Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumus Nr. 263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.193

Rīgā 2010.gada 23.februārī (prot. Nr.10 71.§)
Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas kārtību Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – kadastra informācijas sistēma):

1.1. kadastra objekta identifikatora veidošanas principus, piešķiršanas kārtību un klasifikāciju;

1.2. personas identifikatora piešķiršanas vai maiņas kārtību personai, kura ierosina kadastra objekta formēšanu un kurai saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav paredzēts piešķirt personas identifikatoru;

1.3. kadastra datu saturu un to labošanas un uzturēšanas kārtību;

1.4. kadastra kartes veidošanas kārtību, attēlojamo datu saturu, mēroga noteiktību, attēlošanas un uzturēšanas kārtību un pieļaujamās nesaistes robežas, izlīdzinot nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas robežu datus;

1.5. nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma reģistrācijas un aktualizācijas kārtību;

1.6. kārtību, kādā dzēš ierakstu par kadastra objektu;

1.7. kadastra objektu reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas kritērijus, kārtību un iesniedzamos dokumentus.

2. Šos noteikumus būves datu reģistrācijai vai aktualizācijai nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas vajadzībām piemēro, ciktāl tie nav pretrunā ar Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumiem Nr.182 "Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu".

3. Sadalot kadastra objektu, kadastra informācijas sistēmā reģistrē vairākus jaunus kadastra objektus, kuriem piešķir jaunus kadastra identifikatorus (kadastra apzīmējumu vai kadastra numuru). Vienlaikus aktualizē reģistrēto (atlikušo) kadastra objektu, saglabājot tā kadastra numuru vai apzīmējumu.

4. Ja apvieno divus vai vairākus viena veida nekustamā īpašuma objektus, pēc īpašnieka izvēles nekustamā īpašuma objektam saglabā vienu no esošajiem kadastra apzīmējumiem vai piešķir jaunu.

5. Ja apvieno vairākus vienai personai piederošus nekustamos īpašumus, saglabā vienu no esošajiem kadastra numuriem.

6. Kadastra informācijas sistēmā par kadastra subjektu var reģistrēt īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju (atkarībā no īpašuma tiesību statusa). Vienam nekustamajam īpašumam var reģistrēt vairākus kadastra subjektus ar atšķirīgiem īpašuma tiesību statusiem. Kadastra informācijas sistēmā par kadastra subjektu ieraksta nekustamā īpašuma:

6.1. īpašnieku, kas īpašuma tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem nostiprinājis zemesgrāmatā vai ieguvis Civillikuma 1477.pantā noteiktajos gadījumos;

6.2. tiesisko valdītāju, kas tiesiski ieguvis nekustamo īpašumu un kura īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā;

6.3. lietotāju, kuram normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos piešķirtas lietojuma tiesības uz nekustamo īpašumu.

7. Zemes kadastrālais uzmērītājs vai būves kadastrālais uzmērītājs (turpmāk – kadastrālais uzmērītājs), uzsākot nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas kadastrālo uzmērīšanu, Valsts zemes dienestā pieprasa un saņem informāciju no kadastra informācijas sistēmas, lai veiktu kadastrālo uzmērīšanu zemes vienībā.

8. Ja zemes vienību sadala un ierosina jauna nekustamā īpašuma objekta noteikšanu, zemes kadastrālais uzmērītājs (turpmāk – mērnieks) Valsts zemes dienestā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasa un saņem plānotajām zemes vienībām kadastra apzīmējumus.

9. Lai reģistrētu kadastra objektu (izņemot pirmsreģistrāciju) vai aktualizētu kadastra datus, kadastra subjekts iesniedz Valsts zemes dienestā iesniegumu. Attiecībā uz zemes vienības vai zemes vienības daļas kadastrālo uzmērīšanu iesniegumu var iesniegt arī mērnieks, ja kadastra subjekts viņu ir pilnvarojis Administratīvā procesa likuma 38.pantā noteiktajā kārtībā vai iesniegumā mērniekam ir norādījis, ka mērnieks ir pilnvarots iesniegt zemes kadastrālās uzmērīšanas lietu datu reģistrācijai vai aktualizācijai kadastra informācijas sistēmā un saņemt dokumentus ar reģistrācijas vai aktualizācijas apliecinājumu. Iesniegumam pievieno normatīvajos aktos noteiktos dokumentus.

10. Kadastra objekta reģistrācijai vai kadastra datu aktualizācijai iesniegtajos dokumentos norādītās ziņas atbilst šādu valsts informācijas sistēmu datiem:

10.1. nekustamā īpašuma objekta adrese – Valsts adrešu reģistra datiem;

10.2. fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods un deklarētās dzīvesvietas adrese – Iedzīvotāju reģistra datiem;

10.3. juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese – Uzņēmumu reģistra attiecīgā reģistra vai Valsts ieņēmumu dienesta datiem;

10.4. nekustamā īpašuma piederība – Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datiem;

10.5. meža (kā zemes lietošanas veida) robežas – Meža valsts reģistra datiem;

10.6. meliorētās lauksaimniecībā izmantojamās zemes robežas – Meliorācijas kadastra datiem.

11. Kadastrālais uzmērītājs ir atbildīgs par kadastra objekta reģistrācijai vai kadastra datu aktualizācijai kadastra informācijas sistēmā iesniegto kadastrālās uzmērīšanas dokumentu atbilstību normatīvajiem aktiem.

12. Veicot kadastra objekta reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju, Valsts zemes dienests izvērtē:

12.1. kadastra objekta reģistrācijai vai kadastra datu aktualizācijai iesniegto dokumentu (tai skaitā zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentu) atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

12.2. vai iesniegtie dokumenti satur reģistrācijai vai aktualizācijai nepieciešamās ziņas un vai tās nav pretrunīgas;

12.3. vai zemes vienības un zemes vienības daļas zemes robežu plāns ir saskaņots ar normatīvajos aktos noteiktajām institūcijām un vietējo pašvaldību;

12.4. zemes vienības robežu un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu (izņemot ceļa servitūtu) atbilstību vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam, detālplānojumam vai zemes ierīcības projektam;

12.5. ceļa servitūta atbilstību iepriekšējās kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem vai zemes kadastrālās uzmērīšanas lietā ievietotajiem dokumentiem un to, vai ceļa servitūts ir nodibināts likumā noteiktajā kārtībā;

12.6. kadastrālās uzmērīšanas datu savietojamību ar kadastra informācijas sistēmas datiem un to, vai kadastrālajai uzmērīšanai izmantota Valsts zemes dienesta izsniegtā kadastra informācija;

12.7. vai ir iesniegts attiecīgās valsts institūcijas vai vietējās pašvaldības lēmums par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa un tam piekrītošās zemes platības noteikšanu;

12.8. vai ir iesniegts pašvaldības lēmums par adreses piešķiršanu, anulēšanu vai maiņu, ja zemes vienība ir adresācijas objekts un adrese nav reģistrēta Valsts adrešu reģistrā.

13. Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma un tam pievienoto dokumentu saņemšanas vai pēc būves (telpu grupas) kadastrālās uzmērīšanas darbu pabeigšanas reģistrē kadastra objektu vai aktualizē kadastra datus, vai pieņem lēmumu par kadastra objekta reģistrācijas vai kadastra datu aktualizācijas atlikšanu vai atteikumu.

14. Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība reģistrē kadastra objektu vai aktualizē kadastra datus, vai pieņem lēmumu par kadastra objekta reģistrācijas vai kadastra datu aktualizācijas atlikšanu vai atteikumu 15 darbdienu laikā, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

14.1. kadastra subjekts ir iesniedzis zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas par vairāk nekā 10 zemes vienībām vai zemes vienību daļām;

14.2. kadastra subjekta iesniegtajās zemes kadastrālās uzmērīšanas lietās kadastra objektu kopējā platība pārsniedz 200 ha;

14.3. kadastra objekts ir ar sarežģītu konfigurāciju, kur nostiprināto robežpunktu skaits pārsniedz 35.

2. Kadastra objekta reģistrācija
2.1. Zemes vienības reģistrācija

15. Jaunu zemes vienību kadastra informācijas sistēmā reģistrē, ja kadastra subjekts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierosina zemes vienības noteikšanu, sadalot kadastra informācijas sistēmā reģistrētu zemes vienību. Jauno zemes vienību reģistrē tā nekustamā īpašuma sastāvā, kurā atrodas sadalītā zemes vienība.

16. Lai zemes vienību reģistrētu kadastra informācijas sistēmā, iesniedz šādus dokumentus:

16.1. kadastra subjekta iesniegumu;

16.2. vietējās pašvaldības lēmumu vai lēmuma izrakstu par detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un saistošo noteikumu pieņemšanu;

16.3. zemes kadastrālās uzmērīšanas lietu;

16.4. vietējās pašvaldības lēmumu par adreses piešķiršanu zemes vienībai, ja tā ir adresācijas objekts;

16.5. vietējās pašvaldības vai valsts institūcijas lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu.

17. Zemes vienības reģistrācija kadastra informācijas sistēmā ietver šādas darbības:

17.1. zemes vienības reģistrācijas ierosināšana;

17.2. pirmsreģistrācija;

17.3. zemes vienības kadastrālās uzmērīšanas dokumentu ziņu reģistrācija;

17.4. telpisko zemes vienības kadastrālās uzmērīšanas vektordatu datnes ievietošana kadastra informācijas sistēmā;

17.5. zemes vienības attēlošana kadastra kartē;

17.6. vietējās pašvaldības un valsts institūciju sniegto ziņu ierakstīšana;

17.7. apliecinājuma sagatavošana par nekustamā īpašuma objekta – zemes vienības – reģistrāciju kadastra informācijas sistēmā.

18. Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 7.punktā minētā pieprasījuma saņemšanas pārbauda iesniegumā minēto informāciju un salīdzina to ar tās rīcībā esošo zemes ierīcības projektu vai detālplānojumu un veic zemes vienības pirmsreģistrāciju vai pieņem lēmumu par reģistrācijas atteikumu.

19. Veicot zemes vienības pirmsreģistrāciju kadastra informācijas sistēmā:

19.1. plānotajai zemes vienībai piešķir kadastra apzīmējumu;

19.2. ieraksta zemes vienības plānoto platību;

19.3. reģistrē vietējās pašvaldības lēmumu, ar kuru apstiprināts detālplānojums vai zemes ierīcības projekts;

19.4. sagatavo informāciju no kadastra informācijas sistēmas kadastrālajai uzmērīšanai zemes vienībā.

20. Kadastra informācijas sistēmā no zemes vienības kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem un datnēm reģistrē:

20.1. zemes vienības platību un platības sadalījumu pa zemes lietošanas veidiem;

20.2. šo noteikumu 109.punktā minētās ziņas par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu;

20.3. mērnieka vārdu, uzvārdu, sertifikāta vai licences numuru.

21. No zemes vienības kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem un datnēm kadastra kartē attēlo šo noteikumu 129.1., 129.2., 129.3. un 129.6.apakšpunktā minētos telpiskos zemes vienības kadastrālās uzmērīšanas datus.

22. Kadastrālas uzmērīšanas datu reģistrāciju kadastra informācijas sistēmā apliecina ar spiedogu uz zemes robežu plāna un uz zemes kadastrālās uzmērīšanas lietas.

