Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.358

Rīgā 2010.gada 13.aprīlī (prot. Nr.19 12.§)
Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām
Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 22.panta ceturto daļu un
Autopārvadājumu likuma 6.1 panta trešo daļu un 30.1 panta trešo daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka prasības komersantiem, izglītības iestādēm un speciālistiem, kuri nodrošina transportlīdzekļu vadītāju apmācību, un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmas, tai skaitā sākotnējo un periodisko apmācības kārtību un apmācības programmas transportlīdzekļu vadītājiem, kas veic kravas un pasažieru pārvadājumus (C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D vai DE kategorijas transportlīdzekļu vadītājiem ar ierakstu vadītāja apliecībā par iegūtajām profesionālajām zināšanām), kā arī transportlīdzekļu vadītāju apmācības procesa kontroles kārtību.

2. Noteikumi neattiecas uz traktortehnikas vadītāju, tramvaju un trolejbusu vadītāju, kā arī mopēdu un velosipēdu vadītāju apmācību.

2. Prasības komersantiem un izglītības iestādēm, kas apmāca personas transportlīdzekļu vadītāju kvalifikācijas iegūšanai
2.1. Mācību kartes izsniegšana

3. Transportlīdzekļu vadītājus drīkst apmācīt komersanti un izglītības iestādes, kuras ir saņēmušas mācību karti.

4. Mācību karte ir noteikta parauga elektronisks dokuments (1.pielikums), kas dod tiesības apmācīt tajā norādīto kategoriju transportlīdzekļu vadītājus konkrētās mācību telpās un kas apliecina, ka mācību telpas atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām.

(Grozīts ar MK 02.09.2020. noteikumiem Nr. 547)

5. Mācību kartes komersantiem un izglītības iestādēm (turpmāk – autoskola) izsniedz, atņem, to darbību aptur uz laiku un atjauno valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (turpmāk – CSDD).

6. Lai saņemtu mācību karti, autoskola iesniedz CSDD iesniegumu (2. pielikums) un dokumentus, kas apliecina, ka autoskolas īpašumā ir mācību telpas, braukšanas mācību laukums un attiecīgi transportlīdzekļi vai ka ir noslēgts līgums par to izmantošanu.

(MK 02.09.2020. noteikumu Nr. 547 redakcijā)

7. CSDD pēc šo noteikumu 6.punktā minētā iesnieguma un dokumentu saņemšanas izskata tos un:

7.1. ja iesniegums aizpildīts pilnīgi, nedēļas laikā pārbauda mācību telpu un braukšanas mācību laukuma atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma prasībām un sastāda aktu (4.pielikums);

7.2. ja iesniegums aizpildīts nepilnīgi, triju darbdienu laikā informē autoskolu, ka iesniegumu nepieciešams precizēt un pilnīgi aizpildīt.

(MK 19.03.2013. noteikumu Nr.146 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.06.2016. noteikumiem Nr. 425)

7.1 CSDD pēc autoskolas precizētā un pilnīgi aizpildītā šo noteikumu 6.punktā minētā iesnieguma saņemšanas informē autoskolu, ka mācību karte tiks izsniegta vai tās izsniegšana atteikta mēneša laikā pēc tam, kad tiks pārbaudīta mācību telpu un braukšanas mācību laukuma atbilstība šo noteikumu 3.pielikumā minētajām prasībām (norādot konkrētu datumu).

(MK 19.03.2013. noteikumu Nr.146 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.06.2016. noteikumiem Nr. 425)

8. CSDD mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas izsniedz mācību karti vai, ja mācību telpas vai braukšanas mācību laukums neatbilst šajos noteikumos minētajām prasībām, atsaka to izsniegt, informējot par kārtību, kādā var apstrīdēt CSDD atteikumu par mācību kartes izsniegšanu.

(MK 19.03.2013. noteikumu Nr.146 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.06.2016. noteikumiem Nr. 425)

8.1 Ja CSDD šo noteikumu 8.punktā minētajā termiņā neinformē autoskolu par mācību kartes izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt, uzskatāms, ka atbildīgā iestāde ir izsniegusi atļauju, piemērojot Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā minēto noklusējumu.

(MK 19.03.2013. noteikumu Nr.146 redakcijā)

9. Ja autoskolai tiek izsniegta jauna mācību karte vai autoskola beidz savu darbību, iepriekš izsniegtā mācību karte tiek atzīta par spēku zaudējušu.

10. Ja autoskolai mainās nosaukums vai juridiskā adrese, tā 15 dienu laikā iesniedz CSDD izmaiņas apliecinošu dokumentu, lai saņemtu jaunu mācību karti.

11. (Svītrots ar MK 02.09.2020. noteikumiem Nr. 547)

2.2. Mācību kartes darbības apturēšana uz laiku un mācību kartes atņemšana

12. Ja autoskola pārkāpj normatīvo aktu prasības vadītāju apmācības vai vadītāja tiesību iegūšanas jomā vai tās apmācītajām personām ir vāja sekmība transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmenos, CSDD ir tiesīga:

12.1. izteikt autoskolai brīdinājumu, nosakot laikposmu, kurā novēršami normatīvo aktu pārkāpumi un uzlabojama apmācīto personu sekmība transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmenos (šajā laikposmā aizliegts izsniegt autoskolai jaunas mācību kartes);

12.2. uz laiku apturēt mācību kartes vai visu mācību karšu darbību un pēc noteiktā laika un pārkāpumu novēršanas atjaunot mācību kartes vai visu mācību karšu darbību, kā arī mācību kartes vai mācību karšu darbības apturēšanas periodā aizliegt autoskolai saņemt jaunas mācību kartes;

12.3. atņemt mācību karti vai visas mācību kartes.

(MK 19.03.2013. noteikumu Nr.146 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.06.2016. noteikumiem Nr. 425)

13. Par mācību kartes vai visu mācību karšu darbības apturēšanu, aizliedzot autoskolai attiecīgajās mācību telpās reģistrēt jaunas mācību grupas vai veikt atsevišķu kategoriju transportlīdzekļu vadītāju apmācību, CSDD lemj, ja:

13.1. pārbaudē konstatēts, ka mācību telpas vai braukšanas mācību laukums neatbilst šo noteikumu 3. pielikumā minētajām prasībām;

13.2. pārkāptas šo noteikumu vai transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanu reglamentējošo normatīvo aktu prasības;

13.3. saņemta valsts institūcijas informācija, ka autoskola neievēro normatīvajos aktos par patērētāju tiesību aizsardzību vai nodokļiem (nodevām) noteiktās prasības.

(MK 28.06.2016. noteikumu Nr. 425 redakcijā)

14. Par mācību kartes vai visu mācību karšu atņemšanu CSDD lemj, ja:

14.1. saņemts valsts institūcijas pieprasījums par mācību kartes vai visu mācību karšu atņemšanu, jo autoskola neievēro normatīvajos aktos par patērētāju tiesību aizsardzību vai nodokļiem (nodevām) noteiktās prasības;

14.2. rupji vai atkārtoti pārkāptas šo noteikumu vai transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanu reglamentējošo normatīvo aktu prasības;

14.3. sešu kalendāra mēnešu laikā transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanas teorētisko eksāmenu pirmajā reizē nokārto mazāk par 75 % autoskolas apmācīto personu vai vadīšanas eksāmenu – attiecīgi mazāk par 50 %.

(MK 28.06.2016. noteikumu Nr. 425 redakcijā)

15. Mācību karti vai visas mācību kartes atņem, ja autoskolai ir atņemtas tiesības veikt komercdarbību vai divu gadu laikā netiek reģistrēta neviena mācību grupa.

(MK 28.06.2016. noteikumu Nr. 425 redakcijā)

15.1 Mācību kartes darbību aptur uz laiku, ja beidzies termiņš autoskolas līgumam par mācību telpu vai braukšanas mācību laukuma izmantošanu. Mācību kartes darbība tiek atjaunota pēc apliecinošu dokumentu iesniegšanas CSDD par jauna līguma noslēgšanu par mācību telpu vai braukšanas mācību laukuma izmantošanu.

(MK 28.06.2016. noteikumu Nr. 425 redakcijā)

16. Ja jāpieņem lēmums par mācību kartes vai visu mācību karšu atņemšanu, to darbības apturēšanu uz laiku vai atjaunošanu, jautājuma izskatīšanā uzaicina piedalīties attiecīgo autoskolu, iepriekš to informējot par uzaicinājuma iemeslu.

(Grozīts ar MK 28.06.2016. noteikumiem Nr. 425)

17. Autoskola, kurai mācību karte vai visas mācību kartes atņemtas par šo noteikumu 14. punktā minētajiem pārkāpumiem, atkārtoti tās vai jaunas mācību kartes ir tiesīga iegūt ne agrāk kā gadu pēc mācību kartes vai visu mācību karšu atņemšanas dienas.

(MK 28.06.2016. noteikumu Nr. 425 redakcijā)

3. Kvalifikācijas prasības speciālistiem, kas sagatavo transportlīdzekļu vadītājus

18. Transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmas priekšmetus ir tiesīgs mācīt transportlīdzekļu vadītāju teorētiskās apmācības pasniedzējs, kuram ir šīs kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības (turpmāk – pasniedzējs), bet braukšanu – braukšanas apmācības instruktors, kuram ir atbilstoša kvalifikācija un attiecīgās kategorijas transportlīdzekļu vadītāja stāžs vismaz trīs gadi (turpmāk – instruktors). Pasniedzējam un instruktoram jābūt darba tiesiskajās attiecībās ar autoskolu vai jābūt reģistrētam Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam vai Uzņēmumu reģistrā kā komersantam un jānoslēdz uzņēmuma līgums ar autoskolu.

(MK 28.06.2016. noteikumu Nr. 425 redakcijā)

19. Lai iegūtu pasniedzēja vai instruktora kvalifikāciju, persona beidz apmācības kursu (5. pielikums) un nokārto šo noteikumu 23., 24. vai 25. punktā minētos eksāmenus. Persona ir vismaz 24 gadus veca, un tās izglītība un kvalifikācija atbilst šādām prasībām:

19.1. programmas "Ceļu satiksmi reglamentējošie normatīvie akti un ceļu satiksmes drošība" pasniedzējam – 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība un B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja stāžs vismaz trīs gadi;

19.2. programmas "Tehniskā informācija un autopārvadājumi" pasniedzējam – 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība un B, C un D kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības;

19.3. instruktoram – vismaz 1. līmeņa profesionālā augstākā (koledžas) izglītība un B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja stāžs vismaz trīs gadi.

(MK 28.06.2016. noteikumu Nr. 425 redakcijā, sk. 82. punktu)

20. Pasniedzēju un instruktoru apmācību, kā arī kvalifikācijas iegūšanas eksāmenu pieņemšanu veic CSDD.

(Grozīts ar MK 28.06.2016. noteikumiem Nr. 425)

21. Pasniedzēju un instruktoru mācību grupas pirms mācību uzsākšanas elektroniski reģistrē CSDD uzturētajā Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā (turpmāk – reģistrs). Apmācāmo personu skaits mācību grupā nedrīkst pārsniegt 30. Atbilstoši iegūstamajai kvalifikācijai teorētisko priekšmetu mācību programmas ir sadalītas apmācības moduļos. Katrs modulis sastāv no sešām mācību stundām. Vienas teorētisko priekšmetu mācību stundas ilgums ir 45 minūtes. Starp mācību stundām ir vismaz piecu minūšu pārtraukums, bet starp katru mācību stundu pāri – vismaz 10 minūšu pārtraukums. Teorētisko priekšmetu mācību stundu skaits dienā ir sešas mācību stundas (viens modulis).

(MK 28.06.2016. noteikumu Nr. 425 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.09.2020. noteikumiem Nr. 547)

22. Persona, kas vēlas iegūt programmas "Ceļu satiksmi reglamentējošie normatīvie akti un ceļu satiksmes drošība" pasniedzēja vai instruktora kvalifikāciju, pirms mācību uzsākšanas CSDD sekmīgi nokārto B kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanas teorētisko un vadīšanas eksāmenu.

(Grozīts ar MK 28.06.2016. noteikumiem Nr. 425)

23. Lai iegūtu programmas "Ceļu satiksmi reglamentējošie normatīvie akti un ceļu satiksmes drošība" vai programmas "Tehniskā informācija un autopārvadājumi" pasniedzēja kvalifikāciju, persona kārto teorētisko eksāmenu, kas ietver jautājumus par attiecīgo programmu un tās pasniegšanas metodiku, kā arī praktiskās pedagoģijas jautājumus.

24. Bīstamu kravu pārvadāšanai paredzēto transportlīdzekļu vadītāju apmācības pasniedzēja kvalifikāciju var iegūt persona, kurai ir:

24.1. 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība;

24.2. drošības konsultanta (padomnieka) profesionālā kvalifikācija darbam ar visu veidu bīstamajām kravām autotransportā;

24.3. programmas "Tehniskā informācija un autopārvadājumi" pasniedzēja kvalifikācija vai vismaz trīs gadus ilga praktiskā darba pieredze drošības konsultanta (padomnieka) darbā ar visu veidu bīstamajām kravām autotransportā.

(MK 28.06.2016. noteikumu Nr. 425 redakcijā, sk. 82. punktu)

25. Lai iegūtu instruktora kvalifikāciju, persona kārto:

25.1. teorētisko eksāmenu, kas ietver jautājumus par programmu "Ceļu satiksmi reglamentējošie normatīvie akti un ceļu satiksmes drošība" un praktiskās pedagoģijas jautājumus;

25.2. eksāmenu braukšanas apmācībā.

26. Eksāmens braukšanas apmācībā notiek trijos posmos:

26.1. persona demonstrē savas zināšanas un prasmi kāda braukšanas elementa (piemēram, sagatavošanās braukšanai, figūru izpilde, braukšanas uzsākšana, transportlīdzekļa apturēšana) apmācībā;

26.2. persona demonstrē savas zināšanas un prasmi, vadot automobili ceļu satiksmē;

26.3. persona demonstrē savas zināšanas un prasmi braukt kopā ar apmācāmo personu dažādos ceļu satiksmes apstākļos, analizēt un vērtēt apmācāmās personas transportlīdzekļu vadīšanas iemaņu un prasmju līmeni.

(Grozīts ar MK 19.03.2013. noteikumiem Nr.146)

27. Persona pirms kvalifikācijas iegūšanas eksāmena uzrāda personu apliecinošu dokumentu vai transportlīdzekļu vadītāja apliecību.

28. Pēc sekmīgas šo noteikumu 23., 24. vai 25.punktā minēto eksāmenu nokārtošanas CSDD izsniedz personai attiecīgu pasniedzēja vai instruktora apliecību (6.pielikums) un ievieto informāciju par apliecību reģistrā.

(Grozīts ar MK 19.03.2013. noteikumiem Nr.146; MK 28.06.2016. noteikumiem Nr. 425)

29. Personai var būt tikai viena derīga pasniedzēja apliecība un viena instruktora apliecība. Par spēkā esošu tiek uzskatīta tā apliecība, kura personai izsniegta pēdējā.

