Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.268

Rīgā 2010.gada 16.martā (prot. Nr.14 42.§)
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" apakšpasākumam "Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas"
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" apakšpasākumam "Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas" (turpmāk – apakšpasākums).

2. Projektu iesniegumus vērtē un atlasa, lēmumu pieņem un paziņo, kā arī atbalstu pieprasa saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai.

3. Apakšpasākuma mērķis ir atbalstīt komersantus, kas nodrošina enerģijas ražošanu no lauksaimnieciskas vai mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas, paredzot pārdot biogāzes koģenerācijas veidā saražoto elektroenerģiju. Ar biogāzi saprot anaerobās fermentācijas procesā iegūtu gāzi, ja dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti un atvasinātie produkti, kas nav paredzēti cilvēku patēriņam, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 21.oktobra Regulu Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002, veido vismaz 30 % no izejvielām fermentācijas procesa nodrošināšanai.

(MK 30.08.2011. noteikumu Nr.671 redakcijā)

4. Apakšpasākuma īstenošanas vieta ir visa Latvijas teritorija, izņemot republikas pilsētas un novadu teritoriālās vienības – pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju. Iedzīvotāju skaitu nosaka pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem par iedzīvotāju skaitu Latvijas administratīvajās teritorijās atbilstoši jaunākajiem valsts statistiskajiem novērojumiem.

5. Atbalsta pretendents ir:

5.1. komersants, kas ražo Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minēto lauksaimniecības un mežsaimniecības produkciju;

5.2. kapitālsabiedrība, kuras dalībnieks ir juridiska persona, kas ražo Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minēto lauksaimniecības un mežsaimniecības produkciju, vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kooperatīvo sabiedrību atbilstības kritērijiem ir atzīta par atbilstīgu lauksaimniecības kooperatīvo sabiedrību, un kuras biedri ražo Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minēto lauksaimniecības un mežsaimniecības produkciju, un kurai pieder ne mazāk kā 51 procents no kopējā kapitālsabiedrības daļu skaita.

(Grozīts ar MK 05.05.2010. noteikumiem Nr.418)

6. Uz atbalstu pasākumā nevar pretendēt:

6.1. komersants, uz kuru attiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumu, ar ko atbalsts tiek atzīts par nelikumīgu un nesaderīgu ar kopējo tirgu;

6.2. grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja statusam atbilstošs saimnieciskās darbības veicējs, kura zaudējumi pārsniedz pusi no pamatkapitāla un pēdējo 12 mēnešu laikā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas – ceturtdaļu no pamatkapitāla;

6.3. komersants, kurš ar tiesas lēmumu ir atzīts par maksātnespējīgu (tai skaitā atrodas sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā), kura saimnieciskā darbība ir izbeigta vai kurš saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju atrodas likvidācijas procesā.

7. Šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minēto nosacījumu nepiemēro sīkajiem (mikro), mazajiem un vidējiem saimnieciskās darbības veicējiem, ja pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas vēl nav pagājuši trīs gadi kopš to reģistrācijas.

8. Apakšpasākumā ir atbalstāmi ieguldījumi materiālos un nemateriālos aktīvos pēc projekta iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā, ja tie paredzēti, lai izveidotu jaunu vai paplašinātu esošo ražotni, dažādotu produkciju ar jauniem produktiem vai būtiski mainītu ražošanas procesu esošajā ražotnē. Materiālos aktīvos ir atbalstāmas investīcijas jaunu iekārtu iegādē un būvniecībā (tai skaitā rekonstrukcijā), lai nodrošinātu enerģijas ražošanu no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas. Nemateriālos aktīvos ir atbalstāmas tiesības iegādāties patentu tiesības un licences. Komercsabiedrībām, kas atbilst Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulas (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (Vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (turpmāk – regula (EK) Nr. 800/2008), I pielikumā minētajiem kritērijiem, ir atbalstāmas konsultāciju pakalpojumu izmaksas, kas tieši saistītas ar projekta mērķa sasniegšanu.

8.1 Apakšpasākuma ietvaros atbalsta pretendents var pretendēt uz Kredītu fonda aizdevumu saņemšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā tiek administrēts un uzraudzīts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai, izveidojot kredītu fondu.

