Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.664

Rīgā 2010.gada 20.jūlijā (prot. Nr.37 50.§)
Kārtība, kādā tiek administrēts un uzraudzīts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, izveidojot kredītu fondu
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta septīto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek administrēts un uzraudzīts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai, un kārtību, kādā tiek administrēts un uzraudzīts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauku un zivsaimniecības attīstībai, izveidojot kredītu fondu (turpmāk – kredītu fonds).

2. Atbalsta mērķis ir veicināt kredītresursu pieejamību:

2.1. lauksaimniecības un lauku attīstības investīciju projektiem, ko īsteno atbilstoši:

2.1.1. Padomes 2005.gada 20.septembra Regulai (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA);

2.1.2. Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulai (EK) Nr. 1974/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1974/2006);

2.2. zivsaimniecības attīstības investīciju projektiem, ko īsteno atbilstoši:

2.2.1. Padomes 2006.gada 27.jūlija Regulai (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu;

2.2.2. Komisijas 2007.gada 26.marta Regulai (EK) Nr. 498/2007, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1198/2006 par Eiropas Zivsaimniecības fondu (turpmāk – Komisijas regula Nr. 498/2007).

3. Uz kredītu fonda aizdevumu var pretendēt atbalsta pretendents, kura projekta iesniegumu ir izvērtējis Lauku atbalsta dienests un pieņēmis lēmumu par projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem un publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem saskaņā ar vienu no šādiem normatīvajiem aktiem:

3.1. par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Lauku saimniecību modernizācija";

3.2. par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" ietvaros;

3.3. par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)";

3.4. par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Tūrisma aktivitāšu veicināšana";

3.5. par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Investīcijas akvakultūras uzņēmumos";

3.6. par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde".

4. Kredītu fonda aizdevumu nevar saņemt atbalsta pretendents, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 1974/2006 51.panta 3.punktā minētā grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja statusam.

5. Šo noteikumu 3.4.apakšpunktā minētajā normatīvajā aktā norādītajam pasākumam par kredītu fonda aizdevuma de minimis atbalstu uzskata to summas apmēru, kas veidojas starp atsauces likmi, kura noteikta saskaņā ar Komisijas paziņojumu par atsauces likmes un diskonta likmes noteikšanas metodes pārskatīšanu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2008.gada 19.janvāris, C14, 6.lpp.), un likmi, par kādu piešķirts aizdevums konkrētajam atbalsta pretendentam, un atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulā (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 28.decembris, Nr.379, 5.–10.lpp.) noteiktajām prasībām. Pārējiem šo noteikumu 3.punktā minētajos normatīvajos aktos norādītajiem pasākumiem par kredītu fonda aizdevuma atbalstu uzskata procentu likmes starpību, kas veidojas starp atsauces likmi, kura noteikta saskaņā ar Komisijas paziņojumu par atsauces likmes un diskonta likmes noteikšanas metodes pārskatīšanu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2008.gada 19.janvāris, C14, 6.lpp.), un likmi, par kādu piešķirts aizdevums konkrētajam atbalsta pretendentam.

6. Kredītu fondu finansē no valsts, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fonda finanšu līdzekļiem. Kredītu fonda pieejamo kopējo finansējumu veido kopsumma, kuru veido:

6.1. līdz 40 procentiem no 2010.gada 1.martā fiksētā šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3. un 3.4.apakšpunktā minētajos normatīvajos aktos norādīto pasākumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai publiskā finansējuma atlikuma, kas nav rezervēts saskaņā ar reģistrētajiem projektu iesniegumiem šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3. un 3.4.apakšpunktā minētajos normatīvajos aktos norādītajos pasākumos;

6.2. līdz 40 procentiem no 2010.gada 1.martā fiksētā Eiropas Zivsaimniecības fonda virziena "Akvakultūra, zveja iekšējos ūdeņos, zivsaimniecības un akvakultūras produktu apstrāde un mārketings" publiskā finansējuma atlikuma, kas nav rezervēts saskaņā ar reģistrētajiem projektu iesniegumiem šo noteikumu 3.5. un 3.6.apakšpunktā minētajos normatīvajos aktos norādītajos pasākumos.

