Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 1. decembra noteikumus Nr. 229 "Ieguldījumu brokeru sabiedrību mēneša pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi".
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumi Nr.131

Rīgā 2003. gada 27. jūnijā (prot. Nr. 27, 5. p.)
Izdoti saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 133. panta pirmo daļu
(FKTK 21.05.2010. noteikumu Nr.144 redakcijā)
Ieguldījumu brokeru sabiedrību mēneša pārskata sagatavošanas noteikumi

(Noteikumu nosaukums grozīts ar FKTK 21.05.2010. noteikumiem Nr.144)

Ieguldījumu brokeru sabiedrību mēneša pārskats tiek sagatavots nolūkā iegūt informāciju uzraudzības veikšanai, kā arī Finanšu kontu pārskata un Maksājumu bilances un statistiskā pārskata sagatavošanai. "Ieguldījumu brokeru sabiedrību mēneša pārskata sagatavošanas noteikumi" (tālāk tekstā - noteikumi) nosaka ieguldījumu brokeru sabiedrību mēneša bilances pārskata sagatavošanas un iesniegšanas kārtību un ir saistoši Latvijas Republikā reģistrētajām ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kurām Finanšu un kapitāla tirgus komisija izsniegusi licenci ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanai.

(FKTK 21.05.2010. noteikumu Nr.144 redakcijā)

1. Noteikumos lietotie termini

1.1. Rezidenti — visas institūcijas, arī ārvalstu, kas reģistrētas un darbojas Latvijas Republikā, un privātpersonas, kuru mājsaimniecības atrodas Latvijā un kuras neizbrauc ārpus Latvijas uz laiku, kas pārsniedz vienu gadu (izņēmums — studenti). Par rezidentiem uzskata arī Latvijas valsts diplomātiskās, konsulārās un citas pārstāvniecības ārvalstīs.

1.2. Nerezidenti — visas institūcijas, kas reģistrētas ārvalstīs, un privātpersonas, kuru mājsaimniecības atrodas ārpus Latvijas vai kuras ieradušās Latvijā uz laiku, kas īsāks par vienu gadu (izņēmums - studenti). Par nerezidentiem uzskata arī ārvalstu diplomātiskās, konsulārās, starptautisko institūciju un citas pārstāvniecības Latvijā.

1.3. Klienti – fiziskās vai juridiskās personas, kurām ieguldījumu brokeru sabiedrība sniedz tās licencē noteiktos ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus.

(FKTK 21.05.2010. noteikumu Nr.144 redakcijā)

1.4. Īstermiņa prasības un saistības — prasības un saistības ar sākotnējo atmaksāšanas vai izpildes termiņu līdz vienam gadam (ieskaitot), ko nosaka saskaņā ar darījuma slēgšanas brīdī darījuma aktā noteikto izpildes termiņu.

1.5. Ilgtermiņa prasības un saistības — prasības un saistības ar sākotnējo atmaksāšanas vai izpildes termiņu ilgāku par vienu gadu, ko nosaka saskaņā ar darījuma slēgšanas brīdī darījuma aktā noteikto izpildes termiņu.

1.6. Finanšu instrumenti — vienošanās, kas vienlaikus vienai personai rada finanšu aktīvu, bet citai personai — finanšu saistības vai kapitāla vērtspapīru.

1.7. Finanšu aktīvs — aktīvs, kas ir nauda vai no līguma izrietošas tiesības saņemt no citas personas naudu vai citu finanšu aktīvu vai apmainīties ar finanšu instrumentiem ar citu personu potenciāli izdevīgos apstākļos, vai citas uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības) kapitāla instruments.

1.8. Finanšu saistības — saistības, kas izriet no vienošanās nodot naudu vai citu finanšu aktīvu citai personai vai arī apmainīties ar finanšu instrumentiem ar citu personu potenciāli neizdevīgos apstākļos.

1.9. Kapitāla instruments — vienošanās, kas apliecina tiesības uz uzņēmuma tīro aktīvu, t.i., uzņēmuma aktīvu, no kuriem atskaitītas visas šī uzņēmuma saistības, daļu.

1.10. Atvasinātie finanšu instrumenti — finanšu instrumenti, kuru vērtība mainās atkarībā no noteiktās procentu likmes, vērtspapīru cenas, ārvalstu valūtas kursa, cenu vai likmju indeksa, kredītreitinga vai līdzīga mainīga lieluma pārmaiņām un kuru ietekmē viens vai vairāki finanšu riski, kas piemīt atvasinātā finanšu instrumenta pamatā esošajam primārajam finanšu instrumentam, tiek pārvesti starp darījumā iesaistītajām personām. Atvasinātā finanšu instrumenta iegūšanai nav nepieciešams sākotnējais ieguldījums vai ir nepieciešams neliels sākotnējais ieguldījums, salīdzinot ar citiem līgumiem, kas ir līdzīgā veidā atkarīgi no tirgus apstākļu pārmaiņām, turklāt ar līguma izpildi saistītie norēķini notiek nākotnē.

1.11. Kredītiestādes — institūcijas, kuras publiski pieņem noguldījumus un citus atmaksājamos līdzekļus un savā vārdā izsniedz kredītus. Latvijas Republikā par kredītiestādi šo noteikumu izpratnē uzskatāma banka, ārvalstu bankas nodaļa (filiāle) un krājaizdevu sabiedrība.

1.12. Finanšu institūcijas — institūcijas, kas nav centrālās bankas, kredītiestādes, apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi, bet kas veic ieguldījumu vai kreditēšanas operācijas vai sniedz ar šo operāciju veikšanu saistītus finanšu starpniecības pakalpojumus. Finanšu institūcijas ir, piemēram, sabiedrības, kas nodarbojas ar finanšu līzingu (finanšu nomu) un kreditēšanu pret klienta prasījuma tiesībām (factoring), eksporta/importa finansēšanas sabiedrības, lombardi, ieguldījumu fondi, biržas, ieguldījumu brokeru sabiedrības, sabiedrības, kas veic valūtu pirkšanu un pārdošanu, pārvaldītājsabiedrības (holding corporations), kas veic finanšu starpniecībā iesaistīto meitas uzņēmējsabiedrību (komercsabiedrību) tiešo vadību un kontroli.

(Grozīts ar FKTK 21.05.2010. noteikumiem Nr.144)

1.13. Apdrošināšanas sabiedrības un privātie pensiju fondi — finanšu institūcijas, kas veic finanšu starpniecības pakalpojumus, apvienojot dažādu veidu riskus. Apdrošināšanas sabiedrības veic dzīvības vai nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumus. Privātie pensiju fondi veic sociālā riska apdrošināšanu fonda dalībniekiem, uzkrājot un ieguldot dalībnieku pašu veiktās un viņu labā brīvprātīgi veiktās naudas līdzekļu iemaksas, lai nodrošinātu šiem dalībniekiem vecuma vai darbnespējas papildpensijas kapitālu.

1.14. Nefinanšu uzņēmējsabiedrība (komercsabiedrība) — saimnieciska vienība, kas veic preču ražošanu vai sniedz nefinansiālus pakalpojumus nolūkā gūt peļņu vai citus augļus. Latvijas Republikā par nefinanšu uzņēmējsabiedrībām (komercsabiedrībām) uzskatāmi arī individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības, kuras reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

1.15. Privātpersonas — fiziskās personas vai fizisko personu grupas (mājsaimniecības), kuru pamatdarbība ir patēriņš un kuras ražo preces un pakalpojumus vienīgi pašu patēriņam. Latvijas Republikā par privātpersonām uzskatāmi arī individuālā darba veicēji, ja viņi nav reģistrējuši savu darbību Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.

1.16. Privātpersonas apkalpojošās bezpeļņas institūcijas — institūcijas, kas nodrošina preces un pakalpojumus privātpersonām vai privātpersonu grupām un kas resursus gūst galvenokārt no brīvprātīgām iemaksām naudā vai natūrā, piemēram, arodbiedrības, profesionālās vai izglītības apvienības, patērētāju asociācijas, politiskās partijas, baznīcas, reliģiskās kopienas, kā arī kultūras, atpūtas un sporta klubi, žēlsirdības, atbalsta un palīdzības organizācijas.

1.17. Radniecīga uzņēmējsabiedrība (komercsabiedrība) — kredītiestāde, finanšu institūcija, apdrošināšanas sabiedrība, privātais pensiju fonds vai nefinanšu uzņēmējsabiedrība (komercsabiedrība), kas attiecībā pret pārskata sniedzēju ieguldījumu brokeru sabiedrību ir vai nu meitas uzņēmējsabiedrība (komercsabiedrība), vai mātes uzņēmējsabiedrība (komercsabiedrība), vai arī mātes uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības) cita meitas uzņēmējsabiedrība (komercsabiedrība) (tālāk tekstā — arī radniecīgā ieguldījumu brokeru sabiedrība, ja minētās saites vieno pārskata sniedzēju ieguldījumu brokeru sabiedrību un citu ieguldījumu brokeru sabiedrību).

(Grozīts ar FKTK 21.05.2010. noteikumiem Nr.144)

1.18. Saistīta uzņēmējsabiedrība (komercsabiedrība) — kredītiestāde, finanšu institūcija, apdrošināšanas sabiedrība, privātais pensiju fonds vai nefinanšu uzņēmējsabiedrība (komercsabiedrība), kurā pārskata sniedzējai ieguldījumu brokeru sabiedrībai pieder tiešā ceļā vai netiešā ceļā (izmantojot meitas uzņēmējsabiedrību (komercsabiedrību)) iegūta līdzdalība, kas aptver desmit un vairāk procentus pamatkapitāla vai balsstiesību, bet nepārsniedz piecdesmit procentus no pamatkapitāla vai balsstiesībām, vai kuru pārskata sniedzēja ieguldījumu brokeru sabiedrība var būtiski ietekmēt (tālāk tekstā – arī saistītā ieguldījumu brokeru sabiedrība, ja minētās saites vieno pārskata sniedzēju ieguldījumu brokeru sabiedrību un citu ieguldījumu brokeru sabiedrību).

(Grozīts ar FKTK 21.05.2010. noteikumiem Nr.144)

1.19. OECD valstis — Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (Organization for Economic Co-operation and Development) dalībvalstis (sarakstu sk. http://www.oecd.org/about/general/member-countries.htm).

1.20. ES valstis — Eiropas Savienības dalībvalstis (sarakstu sk. http://europa.eu.int/abc/eu_members/index_en.htm).

1.21. EMS valstis — Ekonomikas un monetārās savienības dalībvalstis (sarakstu sk. http://www.ecb.int/about/emu.htm).

1.22. Regulētais tirgus – organizatorisku, juridisku un tehnisku pasākumu kopums, kas padara iespējamu atklātu un regulāru finanšu instrumentu darījumu slēgšanu.