(MK 03.08.2010. noteikumu Nr.739 redakcijā)

9. Atbalsta pretendents atbilst šādiem publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumiem:

9.1. īstenojot projektu, sasniedz atbilstošā apakšpasākuma mērķi;

9.2. izpilda vismaz vienu no šādām prasībām:

9.2.1. rada jaunas darba vietas;

9.2.2. saglabā esošās darba vietas;

9.3. attīsta un paplašina savu saimniecisko darbību;

9.4. investīcijas atbilst attiecīgajiem Eiropas Kopienas standartiem. Atbilstību šiem standartiem apliecina Eiropas Kopienas atbilstības sertifikāts vai ražotāja vai tā pilnvarotā pārstāvja izsniegta atbilstības deklarācija, kas pēc satura un formas atbilst attiecīgajiem normatīvajiem aktiem;

9.5. projekta iesniegumā pierāda ekonomisko dzīvotspēju atbilstoši šo noteikumu 11., 12. un 13.punktā minētajām prasībām;

9.6. projektu īsteno atbalsta pretendenta īpašumā esošajā saimniecībā, kurā ražo lauksaimniecības un mežsaimniecības produkciju, kas minēta Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā, nodrošinot vismaz 70 procentu no kopējām izejvielām enerģijas ražošanai;

9.6.1 pēc Lauksaimniecības datu centra datiem 2011.gada 1.janvārī un līdz projekta uzraudzības perioda beigām atbalsta pretendenta īpašumā ir vismaz 1,4 dzīvnieku vienības uz plānotās jaudas 10 kilovatiem elektroenerģijas;

9.7. projekta uzraudzības laikā tiek pārdots vismaz 51 procents elektroenerģijas, kas saražota, izmantojot šim apakšpasākumam paredzēto atbalstu.

(Grozīts ar MK 30.08.2011. noteikumiem Nr.671)

10. Atbalsta pretendents sagatavo biznesa plānu vismaz trijiem gadiem. Biznesa plānā ietver informāciju par:

10.1. komersanta pašreizējo darbību;

10.2. komersanta vadības sistēmu;

10.3. plānotajām darbībām;

10.4. ražošanas tehnoloģiju aprakstu, ražotnes principiālo shēmu, plānotajām jaudām un nepieciešamo izejvielu sastāva aprēķinu, ietverot arī informāciju par šo noteikumu 9.6.apakšpunktā minētā nosacījuma izpildi un iegūstamo enerģiju, kā arī digestāta apsaimniekošanas procesu, norādot apjomu un izmantošanas tehnoloģijas;

10.5. konkrētiem sasniedzamajiem mērķiem un darbības attīstību;

10.6. darbību īstenošanas un mērķu sasniegšanas laika grafiku;

10.7. nepieciešamajām investīcijām;

10.8. tirgus izpēti un nozares analīzi;

10.9. konkurenci;

10.10. realizācijas sistēmu (elektrības, siltuma realizāciju);

10.11. saimniecības stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīzi;

10.12. saimniecības darbības finanšu analīzi un naudas plūsmu;

10.13. citiem Lauku attīstības programmas un valsts atbalsta pasākumiem, kas nepieciešami mērķu sasniegšanai un saimniecības attīstībai (piemēram, apmācība, konsultācijas).

11. Šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minētais atbalsta pretendents pierāda savu ekonomisko dzīvotspēju pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas. Ekonomiskā dzīvotspēja atbilst diviem no šādiem rādītājiem:

11.1. pašu kapitāls/aktīvu kopsumma ≥ 0,20;

11.2. apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa kreditori ≥ 1,00 (no īstermiņa kreditoriem svītro īstermiņa nākamo periodu ieņēmumos ietverto valsts un Eiropas Savienības finansiālo atbalstu);

11.3. tīrā peļņa + nolietojums x 50 procentu ≥ 0.

12. Šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minētais atbalsta pretendents pierāda savu ekonomisko dzīvotspēju gadā pēc projekta īstenošanas, un ekonomiskā dzīvotspēja atbilst visiem šo noteikumu 11.punktā minētajiem rādītājiem, kā arī palielina vismaz vienu no ekonomiskās dzīvotspējas rādītājiem par 0,05 salīdzinājumā ar pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.

