Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumus Nr. 276 "Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.788

Rīgā 2010.gada 17.augustā (prot. Nr.42 28.§)
Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība
Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 46.1 panta
ceturto daļu un Izglītības likuma 14. panta 27. un
30. punktu
(MK 05.09.2017. noteikumu Nr. 525 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. Valsts izglītības informācijas sistēmas saturu, uzturēšanas un aktualizācijas kārtību;

1.2. institūciju, kas kārto pedagogu un izglītības programmu reģistrus, kā arī kārtību, kādā reģistri tiek vesti un uzturēti;

1.3. Studējošo un absolventu reģistra publiski pieejamās informācijas apjomu un publiskošanas kārtību.

(MK 08.03.2016. noteikumu Nr. 143 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.09.2017. noteikumiem Nr. 525)

2. Valsts izglītības informācijas sistēma (turpmāk – sistēma) ir valsts informācijas sistēma, kuras darbības mērķis ir nodrošināt valsts, pašvaldību un izglītības iestāžu funkciju īstenošanu izglītības jomā.

3. Izglītības iestāžu reģistrs, Izglītības likumā noteiktu institūciju reģistrs, Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrs, Pedagogu reģistrs, Izglītības programmu reģistrs, Valsts vienotās obligāto izglītības vecumu sasniegušo bērnu uzskaites datubāze, Studējošo un absolventu reģistrs un Akadēmiskā personāla reģistrs ir sistēmas sastāvdaļa.

(Grozīts ar MK 08.03.2016. noteikumiem Nr. 143, kas grozīta ar MK 05.09.2017. noteikumiem Nr. 525)

4. Sistēmas pārzinis ir Izglītības un zinātnes ministrija, kas izglītības, sporta un jaunatnes politikas izstrādes un īstenošanas koordinācijas funkciju izpildei nodrošina:

4.1. Izglītības iestāžu reģistra, Izglītības likumā noteiktu institūciju reģistra, Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistra, Pedagogu reģistra, Izglītības programmu reģistra, Valsts vienotās obligāto izglītības vecumu sasniegušo bērnu uzskaites datubāzes, Studējošo un absolventu reģistra un Akadēmiskā personāla reģistra kārtošanu un darbību;

4.2. centralizētu informācijas iegūšanu par izglītības iestādēm, citām Izglītības likuma 36. panta pirmajā daļā minētajām institūcijām, bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem, licencētām un akreditētām izglītības programmām, izglītojamiem, pedagogiem, augstskolu un koledžu akadēmisko personālu, izglītības dokumentiem un oficiālo statistiku.

(MK 08.03.2016. noteikumu Nr. 143 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.09.2017. noteikumiem Nr. 525)

4.1 Izveidojot sistēmu, tās pārzinis uztur reģistru kārtošanai un oficiālās statistikas nodrošināšanai nepieciešamo elektronisko vidi:

4.1 1. informācijas uzkrāšanai izglītības jomā un tās publicēšanai, nodrošinot informācijas atklātību;

4.1 2. informācijas apmaiņai ar citām informācijas sistēmām izglītības, sporta un jaunatnes politikas īstenošanas uzraudzībai;

4.1 3. mācību un audzināšanas procesa kvalitātes pilnveides pasākumu izstrādei, īstenošanai un kontrolei;

4.1 4. oficiālās statistiskās informācijas operatīvai iegūšanai un apkopošanai;

4.5. absolventu nodarbinātības, ienākumu un bezdarba līmeņa monitoringam.

(MK 08.03.2016. noteikumu Nr. 143 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.09.2017. noteikumiem Nr. 525)

II. Sistēmas saturs

5. Sistēmā iekļauj informāciju par visām izglītības iestādēm, kuras reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā (turpmāk – izglītības iestāde) un citām Izglītības likuma 36. panta pirmajā daļā noteiktām institūcijām, kuras īsteno pieaugušo izglītības programmas un kuras reģistrētas Izglītības likumā noteiktu institūciju reģistrā (turpmāk – institūcija).

(Grozīts ar MK 08.03.2016. noteikumiem Nr. 143)

6. Par izglītības iestādi sistēmā iekļauj:

6.1. informāciju, kas norādīta Izglītības iestāžu reģistrā, atbilstoši normatīvajiem aktiem par izglītības iestāžu reģistrācijas kārtību;

6.2. izglītības iestādes akreditācijas lapas numuru, izdošanas datumu un derīguma termiņu (izņemot pirmsskolas izglītības iestādi, interešu izglītības iestādi un pieaugušo neformālās izglītības iestādi);

6.3. struktūrvienības, ja tāda ir izveidota, nosaukumu, adresi un darbības uzsākšanas datumu;

6.4. sporta sacensību kalendāru (attiecas uz profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm).

