūnas apaugļo in vitro ar spermu, kas sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par veterinārajām prasībām buļļu spermas tirdzniecībai dalībvalstīs vai ievešanai no trešajām valstīm.

43. Embrijus tirdzniecībai sagatavo embriju transplantācijas uzņēmumā. Embriji nedrīkst nonākt saskarē ar embrijiem, kuri neatbilst šo noteikumu prasībām.

44. Embrijus iegūst telpā vai zonā, kas:

44.1. ir viegli tīrāma un dezinficējama;

44.2. tiek uzturēta kārtībā;

44.3. ir nodalīta no apkārtējām telpām vai saimniecības daļām.

45. Embrijus sagatavo (pārbauda, nomazgā, apstrādā un ievieto marķētos un sterilos konteineros) pastāvīgās vai pārvietojamās laboratorijas telpās. Pārvietojamā vai pastāvīgā laboratorija atrodas teritorijā, kurā nav noteikti veterinārie aizliegumi vai karantīnas pasākumi atbilstoši normatīvajiem aktiem par dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas kārtību.

46. Instrumentus, kas embriju iegūšanas vai apstrādes laikā nonāk saskarē ar embrijiem vai to donordzīvnieku, pirms lietošanas dezinficē vai sterilizē, vai izmanto vienreiz lietojamos instrumentus.

47. Embriju iegūšanas laikā pārnešanas šķīdumā lietotie dzīvnieku izcelsmes produkti ir tā apstrādāti, ka nerada draudus dzīvnieku veselībai.

48. Olšūnu un embriju iegūšanai, apstrādei (pārbaudei, mazgāšanai un bagātināšanai), konservēšanai vai sasaldēšanai izmanto sterilizētas barotnes un šķīdumus.

49. Embriju sasaldēšanai paredzēto kriogēno līdzekli pirms tam neizmanto citiem dzīvnieku izcelsmes produktiem vai citiem nolūkiem.

50. Konteinerus, kuros embrijus uzglabā un pārvadā, dezinficē vai sterilizē pirms katras uzpildīšanas.

51. Katru konteineru, kurā embrijus uzglabā un pārvadā, marķē. Marķējumā norāda:

51.1. embriju iegūšanas datumu;

51.2. embriju sieviešu dzimuma donordzīvnieka un vīriešu dzimuma donordzīvnieka sugu, šķirni un identifikācijas numuru;

51.3. embriju transplantācijas uzņēmuma atzīšanas numuru.

52. Katru embriju mazgā ne mazāk kā 10 reizes šim nolūkam paredzētā šķīdumā. Embriju mazgājot, ievēro šādus nosacījumus:

52.1. šķīdumu maina katrā mazgāšanas reizē;

52.2. katrs šķīdums ir iepriekšējā šķīduma simtkārtīgs atšķaidījums;

52.3. embrija pārvietošanai katru reizi lieto sterilu mikropipeti;

52.4. vienā šķīdumā var mazgāt embrijus, kas iegūti no viena donordzīvnieka.

53. Pēc pēdējās mazgāšanas katru embriju pārbauda ar mikroskopu 50 reižu palielinājumā, lai noteiktu, vai zona pellucida nav bojāta, un saglabā tīru virsmu.

54. Jebkuru mikromanipulāciju, kas ietver iespiešanos zona pellucida, pēc pēdējās mazgāšanas un pārbaudes veic tikai šim nolūkam paredzētā un aprīkotā vietā. Šādu mikromanipulāciju drīkst veikt tikai embrijam, kuram zona pellucida nav bojāta.

55. To embriju ievākumu, kuri ir pārbaudīti atbilstoši šo noteikumu 53.punktam, ievieto sterilā un marķētā konteinerā un nekavējoties aizzīmogo.

56. Embrijus (ja sagatavo saldētus embrijus) sasaldē un uzglabā oficiālā veterinārārsta uzraudzītā uzglabāšanas telpā.

57. Embriju transplantācijas uzņēmums regulāri iesniedz skalojamo šķīdumu, mazgājamo šķīdumu, nederīgo (brāķēto) embriju un neapaugļoto olšūnu paraugus mikrobioloģiskai, mikoloģiskai un virusoloģiskai izmeklēšanai, lai noteiktu to piesārņojumu ar mikroorganismiem.