1.23. Pārējo terminu lietojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 noteiktajam.

(FKTK 24.09.2013. noteikumu Nr.213 redakcijā)

1.24. Uzkrājumu veidošanas kārtība ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kurām ir piemērojamas kapitāla pietiekamību regulējošās prasības, noteikta Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 25.03.2009. normatīvajos noteikumos Nr. 42 "Aktīvu kvalitātes novērtēšanas un uzkrājumu veidošanas normatīvie noteikumi". Pārējās ieguldījumu brokeru sabiedrības šim nolūkam var piemērot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 21.12.2001. noteikumus Nr. 24/9 "Aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanas noteikumi".

(FKTK 21.05.2010. noteikumu Nr.144 redakcijā)

2. Vispārīgie noteikumi

2.1. Ieguldījumu brokeru sabiedrība par katru darbības mēnesi sagatavo “Ieguldījumu brokeru sabiedrības mēneša pārskatu” (turpmāk — pārskats) (pielikums), kas ietver:

2.1.1. "Mēneša bilances pārskatu" ar pozīcijas "Pārējie aktīvi" un pozīcijas "Pārējās saistības" izvērsumu šo noteikumu 2.5. punktā paredzētajos gadījumos un paskaidrojumu par izmaiņu iemesliem šo noteikumu 2.4. punktā paredzētajos gadījumos;

2.1.2. “Pozīcijas “Pārskata gada peļņa vai zaudējumi” izvērsumu”;

2.1.3. “Aktīvu pārvaldīšanā” pārskatu;

2.1.4. “Pozīciju “Atvasinātie finanšu instrumenti” izvērsumu”;

2.1.5. “Pozīciju “Pakārtotās saistības” un “Apmaksātais pamatkapitāls” izvērsumu”;

2.1.6. (svītrots ar FKTK 24.09.2013. noteikumiem Nr.213);

2.1.7. (svītrots ar FKTK 24.09.2013. noteikumiem Nr.213);

2.1.8. (svītrots ar FKTK 24.09.2013. noteikumiem Nr.213);

2.1.9. “Ieguldījumu brokeru sabiedrību turējumā esošo klientu naudas līdzekļu” pārskatu.

(Grozīts ar FKTK 21.05.2010. noteikumiem Nr.144; FKTK 24.09.2013. noteikumiem Nr.213)

2.2. Ja ieguldījumu brokeru sabiedrība ir tiesīga veikt darījumus ar finanšu instrumentiem uz ieguldījumu brokeru sabiedrības rēķina, tā mēneša bilances pārskatā uzrāda tirdzniecības portfeļa aktīvu un saistību pozīciju atlikumus. Visas tirdzniecības portfelī iekļautās pozīcijas novērtē to tirgus vērtībā.

(Grozīts ar FKTK 21.05.2010. noteikumiem Nr.144)

2.3. Ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas ieguvusi atvasinātos finanšu instrumentus, aizpilda pārskata 4. punktu "Atvasinātie finanšu instrumenti", kurā uzrāda dažādu veidu atvasināto finanšu instrumentu patieso vērtību kopsummu un nosacīto pamatvērtību kopsummu.

(FKTK 24.09.2013. noteikumu Nr.213 redakcijā)

2.4. Ja mēneša bilances pārskata pozīcijas rādītājs salīdzinājumā ar iepriekšējā mēneša bilances pārskata attiecīgo rādītāju ir mainījies vairāk nekā par piecpadsmit procentiem, ieguldījumu brokeru sabiedrība "Mēneša bilances pārskatā" un "Aktīvu pārvaldīšanā" pārskatā aizpilda kolonnu ''Izmaiņu iemesli''.

(FKTK 24.09.2013. noteikumu Nr.213 redakcijā)

2.5. Ieguldījumu brokeru sabiedrība, kuras mēneša bilances pārskatā uzrādīto pārējo aktīvu vērtība pārsniedz piecus procentus no aktīvu kopsummas, "Mēneša bilances pārskata" kolonnā ''1400. pozīcijas "Pārējie aktīvi" izvērsums'' sniedz pārējo aktīvu kopsummu veidojošo pozīciju darījumu skaidrojumu. Ja mēneša bilances pārskatā uzrādīto pārējo saistību vērtība pārsniedz piecus procentus no pasīvu kopsummas, ieguldījumu brokeru sabiedrība "Mēneša bilances pārskata" kolonnā ''3700. pozīcijas "Pārējās saistības" izvērsums'' sniedz pārējo saistību kopsummu veidojošo pozīciju darījumu skaidrojumu.

(FKTK 24.09.2013. noteikumu Nr.213 redakcijā)

2.6. Pārskatā lietotā naudas vienība ir euro. Aktīvu, pasīvu, aktīvu pārvaldīšanā un ārpusbilances pozīciju atlikumi ārvalstu valūtā pārrēķināmi euro pēc grāmatvedībā izmantojamā ārvalstu valūtas kursa pārskata mēneša pēdējā datumā. Pozīciju atlikumus bilances pārskatā uzrāda veselos euro.

(FKTK 24.09.2013. noteikumu Nr.213 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

2.7. Pārskatā uzrāda pārskata mēneša pēdējā datuma bilances, ārpusbilances un aktīvu pārvaldīšanā pozīciju atlikumus (dienas beigās).

2.8. Mēneša bilances pārskatā un tā “Pozīcijas “Pārskata gada peļņa vai zaudējumi” izvērsumā”, kā arī “Aktīvu pārvaldīšanā” pārskatā pozīcijas uzrāda iedalījumā pa rezidentiem un nerezidentiem.

2.9. Par pārskata pareizību atbild ieguldījumu brokeru sabiedrības vadītājs.

(Grozīts ar FKTK 21.05.2010. noteikumiem Nr.144)

3. Speciālie noteikumi atsevišķu darījumu atspoguļošanai mēneša bilances pārskatā

3.1. Ieguldījumu brokeru sabiedrība uzrāda aktīvus attiecīgajā mēneša bilances pārskata aktīvu pozīcijā arī tad, ja ieguldījumu brokeru sabiedrība ir tos ieķīlājusi kā ieguldījumu brokeru sabiedrības saistību vai trešo personu saistību izpildes nodrošinājumu vai, saglabājot kontroli pār šiem aktīviem, citādi nodevusi tos trešajām personām kā nodrošinājumu, vai apgrūtinājusi par labu trešajām personām.

(Grozīts ar FKTK 21.05.2010. noteikumiem Nr.144)

3.2. Ieguldījumu brokeru sabiedrība mēneša bilances pārskatā nedrīkst ietvert tai ieķīlātos vai kā citādi kā nodrošinājumu saņemtos trešo personu aktīvus (mantu).

(Grozīts ar FKTK 21.05.2010. noteikumiem Nr.144)

3.3. Aktīvus, kuri iegūti, veicot klienta finanšu instrumentu individuālo pārvaldīšanu saskaņā ar klienta pilnvarojumu, uzrāda mēneša bilances pārskata 3. punktā “Aktīvi pārvaldīšanā”.

3.4. Ja ir vienošanās par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu, kurā ieguldījumu brokeru sabiedrība iesaistīta kā pārdevējs, tad tā turpina uzrādīt pārdotos aktīvus mēneša bilances pārskata attiecīgajā aktīvu pozīcijā, bet saņemtos līdzekļus uzrāda mēneša bilances pārskatā kā saistības pret aktīvu pircēju (repo darījums).

(Grozīts ar FKTK 21.05.2010. noteikumiem Nr.144)

3.5. Ja ir vienošanās par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu, kurā ieguldījumu brokeru sabiedrība iesaistīta kā pircējs, tad nopirktos aktīvus nedrīkst uzrādīt mēneša bilances pārskata aktīvu pozīcijā, bet darījuma rezultātā samaksāto iegādes cenu uzrāda kā prasības pret aktīvu pārdevēju (reverse repo darījums).

(Grozīts ar FKTK 21.05.2010. noteikumiem Nr.144)

3.6. Ja ir vienošanās par aktīvu pārdošanu ar atpārdošanas iespēju, kurā ieguldījumu brokeru sabiedrība iesaistīta kā pārdevējs, tad pārdotos aktīvus nedrīkst uzrādīt mēneša bilances pārskata aktīvu pozīcijā, bet summu, kas ir vienāda ar cenu, par kādu puses vienojušās aktīvu atpārdošanas gadījumā, uzrāda ārpusbilances pozīcijā “Saistības pret klientiem”. Ja pārdotā aktīva patiesā vērtība kļūst zemāka nekā cena, par kādu puses vienojušās atpārdošanas gadījumā, starpību uzrāda mēneša bilances pārskata pasīvu pozīcijā “Atvasinātie finanšu instrumenti”.

(Grozīts ar FKTK 21.05.2010. noteikumiem Nr.144)

3.7. Ja ir vienošanās par aktīvu pārdošanu ar atpārdošanas iespēju, kurā ieguldījumu brokeru sabiedrība iesaistīta kā pircējs, tad nopirktos aktīvus uzrāda mēneša bilances pārskatā kā attiecīgā veida aktīvus.

(Grozīts ar FKTK 21.05.2010. noteikumiem Nr.144)

3.8. Ja ieguldījumu brokeru sabiedrība izsniedz vērtspapīru aizdevumu, tā turpina uzrādīt aizdotos vērtspapīrus mēneša bilances pārskata attiecīgā veida aktīvā. Ja ieguldījumu brokeru sabiedrība saņem vērtspapīru aizņēmumu, tā neuzrāda aizņemtos vērtspapīrus mēneša bilances pārskatā līdz brīdim, kad ieguldījumu brokeru sabiedrība pārdod tos trešajai pusei. Peļņu vai zaudējumus no šādu vērtspapīru pārdošanas iekļauj peļņas vai zaudējumu aprēķinā, bet saistības atdot pārdotos aizņemtos vērtspapīrus uzrāda mēneša bilances pārskata pasīvā.

(Grozīts ar FKTK 21.05.2010. noteikumiem Nr.144)

4. Mēneša bilances pārskata aktīvu un aktīvu pārvaldīšanā pozīcijas

4.1. Nauda kasē

Šajā pozīcijā uzrāda naudas līdzekļus nacionālās un ārvalstu valūtas banknotēs un monētās. Ārvalstu valūtas atlikumu uzrāda ailē “Nerezidenti”.

4.2. Prasības pret kredītiestādēm

Šajā pozīcijā uzrāda ieguldījumu brokeru sabiedrības prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm, t.i., prasības, kuras var tikt izpildītas bez iepriekšēja pieprasījuma vai pieprasījuma termiņš ir 24 stundas vai viena darbdiena, kā arī termiņnoguldījumus kredītiestādēs iedalījumā pa īstermiņa un ilgtermiņa noguldījumiem. Šeit uzrāda arī tādas prasības pret kredītiestādēm, kuras radušās darījumos par aktīvu pirkšanu ar atpārdošanu (reverse repo), kā arī tās prasības pret kredītiestādēm, kuras rada kredītiestāžu emitētie parāda vērtspapīri, kas neatbilst 4.4. punkta noteikumiem. Šeit neuzrāda klientu naudas līdzekļu atlikumus norēķinu kontos kredītiestādēs, kas atvērti klientu naudas līdzekļu glabāšanai.