23. Kadastra informācijas sistēmā ieraksta šādas vietējās pašvaldības un valsts institūciju sniegtās ziņas:

23.1. zemes vienības adresi, ja tā reģistrēta Valsts adrešu reģistrā;

23.2. nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un tam piekritīgo platību zemes vienībā;

23.3. atzīmi par zemes vienības piekritību valstij vai pašvaldībai;

23.4. atzīmi par zemes vienības atbilstību starpgabala statusam;

23.5. atzīmi par zemes vienības iekļaušanu rezerves zemes fondā;

23.6. atzīmi par zemes vienības atbilstību publisko ūdeņu statusam.

24. Ierosinātājs ir tiesīgs iesniegt Valsts zemes dienestā dokumentu, kas satur šo noteikumu 23.1. un 23.2.apakšpunktā minētās ziņas, pirms ziņu saņemšanas no vietējās pašvaldības vai valsts institūcijas.

25. Pēc zemes vienības kadastrālās uzmērīšanas dokumentu ziņu un vietējās pašvaldības un valsts institūciju sniegto ziņu ierakstīšanas kadastra informācijas sistēmā reģistrē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā aprēķināto zemes vienības kadastrālo vērtību. Zemes vienības reģistrācija kadastra informācijas sistēmā ir pabeigta pēc kadastrālās vērtības reģistrācijas.

26. Pēc zemes vienības reģistrācijas Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība sagatavo apliecinājumu par nekustamā īpašuma objekta reģistrāciju kadastra informācijas sistēmā un ievieto to nekustamā īpašuma kadastra lietā. Otru apliecinājuma eksemplāru sagatavo un izsniedz pēc kadastra subjekta pieprasījuma.

27. Apliecinājumā par nekustamā īpašuma objekta – zemes vienības – reģistrāciju kadastra informācijas sistēmā norāda:

27.1. tā nekustamā īpašuma kadastra numuru, kura sastāvā ir zemes vienība;

27.2. zemes vienības kadastra apzīmējumu;

27.3. zemes vienības adresi;

27.4. zemes vienības platību;

27.5. tās būves kadastra apzīmējumu, kas atrodas uz zemes vienības;

27.6. zemes vienības robežas un izvietojumu;

27.7. zemes vienības reģistrācijas datumu.

28. Kadastra subjekta iesniegumu un zemes vienības reģistrācijai iesniegtos dokumentus (izņemot kadastrālās uzmērīšanas dokumentus) ievieto attiecīgajā nekustamā īpašuma kadastra lietā.

2.2. Zemes vienības daļas reģistrācija

29. Zemes vienības daļu kadastra informācijas sistēmā reģistrē, ja kadastra subjekts vai Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma (turpmāk – Kadastra likums) 24.panta otrās daļas 2.punktā noteiktajos gadījumos vietējā pašvaldība nodala daļu no zemes vienības, neveidojot jaunu nekustamā īpašuma objektu.

30. Zemes vienības daļu kadastra informācijas sistēmā reģistrē, pamatojoties uz ierosinātāja iesniegumu par zemes vienības daļas reģistrāciju un tā grafisko pielikumu – zemes robežu plāna kopiju, kurā attēlota plānotā zemes vienības daļa.

31. Zemes vienības daļas reģistrācija kadastra informācijas sistēmā ietver šādas darbības:

31.1. zemes vienības daļas reģistrācijas ierosināšana;

31.2. kadastra apzīmējuma piešķiršana zemes vienības daļai;

31.3. ziņu ierakstīšana no ierosinātāja iesnieguma un grafiskā pielikuma;

31.4. zemes vienības daļas attēlošana kadastra kartē;

31.5. vietējās pašvaldības un valsts institūciju sniegto ziņu ierakstīšana.

32. Atbilstoši ierosinātāja iesniegumam un tam pievienotajam grafiskajam pielikumam kadastra informācijas sistēmā reģistrē zemes vienības daļas platību un tās sadalījumu pa zemes lietošanas veidiem. Kadastra kartē attēlo šo noteikumu 129.4.apakšpunktā minētos datus atbilstoši grafiskajam pielikumam.

33. Saskaņā ar vietējās pašvaldības un valsts institūciju sniegtajām ziņām zemes vienības daļai reģistrē atbilstošo zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un tam piekritīgo platību zemes vienības daļā, kā arī nekustamā īpašuma lietošanas mērķim piekritīgās platības sadalījumu pa zemes lietošanas veidiem zemes vienības daļā.

34. Pēc zemes vienības daļas noteikšanas dokumentu ziņu ierakstīšanas kadastra informācijas sistēmā reģistrē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā aprēķināto zemes vienības daļas kadastrālo vērtību.

35. Kadastra subjekta iesniegumu un zemes vienības daļas reģistrācijai iesniegtos dokumentus ievieto attiecīgajā nekustamā īpašuma kadastra lietā.

2.3. Būves un telpu grupas reģistrācija

36. Būves reģistrāciju kadastra informācijas sistēmā nereģistrētai būvei ierosina:

36.1. nekustamā īpašuma (zemes) īpašnieks;

36.2. persona, kurai ir tiesības zemes vienībā esošās būves reģistrēt kā patstāvīgu nekustamo īpašumu likuma "Par atjaunotā Latvijas Republikas 1937.gada Civillikuma ievada, mantojuma tiesību un lietu tiesību daļas spēkā stāšanās laiku un kārtību" 14.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos;

36.3. vietējā pašvaldība Kadastra likuma 24.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktajos gadījumos.

37. Būvi un tajā esošās telpu grupas kadastra informācijas sistēmā reģistrē vienlaikus.

38. Telpu grupa uzskatāma par atsevišķu nekustamā īpašuma objektu, ja dzīvojamo māju, kurā atrodas telpu grupa, sadala nekustamajos īpašumos ar tam piederošu kopīpašuma domājamo daļu.

39. Būves reģistrācijai kadastra informācijas sistēmā tās ierosinātājs iesniedz šādus dokumentus:

39.1. iesniegumu;

39.2. dokumentu, kas apliecina būves tiesisku iegūšanu;

39.3. vietējās pašvaldības lēmumu par adreses piešķiršanu, ja būve ir adresācijas objekts.

40. Būves reģistrācija kadastra informācijas sistēmā ietver šādas darbības:

40.1. būves reģistrācijas ierosināšana;

40.2. būves pirmsreģistrācija;

40.3. kadastrālās uzmērīšanas ziņu reģistrācija;

40.4. telpisko būves kadastrālās uzmērīšanas vektordatu datnes ievietošana kadastra informācijas sistēmā;

40.5. vietējās pašvaldības un valsts institūciju sniegto ziņu ierakstīšana;

40.6. būves attēlošana kadastra kartē;

40.7. būves īpašnieka vai tiesiskā valdītāja iesniegto dokumentu ziņu ierakstīšana;

40.8. apliecinājuma sagatavošana par nekustamā īpašuma objekta – būves – reģistrāciju kadastra informācijas sistēmā.

41. Veicot būves pirmsreģistrāciju:

41.1. būvei piešķir kadastra apzīmējumu;

41.2. kadastra kartē attēlo būves atrašanās vietu zemes vienībā;

41.3. atbilstoši kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem vai kadastra subjekta iesniegumam pievienotajam būvprojektam ieraksta apbūves laukumu stāvu skaitu un norāda, vai tā ir dzīvojamā vai nedzīvojamā būve.

42. Būves pirmsreģistrāciju kadastra informācijas sistēmā veic, pamatojoties uz kadastrālā uzmērītāja iesniegto informāciju, ja viņš konstatējis kadastra informācijas sistēmā nereģistrētu būvi, veicot:

42.1. zemes kadastrālo uzmērīšanu;

42.2. citas būves kadastrālo uzmērīšanu.

43. Ja persona ierosina kadastra informācijas sistēmā nereģistrētas būves noteikšanu par nekustamā īpašuma objektu, Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība veic būves pirmsreģistrāciju saskaņā ar iesniegumam pievienoto būvprojektu un sagatavo informāciju no kadastra informācijas sistēmas kadastrālajai uzmērīšanai zemes vienībā.

44. Telpu grupai kadastra apzīmējumu piešķir, reģistrējot būves kadastrālās uzmērīšanas datus atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam, ja būvē ir telpu grupa vai kadastra informācijas sistēmā reģistrētā būvē ir uzmērīta jauna telpu grupa.

45. Atbilstoši būves kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem kadastra informācijas sistēmā reģistrē būves un telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas datus atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam.

46. Atbilstoši būves kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem kadastra kartē attēlo šo noteikumu 129.3.apakšpunktā minētos telpiskos kadastrālās uzmērīšanas datus.

47. Atbilstoši kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem kadastra informācijas sistēmā ieraksta būvei funkcionāli nepieciešamo zemes platību, ja būve ir atsevišķs īpašuma objekts vai daudzdzīvokļu māja, ko sadala dzīvokļa īpašumos.

48. Ja būve neietilpst kadastra informācijas sistēmā reģistrēta nekustamā īpašuma sastāvā, atbilstoši būves īpašnieka vai tiesiskā valdītāja iesniegtajiem būves piederību apliecinošajiem dokumentiem ieraksta:

48.1. īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarētās dzīvesvietas adresi (fiziskajai personai) vai nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi (juridiskajai personai);

48.2. īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam piederošās būves domājamās daļas.

49. Par kadastra subjektu kadastra informācijas sistēmā ieraksta būves īpašnieku, kurš:

49.1. īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kura sastāvā ir zemes vienība, uz kuras atrodas būve, ir nostiprinājis zemesgrāmatā;

49.2. īpašuma tiesības uz būvi ieguvis atbilstoši Kadastra likuma 7.panta otrās daļas 3.punktam.

50. Atbilstoši Valsts adrešu reģistra ziņām kadastra informācijas sistēmā ieraksta vietējās pašvaldības piešķirto būves vai telpu grupas adresi.

51. Pēc būves kadastrālās uzmērīšanas dokumentu ziņu, īpašnieka vai tiesiskā valdītāja iesniegto dokumentu ziņu, kā arī vietējās pašvaldības un valsts institūciju sniegto ziņu ierakstīšanas kadastra informācijas sistēmā reģistrē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā aprēķināto būves kadastrālo vērtību. Būve ir reģistrēta kadastra informācijas sistēmā, ja tai ir aprēķināta un reģistrēta kadastrālā vērtība.

52. Pēc būves reģistrācijas Valsts zemes dienests sagatavo apliecinājumu par nekustamā īpašuma objekta reģistrāciju kadastra informācijas sistēmā un ievieto to nekustamā īpašuma kadastra lietā. Otru apliecinājuma eksemplāru sagatavo un izsniedz pēc kadastra subjekta pieprasījuma.

53. Apliecinājumā par nekustamā īpašuma objekta – būves – reģistrāciju kadastra informācijas sistēmā norāda:

53.1. tā nekustamā īpašuma kadastra numuru, kura sastāvā ir būve;

53.2. tās zemes vienības kadastra apzīmējumu, uz kuras atrodas būve;

53.3. būves kadastra apzīmējumu;

53.4. būves adresi;

53.5. būves ārējo kontūru un izvietojumu zemes vienībā;

53.6. būves reģistrācijas datumu.