58. Embriju transplantācijas uzņēmumā ir informācija (papīra formā vai elektroniski) par embriju sagatavošanu. To glabā 24 mēnešus pēc embrija nosūtīšanas. Informācijā norāda:

58.1. embrija donordzīvnieku sugu, šķirni, vecumu, identifikācijas numuru un izcelsmes ganāmpulku;

58.2. embrija ieguves, apstrādes un uzglabāšanas vietu;

58.3. embrija identifikācijas numuru un ziņas par tā nosūtīšanas galamērķi;

58.4. ziņas par mikromanipulācijas paņēmieniem, kas ietver iespiešanos zona pellucida, vai citiem paņēmieniem (piemēram, in vitro apaugļošana vai/un in vitro audzēšana). In vitro apaugļošanā iegūtiem embrijiem drīkst marķēt visu embriju ievākumu, iekļaujot informāciju par olnīcu vai olšūnu ieguves datumu un vietu.

59. Šo noteikumu 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57. un 58.punkta nosacījumus piemēro olnīcu, olšūnu un citu in vitro apaugļošanā vai in vitro audzēšanā izmantojamu audu ieguvei, apstrādei un pārvadāšanai. Turklāt piemēro šādus papildu nosacījumus:

59.1. kautuve, kurā iegūst olnīcas un citus audus:

59.1.1. ir oficiālā veterinārārsta uzraudzībā. Oficiālais veterinārārsts veic donordzīvnieku pirmskaušanas apskati un pēckaušanas veterināro ekspertīzi;

59.1.2. neatrodas teritorijā, kurā noteikti veterinārie aizliegumi vai karantīnas pasākumi atbilstoši normatīvo aktu prasībām par dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas kārtību;

59.2. materiālus un instrumentus, kas nonāk tiešā saskarē ar olnīcām un citiem audiem, pirms lietošanas sterilizē un lieto tikai šim nolūkam vai izmanto vienreiz lietojamos instrumentus. Atsevišķa donordzīvnieka olšūnu un embriju apstrādei izmanto atsevišķus instrumentus un materiālus;

59.3. kautuvē iegūtās olnīcas un citus audus nedrīkst ienest embriju apstrādes telpās, kamēr kautuvē nav veikta dzīvnieka pēckaušanas veterinārā ekspertīze. Ja attiecīgajam donordzīvniekam vai jebkuram tajā pašā dienā nokautam dzīvniekam konstatē infekcijas slimības klīniskās pazīmes, visus šajā dienā kautuvē iegūtos audus un olnīcas iznīcina;

59.4. šo noteikumu 53. un 54.punktā minēto mazgāšanas un pārbaudes procedūru veic pēc in vitro audzēšanas procedūras pabeigšanas;

59.5. jebkuru mikromanipulāciju, kas ietver iespiešanos zona pellucida, veic pēc šo noteikumu 59.4.apakšpunktā paredzēto procedūru izpildes;

59.6. vienā ampulā vai stobriņā uzglabā embrijus, kas iegūti no viena donordzīvnieka.

60. Embriju transplantācijas uzņēmumā nodrošina embriju uzglabāšanu piemērotā temperatūrā telpās, kas atbilst šādām prasībām:

60.1. ir viena vai vairākas slēdzamas telpas, kas paredzētas vienīgi embriju uzglabāšanai;

60.2. telpa ir viegli tīrāma un dezinficējama;

60.3. ir pastāvīgs saņemto un nosūtīto embriju reģistrs, kurā īpaši norādīts embriju nosūtīšanas galamērķis;

60.4. telpas uzrauga grupas veterinārārsts;

60.5. telpas kontrolē oficiālais veterinārārsts;

60.6. saldētus embrijus pirms nosūtīšanas uzglabā ne mazāk kā 30 dienas.

61. Sasaldētus govju embrijus atļauts uzglabāt buļļu spermas uzglabāšanas telpās, ja:

61.1. tās atbilst normatīvajiem aktiem par veterinārajām prasībām buļļu spermas tirdzniecībai dalībvalstīs un ievešanai no trešajām valstīm;

61.2. to atļauj dienests;

61.3. embrijus uzglabā atsevišķos konteineros.

62. Tirdzniecībai dalībvalstīs paredzētos embrijus no uzglabāšanas telpām, kas atbilst šo noteikumu prasībām, līdz to nogādāšanai galamērķī citā dalībvalstī pārvadā marķētos un aizzīmogotos konteineros. Embrijiem transportēšanas laikā ir novērsta iespēja inficēties ar patogēniem mikroorganismiem un iespēja pārnest infekcijas slimības.