(Grozīts ar FKTK 21.05.2010. noteikumiem Nr.144)

4.3. Prasības pret klientiem

Šajā pozīcijā uzrāda prasības pret klientiem, kas nav kredītiestādes, t.sk. aizdevumus, prasības, kuras radušās darījumos par aktīvu pirkšanu ar atpārdošanu, prasības, kuras radušās nepabeigtos norēķinos par sniegtajiem pakalpojumiem, un vekseļus, kas saņemti, aizvietojot debitoru parādus vai aizdevumus. Aizdevumus klientiem iedala īstermiņa un ilgtermiņa aizdevumos. Šeit uzrāda arī tās prasības pret klientiem, kuras rodas no klientu emitētajiem parāda vērtspapīriem, kas neatbilst 4.4. punkta noteikumiem.

4.4. Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Šajā pozīcijā uzrāda ieguldījumu brokeru sabiedrībai piederošos pārvedamos parāda vērtspapīrus, t.i., vērtspapīrus, kuru atsavināšanas tiesības nav ierobežotas, t.sk. valsts, pašvaldību, kredītiestāžu, finanšu institūciju, apdrošināšanas sabiedrību un citu uzņēmējsabiedrību (komercsabiedrību) parāda vērtspapīrus. Parāda vērtspapīri, kuru procentu likme mainās saskaņā ar īpašiem nosacījumiem (piemēram, procentu likme starpbanku tirgū), arī uzskatāmi par parāda vērtspapīriem un citiem vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu. Visus minētos vērtspapīrus iedala īstermiņa un ilgtermiņa vērtspapīros.

(Grozīts ar FKTK 21.05.2010. noteikumiem Nr.144)

4.5. Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

Šajā pozīcijā uzrāda ieguldījumu brokeru sabiedrības ieguldījumus kapitālsabiedrību pamatkapitālā (akcijas) un citus kapitāla vērtspapīrus, izņemot ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmus vērtspapīrus.

(Grozīts ar FKTK 21.05.2010. noteikumiem Nr.144)

4.6. Līdzdalība saistīto un radniecīgo uzņēmējsabiedrību (komercsabiedrību) pamatkapitālā

Šajās pozīcijās uzrāda ieguldījumu brokeru sabiedrības ieguldījumus saistīto un radniecīgo uzņēmējsabiedrību (komercsabiedrību) pamatkapitālā.

(Grozīts ar FKTK 21.05.2010. noteikumiem Nr.144)

4.7. Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri

Šajā pozīcijā uzrāda ieguldījumu brokeru sabiedrībai piederošās ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmus vērtspapīrus.

(Grozīts ar FKTK 21.05.2010. noteikumiem Nr.144)

4.8. Atvasinātie finanšu instrumenti

Šajā pozīcijā uzrāda ieguldījumu brokeru sabiedrības finanšu aktīvus, kas rodas, novērtējot atvasinātos finanšu instrumentus to patiesajā vērtībā, t.i., uzrāda atsevišķu atvasināto finanšu instrumentu pozitīvo vērtību kopsummu.

(Grozīts ar FKTK 21.05.2010. noteikumiem Nr.144)

4.9. Nemateriālie aktīvi

Šajā pozīcijā uzrāda koncesijas, patentu, licenču un tirdzniecības zīmju lietošanas tiesības, nomas tiesības, iegādāto komercsabiedrību un cita veida saimnieciskās darbības veicēju pozitīvo nemateriālo vērtību un citas par atlīdzību iegūtas bezķermeniskas lietas (aktīvus), kā arī programmnodrošinājumu, kas nav elektronisko iekārtu vai ierīču neatņemama sastāvdaļa. Šeit uzrāda arī avansa maksājumus par nemateriālajiem aktīviem.

4.10. Pamatlīdzekļi

Šajā pozīcijā uzrāda visus ieguldījumu brokeru sabiedrībai piederošos, t.sk. bez izpirkuma tiesībām iznomātos un finanšu līzinga darījumos iegūtos, pamatlīdzekļus, t.i., materiālos aktīvus, kurus ieguldījumu brokeru sabiedrība izmanto pakalpojumu sniegšanai, administratīvos nolūkos vai iznomā un paredz lietot ilgāk par vienu gadu, piemēram, zemesgabalus, ēkas, transportlīdzekļus, iekārtas u.tml. aktīvus. Šeit uzrāda arī programmnodrošinājumu, kas ir elektronisko iekārtu vai ierīču neatņemama sastāvdaļa, ieguldījumu brokeru sabiedrībai piederošo un bez izpirkuma tiesībām iznomāto pamatlīdzekļu rekonstrukcijas, uzlabošanas un atjaunošanas izmaksas, kuras uzlabojušas attiecīgo pamatlīdzekļu ekonomiskos rādītājus, ja pamatlīdzekļu nomas līgumā nav paredzēta šo izmaksu kompensācija. Šajā pozīcijā uzrāda nepabeigtas būvniecības izmaksas un avansa maksājumus par šajā punktā minētajiem pamatlīdzekļiem.

(Grozīts ar FKTK 21.05.2010. noteikumiem Nr.144)

4.11. Pašas akcijas un daļas

Šajā pozīcijā uzrāda atgūtās pārskata sniedzējas ieguldījumu brokeru sabiedrības emitētās akcijas vai daļas.

(Grozīts ar FKTK 21.05.2010. noteikumiem Nr.144)

4.12. Nākamo periodu izmaksas un uzkrātie ienākumi

Šajā pozīcijā uzrāda izdevumus, kas veikti pārskata periodā, bet attiecas uz nākamajiem periodiem. Šeit uzrāda arī iepriekšējos periodos un pārskata periodā uzkrātos, bet vēl nesaņemtos ienākumus, piemēram, vēl nesaņemto, taču aprēķināto komisijas naudu, nomas maksu un procentu ienākumus.

4.13. Pārējie aktīvi

Šajā pozīcijā uzrāda aktīvus, kuru saturs neatbilst citām mēneša bilances pārskata aktīvu pozīcijām, t.sk. nomāto pamatlīdzekļu rekonstrukcijas, uzlabošanas vai atjaunošanas izmaksas, ja pamatlīdzekļu nomas līgumā paredzēta šo izmaksu kompensācija. Šeit uzrāda kustamo un nekustamo īpašumu, kas pārņemts īpašumā neatmaksāto aizdevumu un citu prasību dzēšanai, kā arī citus pamatlīdzekļus, kurus ieguldījumu brokeru sabiedrība nelieto un plāno atsavināt.

(Grozīts ar FKTK 21.05.2010. noteikumiem Nr.144)

5. Mēneša bilances pārskata pasīvu pozīcijas

5.1. Saistības pret kredītiestādēm

Šajā pozīcijā uzrāda saistības, kas radušās darījumos ar kredītiestādēm, t.sk. aizņēmumus, saistības, kas radušās pēc vienošanās ar kredītiestādi par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu. Aizņēmumus iedala īstermiņa un ilgtermiņa aizņēmumos.

5.2. Saistības pret klientiem

Šajā pozīcijā uzrāda saistības, kas radušās darījumos ar klientiem, izņemot kredītiestādes, t.sk. aizņēmumus, saistības, kas radušās pēc vienošanās ar klientiem par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu. Aizņēmumus iedala īstermiņa un ilgtermiņa aizņēmumos.

5.3. Emitētie parāda vērtspapīri

Šajā pozīcijā uzrāda saistības, kas izriet no ieguldījumu brokeru sabiedrības pašas emitētajiem parāda vērtspapīriem, t.sk. parādzīmēm, obligācijām, izsniegtajiem vekseļiem, iedalījumā pa īstermiņa un ilgtermiņa parāda vērtspapīriem.

(Grozīts ar FKTK 21.05.2010. noteikumiem Nr.144)

5.4. Atvasinātie finanšu instrumenti

Šajā pozīcijā uzrāda finanšu saistības, kas rodas, novērtējot atvasinātos finanšu instrumentus to patiesajā vērtībā, t.i., uzrāda atsevišķu atvasināto finanšu instrumentu negatīvo vērtību kopsummu.

5.5. Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi

Šajā pozīcijā uzrāda ienākumus, kas attiecas uz nākamajiem periodiem, bet ir saņemti līdz pārskata perioda beigām. Šeit uzrāda arī pārskata un iepriekšējos periodos uzkrātos, bet vēl nesamaksātos procentus un citus izdevumus, piemēram, vēl nesamaksāto, taču aprēķināto komisijas naudu, nomas maksu un procentu izdevumus.

5.6. Uzkrājumi parādiem un saistībām:

5.6.1. pozīcijā “Speciālie uzkrājumi nedrošajiem parādiem” uzrāda speciālos uzkrājumus nedrošajiem parādiem, uzkrātajiem ienākumiem un ārpusbilances saistībām;

5.6.2. pozīcijā “Vispārējie uzkrājumi nedrošajiem parādiem” uzrāda uzkrājumus, kas izveidoti papildus speciālajiem uzkrājumiem iespējamo zaudējumu segšanai;

5.6.3. pozīcijā “Uzkrājumi nodokļiem” uzrāda aprēķinātos, bet vēl nesamaksātos nodokļus;

5.6.4. pozīcijā “Pārējie uzkrājumi” uzrāda uzkrājumus pensijām un citām saistībām.

5.7. Pārējās saistības

Šajā pozīcijā uzrāda visas pārējās saistības, kuras neatbilst 5.1.–5.6. un 5.8. punkta prasībām.

5.8. Pakārtotās saistības

Šajā pozīcijā uzrāda pakārtotās saistības, t.i., tās saistības, kas rodas no aizņēmumiem un kas aizdevējam dod tiesības atgūt aizdevumu pirms termiņa tikai ieguldījumu brokeru sabiedrības likvidācijas (bankrota) gadījumā pēc visu citu kreditoru prasījumu apmierināšanas, bet pirms akcionāru vai dalībnieku prasījumu apmierināšanas.

(Grozīts ar FKTK 21.05.2010. noteikumiem Nr.144)

5.9. Kapitāls un rezerves:

5.9.1. pozīcijā “Apmaksātais pamatkapitāls” uzrāda apmaksāto akciju vai daļu kopsummu;

5.9.2. pozīcijā “Akciju emisijas uzcenojums” uzrāda akciju pārdošanas cenas pārsniegumu pār to nominālvērtību, izņemot papildmaksu uzkrātā rezerves kapitāla apmaksai;

5.9.3. pozīcijā “Pārvērtēšanas rezerves” uzrāda pamatlīdzekļu, ilgtermiņa vērtspapīru un citu ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas to patiesajā vērtībā pozitīvo rezultātu;

5.9.4. pozīcijā “Rezerves” uzrāda rezerves, kas izveidotas no iepriekšējo gadu peļņas atbilstoši statūtos paredzētajām prasībām, t.sk. papildmaksu uzkrātā rezerves kapitāla apmaksāšanai;

5.9.5. pozīcijā “Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai zaudējumi” uzrāda to iepriekšējos gados uzkrātās peļņas daļu, kura palikusi ieguldījumu brokeru sabiedrības rīcībā pēc pamatkapitāla, rezerves kapitāla un pārējo rezervju palielināšanas un atskaitījumiem dividendēm. Šeit atspoguļo arī iepriekšējo gadu zaudējumus. Zaudējumus uzrāda ar mīnusa zīmi;

5.9.6. pozīcijā “Pārskata gada peļņa vai zaudējumi” atspoguļo pārskata gadā gūto peļņu vai zaudējumus. Zaudējumus uzrāda ar mīnusa zīmi.