13. Šo noteikumu 5.punktā minētā atbalsta pretendenta ekonomiskās dzīvotspējas rādītājs ir pozitīva naudas plūsma projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, kā arī visos īstenošanas gados un gadā pēc projekta īstenošanas, bet ne mazāk kā trīs gadus pēc kārtas. Naudas plūsmā naudas atlikumam katra mēneša beigās jābūt pozitīvam. Projekta iesniegumā norādītā naudas plūsma projekta iesnieguma iesniegšanas gadā, visos īstenošanas gados un gadā pēc projekta īstenošanas apliecina iespēju projektu ieviest un sasniegt mērķi. Naudas plūsmas aprēķinos iekļautos ieņēmumus pamato ar attiecīgiem dokumentiem.

(MK 30.08.2011. noteikumu Nr.671 redakcijā)

14. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, atbalsta pretendents personīgi vai elektroniska dokumenta formā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

14.1. projekta iesniegumu (1.pielikums) divos eksemplāros (ja iesniedz papīra formā), biznesa plānu un atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai;

14.2. deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par komercsabiedrību deklarēšanas kārtību atbilstoši mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai;

14.3. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par nodokļu samaksu un vidējo strādājošo darbinieku skaitu sabiedrībā pēdējos divos pārskata gados atsevišķi pa gadiem (izziņai jābūt izsniegtai ne agrāk kā mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas);

14.4. šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minētais atbalsta pretendents – gada pārskatu (pilnu komplektu) par pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas (kopiju) saskaņā ar Gada pārskatu likumu;

14.5. atbalsta pretendents, kas saskaņā ar Gada pārskatu likumu nesniedz gada pārskatus, – gada ienākumu deklarāciju "Ieņēmumi no saimnieciskās darbības" par pēdējo noslēgto gadu pirms projekta iesniegšanas (kopiju) saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju;

14.6. zemesgrāmatu nodaļas izdotu nostiprinājuma uzrakstu (ja iesniedz papīra formā, – kopiju) vai zemesgrāmatas apliecību par nekustamo īpašumu (ja iesniedz papīra formā, – kopiju), vai ilgtermiņa nomas līgumu, kas reģistrēts zemesgrāmatā vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas (ja iesniedz papīra formā, – kopiju), – par nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu;

14.7. atļauju par jaunu ražošanas iekārtu ieviešanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai;

14.8. pretendējot uz finansējumu jaunai būvniecībai vai rekonstrukcijai, kopā ar projekta iesniegumu papildus iesniedz akceptētu būvprojektu (tehniskā projekta stadijā) un tāmi (ja iesniedz papīra formā, – kopiju);

14.9. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

14.10. būvatļauju (ja iesniedz papīra formā, – kopiju, uzrādot oriģinālu);

14.11. ja projekta īstenošanā atbalsta pretendents plāno ieguldīt privātos vai kādus citus naudas līdzekļus, tas kopā ar projekta iesniegumu iesniedz kredītiestādes izziņu par finanšu līdzekļu pieejamību projekta īstenošanai, apliecinot, ka finanšu līdzekļi ir uzkrāti termiņdepozītā vai mērķkrājkontā uz termiņu, kas nav īsāks par trim mēnešiem no projekta iesniegšanas dienas Lauku atbalsta dienestā;

14.12. dokumentus, ko iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai triju mēnešu laikā pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu:

14.12.1. kredītiestādes neatsaucamu izziņu par kredīta piešķiršanu (2.pielikums), ja projekta īstenošanai tiks ņemts kredīts;

14.12.2. triju mēnešu laikā pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu atbalsta pretendents rakstiski informē Lauku atbalsta dienestu par šo noteikumu 8.1 punktā minētā aizdevuma saņemšanu, iesniedzot informāciju personīgi vai nosūtot pa pastu;

14.13. ja atbalsta pretendents neiesniedz šo noteikumu 14.3., 14.4., 14.5. un 14.7.apakšpunktā minētos dokumentus, Lauku atbalsta dienests tos saņem no iestādēm Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

(MK 30.08.2011. noteikumu Nr.671 redakcijā)

14.1 Projekta īstenošanu atbalsta saņēmējs uzsāk ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

(MK 30.08.2011. noteikumu Nr.671 redakcijā)