54. Ja telpu grupa ir nekustamā īpašuma atsevišķais īpašuma objekts, pēc telpu grupas reģistrācijas Valsts zemes dienests sagatavo apliecinājumu par nekustamā īpašuma objekta reģistrāciju kadastra informācijas sistēmā un ievieto to kadastra lietā atbilstoši šo noteikumu 57.punktam. Otru apliecinājuma eksemplāru sagatavo un izsniedz pēc kadastra subjekta pieprasījuma.

55. Apliecinājumā par nekustamā īpašuma objekta – telpu grupas – reģistrāciju kadastra informācijas sistēmā norāda:

55.1. tā nekustamā īpašuma kadastra numuru, kura sastāvā ir telpu grupa;

55.2. būves kadastra apzīmējumu;

55.3. tās zemes vienības kadastra apzīmējumu, uz kuras atrodas būve;

55.4. telpu grupas kadastra apzīmējumu;

55.5. telpu grupas adresi;

55.6. telpu grupas reģistrācijas datumu.

56. Būves noteikšanas ierosinātāja iesniegumu un iesniegtos dokumentus (izņemot kadastrālās uzmērīšanas dokumentus) ievieto attiecīgajā nekustamā īpašuma kadastra lietā.

57. Telpu grupas noteikšanas ierosinātāja iesniegumu un iesniegtos dokumentus (izņemot kadastrālās uzmērīšanas dokumentus) ievieto attiecīgajā nekustamā īpašuma vai dzīvokļa īpašuma kadastra lietā.

58. Ja būve neietilpst kadastra informācijas sistēmā reģistrēta nekustamā īpašuma sastāvā, reģistrācijai iesniegtos dokumentus ievieto tā nekustamā īpašuma kadastra lietā, kuras sastāvā ir zemes vienība, uz kuras atrodas attiecīgā būve.

2.4. Nekustamā īpašuma reģistrācija

59. Jaunu nekustamo īpašumu kadastra informācijas sistēmā reģistrē, ja:

59.1. pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, no nekustamā īpašuma atdala vienu vai vairākus nekustamā īpašuma objektus vai apvieno vienu vai vairākus nekustamos īpašumus;

59.2. nekustamo īpašumu veido no nekustamā īpašuma objektiem, kuri neietilpst kadastra informācijas sistēmā reģistrēta nekustamā īpašuma sastāvā;

59.3. dzīvokļa īpašumu īpašnieks apvieno vienā nekustamajā īpašumā visus vienā daudzdzīvokļu mājā esošos dzīvokļa īpašumus.

60. Reģistrējot nekustamo īpašumu kadastra informācijas sistēmā:

60.1. nekustamajam īpašumam piešķir kadastra numuru;

60.2. norāda nekustamā īpašuma kadastra subjektu;

60.3. nekustamajam īpašumam piesaista kadastra subjekta iesniegumā norādītos nekustamā īpašuma objektus;

60.4. ieraksta ziņas no dokumentiem;

60.5. sagatavo apliecinājumu par nekustamā īpašuma reģistrāciju kadastra informācijas sistēmā;

60.6. veido nekustamā īpašuma kadastra lietu.

61. Nekustamā īpašuma reģistrāciju kadastra informācijas sistēmā ierosina:

61.1. nekustamā īpašuma īpašnieks, no kura nekustamā īpašuma objektiem veido jaunu nekustamo īpašumu;

61.2. persona, kura tiesiski ieguvusi nekustamā īpašuma objektu;

61.3. valsts institūcija vai pašvaldība pirms valstij vai pašvaldībai piekrītošas zemes ierakstīšanas zemesgrāmatā uz valsts vai pašvaldības vārda.

62. Lai nekustamo īpašumu reģistrētu kadastra informācijas sistēmā, iesniedz šādus dokumentus:

62.1. ierosinātāja iesniegumu;

62.2. vietējās pašvaldības lēmumu par īpašuma nosaukumu (lauku apvidū).

63. Ja jaunu nekustamo īpašumu veido no nekustamā īpašuma objekta, kas neietilpst nekustamā īpašuma sastāvā, iesniegumā par nekustamā īpašuma reģistrāciju kadastra informācijas sistēmā norāda nekustamā īpašuma objekta:

63.1. kadastra apzīmējumu;

63.2. īpašnieka vai tiesiskā valdītāja vārdu, uzvārdu un personas kodu (fiziskām personām) vai nosaukumu un reģistrācijas numuru (juridiskām personām).

64. Ja nekustamo īpašumu veido, sadalot zemesgrāmatā ierakstītu nekustamo īpašumu, iesniegumā par nekustamā īpašuma reģistrāciju kadastra informācijas sistēmā norāda:

64.1. kadastra informācijas sistēmā reģistrētā nekustamā īpašuma kadastra numuru, zemesgrāmatas nodalījuma numuru un īpašnieka vārdu, uzvārdu un personas kodu (fiziskām personām) vai nosaukumu un reģistrācijas numuru (juridiskām personām);

64.2. nekustamā īpašuma objekta(-u) kadastra apzīmējumu(-us).

65. Reģistrējot jaunu nekustamo īpašumu kadastra informācijas sistēmā atbilstoši šo noteikumu 59.1. un 59.3.apakšpunktam, par kadastra subjektu ieraksta sadalāmā vai apvienojamā īpašuma īpašnieku, kā arī ieraksta tam piederošo nekustamā īpašuma domājamo daļu un īpašuma zemesgrāmatas nodalījuma numuru.

66. Reģistrējot jaunu nekustamo īpašumu kadastra informācijas sistēmā atbilstoši šo noteikumu 59.2.apakšpunktam, par jaunā nekustamā īpašuma kadastra subjektu ieraksta tiesisko valdītāju, kurš ieguvis īpašuma tiesības, kā arī ieraksta tam piederošo nekustamā īpašuma domājamo daļu.

67. Pēc nekustamā īpašuma izveidošanas kadastra informācijas sistēmā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā aprēķina un reģistrē nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību un novērtējumu kadastrā. Nekustamā īpašuma reģistrācija kadastra informācijas sistēmā ir pabeigta pēc kadastrālās vērtības reģistrācijas.

68. Pēc nekustamā īpašuma reģistrācijas Valsts zemes dienests sagatavo apliecinājumu par nekustamā īpašuma reģistrāciju kadastra informācijas sistēmā un ievieto to nekustamā īpašuma kadastra lietā. Otru apliecinājuma eksemplāru sagatavo un izsniedz pēc kadastra subjekta pieprasījuma.

69. Apliecinājumā par nekustamā īpašuma reģistrāciju kadastra informācijas sistēmā norāda:

69.1. nekustamā īpašuma kadastra numuru;

69.2. nekustamā īpašuma nosaukumu (lauku apvidū);

69.3. nekustamā īpašuma sastāvu;

69.4. nekustamā īpašuma objekta kadastra apzīmējumu;

69.5. reģistrācijas datumu.

70. Pēc jauna nekustamā īpašuma reģistrācijas kadastra informācijas sistēmā tam veido kadastra lietu. Kadastra lietā kārto nekustamā īpašuma un tā sastāvā esošo nekustamā īpašuma objektu reģistrācijai iesniegtos dokumentus (izņemot nekustamā īpašuma objektu kadastrālās uzmērīšanas dokumentus).

2.5. Dzīvokļa īpašuma reģistrācija

71. Dzīvokļa īpašumus veido, sadalot dzīvokļa īpašumos daudzdzīvokļu māju vai vienu dzīvokļa īpašumu vairākos dzīvokļa īpašumos.

72. Sadalot dzīvokļa īpašumos daudzdzīvokļu māju vai vienu dzīvokļa īpašumu vairākos dzīvokļa īpašumos, Valsts zemes dienesta teritoriālā struktūrvienība aprēķina to kopīpašuma domājamo daļu un kadastra informācijas sistēmā reģistrē jaunus dzīvokļa īpašumus.

73. Jaunu dzīvokļa īpašumu reģistrē, ja kadastrāli uzmērīta (sagatavota telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta) un kadastra informācijas sistēmā reģistrēta telpu grupa – dzīvokļa īpašuma atsevišķais objekts.

74. Reģistrējot dzīvokļa īpašumu kadastra informācijas sistēmā:

74.1. dzīvokļa īpašumam piešķir kadastra numuru;

74.2. norāda dzīvokļa īpašuma kadastra subjektu;

74.3. piesaista dzīvokļa īpašuma atsevišķo objektu – telpu grupu;

74.4. piesaista dzīvokļa īpašuma kopīpašuma objektus;

74.5. aprēķina dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamo daļu;

74.6. ieraksta dokumentos norādītās ziņas;

74.7. sagatavo apliecinājumu par dzīvokļa īpašuma reģistrāciju kadastra informācijas sistēmā atbilstoši šo noteikumu 68.punktam;

74.8. veido dzīvokļa īpašuma kadastra lietu.

75. Dzīvokļa īpašuma reģistrāciju kadastra informācijas sistēmā ierosina:

75.1. nekustamā īpašuma īpašnieks, kurš sadala daudzdzīvokļu māju dzīvokļa īpašumos;

75.2. dzīvokļa īpašuma īpašnieks, kurš vienu dzīvokļa īpašumu sadala vairākos dzīvokļa īpašumos.

76. Lai dzīvokļa īpašumu reģistrētu kadastra informācijas sistēmā, iesniedz šādus dokumentus:

76.1. kadastra subjekta iesniegumu;

76.2. robežu plānu būvju ierakstīšanai zemesgrāmatā, kurā attēlota daudzdzīvokļu mājas uzturēšanai funkcionāli nepieciešamā zemes robeža, ja dzīvokļa īpašumos sadala daudzdzīvokļu māju.

77. Nekustamā īpašuma īpašnieks iesniegumā par daudzdzīvokļu mājas sadalīšanu un dzīvokļa īpašumu reģistrāciju norāda:

77.1. tā nekustamā īpašuma kadastra numuru un zemesgrāmatas nodalījuma numuru, kura sastāvā ir daudzdzīvokļu māja;

77.2. dzīvokļa īpašumos sadalāmās daudzdzīvokļu mājas un zemes vienības kadastra apzīmējumu;

77.3. ar dzīvokļa īpašumiem funkcionāli saistītas būves kadastra apzīmējumu.

78. Dzīvokļa īpašuma īpašnieks, kurš vēlas sadalīt vienu dzīvokļa īpašumu vairākos dzīvokļa īpašumos, iesniegumā norāda:

78.1. dzīvokļa īpašuma kadastra numuru un zemesgrāmatas nodalījuma numuru;

78.2. sadalāmā dzīvokļa īpašuma telpu grupu kadastra apzīmējumus;

78.3. jaunā dzīvokļa īpašuma sastāvā reģistrējamo telpu grupas kadastra apzīmējumu.

79. Reģistrējot jaunu dzīvokļa īpašumu kadastra informācijas sistēmā, par kadastra subjektu ieraksta sadalāmā īpašuma īpašnieku, kā arī ieraksta tam piederošo nekustamā īpašuma domājamo daļu un īpašuma zemesgrāmatas nodalījuma numuru.

80. Reģistrējot jaunu dzīvokļa īpašumu kadastra informācijas sistēmā, par jaunā dzīvokļa īpašuma kadastra subjektu ieraksta tiesisko valdītāju, kurš ieguvis īpašuma tiesības, kā arī ieraksta tam piederošo dzīvokļa īpašuma domājamo daļu.