(Grozīts ar FKTK 21.05.2010. noteikumiem Nr.144)

6. Mēneša bilances pārskata ārpusbilances pozīcijas

6.1. Iespējamās saistības

Šajā pozīcijā uzrāda visu veidu darījumus, kuros ieguldījumu brokeru sabiedrība galvo par trešo personu saistību izpildi.

(Grozīts ar FKTK 21.05.2010. noteikumiem Nr.144)

6.2. Saistības pret klientiem

Šajā pozīcijā uzrāda visas ieguldījumu brokeru sabiedrības neatsaucamās ārpusbilances saistības, kas saistītas ar kredītrisku, piemēram, saistības par aizdevumu piešķiršanu, saistības par aktīvu pārdošanu ar atpārdošanas iespēju.

(Grozīts ar FKTK 21.05.2010. noteikumiem Nr.144)

7. Pozīcijas “pārskata gada peļņa vai zaudējumi” izvērsums

7.1. Pozīcijas “Pārskata gada peļņa vai zaudējumi” izvērsumā uzrāda ieguldījumu brokeru sabiedrības ienākumus un izdevumus, kas radušies periodā no gada sākuma līdz pārskata mēneša pēdējam datumam.

(Grozīts ar FKTK 21.05.2010. noteikumiem Nr.144)

7.2. Procentu ienākumi no prasībām pret kredītiestādēm

Šajā pozīcijā uzrāda procentu ienākumus no prasībām (t.sk. aizdevumiem, avansiem, noguldījumiem, prasībām, kuras radušās darījumos par aktīvu pirkšanu ar atpārdošanu) pret kredītiestādēm. Šeit uzrāda arī ienākumus, kas radušies, amortizējot diskontu par tām prasībām, kuras iegūtas par vērtību, kas mazāka nekā vērtība, kuru ieguldījumu brokeru sabiedrība saņems šo prasību atmaksāšanas termiņā. Kā procentu ienākumu samazinājumu uzrāda izdevumus, kas rodas, amortizējot prēmiju par prasībām, kuras iegūtas par vērtību, kas lielāka nekā vērtība, kuru ieguldījumu brokeru sabiedrība saņems šo prasību atmaksāšanas termiņā.

(Grozīts ar FKTK 21.05.2010. noteikumiem Nr.144)

7.3. Procentu ienākumi no prasībām pret klientiem

Šajā pozīcijā uzrāda procentu ienākumus no aizdevumiem klientiem un no prasībām, kuras radušās pret klientiem darījumos par aktīvu pirkšanu ar atpārdošanu. Šeit uzrāda arī ienākumus, kas radušies, amortizējot diskontu par aizdevumiem klientiem, ja šie ienākumi iegūti, amortizējot diskontu par aizdevuma vērtību, kas mazāka nekā vērtība, kuru ieguldījumu brokeru sabiedrība saņems šo aizdevumu atmaksāšanas termiņā. Kā procentu ienākumu samazinājumu iekļauj izdevumus, kas rodas, amortizējot prēmiju par aizdevumiem, kuri iegūti vērtībā, kas lielāka nekā vērtība, kuru ieguldījumu brokeru sabiedrība saņems šo aizdevumu atmaksāšanas termiņā.

(Grozīts ar FKTK 21.05.2010. noteikumiem Nr.144)

7.4. Procentu ienākumi no īstermiņa un ilgtermiņa parāda vērtspapīriem un citiem vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu

Šajās pozīcijās uzrāda procentu ienākumus no parāda vērtspapīriem un citiem vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu. Procentu ienākumus no parāda vērtspapīriem palielina (samazina) par pārskata periodā amortizēto diskonta (prēmijas) summu par tiem parāda vērtspapīriem, kuri iegūti vērtībā, kas mazāka (lielāka) nekā summa, kuru ieguldījumu brokeru sabiedrība saņems šo parāda vērtspapīru dzēšanas termiņā.

(Grozīts ar FKTK 21.05.2010. noteikumiem Nr.144)

7.5. Pārējie procentu ienākumi

Šajā pozīcijā uzrāda pārējos procentu ienākumiem līdzīgos ienākumus, kas neatbilst 7.2.-7.4. punkta noteikumiem un kurus aprēķina, pamatojoties uz līguma noteikumiem.

7.6. Procentu izdevumi par saistībām pret kredītiestādēm

Šajā pozīcijā uzrāda procentu izdevumus par saistībām (t.sk. saistībām, kas radušās darījumos par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu) pret kredītiestādēm, izņemot procentu izdevumus par pakārtotajām saistībām pret kredītiestādēm.

7.7. Procentu izdevumi par saistībām pret klientiem

Šajā pozīcijā uzrāda procentu izdevumus par saistībām (t.sk. saistībām, kas radušās darījumos par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu) pret klientiem, izņemot procentu izdevumus par pakārtotajām saistībām pret klientiem.

7.8. Procentu izdevumi par īstermiņa un ilgtermiņa emitētajiem parāda vērtspapīriem

Šajās pozīcijās uzrāda procentu izdevumus par ieguldījumu brokeru sabiedrības pašas emitētajiem parāda vērtspapīriem. Minētos procentu izdevumus palielina (samazina) par pārskata periodā amortizēto diskonta (prēmijas) summu par tām parāda vērtspapīru saistībām, kuru vērtība ir mazāka (lielāka) nekā summa, kura ieguldījumu brokeru sabiedrībai jāsamaksā šo parāda vērtspapīru dzēšanas termiņā.

(Grozīts ar FKTK 21.05.2010. noteikumiem Nr.144)

7.9. Procentu izdevumi par pakārtotajām saistībām

Šajā pozīcijā uzrāda procentu izdevumus par pakārtotajām saistībām.

7.10. Pārējie procentu izdevumi

Šajā pozīcijā uzrāda pārējos procentu izdevumiem līdzīgos izdevumus, kuri neatbilst 7.6.–7.9. punkta noteikumiem un kurus aprēķina, pamatojoties uz līguma noteikumiem.

7.11. Dividenžu ienākumi

Šajā pozīcijā uzrāda dividenžu ienākumus un citus līdzīgus ienākumus par ieguldījumu brokeru sabiedrības ieguldījumiem akcijās un citos vērtspapīros ar nefiksētu ienākumu.

(Grozīts ar FKTK 21.05.2010. noteikumiem Nr.144)

7.12. Komisijas naudas un citi līdzīgi ienākumi

Šajā pozīcijā uzrāda komisijas naudas un citus līdzīgus ienākumus par klientiem sniegtajiem pakalpojumiem (piemēram, par starpniecības darījumiem vērtspapīru tirgū, galvojumu izsniegšanu).

7.13. Komisijas naudas un citi līdzīgi izdevumi

Šajā pozīcijā uzrāda komisijas naudas un citus līdzīgus izdevumus par saņemtajiem pakalpojumiem, t.sk. par bankas un depozitārija pakalpojumiem.

7.14. Finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu peļņa vai zaudējumi

Šajā pozīcijā uzrāda peļņu vai zaudējumus no tirdzniecības ar ārvalstu valūtu un finanšu instrumentiem, t.sk. atvasinātajiem finanšu instrumentiem.

7.15. Ieguldījumu pārvērtēšanas rezultāts

Šajā pozīcijā uzrāda ārvalstu valūtas un finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezultātu, izņemot 5.9.3. punktā minēto ieguldījumu pārvērtēšanas rezultātu, kas palielina to vērtību. Šajā pozīcijā uzrāda 5.9.3. punktā minēto ieguldījumu vērtības samazināšanas rezultātu, ja samazinājums pārsniedz iepriekš kapitālā un rezervēs uzskaitīto vērtības palielinājumu vai ja ieguldījumu vērtības palielinājuma nebija, pirms tika atzīts vērtības samazinājums.

7.16. Citi parastie ienākumi

Šajā pozīcijā uzrāda pārējos ienākumus, kas saistīti ar ieguldījumu brokeru sabiedrības pamatdarbību, bet neatbilst 7.2.–7.5., 7.11., 7.12., 7.14. un 7.15. punkta noteikumiem, kā arī peļņu, kas iegūta nemateriālo aktīvu un kustamā un nekustamā īpašuma atsavināšanā.

(Grozīts ar FKTK 21.05.2010. noteikumiem Nr.144)

7.17. Administratīvie izdevumi

Šajā pozīcijā uzrāda darba algu un pārējos maksājumus personālam, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, nodokļus (t.sk. nekustamā īpašuma nodokli un pārējos nodokļus, kas attiecināmi uz pārskata periodu, izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli, kuru uzrāda saskaņā ar 7.24. punkta prasībām) un pārējos administratīvos izdevumus. Pārējos administratīvajos izdevumos iekļauj apdrošināšanas prēmiju izdevumus, komandējumu izdevumus, pasta un sakaru pakalpojumu izdevumus, izdevumus par informācijas pakalpojumiem, informātikas pakalpojumiem, maksājumus Finanšu un kapitāla tirgus komisijai un citus līdzīgus izdevumus.

7.18. Nemateriālo aktīvu amortizācija un pamatlīdzekļu vērtības nolietojums

Šajā pozīcijā uzrāda nemateriālo aktīvu vērtības amortizāciju un pamatlīdzekļu vērtības nolietojumu, kā arī zaudējumus no nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu vērtības samazināšanās.

7.19. Citi parastie izdevumi

Šajā pozīcijā uzrāda pārējos izdevumus, kas saistīti ar ieguldījumu brokeru sabiedrības pamatdarbību, bet neatbilst 7.6.–7.10., 7.13.–7.15., 7.17. un 7.18. punkta noteikumiem. Citos parastajos izdevumos iekļauj zaudējumus no nemateriālo aktīvu un kustamā un nekustamā īpašuma atsavināšanas.

(Grozīts ar FKTK 21.05.2010. noteikumiem Nr.144)

7.20. Izdevumi uzkrājumiem nedrošajiem parādiem un ārpusbilances saistībām

Šajā pozīcijā uzrāda tos uzkrājumus nedrošajiem parādiem, kuri izveidoti laikā no gada sākuma līdz pārskata mēneša pēdējam datumam. Tajos ietilpst izdevumi speciālajiem uzkrājumiem un vispārējiem uzkrājumiem nedrošajiem parādiem (t.sk. uzkrātajiem ienākumiem), kas uzrādīti aktīvos, kā arī izdevumi uzkrājumiem galvojumiem un citām ārpusbilances pozīcijās uzrādītajām saistībām. Uzrāda arī zaudējumus, kas radušies nedrošo parādu norakstīšanas dēļ, ja tiem iepriekš nav izveidoti uzkrājumi vai arī izveidoto uzkrājumu vērtība izrādījusies mazāka par norakstāmo summu.

