Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.257

Rīgā 2010.gada 16.martā (prot. Nr.14 11.§)
Noteikumi par kārtību, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm tiek nosūtītas izglītības iegūšanai, kā arī mācību izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtību
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. izglītības iestādes, kurās Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm (turpmāk – amatpersona) mācību izdevumus finansē no valsts budžeta līdzekļiem;

1.2. nosacījumus un kārtību, kādā amatpersona tiek nosūtīta uz izglītības iestādi dienesta pienākumu izpildei nepieciešamās izglītības iegūšanai (turpmāk – izglītības iegūšana);

1.3. izdevumus, kas uzskatāmi par mācību izdevumiem, šo izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtību, kā arī gadījumus, kad amatpersona neatmaksā mācību izdevumus.

2. Mācību izdevumus, kas saistīti ar izglītības iegūšanu, sedz no valsts budžeta līdzekļiem, ja amatpersona saskaņā ar šiem noteikumiem izglītību iegūst Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu padotībā esošā koledžā (turpmāk – koledža), Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centrā (turpmāk – mācību centrs) vai citā šajos noteikumos noteiktajā izglītības iestādē attiecīgi pilna vai nepilna laika studijās, klātienē vai neklātienē.

II. Nosacījumi un kārtība, kādā amatpersona tiek nosūtīta uz izglītības iestādi izglītības iegūšanai

3. Amatpersonu izglītības iegūšanai var nosūtīt:

3.1. uz koledžu – pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības ieguvei vai profesionālās tālākizglītības programmas apguvei;

3.2. uz mācību centru – profesionālās tālākizglītības programmas apguvei;

3.3. uz augstskolu – otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ieguvei;

3.4. uz valsts akreditētu izglītības iestādi vai ārvalsts izglītības iestādi, kuras izdotais diploms tiek atzīts Latvijā, – ja dienesta pienākumu izpildei nepieciešamas speciālas zināšanas, kuras nevar iegūt šo noteikumu 3.1., 3.2. un 3.3.apakšpunktā minētajās izglītības iestādēs.

(Grozīts ar MK 21.12.2010. noteikumiem Nr.1155; MK 14.06.2016. noteikumiem Nr. 366)

4. Amatpersonu izglītības iegūšanai uz šo noteikumu 3.1., 3.2. vai 3.3.apakšpunktā minēto izglītības iestādi nosūta, ja tā attiecīgajā izglītības iestādē uzņemta no valsts budžeta līdzekļiem finansētajā studiju (izglītojamo) vietā.

5. Amatpersonu uz šo noteikumu 3.4.apakšpunktā minēto valsts akreditētu izglītības iestādi var nosūtīt izglītības ieguvei, arī ja tā nav uzņemta no valsts budžeta līdzekļiem finansētajā studiju (izglītojamo) vietā. Šādā gadījumā mācību izdevumi tiek segti no attiecīgajai Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādei vai Ieslodzījuma vietu pārvaldei piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

6. Amatpersonu uz izglītības iestādi izglītības iegūšanai nosūta, pamatojoties uz attiecīgās Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes vadītāja vai viņa pilnvarotas amatpersonas izdotu rīkojumu (pavēli).

7. Ja amatpersonu izglītības iegūšanai nosūta uz šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minēto izglītības iestādi, pirms mācību uzsākšanas koledžas direktors un Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona slēdz ar amatpersonu trīspusēju līgumu par izglītības ieguvi un dienestu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē (turpmāk – līgums par izglītības ieguvi un dienestu).

8. Ja amatpersonu izglītības iegūšanai nosūta uz šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minēto izglītības iestādi, pirms mācību uzsākšanas Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks vai viņa pilnvarota amatpersona slēdz ar amatpersonu divpusēju līgumu par izglītības ieguvi un dienestu.

9. Ja amatpersona pirms mācību uzsākšanas koledžā nav dienējusi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādē, līgumu par izglītības ieguvi un dienestu ar amatpersonu slēdz koledžas direktors un tās Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona, kuras padotībā atrodas attiecīgā koledža.

10. Ja amatpersonu izglītības iegūšanai nosūta uz šo noteikumu 3.3. vai 3.4.apakšpunktā minēto izglītības iestādi, pirms mācību uzsākšanas divpusēju līgumu par izglītības ieguvi un dienestu ar amatpersonu slēdz attiecīgās Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes vadītājs vai viņa pilnvarota amatpersona.