3. Kadastra datu aktualizācijas kārtība
3.1. Kadastra datu aktualizācijas vispārīgie jautājumi

81. Kadastra datu aktualizācija kadastra informācijas sistēmā ietver šādas darbības:

81.1. kadastra datu aktualizācijas ierosināšana;

81.2. iesniegto dokumentu ziņu reģistrācija;

81.3. valsts informācijas sistēmu ziņu ierakstīšana;

81.4. telpisko kadastrālās uzmērīšanas vektordatu datnes ievietošana un kadastra kartes aktualizācija, ja iesniegti kadastrālās uzmērīšanas dokumenti;

81.5. nekustamā īpašuma kadastra lietas papildināšana.

82. Kadastra datu aktualizāciju kadastra subjekts ierosina, iesniedzot Valsts zemes dienesta teritoriālajā struktūrvienībā iesniegumu un izmaiņas apliecinošu dokumentu.

83. Kadastra datus kadastra informācijas sistēmā aktualizē, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

83.1. kadastra subjekta iesniegums;

83.2. būves (telpu grupas) kadastrālās uzmērīšanas dokumenti;

83.3. zemes kadastrālās uzmērīšanas lieta;

83.4. vietējās pašvaldības lēmums par adreses piešķiršanu vai maiņu;

83.5. vietējās pašvaldības vai valsts institūcijas lēmums par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu;

83.6. vietējās pašvaldības lēmums par nekustamā īpašuma nosaukuma (lauku apvidos) piešķiršanu vai maiņu.

84. Ja saņemtas ziņas no vietējās pašvaldības vai valsts institūcijas, Valsts zemes dienests kadastra informācijas sistēmā aktualizē kadastra datus, neinformējot kadastra subjektu.

85. Pēc kadastra datu aktualizācijas kadastra informācijas sistēmā aktualizē kadastra objekta kadastrālo vērtību un nekustamā īpašuma novērtējumu.

86. Kadastra subjekta iesniegumu un kadastra objekta datu aktualizācijai iesniegtos dokumentus (izņemot kadastrālās uzmērīšanas dokumentus) ievieto nekustamā īpašuma kadastra lietā.

87. Reģistrējot jaunu dzīvokļa īpašumu daudzdzīvokļu mājā, kas ir sadalīta dzīvokļa īpašumos, aprēķina jaunā dzīvokļa īpašuma kopīpašuma domājamo daļu un sagatavo atzinumu atbilstoši likumam "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju". Vienlaikus pārrēķina visu daudzdzīvokļu mājā reģistrēto dzīvokļa īpašumu kopīpašuma domājamo daļu, ja ir mainījusies kopīpašumā esošo objektu platība. Kopīpašuma domājamo daļu summai jāveido viens vesels.

3.2. Zemes vienības datu aktualizācija

88. Zemes vienības datu aktualizācijas kritēriji:

88.1. notikušas izmaiņas zemes vienības robežās un platībā;

88.2. notikušas izmaiņas zemes lietošanas veidos un to platībā;

88.3. mainīts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis;

88.4. noteikts jauns vai mainīts nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājums;

88.5. veikta jauna meža inventarizācija;

88.6. veiktas izmaiņas meliorācijas sistēmā.

89. Atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem kadastra informācijas sistēmā aktualizē:

89.1. zemes vienības robežas un platību;

89.2. zemes lietošanas veidus un to platību;

89.3. nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus;

89.4. būves izvietojumu zemes vienībā.

90. Divu blakus esošu zemes vienību kadastra datus aktualizē vienlaikus, ja no zemes vienības atdalīta daļa, tā pievienota blakus esošajai zemes vienībai un iesniegti kadastrālās uzmērīšanas dokumenti par abām zemes vienībām.

91. Kadastra informācijas sistēmā aktualizē zemes vienības datus atbilstoši šādām valsts informācijas sistēmām:

91.1. atbilstoši Meža valsts reģistram:

91.1.1. mežaudzes vērtību (latos);

91.1.2. zemes vienības meža platību;

91.1.3. zemes vienības meža zemes ballhektāru summu;

91.1.4. jaunaudzes un apmežojumu jaunaudžu vecumā platību;

91.1.5. jaunaudzes un apmežojumu jaunaudžu vecumā platības ballhektāru summu;

91.1.6. jaunaudzes un apmežojumu jaunaudžu vecumā platības ballhektāru summas samazinājumu;

91.1.7. ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamo meža zemes platību;

91.1.8. ar nodokli apliekamās meža zemes platības ballhektāru summas samazinājumu;

91.2. atbilstoši Meliorācijas kadastram – meliorēto lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību zemes vienībā;

91.3. atbilstoši Valsts adrešu reģistram – zemes vienības adresi;

91.4. atbilstoši valsts informācijas sistēmām, kas uztur informāciju par aizsargjoslām, īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un citiem objektiem, kas izraisa nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus, – apgrūtinātās teritorijas robežu un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikācijas kodu.

92. Atbilstoši vietējās pašvaldības dokumentiem kadastra informācijas sistēmā aktualizē šādus datus:

92.1. zemes vienības adresi, ja noteikta jauna adrese;

92.2. nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un tam piekritīgo platību zemes vienībā.

93. Atbilstoši Kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 2.punktā minēto institūciju iesniegtajiem dokumentiem kadastra informācijas sistēmā aktualizē datus par zemes vienības nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un tam piekritīgo platību.

3.3. Zemes vienības daļas datu aktualizācija

94. Zemes vienības daļas datus aktualizē, ja zemes vienības daļa kadastrāli uzmērīta vai zemes vienībai, kurā noteikta zemes vienības daļa, mainīts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis.

95. Atbilstoši zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem aktualizē:

95.1. zemes vienības daļas platību un tās sadalījumu pa zemes lietošanas veidiem;

95.2. kadastra kartē – šo noteikumu 129.4.apakšpunktā minētos zemes vienības daļas vektordatus;

95.3. mērnieka vārdu, uzvārdu, sertifikāta vai licences numuru.

96. Kadastra informācijas sistēmā ievieto zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas vektordatu datni.

97. Atbilstoši vietējās pašvaldības vai Kadastra likuma 9.panta pirmās daļas 2.punktā minēto institūciju dokumentiem aktualizē zemes vienības daļas nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un tam piekritīgo platību zemes vienības daļā.

3.4. Būves un telpu grupas datu aktualizācija

98. Būves vai telpu grupas datu aktualizācijas kritēriji:

98.1. notikusi būves, telpu grupas pārbūve, rekonstrukcija vai renovācija;

98.2. mainīts būves galvenais lietošanas veids vai telpu grupas lietošanas veids;

98.3. būvei kā atsevišķam nekustamā īpašuma objektam uzlikts vai noņemts atsavināšanas aizliegums, ja būve nav ierakstīta zemesgrāmatā;

98.4. notikušas izmaiņas būves nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumā;

98.5. noteikta vai mainīta būves vai telpu grupas adrese;

98.6. mainīta atzīme par patvaļīgas būvniecības pazīmi;

98.7. mainījies būves fiziskais stāvoklis.

99. Atbilstoši vietējās pašvaldības dokumentiem aktualizē šādus būves vai telpu grupas datus:

99.1. adresi, ja noteikta jauna adrese;

99.2. būves vai telpu grupas lietošanas veidu;

99.3. atzīmi par patvaļīgas būvniecības pazīmēm;

99.4. datumu, kad būve pieņemta ekspluatācijā.

100. Atbilstoši valsts informācijas sistēmām aktualizē šādus būves vai telpu grupas datus:

100.1. atbilstoši Valsts adrešu reģistram – adresi, ja noteikta jauna vai mainīta esošā adrese;

100.2. atbilstoši Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas reģistram – nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu, ja būvei noteikts valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa statuss.

3.5. Nekustamā īpašuma un dzīvokļa īpašuma datu aktualizācija

101. Nekustamā īpašuma un dzīvokļa īpašuma datu aktualizācijas kritēriji:

101.1. pēc darījuma mainījies kadastra subjekts vai kadastra subjektam piederošā nekustamā īpašuma domājamā daļa;

101.2. notikušas izmaiņas kadastra subjekta personas datos;

101.3. mainīts nekustamā īpašuma nosaukums (lauku apvidū);

101.4. nodots lietošanā nekustamais īpašums;

101.5. iznomāts nekustamais īpašums vai tā daļa;

101.6. nekustamais īpašums ierakstīts zemesgrāmatā, un tam piešķirts nodalījuma numurs.

102. Atbilstoši kadastra subjekta iesniegumam un darījuma aktam kadastra informācijas sistēmā aktualizē šādus nekustamā īpašuma un dzīvokļa īpašuma datus:

102.1. kadastra subjektu un tam piederošo nekustamā īpašuma vai dzīvokļa īpašuma domājamo daļu;

102.2. nekustamā īpašuma vai dzīvokļa īpašuma sastāvu.

103. Atbilstoši valsts informācijas sistēmām kadastra informācijas sistēmā aktualizē šādus nekustamā īpašuma un dzīvokļa īpašuma datus:

103.1. atbilstoši Valsts vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai – nekustamā īpašuma nodalījuma numuru un īpašnieku;

103.2. atbilstoši Iedzīvotāju reģistram – kadastra subjekta vārdu, uzvārdu un adresi (fiziskām personām);

103.3. atbilstoši komercreģistram vai Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistram – kadastra subjekta nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi (juridiskām personām).

104. Atbilstoši vietējās pašvaldības dokumentiem kadastra informācijas sistēmā aktualizē šādus nekustamā īpašuma un dzīvokļa īpašuma datus:

104.1. nekustamā īpašuma nosaukumu (lauku apvidū);

104.2. iznomāto pašvaldības nekustamo īpašumu vai tā daļu un nomnieku.

105. Atbilstoši valsts institūciju dokumentiem kadastra informācijas sistēmā aktualizē datus par iznomāto valsts institūcijas nekustamo īpašumu (valdījumu) vai tā daļu un nomnieku.

106. Visu daudzdzīvokļu mājā reģistrēto dzīvokļa īpašumu kopīpašuma domājamo daļu Valsts zemes dienests pārrēķina, ja ir mainījusies kopīpašumā esošo objektu platība. Kopīpašuma domājamo daļu summai jāveido viens vesels.

4. Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma reģistrācija un aktualizācija

107. Kadastra informācijas sistēmā reģistrē nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu – zemes vienības teritoriju vai būvi, kurā saskaņā ar normatīvo aktu, līgumu vai tiesas nolēmumu ir noteikts lietošanas tiesību aprobežojums vai saimnieciskās darbības ierobežojums.

108. Kadastra informācijas sistēmā nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus reģistrē atbilstoši kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem, dokumentiem par ceļa servitūta un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma nodibināšanu un atbilstoši valsts informācijas sistēmām, kuras uztur aizsargjoslas un īpaši aizsargājamās teritorijas un citus objektus, kas izraisa nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus.

109. Atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem kadastra informācijas sistēmā par apvidū uzmērītu nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu reģistrē šādas ziņas:

109.1. kārtas numurs zemes vienībā;

109.2. nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikācijas kods un apraksts;

109.3. konkrētā nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma apraksts un apgrūtinājumu izraisošā objekta nosaukums;

109.4. konkrētā nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma teritorijas platība un tās mērvienība;

109.5. telpiskie nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma dati – ceļa servitūta robeža (kontūra).