(Grozīts ar MK 19.08.2014. noteikumiem Nr. 494; MK 13.09.2016. noteikumiem Nr. 609; MK 05.09.2017. noteikumiem Nr. 525)

7. Par izglītības programmu (izņemot interešu izglītības programmu un pieaugušo neformālās izglītības programmu) sistēmā iekļauj šādu informāciju:

7.1. izglītības iestāde, kurai ir tiesības īstenot attiecīgo izglītības programmu;

7.2. izglītības veids;

7.3. izglītības programmas nosaukums;

7.4. izglītības programmas kods atbilstoši normatīvajiem aktiem par izglītības programmu klasifikāciju;

7.4.1 izglītības programmas īstenošanas plāns (izņemot augstākās izglītības studiju programmas);

7.5. profesionālās izglītības programmām – izglītības programmas īstenošanas ilgums, prasības iepriekš iegūtajai izglītībai, piešķiramā kvalifikācija;

7.6. izglītības programmas licences numurs, izdošanas datums un derīguma termiņš, ja tāds ir noteikts;

7.7. akreditācijas lapas numurs, izdošanas datums un derīguma termiņš, ja izglītības programma ir akreditēta;

7.8. izglītības programmas licences anulēšanas datums un anulēšanas iemesls;

7.9. izglītības programmas akreditācijas anulēšanas datums un anulēšanas iemesls.

(Grozīts ar MK 19.08.2014. noteikumiem Nr. 494; MK 08.03.2016. noteikumiem Nr. 143; MK 05.09.2017. noteikumiem Nr. 525)

7.1 Par interešu izglītības programmu sistēmā iekļauj šādu informāciju:

7.1 1. interešu izglītības joma un apakšjoma;

7.1 2. interešu izglītības programmas kods;

7.1 3. stundu skaits nedēļā;

7.1 4. interešu izglītības programmas īstenošanas vietas adrese.

(MK 19.08.2014. noteikumu Nr.494 redakcijā)

8. Par izglītojamo (izņemot izglītojamo augstākās izglītības programmā un pieaugušo neformālās izglītības iestādē) sistēmā iekļauj šādu informāciju:

8.1. vārds, uzvārds;

8.2. personas kods;

8.3. dzimums;

8.4. dzimšanas datums;

8.5. valstiskā piederība un tās veids;

8.6. funkcionālo traucējumu veids;

8.6.1 invaliditāte un īpašas kopšanas nepieciešamība;

8.7. datums, kad izglītojamais uzņemts izglītības iestādē, un datums, kad tas atskaitīts no izglītības iestādes;

8.8. klase, grupa vai kurss, profesionālās ievirzes klase (grupa) atbilstoši izglītības programmai, kuru izglītojamais apgūst;

8.8.1 interešu izglītības grupa, pagarinātās dienas grupa, fakultatīvās nodarbības grupa, ja audzēknis tādā ir ieskaitīts;

8.8.2 personai izsniegtās dzimšanas apliecības numurs, izdošanas datums, izdevējiestāde;

8.8.informācija par profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu mācību treniņu grupu rezultativitātes kritēriju sportā un nosacījumu attiecībā uz audzēkņu skaitu un vecumu izpildi iepriekšējā mācību gadā attiecīgajā grupā (attiecas uz profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm);

8.8.4 datums un numurs rīkojumam, ar kuru profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes izglītojamais, kurš izpildījis augstākas mācību treniņu grupas rezultativitātes kritērijus, pārcelts atbilstošā mācību–treniņu grupā;

8.9. izglītojamam izsniegtā personu apliecinošā dokumenta sērija, numurs, izdošanas datums, izdevējiestāde, dokumenta derīguma termiņš;

8.10. izglītojamam izsniegtie izglītību apliecinošie dokumenti atbilstoši šo noteikumu 12.punktam;

8.10.1 ilgstoši neattaisnoti kavējumi (kavējumu ilgums, to iemesli un rīcība to novēršanai);

8.10.2 ziņas par izglītojamā mācību statusu;

8.10.3 iemesls atskaitīšanai no izglītības iestādes;

8.11. deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese, tās aktualizēšanas iemesls un datums;

8.12. faktiskās dzīvesvietas adrese;

8.13. ģimenes locekļi (vecāki, aizbildnis vai audžuģimene), to personas kods un deklarētās dzīvesvietas adreses.

(Grozīts ar MK 19.08.2014. noteikumiem Nr. 494; MK 13.09.2016. noteikumiem Nr. 609; MK 05.09.2017. noteikumiem Nr. 525)

8.1 Par studējošo augstākās izglītības iestādē sistēmā iekļauj šādu informāciju:

8.1. personas dati:

8.1.1. vārds;

8.1.2. uzvārds;

8.1.3. personas kods vai identifikācijas numurs;

8.1.4. dzimums;

8.1.5. dzimšanas datums;

8.1.6. valstspiederība vai pases izdevējvalsts;

8.1.7. personas statuss Latvijā;

8.1.8. valsts, kurā iegūta vidējā izglītība (tikai par "mobilajiem studentiem" – Latvijas augstskolā vai koledžā imatrikulētie studējošie, kuri iepriekšējo izglītību ieguvuši ārpus Latvijas);

8.1.9. datums, kad studējošais ierakstīts augstākās izglītības iestādes studējošo sarakstā (imatrikulēts);

8.1.10. ziņas par studējošā (izņemot šo noteikumu 8.5. apakšpunktā minēto) reģistrāciju augstākās izglītības iestādes dienesta viesnīcā (ir/nav). Šo ziņu ievade ir brīvprātīga;

