Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.311

Rīgā 2010.gada 30.martā (prot. Nr.16 55.§)
Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa, pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka atlīdzību
Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām"
14.panta sesto daļu, 36.1 panta otro daļu, 61.panta pirmo un trešo daļu,
94.panta pirmo daļu, 96.panta otro daļu, 98.21 panta otro daļu
un pārejas noteikumu 45., 46. un 47.punktu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrības (turpmāk – kapitālsabiedrība):

1.1.1. valdes locekļu skaitu;

1.1.2. padomes un valdes locekļu atlīdzību;

1.1.3. pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvju un atbildīgo darbinieku atlīdzību;

1.1.4. valdes locekļa mēnešalgas noteikšanai piemērojamo koeficientu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošajiem kritērijiem (neto apgrozījums, bilances kopsumma, darbinieku skaits);

1.1.5. naudas līdzekļu apmēru, kādu pašvaldības kapitālsabiedrība drīkst pārskaitīt kapitāla daļu turētājam, lai izmaksātu mēnešalgu kapitāla daļu turētāja pārstāvjiem un atbildīgajiem darbiniekiem;

1.2. (zaudējis spēku ar 01.01.2012.; sk. 19.punktu).

2. Lai noteiktu kapitālsabiedrības valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļu mēnešalgu, kā arī pašvaldību kapitāla daļu turētāja pārstāvju un atbildīgo darbinieku mēnešalgu, kapitālsabiedrības iedala četrās grupās (pielikums):

2.1. maza;

2.2. vidēja;

2.3. liela;

2.4. īpaši liela.

3. Kapitālsabiedrības lielumu raksturo šādi kritēriji:

3.1. vidējais darbinieku skaits. To nosaka, saskaitot kapitālsabiedrībā uz darba līguma pamata strādājošos darbiniekus pārskata gada katra mēneša pēdējā datumā un summu dalot ar mēnešu skaitu pārskata gadā (turpmāk – vidējais darbinieku skaits);

3.2. finanšu rādītāji:

3.2.1. bilances kopsumma;

3.2.2. neto apgrozījums saskaņā ar pēdējo apstiprināto gada pārskatu, atskaitot valsts budžeta dotāciju (turpmāk – neto apgrozījums).

3.1 Pieņem, ka jaundibinātai kapitālsabiedrībai līdz pirmā gada pārskata apstiprināšanai šo noteikumu 3. punktā minētie kritēriji ir plānotie kapitālsabiedrības lielumu raksturojošie kritēriji pirmajam pārskata gadam.

(MK 11.03.2014. noteikumu Nr.130 redakcijā)

4. Reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas kapitālsabiedrībā nosaka vidējo darbinieku skaitu, izvērtē finanšu rādītājus (bilances kopsummu un neto apgrozījumu) un iedala kapitālsabiedrību attiecīgajā grupā:

4.1. atbilstoši vidējam darbinieku skaitam:

4.1.1. ja vismaz viens finanšu rādītājs ir tai pašā grupā kā vidējais darbinieku skaits;

4.1.2. ja abi finanšu rādītāji ir augstākā grupā nekā vidējais darbinieku skaits, izņemot šo noteikumu 4.1 punktā minēto gadījumu;

4.1.3. ja viens finanšu rādītājs ir zemākā, bet otrs – augstākā grupā nekā vidējais darbinieku skaits;

4.2. atbilstoši lielākajam finanšu rādītājam, ja tie abi ir zemākā grupā nekā vidējais darbinieku skaits.

(Grozīts ar MK 11.03.2014. noteikumiem Nr.130)

4.1 Ja, izvērtējot šo noteikumu 3. punktā minētos kapitālsabiedrības lielumu raksturojošos kritērijus, vidējais darbinieku skaits atbilst grupai "maza", bet vismaz viens no finanšu rādītājiem – grupai "īpaši liela", tad kapitālsabiedrību iedala grupā "vidēja".

(MK 11.03.2014. noteikumu Nr.130 redakcijā)

5. Kapitālsabiedrības valdes locekļu skaitu nosaka saskaņā ar šo noteikumu pielikumu.

6. Kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētājam nosaka mēnešalgu, piemērojot koeficientu saskaņā ar šo noteikumu pielikumu. Valdes priekšsēdētājam nosaka vienotu mēnešalgu par darbu valdē un amata pienākumu izpildi kapitālsabiedrībā, izņemot valdes priekšsēdētāju kapitālsabiedrībā, kuras iepriekšējā gada neto apgrozījums pārsniedz 57 miljonus euro, un kapitālsabiedrībā, kura darbojas kā finanšu iestāde Kredītiestāžu likuma izpratnē.