110. Bez kadastrālās uzmērīšanas kadastra informācijas sistēmā ieraksta nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu, ja:

110.1. kadastra subjekts reģistrācijai iesniedz dokumentu par ceļa servitūta nodibināšanu un tā grafisko pielikumu – zemes robežu plānu, kurā iezīmēta ceļa servitūta atrašanās vieta;

110.2. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija sniedz ziņas par būves kultūras pieminekļa statusu;

110.3. Valsts vides dienesta attiecīgā reģionālā vides pārvalde sniedz ziņas par zemes vienības atrašanos piesārņotā teritorijā;

110.4. atbildīgā institūcija iesniedz lēmumu par mikrolieguma izveidošanu, kurā norādīts zemes vienības kadastra apzīmējums un mikrolieguma aizņemtā platība.

111. Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu no valsts informācijas sistēmām, kas uztur aizsargjoslas, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un citus objektus, kas izraisa nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus, Valsts zemes dienests nosaka digitāli, savietojot apgrūtināto teritoriju robežu karti ar kadastra informācijas sistēmas datiem. Kadastra informācijas sistēmā reģistrē:

111.1. nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikācijas kodu un aprakstu;

111.2. zemes vienības nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma teritorijas platību un tās mērvienību;

111.3. nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma robežu (kontūru).

112. Digitāli noteiktos nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus izmanto kadastrālajai vērtēšanai un informācijas sagatavošanai kadastrālajai uzmērīšanai zemes vienībā.

113. Lai nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu ierakstītu zemesgrāmatā, sagatavo kadastra izziņu par šo noteikumu 109. un 110.punktā minētajiem nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem.

114. Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus aktualizē, ja iesniegti:

114.1. kadastrālās uzmērīšanas dokumenti vai dokumenti par ceļa servitūta nodibināšanu;

114.2. dati no valsts informācijas sistēmām, kuras uztur aizsargjoslas, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un citus objektus, kas izraisa nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus.

115. Ierakstu par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu kadastra informācijas sistēmā dzēš, ja:

115.1. kadastrālās uzmērīšanas dokuments nesatur ziņas par kadastra informācijas sistēmā reģistrētu nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu;

115.2. dati no valsts informācijas sistēmām, kuras uztur aizsargjoslas, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un citus objektus, kas izraisa nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumus, nesatur ziņas par iepriekš kadastra informācijas sistēmā reģistrētu nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu;

115.3. iesniegts dokuments par ceļa servitūta izbeigšanu;

115.4. nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājums kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēts, pamatojoties uz valsts vai pašvaldības institūcijas dokumentu, nav iezīmēts zemes vienības robežu plānā un attiecīgā valsts vai pašvaldības institūcija izsniedz dokumentu par apgrūtinājuma dzēšanu;

115.5. zemes vienībai ir noteikts nekustamā īpašuma apgrūtinājums – citai personai piederošas būves, bet šīs būves dabā neeksistē un zemes īpašnieks ierosina šo būvju neesības fakta konstatāciju.

5. Kadastra objekta identifikatora veidošanas principi

116. Lai nodrošinātu kadastra objektu identifikāciju, Valsts zemes dienests nosaka kadastrālās teritorijas, kas sadalītas kadastra grupās:

116.1. kadastrālā teritorija ir kadastra informācijas sistēmā reģistrēta un kadastra kartē attēlota nosacīta teritorija atbilstoši Latvijas Republikas administratīvi teritoriālajam iedalījumam pēc stāvokļa uz 1996.gada 1.maiju;

116.2. kadastra grupa ir kadastrālās teritorijas daļa.

117. Kadastra apzīmējumus veido saskaņā ar hierarhijas principu, kas noteikts atbilstoši šo noteikumu 118., 119., 120. un 121.punktam.

118. Kadastra apzīmējumu zemes vienībai veido no 11 cipariem:

118.1. kadastrālās teritorijas četrciparu koda;

118.2. kadastra grupas trīsciparu koda;

118.3. zemes vienības kārtas numura kadastra grupā (četrciparu kods).

119. Kadastra apzīmējumu būvei veido no 14 cipariem:

119.1. tās zemes vienības kadastra apzīmējuma, uz kuras atrodas būve reģistrācijas brīdī;

119.2. būves kārtas numura zemes vienībā (trīsciparu kods).

120. Kadastra apzīmējumu telpu grupai veido no 17 cipariem:

120.1. tās būves kadastra apzīmējuma, kurā atrodas telpu grupa;

120.2. telpu grupas kārtas numura būvē (trīsciparu kods).

121. Zemes vienības daļas kadastra apzīmējumu veido no 15 cipariem:

121.1. tās zemes vienības kadastra apzīmējuma, kurā izveidota zemes vienības daļa;

121.2. norādes uz zemes vienības daļu (cipars 8);

121.3. zemes vienības daļas kārtas numura zemes vienībā (trīsciparu kods).

6. Personas identifikatora piešķiršanas kārtība

122. Personām, kuras ierosina kadastra objekta formēšanu un kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepiešķir personas identifikatoru, to piešķir kadastra informācijas sistēmā.

123. Personas identifikatoru, kas piešķirts kadastra informācijas sistēmā, maina pēc informācijas saņemšanas no Iedzīvotāju reģistra.

7. Kadastra datu saturs un kadastra karte

124. Kadastra informācijas sistēmā uzturamo kadastra datu saturs norādīts šo noteikumu 1.pielikumā.

125. Kadastra karti veido kā digitālu pārskata karti par zemes vienību, būvju, nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu un zemes vienību daļu savstarpējo izvietojumu teritorijā. Tās veidošanai izmanto digitālos nekustamā īpašuma objektu kadastrālās uzmērīšanas datus vektordatu formā.

126. Kadastra kartes taisnleņķa koordinātu tīkls atbilst Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmai LKS-92.

127. Kadastra objektus kadastra kartē attēlo atbilstoši kadastrālās uzmērīšanas precizitātei.

128. Kadastra kartes mēroga noteiktība pilsētās un ciemos ir 1:2000 un lauku apvidos – 1:10000.

129. Kadastra kartē atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam norāda kadastra objekta kadastra apzīmējumu un attēlo šādus telpiskos datus:

129.1. zemes vienības robežas;

129.2. zemes vienības robežpunktus;

129.3. būves ārējo kontūru un izvietojumu zemes vienībā;

129.4. zemes vienības daļas robežas;

129.5. zemes vienības daļas robežpunktus;

129.6. nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma aizņemtās teritorijas robežu un identifikatoru.

130. Kadastra kartē attēlo kadastrālo teritoriju un kadastra grupu robežas, nosaukumus, kodus un numurus atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam.

8. Kadastra datu labošanas kārtība

131. Valsts zemes dienests kadastra datus kadastra informācijas sistēmā labo, ja persona konstatē kadastra datu vai kadastra dokumentu neatbilstību Valsts zemes dienestā iesniegtajos dokumentos norādītajām ziņām.

132. Ja šo noteikumu 131.punktā minēto neatbilstību konstatē pašvaldība vai valsts institūcija, tā informē Valsts zemes dienestu vai Valsts zemes dienesta teritoriālo struktūrvienību.

133. Ja šo noteikumu 131.punktā minēto neatbilstību konstatē kadastra subjekts, viņš Valsts zemes dienesta teritoriālajā struktūrvienībā iesniedz iesniegumu, kam pievienots kadastra dokumenta oriģināls.

134. Kadastra subjekts iesniegumā norāda:

134.1. adresātu (attiecīgās Valsts zemes dienesta teritoriālās struktūrvienības nosaukumu);

134.2. fiziska persona – iesniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarēto adresi, juridiska persona – nosaukumu, juridisko adresi un reģistrācijas numuru;

134.3. konstatēto kadastra datu neatbilstību kadastra dokumentā;

134.4. dokumentu, kas satur atbilstošās ziņas, uz kurām pamatojoties jālabo dati kadastra informācijas sistēmā.

135. Ja Valsts zemes dienests konstatē, ka kadastra dati ir kļūdaini, tos nekavējoties labo un, ja nepieciešams, sagatavo jaunu kadastra dokumentu, vienlaikus anulējot iepriekš izsniegto kadastra dokumentu.

136. Ja, pārbaudot personas iesniegto dokumentu un nekustamā īpašuma lietā esošos dokumentus, konstatē, ka kadastra informācijas sistēmas dati atbilst Valsts zemes dienesta rīcībā esošajiem dokumentiem, par to normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informē personu un atdod iesniegto dokumentu.

9. Kadastra datu uzturēšanas kārtība

137. Valsts zemes dienests nodrošina kadastra informācijas sistēmas darbību un kadastra datu drošību atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

138. Kadastra informācijas sistēma datus uztur centralizētā datubāzē.

139. Kadastrālo vērtību bāzi uztur kadastra informācijas sistēmā.

140. Uz katra gada 1.janvāri sagatavo pilnu kadastra informācijas sistēmas kadastra datu kopiju un līdz 15.janvārim nodod to Valsts zemes dienesta arhīvā.

141. Katram kadastra informācijas sistēmas lietotājam Valsts zemes dienests piešķir tiesības darbam ar kadastra datiem saskaņā ar līgumu.

142. Datus par valsts informācijas sistēmu ziņu ierakstīšanu kadastra informācijas sistēmā saglabā tikai kadastra informācijas sistēmā.

10. Ieraksta par kadastra objektu dzēšanas un atjaunošanas kārtība

143. Ierakstu par nekustamā īpašuma objektu kadastra informācijas sistēmā dzēš, ja to ierosina kadastra subjekts, apvienojot vairākus viena veida nekustamā īpašuma objektus vienā. Ierakstu par būvi kadastra informācijas sistēmā dzēš arī tad, ja kadastrālajā uzmērīšanā konstatēta būves neesība dabā.

144. Ierakstu par kadastra objektu dzēš, veicot šādas darbības:

144.1. ierosina dzēst ierakstu par nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļu;

144.2. sagatavo aktu par kadastra objekta ieraksta dzēšanu un kadastra apzīmējuma vai numura anulēšanu kadastra informācijas sistēmā;

144.3. dzēš ierakstu par kadastra objektu;

144.4. anulē dzēstā nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas lietu;

144.5. papildina nekustamā īpašuma kadastra lietu.

145. Aktu par kadastra objekta ieraksta dzēšanu un kadastra apzīmējuma anulēšanu kadastra informācijas sistēmā pievieno tā nekustamā īpašuma kadastra lietai, kura sastāvā ir objekts, par kuru dzēsts ieraksts.

146. Lai dzēstu ierakstu par zemes vienību, iesniedz kadastrālās uzmērīšanas lietu, ja apvieno divas vai vairākas kadastra informācijas sistēmā reģistrētas zemes vienības.

147. Ieraksta par zemes vienības daļu dzēšanas pamatojums ir iesniegums par zemes vienības daļas dzēšanu, ko iesniedz tā nekustamā īpašuma īpašnieks (ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs), kura sastāvā ir attiecīgā zemes vienības daļa.

148. Ieraksta par būvi dzēšanas pamatojums ir būves kadastrālā uzmērītāja sagatavotais akts par būves neesību, kuru parakstījis būves īpašnieks (ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs).