30. Pasniedzēja vai instruktora apliecības derīguma termiņš ir pieci gadi.

31. Lai apmainītu pasniedzēja apliecību vai instruktora apliecību:

31.1. programmas "Ceļu satiksmi reglamentējošie normatīvie akti un ceļu satiksmes drošība" pasniedzēji un braukšanas apmācības instruktori kārto teorētisko eksāmenu, kurā ietverti jautājumi par ceļu satiksmē iespējamo bīstamo situāciju paredzēšanu, risku novērtēšanu, situāciju analīzi un vadītāja kompetences vērtēšanu. Papildus minētajam pārbaudījumam jānokārto C vai D kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanai paredzētais teorētiskais eksāmens (personām, kurām ir tikai B vai BE kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, jānokārto B kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanai paredzētais teorētiskais eksāmens);

31.2. programmas "Tehniskā informācija un autopārvadājumi" pasniedzēji kārto profesionālo C vai D kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanai paredzēto teorētisko eksāmenu;

31.3. bīstamu kravu pārvadāšanai paredzēto transportlīdzekļu vadītāju apmācības pasniedzēji uzrāda derīgu bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultanta (padomnieka) profesionālās kvalifikācijas sertifikātu par tiesībām veikt pienākumus, kas saistīti ar visu veidu bīstamajām kravām autotransportā.

(MK 28.06.2016. noteikumu Nr. 425 redakcijā)

32. Ja pasniedzēja apliecība vai instruktora apliecība, kurai nav beidzies derīguma termiņš, ir nozaudēta, nozagta, iznīcināta vai sabojāta, persona bez apmācības kursu beigšanas un eksāmenu kārtošanas var saņemt jaunu apliecību ar tādu pašu derīguma termiņu kā iepriekš izsniegtajai apliecībai.

33. CSDD lemj par pasniedzēja vai instruktora apliecības atņemšanu, ja tiek pārkāptas transportlīdzekļu vadītāju apmācību vai tiesību iegūšanu reglamentējošo normatīvo aktu prasības, kā arī ja pasniedzējs vai instruktors veic tādas darbības, kas nav savienojamas ar transportlīdzekļu vadītāju apmācību ētisku apsvērumu dēļ.

(MK 19.03.2013. noteikumu Nr.146 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.06.2016. noteikumiem Nr. 425)

34. CSDD atņem pasniedzēja vai instruktora apliecību, ja:

34.1. tās iegūšanai ir izmantoti viltoti dokumenti vai sniegtas nepatiesas ziņas;

34.2. pasniedzējam vai instruktoram atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības vai pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros piemērots transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums.

4. Prasības autoskolām, veicot personu apmācību transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanai
4.1. Mācību procesa organizācijas vispārīgās prasības

35. Pirms mācību uzsākšanas autoskola iepazīstina apmācāmo personu ar šajos noteikumos ietverto apmācības kārtību un attiecīgās kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanas kārtību.

36. Apmācību veic, pamatojoties uz rakstisku līgumu, kurš pirms apmācības uzsākšanas noslēgts starp apmācāmo personu un autoskolu un kurā tiek atspoguļoti būtiskākie apmācības nosacījumi (tai skaitā autoskolas un apmācāmās personas tiesības un pienākumi, maksa par teorētisko priekšmetu apmācību un par vienu braukšanas mācību stundu, samaksas kārtība, reģistrācijas kārtība mācību grupā, nodarbību un konsultāciju grafiks, teorētisko priekšmetu un braukšanas apmācības kārtība, autoskolas teorētiskā un vadīšanas eksāmena kārtošanas nosacījumi, kārtība, kādā apmācāmā persona atskaitāma no mācību grupas).

(MK 28.06.2016. noteikumu Nr. 425 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.09.2020. noteikumiem Nr. 547)

36.1 Samaksu par visiem ar apmācību saistītajiem pakalpojumiem (tai skaitā par braukšanas apmācību) apmācāmā persona autoskolai veic, ievērojot šo noteikumu 36. punktā minētā līguma nosacījumus.

(MK 28.06.2016. noteikumu Nr. 425 redakcijā)

37. Nepieciešamo teorētisko priekšmetu un braukšanas mācību stundu skaitu, ņemot vērā apmācāmās personas zināšanas un sekmību, nosaka autoskola, bet to apjoms un mācību ilgums nedrīkst būt mazāks par šo noteikumu 7.pielikumā noteikto ilgumu, kā arī to saturam jāatbilst šo noteikumu 8.pielikumā noteiktajām prasībām. Apmācība tiek pabeigta, nokārtojot autoskolas teorētisko un vadīšanas eksāmenu. Strīda gadījumus par apmācības procesu izskata autoskola, pamatojoties uz apmācāmās personas iesniegumu.

(Grozīts ar MK 28.06.2016. noteikumiem Nr. 425)

38. Persona, kas vēlas iegūt A2, A, B, BE, C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D vai DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju, beidz pirmās palīdzības mācību kursus, ja tai nav derīgas pirmās palīdzības kursu beigšanas apliecības. No pirmās palīdzības mācību kursiem ir atbrīvotas personas, kurām ir vidējā vai augstākā medicīniskā izglītība vai kuras mācās attiecīgās izglītības iestādēs.

(Grozīts ar MK 19.03.2013. noteikumiem Nr.146)

4.2. Mācību grupu reģistrācija

39. Autoskola mācību grupas pirms mācību uzsākšanas elektroniski reģistrē CSDD atbilstoši līgumam, kas noslēgts ar CSDD un kurā atspoguļoti būtiskākie nosacījumi (piemēram, reģistrā ievadāmā informācija, informācijas ievadīšanas termiņi, jautājumi, kas skar fizisko personu datu neizpaušanu un informācijas apmaiņas drošību). Mācību grupas reģistrē, kā arī izmaiņas reģistrētas mācību grupas nodarbību grafikā veic darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00.

(MK 19.03.2013. noteikumu Nr.146 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.06.2016. noteikumiem Nr. 425)

40. Mācību grupā nereģistrē personu:

40.1. kurai piemērots administratīvais sods – aizliegums noteiktu laiku iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības – vai atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības;

40.2. kurai ir transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums;

40.3. kura nav sasniegusi attiecīgās kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācībai atļauto vecumu;

40.4. kurai konstatētas medicīniskās pretindikācijas transportlīdzekļu vadīšanai;

40.5. kurai nav tiesību uzturēties Latvijā un nav piešķirts personas kods;

40.6. kura nav ieguvusi tās kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, kas ir kā obligāts priekšnosacījums citas kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanai (piemēram, no C uz CE, no C uz D).

(MK 28.06.2016. noteikumu Nr. 425 redakcijā)

41. Pēc mācību grupas reģistrācijas tajā neiekļauj jaunas apmācāmās personas.

42. (Svītrots ar MK 28.06.2016. noteikumiem Nr. 425)

43. Ja tiek mainīts teorētisko priekšmetu nodarbību grafiks vai pasniedzēji, informāciju par izmaiņām autoskola reģistrā ievada līdz konkrētās nodarbības sākumam.

(MK 19.03.2013. noteikumu Nr.146 redakcijā)

4.3. Apmācību laikā sniedzamās zināšanas, iemaņas un prasmes

44. Apmācību laikā personai tiek sniegtas šādas zināšanas, iemaņas un prasmes:

44.1. pārzināt ceļu satiksmi reglamentējošos un ar ceļu satiksmi saistītos normatīvos aktus, ievērot Ceļu satiksmes noteikumu prasības un iekļauties kopējā transportlīdzekļu plūsmā;

44.2. vadīt transportlīdzekli tā, lai neradītu ceļu satiksmei bīstamas situācijas, bet, ja tādas izveidojas citu satiksmes dalībnieku rīcības dēļ, darīt visu iespējamo, lai tās novērstu;

44.3. cienīt citus ceļu satiksmes dalībniekus un sadarboties ar tiem, ņemt vērā viņu intereses un nodrošināt visu ceļu satiksmes dalībnieku (īpaši – mazāk aizsargāto satiksmes dalībnieku) drošību;

44.4. pārzināt visus faktorus, kas ietekmē transportlīdzekļa vadītāja rīcību (piemēram, alkoholisko dzērienu, medikamentu lietošana, nogurums, veselības stāvoklis), un rīkoties tā, lai pilnībā saglabātu drošai braukšanai nepieciešamās spējas;

44.5. paredzēt ceļu satiksmei bīstamu situāciju veidošanos un novērtēt to bīstamības pakāpi;

44.6. noteikt jebkurus nopietnus transportlīdzekļa tehniskos defektus (īpaši tos, kas apdraud satiksmes drošību (piemēram, stūres iekārtas, bremžu sistēmas defektus)) un veikt pasākumus to novēršanai;

44.7. vadīt transportlīdzekli ekonomiski un videi draudzīgi, mācēt plānot optimālu brauciena maršrutu (pretendentam jāiemācās veidot saprātīgu, apstākļiem atbilstošu brauciena plānu un jāmāk pieņemt atbilstošus lēmumus gan pirms brauciena, gan brauciena laikā);

44.8. pārzināt modernās sistēmas, kas palīdz vadītājam vadīt transportlīdzekli (piemēram, aktīvā kruīza kontrole, sadursmes novēršanas sistēma, braukšanas joslas sistēma, zīmju un apzīmējumu atpazīšanas sistēma), to darbību un iespējamos riskus to nepareizas lietošanas gadījumos;

44.9. apzināties psiholoģisko un emocionālo riska faktoru un savu personisko īpašību ietekmi uz transportlīdzekļa vadīšanu (temperaments, rakstura īpatnības, reakcija uz sociālo spiedienu (piemēram, pasažieri transportlīdzeklī, stresa situācijas)), kā arī spēju adekvāti lemt un atbilstoši rīkoties šādās situācijās, neradot draudus satiksmes drošībai.

(Grozīts ar MK 19.03.2013. noteikumiem Nr. 146; MK 02.09.2020. noteikumiem Nr. 547)

45. Apmācot personas, kuras papildus esošajai mehānisko transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijai vēlas iegūt citas kategorijas mehānisko transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju:

45.1. teorētisko priekšmetu apmācības laikā saīsinātā veidā atkārto un nostiprina iepriekš iegūtās zināšanas, kā arī sniedz papildu zināšanas atbilstoši attiecīgās kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmas prasībām;

45.2. braukšanas apmācības laikā saīsinātā veidā atkārto un nostiprina iepriekš iegūtās braukšanas iemaņas un prasmes, kā arī sniedz papildu braukšanas iemaņas un prasmes atbilstoši attiecīgās kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apmācības programmas prasībām.

46. Kad pēc teorētiskās programmas apguves vai braukšanas apmācības beigšanas persona klātienē nokārtojusi attiecīgo autoskolas eksāmenu, autoskola, ievadot informāciju reģistrā, atļauj personai kārtot attiecīgo transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmenu. Autoskola, pasniedzējs un instruktors ir atbildīgi par reģistrā ievietotās informācijas atbilstību patiesībai.

(MK 02.09.2020. noteikumu Nr. 547 redakcijā)

47. (Svītrots ar MK 02.09.2020. noteikumiem Nr. 547)

48. Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas eksāmenus CSDD persona var kārtot trīs gadus, skaitot no reģistrēšanas dienas autoskolas mācību grupā. Ja persona minētajā termiņā eksāmenus nekārto vai nenokārto, transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanai tā reģistrējas jaunā autoskolas mācību grupā un atkārtoti beidz apmācību autoskolā.

(MK 28.06.2016. noteikumu Nr. 425 redakcijā, sk. 80. punktu)

4.4. Teorētisko priekšmetu apmācība

49. Teorētiskos priekšmetus (piemēram, Ceļu satiksmes noteikumus, satiksmes drošību) māca pasniedzēji, kam ir attiecīgo priekšmetu pasniedzēja apliecība, mācību telpā, kurai ir izsniegta mācību karte.

49.1 Programmas "Ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu sistēma un transportlīdzekļa vadītāja atbildība par ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem" (8. pielikums) apmācībai var izmantot ar CSDD saskaņotu attālinātās apmācības platformu, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīkus (turpmāk – e-vide). Apmācības ilgums e-vidē nedrīkst būt mazāks par apmācības ilgumu klātienē. Pēc katras apgūtās tēmas (moduļa) jābūt zināšanu pārbaudei, kuras laiks netiek ieskaitīts kopējā apmācības laikā. Apmācības laikā jābūt pieejamai pasniedzēja konsultācijai klātienē.

(MK 02.09.2020. noteikumu Nr. 547 redakcijā)

50. Teorētisko priekšmetu mācīšanai veido mācību grupas. Apmācāmo personu skaits mācību grupā B kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanai nedrīkst būt mazāks par 6 (pārējo kategoriju transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanai – par 3) un lielāks par 30. Vienlaikus mācot teorētiskos priekšmetus šo noteikumu 53. punktā minētajās mācību grupās, tiek ņemts vērā kopējais apmācāmo skaits.

(MK 28.06.2016. noteikumu Nr. 425 redakcijā)

51. Atbilstoši iegūstamajām transportlīdzekļu vadītāja tiesībām teorētisko priekšmetu mācību programmas ir sadalītas apmācības moduļos (7. pielikums). Teorētisko priekšmetu mācību programma apmācāmajai personai jāapgūst viena gada laikā, un autoskola par to veic atzīmes reģistrā. Ja teorētisko priekšmetu apmācība pilnībā netiek pabeigta minētajā termiņā, tā jāveic atkārtoti, reģistrējoties jaunā mācību grupā. Katrs modulis sastāv no piecām mācību stundām. Vienas teorētisko priekšmetu mācību stundas ilgums ir 45 minūtes. Starp mācību stundām ir vismaz piecu minūšu pārtraukums, bet starp katrām divām mācību stundām – vismaz 10 minūšu pārtraukums.

(MK 28.06.2016. noteikumu Nr. 425 redakcijā, sk. 81. punktu)

52. Teorētisko priekšmetu mācību stundu skaits ir piecas stundas dienā (viens modulis) un ne vairāk kā trīs apmācības dienas nedēļā. Apmācības modulis ir uzskatāms par apmeklētu, ja apmācāmā persona mācību dienā ir apmeklējusi visas noteiktās mācību stundas vai, ja apmācību veic e-vidē, ir nokārtojusi ieskaites pēc katra moduļa. Ja netiek apmeklēta vismaz viena mācību stunda, konkrētā moduļa apmācība jāveic atkārtoti.