7. Finanšu līdzekļus kredītu fondam novirza kārtās. Katras kārtas kredītu fonda finanšu līdzekļu apmēru un kārtas izsludināšanas termiņu nosaka, pamatojoties uz šo noteikumu 3.punktā minētajos normatīvajos aktos norādīto pasākumu ieviešanas gaitu un pieejamajiem finanšu līdzekļiem. Lauku atbalsta dienests pirms kārtas uzsākšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" izsludina kārtai piešķirtā publiskā finansējuma apmēru un kārtas sākuma un beigu termiņu.

8. Kredītu fonda finanšu līdzekļus atbalsta pretendentiem piešķir, izmantojot finanšu starpniekus. Par finanšu starpnieku var kļūt banka, ārvalstu bankas filiāle un krājaizdevu sabiedrība, kas darbojas Latvijas Republikas teritorijā, ja tai ir spēkā esoša Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izsniegta licence (atļauja) kredītiestādes vai krājaizdevu sabiedrības darbībai (turpmāk – kredītiestāde).

9. Aizdevumu atbalsta pretendentam kredītiestāde izsniedz euro, un maksimālais atbalsta pretendentam izsniegtā aizdevuma termiņš ir 15 gadu.

(MK 24.09.2013. noteikumu Nr.996 redakcijā)

II. Kredītu fonda izveide un fonda pārvaldītāja pienākumi

10. Kredītu fondu pārvalda akciju sabiedrība "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – fonda pārvaldītājs). Fonda pārvaldītājs kredītu fonda finanšu līdzekļus nošķir no pārējiem aktīviem un nodrošina atsevišķu kredītu fonda finanšu līdzekļu uzskaiti saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1974/2006 51.panta 2.punktu un Komisijas regulas Nr. 498/2007 35.panta 3.punktu.

(Grozīts ar MK 28.04.2015. noteikumiem Nr.208)

11. Fonda pārvaldītājs 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas Lauku atbalsta dienestā iesniedz uzņēmējdarbības plānu atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1974/2006 51.panta 1.punktā un Komisijas regulas Nr. 498/2007 35.panta 2.punktā minētajām prasībām. Uzņēmējdarbības plānā ietver arī:

11.1. aizdevumu nodrošinājuma nosacījumus;

11.2. procentu likmju pārskatīšanas nosacījumus;

11.3. atmaksas grafiku veidus.

12. Lauku atbalsta dienests kopīgi ar Zemkopības ministriju 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 11.punktā minētā uzņēmējdarbības plāna saņemšanas to izvērtē saskaņā ar šo noteikumu prasībām. Ja uzņēmējdarbības plānu nepieciešams papildināt vai precizēt, Lauku atbalsta dienests informē fonda pārvaldītāju un norāda precizētā uzņēmējdarbības plāna iesniegšanas termiņu. Fonda pārvaldītājs noteiktajā termiņā iesniedz Lauku atbalsta dienestā precizēto uzņēmējdarbības plānu. Ja uzņēmējdarbības plāns atbilst šo noteikumu prasībām, tiek noslēgts trīspusējs kredītu fonda finansējuma līgums starp Zemkopības ministriju, Lauku atbalsta dienestu un fonda pārvaldītāju (turpmāk – finansējuma līgums).

13. Finansējuma līgumā norāda Komisijas regulas Nr. 1974/2006 51.panta 6.punktā un Komisijas regulas Nr. 498/2007 35.panta 6.punktā minēto, kā arī uzņēmējdarbības plāna izpildei nepieciešamos nosacījumus.

14. Lauku atbalsta dienests 60 darbdienu laikā pēc finansējuma līguma noslēgšanas dienas pārskaita fonda pārvaldītājam kārtai piešķirtos kredītu fonda finanšu līdzekļus euro.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.996)

15. Fonda pārvaldītājs ir atbildīgs:

15.1. par kredītu fondam piešķirto finanšu līdzekļu atsevišķu uzskaiti atbilstoši šo noteikumu 3.punktā minētajos normatīvajos aktos norādītajiem pasākumiem, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzekļus nošķirot no Eiropas Zivsaimniecības fonda līdzekļiem. Fonda pārvaldītājs šo noteikumu 3.1., 3.2., 3.3. un 3.4.apakšpunktā minētajos normatīvajos aktos norādīto pasākumu investīciju projektiem piešķir valsts un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finanšu līdzekļus un attiecīgi šo noteikumu 3.5. un 3.6.apakšpunktā minētajos normatīvajos aktos norādīto pasākumu investīciju projektiem piešķir valsts un Eiropas Zivsaimniecības fonda finanšu līdzekļus;