149. Ja būves īpašnieks (ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs) nav parakstījis aktu par būves neesību, kadastra informācijas sistēmā būvei reģistrē pazīmi "Kadastrālajā uzmērīšanā būve dabā nav konstatēta".

150. Telpu grupai aktu par kadastra objekta ieraksta dzēšanu un kadastra apzīmējuma anulēšanu kadastra informācijas sistēmā sagatavo, ja telpu grupa ir dzīvokļa īpašuma atsevišķais objekts.

151. Ierakstu par telpu grupu kadastra informācijas sistēmā dzēš, ja apvieno divas vai vairākas telpu grupas vienā telpu grupā vai dzēš ierakstu par būvi, kuras sastāvā ir telpu grupa.

152. Ierakstu par nekustamo īpašumu vai dzīvokļa īpašumu kadastra informācijas sistēmā dzēš, ja saņemts Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas paziņojums vai zemesgrāmatas nodaļas izsniegts nodalījuma noraksts par nekustamo īpašumu apvienošanu vai nekustamā īpašuma nodalījuma slēgšanu.

153. Aktu par kadastra objekta ieraksta dzēšanu un kadastra numura anulēšanu kadastra informācijas sistēmā pievieno nekustamā īpašuma kadastra lietai, izdarot atzīmi, ka kadastra informācijas sistēmā dzēsts ieraksts par nekustamo īpašumu.

154. Valsts zemes dienests kadastra informācijas sistēmā atjauno ierakstu par kadastra objektu, pamatojoties uz spēkā esošu tiesas nolēmumu.

11. Noslēguma jautājumi

155. Zemes reformas laikā valstij un pašvaldībai piekrītošo un lietošanā nepiešķirto zemi saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" reģistrē kadastra informācijas sistēmā kā nekustamo īpašumu.

156. Par pašvaldībai piekrītošās zemes kadastra subjektu kadastra informācijas sistēmā ieraksta to pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgā zemes vienība.

157. Par valstij piekrītošās zemes kadastra subjektu kadastra informācijas sistēmā ieraksta valsts institūciju, uz kuras vārda nekustamais īpašums ierakstāms zemesgrāmatā saskaņā ar iesniegto Ministru kabineta rīkojumu. Ja dokumenti nav iesniegti, kadastra subjektu kadastra informācijas sistēmā neieraksta.

158. Zemes reformas laikā, pamatojoties uz vietējās pašvaldības lēmumu par zemes piešķiršanu lietošanā, kadastra informācijas sistēmā reģistrē nekustamo īpašumu un ieraksta kadastra subjektu (lietotāju). Atbilstoši minētajam lēmumam un tā grafiskajam pielikumam kadastra informācijas sistēmā reģistrē projektētās zemes vienības un attēlo tās kadastra kartē.

159. Līdz visu zemes vienību kadastrālajai uzmērīšanai, attēlojot tās kadastra kartē, zemes vienību robežas aktualizē, ņemot vērā augstākas precizitātes kadastrālās uzmērīšanas datus un ievērojot šādas prioritātes:

159.1. uzmērīta zemes vienība;

159.2. ierādīta zemes vienība;

159.3. projektēta zemes vienība.

160. Zemes reformas laikā kadastra informācijas sistēmā personas datus ieraksta atbilstoši iesniegtajiem dokumentiem. Ja dokumenta sagatavošanas vai iesniegšanas dienā personai nav piešķirts personas kods, personas datus ieraksta, norādot kadastra informācijas sistēmas piešķirtu identifikatoru.

161. Ja zemes reformas laikā kadastra subjekts nav iesniedzis būves piederību apliecinošus dokumentus, kadastra informācijas sistēmā lietotāju ieraksta atbilstoši vietējās pašvaldības un valsts institūciju sniegtajām ziņām vai ieraksta atzīmi, ka būves piederība nav noskaidrota.

162. Ja zemes reformas laikā būve kadastra informācijas sistēmā reģistrēta, pamatojoties uz ēku masveida apsekošanas dokumentiem, un tās piederība nav noskaidrota, un, veicot kadastrālo uzmērīšanu, būve dabā nav konstatēta, ierakstu par būvi kadastra informācijas sistēmā dzēš, pamatojoties uz būves kadastrālā uzmērītāja sagatavoto dokumentu.

163. Līdz zemes reformas pabeigšanai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un tam piekritīgo platību par valstij piekrītošo zemi kadastra informācijas sistēmā ieraksta atbilstoši dokumentam, kuru iesniedz valsts institūcija, kuras personā uz valsts vārda zeme ierakstāma zemesgrāmatā.

164. Privatizācijas procesā iegūtos dzīvokļa īpašumus reģistrē kadastra informācijas sistēmā, pamatojoties uz personas iesniegtajiem dokumentiem vai privatizāciju veicošās institūcijas iesniegtajām ziņām.

165. Līdz nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā ierakstu par nekustamo īpašumu kadastra informācijas sistēmā dzēš, ja dzēsti visi ieraksti par nekustamā īpašuma objektiem vai nekustamā īpašuma objekti pievienoti citam nekustamajam īpašumam un ja iesniegts:

165.1. pašvaldības vai valsts iestādes lēmums par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu atbilstoši likuma "Par zemes lietošanu un zemes ierīcību" 33.pantam;

165.2. pašvaldības vai valsts iestādes lēmums par visu nekustamā īpašuma objektu pievienošanu citam nekustamajam īpašumam;

165.3. akts par būves neesību, ja būve, par kuru tas sastādīts, ir vienīgais ēku (būvju) īpašuma objekts un aktu par būves neesību ir parakstījis būves īpašnieks;

165.4. lēmums par divu vai vairāku dzīvokļa īpašumu apvienošanu vienā dzīvokļa īpašumā;

165.5. lēmums, kas atceļ agrāk pieņemtu lēmumu par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas sadalīšanu dzīvokļa īpašumos.

166. Šo noteikumu 111.punktā minēto nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu reģistrāciju un aktualizāciju atbilstoši valsts informācijas sistēmām kadastra informācijas sistēmā uzsāk pēc apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izstrādāšanas un attiecīgās programmatūras ieviešanas.

167. Līdz dzīvokļa īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā, pamatojoties uz tiesas nolēmumu, maksātnespējas procesa administratora pieteikumu, zvērināta tiesu izpildītāja pieprasījumu, nodokļu administrācijas lēmumu vai kriminālprocesa virzītāja lēmumu, kadastra informācijas sistēmā dzīvoklim, mākslinieka darbnīcai, neapdzīvojamajai telpai, kas nodota īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, vai dzīvoklim, kas privatizēts vai atsavināts likumā "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju", likumā "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" vai Latvijas PSR Ministru padomes un Latvijas Republikāniskās arodbiedrību padomes 1989.gada 24.jūlija lēmumā Nr.171 "Par valsts un sabiedriskā dzīvokļu fonda dzīvokļu un māju pārdošanu pilsoņiem personiskajā īpašumā" noteiktajā kārtībā, ieraksta vai dzēš atzīmi par atsavināšanas aizliegumu.

168. Līdz nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā, pamatojoties uz tiesas nolēmumu, maksātnespējas procesa administratora pieteikumu, zvērināta tiesu izpildītāja pieprasījumu, nodokļu administrācijas lēmumu vai kriminālprocesa virzītāja lēmumu, būvei kadastra informācijas sistēmā ieraksta vai dzēš atzīmi par atsavināšanas aizliegumu.

169. Ja būvei vai dzīvoklim, mākslinieka darbnīcai, neapdzīvojamai telpai, kas nodota īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, vai dzīvoklim, kas privatizēts vai atsavināts likumā "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju", likumā "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" vai Latvijas PSR Ministru padomes un Latvijas Republikāniskās arodbiedrību padomes 1989.gada 24.jūlija lēmumā Nr.171 "Par valsts un sabiedriskā dzīvokļu fonda dzīvokļu un māju pārdošanu pilsoņiem personiskajā īpašumā" noteiktajā kārtībā, kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēta atzīme par atsavināšanas aizliegumu, tad pēc informācijas saņemšanas no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā atzīmi par atsavināšanas aizliegumu kadastra informācijas sistēmā dzēš.

170. Ja kadastrāli uzmēra zemes vienību, kuras robežu plānā daļa no zemes vienības ir attēlota kā "Cits zemes lietojums", Valsts zemes dienests, sagatavojot informāciju no kadastra informācijas sistēmas kadastrālajai uzmērīšanai, veic zemes vienības pirmsreģistrāciju, daļai no zemes vienības – "Citam zemes lietojumam", kā arī atlikušajai daļai no zemes vienības piešķirot kadastra apzīmējumus. Zemes vienības datu aktualizāciju kadastra informācijas sistēmā veic pēc kadastrālās uzmērīšanas datu saņemšanas.

171. Ja pašvaldība pirms vai pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas zemes reformas ietvaros sadala zemes vienību atbilstoši Zemes ierīcības likuma pārejas noteikumu 1.punktam un ar kompetentās institūcijas lēmumu nav noteikts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis, sadalītajām zemes vienībām kadastra informācijas sistēmā reģistrē tādu nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, kāds bija zemes vienībai pirms tās sadalīšanas.

172. Valsts zemes dienests 2010.gada 1.martā dzēš kadastra informācijas sistēmā ēku masveida apsekošanas rezultātā reģistrētos datus, ja pirms tam būvei ir veikta kadastrālā uzmērīšana un kadastrālās uzmērīšanas lieta saskaņā ar Kadastra likumu atbilst kadastra dokumentam.

173. Līdz 2010.gada 1.jūlijam Valsts zemes dienests kadastra informācijas sistēmā:

173.1. atbilstoši vietējās pašvaldības sniegtajai informācijai ieraksta, aktualizē vai noņem pazīmi par zemes vienības, būves vai telpu grupas neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši likumam "Par nekustamā īpašuma nodokli" un informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju;

173.2. aktualizē būves vai telpu grupas datus, ja mainīta pazīme par būves vai telpu grupas neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli atbilstoši likumam "Par nekustamā īpašuma nodokli";

173.3. uztur ziņas par platību, kas apliekama ar nekustamā īpašuma nodokli, līdz visu ēkā esošo telpu grupu reģistrācijai kadastra informācijas sistēmā vai, ja vietējās pašvaldības rīcībā nav šādas informācijas, līdz nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju un ar nodokli apliekamo objektu sarakstu sagatavošanai kadastra informācijas sistēmā;

173.4. uztur datus atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumam.

174. Šo noteikumu 44. un 45.punktā minētajos gadījumos būves un telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas datus kadastra informācijas sistēmā reģistrē atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumam.

175. Šo noteikumu 1.pielikums stājas spēkā 2010.gada 1.jūlijā.

176. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.martā.

Ministru prezidenta vietā – finanšu ministrs E.Repše

Tieslietu ministrs M.Segliņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 23.februāra noteikumiem Nr.193
Kadastra informācijas sistēmas kadastra datu saturs

Nr.
p.k.