7.21. Uzkrājumu samazināšanas ienākumi

Šajā pozīcijā uzrāda iepriekšējos gados nedrošajiem parādiem un saistībām izveidoto uzkrājumu vērtības samazinājumu un ienākumus no iepriekšējos gados norakstīto aktīvu atgūšanas.

7.22. Ārkārtas ienākumi

Šajā pozīcijā uzrāda ienākumus, kas radušies tādu notikumu vai darījumu dēļ, kuri nepārprotami atšķiras no ieguldījumu brokeru sabiedrības parastās darbības un kuru bieža vai periodiska atkārtošanās nākotnē nav gaidāma.

(Grozīts ar FKTK 21.05.2010. noteikumiem Nr.144)

7.23. Ārkārtas izdevumi

Šajā pozīcijā uzrāda izdevumus, kas radušies tādu notikumu vai darījumu dēļ, kuri nepārprotami atšķiras no ieguldījumu brokeru sabiedrības parastās darbības un kuru bieža vai periodiska atkārtošanās nākotnē nav gaidāma (piemēram, plūdu, viesuļvētru vai zādzību dēļ radušies izdevumi).

(Grozīts ar FKTK 21.05.2010. noteikumiem Nr.144)

7.24. Uzņēmuma ienākuma nodoklis

Šajā pozīcijā uzrāda ieguldījumu brokeru sabiedrības uzņēmuma ienākuma nodokli.

(Grozīts ar FKTK 21.05.2010. noteikumiem Nr.144)

8. Aktīvi pārvaldīšanā

Šajā pozīcijā uzrāda aktīvus, t.sk. naudas līdzekļus, kuri iegūti, veicot klienta finanšu instrumentu individuālo pārvaldīšanu saskaņā ar klienta pilnvarojumu.

9. Pārskata iesniegšanas kārtība

9.1. Ieguldījumu brokeru sabiedrība sagatavo informāciju saskaņā ar šo noteikumu prasībām par pārskata mēnesi elektroniski XML (Extensible Markup Language) faila formātā saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas sagatavoto XSD (XML Schema Definition) shēmu, ko Finanšu un kapitāla tirgus komisija publicē Datu ziņošanas sistēmā (interneta vietne https://dati.fktk.lv), un nosūta Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 15. datumam. Ieguldījumu brokeru sabiedrība iesniedz tikai sagatavē paredzētos pārskata pamatdatus un kontrolsummas.

(FKTK 24.09.2013. noteikumu Nr.213 redakcijā)

9.2. Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija konstatē, ka ieguldījumu brokeru sabiedrības iesniegtais pārskats sagatavots kļūdaini, tas pa e-pastu tiek paziņots pārskata izpildītājam. Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija nav norādījusi citu termiņu, pārskats atkārtoti jāiesniedz ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas.

(Grozīts ar FKTK 21.05.2010. noteikumiem Nr.144)

9.3. Konsultācijas par pārskata sagatavošanu sniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Regulējošo prasību un statistikas departaments.

10. Noslēguma jautājums

Noteikumi stājas spēkā 2003. gada 1. septembrī. Līdz 2003. gada 1. novembrim ieguldījumu brokeru sabiedrībām mēneša bilances pārskatā un “Aktīvu pārvaldīšanā” pārskatā jāaizpilda tikai pozīciju un aiļu kopsummas.

(Grozīts ar FKTK 21.05.2010. noteikumiem Nr.144)

"Ieguldījumu brokeru sabiedrību mēneša pārskata sagatavošanas noteikumu"
Pielikums

(Pielikums FKTK 24.09.2013. noteikumu Nr.213 redakcijā; grozījumi pielikumā par vārdu "lati" (attiecīgā locījumā) aizstāšanu ar vārdu "euro" stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

Ieguldījumu brokeru sabiedrības nosaukums  
___________________________________________________________                
                       
Adrese_____________________________________________________

Jāiesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz nākamā mēneša 15. datumam

                           

Ieguldījumu brokeru sabiedrības mēneša pārskats

atlikumi ______. gadā _____________________________________________

   
 

(pārskata mēneša pēdējais datums)

             
1. Mēneša bilances pārskats                          
1.1. Aktīvi                    

(veselos euro)


Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Atlikumi

t.sk. tirdzniecības portfeļa atlikumi

Izmaiņu iemesli (pozīcijas rādītājs salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi ir mainījies par vairāk nekā 15%)

1400. pozīcijas "Pārējie aktīvi" izvērsums

Rezidenti

Nerezidenti

Kopā

Rezidenti

Nerezidenti

Kopā

ES valstis

t. sk. EMS valstis

Pārējās valstis

(1+2+4)

ES valstis

t. sk. EMS valstis

Pārējās valstis

(6+7+9)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0100 Nauda kasē

0100

 

 

 

 

   

 

 

 

     
0200 Prasības pret kredītiestādēm

 

 

 

 

 

     

 

 

     
Prasības uz pieprasījumu

0210

 

 

 

 

   

 

 

 

     
Īstermiņa noguldījumi

0220

 

 

 

 

   

 

 

 

     
Ilgtermiņa noguldījumi

0230

 

 

 

 

   

 

 

 

     
Reverse repo darījumi

0240

 

 

 

 

   

 

 

 

     
Pārējās prasības pret kredītiestādēm

0250

 

 

 

 

   

 

 

 

     

Prasības pret kredītiestādēm kopā

0200

 

 

 

 

   

 

 

 

     
0300 Prasības pret klientiem

 

 

 

 

 

     

 

 

     
0310 Īstermiņa aizdevumi

 

 

 

 

 

     

 

 

     
Nefinanšu uzņēmējsabiedrībām (komercsabiedrībām)

0311

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu institūcijām

0312

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apdrošināšanas sabiedrībām un privātajiem pensiju fondiem

0313

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privātpersonām

0314

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privātpersonas apkalpojošām bezpeļņas institūcijām

0315

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

0316

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Īstermiņa aizdevumi kopā

0310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320 Ilgtermiņa aizdevumi

 

 

 

 

 

   

 

 

 

     
Nefinanšu uzņēmējsabiedrībām (komercsabiedrībām)

0321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu institūcijām

0322

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apdrošināšanas sabiedrībām un privātajiem pensiju fondiem

0323

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privātpersonām

0324

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privātpersonas apkalpojošām bezpeļņas institūcijām

0325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

0326

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilgtermiņa aizdevumi kopā

0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikuma turpinājums

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Atlikumi

t.sk. tirdzniecības portfeļa atlikumi

Izmaiņu iemesli (pozīcijas rādītājs salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi ir mainījies par vairāk nekā 15%)

1400. pozīcijas "Pārējie aktīvi" izvērsums

Rezidenti

Nerezidenti

Kopā

Rezidenti

Nerezidenti

Kopā

ES valstis

t. sk. EMS valstis

Pārējās valstis

(1+2+4)

ES valstis

t. sk. EMS valstis

Pārējās valstis

(6+7+9)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0330 Reverse repo darījumi

 

 

 

 

 

   

 

 

 

     
Ar nefinanšu uzņēmējsabiedrībām (komercsabiedrībām)

0331

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Ar finanšu institūcijām

0332

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Ar apdrošināšanas sabiedrībām un privātajiem pensiju fondiem

0333

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Ar privātpersonām

0334

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Ar privātpersonas apkalpojošām bezpeļņas institūcijām

0335

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Ar citām institūcijām

0336

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Reverse repo darījumi kopā

0330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
0340 Pārējās prasības pret klientiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Nefinanšu uzņēmējsabiedrībām (komercsabiedrībām)

0341

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Finanšu institūcijām

0342

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apdrošināšanas sabiedrībām un privātajiem pensiju fondiem

0343

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privātpersonām

0344

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privātpersonas apkalpojošām bezpeļņas institūcijām

0345

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

0346

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārējās prasības pret klientiem kopā

0340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prasības pret klientiem kopā

0300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
0410 Īstermiņa parāda vērtspapīri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts

0411

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pašvaldību

0412

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nefinanšu uzņēmējsabiedrību (komercsabiedrību)

0413

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredītiestāžu

0414

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu institūciju

0415

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apdrošināšanas sabiedrību

0416

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārējo emitentu

0417

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Īstermiņa parāda vērtspapīri kopā

0410

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikuma turpinājums

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Atlikumi

t.sk. tirdzniecības portfeļa atlikumi

Izmaiņu iemesli (pozīcijas rādītājs salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi ir mainījies par vairāk nekā 15%)

1400. pozīcijas "Pārējie aktīvi" izvērsums

Rezidenti

Nerezidenti

Kopā

Rezidenti

Nerezidenti

Kopā

ES valstis

t. sk. EMS valstis

Pārējās valstis

(1+2+4)

ES valstis

t. sk. EMS valstis

Pārējās valstis

(6+7+9)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0420 Ilgtermiņa parāda vērtspapīri

 

 

 

 

 

     

 

 

     
Valsts

0421

 

 

 

 

   

 

 

 

     
Pašvaldību

0422

 

 

 

 

   

 

 

 

     
Nefinanšu uzņēmējsabiedrību (komercsabiedrību)

0423

 

 

 

 

   

 

 

 

     
Kredītiestāžu

0424

 

 

 

 

   

 

 

 

     
Finanšu institūciju

0425

 

 

 

 

   

 

 

 

     
Apdrošināšanas sabiedrību

0426

 

 

 

 

   

 

 

 

     
Pārējo emitentu

0427

 

 

 

 

   

 

 

 

     

Ilgtermiņa parāda vērtspapīri kopā

0420

 

 

 

 

   

 

 

 

     

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu kopā

0400

 

 

 

 

   

 

 

 

     
0500 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0510 Nefinanšu uzņēmējsabiedrību (komercsabiedrību)

0510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t. sk. tirgoti regulētos tirgos

0511

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0520 Kredītiestāžu

0520

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t. sk. tirgoti regulētos tirgos

0521

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0530 Finanšu institūciju

0530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t. sk. tirgoti regulētos tirgos

0531

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0540 Apdrošināšanas sabiedrību un privāto pensiju fondu

0540

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
t. sk. tirgoti regulētos tirgos

0541

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0550 Pārējo institūciju

0550

 

 

 

 

           

 

 

t. sk. tirgoti regulētos tirgos

0551

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu kopā

0500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0600 Līdzdalība saistīto sabiedrību pamatkapitālā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nefinanšu uzņēmējsabiedrībās (komercsabiedrībās)