8.1.11. miršanas datums;

8.2. studiju programmu dati atbilstoši šo noteikumu 7. punktam;

8.3. semestru dati:

8.3.1. mācību (akadēmiskais) gads;

8.1 3.2. studiju programmas kods un nosaukums;

8.3.3. semestra kārtas numurs;

8.3.4. semestra sākuma un beigu datums;

8.3.5. studējošā piederība studiju programmas semestrim – sākuma un beigu datums;

8.3.6. mācību valoda;

8.3.7. studiju finansēšanas veids – valsts budžets, privātie līdzekļi vai cits finansējums;

8.3.8. studiju veids – pilna vai nepilna laika studijas;

8.3.9. izglītības ieguves forma – klātiene vai neklātiene (tai skaitā tālmācība);

8.4. ziņas par studiju pārtraukumu:

8.4.1. studiju pārtraukuma sākuma datums;

8.4.2. studiju pārtraukuma beigu datums;

8.5. ziņas par studējošo, kas sadarbības vai apmaiņas programmas ietvaros ieradies no ārvalstīm uz īslaicīgu studiju periodu ("kredītpunktu mobilitāte"), izņemot studējošos Nacionālajā aizsardzības akadēmijā:

8.5.1. ārvalstu sadarbības augstākās izglītības iestādes valsts;

8.5.2. studiju uzsākšanas datums Latvijas augstākās izglītības iestādē;

8.5.3. studiju beigu datums Latvijas augstākās izglītības iestādē;

8.6. ziņas par īslaicīgu studiju periodu studējošo ārvalsts augstākās izglītības iestādē sadarbības vai apmaiņas programmas ietvaros ("kredītpunktu mobilitāte"):

8.6.1. ārvalstu sadarbības augstākās izglītības iestādes valsts;

8.6.2. studiju uzsākšanas datums ārvalsts augstākās izglītības iestādē;

8.6.3. studiju beigu datums ārvalsts augstākās izglītības iestādē;

8.1 6.4. mobilitātes programmas veids (Eiropas Savienības programmas, citas starptautiskas/valstu programmas vai citas programmas);

8.1 6.5. mobilitātes veids (studiju periods vai prakse);

8.1 6.6. mobilitātes perioda laikā iegūtie kredītpunkti;

8.7. dati par izslēgšanu no studējošo saraksta (eksmatrikulāciju):

8.7.1. eksmatrikulēts ar diploma izsniegšanu (absolvents);

8.7.2. eksmatrikulēts bez diploma izsniegšanas;

8.7.3. eksmatrikulācijas datums;

8.8. studējošajam izsniegtais izglītību apliecinošais dokuments atbilstoši šo noteikumu 12. punktam.

(MK 05.09.2017. noteikumu Nr. 525 redakcijā; sk. 47., 48., 49. punktu)

9. Par pedagogu, kas piedalās vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu īstenošanā un mācību procesa nodrošināšanā, sistēmā iekļauj šādu informāciju:

9.1. vārds, uzvārds;

9.2. personas kods;

9.3. dzimums;

9.4. dzimšanas datums;

9.5. valstiskā piederība un tās veids;

9.5.1 norāde, vai informācija par personu pieejama Sodu reģistrā;

9.6. amats un iegūtā kvalifikācija, darba tiesisko attiecību nodibināšanas un izbeigšanas datums izglītības iestādē;

9.7. pedagogam izsniegtā personu apliecinošā dokumenta sērija, numurs, izdošanas datums, izdevējiestāde, dokumenta derīguma termiņš;

9.8. deklarētās, reģistrētās vai personas norādītās dzīvesvietas adrese, tās aktualizēšanas iemesls un datums;

9.9. faktiskās dzīvesvietas adrese;

9.10. pedagogam izsniegtie izglītību apliecinošie dokumenti saskaņā ar šo noteikumu 12.punktu;

9.10.1 pedagogam piešķirtās pedagoga profesionālās darbības kvalitātes apliecības numurs, derīguma termiņš, izdošanas vieta, izdošanas datums (ja tāds norādīts), izdevējiestāde un kvalitātes pakāpe;

9.11. pedagogu tarifikācija atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka pedagogu darba samaksas noteikšanas kārtību, darba samaksas apmēru un pedagogu darba slodzes lielumu.

(Grozīts ar MK 19.08.2014. noteikumiem Nr. 494; MK 13.09.2016. noteikumiem Nr. 609; MK 05.09.2017. noteikumiem Nr. 525)

9.1 Par izglītības iestādes (izņemot augstākās izglītības iestādi un pieaugušo neformālās izglītības iestādi) tehnisko personālu sistēmā iekļauj šādu informāciju:

9.1 1. vārds, uzvārds;

9.1 2. personas kods;

9.1 3. norāde, vai informācija par personu pieejama Sodu reģistrā;

9.1 4. darba tiesisko attiecību nodibināšanas un izbeigšanas datums izglītības iestādē.