(MK 28.06.2016. noteikumu Nr. 425 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.09.2020. noteikumiem Nr. 547)

53. Vienlaikus attiecīgos teorētiskos priekšmetus atļauts mācīt šādās mācību grupās (pirms šķērssvītras tiek norādīta mehānisko transportlīdzekļu kategorija, kuras vadīšanas tiesības iepriekš ieguvusi mācību grupā apmācāmā persona (ja tiek apmācītas personas, kam nav mehānisko transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, norāda nulli), bet aiz šķērssvītras – mehānisko transportlīdzekļu kategorija, kuras vadīšanas tiesību iegūšanai personas tiek apmācītas; mācību plāns tiek sastādīts, ņemot vērā apmācības veidu ar lielāko nodarbību skaitu):

53.1. 0/A1, 0/A, 0/B1, 0/B, 0/B un C1;

53.2. B/C1, B/C un B/D1;

53.3. C1/C, C1/D, D1/C, D1/D un C/D;

53.4. B/E un D1/E;

53.5. C1/E, C/E un D/E.

(MK 28.06.2016. noteikumu Nr. 425 redakcijā)

54. Teorētisko priekšmetu apmācība notiek saskaņā ar autoskolas reģistrēto nodarbību grafiku. Pasniedzējs ne vēlāk kā 20 minūtes pēc nodarbības sākuma ievada reģistrā informāciju par apmācāmajām personām, kuras piedalās nodarbībā. Mācību stundu laiku aizliegts izmantot tematisko uzdevumu risināšanai. Ieskaites un pārbaudes darbus ieplāno ārpus noteiktā apmācības laika.

(MK 02.09.2020. noteikumu Nr. 547 redakcijā)

4.5. Braukšanas apmācība

55. Personām, kuras apguvušas Ceļu satiksmes noteikumu pamatzināšanas (noteikumus par priekšrocības, rīkojuma un aizlieguma grupu ceļa zīmēm, ceļu satiksmes regulēšanu, braukšanas uzsākšanu un braukšanas virziena maiņu, transportlīdzekļu izkārtojumu uz brauktuves un braukšanu krustojumos), atļauts sākt mācību braukšanu. Autoskola par to izdara atzīmi reģistrā un ievada informāciju par personas braukšanas apmācības instruktoru (vārds, uzvārds, personas kods, mācību transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs).

(Grozīts ar MK 19.03.2013. noteikumiem Nr. 146; MK 02.09.2020. noteikumiem Nr. 547; grozījums par vārdu "un autoskola tām izsniedz apmācības karti" svītrošanu stājas spēkā 01.06.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

56. Braukšanu māca instruktori, kuriem ir instruktora apliecība, ar mācību transportlīdzekli, kas atbilst šo noteikumu 3.pielikumā minētajām prasībām.

57. Mācību iestādei ir pienākums nodrošināt, lai apmācāmo personu sagatavošanā iesaistītie instruktori izpildītu šo noteikumu prasības.

58. Vienas braukšanas mācību stundas ilgums ir 45 minūtes.

59. Braukšanas apmācības ilgums apmācāmajai personai dienā nedrīkst pārsniegt divas stundas.

60. Sākotnējā braukšanas apmācība notiek norobežotā laukumā (autodromā). Pēc sākotnējās apmācības pabeigšanas instruktors laukumā pārbauda, kā apmācāmā persona ir apguvusi braukšanas iemaņas. Mācību braucienus pa ceļiem drīkst veikt tikai tad, ja apmācāmā persona ir pietiekami labi apguvusi braukšanas iemaņas. Ceļu satiksmē vienlaikus atļauts apmācīt tikai vienu personu, izņemot A1, A2 vai A kategorijas transportlīdzekļu vadītājus, kad vienlaikus atļauts mācīt divas personas, ja tās apguvušas braukšanas iemaņas šo noteikumu 7.pielikumā minētajās obligātajās braukšanas apmācībās, un informācija par braukšanas apmācības nodarbību skaitu ir ievadīta reģistrā.

(MK 19.03.2013. noteikumu Nr.146 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.09.2020. noteikumiem Nr. 547; grozījums par vārdu "tām apmācības kartē ir atzīme, ka" svītrošanu stājas spēkā 01.06.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

61. Instruktors, uzsākot braukšanas nodarbību, informāciju par to ievada reģistrā.

(MK 02.09.2020. noteikumu Nr. 547 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.06.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

5. Transportlīdzekļu vadītāju apmācība, kuri veic kravas un pasažieru pārvadājumus, un periodiskās apmācības programma

62. Sākotnējā apmācība transportlīdzekļu vadītājiem, kas vēlas iegūt C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D vai DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecību ar ierakstu vadītāja apliecībā par iegūtajām profesionālajām zināšanām, ir brīvprātīga, izņemot Autopārvadājumu likuma 6.1 panta 2.1 daļā un 30.1 panta 2.1 vai 2.2 daļā noteiktos transportlīdzekļu vadītājus, kuriem jāapgūst šo noteikumu 7. un 12. pielikumā minētajai programmai atbilstošs apmācības kurss.

(MK 02.09.2020. noteikumu Nr. 547 redakcijā)

63. Transportlīdzekļu vadītāju periodisko apmācību (C1, C1E, D1, D1E, C, CE, D vai DE kategorijas transportlīdzekļu vadītājiem ar ierakstu vadītāja apliecībā par iegūtajām profesionālajām zināšanām) ir tiesības veikt autoskolai vai citai personai (komersantiem, biedrībām, mācību centriem), kura var izpildīt šajos noteikumos noteiktās periodiskās apmācības prasības.

64. Autoskola vai cita persona (turpmāk – periodiskās apmācības veicējs), kura vēlas iegūt tiesības veikt periodisko apmācību, iesniedz CSDD iesniegumu, pievienojot dokumentus, kas apliecina, ka periodiskās apmācības veicējam ir:

64.1. apmācības programma, kurā norādīts katrā modulī ietvertajām tēmām paredzētais mācību stundu skaits (11. pielikums), un īstenošanas plāns, pieejamās mācību metodes, kā arī atrisināti citi organizatoriski jautājumi periodiskās apmācības veikšanai;

64.2. atbilstošas kvalifikācijas pasniedzēji (norāda viņu darbības jomas un pieredzi);

64.3. telpas, kurās var notikt periodiskās apmācības nodarbības, attiecīgi mācību uzskates līdzekļi, praktiskajam darbam nepieciešamie resursi un transportlīdzekļi.

(Grozīts ar MK 28.06.2016. noteikumiem Nr. 425)

64.1 Autoskolai, kura vēlas iegūt tiesības veikt Autopārvadājumu likuma 6.1 panta 2.1 daļā un 30.1 panta 2.1 vai 2.2 daļā minēto transportlīdzekļu vadītāju apmācību, jāsaņem mācību karte šo noteikumu 2. nodaļā noteiktajā kārtībā. Lai saņemtu mācību karti, autoskola iesniedz CSDD iesniegumu, pievienojot dokumentus, kas apliecina, ka tai ir:

64.1 1. apmācības programma, kurā norādīts katrā modulī ietvertajām tēmām paredzētais mācību stundu skaits (12. pielikums), un īstenošanas plāns, pieejamās mācību metodes, kā arī atrisināti citi organizatoriski jautājumi apmācības veikšanai;

64.1 2. atbilstošas kvalifikācijas pasniedzēji un instruktori, kas ieguvuši šo noteikumu 19. punktā noteikto kvalifikāciju;

64.1 3. telpas, kurās var notikt nodarbības, attiecīgi mācību uzskates līdzekļi, praktiskajam darbam nepieciešamie resursi un atbilstoši transportlīdzekļi.

(MK 02.09.2020. noteikumu Nr. 547 redakcijā)

65. Pēc šo noteikumu 64. vai 64.1 punktā minēto dokumentu izvērtēšanas CSDD reģistrē periodiskās apmācības vai Autopārvadājumu likuma 6.1 panta 2.1 daļā un 30.1 panta 2.1 vai 2.2 daļā minētās apmācības veicēja tiesības vai sniedz pamatotu atteikumu.

(MK 02.09.2020. noteikumu Nr. 547 redakcijā)

66. Periodiskās apmācības ilgums ir 35 stundas, un nodarbību skaits vienā dienā ir septiņas mācību stundas. Periodiskā apmācība sastāv no pieciem moduļiem, un katrs modulis ir septiņas mācību stundas. Periodisko apmācību veido teorētiskās mācības un praktiskā apmācība, kā arī, ja iespējams, ir atļauts izmantot e-vidi vai visaugstākās klases simulatorus priekšmetos, kas nodrošina to efektīvāku apguvi. Periodiskā apmācība e-vidē nedrīkst pārsniegt 12 stundas. Periodiskā apmācība tiek organizēta, lai profesionālie vadītāji varētu atjaunot zināšanas, kas ir būtiskas profesionālo pienākumu izpildē. Periodiskās apmācības laikā atkārto un nostiprina iepriekš iegūtās zināšanas, kā arī sniedz papildu zināšanas par šo noteikumu 12. pielikumā minētajām tēmām, īpašu uzmanību veltot ceļu satiksmes drošībai, darba aizsardzībai un tam, kā samazināt transportlīdzekļu vadīšanas ietekmi uz vidi. Periodiskajā apmācībā ietver aktualitātes attiecīgajā juridiskajā un tehnoloģiju jomā un, cik vien iespējams, ņem vērā konkrētā vadītāja nepieciešamību pēc noteiktu zināšanu apgūšanas. Ja vadītājs pāriet uz darbu citā jomā, jāņem vērā iepriekš gūtā periodiskā apmācība. Periodiskās apmācības programma jāapgūst ne ilgāk kā triju mēnešu laikā no mācību grupas reģistrēšanas brīža. Ja periodiskā apmācība netiek pabeigta minētajā termiņā, tā jāveic atkārtoti, reģistrējoties jaunā mācību grupā.

(MK 02.09.2020. noteikumu Nr. 547 redakcijā)

66.1 Autopārvadājumu likuma 6.1 panta 2.1 daļā un 30.1 panta 2.1 vai 2.2 daļā minēto transportlīdzekļu vadītāju apmācības ilgums ir 280 stundas, un tajā ir iekļauta attiecīgās pamatkategorijas teorētiskā apmācība atbilstoši šo noteikumu 7. pielikumam un 20 (minimālais skaits) braukšanas apmācības stundas. Teorētisko nodarbību skaits vienā dienā nepārsniedz septiņas mācību stundas. Atbilstoši šo noteikumu 49.1 punktam atsevišķas nodarbības var tikt aizstātas, izmantojot apmācību e-vidē, un ne vairāk kā astoņas braukšanas apmācības stundas var tikt aizstātas, izmantojot atbilstošu visaugstākās klases simulatoru.

(MK 02.09.2020. noteikumu Nr. 547 redakcijā)

66.2 Autopārvadājumu likuma 6.1 panta 2.1 daļā vai 30.1 panta 2.1 vai 2.2 daļā minētie transportlīdzekļu vadītāji, kuri ieguvuši tiesības veikt kravas pārvadājumus un vēlas paplašināt kvalifikāciju, iegūstot tiesības veikt pasažieru pārvadājumus (vai otrādi), apgūst atbilstošu teorētisko apmācību (12. pielikums) 70 stundu apmērā un piecas braukšanas apmācības stundas.

(MK 02.09.2020. noteikumu Nr. 547 redakcijā)

67. (Svītrots ar MK 28.06.2016. noteikumiem Nr. 425)

68. Šajā nodaļā minētās apmācības grupas reģistrē šo noteikumu 4.2. apakšnodaļā noteiktajā kārtībā. Mācību stundas, tēmas un apmācāmo personu apmeklējumu pasniedzējs ievada reģistrā saskaņā ar šo noteikumu 54. punktā minētajām prasībām.

(MK 02.09.2020. noteikumu Nr. 547 redakcijā)

69. Pēc periodiskās apmācības veikšanas apmācības veicējs elektroniski informē CSDD par personām, kuras ir noklausījušās pilnu apmācības kursu.

69.1 Pēc Autopārvadājumu likuma 6.1 panta 2.1 daļā un 30.1 panta 2.1 vai 2.2 daļā minēto transportlīdzekļu vadītāju apmācības beigām autoskola atbilstoši šo noteikumu 46. punktam izdara attiecīgu atzīmi reģistrā, ar to apliecinot, ka apmācāmā persona ir beigusi šo noteikumu 66.1 vai 66.2 punktā minēto apmācību, un atļauj personai kārtot attiecīgo transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmenu.

(MK 02.09.2020. noteikumu Nr. 547 redakcijā)

70. Periodiskās apmācības veicējs personai, kura noklausījusies pilnu apmācības kursu, izsniedz sertifikātu. Sertifikāts ir derīgs piecus gadus.

6. Transportlīdzekļu vadītāju apmācības procesa kontrole

71. CSDD kontrolē, kā autoskola un periodiskās apmācības veicēji savā darbībā ievēro šo noteikumu prasības. Pārbaudes laikā CSDD darbinieki apmācāmās personas identificēšanai ir tiesīgi izmantot reģistrā esošo informāciju par apmācāmo personu.

(Grozīts ar MK 28.06.2016. noteikumiem Nr. 425)

72. CSDD amatpersonām nodarbību laikā ir tiesības netraucēti ieiet mācību telpās, pieprasīt un saņemt pārbaudei no autoskolas un periodiskās apmācības veicēja visus ar transportlīdzekļu vadītāju apmācību saistītos dokumentus, kā arī, lai nodrošinātu šo noteikumu 60.punktā minēto prasību izpildi, A1, A2 vai A kategorijas transportlīdzekļu vadītāju braukšanas apmācības procesā pārbaudīt apmācāmās personas identitāti.

(MK 19.03.2013. noteikumu Nr. 146 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.06.2016. noteikumiem Nr. 425)

73. Ja konstatēti pārkāpumi, CSDD vai citas tādas institūcijas amatpersona, kura ir tiesīga kontrolēt autoskolas un periodiskās apmācības veicēja darbību, par šo faktu sastāda aktu. CSDD, konstatējot pārkāpumu vai saņemot citas institūcijas aktu, ir tiesīga rīkoties šo noteikumu 2.2.apakšnodaļā noteiktajā kārtībā.

7. Noslēguma jautājumi

74. Šo noteikumu 6. punktā minētās prasības par autoskolas rīcībā esošu atbilstoši aprīkotu braukšanas mācību laukumu ir piemērojamas ar 2018. gada 1. janvāri.

(MK 28.06.2016. noteikumu Nr. 425 redakcijā)

75. Šo noteikumu 54. un 68. punktā minētās atzīmes par apmeklējumu veic papīra formāta mācību grupas žurnālā. Ar 2018. gada 1. janvāri apmeklējumu atzīmē elektroniski, ievietojot informāciju reģistra elektroniskajā mācību grupas žurnālā.

(MK 28.06.2016. noteikumu Nr. 425 redakcijā)

76. (Svītrots ar MK 19.03.2013. noteikumiem Nr.146)

77. (Svītrots ar MK 19.03.2013. noteikumiem Nr.146)

78. (Svītrots ar MK 28.06.2016. noteikumiem Nr. 425)

79. Šo noteikumu 60.punktā minētā norma par to, ka ceļu satiksmē vienlaikus atļauts apmācīt divus A1, A2 vai A kategorijas transportlīdzekļu vadītājus, nav attiecināma uz individuālo transportlīdzekļu vadītāju apmācību, kas notiek, neveicot komercdarbību.