15.2. par kredītu fonda finanšu līdzekļu piešķiršanu tikai tādām kredītiestādēm, kuru finansiālā darbība ir vērtējama kā droša;

15.3. par kredītu fondam piešķirto finanšu līdzekļu apgūšanu – fonda pārvaldītājs kredītiestādēm vispirms piešķir katrai kārtai piešķirtos finanšu līdzekļus un tikai tad, ja tie beigušies, pēc saskaņošanas ar Zemkopības ministriju piešķir atmaksāto aizdevumu un procentu finanšu līdzekļus;

15.4. par atmaksāto finanšu līdzekļu izmantošanu darbībām, kas palielina kredītu fonda finanšu līdzekļus. Šajā nolūkā fonda pārvaldītājs ir tiesīgs veikt depozītu noguldījumus kredītiestādēs, ieguldījumus Latvijas Republikas valsts emitētajos vērtspapīros un Latvijas Republikā reģistrēto banku emitētajās hipotekārajās ķīlu zīmēs;

15.5. par kredītu fonda finanšu līdzekļu atgūšanu šo noteikumu 16. un 33. punktā minētajos gadījumos;

15.6. par atmaksāto aizdevumu un procentu atkārtotu izmantošanu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1974/2006 52.panta 2. un 3.punktu un Komisijas regulas Nr. 498/2007 34.panta 3. un 4.punktu;

15.7. par to, lai kredītu fonda pārvaldības izmaksas visā programmas darbības laikā nepārsniedz vienu procentu no kredītu fondā ieguldītajiem finanšu līdzekļiem;

15.8. par informācijas un publicitātes pasākumu norisi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai, tostarp par atbalsta saņēmējiem, kas saņem aizdevumu no kredītu fondā atmaksātajiem finanšu līdzekļiem.

(Grozīts ar MK 28.04.2015. noteikumiem Nr. 208; MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 150)

16. Lai pēc šo noteikumu 7.punktā minētās kārtas beigām kredītu fonda aizdevumos neizsniegtos finanšu līdzekļus novirzītu šo noteikumu 3.punktā minētajos normatīvajos aktos norādītajiem pasākumiem, Zemkopības ministrija informē Lauku atbalsta dienestu un fonda pārvaldītāju par novirzāmo finanšu līdzekļu apmēru. Fonda pārvaldītājs novirzāmo finanšu līdzekļu kopsummu pārskaita Lauku atbalsta dienestam 30 darbdienu laikā pēc Zemkopības ministrijas pieprasījuma saņemšanas.

III. Aizdevumu piešķiršana atbalsta pretendentiem un kredītu fonda darbība

17. Lai pretendētu uz kredītu fonda aizdevumu, atbalsta pretendents kredītiestādē iesniedz iesniegumu ar lūgumu piešķirt kredītu fonda aizdevumu. Iesniegumā iekļauj kredītiestādes pieprasīto informāciju un tam pievieno šo noteikumu 3.punktā minētajos normatīvajos aktos norādīto pasākumu projekta iesniegumu un Lauku atbalsta dienesta lēmumu par projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem un publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem.

18. Pēc šo noteikumu 17.punktā minētā atbalsta pretendenta iesnieguma saņemšanas kredītiestāde 30 darbdienu laikā izskata iesniegtos dokumentus, un, pieņemot lēmumu par aizdevuma piešķiršanu, informē Lauku atbalsta dienestu par:

18.1. aizdevuma nosacījumiem (aizdevuma summa, procentu likme, atmaksas termiņš);

18.2. riska likmi atkarībā no atbalsta pretendenta reitinga novērtējuma un piedāvātā nodrošinājuma (1.pielikums).