(MK 08.03.2016. noteikumu Nr. 143 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.09.2016. noteikumiem Nr. 609)

10. Par privātpraksē strādājošo pedagogu (turpmāk – privātprakses pedagogs) sistēmā iekļauj šādu informāciju:

10.1. vārds, uzvārds;

10.2. personas kods;

10.3. dzimums;

10.4. dzimšanas datums;

10.5. izsniegtā privātprakses sertifikāta numurs, izdošanas datums, izsniegtā sertifikāta derīguma termiņš;

10.6. izglītības programmas veids un programmas nosaukums, kuru privātprakses pedagogs ir tiesīgs īstenot;

10.7. valstiskā piederība un tās veids;

10.8. deklarētās dzīvesvietas adrese;

10.9. faktiskās dzīvesvietas adrese;

10.10. norāde, vai Sodu reģistrā ir informācija par konkrēto privātprakses pedagogu;

10.11. tālrunis un e-pasts.

(Grozīts ar MK 13.09.2016. noteikumiem Nr. 609)

11. Par akadēmisko personālu, institūcijām un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem sistēmā iekļauj informāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem par Akadēmiskā personāla reģistru, Izglītības likumā noteiktu institūciju reģistru un Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistru.

(MK 08.03.2016. noteikumu Nr. 143 redakcijā)

12. Par izglītojamam vai pedagogam izsniegto valsts atzīto izglītības dokumentu (tajā skaitā par pedagoga profesionālo pilnveidi) sistēmā iekļauj šādu informāciju:

12.1. (svītrots ar MK 19.08.2014. noteikumiem Nr.494);

12.2. izsniegtā dokumenta veids;

12.3. dokumenta izdevējinstitūcijas nosaukums;

12.4. dokumenta numurs, sērija, izsniegšanas datums;

12.5. iegūtās izglītības veids, pakāpe, izglītības līmenis un apgūtā izglītības programma;

12.6. iegūtā kvalifikācija un specialitāte, ja tāda piešķirta;

12.6.1 vispārējās vidējās izglītības sertifikāta numurs, izdošanas datums un izdevējs un tajā norādītie vērtējumi mācību priekšmetos, kuros ir organizēts centralizētais eksāmens;

12.7. izglītības dokumentam par profesionālo pilnveidi – profesionālās pilnveides kursu nosaukums un apjoms stundās;

12.8. izglītības dokumentam par augstāko izglītību – nosaukumu un šo noteikumu 7. punktā minēto informāciju;

12.9. papildus ziņām par izglītības dokumentu personai, kura ieguvusi doktora zinātnisko grādu, norāda ziņas par promocijas darbu:

12.9.1. promocijas darba nosaukums;

12.9.2. promocijas darba vadītāja(-u) personas dati (vārds, uzvārds, personas kods vai identifikācijas numurs);

12.9.3. promocijas darba zinātnes nozare;

12.9.4. promocijas darba aizstāvēšanas datums.

(Grozīts ar MK 05.09.2017. noteikumiem Nr. 525; MK 27.03.2018. noteikumiem Nr. 179)

13. Statistikas pārskatos ievadāmās informācijas saturu nosaka:

13.1. atbilstoši normatīvajiem aktiem par izglītības oficiālās statistikas pārskatu veidlapu paraugiem;

13.2. Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošai profesionālās izglītības iestādei – atbilstoši izglītības un zinātnes ministra apstiprinātam veidlapas paraugam.

(Grozīts ar MK 05.09.2017. noteikumiem Nr. 525)

13.1 Pēc tam kad apstrādāti Valsts ieņēmumu dienesta dati par personu nodarbinātību, nodarbinātības jomu un ienākumiem un Nodarbinātības valsts aģentūras dati par personu ar bezdarbnieka un darba meklētāja statusu, Centrālā statistikas pārvalde (turpmāk – datu sniedzējs) sagatavo un iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā monitoringa datus par absolventu nodarbinātību un ienākumiem un par absolventiem, kuriem piešķirts bezdarbnieka vai darba meklētāja statuss.

(MK 05.09.2017. noteikumu Nr. 525 redakcijā)

13.2 Datu sniedzējam katru gadu līdz 30. aprīlim no sistēmas nodod šādus datus par absolventu:

13.1. eksmatrikulācijas (ar diploma izsniegšanu) gads un doktora zinātniskā grāda iegūšanas gads;

13.2. augstskolas vai koledžas nosaukums un reģistrācijas numurs izglītības iestāžu reģistrā;

13.3. studiju programmas kods;

13.4. vārds, uzvārds;

13.5. personas kods.