(MK 19.03.2013. noteikumu Nr.146 redakcijā)

80. Šo noteikumu 48. punktā minētā prasība par to, ka transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas eksāmenus CSDD persona var kārtot trīs gadus, skaitot no reģistrēšanas dienas autoskolas mācību grupā, neattiecas uz personām, kuras mācību grupā reģistrētas līdz 2016. gada 31. oktobrim. Minētās personas eksāmenus CSDD var kārtot trīs gadus, skaitot no braukšanas apmācības beigšanas.

(MK 28.06.2016. noteikumu Nr. 425 redakcijā)

81. Šo noteikumu 21., 51., 52. un 66. punktā minētās prasības neattiecas uz mācību grupām, kuras reģistrētas līdz 2016. gada 31. oktobrim.

(MK 28.06.2016. noteikumu Nr. 425 redakcijā)

82. Šo noteikumu 19. un 24. punktā minētās prasības neattiecas uz personām, kuras pasniedzēja (instruktora) kvalifikāciju ieguvušas vai apmācību pasniedzēja (instruktora) kvalifikācijas iegūšanai uzsākušas līdz 2016. gada 31. oktobrim.

(MK 28.06.2016. noteikumu Nr. 425 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

(MK 02.09.2020. noteikumu Nr. 547 redakcijā)

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 15. jūlija Direktīvas 2003/59/EK par dažu kravu vai pasažieru pārvadāšanai paredzētu autotransporta līdzekļu vadītāju sākotnējās kvalifikācijas iegūšanu un periodisku apmācību, par Padomes Regulas (EEK) Nr. 3820/85 un Padomes Direktīvas 91/439/EEK grozīšanu un Padomes Direktīvas 76/914/EEK atcelšanu;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. aprīļa Direktīvas (ES) 2018/645, ar ko groza Direktīvu 2003/59/EK par dažu kravu vai pasažieru pārvadāšanai paredzētu autotransporta līdzekļu vadītāju sākotnējās kvalifikācijas iegūšanu un periodisku apmācību un Direktīvu 2006/126/EK par vadītāju apliecībām.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs K.Gerhards
1. pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.358

(Pielikums MK 02.09.2020. noteikumu Nr. 547 redakcijā)

Mācību kartes paraugs

Valsts akciju sabiedrība
"Ceļu satiksmes drošības direkcija"

MĀCĪBU KARTE
Nr. _________

Izsniegta 
 (autoskolas nosaukums)
 
un dod tiesības nodarboties ar kategorijas
 
transportlīdzekļu vadītāju apmācību 
 (adrese, telpas numurs)
 
 
 
Mācību kartes izsniegšanas datums  


Mācību karte sagatavota elektroniski un derīga bez paraksta
 

2. pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.358

(Pielikums MK 02.09.2020. noteikumu Nr. 547 redakcijā)

Iesniegums mācību kartes saņemšanai
Lūdzu izsniegt mācību karti kategorijas
 
transportlīdzekļu vadītāju apmācībai 
 (autoskolas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese)
 
 
 
Nr.
p. k.
Adrese, kurā atrodas mācību telpasTelpas numursKategorija
    
    
 
Autoskolas vadītājs   
 (vārds, uzvārds) (paraksts*)

Z. v.*

Kontakttālrunis __________________

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "Z. v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.358
Prasības mācību transportlīdzekļiem, mācību telpām, mācību uzskates līdzekļiem un braukšanas mācību laukumiem

(Pielikums MK 28.06.2016. noteikumu Nr. 425 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.09.2020. noteikumiem Nr. 547)

I. Prasības mācību transportlīdzekļiem

1. Braukšanas apmācībai izmanto transportlīdzekli, kas atbilst šādām prasībām:

1.1. tam ir veikta sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana un ir dota atļauja piedalīties ceļu satiksmē;

1.2. tas atbilst prasībām, kas mācību transportlīdzekļiem noteiktas normatīvajos aktos par transportlīdzekļu tehnisko stāvokli un aprīkojumu;

1.3. tas ir aprīkots ar atbilstošu pazīšanas zīmi;

1.4. transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā ir reģistrēta transportlīdzekļa pārbūve par mācību transportlīdzekli (tikai B, C1, C, D1 un D kategorijas transportlīdzeklis);

1.5. tā reģistrētais īpašnieks vai turētājs ir attiecīgā autoskola vai braukšanas mācību instruktors. A1, A2, A un B1 kategorijas transportlīdzekļu vadītāju, kā arī vadītāju invalīdu apmācībai atļauts izmantot transportlīdzekli, kura īpašnieks vai turētājs ir apmācāmā persona.

2. Papildus šā pielikuma 1. punktā minētajām prasībām braukšanas apmācībai izmantojamie transportlīdzekļi atbilst šādām minimālajām prasībām:

2.1. A1 – motocikli bez blakusvāģa, kuru motora darba tilpums ir vismaz 75 cm3;

2.2. A2 – motocikli, kuru motora darba tilpums ir vismaz 250 cm3 un motora jauda ir vismaz 25 kW;

2.3. visu A kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācībai – motocikli bez blakusvāģa, kuru motora jauda pārsniedz 35 kW;

2.4. B1 – trīsriteņu vai četrriteņu B1 kategorijas mehāniskie transportlīdzekļi;

2.5. B – četrriteņu B kategorijas transportlīdzekļi, kuru maksimālais ātrums ir vismaz 100 km/h;

2.6. BE – iepriekš minētajām prasībām atbilstoša B kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, ja šāds savienojums neietilpst B kategorijā un tā maksimālais ātrums ir vismaz 100 km/h. Piekabes pilnai masai jābūt vismaz 1000 kg, un piekabei jābūt aprīkotai ar slēgtu virsbūvi, kuras augstums un platums nav mazāks par vilcēja augstumu un platumu;

2.7. C1 – C1 kategorijas transportlīdzekļi, kuru maksimālais ātrums ir vismaz 80 km/h, pilna masa – vismaz 4000 kg, garums – vismaz 5 m un kuri ir aprīkoti ar tahogrāfu, bremžu pretbloķēšanas sistēmu un kravas telpu ar slēgtu virsbūvi, kuras augstums un platums nav mazāks par transportlīdzekļa kabīnes augstumu un platumu;

2.8. C1E – iepriekš minētajām prasībām atbilstoša C1 kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa ir vismaz 1250 kg, bet transportlīdzekļa sastāva garums – vismaz 8 m un maksimālais ātrums – vismaz 80 km/h. Piekabei jābūt aprīkotai ar slēgtu virsbūvi, kuras augstums un platums nav mazāks par vilcēja kabīnes augstumu un platumu;

2.9. C – transportlīdzekļi, kuru maksimālais ātrums ir vismaz 80 km/h, pilna masa – vismaz 12 000 kg, garums – vismaz 8 m, platums – vismaz 2,40 m un kuri ir aprīkoti ar tahogrāfu, bremžu pretbloķēšanas sistēmu un kravas telpu ar slēgtu virsbūvi, kuras augstums un platums nav mazāks par transportlīdzekļa kabīnes augstumu un platumu;

2.10. CE:

2.10.1. iepriekš minētajām prasībām atbilstoša C kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras garums ir vismaz 7,5 m. Transportlīdzekļu sastāva pilnai masai jābūt vismaz 20 000 kg. Transportlīdzekļu sastāvam jābūt aprīkotam ar kravas telpu ar slēgtu virsbūvi, kuras augstums un platums nav mazāks par transportlīdzekļa kabīnes augstumu un platumu;

2.10.2. C kategorijas vilcēja savienojums ar puspiekabi. Transportlīdzekļu sastāva pilnai masai jābūt vismaz 20 000 kg, garumam – vismaz 14 m, platumam – vismaz 2,40 m, maksimālajam ātrumam – vismaz 80 km/h. Transportlīdzekļu sastāvam jābūt aprīkotam ar tahogrāfu, bremžu pretbloķēšanas sistēmu un kravas telpu ar slēgtu virsbūvi, kuras augstums un platums nav mazāks par transportlīdzekļa kabīnes augstumu un platumu;

2.11. D1 – D1 kategorijas transportlīdzekļi, kuru maksimālais ātrums ir vismaz 80 km/h, pilna masa – vismaz 4000 kg, garums – vismaz 5 m un kuri ir aprīkoti ar tahogrāfu un bremžu pretbloķēšanas sistēmu;

2.12. D1E – iepriekš minētajām prasībām atbilstoša D1 kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa ir vismaz 1250 kg un maksimālais ātrums – vismaz 80 km/h. Piekabei jābūt aprīkotai ar slēgtu virsbūvi, kuras augstums un platums ir vismaz 2 m;

2.13. D – D kategorijas transportlīdzekļi, kuru maksimālais ātrums ir vismaz 80 km/h, garums – vismaz 10 m, platums – vismaz 2,40 m un kuri ir aprīkoti ar tahogrāfu un bremžu pretbloķēšanas sistēmu;

2.14. DE – iepriekš minētajām prasībām atbilstoša D kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa ir vismaz 1250 kg un maksimālais ātrums – vismaz 80 km/h. Piekabei jābūt aprīkotai ar slēgtu virsbūvi, kuras augstums un platums ir vismaz 2 m.

II. Prasības mācību telpām

3. Mācību telpa ir tik liela, lai apmācāmajām personām būtu iespēja brīvi tajā pārvietoties un no jebkuras sēdvietas būtu skaidri saskatāmi mācību uzskates līdzekļi (piemēram, ceļa zīmes, ceļa apzīmējumi, attēli uz ekrāna). Mācību telpai jābūt aprīkotai ar galdiem un krēsliem.

4. Ēkās, kur notiek nodarbības, ir ierīkotas un pieejamas tualetes.

5. Ja mācību iestādei nav atsevišķas garderobes, mācību telpas ir apgādātas ar drēbju pakaramajiem atbilstoši vietu skaitam.

6. Mācību telpā ir izlikta attiecīgās mācību kartes kopija.

III. Prasības mācību uzskates līdzekļiem

7. Programmas "Ceļu satiksmi reglamentējošie normatīvie akti un ceļu satiksmes drošība" mācību telpā, kurā apmāca attiecīgas kategorijas transportlīdzekļu vadītājus, ir šādi mācību uzskates līdzekļi:

7.1. vertikāli novietojama tāfele, kas izmantojama arī kā magnētiskā tāfele (minimālais izmērs 120 x 90 cm);

7.2. stendi, datorprogramma vai demonstrācijas plēve transportlīdzekļu vadītāju apmācībai priekšmetā "Ceļa zīmes" un "Ceļa apzīmējumi". Ceļa zīmju un ceļa apzīmējumu simbolika atbilst Ceļu satiksmes noteikumiem. Ceļa zīmju izmērs nav mazāks par valsts standartā LVS 77-3:2010 "Ceļa zīmes" noteikto ceļa zīmju izmēru mērogā 1:6 (izņemot norādījuma zīmes, virzienu rādītājus un informācijas zīmes, kuru izmērs var būt arī mazāks);

7.3. transportlīdzekļu satiksmes regulēšanas luksofori vai to maketi (darba kārtībā), vai datorprogramma (iespējama arī video versija), ar kuras palīdzību iespējams nodemonstrēt visus iespējamos luksoforu signālu darbības režīmus;

7.4. mācību uzskates līdzekļi transportlīdzekļu vadītāju apmācībai priekšmetā "Ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu sistēma", lai izskaidrotu šādas tēmas:

7.4.1. transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa un aprīkojuma vērtēšana tehniskās apskates laikā;

7.4.2. mehānisko transportlīdzekļu vadītāja kvalifikācijas iegūšanas kārtība;

7.4.3. sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana;

7.5. mācību uzskates līdzekļi transportlīdzekļu vadītāju apmācībai priekšmetā "Ceļu satiksmes noteikumi", lai izskaidrotu šādas tēmas:

7.5.1. noteikumos lietotie termini (apdzīšana, apdzīvota vieta, apsteigšana, braukšanas josla, ceļš, brauktuve, dzelzceļa pārbrauktuve, galvenais ceļš, krustojums);

7.5.2. vadītāja pienākumi īpašos gadījumos;

7.5.3. braukšanas sākšana un braukšanas virziena maiņa (piemēram, uzsākot braukšanu, pārkārtojoties, nogriežoties un apgriežoties braukšanai pretējā virzienā ārpus krustojuma un krustojumā, braucot pa ieskrējiena vai bremzēšanas joslu);

7.5.4. transportlīdzekļu izkārtojums uz brauktuves, braucot ārpus apdzīvotām vietām un apdzīvotās vietās;

7.5.5. ceļa situācijas novērtēšana pirms apdzīšanas. Vietas, kur apdzīt aizliegts. Apsteigšana un samainīšanās ar pretim braucošu transportlīdzekli;

7.5.6. vietas, kur atļauts apstāties un stāvēt, un vietas, kur aizliegts apstāties un stāvēt;

7.5.7. vietas, kur vadītājam jāaptur transportlīdzeklis pirms dzelzceļa pārbrauktuves;

7.5.8. gājēju pāreju šķērsošana un braukšana garām pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturām;

7.5.9. ārējo apgaismes ierīču novietojums un to lietošana, braucot vai apstājoties un stāvot uz ceļa diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos;

7.5.10. gadījumi, kad aizliegts vilkt transportlīdzekli;

7.5.11. brīdinājuma ceļa zīmju uzstādīšanas kārtība;

7.5.12. priekšrocības ceļa zīmju uzstādīšanas kārtība;

7.5.13. transportlīdzekļa apturēšanas vietas izvēle, ja uzstādīta ceļa zīme "Neapstājoties tālāk braukt aizliegts";

7.5.14. aizlieguma ceļa zīmju darbības zona;

7.5.15. vadītāja rīcība (braukšanas virzieni) atbilstoši rīkojuma zīmju prasībām, kas uzstādītas pirms krustojuma vai ceļa posma sākumā;

7.5.16. regulējamu un neregulējamu krustojumu pārbraukšana;

7.6. papildu mācību uzskates līdzekļi C1, C, D1, D, C1E, D1E, CE un DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācībai priekšmetā "Ceļu satiksmes noteikumi", lai izskaidrotu šādas tēmas:

7.6.1. C1, C, C1E un CE kategorijai – ceļa zīmes, kuru darbība attiecas uz transportlīdzekļiem un to sastāviem, kuru pilna masa pārsniedz 3,5 t;

7.6.2. D1, D, D1E un DE kategorijai – ceļa zīmes, kuru darbība neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem;

7.7. mācību uzskates līdzekļi transportlīdzekļu vadītāju apmācībai priekšmetā "Vadītāja atbildība par ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem", lai izskaidrotu šādas tēmas:

7.7.1. administratīvā pārkāpuma protokols;

7.7.2. administratīvā pārkāpuma protokols un paziņojums par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu;

7.7.3. pārkāpumu uzskaites punktu sistēma;

7.8. mācību uzskates līdzekļi transportlīdzekļu vadītāju apmācībai priekšmetā "Ceļu satiksmes drošība", lai izskaidrotu šādas tēmas:

7.8.1. sagatavošanās braukšanas uzsākšanai (vadītāja stāvoklis pie stūres, atpakaļskata spoguļu regulēšana, roku stāvoklis uz stūres rata un kāju stāvoklis uz pedāļiem, stūres rata griešanas paņēmieni);

7.8.2. spēki, kas darbojas uz automobili (smaguma spēks, kustības pretestības un centrbēdzes spēks, riteņu saķere ar ceļu un apstākļi, kas to ietekmē);

7.8.3. distance un intervāls;

7.8.4. apstāšanās un bremzēšanas ceļš un apstākļi, kas ietekmē minētā ceļa garumu, bremžu pretbloķēšanas sistēmas darbības princips;

7.8.5. apdzīšanas principiālā shēma, apstākļi, kas ietekmē apdzīšanas ceļa garumu un laiku, vadītāju tipiskākās kļūdas apdzenot;

7.8.6. apstākļi, kuros ir paaugstināts slīdes rašanās risks, slīdes rašanās iemesli, slīdes rašanās novēršana, rīcība slīdes gadījumā;

7.8.7. tuvās gaismas lukturu pārbaude ikdienas apstākļos, apžilbināšanas fizikālā būtība;

7.8.8. raksturīgākie ceļu satiksmes negadījumi, šķērsojot dzelzceļa pārbrauktuvi;

7.8.9. alkoholisko dzērienu, narkotisko vielu un medikamentu lietošanas ietekme uz satiksmes drošību;

7.8.10. automobiļa pasīvā drošība (piemēram, drošības jostas, gaisa spilveni);

7.8.11. bērnu sēdeklīši, to iedalījums grupās;

7.8.12. bīstamas situācijas ceļu satiksmē, to paredzēšana, risku novērtēšana;

7.8.13. citi ceļu satiksmes dalībnieki, to izturēšanās, rīcība un intereses. Toleranta izturēšanās pret citiem ceļu satiksmes dalībniekiem.