15. Projektu iesniegumus sarindo pēc projektu atlases kritērijiem (3.pielikums). 3.kritēriju grupā minētās dzīvnieku vienības nosakāmas, izmantojot šo noteikumu 4.pielikumu. Uz šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minēto atbalsta pretendentu attiecina dzīvnieku vienības, kas pieder šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minētajam komersantam vai tādas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības biedriem, kura atbilstoši normatīvajiem aktiem par kooperatīvo sabiedrību atbilstības kritērijiem ir atzīta par atbilstīgu lauksaimniecības kooperatīvo sabiedrību un kura ražo Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā minēto lauksaimniecības un mežsaimniecības produkciju. Ja projektu atlasē punktu skaits ir vienāds, priekšroka publiskā finansējuma saņemšanai ir atbalsta pretendentam, kas, īstenojot projektu, izdara investīcijas pašvaldībā ar mazāku teritorijas attīstības indeksu atbilstoši normatīvajiem aktiem par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un vērtību.

II. Publiskā finansējuma veids un apmērs

16. Šo noteikumu 8.punktā minētajām atbalstāmajām investīcijām atbalsta intensitāte ir 40 procentu no kopējās attiecināmo izmaksu summas.

16.1 Šo noteikumu 16.punktā minētā atbalsta intensitāte netiek pārsniegta, ja atbalsta pretendents ir saņēmis šo noteikumu 8.1 punktā minēto aizdevumu.

(MK 03.08.2010. noteikumu Nr.739 redakcijā)

17. Programmēšanas periodā kopējā attiecināmo izmaksu summa vienai atbalsta pretendenta saistīto personu grupai nepārsniedz 2 134 308 euro. Kopējo attiecināmo izmaksu summu nosaka, izmantojot ražotnes jaudu un pieņemot, ka investīcijas uz vienu kilovatu elektrības nepārsniedz 4269 euro par maksimāli pieļaujamās atbalstāmās biogāzes ražotnes jaudu līdz 500 kilovatiem. Attiecīgo ražotnes jaudu nosaka pēc elektrostacijas atzīšanas par derīgu paralēlam darbam ar sistēmu (saskaņā ar Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas ražotājiem). Kopējo attiecināmo izmaksu aprēķinam piemēro mazāko norādīto elektroenerģijas ražošanas jaudu. Projekta iesniegumā norādītās attiecināmās izmaksas palielināt ir aizliegts.

(MK 30.08.2011. noteikumu Nr.671 redakcijā, kas grozīta ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1197)

18. Atbalsta saņēmējam jānodrošina finansiāls ieguldījums vismaz 25 procentu apmērā no attiecināmajām izmaksām, izmantojot paša resursus vai ārējo finansējumu tādā veidā, kas nav saistīts ne ar kādu komercdarbības atbalstu.

19. Ja projektā paredzētās jaunas būvniecības vai rekonstrukcijas izmaksas pārsniedz noteiktās maksimālās attiecināmās izmaksas, izmaksu starpību sedz atbalsta saņēmējs.

20. Ja enerģijas ražošana paredzēta, izmantojot biogāzi, atbalsta saņēmējs pēc fermentācijas iekārtas nodošanas ekspluatācijā, pirms uzstādīta koģenerācijas iekārta, var saņemt starpmaksājumu ne vairāk kā 60 procentu apmērā no piešķirtā publiskā finansējuma, pamatojot to ar izdevumu dokumentiem.

21. Atbalstu apakšpasākumā apvieno ar publisko finansējumu citās atbalsta programmās vai individuālajos atbalsta projektos (tostarp ar de minimis atbalstu) attiecībā uz tiem pašiem projekta attiecināmajiem izdevumiem neatkarīgi no tā, vai publiskais finansējums ir sniegts no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības finanšu līdzekļiem, nepārsniedzot atbalstu apvienošanas dēļ noteikto maksimālo atbalsta intensitāti 50 procentu apmērā. Atbalsta saņēmēji, kas saņēmuši finansējumu riska kapitāla ieguldījumu veidā, saskaņā ar šiem noteikumiem pieļaujamo kopējo finansējuma summu samazina par 20 procentiem, nepārsniedzot summu, kas saņemta riska kapitāla ieguldījumu veidā. Minēto nosacījumu piemēro trīs gadus pēc riska kapitāla piešķiršanas.