(MK 05.09.2017. noteikumu Nr. 525 redakcijā; sk. 50. punktu)

13.Atbilstoši šo noteikumu 13.1., 13.2. un 13.3. apakšpunktā minētajiem kritērijiem datu sniedzējs katru gadu līdz 31. decembrim iesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā kopsavilkuma datus sadalījumā pa augstskolām:

13.1. par absolventu nodarbinātību, bezdarbu un ienākumiem:

13.1.1. nodarbināto skaits;

13.1.2. bezdarbnieku un darba meklētāju skaits;

13.1.3. ekonomiski neaktīvo personu skaits;

13.1.4. emigrējušo skaits;

13.1.5. personu skaits, par kuriem nav datu;

13.1.6. vidējie mēneša ienākumi (euro);

13.2. par absolventu skaitu pēc nodarbinātības nozares klasifikācijas koda (sadaļu līmenī) atbilstoši Eiropas Savienības Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kodiem (NACE 2. red.);

13.3. par absolventu skaitu pēc profesijas klasifikācijas koda (pamatgrupu līmenī) atbilstoši starptautiskajai standartizēto profesiju klasifikācijai (ISCO-08);

13.4. par absolventu sadalījumu pa statistiskajiem reģioniem pēc deklarētās dzīvesvietas (Rīgas statistiskais reģions, Pierīgas statistiskais reģions, Kurzemes statistiskais reģions, Latgales statistiskais reģions, Vidzemes statistiskais reģions un Zemgales statistiskais reģions).

(MK 05.09.2017. noteikumu Nr. 525 redakcijā; sk. 50. punktu)

13.4 Absolventu nodarbinātības, ienākumu un bezdarba līmeņa monitoringu veic 10 gadus kopš absolventa augstskolas vai koledžas eksmatrikulācijas gada.

(MK 05.09.2017. noteikumu Nr. 525 redakcijā)

13.5 Monitoringa datus par absolventu nodarbinātības līmeni, nodarbinātības jomām, vidējiem ienākumiem un bezdarba līmeni apkopotā veidā sadalījumā pa studiju programmām, studiju līmeņiem un augstskolām reizi gadā publicē Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļvietnē un Latvijas atvērto datu portālā.

(MK 05.09.2017. noteikumu Nr. 525 redakcijā)

III. Sistēmas aktualizēšana

14. Izglītības un zinātnes ministrija:

14.1. (svītrots ar MK 08.03.2016. noteikumiem Nr. 143);

14.2. (svītrots ar MK 08.03.2016. noteikumiem Nr. 143);

14.3. slēdz vienošanās ar citu informācijas sistēmu turētājiem vai pārziņiem par datu automātisku apmaiņu tiešsaistē starp sistēmu un citām informācijas sistēmām. Saraksts, kurā norādītas informācijas sistēmas, starp kurām notiek datu apmaiņa, tiek publicēts sistēmā un ir publiski pieejams.

(Grozīts ar MK 05.09.2017. noteikumiem Nr. 525)

14.1 Akadēmiskās informācijas centrs sistēmā ievada un aktualizē:

14.1 1. informāciju par augstākās izglītības studiju programmām;

14.1 2. informāciju par augstākās izglītības iestāžu akreditāciju.

(MK 08.03.2016. noteikumu Nr. 143 redakcijā)

14.2 Valsts izglītības satura centrs līdz kārtējā gada 30. jūnijam ievada sistēmā un aktualizē šo noteikumu 12.6.1 apakšpunktā minēto informāciju.

(MK 27.03.2018. noteikumu Nr. 179 redakcijā)

15. Izglītības kvalitātes valsts dienests sistēmā ievada un aktualizē informāciju:

15.1. par izglītības iestādēm (izņemot informāciju par augstākās izglītības iestāžu akreditāciju);

15.2. par vispārējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības, profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmām;

15.3. (svītrots ar MK 08.03.2016. noteikumiem Nr. 143);

15.4. par privātprakses pedagogiem;

15.5. par institūcijām;

15.6. par bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem.

(Grozīts ar MK 08.03.2016. noteikumiem Nr. 143)

16. Novada pašvaldība un republikas pilsētas pašvaldība (turpmāk – pašvaldība):

16.1. pēc pašvaldības izglītības iestādes darbības izbeigšanas nodrošina likvidētās izglītības iestādes informācijas uzturēšanu par šīs iestādes izglītojamiem un pedagogiem;

16.2. pārzina un vada informācijas ievadi sistēmā pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs.

17. Izglītības iestādes sistēmā ievada un aktualizē šādu informāciju:

17.1. informāciju par izglītojamiem un pedagogiem – izglītības iestādes, kas īsteno izglītības programmas pirmsskolas, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē, kā arī interešu izglītības programmas;

17.2. informāciju par ilgstošiem neattaisnotiem kavējumiem, to iemesliem un rīcību to novēršanai – izglītības iestādes, kas īsteno pirmsskolas izglītības, vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmas (izņemot profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmas), atbilstoši normatīvajam aktam par kārtību, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi;

17.3. šo noteikumu 8.10. apakšpunktā minēto informāciju par izglītību apliecinošiem dokumentiem – izglītības iestādes, kas īsteno izglītības programmas pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē;

17.4. šo noteikumu 9.10. apakšpunktā minēto informāciju par izglītību apliecinošiem dokumentiem – izglītības iestādes, kas īsteno izglītības programmas pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē, kā arī interešu izglītības programmas;

17.5. informāciju par izglītības programmu īstenošanas plāniem – izglītības iestādes, kas īsteno vispārējās izglītības programmas pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē. Izglītības iestādes, kas īsteno profesionālās izglītības programmas pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē (izņemot profesionālās pilnveides izglītības programmas), informāciju par izglītības programmu īstenošanas plāniem pievieno sistēmā kā atsevišķu dokumenta datni.