8. Programmas "Tehniskā informācija un autopārvadājumi" mācību telpā, kurā apmāca attiecīgas kategorijas transportlīdzekļu vadītājus, ir šādi mācību uzskates līdzekļi:

8.1. mācību uzskates līdzekļi B kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācībai priekšmetā "Transportlīdzekļu uzbūves un ekspluatācijas pamati", lai izskaidrotu šādas tēmas:

8.1.1. vieglā automobiļa vispārīgā uzbūve (virsbūve, motors, transmisija, gaitas iekārta, vadības iekārtas un to izvietojums);

8.1.2. vieglā automobiļa stūres iekārtas, bremžu sistēmas, sajūga uzdevums, galvenās sastāvdaļas un darbības princips;

8.1.3. vieglā automobiļa vadības ierīču, kontrolierīču un pārslēdzēju uzdevums un izvietojums;

8.1.4. vieglā automobiļa raksturīgākie bojājumi, kas ietekmē satiksmes drošību (piemēram, bojājumi darba bremžu sistēmā, stūres iekārtā, ārējās apgaismes ierīcēs, riepās);

8.1.5. vieglā automobiļa ikdienas pārbaude un tehniskā apkope;

8.1.6. riteņa maiņa un drošības pasākumi, veicot šo darbu;

8.2. mācību uzskates līdzekļi C1 un D1 kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācībai priekšmetā "Transportlīdzekļu uzbūves un ekspluatācijas pamati", lai izskaidrotu šādas tēmas:

8.2.1. dzirksteļaizdedzes motoru un dīzeļmotoru vispārējā uzbūve;

8.2.2. motoru raksturojošie pamatjēdzieni (piemēram, kompresijas pakāpe, darba tilpums);

8.2.3. četrtaktu dzirksteļaizdedzes motoru un dīzeļmotoru darbības cikls;

8.2.4. kloķa–klaņa mehānisma galvenās sastāvdaļas;

8.2.5. gāzu sadales mehānisma galvenās sastāvdaļas;

8.2.6. dzesēšanas sistēmas principiālā shēma, galvenās sastāvdaļas un darbības princips;

8.2.7. eļļošanas sistēmas principiālā shēma, galvenās sastāvdaļas un darbības princips;

8.2.8. eļļas attīrīšanas ierīču uzbūve un darbības princips;

8.2.9. dzirksteļaizdedzes motoru barošanas sistēmas principiālā shēma;

8.2.10. dīzeļmotoru barošanas sistēmas principiālā shēma;

8.2.11. dzirksteļaizdedzes motora un dīzeļmotora gaisa un degvielas filtru uzbūve;

8.2.12. akumulatoru baterijas, ģeneratora, startera, ārējo apgaismes ierīču un drošinātāju uzbūve un marķēšana;

8.2.13. transmisijas principiālā shēma (sajūgs, pārnesumkārba, kardānpārvads, galvenais pārvads, diferenciālis, pusasis);

8.2.14. viendiska sajūga galvenās sastāvdaļas;

8.2.15. mehāniskā un hidrauliskā sajūga pievada galvenās sastāvdaļas;

8.2.16. pārnesumkārbas galvenās sastāvdaļas un darbības princips, sinhronizatora darbības princips;

8.2.17. kardānpārvada (krusteņa un ložu kardāna) galvenās sastāvdaļas;

8.2.18. vienpakāpes galvenā pārvada veidi un to sastāvdaļas;

8.2.19. diferenciāļa un diferenciāļa ar piespiedu bloķētāju galvenās sastāvdaļas;

8.2.20. rāmis un elastīgā balstiekārta (spirālatsperes, slokšņu atsperes, vērpstieņi (torsioni), amortizatori);

8.2.21. riteņu loku veidi;

8.2.22. riepas uzbūve un apzīmējumi;

8.2.23. riepu bojājumi un to cēloņi, riepu stāvokļa kontrole;

8.2.24. riteņu demontāža un montāža;

8.2.25. stūres iekārtas galvenās sastāvdaļas;

8.2.26. loku un disku bremžu mehānismu uzbūve un darbības princips;

8.2.27. bremžu sistēmas ar hidropievadu un pastiprinātāju principiālā shēma, galvenās sastāvdaļas un darbības princips;

8.2.28. stāvbremzes galvenās sastāvdaļas un darbības princips;

8.2.29. bremžu sistēmas ar pneimopievadu principiālā shēma, galvenās sastāvdaļas un darbības princips;

8.2.30. bremžu sistēmas ar hidropneimopievadu principiālā shēma, galvenās sastāvdaļas un darbības princips;

8.3. papildu mācību uzskates līdzekļi C un D kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācībai priekšmetā "Transportlīdzekļu uzbūves un ekspluatācijas pamati", lai izskaidrotu šādas tēmas:

8.3.1. ventilatora piedziņas hidrodinamiskā un viskozā sajūga galvenās sastāvdaļas;

8.3.2. dīzeļmotora degvielas iesmidzināšanas veidi;

8.3.3. auksta dīzeļmotora pirmsiedarbināšanas (uzsildīšanas) ierīču galvenās sastāvdaļas un darbības princips;

8.3.4. auksta dīzeļmotora iedarbināšanas ierīču galvenās sastāvdaļas un darbības princips;

8.3.5. turbokompresora un gaisa dzesētāja galvenās sastāvdaļas un darbības princips;

8.3.6. sajūga pievada ar hidropneimatisko pastiprinātāju galvenās sastāvdaļas un darbības princips;

8.3.7. divdisku sajūga galvenās sastāvdaļas;

8.3.8. saliktās pārnesumkārbas (ar dalītāju vai divpakāpju reduktoru pirms vai aiz pārnesumkārbas) galvenās sastāvdaļas;

8.3.9. saliktās pārnesumkārbas pārnesumu pārslēgšanas pamatprincipi;

8.3.10. starpasu diferenciāļa galvenās sastāvdaļas un darbības princips;

8.3.11. balstiekārtas ar pneimatiskajiem baloniem un regulējamu gaisa spiedienu galvenās sastāvdaļas un darbības princips;

8.3.12. paceļamā tilta pacelšanas mehānisma galvenās sastāvdaļas un darbības princips;

8.3.13. stūres pastiprinātāju veidi, uzbūve un darbības princips;

8.3.14. stūres mehānisma ar pastiprinātāju galvenās sastāvdaļas un darbības princips;

8.3.15. daudzkontūru bremžu sistēmas ar pneimopievadu principiālā shēma;

8.3.16. priekšējā, pakaļējā un vidējā tilta bremžu pievada principiālā shēma, galvenās sastāvdaļas un darbības princips;

8.3.17. stāvbremzes un avārijas bremžu pievada principiālā shēma, galvenās sastāvdaļas un darbības princips;

8.3.18. palīgbremžu (motora bremžu) pievada principiālā shēma, galvenās sastāvdaļas un darbības princips;

8.3.19. hidrodinamiskā un elektromagnētiskā palēninātāja (retardera) galvenās sastāvdaļas un darbības princips;

8.3.20. daudzkontūru bremžu pneimopievada galvenās sastāvdaļas griezumā (kompresors, spiediena regulators, kondensāta atdalītājs, drošības vārsti, bremžu krāns, paātrinātājvārsts, stāvbremžu vadības vārsts, bremzētājspēka regulators, bremžu kamera ar energoakumulatoru);

8.3.21. bremžu pretbloķēšanas sistēmas un pretizbuksēšanas sistēmas darbības princips;

8.4. papildu mācību uzskates līdzekļi BE un D1E kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācībai priekšmetā "Transportlīdzekļu uzbūves un ekspluatācijas pamati", lai izskaidrotu šādas tēmas:

8.4.1. piekabes sakabes elementu galvenās sastāvdaļas;

8.4.2. piekabes stāvbremzes un inerces bremžu pievada galvenās sastāvdaļas un darbības princips;

8.5. papildu mācību uzskates līdzekļi C1E, CE un DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācībai priekšmetā "Transportlīdzekļu uzbūves un ekspluatācijas pamati", lai izskaidrotu šādas tēmas:

8.5.1. piekabes (puspiekabes) balstiekārtas galvenās sastāvdaļas;

8.5.2. piekabes (puspiekabes) divvadu bremžu pievada principiālā shēma, galvenās sastāvdaļas un darbības princips;

8.5.3. piekabes (puspiekabes) daudzkontūru bremžu pneimopievada galvenās sastāvdaļas griezumā (divvadu bremžu pārvada vadības vārsti, dažādu tipu savienotājgalvas, gaisa dalītājs, elektromagnētiskais vārsts, krāni);

8.5.4. jūgierīces galvenās sastāvdaļas, parastā (rokas) un automātiskā sakabe;

8.5.5. vilcēja seglierīces galvenās sastāvdaļas;

8.5.6. puspiekabes stāvbalsta galvenās sastāvdaļas;

8.5.7. vilcēja ar piekabi (puspiekabi) bremžu pretbloķēšanas sistēmas darbības princips;

8.6. mācību uzskates līdzekļi C1, C, C1E un CE kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācībai priekšmetā "Kravas iekraušana, izvietošana, nostiprināšana un pārvadāšana", lai izskaidrotu šādas tēmas:

8.6.1. spēki, kas darbojas uz automobili un kravu;

8.6.2. dažādu materiālu pāru berzes koeficienti;

8.6.3. kravu izvietošanas un nostiprināšanas paņēmieni;

8.6.4. specifisku kravu izvietošanas un nostiprināšanas paņēmieni;

8.6.5. starptautiskās preču pavadzīmes (CMR);

8.6.6. TIR karnetes lapu aizpildīšanas vispārējā kārtība;

8.7. mācību uzskates līdzekļi C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E un DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācībai priekšmetā "Vadītāju darba un atpūtas laiks", lai izskaidrotu šādas tēmas:

8.7.1. tahogrāfu veidi;

8.7.2. tahogrāfa ripa un tahokarte – transportlīdzekļa vadītāja darba uzskaites dokuments;

8.8. mācību uzskates līdzekļi D1, D, D1E un DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācībai priekšmetā "Pasažieru pārvadāšana maršrutu autobusos", lai izskaidrotu šādas tēmas:

8.8.1. papildu dokumenti, kas nepieciešami maršruta autobusa vadītājam;

8.8.2. to personu apliecību paraugi, kurām ir braukšanas maksas atvieglojumi maršrutu autobusos.

9. Šā pielikuma 8.1. apakšpunktā minētos mācību uzskates līdzekļus atļauts izvietot arī izglītības programmas "Ceļu satiksmi reglamentējošie normatīvie akti un ceļu satiksmes drošība" mācību telpā.

IV. Prasības braukšanas mācību laukumiem

10. Mācību laukumam pēc tā izmēriem un konfigurācijas jānodrošina, ka tajā iespējams izvietot un izpildīt autoskolas iesniegumā vai izsniegtajā mācību kartē norādīto kategoriju transportlīdzekļu braukšanas iemaņu apgūšanai paredzētās figūras, kuras noteiktas normatīvajos aktos par transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtību. Mācību laukuma platība B1, B un BE kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācībai ir aptuveni 1000 m2, pārējo kategoriju apmācībai aptuveni 2000 m2. Mācību laukumam ir kvalitatīvs cietais (piemēram, asfalta, asfaltbetona, bruģa) segums.

4. pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.358

(Pielikums MK 02.09.2020. noteikumu Nr. 547 redakcijā)

Mācību telpu un braukšanas mācību laukuma pārbaudes akts
CSDD klientu apkalpošanas centra
 
 ,
(amats, vārds un uzvārds) 
 
piedaloties ,
 (amats, vārds un uzvārds) 
 
pārbaudīja :
 (autoskolas nosaukums) 

• mācību telpu(-as), kas paredzēta(-as) ____________________________________ kategorijas(-u) transportlīdzekļu vadītāju apmācībai

 ;
(adrese, kurā atrodas mācību telpa(-as), telpas(-u) numurs) 

• braukšanas mācību laukumu, kas paredzēts ____________________________________ kategorijas(-u) transportlīdzekļu vadītāju apmācībai

 .
(adrese, kurā atrodas braukšanas mācību laukums) 

Transportlīdzekļi, kas paredzēti attiecīgo kategoriju transportlīdzekļu vadītāju apmācībai (ar x atzīmēt atbilstošo īpašumtiesību veidu):

Nr.
p.k.
Transportlīdzekļa kategorijaValsts reģistrācijas numursĪpašumāLīgums
     
     

1. Mācību uzskates līdzekļi un telpas

1.1. Programma "Ceļu satiksmi reglamentējošie normatīvie akti un ceļu satiksmes drošība"

Telpas numurs _________ Vietu skaits _________

Nr.
p.k.
Mācību uzskates līdzekļiVērtējums
(atbilst/neatbilst)
1.Magnētiskā tāfele 
2.Ceļa zīmes un ceļa apzīmējumi (komplekts) 
3.Ceļu satiksmes regulēšanas luksofori (komplekts) 
4.Mācību uzskates līdzekļi priekšmetā "Ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu sistēma" 
5.Mācību uzskates līdzekļi priekšmetā "Ceļu satiksmes noteikumi" 
6.Mācību uzskates līdzekļi priekšmetā "Vadītāja atbildība par ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem" 
7.Mācību uzskates līdzekļi priekšmetā "Ceļu satiksmes drošība" 

1.2. Programma "Tehniskā informācija un autopārvadājumi"

Telpas numurs _________ Vietu skaits _________

Nr.
p.k.
Mācību uzskates līdzekļiVērtējums
(atbilst/neatbilst)
1.Mācību uzskates līdzekļi priekšmetā "Transportlīdzekļu uzbūves un ekspluatācijas pamati" B kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācībai 
2.Mācību uzskates līdzekļi priekšmetā "Transportlīdzekļu uzbūves un ekspluatācijas pamati" C1 un D1 kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācībai 
3.Mācību uzskates līdzekļi priekšmetā "Transportlīdzekļu uzbūves un ekspluatācijas pamati" C un D kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācībai 
4.Mācību uzskates līdzekļi priekšmetā "Transportlīdzekļu uzbūves un ekspluatācijas pamati" BE un D1E kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācībai 
5.Mācību uzskates līdzekļi priekšmetā "Transportlīdzekļu uzbūves un ekspluatācijas pamati" C1E, CE un DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācībai 
6.Mācību uzskates līdzekļi priekšmetā "Kravas iekraušana, izvietošana, nostiprināšana un pārvadāšana" C1, C, C1E un CE kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācībai 
7.Mācību uzskates līdzekļi priekšmetā "Vadītāja darba un atpūtas laiks" C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E un DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācībai 
8.Mācību uzskates līdzekļi priekšmetā "Pasažieru pārvadāšana maršrutu autobusos" D1, D, D1E un DE kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācībai 

2. Braukšanas mācību laukums

Nr.
p.k.
KritērijiVērtējums
(atbilst/neatbilst)
1.Nepieciešamo figūru izvietojums un atbilstība attiecīgās(-o) kategorijas(-u) transportlīdzekļu vadītāju apmācībai 
2.Seguma kvalitātes atbilstība 

3. Trūkumi un (vai) priekšlikumi

 
 
 
 
 
Minētie trūkumi jānovērš līdz  
 (datums) 

4. Atzinums

Mācību telpas atbilst/neatbilst kategorijas(-u) transportlīdzekļu
(nevajadzīgo svītrot)  

vadītāju sagatavošanai noteiktajām prasībām.

Braukšanas mācību laukums atbilst/neatbilst kategorijas(-u)
(nevajadzīgo svītrot)  

transportlīdzekļu vadītāju sagatavošanai noteiktajām prasībām.

Datums Paraksti  
     
     
5.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.358
Pasniedzēju un instruktoru apmācības kurss

(Pielikums MK 28.06.2016. noteikumu Nr. 425 redakcijā)

I. Programmas "Ceļu satiksmi reglamentējošie normatīvie akti un ceļu satiksmes drošība" pasniedzēju apmācības programma (programmas apzīmējums – CSN)

Programmas sadalījums

Priekšmeta nosaukums

Moduļu/
apmācības stundu skaits

1. CSN

1. Transportlīdzekļu drošas vadīšanas pamati un šā priekšmeta mācīšanas metodika (spēki, kas darbojas uz automobili, automobiļa dinamika, bremzēšana, automobiļa vadāmība un stabilitāte, degvielas ekonomija, automobiļa pasīvā un aktīvā drošība, vadītāja stāvoklis pie stūres, vadības ierīču pareiza lietošana, transportlīdzekļa vadīšana dažādās satiksmes situācijās un dažādos ceļa apstākļos un laikapstākļos, bīstamu situāciju prognozēšana, iespējamo risku novērtēšana)

4/24

2. Transportlīdzekļa uzbūves un ekspluatācijas pamati

1/6

2. CSN

1. Vadīšanas psihofizioloģiskie pamati (informācijas uztvere, vadītāja uzmanība, vadītāja redze, vadītāja reakcija, vadītāja darbspējas, vadītāja psihiskais stāvoklis, vadītāja komforts, dažādu ceļu satiksmes dalībnieku (piemēram, mazāk aizsargāto dalībnieku – gājēju, personu ar dažādu veidu invaliditāti (redzes, dzirdes, kustību, garīga rakstura traucējumiem), bērnu, velosipēdu vadītāju) uzvedība dažādās situācijās, ceļu satiksmei bīstamu situāciju paredzēšana un to bīstamības novērtēšana)

1/6

2. Praktiskā pedagoģija (sajūtas un uztvere, atmiņa un uzmanība, personība, tās izpausmes un spējas, personības emocionālā dzīve, personības raksturs un temperaments, saskarsmes kultūra un saskarsmes stils, praktiskie paņēmieni saskarsmes organizēšanā), psiholoģija un prezentācijas prasmes

3/18

3. CSN

1. Ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu sistēma

1/6

2. Ceļu satiksmes noteikumi un to mācīšanas metodika

11/66

3. Transportlīdzekļa vadītāja atbildība par ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem

1/6

Kopā

22/132

II. Programmas "Tehniskā informācija un autopārvadājumi" pasniedzēju apmācības programma (programmas apzīmējums – TI)

Programmas sadalījums

Priekšmeta nosaukums

Moduļu/
apmācības stundu skaits

1. TI

Transportlīdzekļu uzbūves un ekspluatācijas pamati

6/36

2. TI

Transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laiks

3/18

3. TI

Pasažieru pārvadāšana autobusos, tai skaitā pasažieru ar dažādu veidu invaliditāti pārvadāšanas specifika

1/6

4. TI

Kravas iekraušana, izvietošana un nostiprināšana

2/12

5. TI

Dokumentācijas noformēšana pasažieru un kravu pārvadājumos

2/12

6. TI

Praktiskā pedagoģija (sajūtas un uztvere, atmiņa un uzmanība, personība, tās izpausmes un spējas, personības emocionālā dzīve, personības raksturs un temperaments, saskarsmes kultūra un saskarsmes stils, praktiskie paņēmieni saskarsmes organizēšanā), psiholoģija un prezentācijas prasmes

3/18

Kopā

17/102

Piezīmes.
1. 6. TI moduļus atļauts neapgūt, ja pretendentam ir iegūta programmas "Ceļu satiksmi reglamentējošie normatīvie akti un ceļu satiksmes drošība" pasniedzēja, braukšanas apmācības instruktora kvalifikācija vai ir apgūti 2. CSN moduļi.
2. Apmācības programmu sadalījumu drīkst pasniegt jauktā secībā.

III. Braukšanas mācību instruktoru apmācības programma (praktiskās apmācības programmas apzīmējums – BA)

Programmas sadalījums

Priekšmeta nosaukums

Moduļu (teorētiskajai apmācībai)/
apmācības stundu skaits

teorētiskā apmācība

braukšanas apmācība

1. CSN

1. Transportlīdzekļu drošas vadīšanas pamati un šā priekšmeta mācīšanas metodika (spēki, kas darbojas uz automobili, automobiļa dinamika, bremzēšana, automobiļa vadāmība un stabilitāte, degvielas ekonomija, automobiļa pasīvā un aktīvā drošība, vadītāja stāvoklis pie stūres, vadības ierīču pareiza lietošana, transportlīdzekļa vadīšana dažādās satiksmes situācijās un dažādos ceļa apstākļos un laikapstākļos, bīstamu situāciju prognozēšana, iespējamo risku novērtēšana)

4/24

 
2. Transportlīdzekļa uzbūves un ekspluatācijas pamati

1/6

 

2. CSN

1. Vadīšanas psihofizioloģiskie pamati (informācijas uztvere, vadītāja uzmanība, vadītāja redze, vadītāja reakcija, vadītāja darbspējas, vadītāja psihiskais stāvoklis, vadītāja komforts, dažādu ceļu satiksmes dalībnieku (piemēram, mazāk aizsargāto dalībnieku – gājēju, personu ar dažādu veidu invaliditāti (redzes, dzirdes, kustību, garīga rakstura traucējumiem), bērnu, velosipēdu vadītāju) uzvedība dažādās situācijās, ceļu satiksmei bīstamu situāciju paredzēšana un to bīstamības novērtēšana)

1/6

 
2. Praktiskā pedagoģija (sajūtas un uztvere, atmiņa un uzmanība, personība, tās izpausmes un spējas, personības emocionālā dzīve, personības raksturs un temperaments, saskarsmes kultūra un saskarsmes stils, praktiskie paņēmieni saskarsmes organizēšanā), psiholoģija un prezentācijas prasmes

3/18

 

3. CSN

1. Ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu sistēma

1/6

 
2. Ceļu satiksmes noteikumi un to mācīšanas metodika

11/66

 
3. Transportlīdzekļa vadītāja atbildība par ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem

1/6

 

4. BA

Braukšanas mācīšanas metodika (teorētiskā)

3/18

 

5. BA

Braukšanas mācīšanas metodika (praktiskā) 

26,
tai skaitā
B – 20,
C – 2,
D – 2,
CE – 2

Kopā

25/150

26

Piezīmes.
1. C, D un CE kategorijas transportlīdzekļu vadīšana apmācības programmā ietverta, lai pretendentam ļautu izjust transportlīdzekļa gabarītus un braukšanas dinamiku. Pēc pretendenta izvēles braukšana notiek mācību laukumā un/vai ceļu satiksmē.
2. Apmācības programmu sadalījuma secību mainīt nedrīkst.

6.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.358
Pasniedzēja un instruktora apliecību paraugi

1. Programmas "Ceļu satiksmi reglamentējošie normatīvie akti un
ceļu satiksmes drošība" pasniedzēja apliecības paraugs

Apliecības priekšpuse (averss)

Apliecības otra puse (reverss)

2. Programmas "Tehniskā informācija un autopārvadājumi" pasniedzēja apliecības paraugs

Apliecības priekšpuse (averss)

Apliecības otra puse (reverss)

3. Bīstamu kravu pārvadāšanai paredzēto transportlīdzekļu vadītāju apmācības pasniedzēja apliecības paraugs

Apliecības priekšpuse (averss)

Apliecības otra puse (reverss)

4. Braukšanas mācību instruktora apliecības paraugs

Apliecības priekšpuse (averss)

Apliecības otra puse (reverss)

Satiksmes ministrs K.Gerhards
7.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.358
Transportlīdzekļu vadītāju apmācība

(Pielikums MK 28.06.2016. noteikumu Nr. 425 redakcijā)

Nr.
p.k.

Programmas nosaukums

Apmācības veids

0/A1, 0/A, 0/B1, 0/A2

A1/A, B1/A, A1/A2, B1/A2

B/A, C1/A, C/A, D1/A, D/A, B/A2, C1/A2, D1/A2, C/A2, D/A2

0/B

0/B un C1

B/C1

B/D1

B/C

C1/D1

C1/C

C1/D

D1/C

D1/D

C/D

B/E

D1/E

C1/E, C/E

D/E

I. Teorētiskās apmācības stundu moduļu skaits*

1.

Ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu sistēma un transportlīdzekļa vadītāja atbildība par ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem (CSN)

8ACSN

3ACSN

1ACSN

8BCSN

8BCSN
+
1CCSN

4CCSN

4DCSN

6CCSN

2DCSN

2CCSN

2DCSN

2CCSN

2DCSN

2DCSN

1ECSN

1ECSN

1ECSN

1ECSN

2.

Ceļu satiksmes drošība (SD)

2BSD
+
1ASD

2BSD
+
1ASD

1ASD

2BSD

2BSD
+
1CSD

1CSD

1DSD

1CSD

1DSD

1CSD

1DSD

1CSD

1DSD

1DSD

1ESD

1ESD

1ESD

1ESD

3.

Transportlīdzekļa uzbūves un ekspluatācijas pamati (TI)

1ATI

1ATI

1ATI

1BTI

1BTI
+
1CTI

1CTI

1DTI

1CTI

1DTI

1CTI

1CTI
+
1DTI

1CTI

1CTI
+
1DTI

1DTI

1BETI

1DETI

1CETI

1DETI

4.

Kravas iekraušana, izvietošana, nostiprināšana un pārvadāšana (KR)    

1KR

1KR

 

1KR

 

1KR

1KR

1KR

1KR

 

1BEKR

 

1KR

 

5.

Transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laiks (DL)    

1DL

1DL

1DL

1DL

1DL

1DL

1DL

1DL

1DL

1DL

 

1DL

1DL

1DL

6.

Pasažieru pārvadāšana maršrutu autobusos (PP)      

1PP

 

1PP

 

1PP

 

1PP

1PP

    

Kopā
(moduļi/apmācības stundas)

12/60

7/35

3/15

11/55

16/80

8/40

8/40

5/50

6/30

6/30

8/40

6/30

8/40

6/30

4/20

4/20

5/25

4/20

II. Braukšanas apmācības stundu skaits

7.

Mācību braukšana

20

8

10

20

26

12

12

20

20

20

20

20

12

8

14

14

14

III. Apmācības ilgums (nedēļas)

8.

Dienas mācību grupās

4

3

1

4

6

3

3

4

2

2

3

2

3

2

1

2

2

2

Piezīme. * Tabulā lietotie apzīmējumi: apmācības programmā ietverto moduļu skaits – transportlīdzekļa kategorija, kuras vadīšanas tiesību iegūšanai apmācība paredzēta – apmācības programmas nosaukuma saīsinājums.

8.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.358
Teorētisko priekšmetu un braukšanas mācību stundu apjoms un saturs

(Pielikums MK 28.06.2016. noteikumu Nr. 425 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.09.2020. noteikumiem Nr. 547)

I. Programma "Ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu sistēma un transportlīdzekļa vadītāja atbildība par ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem" (CSN)

Nr.
p.k.

Tēma

Apmācības stundu skaits

0/A, 0/B, 0/A2, 0/A1, 0/B1

A1/A, B1/A, A1/A2, B1/A2

B/A, C1/A, C/A, D1/A, D/A, B/A2, C1/A2, D1/A2, C/A2, D/A2

0/B un C1

B/C1

B/D1

B/C

C1/C, D1/C

C1/D1, C1/D, D1/D, C/D

B/E, D1/E, D/E

C1/E, C/E

1.

Ceļu satiksmi reglamentējošo normatīvo aktu sistēma (Ceļu satiksmes likums, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss, Civillikums, Krimināllikums, Ceļu satiksmes noteikumi u. c.). Pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas pamatprincipi.

Vispārīgie jautājumi (tai skaitā termini no Satiksmes likuma un Ceļu satiksmes noteikumiem). Ceļu satiksme dzīvojamās zonās.

Vadītāju pienākumi īpašos gadījumos.

Vadītāju rīcība pēc ceļu satiksmes negadījuma. Saskaņotais paziņojums

5

2

1

5

2

2

2

1

1

1

1

2.

Transportlīdzekļu braukšana, manevrēšana, izkārtojums uz brauktuves.

Braukšanas ātrums.

Mācību braukšana

5

1

0.5

5

2

2

3

0.5

0.5

0.5

0.5

3.

Ceļa zīmes un apzīmējumi

10

2

1

10

3

3

5

1

1

1

1

4.