63. Plombas numurs, kas ir norādīts uz konteinera, atbilst veterinārā (veselības) sertifikāta numuram.

VII. Veterinārās prasības ērzeļiem, āžiem un teķiem spermas sagatavošanas centrā vai novietnē

64. Spermas iegūšanai izmanto ērzeļus, kuri atbilst šādām prasībām:

64.1. ievedot spermas sagatavošanas centrā, tie ir klīniski veseli;

64.2. tie ir no dalībvalsts, dalībvalsts teritorijas daļas vai trešās valsts un no novietnes, kas atrodas oficiālā veterinārārsta uzraudzībā un atbilst normatīvajiem aktiem par veterinārajām prasībām zirgu apritei un importam no trešajām valstīm;

64.3. 30 dienas pirms spermas iegūšanas tie ir turēti novietnē, kurā šai periodā nav konstatētas zirgu virālā artrīta klīniskās pazīmes;

64.4. 60 dienas pirms spermas iegūšanas tie ir turēti novietnē, kurā šai periodā nav konstatētas zirgu kontagiozā metrīta klīniskās pazīmes;

64.5. 30 dienas pirms pirmās spermas iegūšanas un spermas iegūšanas periodā tos neizmanto dabiskajai vaislai;

64.6. tiem veic šādus izmeklējumus:

64.6.1. lai noteiktu zirgu infekciozo anēmiju, - agara-gela imūndifūzijas reakciju (Coggins tests);

64.6.2. lai noteiktu zirgu virālo artrītu, - seruma (vīrusa) neitralizācijas reakciju. Ja seruma atšķaidījumā (1 : 4) rezultāts ir pozitīvs, tad visam spermas ievākumam, kas iegūts no ērzeļa, veic izmeklējumu ar vīrusa izolēšanas metodi, lai konstatētu zirgu virālā artrīta vīrusu;

64.6.3. zirgu kontagiozā metrīta izmeklējumus veic divas reizes ar septiņu dienu starplaiku, izolējot Taylorella equigenitalis no spermas parauga un no noskalojumu paraugiem no prepūcija, urīna izvadkanāla un tā bedrītes.

65. Ērzeļiem šo noteikumu 64.6.apakš­punktā minētos izmeklējumus veic šādā kārtībā:

65.1. ja paredzēta tirdzniecība ar svaigu vai atdzesētu spermu un:

65.1.1. ja ērzelis, no kura iegūst spermu, ne mazāk kā 30 dienas pirms spermas iegūšanas un spermas iegūšanas periodā pastāvīgi uzturas spermas sagatavošanas centrā un neviens šī centra zirgs nenonāk tiešā saskarē ar dzīvniekiem, kuru veselības stāvoklis ir sliktāks, tad izmeklējumus veic
14 dienas pēc pastāvīgās uzturēšanās sākuma spermas sagatavošanas centrā un spermas iegūšanas perioda sākumā, bet ne retāk kā reizi 12 mēnešos;

65.1.2. ja ērzelis, no kura iegūst spermu, pastāvīgi neuzturas spermas sagatavošanas centrā vai cits šī centra zirgs ir nonācis tiešā saskarē ar dzīvniekiem, kuru veselības stāvoklis ir sliktāks, tad izmeklējumus:

65.1.2.1. veic 14 dienu laikā, pirms uzsāk spermas iegūšanu, un spermas iegūšanas perioda sākumā, bet ne retāk kā reizi 12 mēnešos;

65.1.2.2. kas noteikti šo noteikumu 64.6.1.apakšpunktā, veic ne retāk kā reizi 120 dienās spermas iegūšanas periodā;

65.1.2.3. kas noteikti šo noteikumu 64.6.2.apakšpunktā, veic ne vēlāk kā 30 dienas pirms katras spermas iegūšanas, ja vien regulāri veiktā vīrusa izolēšanas metode neapstiprina, ka seropozitīvais dzīvnieks nav zirgu virālā artrīta izplatītājs;

65.2. ja paredzēta tirdzniecība ar saldētu spermu, izmanto vienu no šādām iespējām:

65.2.1. piemēro šo noteikumu 65.1.apakš­punktā minēto izmeklēšanas kārtību;

65.2.2. obligātajā saldētas spermas 30 dienu uzglabāšanas periodā un ne agrāk kā 14 dienas pēc spermas iegūšanas veic izmeklējumus, kas noteikti šo noteikumu 64.6.apakšpunktā, neatkarīgi no tā, vai ērzelis spermas sagatavošanas centrā uzturas pastāvīgi vai neuzturas pastāvīgi.

66. Spermas iegūšanai izmanto āžus un teķus:

66.1. kuri, pēc centra veterinārārsta atzinuma, spermas iegūšanas dienā ir klīniski veseli;

66.2. kuru veselības stāvoklis atbilst veterinārajām prasībām, ko piemēro vaislai paredzētajām aitām un kazām atbilstoši normatīvajiem aktiem par veterinārajām prasībām aitu un kazu apritei.