(MK 13.09.2016. noteikumu Nr. 609 redakcijā)

17.1 Vispārējās izglītības iestādes (tai skaitā pirmsskolas izglītības iestādes), interešu izglītības iestādes, profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes (neatkarīgi no to juridiskā statusa) ievada un aktualizē sistēmā izglītības oficiālās statistikas pārskatus, kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas padotības profesionālās izglītības iestādes – statistikas pārskatus, kas noteikti ar Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumu.

(MK 19.08.2014. noteikumu Nr. 494 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.09.2017. noteikumiem Nr. 525)

17.2 Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes informāciju par kritēriju un nosacījumu izpildi iepriekšējā mācību gadā attiecīgajā grupā, pārcelšanu atbilstošā mācību–treniņu grupā un sacensību kalendāru sistēmā ievada atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas.

(MK 05.09.2017. noteikumu Nr. 525 redakcijā)

18. Pamatojoties uz personas iesniegtajiem dokumentiem un izglītojamā personas lietā esošo informāciju, izglītības iestāde ievada un aktualizē sistēmā šo noteikumu 8.2., 8.6., 8.7., 8.8., 8.8.1, 8.10., 8.10.2, 8.10.3 un 8.12. apakšpunktā minēto informāciju. Pamatojoties uz klases žurnālā esošo informāciju, izglītības iestāde ievada un aktualizē sistēmā šo noteikumu 8.10.1 apakšpunktā minēto informāciju par izglītojamā ilgstošiem neattaisnotiem kavējumiem.

(MK 13.09.2016. noteikumu Nr. 609 redakcijā)

18.1 Atbilstoši izglītības iestādes ievadītajam izglītojamā personas kodam sistēma tiešsaistes režīmā no Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas Invaliditātes informatīvās sistēmas iegūst un sistēmā saglabā šo noteikumu 8.6.1 apakšpunktā minēto informāciju.

(MK 19.08.2014. noteikumu Nr.494 redakcijā)

19. Atbilstoši izglītības iestādes ievadītajam izglītojamā personas kodam sistēma tiešsaistes režīmā no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistra (turpmāk – Iedzīvotāju reģistrs) iegūst un sistēmā saglabā šo noteikumu 8.1., 8.3., 8.4., 8.5., 8.8.2, 8.9., 8.11. un 8.13.apakšpunktā minēto informāciju.

(Grozīts ar MK 19.08.2014. noteikumiem Nr.494)

19.1 Atbilstoši augstākās izglītības iestādes ievadītajam studējošā personas kodam sistēma tiešsaistes režīmā no Iedzīvotāju reģistra iegūst un sistēmā saglabā šo noteikumu 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.1.4., 8.1.5., 8.1.6., 8.1.7. un 8.1.11. apakšpunktā minēto informāciju.

(MK 05.09.2017. noteikumu Nr. 525 redakcijā)

20. Pamatojoties uz pedagoga iesniegtajiem dokumentiem un darbinieka personas lietā esošo informāciju, izglītības iestāde sistēmā ievada un aktualizē šo noteikumu 9.2., 9.6., 9.9., 9.10. un 9.11.apakšpunktā minēto informāciju.

21. Atbilstoši izglītības iestādes ievadītajam pedagoga personas kodam sistēma tiešsaistes režīmā no Iedzīvotāju reģistra iegūst un sistēmā saglabā šo noteikumu 9.1., 9.3., 9.4., 9.5., 9.7. un 9.8.apakšpunktā minēto informāciju.

21.1 Atbilstoši izglītības iestādes ievadītajam personas kodam sistēma tiešsaistes režīmā no Sodu reģistra iegūst un sistēmā saglabā šo noteikumu 9.5.1 un 9.1 3. apakšpunktā minēto informāciju par izglītības iestādē nodarbinātajām personām, kā arī privātprakses pedagogiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem.

(MK 08.03.2016. noteikumu Nr. 143 redakcijā)

22. Ja Iedzīvotāju reģistrā nav informācijas vai kādas tās daļas par izglītojamo vai pedagogu, to sistēmā ievada un aktualizē izglītības iestāde, pamatojoties uz personas iesniegtajiem dokumentiem un izglītojamā vai darbinieka personas lietā esošo informāciju.

23. (Svītrots ar MK 19.08.2014. noteikumiem Nr.494)

24. Informāciju sistēmā ievada vai aktualizē nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā no informācijas iegūšanas vai tās rašanās dienas, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

24.1 Šo noteikumu 8.2., 8.3.1., 8.3.3., 8.3.4., 8.3.5., 8.3.6., 8.3.7., 8.3.8., 8.3.9., 8.4., 8.6. un 8.7. apakšpunktā un 12. punktā minēto informāciju par studējošiem, kuriem Iedzīvotāju reģistra likumā noteiktajā kārtībā piešķirts personas kods, un par ārvalstniekiem bez Latvijas piešķirtā personas koda šo noteikumu 8.1 punktā (izņemot 8.1.10. apakšpunktu) un 12. punktā minēto informāciju augstākās izglītības iestādes aktualizē un ievada divas reizes gadā (līdz kārtējā gada 1. aprīlim un 1. oktobrim).