19. Lauku atbalsta dienests 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 18.punktā minētās kredītiestādes informācijas saņemšanas:

19.1. pārskata, lai atbalsta intensitāte vai de minimis atbalsta summa, kas piešķirta šo noteikumu 5.punktā minētā kredītu fonda aizdevuma atbalsta ietvaros, kopā ar šo noteikumu 3.punktā minētajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegto atbalstu nepārsniegtu šo noteikumu 3.punktā minētajos normatīvajos aktos noteikto maksimālo atbalsta intensitāti vai de minimis atbalsta summu;

19.2. pieņem lēmumu par kredītu fonda aizdevuma piešķiršanu un projekta iesnieguma apstiprināšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai, un informē atbalsta pretendentu, kredītiestādi un fonda pārvaldītāju.

20. Kredītiestāde piesakās kredītu fonda finanšu līdzekļiem, iesniedzot fonda pārvaldītājam iesniegumu (2.pielikums) par katru atbalsta pretendenta projekta iesniegumu.

21. Pēc šo noteikumu 20.punktā minētā kredītiestādes iesnieguma saņemšanas fonda pārvaldītājs 10 darbdienu laikā izvērtē tā atbilstību šo noteikumu prasībām.

22. Ja šo noteikumu 20.punktā minētais kredītiestādes iesniegums atbilst šo noteikumu prasībām, fonda pārvaldītājs 10 darbdienu laikā pieņem lēmumu par sadarbības līguma slēgšanu ar kredītiestādi. Sadarbības līgumā ietver:

22.1. aizdevumu izsniegšanas un atmaksas nosacījumus, tai skaitā arī par turpmākajiem iespējamajiem kredītu fonda finansējuma pieprasījumiem;

22.2. pušu tiesības un pienākumus.

23. Pēc šo noteikumu 22.punktā minētā sadarbības līguma noslēgšanas kredītiestāde slēdz līgumu ar atbalsta pretendentu par aizdevuma piešķiršanu, pamatojoties uz šo noteikumu 19.punktā minēto Lauku atbalsta dienesta precizēto lēmumu. Pēc tam kad ar atbalsta pretendentu noslēgts līgums par aizdevuma piešķiršanu, kredītiestāde informē fonda pārvaldītāju.

24. Pēc šo noteikumu 23.punktā minētās kredītiestādes informācijas saņemšanas fonda pārvaldītājs piecu darbdienu laikā kredītiestādei pārskaita aizdevumam paredzēto summu un informē Lauku atbalsta dienestu par kredītu fonda līdzekļu piešķiršanu kredītiestādei.

25. Saņemot no kredītiestādes jaunu šo noteikumu prasībām atbilstošu iesniegumu par pieteikšanos kredītu fonda finanšu līdzekļiem, fonda pārvaldītājs 10 darbdienu laikā pēc kredītiestādes iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par aizdevuma piešķiršanu un informē attiecīgo kredītiestādi. Turpmākā fonda pārvaldītāja un kredītiestādes rīcība notiek saskaņā ar šo noteikumu 23. un 24.punktā noteikto kārtību.

26. Kredītiestāde izsniedz aizdevumu atbalsta pretendentam atbilstoši līgumam, kas noslēgts ar fonda pārvaldītāju, ievērojot šādas prasības:

26.1. aizdevuma procentu likmi nosaka kā kredītiestādei pieejamās kredītu fonda finanšu līdzekļu cenas un kredītiestādes uzcenojuma summu. Kredītu fonda finanšu līdzekļu cenu veido 0,5 procenti gadā no aizdevuma summas. Kredītiestādes uzcenojumu veido procentu likmes fiksētās daļas (marža) un pārvaldības izmaksu kopsumma, kas nepārsniedz 70 procentu no iepriekšējā kalendāra gada vidējām iekšzemes uzņēmumiem vai privātpersonām izsniegto kredītu procentu likmēm, ko nosaka, pamatojoties uz Latvijas Bankas tīmekļa vietnē publicēto statistisko informāciju. Šos nosacījumus piemēro arī kredītu fonda aizdevumiem, kuri iesniegti iepriekšējās projektu iesniegumu atlases kārtās, ja atbalsta pretendents ir iesniedzis attiecīgu iesniegumu Lauku atbalsta dienestā un atbilst šo noteikumu III nodaļā minētajām prasībām;

26.2. papildus šo noteikumu 26.1.apakšpunktā minētajai aizdevuma procentu likmei kredītiestāde atbalsta pretendentam var piemērot komisijas maksu par aizdevuma piešķiršanu, kas nepārsniedz 0,5 procentus no aizdevuma summas, bet ne vairāk kā:

26.2.1. 426,86 euro – aizdevumiem līdz 142 287 euro;

26.2.2. 1422,87 euro – aizdevumiem no 142 288 euro līdz 711 436 euro;

26.2.3. 3557,18 euro – aizdevumiem virs 711 437 euro;

26.3. kredītiestāde nepiemēro citus ar aizdevuma piešķiršanu, izsniegšanu, apkalpošanu, uzraudzību, līguma nosacījumu pārskatīšanu vai kredītrisku saistītus maksājumus;

26.4. (svītrots ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.996);

26.5. kredītiestāde, vienojoties ar atbalsta pretendentu un iepriekš saskaņojot ar fonda pārvaldītāju, līguma darbības laikā ne biežāk kā reizi piecos gados drīkst pārskatīt aizdevuma procentu likmi;

26.6. kredītiestāde vienpusēji, iepriekš saskaņojot ar fonda pārvaldītāju, var pārskatīt un palielināt aizdevuma procentu likmi, neievērojot šo noteikumu 26.1.apakšpunktā minētos nosacījumus, ja:

26.6.1. atbalsta pretendents sešu mēnešu laikā vairāk nekā trīs reizes kavē grafikā noteikto aizdevuma atmaksas vai aizdevuma līgumā noteikto samaksas termiņu ilgāk par piecām darba dienām;

26.6.2. atbalsta pretendents kavē aizdevuma atmaksas vai aizdevuma līgumā noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendāra dienas un visu aizņēmēja kavēto maksājumu summa, tai skaitā kavējuma procenti un līgumsods, sasniedz 142,29 euro;

26.6.3. jebkuram atbalsta pretendenta kontam kredītiestādē ir uzlikts un pieņemts izpildei nodokļu administrācijas inkasācijas uzdevums vai zvērinātā tiesu izpildītāja rīkojums par parāda piedziņu un 30 dienu laikā nav izdevies izpildīt minēto inkasācijas uzdevumu vai zvērinātā tiesu izpildītāja rīkojumu.

(MK 14.08.2012. noteikumu Nr.560 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.996)

IV. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

27. Kredītu fonda aizdevumam piemēro šo noteikumu 3.punktā minētajos normatīvajos aktos norādītajos pasākumos noteiktās attiecināmās izmaksas būvniecībai, stacionāro iekārtu iegādei, būvmateriālu iegādei un tehniskā projekta izstrādei, ievērojot šo noteikumu 3.punktā minētajos normatīvajos aktos norādītajos pasākumos noteikto attiecināmo izmaksu apmēru.

(MK 14.08.2012. noteikumu Nr.560 redakcijā)

28. Atbalsta pretendenta investīciju projekta neattiecināmo izmaksu un tādu attiecināmo izmaksu finansēšanā, kas nav attiecināmas kredītu fonda aizdevumam, kredītiestāde nepiedalās ar kredītu fonda finanšu līdzekļiem, bet var piedalīties ar saviem vai citiem finanšu resursiem, uz kuriem neattiecas šo noteikumu prasības.

28.1 Atbalsta pretendents saņem kredītu fonda atbalstu par attiecināmajām izmaksām, kas radušās ne ātrāk kā nākamajā dienā pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par kredītu fonda aizdevuma piešķiršanu.

(MK 14.08.2012. noteikumu Nr.560 redakcijā)

V. Kredītu fonda finanšu līdzekļu administrēšana un uzraudzība

29. Kredītiestāde reizi ceturksnī sniedz informāciju fonda pārvaldītājam par atbalsta pretendentiem izsniegtajiem aizdevumiem līdz katra ceturkšņa pirmā mēneša desmitajam datumam.

(Grozīts ar MK 14.08.2012. noteikumiem Nr.560)

30. Fonda pārvaldītājs uzskaita kredītiestādēm piešķirto aizdevumu sadalījumu atbilstoši šo noteikumu 3.punktā minētajos normatīvajos aktos norādītajiem pasākumiem un reizi ceturksnī Lauku atbalsta dienestam sniedz pārskatu par finansēšanas līguma īstenošanas rezultātiem (4.pielikums) līdz katra ceturkšņa pirmā mēneša divdesmitajam datumam.