(Grozīts ar MK 21.12.2010. noteikumiem Nr.1155)

11. Līgumā par izglītības ieguvi un dienestu paredz:

11.1. līdzējus un līguma priekšmetu;

11.2. līdzēju tiesības un pienākumus;

11.3. saskaņā ar šiem noteikumiem noteikto mācību izdevumu apmēru katram saimnieciskajam gadam vai laikposmam, kurā amatpersona saimnieciskā gada laikā ir ieguvusi izglītību, pievienojot līgumam attiecīgu vienošanos;

11.4. mācību izdevumu atmaksāšanas nosacījumus un kārtību, kā arī iestādi, kurai atmaksājami mācību izdevumi;

11.5. gadījumus, kad amatpersona neatmaksā mācību izdevumus;

11.6. līguma spēkā stāšanās un izpildes termiņu.

11.1 Par laikposmu, kurā amatpersona saimnieciskā gada laikā ir ieguvusi izglītību, uzskata attiecīgi:

11.1 1. laikposmu no uzņemšanas dienas līdz saimnieciskā gada beigām;

11.1 2. laikposmu no saimnieciskā gada sākuma līdz izslēgšanas dienai;

11.1 3. laikposmu no saimnieciskā gada sākuma līdz mācību pārtraukšanas dienai vai no mācību atsākšanas dienas līdz saimnieciskā gada beigām, ja amatpersonai piešķirts mācību pārtraukums.

(MK 21.12.2010. noteikumu Nr.1155 redakcijā)

12. Ja amatpersona izglītības iegūšanai nosūtīta uz šo noteikumu 3.3. vai 3.4.apakšpunktā minēto izglītības iestādi, tā ar izglītības iestādi noslēgtā studiju (mācību) līguma kopiju 10 darbdienu laikā pēc tā noslēgšanas iesniedz iestādē, ar kuru noslēgts līgums par izglītības ieguvi un dienestu.

III. Mācību izdevumu segšanas un atmaksāšanas nosacījumi un kārtība

13. Par mācību izdevumiem uzskatāmi šādi izdevumi:

13.1. studiju vietas bāzes izmaksu kopsumma par visu izglītības ieguves laiku, kas noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem, - ja amatpersona, pārtraucot dienesta pienākumu izpildi, iegūst vai ir ieguvusi pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību koledžā pilna laika studijās, kā arī otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību augstskolā pilna laika studijās;

13.2. studiju vietas bāzes izmaksu kopsumma par visu izglītības ieguves laiku, kas noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem, piemērojot koeficientu 0,75, – ja amatpersona, nepārtraucot dienesta pienākumu izpildi, iegūst vai ir ieguvusi pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību koledžā neklātienē, kā arī otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību augstskolā nepilna laika studijās;

13.3. izglītības iestādes noteiktās mācību maksas kopsumma par visu izglītības ieguves laiku, ko apmaksājusi iestāde, kas nosūtījusi amatpersonu uz izglītības iestādi, – ja amatpersona iegūst vai ir ieguvusi izglītību šo noteikumu 3.4.apakšpunktā minētajās izglītības iestādēs;

13.4. izglītības iestādes aprēķinātā ar izglītības ieguvi tieši saistīto izdevumu kopsumma par visu izglītības ieguves laiku – ja amatpersona iegūst vai ir ieguvusi arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai apguvusi profesionālo tālākizglītības programmu koledžā vai mācību centrā.

(Grozīts ar MK 21.12.2010. noteikumiem Nr.1155)

13.1 Ja šo noteikumu 17.1.apakšpunktā minētajā vienošanās protokolā noteiktās studiju vietas izmaksas ir zemākas nekā mācību izdevumi, kas aprēķināti saskaņā ar šo noteikumu 13.1. vai 13.2.apakšpunktu, par mācību izdevumiem uzskatāma šo noteikumu 17.1.apakšpunktā minētajā vienošanās protokolā noteiktā studiju vietas izmaksu kopsumma par visu izglītības ieguves laiku.