(MK 05.09.2017. noteikumu Nr. 525 redakcijā)

24.2 Šo noteikumu 8.1.3., 8.1.9., 8.3.1., 8.4. un 8.7.3. apakšpunktā minēto informāciju par studējošiem, kuriem Iedzīvotāju reģistra likuma noteiktajā kārtībā piešķirts personas kods, augstskola aktualizē un ievada katru mēnesi līdz nākamā mēneša pirmajam datumam.

(MK 05.09.2017. noteikumu Nr. 525 redakcijā)

24.3 Šo noteikumu 12. punktā minētās ziņas par vispārējās vidējās un profesionālās vidējās izglītības dokumentiem izglītības iestādes ievada triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par attiecīga izglītības dokumenta izsniegšanu.

(MK 27.03.2018. noteikumu Nr. 179 redakcijā)

25. Oficiālā statistikas pārskatu informācijas ievadi sistēmā veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par izglītības oficiālās statistikas pārskatu veidlapu paraugiem.

(Grozīts ar MK 05.09.2017. noteikumiem Nr. 525)

26. Informāciju par akadēmisko personālu, institūcijām un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem ievada un aktualizē saskaņā ar normatīvajiem aktiem par attiecīgo reģistru. Izglītības kvalitātes valsts dienests divas reizes gadā (līdz 1. martam un 1. oktobrim) pārliecinās, vai Akadēmiskā personāla reģistram ir sniegta faktiskai situācijai atbilstoša informācija, un, ja nepieciešams, pieprasa augstākās izglītības iestādēm iesniegt informāciju, kas aktualizējama Akadēmiskā personāla reģistrā.

(MK 08.03.2016. noteikumu Nr. 143 redakcijā)

26.1 Šo noteikumu 9.10.1 apakšpunktā minēto informāciju sistēmā ievada iestāde, kas izdevusi pedagoga profesionālās darbības kvalitātes apliecību.

(MK 19.08.2014. noteikumu Nr.494 redakcijā)

26.2 Šo noteikumu 8.punktā (izņemot šo noteikumu 8.1.1., 8.1.2., 8.1.4., 8.1.5., 8.1.6. un 8.1.7. apakšpunktā minētās ziņas par studējošiem, kuriem Iedzīvotāju reģistra likumā noteiktajā kārtībā piešķirts personas kods) minēto informāciju sistēmā iesniedz augstākās izglītības iestādes.

(MK 05.09.2017. noteikumu Nr. 525 redakcijā)

27. Informācija sistēmā iekļaujama tiešsaistes datu pārraides režīmā.

IV. Sistēmas uzturēšana

28. Sistēmas tehnisko resursu uzturēšanu un informācijas arhivēšanu nodrošina sistēmas pārzinis.

29. Par informācijas ievadīšanu un aktualizēšanu sistēmā atbilstoši kompetencei atbild Izglītības un zinātnes ministrija, Akadēmiskās informācijas centrs, Izglītības kvalitātes valsts dienests, pašvaldības, izglītības iestādes un institūcijas.

(MK 08.03.2016. noteikumu Nr. 143 redakcijā)

30. Šajos noteikumos noteikto pienākumu veikšanai pašvaldības ir tiesīgas norīkot konsultantu.

31. Lietotāja tiesības piešķir, maina vai anulē sistēmas pārzinis.

32. Sistēmas pārzinis nodrošina sistēmas apritē esošās informācijas drošības pasākumu īstenošanu.

33. Sistēmas pārzinis sistēmas lietotāja tiesības atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām funkcijām un nepieciešamās informācijas apjomam, kā arī pamatojoties uz rakstisku pieprasījumu, piešķir:

33.1. Izglītības un zinātnes ministrijai un tās padotībā esošajām valsts pārvaldes iestādēm;

33.2. Akadēmiskās informācijas centram;

33.3. pašvaldībām;

33.4. izglītības iestādēm;

33.5. citām institūcijām, kuras attiecīgo informāciju apstrādā saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

(MK 05.09.2017. noteikumu Nr. 525 redakcijā)

34. Pieprasījumā norāda sistēmas lietotāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, iestādi, ar kuru sistēmas lietotājs ir darba tiesiskajās attiecībās, kontakttālruņa numuru un e-pasta adresi, sniedz darba pienākumu aprakstu, kuru veikšanai nepieciešama pieeja sistēmai.

35. Sistēmas pārzinis piešķir lietotāja tiesības triju darbdienu laikā pēc pieejas izveidei nepieciešamās informācijas saņemšanas un elektroniski informē sistēmas lietotāju par tam piešķirtajām tiesībām.

36. Sistēmas lietotājam nav tiesību nodot piešķirtās lietotāja tiesības citām personām.

37. Ja nepieciešams mainīt vai anulēt lietotāja tiesības, šo noteikumu 33. punktā minētās institūcijas triju darbdienu laikā iesniedz sistēmas pārzinim pieprasījumu par lietotāja tiesību maiņu vai anulēšanu.