(MK 27.11.2012. noteikumu Nr.814 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.844; MK 11.03.2014. noteikumiem Nr.130)

6.1 Ja saskaņā ar šo noteikumu 6.punktu tādas kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētājs, kuras iepriekšējā gada neto apgrozījums pārsniedz 57 miljonus euro vai kura darbojas kā finanšu iestāde Kredītiestāžu likuma izpratnē, saņem arī mēnešalgu par papildu amata pienākumu izpildi kapitālsabiedrībā, tā kopējais atlīdzības apmērs nedrīkst pārsniegt Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos euro un kam piemērots koeficients, kas nav lielāks par 10, un atalgojuma īpatsvars par valdes priekšsēdētāja amata pienākumu izpildi kopējā atlīdzībā nav mazāks par 60 % no kopējās atlīdzības.

(MK 15.01.2013. noteikumu Nr.38 redakcijā, kas grozīta ar MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.844; MK 11.03.2014. noteikumiem Nr.130)

6.2 Šo noteikumu 6.1 punktā minētā koeficienta noteikšanā ņem vērā šādus kritērijus:

6.2 1. vidējais atalgojums nozarē un līdzīga lieluma (neto apgrozījums, bilances kopsumma, darbinieku skaits) kapitālsabiedrību valdes locekļu vidējais atalgojuma līmenis;

6.2 2. kapitālsabiedrības darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā;

6.2 3. vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde un kapitālsabiedrības darbības rezultāti saskaņā ar definētajiem ekonomiskajiem un specifiskajiem (nozares politikas) mērķiem.

(MK 15.01.2013. noteikumu Nr.38 redakcijā)

7. Kapitālsabiedrības valdes loceklim nosaka mēnešalgu līdz 90 procentiem no valdes priekšsēdētāja mēnešalgas. Valdes loceklim par darbu valdē un amata pienākumu izpildi kapitālsabiedrībā nosaka vienotu mēnešalgu, piemērojot šo noteikumu 6.punktā minētos izņēmumus.

(MK 27.11.2012. noteikumu Nr.814 redakcijā)

7.1 Valdes priekšsēdētājam un valdes loceklim nepieciešama akcionāru sapulces vai dalībnieku sapulces piekrišana mēnešalgas saņemšanai par amata pienākumu izpildi kapitālsabiedrībā, kurā tas ieņem valdes priekšsēdētāja vai valdes locekļa amatu.

(MK 27.11.2012. noteikumu Nr.814 redakcijā)

7.2 Ja uz kapitālsabiedrības valdes locekli attiecas šo noteikumu 6.punktā minētie izņēmumi, kapitālsabiedrības valdes loceklim, kurš saņem arī mēnešalgu par papildu amata pienākumu izpildi kapitālsabiedrībā, kopējā atlīdzība nedrīkst pārsniegt 90 procentus no valdes priekšsēdētāja kopējās atlīdzības, kas noteikta saskaņā ar šo noteikumu 6.1 punktu, un atalgojuma īpatsvars par valdes locekļa amata pienākuma izpildi kopējā atlīdzībā nav mazāks par 60 % no kopējās atlīdzības.

(MK 15.01.2013. noteikumu Nr.38 redakcijā)

7.3 Šo noteikumu 7.2 punktā minētā procentuālā apmēra noteikšanā ņem vērā attiecīgā valdes locekļa ieguldījumu šo noteikumu 6.2 punktā minēto kritēriju izpildē.

(MK 15.01.2013. noteikumu Nr.38 redakcijā)

8. Kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētājs un valdes loceklis var saņemt prēmiju, ja kapitālsabiedrībai nav nodokļu parādu un ir bijusi peļņa vai peļņa nav bijusi, bet zaudējumi plānoti, lai īstenotu kapitālsabiedrības attīstības (investīciju) programmu, un tie nav radušies valdes prettiesiskas darbības vai bezdarbības dēļ. Prēmiju izmaksā reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas, un tā nedrīkst pārsniegt attiecīgi kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja vai valdes locekļa vienas mēnešalgas apmēru.

9. Kapitālsabiedrības padomes priekšsēdētāja mēnešalgu nosaka līdz 20 procentiem no valdes priekšsēdētāja mēnešalgas, bet ne mazāku par valstī noteikto minimālo mēneša darba algu.

10. Kapitālsabiedrības padomes priekšsēdētāja vietnieka un padomes locekļa mēnešalgu nosaka līdz 15 procentiem no valdes priekšsēdētāja mēnešalgas, bet ne mazāku par valstī noteikto minimālo mēneša darba algu.

11. Kapitālsabiedrības padomes priekšsēdētāju, padomes priekšsēdētāja vietnieku un padomes locekli neprēmē.

12. Mēnešalgu pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim nosaka pašvaldības dome saskaņā ar šo noteikumu pielikumu. Kapitāla daļu turētāja pārstāvi par viņa pienākumu izpildi kapitālsabiedrībā neprēmē.