(MK 05.05.2010. noteikumu Nr.418 redakcijā)

III. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

22. Attiecināmie izdevumi ir izmaksas par materiālajiem aktīviem (būvēm, iekārtām vai mašīnām) un nemateriālajiem aktīviem (patentu tiesībām un licencēm), kas ir daļa no sākotnējo ieguldījumu projekta.

23. Attiecināmās izmaksas, kas saistītas ar atjaunojamo energoresursu ražošanu, ja tās nepārsniedz 30 procentu no kopējām attiecināmajām izmaksām un ir projekta neatņemama sastāvdaļa, ir izmaksas par:

23.1. jaunu administratīvo telpu būvniecību un rekonstrukciju;

23.2. apsardzes un caurlaides telpu ierīkošanu, apsardzes signalizācijas (tai skaitā videonovērošanas) sistēmu ierīkošanu;

23.3. palīgtelpu ierīkošanu, ja ir izskaidrota to funkcionālā izmantošana un nepieciešamība projekta darbības īstenošanai;

23.4. personāla telpu ierīkošanu;

23.5. teritorijas labiekārtošanu (teritorijas asfaltēšanu vai cita klājuma ieklāšanu, zāliena ierīkošanu, ārējās apgaismošanas ierīkošanu un žoga izbūvi).

24. Iegādātajiem aktīviem, kas veido daļu sākotnējā ieguldījumu projekta, jābūt jauniem.

25. Visos gadījumos uz atbilstošajiem nemateriālajiem aktīviem attiecas šādi nosacījumi:

25.1. tie jāizmanto vienīgi ražotnē, kas saņem reģionālo atbalstu;

25.2. tie jāuzskata par amortizējamiem aktīviem;

25.3. tie jāiegādājas no trešajām personām saskaņā ar tirgus nosacījumiem;

25.4. tie jāiekļauj komercsabiedrības aktīvos un vismaz piecus gadus jāglabā ražotnē, kas saņem reģionālo atbalstu, nemainot tās atrašanās vietu.

26. Izdevumi par patentu un licenču iegādi (attiecināmie nemateriālie aktīvi) ir attiecināmi ne vairāk kā 40 procentu apmērā no projekta faktiskajām izmaksām, nepārsniedzot četrus procentus no projekta kopējiem attiecināmajiem ieguldījumu izdevumiem regulas (EK) Nr. 800/2008 2.panta 8.punktā minētajiem saimnieciskās darbības veicējiem un astoņus procentus no projekta kopējiem attiecināmajiem ieguldījumu izdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem, kas atbilst regulas (EK) Nr. 800/2008 I pielikumā minētajiem kritērijiem.

27. Saimnieciskās darbības veicējiem, kas atbilst regulas (EK) Nr. 800/2008 I pielikumā minētajiem kritērijiem, pētījumu izmaksas un konsultāciju izmaksas saistībā ar ieguldījumu projektu ir ietvertas attiecināmajos izdevumos. Pētījumu un konsultāciju izmaksas, kas ir tieši saistītas ar ieguldījumu projekta īstenošanu un radušās pēc šo noteikumu stāšanās spēkā, ir attiecināmas ne vairāk 40 procentu apmērā no projekta faktiskajām izmaksām, nepārsniedzot astoņus procentus no projekta kopējiem ieguldījumu izdevumiem.

28. Ja atbalsta pretendents neparedz publisko finansējumu iekārtu uzstādīšanai, tās uzstāda un nodod ekspluatācijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par iekārtu uzstādīšanas un lietošanas kārtību. Publisko finansējumu par minētajām iekārtām saņem tikai pēc to nodošanas ekspluatācijā un apliecinošu dokumentu iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā.

29. Maksimālo attiecināmo izmaksu publiskā finansējuma aprēķinā ietver visas ar objekta būvniecību saistītās izmaksas (tai skaitā iekšējo un ārējo ūdensvadu, iekšējās un ārējās kanalizācijas, iekšējās un ārējās elektroapgādes un pieslēguma izmaksas sadales elektrotīkliem, ventilācijas un apkures sistēmu izmaksas, kā arī biomasas uzglabāšanas laukumu izmaksas).

30. Attiecināmas ir tikai tās būvprojekta tāmes pozīcijas un būvmateriāli, kas ir tieši saistīti ar apakšpasākuma mērķa sasniegšanu.