Ceļu satiksmes regulēšana, krustojumu pārbraukšana

5

3

0.5

5

2

2

3

0.5

0.5

0.5

0.5

5.

Apstāšanās un stāvēšanas prasības. Apdzīšana, samainīšanās ar pretim braucošu transportlīdzekli un apsteigšana.

Dzelzceļa pārbrauktuvju šķērsošana. Gājēju pārejas un sabiedrisko transportlīdzekļu pieturas

5

2

0.5

5

2

2

2

0.5

0.5

0.5

0.5

6.

Vadītāju pienākumi (tai skaitā tēma par apreibinošo vielu lietošanas ietekmi, sekām un pārbaudēm).

Transportlīdzekļu valsts tehniskā apskate. Pilnvarojumi darbībām ar transportlīdzekļiem. Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis, tā objekti un maksātāji, atvieglojumi, atbrīvojumi. Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana. Apdrošināšanas gadījums, zaudējumu novērtēšana un apdrošināšanas atlīdzība.

Pasažieru un kravas pārvadāšana.

Gājēju un pasažieru pienākumi.

Skaņas signāla, avārijas gaismas signalizācijas un avārijas zīmes lietošana.

Transportlīdzekļu vilkšana

5

3

1

5

2

2

5

1

1

1

1

7.

Ārējās apgaismes ierīču lietošana. Transportlīdzekļu tehniskais stāvoklis un aprīkojums. Transportlīdzekļu reģistrācija, numura zīmes un pazīšanas zīmes

5

2

0.5

5

2

2

5

0.5

0.5

0.5

0.5

8.

Ceļu satiksmes likuma un Ceļu satiksmes noteikumu prasību par kravas pārvadāšanu padziļināta apguve   

5

5

 

5

5

   

9.

Ceļu satiksmes likuma un Ceļu satiksmes noteikumu prasību par pasažieru pārvadāšanu padziļināta apguve     

5

  

5

  

Kopā

40

15

5

45

20

20

30

10

10

5

5

Piezīmes.
1. Ja personai ir B kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, tai šīs nodaļas tabulas 1., 2., 3., 4., 5., 6. un 7. punktā minētās teorētisko priekšmetu apmācības laikā saīsinātā veidā atkārto un nostiprina iepriekš iegūtās zināšanas, kā arī sniedz papildu zināšanas atbilstoši attiecīgās kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmas prasībām un par aktuālajām izmaiņām normatīvajos aktos.
2. Ja personai nav nevienas kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, tad braukšanas apmācību ceļu satiksmē drīkst veikt tikai pēc tam, kad persona apguvusi šīs nodaļas tabulas 1., 2., 3. un 4. punktā minētās teorētiskās apmācības tēmas.

II. Programma "Ceļu satiksmes drošība" (SD)

Nr.
p.k.
TēmaApmācības stundu skaits
0/A1, 0/B1, A1/A, B1/A, 0/A, 0/A2, A1/A2, B1/A2B/A, D1/A, C1/A, C/A, D/A, B/A2, D1/A2, C1/A2, C/A2, D/A20/B0/B un C1B/C1, B/C, C1/C, D1/CB/D1, C1/D1, C1/D, D1/D, C/DB/E, D1/E, C1/E, C/E, D/E
1.Transportlīdzekļa vadītāja sagatavošanās braukšanas uzsākšanai, optimāla brauciena maršruta plānošana20,5230,50,50,5
2.Motocikla vadītāja ekipējums10,5     
3.Motocikla vadīšanas specifika, piedaloties ceļu satiksmē31     
4.Distance un intervāls. Apstāšanās un bremzēšanas ceļš. Akvaplanēšana. Apdzīšana20,51,51,50,50,50,5
5.Spēki, kas darbojas uz transportlīdzekli. Slīde10,511,5111
6.Transportlīdzekļu vadīšana diennakts tumšajā laikā. Transportlīdzekļu vadīšana dažādos ceļa apstākļos un dažādās satiksmes situācijās20,5220,50,50,5
7.Alkoholisko dzērienu, narkotisko un psihotropo vielu, kā arī medikamentu lietošanas ietekme uz satiksmes drošību10,5110,50,50,5
8.Transportlīdzekļa vadītāja personīgo īpašību, uztveres, uzmanības, redzamības, noguruma un citu faktoru ietekme uz satiksmes drošību. Psihofizioloģijas pamati. Mazāk aizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku uzvedības īpatnības. Personu ar dažādu veidu invaliditāti (redzes, dzirdes, kustību, garīga rakstura traucējumiem) vajadzības. Dusmu, agresijas un stresa situāciju novēršana. Paša vadītāja uzvedība un lēmumus ietekmējošie faktori20,51,520,50,50,5
9.Transportlīdzekļu ekonomiska un videi draudzīga vadīšana. Tolerance, ceļa dalīšana un sadarbība ar citiem ceļu satiksmes dalībniekiem10,5120,50,50,5
10.Kravas automobiļu vadīšanas īpatnības   21  
11.Kravas autobusu vadīšanas īpatnības     1 
12.Transportlīdzekļu sastāvu vadīšanas īpatnības      1
 Kopā1551015555

Piezīme. Šajā nodaļā minētajos apmācības veidos (izņemot 0/B, 0/A1, 0/B1, A1/A, B1/A, 0/A, 0/A2, A1/A2 un B1/A2) šīs nodaļas tabulas 4., 5., 6., 7., 8. un 9. punktā minētās teorētisko priekšmetu apmācības laikā personām saīsinātā veidā atkārto un nostiprina iepriekš iegūtās zināšanas, kā arī sniedz papildu zināšanas atbilstoši attiecīgās kategorijas transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmas prasībām.

III. Programma "Transportlīdzekļu uzbūves un ekspluatācijas pamati" (TI)

Nr.
p.k.
TēmaApmācības stundu skaits
0/A1, 0/B1, A1/A, B1/A, 0/A, 0/A2, A1/A2, B1/A2, B/A, D1/A, C1/A, C/A, D/A, B/A2, D1/A2, C1/A2, C/A2, D/A20/B0/B un C1B/C, B/C1, C1/C, D1/CB/D1, C/DC1/D, D1/DB/ED1/E, D/EC1/E, C/E
1.

Motociklu, triciklu, kvadriciklu vispārīgā uzbūve, tehniskā apkope un ekspluatācija (rāmis, dzinēji, to darbības pamatprincipi, dzesēšanas un eļļošanas sistēmas, barošanas sistēmas, elektroiekārtas, transmisija, gaitas iekārta, stūres iekārta, bremžu sistēma, ritošā daļa, riepas, papildierīces).

Ikdienas tehniskā stāvokļa pārbaude.

Transportlīdzekļa aprīkojuma pārbaude un lietošana, modernās vadītāju palīgsistēmas, to darbība un iespējamie riski to nepareizas lietošanas gadījumos

5        
2.

Vieglo automobiļu vispārīgā uzbūve, tehniskā apkope un ekspluatācija (virsbūve, dzinēji, to darbības pamatprincipi, dzesēšanas un eļļošanas sistēmas, barošanas sistēmas, elektroiekārtas, transmisija, gaitas iekārta, stūres iekārta, bremžu sistēma, ritošā daļa, riepas, papildierīces).

Ikdienas tehniskā stāvokļa pārbaude.

Transportlīdzekļa aprīkojuma pārbaude un lietošana, modernās vadītāju palīgsistēmas, to darbība un iespējamie riski to nepareizas lietošanas gadījumos

 55      
3.

Kravas automobiļu vispārīgā uzbūve, tehniskā apkope un ekspluatācija (rāmis, virsbūve, dzinēji, to darbības pamatprincipi, dzesēšanas un eļļošanas sistēmas, barošanas sistēmas, elektroiekārtas, transmisija, gaitas iekārta, stūres iekārta, bremžu sistēma, ritošā daļa, riepas, papildierīces).

Ikdienas tehniskā stāvokļa pārbaude.

Transportlīdzekļa aprīkojuma pārbaude un lietošana, modernās vadītāju palīgsistēmas, to darbība un iespējamie riski to nepareizas lietošanas gadījumos

  55 5   
4.

Autobusu vispārīgā uzbūve, tehniskā apkope un ekspluatācija (rāmis, virsbūve, dzinēji, to darbības pamatprincipi, dzesēšanas un eļļošanas sistēmas, barošanas sistēmas, elektroiekārtas, transmisija, gaitas iekārta, stūres iekārta, bremžu sistēma, ritošā daļa, riepas, papildierīces).

Ikdienas tehniskā stāvokļa pārbaude.

Transportlīdzekļa aprīkojuma pārbaude un lietošana, modernās vadītāju palīgsistēmas, to darbība un iespējamie riski to nepareizas lietošanas gadījumos

    55   
5.

Piekabju veidi, vispārīgā uzbūve, tehniskā apkope un ekspluatācija (rāmis, virsbūve, elektroiekārtas, gaitas iekārta, bremžu sistēma, ritošā daļa, riepas, papildierīces).

Sakabes un vilkšanas ierīces, to apkope un ekspluatācija.

Ikdienas tehniskā stāvokļa pārbaude.

Transportlīdzekļa aprīkojuma pārbaude un lietošana, modernās vadītāju palīgsistēmas, to darbība un iespējamie riski to nepareizas lietošanas gadījumos

      355
 Kopā55105510355

Piezīme. Par visiem apmācības veidiem tiek sniegta vispārēja informācija. Uzsvars tiek likts uz ikdienas transportlīdzekļa pārbaudi un ekspluatāciju, lai vadītājs pārliecinoši spētu izmantot transportlīdzekļa aprīkojumu un iejaukties tā uzbūvē, ievērojot personisko drošību un nepārkāpjot izgatavotāja noteiktās garantijas prasības.

IV. Programma "Transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laiks" (DL)

Nr.
p.k.

Tēma

Apmācības stundu skaits

0/B un C1, B/C1, B/D1, B/C, C1/D1, C1/C, C1/D, D1/C, D1/D, C/D, D1/E, C1/E, C/E, D/E

1.

Normatīvie akti par transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laiku kravu un pasažieru pārvadājumos

0,5

2.

Transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika organizācija

1,5

3.

Tahogrāfu veidi

1

4.

Transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika reģistrācija un uzskaite

1

5.

Darba un atpūtas laika kontrole kravu un pasažieru pārvadājumos

0,5

6.

Transportlīdzekļa vadītāja atbildība par pārkāpumiem šajā jomā. Sodi un sankcijas

0,5

Kopā

5

V. Programma "Kravas iekraušana, izvietošana, nostiprināšana un pārvadāšana" (KR)

Nr.
p.k.

Tēma

Apmācības stundu skaits

0/B un C1, B/C1, B/C, D1/C, C1/C, C1/E, C/E, C1/D, D1/D

B/E

1.

Fizikas pamati. Spēki (smaguma spēks, centrbēdzes spēks, spēka moments, saķeres spēks). Kravas izvietojuma drošība, spriegojuma spēks, stabilitāte

1

0,5

2.

Prasības transportlīdzeklim. Transportlīdzekļa konstrukcijas īpatnības, sienu izturība. Nostiprināšanas punkti, atbalsta virsmas (grīdas) izturība

1

0,5

3.

Pareiza kravas novietošana transportlīdzeklī. Kravas izvietojuma plānošana. Kravas nostiprināšanas paņēmieni. Nepieciešamo spēku noteikšana. Kravas nostiprināšanas līdzekļi

2

0,5

4.

Kravu pārvadājumiem nepieciešamie dokumenti. Preču pavaddokumenti (Autopārvadājumu likums, Regula Nr. 1071/2009, Regula Nr. 1072/2009)

0,5

5.

Specifisku kravu izvietošanas un nostiprināšanas noteikumi

0,5

0,5

Kopā

5

2

VI. Programma "Pasažieru pārvadāšana maršrutu autobusos" (PP)

Nr.
p.k.

Tēma

Apmācības stundu skaits

B/D1, C1/D1, C1/D, D1/D, C/D

1.

Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu regulāro maršrutu autobusos (prasības regulārajiem, speciālajiem regulārajiem, neregulārajiem pasažieru pārvadājumiem). Licences (atļaujas) un citi pārvadājumiem nepieciešamie dokumenti. Noteikumi par braukšanas maksas atvieglojumiem maršruta autobusos. Autopārvadājumu likums, Regula Nr. 1071/2009 un Regula Nr. 1073/2009

2

2.

Pasažieru pārvadājumu ekonomiskie apstākļi. Pozitīva komersanta tēla veidošana. Reputācija un korporatīvā identitāte. Transportlīdzeklis – pārvadātāja vizītkarte. Transportlīdzekļa vadītājs – uzņēmuma pārstāvis

1

3.

Vadītāja nozīme pasažieru komforta nodrošināšanā. Pasažieru komforta un drošības nodrošināšana. Pasažieru drošība un transportlīdzekļa aprīkojums. Personu evakuācija. Reakcija agresijas gadījumā

1

4.

Pareiza kravas un bagāžas novietošana autobusā

1

Kopā

5

VII. Mācību braukšanas programma

Nr.
p.k.

Tēma

Apmācības stundu skaits

0/A1, 0/A, 0/B1, 0/A2

A1/A, B1/A, A1/A2, B1/A2

B/A, C1/A, C/A, D1/A, D/A, B/A2, D1/A2, C1/A2, C/A2, D/A2

0/B

0/B un C1

B/C1, B/D1, C/D

B/C, C1/D, C1/C, D1/D, D1/C

B/E

C1/E, D1/E, C/E, D/E

1.

Transportlīdzekļa pārbaude, sagatavošanās braukšanas uzsākšanai, braukšanas sākšana, braukšanas virziena un ātruma maiņa

4

1

2

4

6

2

4

1

2

2.

Braukšana apdzīvotās vietās ar nelielu satiksmes intensitāti

4

1

2

4

4

2

4

1

2

3.

Braukšana apdzīvotās vietās ar vidēju un intensīvu satiksmi

4

2

2

4

6

2

6

2

4

4.

Braukšana ārpus apdzīvotām vietām

4

1

1

4

6

2

2

1

2

5.

Braukšana diennakts tumšajā laikā un nepietiekamas redzamības apstākļos

2

1

1

2

2

2

2

1

2

6.