0610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kredītiestādēs

0620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu institūcijās

0630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apdrošināšanas sabiedrībās un privātajos pensiju fondos

0640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citās saistītajās sabiedrībās

0650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Līdzdalība saistīto sabiedrību pamatkapitālā kopā

0600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikuma turpinājums

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Atlikumi

t.sk. tirdzniecības portfeļa atlikumi

Izmaiņu iemesli (pozīcijas rādītājs salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi ir mainījies par vairāk nekā 15%)

1400. pozīcijas "Pārējie aktīvi" izvērsums

Rezidenti

Nerezidenti

Kopā

Rezidenti

Nerezidenti

Kopā

ES valstis

t. sk. EMS valstis

Pārējās valstis

(1+2+4)

ES valstis

t. sk. EMS valstis

Pārējās valstis

(6+7+9)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0700 Līdzdalība radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā    

 

 

 

               
Nefinanšu uzņēmējsabiedrībās (komercsabiedrībās)

0710

 

 

 

 

               
Kredītiestādēs

0720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Finanšu institūcijās

0730

 

 

 

 

               
Apdrošināšanas sabiedrībās un privātajos pensiju fondos

0740

 

 

 

 

               
Citās radniecīgajās sabiedrībās

0750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Līdzdalība radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā kopā

0700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
0800 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri

0800

 

 

 

 

   

 

 

 

     
0900 Atvasinātie finanšu instrumenti    

 

 

 

   

 

 

 

     
Nefinanšu uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības)

0910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Kredītiestādes

0920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu institūcijas

0930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apdrošināšanas sabiedrības un privātie pensiju fondi

0940

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privātpersonas

0950

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citas institūcijas

0960

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atvasinātie finanšu instrumenti kopā

0900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000 Nemateriālie aktīvi

1000

       

 

         

 

 

t. sk. avansa maksājumi

1010

       

 

             
1100 Pamatlīdzekļi

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Zemesgabali, ēkas un būves

1110

       

 

         

 

 

Avansa maksājumi

1120

       

 

         

 

 

Pārējie pamatlīdzekļi

1130

       

 

         

 

 

Pamatlīdzekļi kopā

1100

       

 

         

 

 

1200 Pašas akcijas un daļas

1200

       

 

         

 

 

t. sk. tirgotas regulētos tirgos

1210

       

 

         

 

 

1300 Nākamo periodu izmaksas un uzkrātie ienākumi

 

                       
Nākamo periodu izmaksas

1310

                       
Uzkrātie ienākumi

1320

                       

Nākamo periodu izmaksas un uzkrātie ienākumi kopā

1300

                       

Pielikuma turpinājums 

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Atlikumi

t.sk. tirdzniecības portfeļa atlikumi

Izmaiņu iemesli (pozīcijas rādītājs salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi ir mainījies par vairāk nekā 15%)

1400. pozīcijas "Pārējie aktīvi" izvērsums

Rezidenti

Nerezidenti

Kopā

Rezidenti

Nerezidenti

Kopā

ES valstis

t. sk. EMS valstis

Pārējās valstis

(1+2+4)

ES valstis

t. sk. EMS valstis

Pārējās valstis

(6+7+9)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1400 Pārējie aktīvi                          
Nefinanšu uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības)

1410

                       
Kredītiestādes

1420

                       
Finanšu institūcijas

1430

                       
Apdrošināšanas sabiedrības un privātie pensiju fondi

1440

                       
Privātpersonas

1450

                       
Privātpersonas apkalpojošās bezpeļņas institūcijas

1460

                       
Citi

1470

                       

Pārējie aktīvi kopā

1400

                       
2000 Kopā aktīvi (0100+0200+0300+0400+0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100+ +1200+1300+1400)

2000

                       

Pielikuma turpinājums

1.2. Pasīvi

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Atlikumi

t.sk. tirdzniecības portfeļa atlikumi

Izmaiņu iemesli (pozīcijas rādītājs salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi ir mainījies par vairāk nekā 15%)

3700. pozīcijas "Pārējās saistības" izvērsums

Rezidenti

Nerezidenti

Kopā

Rezidenti

Nerezidenti

Kopā

ES valstis

t. sk. EMS valstis

Pārējās valstis

(1+2+4)

ES valstis

t. sk. EMS valstis

Pārējās valstis

(6+7+9)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3100 Saistības pret kredītiestādēm

 

 

 

 

 

               
Īstermiņa aizņēmumi

3110

 

 

 

 

               
Ilgtermiņa aizņēmumi

3120

 

 

 

 

               
Repo darījumi

3130

 

 

 

 

               
Pārējās saistības

3140

 

 

 

 

               

Saistības pret kredītiestādēm kopā

3100

 

 

 

 

               
3200 Saistības pret klientiem

 

 

 

 

 

               
3210 Īstermiņa aizņēmumi    

 

 

 

               
Nefinanšu uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības)

3211

 

 

 

 

               
Finanšu institūcijas

3212

 

 

 

 

               
Apdrošināšanas sabiedrības un privātie pensiju fondi

3213

 

 

 

 

           

 

 

Privātpersonas

3214

 

 

 

 

           

 

 

Privātpersonas apkalpojošās bezpeļņas institūcijas

3215

 

 

 

 

           

 

 

Citas institūcijas

3216

 

 

 

 

           

 

 

Īstermiņa aizņēmumi kopā

3210

 

 

 

 

           

 

 

3220 Ilgtermiņa aizņēmumi

 

 

 

 

 

           

 

 

Nefinanšu uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības)

3221

 

 

 

 

           

 

 

Finanšu institūcijas

3222

 

 

 

 

               
Apdrošināšanas sabiedrības un privātie pensiju fondi

3223

 

 

 

 

           

 

 

Privātpersonas

3224

 

 

 

 

           

 

 

Privātpersonas apkalpojošās bezpeļņas institūcijas

3225

 

 

 

 

           

 

 

Citas institūcijas

3226

 

 

 

 

           

 

 

Ilgtermiņa aizņēmumi kopā

3220

 

 

 

 

           

 

 

3230 Repo darījumi

 

 

 

 

 

           

 

 

Ar nefinanšu uzņēmējsabiedrībām (komercsabiedrībām)

3231

 

 

 

 

           

 

 

Ar finanšu institūcijām

3232

 

 

 

 

               
Ar apdrošināšanas sabiedrībām un privātajiem pensiju fondiem

3233

 

 

 

 

               
Ar privātpersonām

3234

 

 

 

 

               
Ar privātpersonas apkalpojošām bezpeļņas institūcijām

3235

 

 

 

 

               
Ar citām institūcijām

3236

 

 

 

 

               

Repo darījumi kopā

3230

 

 

 

 

               
3240 Pārējās saistības

3240

                       

Saistības pret klientiem kopā

3200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielikuma turpinājums

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Atlikumi

t.sk. tirdzniecības portfeļa atlikumi

Izmaiņu iemesli (pozīcijas rādītājs salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi ir mainījies par vairāk nekā 15%)

3700. pozīcijas "Pārējās saistības" izvērsums

Rezidenti

Nerezidenti

Kopā

Rezidenti

Nerezidenti

Kopā

ES valstis

t. sk. EMS valstis

Pārējās valstis

(1+2+4)

ES valstis

t. sk. EMS valstis

Pārējās valstis

(6+7+9)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3300 Emitētie parāda vērtspapīri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
3310 Īstermiņa parāda vērtspapīri

3310

 

 

 

 

               
3320 Ilgtermiņa parāda vērtspapīri

3320

 

 

 

 

               

Emitētie parāda vērtspapīri kopā

3300

 

 

 

 

               
3400 Atvasinātie finanšu instrumenti    

 

 

 

               
Nefinanšu uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības)

3410

 

 

 

 

               
Kredītiestādes

3420

 

 

 

 

               
Finanšu institūcijas

3430

 

 

 

 

               
Apdrošināšanas sabiedrības un privātie pensiju fondi

3440

 

 

 

 

               
Privātpersonas

3450

 

 

 

 

               
Citas institūcijas

3460

 

 

 

 

           

 

 

Atvasinātie finanšu instrumenti kopā

3400

 

 

 

 

           

 

 

3500 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi

3500

 

 

 

 

           

 

 

3600 Uzkrājumi parādiem un saistībām

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Speciālie uzkrājumi nedrošajiem parādiem

3610

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vispārējie uzkrājumi nedrošajiem parādiem

3620

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzkrājumi nodokļiem

3630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārējie uzkrājumi

3640

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Uzkrājumi parādiem un saistībām kopā

3600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3700 Pārējās saistības

 

                   

 

 

Nefinanšu uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības)

3710

                   

 

 

Finanšu institūcijas

3720

                   

 

 

Apdrošināšanas sabiedrības un privātie pensiju fondi

3730

                   

 

 

Privātpersonas

3740

                   

 

 

Privātpersonas apkalpojošās bezpeļņas institūcijas

3750

                   

 

 

Citas institūcijas

3760

                       

Pārējās saistības kopā

3700

                       
3800 Pakārtotās saistības

3800

                       

Pielikuma turpinājums

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Atlikumi

t.sk. tirdzniecības portfeļa atlikumi

Izmaiņu iemesli (pozīcijas rādītājs salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi ir mainījies par vairāk nekā 15%)

3700. pozīcijas "Pārējās saistības" izvērsums

Rezidenti

Nerezidenti

Kopā

Rezidenti

Nerezidenti

Kopā

ES valstis

t. sk. EMS valstis

Pārējās valstis

(1+2+4)

ES valstis

t. sk. EMS valstis

Pārējās valstis

(6+7+9)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3900 Kapitāls un rezerves

 

 

 

 

 

   

 

 

 

     
Apmaksātais pamatkapitāls

3910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Akciju emisijas uzcenojums

3920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Pārvērtēšanas rezerves

3930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Rezerves

3940

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai zaudējumi

3950

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Pārskata gada peļņa vai zaudējumi

3960

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Kapitāls un rezerves kopā

3900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
4000 Kopā pasīvi (3100+3200+3300+3400+3500+3600+3700+3800+3900)

4000

                       

1.3. Ārpusbilances pozīcijas

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Atlikumi

Izmaiņu iemesli (pozīcijas rādītājs salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi ir mainījies par vairāk nekā 15%)

Rezidenti

Nerezidenti

Kopā
(1+2)

A

B

1

2

3

4

5100 Iespējamās saistības

 

     

 

Galvojumi

5101

     

 

Pārējās iespējamās saistības

5102

     

 

Iespējamās saistības kopā

5100

     

 

5200 Saistības pret klientiem

5200

     

 

Pielikuma turpinājums

2. Pozīcijas "Pārskata gada peļņa vai zaudējumi" izvērsums

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Atlikumi

Rezidenti

Nerezidenti

Kopā (1+2+4)

ES valstis

t. sk. EMS valstis

Pārējās valstis

A

B

1

2

3

4

5

Procentu ienākumi

 

 

 

 

 

 