31. Apakšpasākumā ir noteiktas šādas neattiecināmās izmaksas:

31.1. procentu maksājumi, maksa par naudas pārskaitījumiem, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas kursa svārstību radītie zaudējumi;

31.2. naudas sodi, līgumsodi, nokavējuma procenti un tiesāšanās izdevumi;

31.3. tādas apakšlīgumā noteiktās izmaksas, kas palielina projekta izmaksas, bet nepievieno projektam attiecīgu vērtību, kā arī samaksa, kas apakšlīgumā noteikta procentos no kopējām projekta izmaksām;

31.4. izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, par kuru nav veikta atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

31.5. esošo būvju uzturēšanas izmaksas, tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas izdevumi;

31.6. atlīdzība personālam;

31.7. investīcijas lauksaimniecības produkcijas ražošanai paredzētu iekārtu, tehnikas un aprīkojuma iegādei;

31.8. izmaksas, kas pārsniedz tirgus cenu, un nepabeigti darbi;

31.9. izmaksas, kas saistītas ar investīcijām, lai sagatavotu enerģijas ražošanā izmantojamās izejvielas;

31.10. citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar Eiropas Padomes 2005.gada 20.septembra Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1974/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Eiropas Padomes Regulai (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA);

31.11. izmaksas par tādu katlumāju izveidi, kuru pamatdarbība ir siltumenerģijas ražošana, ko paredzēts pārdot centralizētās siltumapgādes tīklos;

31.12. izmaksas, kas paredzētas tādu koģenerācijas staciju izveidei, kuras nav biogāzes koģenerācijas stacijas.

32. Pēdējo maksājuma pieprasījumu atbalsta saņēmējs Lauku atbalsta dienestā iesniedz pēc ražotnes nodošanas ekspluatācijā (ar ražotnes nodošanu ekspluatācijā šajos noteikumos tiek saprasta iekārtas palaišana un testēšana) un līguma noslēgšanas ar elektroenerģijas sistēmas operatoru par enerģijas pārdošanu. Pēc projekta īstenošanas atbalsta saņēmējs Lauku atbalsta dienestā kopā ar pēdējo maksājuma pieprasījumu iesniedz:

32.1. atļauju elektrostacijas pieslēgšanai sistēmai (saskaņā ar Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas ražotājiem);

32.2. atbilstošu atļauju A vai B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājumu (kopiju (uzrāda oriģinālu)), ja šāda atļauja vai apliecinājums ir nepieciešami saskaņā ar normatīvajiem aktiem par piesārņojumu;

32.3. (svītrots ar MK 30.08.2011. noteikumiem Nr.671);

32.4. līgumu ar elektroenerģijas sistēmas operatoru par enerģijas pārdošanu (kopiju (uzrāda oriģinālu));

32.5. pārskatu par projekta īstenošanas rezultātiem ELFLA pasākuma "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" apakšpasākumā "Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas" (kods 312(311)) (5.pielikums) un pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem ELFLA pasākuma "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" apakšpasākumā "Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas" (kods 312(311)) (6.pielikums).

33. Atbalsta saņēmējs piecus gadus, sākot ar nākamo gadu pēc projekta īstenošanas, katru gadu līdz 30.aprīlim iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem ELFLA pasākuma "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" apakšpasākumā "Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas" (kods 312(311)) (6.pielikums) par iepriekšējo kalendāra gadu.

34. Projekta uzraudzības laikā – piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas – atbalsta saņēmējs ievēro šādus nosacījumus:

34.1. aizliegts mainīt projekta īstenošanas vietu;

34.2. konkrētais ieguldījums paliek atbalsta saņēmēja īpašumā;

34.3. ieguldījumu nemateriālajos aktīvos uzskata par amortizējamu, to iegādājas no trešajām personām saskaņā ar tirgus nosacījumiem, ietver juridiskās personas aktīvos un izmanto un saglabā ražotnē, kas saņem reģionālo atbalstu.