(MK 03.07.2012. noteikumu Nr.467 redakcijā)

14. Koledža vai mācību centrs šo noteikumu 13.4.apakšpunktā minētos izdevumus par vienas amatpersonas arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības ieguvi vai profesionālās tālākizglītības programmas apguvi katram saimnieciskajam gadam (periodam) aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Im =Ia + In + Ii, kur
A

Im – ar izglītības ieguvi tieši saistīto izdevumu kopsumma;

Ia – plānotie izdevumi atlīdzībai (ar darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām) arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības vai profesionālās tālākizglītības programmu īstenošanā tieši iesaistītajam pedagoģiskajam personālam, ko aprēķina atbilstoši noteiktajam atalgojumam un slodzei, neieskaitot vienreizēja rakstura pabalstiem un kompensācijām plānotos izdevumus;

In – plānotie izdevumi mācību programmas īstenošanas nodrošinājumam (piemēram, mācību līdzekļi, materiāli, kancelejas preces);

Ii – plānotie izdevumi ar mācību programmas īstenošanu tieši saistītās infrastruktūras uzturēšanai un darbības nodrošināšanai atbilstoši noslogojumam (piemēram, datortehnikas un speciālās tehnikas uzturēšana);

A – plānotais apmācāmo amatpersonu vidējais skaits saimnieciskajā gadā.

15. Šo noteikumu 14.punktā minēto aprēķinu sagatavo koledža vai mācību centrs un attiecīgi ar rīkojumu (pavēli) apstiprina tās Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes vadītājs, kuras padotībā ir koledža, vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes vadītājs.

16. Mācību izdevumus attiecīgi sedz no:

16.1. koledžai vai Ieslodzījuma vietu pārvaldei attiecīgajam saimnieciskajam gadam plānotajiem valsts budžeta līdzekļiem – ja amatpersona nosūtīta izglītības iegūšanai uz šo noteikumu 3.1. vai 3.2.apakšpunktā minēto izglītības iestādi;

16.2. Iekšlietu ministrijai, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādei vai Ieslodzījuma vietu pārvaldei attiecīgajam saimnieciskajam gadam plānotajiem valsts budžeta līdzekļiem – ja amatpersona nosūtīta izglītības iegūšanai uz šo noteikumu 3.3.apakšpunktā minēto izglītības iestādi;

16.3. Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādei vai Ieslodzījuma vietu pārvaldei attiecīgajam saimnieciskajam gadam plānotajiem valsts budžeta līdzekļiem – ja amatpersona nosūtīta izglītības iegūšanai uz šo noteikumu 3.4.apakšpunktā minētajām izglītības iestādēm.

(Grozīts ar MK 21.12.2010. noteikumiem Nr.1155)

17. Ja amatpersona izglītības iegūšanai nosūtīta uz:

17.1. šo noteikumu 3.3.apakšpunktā minēto izglītības iestādi, attiecīgā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāde vai Ieslodzījuma vietu pārvalde slēdz līgumu ar izglītības iestādi par speciālistu sagatavošanu. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir vienošanās protokols, kurā iekļauta informācija par izglītojamo amatpersonu skaitu un sniegts apliecinājums par tam nepieciešamā finansējuma nodrošinājumu (turpmāk – vienošanās protokols);

17.2. šo noteikumu 3.4.apakšpunktā minēto izglītības iestādi, attiecīgā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāde vai Ieslodzījuma vietu pārvalde slēdz līgumu ar izglītības iestādi par amatpersonas izglītības ieguvi un mācību izdevumu segšanu.

(Grozīts ar MK 21.12.2010. noteikumiem Nr.1155)

17.1 Līgumu par speciālistu sagatavošanu slēdz uz laiku, kas atbilst konkrētas studiju programmas ilgumam, un tajā norāda:

17.1 1. konkrētu studiju programmu;

17.1 2. plānoto uzņemamo studējošo skaitu gadā;

17.1 3. augstskolas saistības studiju nodrošinājumā;

17.1 4. iestādes saistības augstskolas atbalstam;

17.1 5. vispārējo augstskolas finansēšanas kārtību studiju programmas īstenošanai;

17.1 6. informācijas apmaiņas kārtību;

17.1 7. strīdu un domstarpību risināšanas kārtību;

17.1 8. laiku, uz kuru līgums noslēgts.