Braukšana nelabvēlīgos ceļa apstākļos – braukšana slidenos ceļa apstākļos vai pa slidenām virsmām, kā arī izvairīšanās no sānslīdes, rīcība, rodoties sānslīdei, ekstrēmā bremzēšana, izvairīšanās no šķēršļa, to apbraucot

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Kopā

20

8

10

20

26

12

20

8

14

9.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.358
Apmācības kartes paraugs

(Svītrots no 01.06.2021. ar MK 02.09.2020. noteikumiem Nr. 547; sk. grozījumu 2. punktu)

10.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.358
Mācību grupas reģistrācijas iesniegums

(Pielikums svītrots ar MK 19.03.2013. noteikumiem Nr.146)

11. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 13. aprīļa
noteikumiem Nr. 358

(Pielikums MK 28.06.2016. noteikumu Nr. 425 redakcijā)

Periodiskās apmācības programma

Moduļa nosaukums

Priekšmeta nosaukums

Apmācības stundu skaits

Vadītājs – uzņēmuma pārstāvis (7 apmācības stundas)Kravu pārvadājumu saimnieciskā nozīme 
Vadītāja sabiedriskā ietekme uz uzņēmuma autoritāti 
Vadītājs policijas kontroles situācijā 
Vadītāja rīcība cīņā pret nelegālo imigrāciju un kravu zādzību mazināšanu 
Vadītāja rīcība zaudējumu mazināšanā ceļu satiksmes negadījumā 
Vadītājs un apdrošināšanas gadījuma regulēšanas principi 
Vadītāja darba slodzes ietekme uz viņa veselību 
Kinemātiskā ķēde – videi draudzīga braukšana (7 apmācības stundas)Informācija par kravas transportlīdzekļu tehniku un tās iespējām to izmantošanai optimālam degvielas patēriņam 
Enerģija un dabas aizsardzība, informācija par ekonomisku, enerģiju taupošu un dabai draudzīgu braukšanas stilu 
Pretestības spēku iedarbes pārvarēšana 
TA – saimnieciskums un videi draudzīga attieksme 
Eko braukšanas nosacījumi 
Izplūdes gāzu apstrāde 
Alternatīvās degvielas 
Darba un atpūtas laiki un tiesību akti, digitālais tahogrāfs (7 apmācības stundas)Autotransporta sociālā vide un to reglamentējošie normatīvie akti 
Darba un atpūtas laiki, to kontrole 
Otrās paaudzes digitālie tahogrāfi 
Manuālā datu ievade 
Braukšanas ar prāmjiem reģistrēšana 
Vairāku ekipāžas locekļu darbs, transportlīdzekļa vadīšanas pārņemšana ceļā 
Muitas prasības vadītājam, maksas ceļi un robežu šķērsošana 
Kravas izvietošana un nostiprināšana (7 apmācības stundas)Normatīvie akti un atbildība kravu pārvadājumos ceļu satiksmē 
Spēki kravu pārvadāšanā 
Transportlīdzekļu kravas telpa, kravas izvietošanas plāns 
Kravu nostiprināšanas līdzekļi 
Kravu nostiprināšanas veidi 
Aprēķini kravu nostiprināšanai 
Dažādu kravu veidu nostiprināšanas paņēmieni 
Drošības tehnika, pasākumi un satiksmes drošība (7 apmācības stundas)Prasības satiksmes drošībai starptautiskos kravu pārvadājumos un braukšana tuneļos 
Bīstamās situācijas autovadītāja ikdienas darbā 
Iespēja identificēt iepriekšējo bīstamību un izvairīties no bīstamām situācijām ceļu satiksmē 
Transportlīdzekļa iekšējās, ārējās un kravas telemātikas sistēmas, to darbības principi un vadība 
Vadītāja rīcība pēc ceļu satiksmes negadījuma 
ADR kravu pārvadājumi, kravu pārvadājumi cisternās 
Darba drošība ar maināmām kravas telpām 

Kopā

35

12. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 13. aprīļa
noteikumiem Nr. 358

(Pielikums MK 02.09.2020. noteikumu Nr. 547 redakcijā)

Apmācības programma Autopārvadājumu likuma 6.1 panta 2.1 daļā un 30.1 panta 2.1 vai 2.2 daļā noteiktajiem transportlīdzekļu vadītājiem, kuri veic kravas un pasažieru pārvadājumus
Nr.
p.k.
TēmaKravas pārvadājumi
(C un CE)
Pasažieru pārvadājumi
(D1; D un DE)
1.Prasmju attīstīšana attiecībā uz racionālu braukšanu, ievērojot drošības noteikumus  
1.1.

iespējami labi izmantot transmisiju un zināt tās parametrus:

līknes, kas attiecas uz motora griezes momentu, jaudu un īpatnējo patēriņu, apgriezienu mērītāja optimālas izmantošanas diapazonu; pārnesumkārbas pārnesumu lietošanas robežu diagrammas

  
1.2.

kontrolēt transportlīdzekli, līdz minimumam samazināt nodilumu un nepieļaut darbības traucējumus, pārzināt drošības ierīču tehniskos parametrus un to vadību:

bremžu un lēninātāja izmantošanas robežas, bremžu un lēninātāja kombinēta izmantošana, ātruma un pārnesuma skaitļa labāka izmantošana, transportlīdzekļa inerces izmantošana, ātruma samazināšanas un bremzēšanas veidu izmantošana, braucot no kalna; rīcība tehniskas kļūmes gadījumā; tādu elektronisku un mehānisku ierīču lietošana kā elektroniskā stabilitātes programma (ESP), uzlabota avārijas bremzēšanas sistēma (AEBS), bremžu pretbloķēšanas sistēma (ABS), vilces vadības sistēmas (TCS), iebūvētās transportlīdzekļa uzraudzības sistēmas (IVMS) un citas lietošanai apstiprinātas vadītāja palīdzības vai automatizācijas ierīces

  
1.3.

zināt, kā optimizēt degvielas patēriņu:

degvielas patēriņa optimizācija, izmantojot zināšanas un prasmes attiecībā uz šīs tabulas 1.1. un 1.2. apakšpunktu; satiksmes plūsmas, pienācīga distance līdz citiem transportlīdzekļiem un tās paredzēšanas nozīmība; transportlīdzekļa kustības daudzuma izmantošana, vienmērīgs ātrums, laidens braukšanas stils un atbilstošs spiediens riepās; zināšanas par intelektiskām transporta sistēmām, ar kurām uzlabo braukšanas efektivitāti un palīdz plānot maršrutu

  
1.4.

mācēt paredzēt un novērtēt riskus ceļu satiksmē un pielāgoties tiem:

spēja apzināties dažādus ceļa, satiksmes un klimatiskos apstākļus un pielāgoties tiem, spēja paredzēt iespējamus notikumus; zināšanas un prasme sagatavot un plānot braucienu ekstremālos laikapstākļos; māka rīkoties ar attiecīgo drošības aprīkojumu un spēja saprast, kad brauciens būtu jāatliek vai jāatceļ ekstremālu laikapstākļu dēļ; spēja pielāgoties ceļu satiksmes riskiem, tostarp ceļu satiksmē bīstamai uzvedībai vai neuzmanīgai transportlīdzekļa vadīšanai, ko izraisījusi elektronisku ierīču lietošana, ēšana, dzeršana, smēķēšana u. tml.; spēja atpazīt bīstamas situācijas, pielāgoties tām un pārvarēt to radīto stresu, jo īpaši saistībā ar transportlīdzekļu lielumu un masu un neaizsargātajiem satiksmes dalībniekiem – gājējiem, velobraucējiem un motorizētiem divriteņu transportlīdzekļiem; spēja identificēt iespējami bīstamas situācijas un pienācīgi izvērtēt, kā šīs iespējami bīstamās situācijas var kļūt par situācijām, kad vairs nav iespējams novērst sadursmi, kā arī spēja izvēlēties un veikt darbības, kas uzlabo drošības rezervi tā, ka no sadursmes tomēr ir iespējams izvairīties gadījumā, ja rodas potenciāla bīstamība

  
1.5.

prast izvietot kravu transportlīdzeklī, ievērojot drošības noteikumus un pareizu transportlīdzekļa izmantošanu:

spēki, kas iedarbojas uz braucošu transportlīdzekli, pārnesumkārbas pārnesumu skaitļu izmantošana atbilstoši transportlīdzekļa noslodzei un ceļa profilam, automātisko transmisijas sistēmu lietošana, transportlīdzekļa vai transportlīdzekļu sastāva kravnesības aprēķināšana, kopējā tilpuma aprēķināšana, slodzes sadalījums, ass noslodzes pārsniegšanas sekas, transportlīdzekļa stabilitāte un smaguma centrs, iepakojuma un palešu veidi; galvenās nostiprināmo kravu kategorijas, piestiprināšanas un nostiprināšanas paņēmieni, stiprināšanas siksnu izmantošana, nostiprināšanas ierīču pārbaude, pārkraušanas iekārtu izmantošana, brezenta pārvalka uzlikšana un noņemšana

  
1.6.

prast nodrošināt pasažieriem komfortu un drošību:

garenvirziena kustību un šķērskustību regulēšana; koplietošanas ceļu izmantošana, izvietošanās uz ceļa, laidena bremzēšana, pārkares ievērošana, īpašu infrastruktūru izmantošana (sabiedriskas vietas, paredzētās braukšanas joslas); grūtības apvienot drošu braukšanu ar citiem vadītāja pienākumiem; saskarsme ar pasažieriem, dažu pasažieru grupu īpašas iezīmes (invalīdi, bērni)

  
1.7.

prast izvietot kravu transportlīdzeklī, ievērojot drošības noteikumus un pareizu transportlīdzekļa izmantošanu:

spēki, kas iedarbojas uz braucošu transportlīdzekli, pārnesumkārbas pārnesumu skaitļu izmantošana atbilstoši transportlīdzekļa noslodzei un ceļa profilam, automātisko transmisijas sistēmu lietošana, transportlīdzekļa vai transportlīdzekļu sastāva kravnesības aprēķināšana, slodzes sadalījums, ass noslodzes pārsniegšanas sekas, transportlīdzekļa stabilitāte un smaguma centrs

  
2.Noteikumu piemērošana  
2.1.

zināt autotransporta sociālo vidi un to reglamentējošos noteikumus:

maksimālie darba laika posmi, kas raksturīgi transporta nozarei; Eiropas Savienības tiesību akti par darba un atpūtas laikiem un tahogrāfu izmantošanu autotransportā – principi, piemērošana un sekas; sodi par tahogrāfa neizmantošanu, nepareizu izmantošanu un neatļautām manipulācijām ar to; transportlīdzekļu vadītāju tiesības un pienākumi sākotnējās kvalifikācijas iegūšanas un periodiskās apmācības jomā

  
2.2.

zināt noteikumus, kas reglamentē kravu pārvadājumus:

licences pārvadājumu veikšanai, dokumenti, kam jābūt transportlīdzeklī; noteiktu ceļu izmantošanas aizliegumi, ceļu nodevas, pienākumi, kas noteikti standarta līgumos par kravu pārvadāšanu; pārvadājuma līguma dokumentu sagatavošana, starptautisko pārvadājumu atļaujas, pienākumi, kas noteikti Konvencijā par starptautisko kravu autopārvadājumu līgumu, starptautiskās kravas pavadzīmes sagatavošana, robežu šķērsošana, kravas ekspeditori, īpaši preču pavaddokumenti

  
2.3.

zināt noteikumus, kas reglamentē pasažieru pārvadājumus:

īpašu pasažieru grupu pārvadāšana, drošības aprīkojums autobusos, drošības jostas, transportlīdzekļa noslogojums

  
3.Veselības aizsardzība, satiksmes un vides drošība, pakalpojumi, loģistika  
3.1.

apzināties ceļu satiksmes negadījumu risku un nelaimes gadījumu iespējamību darbā:

nelaimes gadījumu veidi darbā transporta nozarē, ceļu satiksmes negadījumu statistika, negadījumi ar kravas automobiļiem/autobusiem, cilvēku dzīvības, materiālie un finansiālie zaudējumi

  
3.2.

prast novērst noziedzību un nelegālo imigrāciju:

vispārīgas ziņas, ietekme uz vadītājiem, preventīvie pasākumi, pārbaudes punktu saraksts, tiesību akti par pārvadātāju atbildību

  
3.3.

prast novērst fizisku risku:

ergonomikas principi, riskantas kustības un pozas, fiziskais stāvoklis, manevrēšanas vingrinājumi, individuālā aizsardzība

  
3.4.

apzināties fizisko un garīgo spēju svarīgumu:

veselīga, sabalansēta uztura lietošanas principi, alkohola, narkotisko un psihotropo vielu vai citu uzvedību ietekmējošu vielu ietekme, noguruma un stresa pazīmes, iemesli, sekas, darba/atpūtas pamata cikla svarīgums

  
3.5.

spēt novērtēt avārijas situācijas:

izturēšanās avārijas situācijās: situācijas novērtēšana, izvairīšanās no sarežģījumiem negadījumā, palīdzības izsaukšana, palīdzība cietušajiem un pirmās palīdzības sniegšana, reakcija ugunsgrēka gadījumā, kravas automobilī esošu personu/autobusa pasažieru evakuācija, visu pasažieru drošība, reakcija agresijas gadījumā, negadījuma protokola sagatavošanas pamatprincipi

  
3.6.

zināt, kā atbilstoši rīkoties, palīdzot veidot pozitīvu uzņēmuma tēlu:

vadītāja rīcība un uzņēmuma tēls: vadītāja sniegto pakalpojumu standarta svarīgā loma uzņēmuma darbā, vadītāja pienākumi, cilvēki, ar ko vadītājam būs darīšana, transportlīdzekļa apkope, darba organizācija, domstarpību saimnieciskās un finansiālās sekas

  
3.7.

zināt kravu autopārvadājumu ekonomisko vidi un tirgus organizāciju:

autotransports attiecībā pret citiem transporta veidiem (konkurence, nosūtītāji), dažādas autotransporta darbības (komercpārvadājumi, pašpārvadājumi, transporta palīgdarbības), transporta uzņēmumu un transporta palīgdarbību galveno veidu organizācija, dažādas transporta specializācijas (piemēram, autocisterna, kontrolēta temperatūra, bīstamās kravas, dzīvnieku pārvadāšana), pārmaiņas nozarē (piemēram, sniegto pakalpojumu dažādošana, pārvadājumi pa dzelzceļu un autoceļiem, apakšuzņēmuma līgumi)

  
3.8.

zināt pasažieru autopārvadājumu ekonomisko vidi un tirgus organizāciju:

pasažieru autopārvadājumi attiecībā pret citiem pasažieru pārvadājumu veidiem (dzelzceļš, privātā automašīna), dažādas autotransporta darbības, kas ietver pasažieru autopārvadājumus, izpratne par invaliditāti, robežu šķērsošana (starptautiskie pārvadājumi), pasažieru autopārvadājumu uzņēmumu galveno veidu organizācija

  
4.Praktiskās braukšanas nodarbības20 (minimālais skaits)20 (minimālais skaits)
 Kopā280280
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 358Pieņemts: 13.04.2010.Stājas spēkā: 24.04.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 65, 23.04.2010.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
208534
{"selected":{"value":"01.06.2021","content":"<font class='s-1'>01.06.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.06.2021","iso_value":"2021\/06\/01","content":"<font class='s-1'>01.06.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"09.09.2020","iso_value":"2020\/09\/09","content":"<font class='s-1'>09.09.2020.-31.05.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.11.2016","iso_value":"2016\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2016.-08.09.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.03.2013","iso_value":"2013\/03\/23","content":"<font class='s-1'>23.03.2013.-31.10.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.04.2010","iso_value":"2010\/04\/24","content":"<font class='s-1'>24.04.2010.-22.03.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.06.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)