31. Kredītiestāde fonda pārvaldītājam reizi mēnesī atmaksā šo noteikumu 26.1.apakšpunktā minēto kredītu fonda finanšu līdzekļu cenu un atbalsta saņēmēju aizdevumu pamatsummas saskaņā ar noteikto aizdevumu atmaksu grafiku neatkarīgi no tā, vai atbalsta saņēmēji ir atmaksājuši minētās summas kredītiestādei, izņemot Komisijas regulas Nr. 1974/2006 47.pantā minētos gadījumus.

32. Fonda pārvaldītājs kredītiestādes atmaksāto kredītu fonda finanšu līdzekļu cenu izmanto pārvaldības izmaksu segšanai, nepārsniedzot Komisijas regulas Nr. 1974/2006 51.panta 5.punktā un Komisijas regulas Nr. 498/2007 35.panta 4.punktā noteikto ierobežojumu.

33. Atmaksātās aizdevumu pamatsummas un procentus fonda pārvaldītājs pēc saskaņošanas ar Zemkopības ministriju izmanto aizdevumu vai citu finanšu instrumentu sniegšanai. Ja atmaksātās aizdevumu pamatsummas vai procentus nepieciešams novirzīt saistību nodrošināšanai Lauku atbalsta dienestam, Zemkopības ministrija nosaka atmaksājamo finanšu apmēru un informē Lauku atbalsta dienestu un fonda pārvaldītāju. Fonda pārvaldītājs atmaksājamo finanšu līdzekļu kopsummu pārskaita Lauku atbalsta dienestam 30 darbdienu laikā pēc Zemkopības ministrijas pieprasījuma saņemšanas.

(MK 09.04.2019. noteikumu Nr. 150 redakcijā)

34. Finansējuma līguma uzraudzību un kontroli nodrošina Lauku atbalsta dienests.

VI. Noslēguma jautājums

35. Projektu iesniegumiem, kurus Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis pirms šo noteikumu spēkā stāšanās dienas un kuri pretendē uz kredītu fonda aizdevumu, Lauku atbalsta dienests pārbauda atbalsta pretendenta atbilstību grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja statusam, izņemot gadījumu, ja tas jau ir izvērtēts Lauku atbalsta dienestā saskaņā ar šo noteikumu 3.punktā minētajos normatīvajos aktos norādīto pasākumu nosacījumiem.

Ministru prezidenta vietā – satiksmes ministrs K.Gerhards

Zemkopības ministra vietā – izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 20.jūlija noteikumiem Nr.664
Riska likmes

Aizdevuma rezerves bāzes punkti

Nr.p.k.

Novērtējuma kategorija

Nodrošinājums

augsts

vidējs

zems

1.

Spēcīga (AAA-A)

60

75

100

2.

Laba (BBB)

75

100

220

3.

Apmierinoša (BB)

100

220

400

4.

Vāja (B)

220

400

650

5.

Slikta/finansiālās grūtības (CCC un zemāka)

400

650

1 000

Zemkopības ministra vietā – izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 20.jūlija noteikumiem Nr.664

Zemkopības ministra vietā – izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 20.jūlija noteikumiem Nr.664
Ceturkšņa pārskata veidlapa par kredītiestādes darbības rezultātiem

(Pielikums svītrots ar MK 14.08.2012. noteikumiem Nr.560)

4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 20.jūlija noteikumiem Nr.664

(Pielikums grozīts ar MK 14.08.2012. noteikumiem Nr.560; MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.996)

Zemkopības ministra vietā – izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā tiek administrēts un uzraudzīts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai, .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 664Pieņemts: 20.07.2010.Stājas spēkā: 04.08.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 121, 03.08.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
214319
{"selected":{"value":"12.04.2019","content":"<font class='s-1'>12.04.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"12.04.2019","iso_value":"2019\/04\/12","content":"<font class='s-1'>12.04.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"20.05.2015","iso_value":"2015\/05\/20","content":"<font class='s-1'>20.05.2015.-11.04.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-19.05.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.08.2012","iso_value":"2012\/08\/24","content":"<font class='s-1'>24.08.2012.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.08.2010","iso_value":"2010\/08\/04","content":"<font class='s-1'>04.08.2010.-23.08.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
12.04.2019
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)