(MK 05.09.2017. noteikumu Nr. 525 redakcijā)

V. Noslēguma jautājumi

38. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.septembrī.

39. Profesionālās izglītības iestādes šo noteikumu 9.11.apakšpunktā minēto informāciju un izglītības statistikas pārskatos iekļauto informāciju sistēmā uzsāk ievadīt 2015. gada 1.septembrī.

(Grozīts ar MK 19.08.2014. noteikumiem Nr.494)

40. Interešu izglītības iestādes un profesionālās ievirzes izglītības iestādes šo noteikumu 8.punktā minēto informāciju un izglītības oficiālās statistikas pārskatos iekļauto informāciju sistēmā uzsāk ievadīt 2012.gada 1.septembrī.

(Grozīts ar MK 05.09.2017. noteikumiem Nr. 525)

41. Izglītības kvalitātes valsts dienests šo noteikumu 10.punktā minēto informāciju sistēmā uzsāk ievadīt 2012.gada 1.septembrī.

42. Informāciju par augstākās akadēmiskās un profesionālās augstākās izglītības studiju programmām un augstākās izglītības iestāžu akreditāciju Izglītības un zinātnes ministrija sistēmā uzsāk ievadīt 2012.gada 1.septembrī.

43. Šo noteikumu 9.10.1 apakšpunktā minēto informāciju par pedagoga profesionālās darbības kvalitātes apliecībām, kas izdotas:

43.1. laikposmā no 2009. gada 1. septembra līdz 2014. gada 31. maijam, sistēmā ievada Izglītības un zinātnes ministrija;

43.2. no 2012. gada 1. jūnija, sistēmā, ievada to izdevējiestāde, sākot ar 2014. gada 1. septembri.

(MK 19.08.2014. noteikumu Nr.494 redakcijā)

44. Izglītības iestādes šo noteikumu 9.1 punktā minēto aktuālo informāciju pirmo reizi ievada līdz 2016. gada 1. jūnijam.

(MK 08.03.2016. noteikumu Nr. 143 redakcijā)

45. Līdz attiecīgās sistēmas funkcionalitātes nodrošināšanai izglītības programmu īstenošanas plānus neievada profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas izglītības programmām un profesionālās vidējās izglītības programmām izglītības tematiskajā jomā "Mākslas".

(MK 08.03.2016. noteikumu Nr. 143 redakcijā)

46. Informāciju par rīcību izglītojamo neattaisnoto kavējumu novēršanai, kā arī informāciju par izglītības programmu īstenošanas plāniem (profesionālās izglītības iestādēm) ievada līdz attiecīgās sistēmas funkcionalitātes nodrošināšanai, bet ne vēlāk kā līdz 2016. gada 31. decembrim.

(MK 13.09.2016. noteikumu Nr. 609 redakcijā)

47. Augstākās izglītības iestādes šo noteikumu 8.1.3., 8.1.9., 8.3.1., 8.4. un 8.7.3. apakšpunktā minēto informāciju par studējošiem sistēmā ievada līdz 2017. gada 31. decembrim.

(MK 05.09.2017. noteikumu Nr. 525 redakcijā)

48. Šo noteikumu 8.1.3., 8.2., 8.7.1. un 8.8. apakšpunktā minēto informāciju par 2017. gada absolventiem augstākās izglītības iestādes sistēmā ievada līdz 2018. gada 1. aprīlim.

(MK 05.09.2017. noteikumu Nr. 525 redakcijā)

49. Augstākās izglītības iestādes šo noteikumu 8.1 punktā (izņemot 8.1.10. apakšpunktu) minēto aktuālo informāciju par studējošiem, sākot ar 2018. gada 1. janvāri, tai skaitā par studējošiem, kas ieradušies no ārvalstīm uz īslaicīgu studiju periodu, absolventiem un personām, kuras ieguvušas doktora zinātnisko grādu, sistēmā pirmo reizi ievada līdz 2018. gada 1. aprīlim.

(MK 05.09.2017. noteikumu Nr. 525 redakcijā)

50. Šo noteikumu 13.2 un 13.punktā minētās darbības pirmo reizi veic, sākot ar 2019. gadu, norādot informāciju par 2017. gada absolventiem.

(MK 05.09.2017. noteikumu Nr. 525 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 788Pieņemts: 17.08.2010.Stājas spēkā: 01.09.2010.Zaudē spēku: 29.06.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 137, 31.08.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
215853
{"selected":{"value":"30.03.2018","content":"<font class='s-1'>30.03.2018.-28.06.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"30.03.2018","iso_value":"2018\/03\/30","content":"<font class='s-1'>30.03.2018.-28.06.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.09.2017","iso_value":"2017\/09\/08","content":"<font class='s-1'>08.09.2017.-29.03.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.09.2016","iso_value":"2016\/09\/16","content":"<font class='s-1'>16.09.2016.-07.09.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.03.2016","iso_value":"2016\/03\/11","content":"<font class='s-1'>11.03.2016.-15.09.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.08.2014","iso_value":"2014\/08\/28","content":"<font class='s-1'>28.08.2014.-10.03.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2010","iso_value":"2010\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2010.-27.08.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
30.03.2018
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)