(MK 21.12.2010. noteikumu Nr.1155 redakcijā)

17.2 Vienošanās protokolu slēdz uz konkrētu saimniecisko gadu ne vēlāk kā divas nedēļas pēc kārtējā gada likuma par valsts budžetu izsludināšanas un tajā norāda:

17.2 1. no valsts budžeta finansēto studiju vietu skaitu sadalījumā pa studiju programmām;

17.2 2. augstskolai studiju programmu īstenošanai piešķiramā finansējuma apmēru.

(MK 21.12.2010. noteikumu Nr.1155 redakcijā)

18. Ja amatpersona izglītības iegūšanai nosūtīta uz šo noteikumu 3.3.apakšpunktā minēto izglītības iestādi, izglītības iestādei piešķiramā finansējuma apmēru nosaka, ņemot vērā attiecīgās izglītības programmas īstenošanas faktiskās izmaksas, bet ne lielākā apmērā, kā noteikts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem.

(MK 03.07.2012. noteikumu Nr.467 redakcijā)

19. Amatpersona, kuru izslēdz no izglītības iestādes, pilnā apmērā atmaksā līgumā par izglītības ieguvi un dienestu norādītajai Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādei vai Ieslodzījuma vietu pārvaldei faktiski segtos mācību izdevumus, izņemot šo noteikumu 24. punktā minētos gadījumus.

(MK 08.03.2016. noteikumu Nr. 141 redakcijā)

19.1 Ja amatpersona, kura izslēgta no izglītības iestādes nesekmības dēļ sakarā ar izglītības programmas valsts vai gala pārbaudījuma (turpmāk – noslēguma pārbaudījums) nenokārtošanu un kura tiek atkārtoti uzņemta izglītības iestādē, no kuras tā tika izslēgta, vai amatpersona, kura izslēgta no izglītības iestādes nesekmības dēļ sakarā ar otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas noslēguma pārbaudījuma nenokārtošanu un kura tiek uzņemta citā valsts akreditētā izglītības iestādē tās pašas izglītības tematiskās jomas studiju programmā, divu gadu laikā pēc izslēgšanas no izglītības iestādes nav atkārtoti sekmīgi nokārtojusi noslēguma pārbaudījumus, tā pilnā apmērā atmaksā līgumā par izglītības ieguvi un dienestu norādītajai Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādei vai Ieslodzījuma vietu pārvaldei faktiski segtos mācību izdevumus.

(MK 03.07.2012. noteikumu Nr.467 redakcijā)

20. Amatpersona, kuru atvaļina no dienesta (izņemot šo noteikumu 24.2.apakšpunktā minētos gadījumus) un kura pēc izglītības iegūšanas (izņemot šo noteikumu 21.punktā minēto gadījumu) ir nodienējusi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē mazāk par pieciem gadiem, atmaksā iestādei, kas to atvaļina no dienesta, mācību izdevumu summu, kas aprēķināta proporcionāli nenodienētajam laikam.

(MK 21.12.2010. noteikumu Nr.1155 redakcijā)

21. Amatpersona, kuru atvaļina no dienesta (izņemot šo noteikumu 24.2.apakšpunktā minētos gadījumus) un kura pēc arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības iegūšanas vai profesionālās tālākizglītības programmas apguves ir nodienējusi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē mazāk par diviem gadiem, atmaksā iestādei, kas to atvaļina no dienesta, mācību izdevumu summu, kas aprēķināta proporcionāli nenodienētajam laikam.

(Grozīts ar MK 21.12.2010. noteikumiem Nr.1155)

21.1 Persona, kura atvaļināta no dienesta (izņemot šo noteikumu 24.2.apakšpunktā minētos gadījumus) izglītības ieguves laikā, pilnā apmērā atmaksā līgumā par izglītības ieguvi un dienestu norādītajai Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādei vai Ieslodzījuma vietu pārvaldei faktiski segtos mācību izdevumus.

(MK 21.12.2010. noteikumu Nr.1155 redakcijā)

21.2 Saskaņā ar šo noteikumu 19. un 19.1 punktu aprēķinātos mācību izdevumus amatpersona atmaksā vienā vai vairākos maksājumos triju gadu laikā pēc amatpersonas izslēgšanas no izglītības iestādes saskaņā ar līgumu par izglītības ieguvi un dienestu, ja amatpersona pēc izslēgšanas no izglītības iestādes nepārtrauc dienestu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādē vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē.