IV. Noslēguma jautājumi

36. Projektu iesniegumus, kas iesniegti Lauku atbalsta dienestā pirms šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, administrē saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas bija spēkā projekta iesniegšanas dienā, piemērojot šo noteikumu 5. un 21.punktā minētās prasības tiem projektiem, par kuriem nav pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu pirms šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

(MK 05.05.2010. noteikumu Nr.418 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 16.marta noteikumiem Nr.268

(Pielikums grozīts ar MK 03.08.2010. noteikumiem Nr.739; MK 30.08.2011. noteikumiem Nr.671; MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1197)

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 16.marta noteikumiem Nr.268
Kredītiestādes izziņa par kredīta piešķiršanu

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 16.marta noteikumiem Nr.268
Projektu atlases kritēriji

Nr. p.k.

Kritēriju grupa

Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā

Kritērijs

Kritēriju punktu skaits

1.

Projekta īstenošanas vieta1

20

Atbalsta pretendents īsteno projektu teritorijā ar attīstības indeksu, kas zemāks par nulles vērtību

20

Pārējie projekti

0

2.

Akceptēts būvprojekts2

20

Atbalsta saņemšanai pieteikts akceptēts būvprojekts

20

Pārējie projekti

0

3.

Atbalsta pretendenta īpašumā ir lauksaimniecības dzīvnieki, kuru skaits atbilst 70 dzīvnieku vienībām3

25

Ir atbalsta saņēmēja īpašumā

25

Nav atbalsta saņēmēja īpašumā

0

Piezīmes.

1 Teritorijas attīstības indeksu nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem par teritorijas attīstības indeksa aprēķināšanas kārtību un vērtību.

2 Saskaņā ar vispārīgajiem būvnoteikumiem.

3 Dzīvnieku vienības nosaka atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumu Nr.268 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" apakšpasākumam "Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas"" 4.pielikumam.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 16.marta noteikumiem Nr.268
Dzīvnieku vienības

Nr.p.k.

Lauksaimniecības dzīvnieku suga un vecuma grupaa

Dzīvnieku vienības1

1.

Slaucamās govis

0,70

2.

Jaunlopi (līdz 6 mēnešiem)

0,20

3.

Jaunlopi (no 6 līdz 12 mēnešiem)

0,35

4.

Vaislas teles (no 12 mēnešiem)

0,50

5.

Gaļas liellopi (no 6 līdz 12 mēnešiem)

0,50

6.

Vaislas buļļi (no 12 mēnešiem)

0,60

7.

Nobarojamās cūkas (30–100 kg)

0,03

8.

Zīdītājas sivēnmātes ar sivēniem

0,25

9.

Atšķirtie sivēni (7,5–30 kg)

0,007

10.

Kazas (ar kazlēniem), aitas (ar jēriem)

0,09

11.

Zirgi, vecāki par 6 mēnešiem, vai ķēves (ar kumeļiem)

0,40

12.

Broileri

0,0004

13.

Dējējvistas

0,006

14.

Tītari, zosis

0,06

15.

Truši

0,024

16.

Strausi

0,11

17.

Kažokzvēri

0,05

18.

Mazie kažokzvēri (piemēram, ūdeles)

0,018

Piezīme. 1 Dzīvnieku vienības aprēķinātas, par dzīvnieku vienību pieņemot nosacītu dzīvnieku, kas gadā saražo 100 kg slāpekļa kūtsmēslos to glabāšanas laikā.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
5.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 16.marta noteikumiem Nr.268
Pārskats par projekta īstenošanas rezultātiem ELFLA pasākuma "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" apakšpasākumā "Enerģijas ražošana no lauksaimniecības un mežsaimnieciskās izcelsmes biomasas" (kods 312(311))

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
6.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 16.marta noteikumiem Nr.268
Pārskats par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem ELFLA pasākuma "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)" apakšpasākumā "Enerģijas ražošana no lauksaimniecības un mežsaimnieciskās izcelsmes biomasas" (kods 312(311))

(Pielikums grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1197)

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Atbalsts uzņēmumu radīšanai .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 268Pieņemts: 16.03.2010.Stājas spēkā: 27.03.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 49, 26.03.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
207116
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"02.09.2011","iso_value":"2011\/09\/02","content":"<font class='s-1'>02.09.2011.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.05.2011","iso_value":"2011\/05\/06","content":"<font class='s-1'>06.05.2011.-01.09.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.05.2010","iso_value":"2010\/05\/15","content":"<font class='s-1'>15.05.2010.-05.05.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.03.2010","iso_value":"2010\/03\/27","content":"<font class='s-1'>27.03.2010.-14.05.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)