Kadastra objekts

Kadastra datu grupa

Kadastra dati

1

2

3

4

1.Zemes vienība  
1.1. zemes vienības dati 
1.1.1.  kadastra apzīmējums
1.1.2.  Valsts adrešu reģistra adreses kods un adreses dati
1.1.3.  administratīvi teritoriālo vienību klasifikācijas kods
1.1.4.  zemes vienības īpašuma tiesību statusa kods un apraksts
1.1.5.  zemes vienības iegūšanas veida kods un apraksts
1.1.6.  kadastrālā vērtība
1.1.7.  mežaudzes vērtība
1.1.8.  norāde uz nekustamo īpašumu, kurā ietilpst zemes vienība
1.1.9.  norāde uz kadastrālo teritoriju un kadastra grupu
1.1.10.  norāde uz kadastra karti
1.2. dati par plānotās zemes vienības pirmsreģistrāciju 
1.2.1.  numurs
1.2.2.  kadastra apzīmējums
1.2.3.  plānotā platība
1.2.4.  norāde uz zemes vienību
1.3. zemes vienības kadastra kartes dati 
1.3.1.  kadastra apzīmējums
1.3.2.  robeža
1.3.3.  robežpunkti
1.4. zemes vienības kadastrālās uzmērīšanas telpisko datu datne 
2.Zemes vienības daļa  
2.1. zemes vienības daļas dati 
2.1.1.  kadastra apzīmējums
2.1.2.  kadastrālā vērtība
2.1.3.  norāde uz zemes vienību
2.1.4.  norāde uz kadastra karti
2.2. zemes vienības daļas kadastra kartes dati 
2.2.1.  kadastra apzīmējums
2.2.2.  robeža
2.2.3.  robežpunkti
2.3. zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas telpisko datu datne 
3.Kadastra dati, kas raksturo zemes vienību un zemes vienības daļu  
3.1. platības sadalījums pa zemes lietošanas veidiem (eksplikācija) 
3.1.1.  platība
3.1.2.  lauksaimniecībā izmantojamā zeme
3.1.3  aramzeme
3.1.4.  augļu dārzi
3.1.5.  ganības
3.1.6.  pļavas
3.1.7.  meži
3.1.8.  krūmāji
3.1.9.  purvi
3.1.10.  zem ūdeņiem
3.1.11.  zem zivju dīķiem
3.1.12.  zem ēkām un pagalmiem
3.1.13.  zem ceļiem
3.1.14.  pārējās zemes
3.1.15.  meliorētā lauksaimniecībā izmantojamā zeme
3.1.16.  norāde uz zemes vienību, zemes vienības daļu vai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
3.2. dati par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
3.2.1.  klasifikācijas kods un nosaukums
3.2.2.  piekritīgā platība zemes vienībā vai zemes vienības daļā
3.2.3.  platības sadalījums pa zemes lietošanas veidiem (eksplikācija)
3.3. dati par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu 
3.3.1.  numurs
3.3.2.  noteikšanas datums
3.3.3.  klasifikācijas kods un apraksts
3.3.4.  apraksts zemes robežu plānā
3.3.5.  nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumam piekritīgā platība zemes vienībā
3.3.6.  norāde uz dokumentu
3.3.7.  norāde uz nekustamā īpašuma objektu
3.4. dati par zemes vienības vai zemes vienības daļas kadastrālo uzmērīšanu 
3.4.1.  uzmērītā platība
3.4.2.  mērniecības metode
3.4.3.  kadastrālās uzmērīšanas datums
3.4.4.  kadastrālā uzmērītāja sertifikāta numurs
3.4.5.  kadastrālā uzmērītāja vārds, uzvārds
3.5. kadastrālās vērtēšanas dati 
3.5.1.  zemes kadastrālo vērtību bāze
3.5.2.  apgrūtinājumu korekcijas koeficients
3.5.3.  piesārņojuma korekcijas koeficients
3.5.4.  dzīvojamās mājas ietekmes konstante
3.5.5.  zemes vienības lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējums ballēs
3.5.6.  zemes vienības meža zemes ballhektāru summa
3.5.7.  jaunaudzes un apmežojumu jaunaudžu vecumā platības ballhektāru summa
3.5.8.  jaunaudzes un apmežojumu jaunaudžu vecumā platības ballhektāru summas samazinājums
3.5.9.  jaunaudzes un apmežojumu jaunaudžu vecumā platība
3.5.10.  ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamās meža zemes platība
3.5.11.  ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamās meža zemes platības ballhektāru summas samazinājums
3.5.12.  kadastrālās vērtības noteikšanas datums
4.Būve  
4.1. būves dati 
4.1.1.  kadastra apzīmējums
4.1.2.  Valsts adrešu reģistra adreses kods un adreses dati
4.1.3.  būves piederības statuss (pieder zemes īpašniekam, nepieder zemes īpašniekam, jaukta būves piederība, ietilpst ēku (būvju) īpašuma sastāvā, nenoskaidrota būves piederība)
4.1.4.  vēsturiskais liters
4.1.5.  vēsturiskais nosaukums
4.1.6.  būves kadastrālā vērtība
4.1.7.  pazīme "būve dabā neeksistē"
4.1.8.  norāde uz zemes vienību, uz kuras atrodas būve
4.1.9.  norāde uz nekustamo īpašumu, kurā ietilpst būve
4.1.10.  norāde uz kadastra subjektu
4.1.11.  norāde uz nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu
4.1.12.  norāde uz atsavināšanas aizliegumu
4.1.13.  norāde uz dokumentu
4.2. būves kadastrālās uzmērīšanas dati 
4.2.1.  nosaukums
4.2.2.  būves tips
4.2.3.  būves galvenais lietošanas veids
4.2.4.  kopējā platība
4.2.5.  apbūves laukums
4.2.6.  ēkas virszemes un pazemes stāvu skaits
4.2.7.  ārsienu materiāls
4.2.8.  būves telpu grupu skaits
4.2.9.  ekspluatācijā pieņemšanas gads
4.2.10.  būves fiziskais stāvoklis
4.2.11.  kadastrālās uzmērīšanas datums
4.2.12.  atzīme par patvaļīgas būvniecības pazīmēm
4.2.13.  norāde uz zemes vienību, uz kuras atrodas būve
4.2.14.  ēkas konstruktīvā elementa nosaukums
4.2.15.  ēkas konstruktīvā elementa materiāls
4.2.16.  inženierbūves daļas kārtas numurs
4.2.17.  inženierbūves daļas nosaukums
4.2.18.  inženierbūves daļas materiāls
4.2.19.  inženierbūves daļas apjoms un apjoma mērvienība
4.2.20.  ēkas kopējās platības sadalījums pa telpu veidiem, kas norādīti ēkas projekta dokumentācijā, un platības mērvienība
4.2.21.  labiekārtojumi
4.3. būves kadastrālās vērtēšanas dati 
4.3.1.  ēku kadastrālo vērtību bāze
4.3.2.  inženierbūvju vērtību bāze
4.3.3.  apgrūtinājuma koeficients
4.3.4.  kadastrālās vērtības noteikšanas datums
4.4. būves kadastra kartes dati 
4.4.1.  kadastra apzīmējums
4.4.2.  būves ārējā kontūra un izvietojums zemes vienībā
4.4.3. būves kadastrālās uzmērīšanas datu datne 
5.Telpu grupa  
5.1. telpu grupas dati 
5.1.1.  kadastra apzīmējums
5.1.2.  Valsts adrešu reģistra adreses kods un adreses dati
5.1.3.  norāde uz būvi, kurā atrodas telpu grupa
5.1.4.  norāde uz dzīvokļa īpašumu, kura atsevišķā īpašuma objekts ir telpu grupa
5.1.5.  kadastrālā vērtība
5.2. telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas dati 
5.2.1.  nosaukums
5.2.2.  lietošanas veids
5.2.3.  ēkas stāvs (stāvi), kurā atrodas telpu grupa
5.2.4.  telpu skaits telpu grupā
5.2.5.  kopējā platība
5.2.6.  patvaļīgas būvniecības pazīme
5.2.7.  telpu grupas vidējais augstums
5.2.8.  labiekārtojumi
5.2.9.  kadastrālās uzmērīšanas datums
5.3. telpas, no kurām sastāv telpu grupa 
5.3.1.  telpas kārtas numurs telpu grupā
5.3.2.  telpas piesaistes stāvs
5.3.3.  telpas nosaukums
5.3.4.  telpas veids
5.3.5.  telpas platība
5.3.6.  telpas augstums
5.4. telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas telpisko datu datne 
6.Nekustamais īpašums  
6.1. nekustamā īpašuma dati 
6.1.1.  kadastra numurs
6.1.2.  nosaukums (lauku apvidū)
6.1.3.  zemesgrāmatas nodalījuma numurs un dati par nekustamā īpašuma ierakstīšanu un ieraksta grozīšanu zemesgrāmatā
6.1.4.  apgabaltiesu zemesgrāmatu nodaļas nosaukums
6.1.5.  norāde uz zemesgrāmatas ierakstam piesaistītiem nekustamā īpašuma objektiem
6.1.6.  nekustamā īpašuma sastāvs – norāde uz nekustamajā īpašumā ietilpstošajiem objektiem (zemes vienības, būves (ēkas vai inženierbūves), telpu grupas)
6.1.7.  nekustamā īpašuma veids (zemes un būvju īpašums, ēku (būvju) īpašums, dzīvokļa īpašums vai dzīvoklis, mākslinieku darbnīca un nedzīvojamās telpas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai)
6.1.8.  pie nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) piederošā kopīpašuma būves domājamā daļa
6.1.9.  pie nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) piederošā kopīpašuma zemes domājamā daļa
6.1.10.  ar nekustamo īpašumu (dzīvokļa īpašumu) funkcionāli saistīta nekustamā īpašuma objekta kopīpašuma domājamā daļa
6.1.11.  nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība
6.1.12.  nekustamā īpašuma novērtējums kadastrā
6.1.13.  norāde uz kadastra subjektu
6.1.14.  norāde uz atsavināšanas aizliegumu (dzīvoklim, mākslinieku darbnīcai un nedzīvojamām telpām līdz dzīvojamās mājas privatizācijai)
6.1.15.  norāde uz dokumentu
6.2. dati par kadastra subjektu 
6.2.1.  personas kods vai uzņēmuma reģistrācijas numurs un Iedzīvotāju reģistra vai Uzņēmumu reģistra dati par īpašnieku
6.2.2.  kadastra subjektam piederošā nekustamā īpašuma vai būves domājamā daļa
6.2.3.  kadastra subjekta īpašumtiesību statuss (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs)
6.2.4.  norāde uz kadastra subjektam piederošu nekustamo īpašumu vai būvi
6.3. dati par dokumentu 
6.3.1.  datums
6.3.2.  numurs
6.3.3.  izdevējs
6.3.4.  dokumenta apraksts
6.4. dati par atsavināšanas aizliegumu 
6.4.1.  datums
6.4.2.  apraksts
6.4.3.  norāde uz dokumentu
6.5. dati par iznomātiem nekustamā īpašuma objektiem 
6.5.1.  norāde uz nomas objektiem
6.5.2.  nomnieka personas kods vai uzņēmuma nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs un Iedzīvotāju reģistra vai Uzņēmumu reģistra dati par nomnieku
6.5.3.  nomas sākuma datums
6.5.4.  nomas beigu datums
6.5.5.  norāde uz dokumentu
6.6. dati par pirkuma un nomas darījumiem 
6.6.1.  darījuma datums
6.6.2.  darījuma summa
6.6.3.  norāde uz kadastra objektu – darījuma objektu
6.7. dati par arhīva lietu 
6.7.1.  norāde uz nekustamo īpašumu vai nekustamā īpašuma objektu
6.7.2.  norāde uz arhīva lietas veidu
6.7.3.  norāde uz arhīva glabātavu
6.7.4.  arhīva lietas numurs
6.7.5.  arhīva lietas nodošanas datums arhīvā
6.7.6.  lapu skaits arhīva lietā
6.7.7.  arhīva lietas anulēšanas datums
6.7.8.  arhīva lietas anulēšanas pamatojums
7.Kadastrālo vērtību zonējums  
7.1.  zonējuma apzīmējuma kods
7.2.  vērtību zonas robeža
7.3.  vērtību zonas numurs
7.4.  prognozētā vērtību zonas robeža
7.5.  prognozētās vērtību zonas numurs
8.Kadastrālo vērtību bāze  
8.1.  apbūves zemes bāzes vērtība
8.2.  lauksaimniecībā izmantojamās zemes bāzes vērtība katrai lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes grupai
8.3.  meža zemes bāzes vērtība katrai meža zemes kvalitātes grupai
8.4.  zemes standartplatība
8.5.  standartplatības korekcijas koeficients
8.6.  ēkas tipa bāzes vērtība
8.7.  ēkas standartapjoms
8.8.  ēkas apjoma korekcijas koeficients
8.9.  inženierbūves tipa bāzes vērtība
9.Kadastrālo teritoriju un kadastra grupu telpiskie kadastra kartes dati  
9.1.  kadastrālās teritorijas robeža
9.2.  kadastrālās teritorijas kods
9.3.  kadastrālās teritorijas nosaukums
9.4.  kadastra grupas robeža
9.5.  kadastra grupas kods
9.6.  kadastra grupas nosaukums
Tieslietu ministrs M.Segliņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 23.februāra noteikumiem Nr.193
Kadastra kartes objektu saraksts