(MK 08.03.2016. noteikumu Nr. 141 redakcijā)

22. Saskaņā ar šo noteikumu 20., 21. un 21.1 punktu aprēķinātos mācību izdevumus no dienesta atvaļināta persona atmaksā vienā vai vairākos maksājumos divu gadu laikā pēc atvaļināšanas no dienesta.

(MK 08.03.2016. noteikumu Nr. 141 redakcijā)

23. Ja amatpersona vai persona neatmaksā mācību izdevumus šo noteikumu 19., 19.1, 20., 21., 21.1, 21.2 un 22. punktā paredzētajos termiņos, kārtībā vai apmērā, līgumā par izglītības ieguvi un dienestu norādītā iestāde neatmaksāto mācību izdevumu summu piedzen tiesas ceļā. Tiesas ceļā piedzen arī saskaņā ar šiem noteikumiem aprēķināto mācību izdevumu summu, ja amatpersona izglītības ieguves laikā atsakās uzņemties šajos noteikumos paredzētās saistības.

(MK 08.03.2016. noteikumu Nr. 141 redakcijā)

24. Mācību izdevumus amatpersona neatmaksā šādos gadījumos:

24.1. ja amatpersonu no izglītības iestādes izslēdz ar veselības traucējumiem saistītas nesekmības dēļ;

24.1.1 (svītrots ar MK 03.07.2012. noteikumiem Nr.467);

24.2. ja amatpersonu atvaļina no dienesta sakarā ar:

24.2.1. noteiktajām prasībām neatbilstošu veselības stāvokli;

24.2.2. iestādes vai amatpersonas amata likvidāciju un persona netiek atjaunota dienestā;

24.2.3. amatpersonu skaita samazināšanu un persona netiek atjaunota dienestā;

24.2.4. amatpersonas nāvi;

24.2.5. likumā noteiktā vecuma vai izdienas stāža sasniegšanu, kas dod tiesības uz izdienas pensiju likumā noteiktajā kārtībā;

24.3. ja amatpersona pēc arodizglītības, vidējās profesionālās izglītības iegūšanas vai profesionālās tālākizglītības programmas apguves ir nodienējusi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē divus gadus, pārējos šajos noteikumos minētajos gadījumos – piecus gadus;

24.4. ja amatpersona, kura ir ieguvusi attiecīgu izglītību un kura pēc atvaļināšanas no dienesta nav atmaksājusi mācību izdevumus vai to daļu, divu gadu laikā pēc atvaļināšanas no dienesta tiek atjaunota dienestā un turpina dienesta attiecības un ja tās kopējais nodienētais laiks Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē pēc arodizglītības, vidējās profesionālās izglītības iegūšanas vai profesionālās tālākizglītības programmas apguves ir divi gadi, pārējos šajos noteikumos minētajos gadījumos – pieci gadi.

(Grozīts ar MK 21.12.2010. noteikumiem Nr.1155; MK 03.07.2012. noteikumiem Nr.467)

24.1 Ja amatpersona, kura pēc atvaļināšanas no dienesta ir atmaksājusi mācību izdevumus vai to daļu, divu gadu laikā pēc atvaļināšanas no dienesta tiek atjaunota dienestā, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāde, kura amatpersonu pieņēmusi dienestā, vai Ieslodzījuma vietu pārvalde reizi gadā no tai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem atmaksā amatpersonai tās samaksāto mācību izdevumu daļu proporcionāli nodienētajam laikam, ņemot vērā samaksāto mācību izdevumu apmēru.

(MK 03.07.2012. noteikumu Nr.467 redakcijā)

25. Ja amatpersonai piešķir studiju pārtraukumu, maina studiju nosacījumus vai amatpersonu izslēdz no izglītības iestādes, amatpersona piecu darbdienu laikā informē par to Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādi, ar kuru noslēgts līgums par izglītības ieguvi un dienestu, vai Ieslodzījuma vietu pārvaldi.