67. Āžiem un teķiem 30 dienu laikā pirms spermas iegūšanas veic izmeklējumus šādu slimību noteikšanai:

67.1. bruceloze (B. melitensis) - saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veterinārajām prasībām aitu un kazu apritei;

67.2. infekciozais epididimīts (B. ovis) - saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veterinārajām prasībām aitu un kazu apritei;

67.3. aitu pestivirusālā infekcija (border disease virus).

68. Ja kāds no šo noteikumu 64., 65., 66. un 67.punktā minētajiem izmeklējumiem ir pozitīvs:

68.1. pozitīvi reaģējušo dzīvnieku izolē un šī dzīvnieka spermu, kas ir iegūta pēc pēdējā veiktā izmeklējuma ar negatīvu rezultātu, aizliegts izmantot tirdzniecībā;

68.2. aizliegts izmantot tirdzniecībā citu pret attiecīgo slimību uzņēmīgo dzīvnieku spermu, kas spermas sagatavošanas centrā vai novietnē iegūta pēc tam, kad veikts izmeklējums ar pozitīvu rezultātu. Tirdzniecību ar spermu atsāk, kad centra dzīvnieku veselības stāvoklis atbilst šo noteikumu prasībām.

VIII. Veterinārās prasības govju, cūku, zirgu, aitu un kazu olšūnu un embriju donordzīvniekiem

69. Olšūnu un embriju donordzīvniekus izmanto olšūnu vai embriju iegūšanai, ja donordzīvnieki ir no ganāmpulkiem un novietnēm, kuras pārbaudījis oficiālais veterinārārsts un atzinis, ka:

69.1. aitu un kazu veselības stāvoklis atbilst normatīvajiem aktiem par veterinārajām prasībām aitu un kazu apritei;

69.2. zirgu veselības stāvoklis atbilst normatīvajiem aktiem par veterinārajām prasībām zirgu apritei un ievešanai no trešajām valstīm un ir ievēroti šādi nosacījumi:

69.2.1. zirgus pirms olšūnu vai embriju iegūšanas 60 dienas tur novietnēs, kurās šajā laikposmā nav konstatētas zirgu kontagiozā metrīta klīniskās pazīmes;

69.2.2. zirgus 30 dienas pirms olšūnu vai embriju iegūšanas neizmanto lecināšanai;

69.3. cūku veselības stāvoklis atbilst normatīvajiem aktiem par veterinārajām prasībām govju un cūku apritei.

70. Govju embriju donordzīvnieki atbilst šādām prasībām:

70.1. tie ne mazāk kā sešus mēnešus uzturas Eiropas Savienības teritorijā vai trešajā valstī, no kuras atļauts ievest govju embrijus un olšūnas Eiropas Savienībā;

70.2. tie uzturas izcelsmes ganāmpulkā ne mazāk kā 30 dienas pirms embriju iegūšanas;

70.3. to izcelsmes ganāmpulki ir:

70.3.1. brīvi no tuberkulozes atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā veic to infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, ar kurām slimo gan cilvēki, gan dzīvnieki;

70.3.2. brīvi no brucelozes vai nosacīti brīvi no brucelozes atbilstoši normatīvajiem aktiem par tādu infekcijas slimību profilaksi un apkarošanu, ar kurām slimo gan dzīvnieki, gan cilvēki;

70.3.3. brīvi no govju enzootiskās leikozes atbilstoši normatīvajiem aktiem par govju enzootiskās leikozes profilakses un apkarošanas kārtību. Donordzīvnieki var būt no ganāmpulkiem vai ganāmpulka, kurš nav brīvs no govju enzootiskās leikozes, bet par kuru ir saņemts dienesta apstiprinājums, ka pēdējo triju gadu laikā ganāmpulkā nav konstatētas govju enzootiskās leikozes klīniskās pazīmes;

70.4. iepriekšējo 12 mēnešu laikā tie uzturējušies ganāmpulkā, kurā nav konstatētas govju infekciozā rinotraheīta/pustulozā vulvovaginīta klīniskās pazīmes.

71. Govju embriju ieguves dienā embriju donordzīvnieks:

71.1. ir klīniski vesels;

71.2. uzturas ganāmpulkā un novietnē, kurā nav noteikti veterinārie ierobežojumi vai aizliegumi atbilstoši normatīvajiem aktiem par dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas kārtību.

72. Govīm, kuras izmanto par olšūnu donoriem (izņem olšūnas vai olnīcas), piemēro šo noteikumu 70. un 71.punktā minētos nosacījumus.