Procentu ienākumi no prasībām pret kredītiestādēm

8110

 

 

 

 

 
Procentu ienākumi no prasībām pret klientiem

8120

 

 

 

 

 
Procentu ienākumi no īstermiņa parāda vērtspapīriem un citiem vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu

8130

 

 

 

 

 
Procentu ienākumi no ilgtermiņa parāda vērtspapīriem un citiem vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu

8140

 

 

 

 

 
Pārējie procentu ienākumi

8150

 

 

 

 

 

Procentu ienākumi kopā (8110+...+8150)

8100

 

 

 

 

 
Procentu izdevumi

 

 

 

 

 

 
Procentu izdevumi par saistībām pret kredītiestādēm

8210

 

 

 

 

 
Procentu izdevumi par saistībām pret klientiem

8220

 

 

 

 

 
Procentu izdevumi par emitētajiem īstermiņa parāda vērtspapīriem

8230

 

 

 

 

 
Procentu izdevumi par emitētajiem ilgtermiņa parāda vērtspapīriem

8240

 

 

 

 

 
Procentu izdevumi par pakārtotajām saistībām

8250

 

 

 

 

 
Pārējie procentu izdevumi

8260

 

 

 

 

 

Procentu izdevumi kopā (8210+...+8260)

8200

 

 

 

 

 

Tīrie procentu ienākumi (8100-8200)

A

 

 

 

 

 
Dividenžu ienākumi

 

 

 

 

 

 
No līdzdalības radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā

8310

 

 

 

 

 
No līdzdalības saistīto sabiedrību pamatkapitālā

8320

 

 

 

 

 
No pārējām akcijām un citiem vērtspapīriem ar nefiksētu ienākumu

8330

 

 

 

 

 

Dividenžu ienākumi kopā (8310+...+8330)

8300

 

 

 

 

 
Komisijas naudas un citi līdzīgi ienākumi

8400

 

 

 

 

 
Komisijas naudas un citi līdzīgi izdevumi

8500

 

 

 

 

 
Finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu peļņa vai zaudējumi

8600

 

 

 

 

 
Ieguldījumu pārvērtēšanas rezultāts

 

 

 

 

 

 
Ārvalstu valūtu pārvērtēšanas rezultāts

8710

 

 

 

 

 
Parāda vērtspapīru pārvērtēšanas rezultāts

8720

 

 

 

 

 
Akciju pārvērtēšanas rezultāts

8730

 

 

 

 

 
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību pārvērtēšanas rezultāts

8740

 

 

 

 

 
Citu finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezultāts

8750

 

 

 

 

 

Ieguldījumu pārvērtēšanas rezultāts kopā (8710+...+8750)

8700

 

 

 

 

 
Finansiālās darbības peļņa vai zaudējumi
(A+8300+8400-8500+8600+8700)

B

 

 

 

 

 
Citi parastie ienākumi

8800

 

 

 

 

 


Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Atlikumi

Rezidenti

Nerezidenti

Kopā (1+2+4)

ES valstis

t. sk. EMS valstis

Pārējās valstis

A

B

1

2

3

4

5

Administratīvie izdevumi

 

 

 

 

 

 
Padomei un valdei samaksātais atalgojums

8910

 

 

 

 

 
Personāla atalgojums

8920

 

 

 

 

 
Valsts sociālas apdrošināšanas obligātās iemaksas

8930

 

 

 

 

 
Nodokļi

8940

 

 

 

 

 
Pārējie administratīvie izdevumi

8950

 

 

 

 

 

Administratīvie izdevumi kopā (8910+...+8950)

8900

 

 

 

 

 
Nemateriālo aktīvu amortizācija un pamatlīdzekļu vērtības nolietojums

 

 

 

 

 

 
Nemateriālo aktīvu amortizācija

9010

 

 

 

 

 
Ēku un būvju vērtības nolietojums

9020

 

 

 

 

 
Pārējo pamatlīdzekļu vērtības nolietojums

9030

 

 

 

 

 

Nemateriālo aktīvu amortizācija un pamatlīdzekļu vērtības nolietojums kopā (9010+...+9030)

9000

 

 

 

 

 
Citi parastie izdevumi

9100

 

 

 

 

 
Izdevumi uzkrājumiem nedrošajiem parādiem un ārpusbilances saistībām

 

 

 

 

 

 
Speciālie uzkrājumi nedrošajiem parādiem

9210

 

 

 

 

 

Speciālie uzkrājumi prasībām pret klientiem

9220

 

 

 

 

 

Speciālie uzkrājumi uzkrātajiem ienākumiem

9230

 

 

 

 

 

Speciālie uzkrājumi ārpusbilances saistībām

9240

 

 

 

 

 

Nedrošo parādu norakstīšanas zaudējumi

9250

 

 

 

 

 

Vispārējie uzkrājumi nedrošajiem parādiem

9260

 

 

 

 

 

Izdevumi uzkrājumiem nedrošajiem parādiem un ārpusbilances saistībām kopā (9210+...+9260)

9200

 

 

 

 

 

Uzkrājumu samazināšanas ienākumi

 

 

 

 

 

 

Speciālo uzkrājumu samazinājums

9310

 

 

 

 

 

Vispārējo uzkrājumu samazinājums

9320

 

 

 

 

 

Norakstīto aktīvu atgūšana

9330

 

 

 

 

 

Uzkrājumu samazināšanas ienākumi kopā (9310+...+9330)

9300

 

 

 

 

 

Parastās darbības peļņa vai zaudējumi
(B+8800-8900-9000-9100-9200+9300)

C

 

 

 

 

 

Ārkārtas ienākumi

9500

 

 

 

 

 

Ārkārtas izdevumi

9600

 

 

 

 

 

Pelņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķināšanas (C+9500-9600)

D

 

 

 

 

 

Uzņēmuma ienākuma nodoklis

9700

 

 

 

 

 

Pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi
(D-9700)*

E

 

 

 

 

 

* 5. ailes kopsummai jāatbilst mēneša bilances pārskata pasīvu 3960. pozīcijas 5. ailes kopsummai

Pielikuma turpinājums

3. Aktīvi pārvaldīšanā

3.1. Klientu - rezidentu līdzekļu ieguldījumi finanšu instrumentos      

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Rezidenti

Izmaiņu iemesli (pozīcijas rādītājs salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi ir mainījies par vairāk kā 15%)

Nefinanšu uzņēmējsabiedrības

Kredītiestādes

Finanšu institūcijas

Apdrošināšanas sabiedrības un privātie pensiju fondi

Privātpersonas

Privātpersonas apkalpojošās bezpeļņas institūcijas

Kopā (1+...+6)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

51000 Ieguldījumi rezidentu finanšu instrumentos
51100 Prasības pret kredītiestādēm

 

               
Prasības uz pieprasījumu

51110

               
Īstermiņa noguldījumi

51120

               
Ilgtermiņa noguldījumi

51130

               
Reverse repo darījumi

51140

               
Pārējās prasības

51150

               

Prasības pret kredītiestādēm kopā

51100

               
51200 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

 

               
51210 Īstermiņa parāda vērtspapīri

 

               
Valsts

51211

               
Pašvaldību

51212

               
Nefinanšu uzņēmējsabiedrību (komercsabiedrību)

51213

               
Kredītiestāžu

51214

               
Finanšu institūciju

51215

               
Apdrošināšanas sabiedrību

51216

               
Pārējo emitentu

51217

               

Īstermiņa parāda vērtspapīri kopā

51210

               
51220 Ilgtermiņa parāda vērtspapīri

 

               
Valsts

51221

               
Pašvaldību

51222

               
Nefinanšu uzņēmējsabiedrību (komercsabiedrību)

51223

               
Kredītiestāžu

51224

               
Finanšu institūciju

51225

               
Apdrošināšanas sabiedrību

51226

               
Pārējo emitentu

51227

               

Ilgtermiņa parāda vērtspapīri kopā

51220

               

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu kopā

51200

               
51300 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

 

               
51310 Nefinanšu uzņēmējsabiedrību (komercsabiedrību)

51310

               
t. sk. tirgoti regulētos tirgos

51311

               
51320 Kredītiestāžu

51320

               
t. sk. tirgoti regulētos tirgos

51321

               
51330 Finanšu institūciju

51330

               
t. sk. tirgoti regulētos tirgos

51331

               
51340 Apdrošināšanas sabiedrību un privāto pensiju fondu

51340

               
t. sk. tirgoti regulētos tirgos

51341

               
51350 Citu institūciju

51350

               
t. sk. tirgoti regulētos tirgos

51351

               

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu kopā

51300

               
51400 Līdzdalība saistīto sabiedrību pamatkapitālā

 

               
Nefinanšu uzņēmējsabiedrībās (komercsabiedrībās)

51410

               
Kredītiestādēs

51420

               
Finanšu institūcijās

51430

               
Apdrošināšanas sabiedrībās un privātajos pensiju fondos

51440

               
Citās saistītajās sabiedrībās

51450

               

Līdzdalība saistīto sabiedrību pamatkapitālā kopā

51400

               
51500 Līdzdalība radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā

 

               
Nefinanšu uzņēmējsabiedrībās (komercsabiedrībās)

51510

               
Kredītiestādēs

51520

               
Finanšu institūcijās

51530

               
Apdrošināšanas sabiedrībās un privātajos pensiju fondos

51540

               
Citās radniecīgajās sabiedrībās

51550

               

Līdzdalība radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā kopā

51500

               
51600 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri

51600

               
51700 Atvasinātie finanšu instrumenti

 

               
Nefinanšu uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības)

51710

               
Kredītiestādes

51720

               
Finanšu institūcijas

51730

               
Apdrošināšanas sabiedrības un privātie pensiju fondi

51740

               
Privātpersonas

51750

               
Citas institūcijas

51760

               

Atvasinātie finanšu instrumenti kopā

51700

               
51800 Pārējie aktīvi pārvaldīšanā

51800

               

Kopā rezidentu līdzekļu ieguldījumi rezidentu finanšu instrumentos

51000

               
52000 Ieguldījumi ES valstu (nerezidentu) finanšu instrumentos  
52100 Prasības pret kredītiestādēm

 

               
Prasības uz pieprasījumu

52110

               
Īstermiņa noguldījumi

52120

               
Ilgtermiņa noguldījumi

52130

               
Reverse repo darījumi

52140

               
Pārējās prasības

52150

               

Prasības pret kredītiestādēm kopā

52100

               
52200 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

 

               
Īstermiņa parāda vērtspapīri

52210

               
Ilgtermiņa parāda vērtspapīri

52220

               

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu kopā

52200

               
52300 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

52300

               
t. sk. tirgoti regulētos tirgos

52310

               
52400 Līdzdalība radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā

52400

               
52500 Līdzdalība saistīto sabiedrību pamatkapitālā

52500

               
52600 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri

52600

               
52700 Atvasinātie finanšu instrumenti

52700

               
52800 Pārējie aktīvi pārvaldīšanā

52800

               