(MK 21.12.2010. noteikumu Nr.1155 redakcijā)

25.1 Ja amatpersona, kura izslēgta no izglītības iestādes sakarā ar noslēguma pārbaudījuma nenokārtošanu:

25.1 1. ir uzņemta atkārtotai noslēguma pārbaudījuma kārtošanai izglītības iestādē, no kuras tā tika izslēgta, tā 10 darbdienu laikā rakstiski par to informē Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādi, ar kuru noslēgts līgums par izglītības ieguvi un dienestu, vai Ieslodzījuma vietu pārvaldi, iesniedzot uzņemšanas faktu apliecinoša dokumenta kopiju;

25.1 2. vēlas atkārtoti kārtot noslēguma pārbaudījumu citā valsts akreditētā izglītības iestādē tās pašas izglītības tematiskās jomas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā, tā iesniedz Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes vadītājam, ar kuru noslēgts līgums par izglītības ieguvi un dienestu, vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes vadītājam iesniegumu par atļauju atkārtoti kārtot noslēguma pārbaudījumu, norādot izglītības iestādi un programmu. Ja attiecīgās iestādes vadītājs, izvērtējot izglītības programmas saturu un iegūstamo kvalifikāciju, piekrīt atkārtotai noslēguma pārbaudījuma kārtošanai iesniegumā norādītajā izglītības iestādē un izglītības programmā un amatpersona tiek uzņemta šajā izglītības iestādē, attiecīgā amatpersona 10 darbdienu laikā rakstiski informē par to Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādi, ar kuru noslēgts līgums par izglītības ieguvi un dienestu, vai Ieslodzījuma vietu pārvaldi, iesniedzot uzņemšanas faktu apliecinoša dokumenta kopiju.

(MK 03.07.2012. noteikumu Nr.467 redakcijā)

25.2 Ja amatpersonu izglītības ieguves laikā atvaļina no dienesta, finansējuma piešķiršanu izglītības iestādei pārtrauc ar atvaļināšanas dienu. Iestāde, kas ar izglītības iestādi noslēgusi šo noteikumu 17.1.apakšpunktā minēto līgumu, piecu darbdienu laikā rakstiski informē par to izglītības iestādi.

(MK 21.12.2010. noteikumu Nr.1155 redakcijā)

25.3 Ar atkārtotu noslēguma pārbaudījuma kārtošanu saistītos izdevumus no valsts budžeta līdzekļiem nesedz.

(MK 03.07.2012. noteikumu Nr.467 redakcijā)

26. Amatpersonas pārcelšana amatā uz citu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādi vai Ieslodzījuma vietu pārvaldi neatbrīvo amatpersonu no šajos noteikumos noteikto saistību izpildes. Saistības pārņem iestāde, uz kuru amatpersonu pārceļ.

IV. Noslēguma jautājums

27. Amatpersona, kura pēc Latvijas Policijas akadēmijas likvidācijas turpina apgūt otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības, maģistra vai doktora studiju programmu par valsts budžeta līdzekļiem citā augstskolā, ar kuru Iekšlietu ministrija ir noslēgusi līgumu, un ieņem amatpersonas amatu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādē, slēdz līgumu par izglītības ieguvi un dienestu saskaņā ar šiem noteikumiem. Līgumā paredz arī iepriekš uzņemtās saistības par mācību izdevumu atmaksāšanu un dienestu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē.

(Grozīts ar MK 21.12.2010. noteikumiem Nr.1155)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Iekšlietu ministre, veselības ministra pienākumu izpildītāja L.Mūrniece
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par kārtību, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 257Pieņemts: 16.03.2010.Stājas spēkā: 08.04.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 55, 07.04.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
207675
{"selected":{"value":"17.06.2016","content":"<font class='s-1'>17.06.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"17.06.2016","iso_value":"2016\/06\/17","content":"<font class='s-1'>17.06.2016.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"11.03.2016","iso_value":"2016\/03\/11","content":"<font class='s-1'>11.03.2016.-16.06.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.07.2012","iso_value":"2012\/07\/07","content":"<font class='s-1'>07.07.2012.-10.03.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.12.2010","iso_value":"2010\/12\/31","content":"<font class='s-1'>31.12.2010.-06.07.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.04.2010","iso_value":"2010\/04\/08","content":"<font class='s-1'>08.04.2010.-30.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
17.06.2016
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)