73. Donordzīvnieki, no kuriem pēc nokaušanas iegūst olšūnas un citus audus:

73.1. nav paredzēti nokaušanai saskaņā ar dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas programmu;

73.2. nav no ganāmpulka un novietnes, kurā noteikti veterinārie ierobežojumi vai aizliegumi atbilstoši normatīvajiem aktiem par dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas kārtību.

74. Kautuve, kurā paredzēts iegūt olšūnas un citus audus, neatrodas teritorijā, kurā noteikti veterinārie ierobežojumi vai aizliegumi atbilstoši normatīvajiem aktiem par dzīvnieku infekcijas slimību apkarošanas kārtību.

IX. Noslēguma jautājums

75. Noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 30.jūniju.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(Grozīta ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1507)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Padomes 1989.gada 25.septembra Direktīvas 89/556/EEK par dzīvnieku veselības nosacījumiem, kas reglamentē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar liellopu sugu mājdzīvnieku embrijiem un to importu no trešajām valstīm;

2) Padomes 1990.gada 26.jūnija Direktīvas 90/425/EEK par veterinārajām un zootehniskajām pārbaudēm, kas piemērojama Kopienas iekšējā tirdzniecībā ar noteiktiem dzīviem dzīvniekiem un produktiem, lai izveidotu iekšējo tirgu;

3) Padomes 1992.gada 13.jūlija Direktīvas 92/65/EEK, ar ko paredz dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz tādu dzīvnieku, spermas, olšūnu un embriju tirdzniecību un importu Kopienā, uz kuriem neattiecas dzīvnieku veselības prasības, kas paredzētas īpašos Kopienas noteikumos, kuri minēti direktīvas 90/425/EEK A(I) pielikumā;

4) Padomes 1993.gada 26.jūnija Direktīvas 93/52/EEK, ar kuru groza Direktīvu 89/556/EEK par dzīvnieku veselības nosacījumiem, kas reglamentē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar mājas liellopu embrijiem un to ievešanu no trešajām valstīm;

5) Padomes 2004.gada 26.aprīļa Direktīvas 2004/68/EK, ar ko nosaka dzīvnieku veselības noteikumus par dažu nagaiņu sugu dzīvu dzīvnieku importu un tranzītu caur Kopienu, groza direktīvas 90/426/EEK un 92/65/EEK un atceļ direktīvu 72/462/EEK;

6) Padomes 2008.gada 15.jūlija Direktīvas 2008/73/EK, ar ko vienkāršo informācijas norādīšanas un publicēšanas procedūras veterinārijas un zootehnikas jomā un groza Direktīvas 64/432/EEK, 77/504/EEK, 88/407/EEK, 88/661/EEK, 89/361/EEK, 89/556/EEK, 90/426/EEK, 90/427/EEK, 90/428/EEK, 90/429/EEK, 90/539/EEK, 91/68/EEK, 91/496/EEK, 92/35/EEK, 92/65/EEK, 92/66/EEK, 92/119/EEK, 94/28/EK, 2000/75/EK, Lēmumu 2000/258/EK un Direktīvas 2001/89/EK, 2002/60/EK un 2005/94/EK.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministra vietā - vides ministrs R.Vējonis
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.491
Govju embriju un olšūnu veterinārā (veselības) sertifikāta paraugs

05.JPG (71814 bytes)

06.JPG (46866 bytes)

07.JPG (89118 bytes)

Zemkopības ministra vietā - vides ministrs R.Vējonis
2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.491
Trešās valstis, no kurām Eiropas Komisija atļāvusi ievest govju embrijus Eiropas Savienībā

(Pielikums grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1507)

Nr.
p.k.

ISO kods

Valsts

1.

AR

Argentīna

2.

AU

Austrālija

3.

CA

Kanāda

4.

CH

Šveice

5.

HR

Horvātija

6.

IL

Izraēla

7.

MK

Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika

8.

NZ

Jaunzēlande

9.

(Svītrots ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1507)

10.

US

Amerikas Savienotās Valstis

Zemkopības ministra vietā - vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Veterinārās prasības govju, cūku, aitu, kazu un zirgu embriju un olšūnu un ērzeļu, āžu un teķu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 491Pieņemts: 20.06.2006.Stājas spēkā: 30.06.2006.Zaudē spēku: 16.09.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 97, 22.06.2006.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
138160
{"selected":{"value":"01.01.2010","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-15.09.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2010","iso_value":"2010\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2010.-15.09.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.06.2006","iso_value":"2006\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2006.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2010
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)