13. Mēnešalgu pašvaldības atbildīgajam darbiniekam nosaka pašvaldības dome saskaņā ar šo noteikumu pielikumu. Atbildīgo darbinieku par viņa pienākumu izpildi kapitālsabiedrībā neprēmē.

14. Mēnešalgu pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam darbiniekam kapitālsabiedrība reizi mēnesī ieskaita kapitāla daļu turētāja attiecīgā pārstāvja vai darbinieka norādītajā bankas kontā.

15. Kapitālsabiedrība pēc iepriekšējas saskaņošanas ar pašvaldības kapitāla daļu turētāju drīkst tam pārskaitīt naudas līdzekļus, lai izmaksātu atlīdzību pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam darbiniekam. Atlīdzības apmēru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

N = A x D x M, kur

N – pārskaitāmo naudas līdzekļu apmērs;

A – pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja vai atbildīgā darbinieka mēnešalga, kuras apmērs noteikts atbilstoši šo noteikumu 12. un 13.punktam;

D – darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

M – mēnešu skaits (ne vairāk par 12 mēnešiem), par kuriem tiks izmaksāta atlīdzība no kapitālsabiedrības pārskaitītajiem naudas līdzekļiem.

16. Ja kapitālsabiedrība pārskaita naudas līdzekļus pašvaldības kapitāla daļu turētājam, lai izmaksātu atlīdzību kapitāla daļu turētāja pārstāvim un atbildīgajam darbiniekam, minētos līdzekļus uzskaita kā pašvaldības kapitāla daļu turētāja pašu ieņēmumus.

17. (Zaudējis spēku ar 01.01.2012.; sk. 19.punktu)

17.1 (Zaudējis spēku ar 01.01.2012.; sk. 19.punktu)

19. Šo noteikumu 1.2.apakšpunkts, 17. un 17.1 punkts ir spēkā līdz 2011.gada 31.decembrim.

(MK 13.04.2010. noteikumu Nr.360 redakcijā)

20. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.aprīlī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše
Pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.311
Valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaits, valdes priekšsēdētāja mēnešalgas noteikšanai piemērojamais koeficients, pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja un atbildīgā darbinieka mēnešalgas maksimālais apmērs atbilstoši valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību iedalījumam

(Pielikums MK 17.09.2013. noteikumu Nr.844 redakcijā)

Nr.
p.k.

Valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību iedalījums

Kritēriji

Valdes priekšsēdētāja mēnešalgas noteikšanai piemērojamais koeficients

Pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja mēnešalgas maksimālais apmērs (euro)

Pašvaldības atbildīgā darbinieka mēnešalgas maksimālais apmērs (euro)

Valdes locekļu skaits

finanšu rādītāji

vidējais darbinieku skaits

bilances kopsumma
(milj. euro)

neto apgrozījums
(milj. euro)

1.

Maza

līdz 4,27 (neieskaitot)

līdz 5,69 (neieskaitot)

ne vairāk kā 49

ne vairāk
kā 2,65

ne vairāk
kā 257

ne vairāk
kā 183

ne vairāk kā 3

2.

Vidēja

no 4,27
līdz 21,34 (neieskaitot)

no 5,69
līdz 32,73 (neieskaitot)

50–249

ne vairāk
kā 4,33

ne vairāk
kā 427

ne vairāk
kā 274

ne vairāk kā 4

3.

Liela

no 21,34 līdz 34,15 (neieskaitot)

no 32,73 līdz 56,91 (neieskaitot)

250–499

ne vairāk
kā 5,54

ne vairāk
kā 598

ne vairāk
kā 365

ne vairāk kā 5

4.

Īpaši liela

34,15 un vairāk

56,91 un vairāk

500 un vairāk

ne vairāk
kā 6

ne vairāk
kā 854

ne vairāk
kā 456

ne vairāk kā 7

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu, padomes un valdes locekļa, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 311Pieņemts: 30.03.2010.Stājas spēkā: 01.04.2010.Zaudē spēku: 01.01.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 53, 01.04.2010.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Satversmes tiesas nolēmumi
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
207511
{"selected":{"value":"14.03.2014","content":"<font class='s-1'>14.03.2014.-31.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"14.03.2014","iso_value":"2014\/03\/14","content":"<font class='s-1'>14.03.2014.-31.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-13.03.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.01.2013","iso_value":"2013\/01\/18","content":"<font class='s-1'>18.01.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.12.2012","iso_value":"2012\/12\/12","content":"<font class='s-1'>12.12.2012.-17.01.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2012","iso_value":"2012\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2012.-11.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.05.2010","iso_value":"2010\/05\/07","content":"<font class='s-1'>07.05.2010.-31.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2010","iso_value":"2010\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2010.-06.05.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
14.03.2014
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"