Kopā rezidentu līdzekļu ieguldījumi ES valstu finanšu instrumentos

52000

               
53000 t. sk. ieguldījumi EMS valstu (nerezidentu) finanšu instrumentos  
53100 Prasības pret kredītiestādēm

 

               
Prasības uz pieprasījumu

53110

               
Īstermiņa noguldījumi

53120

               
Ilgtermiņa noguldījumi

53130

               
Reverse repo darījumi

53140

               
Pārējās prasības

53150

               

Prasības pret kredītiestādēm kopā

53100

               
53200 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

 

               
Īstermiņa parāda vērtspapīri

53210

               
Ilgtermiņa parāda vērtspapīri

53220

               

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu kopā

53200

               
53300 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

53300

               
t. sk. tirgoti regulētos tirgos

53310

               
53400 Līdzdalība radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā

53400

               
53500 Līdzdalība saistīto sabiedrību pamatkapitālā

53500

               
53600 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtsapīri

53600

               
53700 Atvasinātie finanšu instrumenti

53700

               
53800 Pārējie aktīvi pārvaldīšanā

53800

               
Kopā rezidentu līdzekļu ieguldījumi EMS valstu finanšu instrumentos

53000

               
54000 Ieguldījumi pārējo valstu (nerezidentu) finanšu instrumentos  
54100 Prasības pret kredītiestādēm

 

               
Prasības uz pieprasījumu

54110

               
Īstermiņa noguldījumi

54120

               
Ilgtermiņa noguldījumi

54130

               
Reverse repo darījumi

54140

               
Pārējās prasības

54150

               

Prasības pret kredītiestādēm kopā

54100

               
54200 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

 

               
Īstermiņa parāda vērtspapīri

54210

               
Ilgtermiņa parāda vērtspapīri

54220

               

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu kopā

54200

               
54300 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

54300

               
t. sk. tirgoti regulētos tirgos

54310

               
54400 Līdzdalība radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā

54400

               
54500 Līdzdalība saistīto sabiedrību pamatkapitālā

54500

               
54600 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri

54600

               
54700 Atvasinātie finanšu instrumenti

54700

               
54800 Pārējie aktīvi pārvaldīšanā

54800

               
Kopā rezidentu līdzekļu ieguldījumi pārējo valstu (nerezidentu) finanšu instrumentos

54000

               
Kopā rezidentu līdzekļu ieguldījumi nerezidentu finanšu instrumentos (52000+54000)

55000

               
Kopā rezidentu līdzekļu ieguldījumi rezidentu un nerezidentu finanšu instrumentos (51000+55000)

56000

               

Pielikuma turpinājums

3.2. Klientu - nerezidentu līdzekļu ieguldījumi finanšu instrumentos    

 (veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Nerezidenti

Izmaiņu iemesli (pozīcijas rādītājs salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi ir mainījies par vairāk kā 15%)

ES valstis

t.sk. EMS valstu

pārējo valstu

Kopā (1+3)

A

B

1

2

3

4

5

61000 Ieguldījumi rezidentu finanšu instrumentos
61100 Prasības pret kredītiestādēm

 

         
Prasības uz pieprasījumu

61110

         
Īstermiņa noguldījumi

61120

         
Ilgtermiņa noguldījumi

61130

         
Reverse repo darījumi

61140

         
Pārējās prasības

61150

         

Prasības pret kredītiestādēm kopā

61100

         
61200 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

 

         
61210 Īstermiņa parāda vērtspapīri

 

         
Valsts

61211

         
Pašvaldību

61212

         
Nefinanšu uzņēmējsabiedrību (komercsabiedrību)

61213

         
Kredītiestāžu

61214

         
Finanšu institūciju

61215

         
Apdrošināšanas sabiedrību

61216

         
Pārējo emitentu

61217

         

Īstermiņa parāda vērtspapīri kopā

61210

         
61220 Ilgtermiņa parāda vērtspapīri

 

         
Valsts

61221

         
Pašvaldību

61222

         
Nefinanšu uzņēmējsabiedrību (komercsabiedrību)

61223

         
Kredītiestāžu

61224

         
Finanšu institūciju

61225

         
Apdrošināšanas sabiedrību

61226

         
Pārējo emitentu

61227

         

Ilgtermiņa parāda vērtspapīri kopā

61220

         

Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu kopā

61200

         
61300 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

 

         
61310 Nefinanšu uzņēmējsabiedrību (komercsabiedrību)

61310

         
t. sk. tirgoti regulētos tirgos

61311

         
61320 Kredītiestāžu

61320

         
t. sk. tirgoti regulētos tirgos

61321

         
61330 Finanšu institūciju

61330

         
t. sk. tirgoti regulētos tirgos

61331

         
61340 Apdrošināšanas sabiedrību un pensiju fondu

61340

         
t. sk. tirgoti regulētos tirgos

61341

         
61350 Citu institūciju

61350

         
t. sk. tirgoti regulētos tirgos

61351

         

Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu kopā

61300

         
61400 Līdzdalība saistīto sabiedrību pamatkapitālā

 

         
Nefinanšu uzņēmējsabiedrībās (komercsabiedrībās)

61410

         
Kredītiestādēs

61420

         
Finanšu institūcijās

61430

         
Apdrošināšanas sabiedrībās un privātajos pensiju fondos

61440

         
Citās saistītajās sabiedrībās

61450

         

Līdzdalība saistīto sabiedrību pamatkapitālā kopā

61400

         
61500 Līdzdalība radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā

 

         
Nefinanšu uzņēmējsabiedrībās (komercsabiedrībās)

61510

         
Kredītiestādēs

61520

         
Finanšu institūcijās

61530

         
Apdrošināšanas sabiedrībās un privātajos pensiju fondos

61540

         
Citās radniecīgajās sabiedrībās

61550

         

Līdzdalība radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā kopā

61500

         
61600 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri

61600

         
61700 Atvasinātie finanšu instrumenti

 

         
Nefinanšu uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības)

61710

         
Kredītiestādes

61720

         
Finanšu institūcijas

61730

         
Apdrošināšanas sabiedrības un privātie pensiju fondi

61740

         
Privātpersonas

61750

         
Citas institūcijas

61760

         

Atvasinātie finanšu instrumenti kopā

61700

         
61800 Pārējie aktīvi pārvaldīšanā

61800

         
Kopā nerezidentu līdzekļu ieguldījumi rezidentu finanšu instrumentos

61000

         
62000 Ieguldījumi nerezidentu finanšu instrumentos            
Kopā nerezidentu līdzekļu ieguldījumi nerezidentu finanšu instrumentos

62000

         
Kopā nerezidentu līdzekļu ieguldījumi rezidentu un nerezidentu finanšu instrumentos (61000+62000)

63000

         
Kopā klientu līdzekļu ieguldījumi finanšu instrumentos (56000+63000)

60000

         

Pielikuma turpinājums

4. Pozīciju "Atvasinātie finanšu instrumenti" izvērsums (mēneša bilances pārskata 0900. un 3400. pozīcijas izvērsums)

(veselos euro)

Atvasināto finanšu instrumentu nosaukums

Pozīcijas kods

Atvasināto finanšu instrumentu patiesā vērtība

Atvasināto finanšu instrumentu nosacītā pamatvērtība

aktīvs

pasīvs

Procentu atvasinātie instrumenti

Ārvalstu valūtu un zelta atvasinātie instrumenti

Kapitāla vērtspapīru atvasinātie instrumenti

Dārgmetālu (izņemot zeltu) atvasinātie instrumenti

Citu preču atvasinātie instrumenti

Kopā (3+4+6+7+8)

Kopā t.sk. ar sākotnējo termiņu īsāku par 14 dienām

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ārpusbiržas atvasinātie finanšu instrumenti
Nākotnes līgumi (forwards)

0011

                 
Mijmaiņas līgumi

0012

                 
Nopirktie iespējas līgumi

0013

                 
Pārdotie iespējas līgumi

0014

                 

Ārpusbiržas atvasinātie finanšu instrumenti kopā (0011+...+0014)

0010

                 
Biržā tirgotie atvasinātie finanšu instrumenti
Nākotnes līgumu (futures) garā pozīcija

0021

                 
Nākotnes līgumu (futures) īsā pozīcija

0022

                 
Nopirktie iespējas līgumi

0023

                 
Pārdotie iespējas līgumi

0024

                 

Biržā tirgotie atvasinātie finanšu instrumenti kopā (0021+...+0024)

0020

                 
Kopā atvasinātie finanšu instrumenti (0010+0020)

0030

                 
t.sk. atvasināto finanšu instrumentu ar pozitīvo patieso vērtību kopsumma

0040

 

X

             
t.sk. atvasināto finanšu instrumentu ar negatīvo patieso vērtību kopsumma

0050

X

               

Pielikuma turpinājums

5. Pozīciju "Pakārtotās saistības" un "Apmaksātais pamatkapitāls" izvērsums

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Valsts
kods1

Kopā
(2+3)

Ieguldījuma daļa

<10%

>=10%

A

B

1

2

3

3800 Pakārtotās saistības

....

 

X

X

Ieguldītāja nosaukums

 

 

X

X

...

 

 

X

X

...

 

 

X

X

...

 

 

X

X

Pakārtotās saistības kopā

X

 

X

X

3910 Apmaksātais pamatkapitāls

...

     
Ieguldītāja nosaukums

 

     
...

 

     
...

 

     
...

 

     
...

 

     
...

 

     
...

 

     

Apmaksātais pamatkapitāls kopā

X

     

Kopā

X

 

 

 

1 Valstu kodi uzrādāmi atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 3166 "Valstu un to teritoriju nosaukumu kodi: 1. daļa: Valstu kodi"

9. Ieguldījumu brokeru sabiedrības turējumā esošie klientu naudas līdzekļi

(veselos euro)

Pozīcijas nosaukums

Pozīcijas kods

Summa

A

B

1

Klientu naudas līdzekļi brokeru sabiedrības turējumā esošajos    
norēķinu kontos kredītiestādēs

 

 
Naudas līdzekļi klientu finanšu instrumentu individuālajai

 

 
pārvaldīšanai saskaņā ar klientu pilnvarojumu

0091

 
Naudas līdzekļi pārējo starpniecības darījumu veikšanai

0092

 

Kopā

0090

 

 

Ieguldījumu brokeru sabiedrības vadītājs  

/

  /
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

 


Izpildītājs  
 

(vārds, uzvārds; tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Ieguldījumu brokeru sabiedrību mēneša pārskata sagatavošanas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 131Pieņemts: 27.06.2003.Stājas spēkā: 01.09.2003.Zaudē spēku: 01.01.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 98, 02.07.2003.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
210719
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.10.2013","iso_value":"2013\/10\/03","content":"<font class='s-1'>03.10.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.05.2010","iso_value":"2010\/05\/28","content":"<font class='s-1'>28.05.2010.-02.10.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2003","iso_value":"2003\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2003.-27.05.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)