Kadastra kartes objekta elementa numurs

Kadastra kartes objekta elementa nosaukums

Objekta īss apraksts

Līmenis (LV)

Krāsa (CO)

Stils (LC)

Biezums (WT)

Fonts (FT)

Tips

Teksta augstums

Pielipšanas punkts

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Kadastrālās teritorijas robežakadastrālās teritorijas robeža

33

11

2

3

line, lstring

2.

Kadastrālās teritorijas kodskadastrālās teritorijas kods

37

11

0

1

1

text

TX = 200

LB

3.

Kadastrālās teritorijas nosaukumskadastrālās teritorijas nosaukums

35

11

0

1

1

text

TX = 200

LB

4.

Kadastra grupas robežakadastra grupas robeža

34

5

1

2

line, lstring

5.

Kadastra grupas numurskadastra grupas numurs

38

5

0

1

1

text

TX = 100

LB

6.

Kadastra grupas nosaukumskadastra grupas nosaukums

36

5

0

1

1

text

TX = 100

LB

7.

Kadastra apzīmējums (U)uzmērītas zemes vienības kadastra apzīmējums

59

0

0

0

71

text

TX = 2

LB

8.

Robežpunkts uzmērīts (1:10000)uzmērīts un dabā nostiprināts robežpunkts (1:10000)

10

0

0

0

Cell
[R = 5]

9.

Robežpunkts uzmērīts (1:500)uzmērīts un dabā nostiprināts robežpunkts (1:500)

10

0

0

0

Cell
[R = 0,25]

10.

Robežpunkta numursuzmērīta un dabā nostiprināta robežpunkta numurs

55

22

0

1

1

text

TX = 1,25

LB

11.

Robeža uzmērītauzmērīta zemes vienības robežlīnija

24

7

0

1

line, lstring

12.

Robeža uzmērīta (F)fotogrammetriski uzmērīta robežlīnija starp robežpunktiem

27

114

2

1

line, lstring

13.

Robeža uzmērīta (BKS)brīvā koordinātu sistēmā uzmērīta robežlīnija starp robežpunktiem

26

114

0

1

line, lstring

14.

Robeža uzmērīta (GPS)uzmērīta robežlīnija starp robežpunktiem, izmantojot globālo pozicionēšanas sistēmu

25

87

0

1

line, lstring

15.

Dabiska robežlīnija (U)uzmērīta robežlīnija pa dabas elementiem

25

2

3

1

line, lstring

16.

Kadastra apzīmējums (I)ierādītas zemes vienības kadastra apzīmējums

59

0

0

0

81

text

TX = 15

LB

17.

Robežpunkts ierādīts (1:10000)ierādīts un dabā nostiprināts robežpunkts (1:10000)

11

10

0

0

Cell

[R = 5]

18.

Robeža ierādītaierādītas zemes vienības robeža

30

10

0

1

line, lstring

19.

Robeža ierādīta (Orto)uz ortofoto pamata ierādīta robežlīnija starp robežpunktiem

22

2

0

1

line, lstring

20.

Robeža ierādīta (Foto)uz fotoplāna pamata ierādīta robežlīnija starp robežpunktiem

20

10

0

1

line, lstring

21.

Ierādīta pa ūdeņiemierādīta robežlīnija pa ūdeņiem

21

7

3

1

line, lstring

22.

Ierādīta pa ceļa viduierādīta robežlīnija pa ceļa vidu

21

6

4

1

line, lstring

23.

Ierādīta pa ceļa maluierādīta robežlīnija pa pašvaldības ceļa malu

21

150

2

1

line, lstring

24.

Ierādīta pa ceļa josluierādīta robežlīnija pa ceļa joslu

21

5

3

1

line, lstring

25.

Ierādīta pa kraujuierādīta robežlīnija pa krauju

21

12

2

1

line, lstring

26.

Dabiska robežlīnija (I)ierādīta robeža pa dabas elementiem

21

1

3

1

line, lstring

27.

Kadastra apzīmējums (P)projektētas zemes vienības kadastra apzīmējums

59

7

0

1

1

text

TX = 10

LB

28.

Robeža projektētaprojektētas zemes vienības robežlīnija

13

7

1

2

line, lstring

29.

Būves kadastra apzīmējums (U)uzmērītas būves kadastra apzīmējums

41

3

0

1

1

text

TX = 0,5

LB

30.

Būves daudzstūris (U)uzmērītas būves kontūra

42

3

0

2

shape

31.

Būves kadastra apzīmējums (S)stereovektorizētas būves kadastra apzīmējums

41

117

0

1

1

text

TX = 0,5

LB

32.

Būves daudzstūris (S)būves kontūra iezīmēta, izmantojot stereoinstrumentu

42

117

0

2

shape

33.

Būves kadastra apzīmējums (V)vektorizētas būves kadastra apzīmējums

41

5

0

1

1

text

TX = 0,5

LB

34.

Būves daudzstūris (V)būves kontūra iezīmēta, izmantojot skanēto materiālu

42

5

0

2

shape

35.

Būves kadastra apzīmējums (KU)kadastrālajā uzmērīšanā konstatētās būves kadastra apzīmējums

41

0

0

1

1

text

TX = 0,5

LB

36.

Būves daudzstūris (KU)kadastrālajā uzmērīšanā konstatētās būves kontūra

42

0

0

2

shape

37.

Būves kadastra apzīmējums (T)kadastra apzīmējums būvei – "trīsstūrim"

41

36

0

1

1

text

TX = 0,5

LB

38.

Būve – "trīsstūris" (T)būve – "trīsstūris" (grūti identificējama būve)

42

36

0

2

shape

39.

Apgrūtinājuma identifikatorsapgrūtinājuma identifikators

39

3

0

0

2

text

TX = 1

LB

40.

Apgrūtinājuma robežaapgrūtinājumu ietverošais daudzstūris

38

51

6

2

shape

41.

Kadastra apzīmējums (N)zemes vienības daļas kadastra apzīmējums

14

6

0

1

2

text

TX = 2

LB

42.

Zemes vienības daļas robežazemes vienības daļas daudzstūris

15

6

0

1

shape

43.

Kadastra apzīmējums (K)kļūdainas zemes vienības kadastra apzīmējums

59

119

0

0

71

text

TX=2

LB

44.

Robežu daudzstūris (K)kļūdainas zemes vienības daudzstūris

28

119

0

2

shape

Tieslietu ministrs M.Segliņš
3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 23.februāra noteikumiem Nr.193
Kadastra informācijas sistēmas kadastra datu saturs līdz 2010.gada 1.jūlijam

Nr.
p.k.

Kadastra objekts

Kadastra datu grupa

Kadastra dati

1

2

3

4

1.Zemes vienība  
1.1. zemes vienības dati 
1.1.1.  kadastra apzīmējums
1.1.2.  Valsts adrešu reģistra adreses kods un adreses dati
1.1.3.  administratīvi teritoriālo vienību klasifikācijas kods
1.1.4.  zemes vienības īpašuma tiesību statusa kods un apraksts
1.1.5.  zemes vienības iegūšanas veida kods un apraksts
1.1.6.  pazīme "ar nodokli neapliek"
1.1.7.  kadastrālā vērtība
1.1.8.  nekustamā īpašuma nodokļa objekta kadastrālā vērtība
1.1.9.  mežaudzes vērtība
1.1.10.  norāde uz nekustamo īpašumu, kurā ietilpst zemes vienība
1.1.11.  norāde uz kadastrālo teritoriju un kadastra grupu
1.1.12.  pazīme "speciālā ekonomiskā zona vai brīvosta"
1.1.13.  norāde uz kadastra karti
1.2. dati par plānotas zemes vienības pirmsreģistrāciju 
1.2.1.  numurs
1.2.2.  kadastra apzīmējums
1.2.3.  plānotā platība
1.2.4.  norāde uz zemes vienību
1.3. zemes vienības kadastra kartes dati 
1.3.1.  kadastra apzīmējums
1.3.2.  robeža
1.3.3.  robežpunkti
1.4. zemes vienības kadastrālās uzmērīšanas telpisko datu datne 
2.Zemes vienības daļa  
2.1. zemes vienības daļas dati 
2.1.1.  kadastra apzīmējums
2.1.2.  kadastrālā vērtība
2.1.3.  nekustamā īpašuma nodokļa objekta kadastrālā vērtība
2.1.4.  pazīme "ar nodokli neapliek"
2.1.5.  norāde uz zemes vienību
2.1.6.  norāde uz kadastra karti
2.2. zemes vienības daļas kadastra kartes dati 
2.2.1.  kadastra apzīmējums
2.2.2.  robeža
2.2.3.  robežpunkti
2.3. zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas telpisko datu datne 
3.Kadastra dati, kas raksturo zemes vienību un zemes vienības daļu  
3.1. platības sadalījums pa zemes lietošanas veidiem (eksplikācija) 
3.1.1.  platība
3.1.2.  lauksaimniecībā izmantojamā zeme
3.1.3  aramzeme
3.1.4.  augļu dārzi
3.1.5.  ganības
3.1.6.  pļavas
3.1.7.  meži
3.1.8.  krūmāji
3.1.9.  purvi
3.1.10.  zem ūdeņiem
3.1.11.  zem zivju dīķiem
3.1.12.  zem ēkām un pagalmiem
3.1.13.  zem ceļiem
3.1.14.  pārējās zemes
3.1.15.  meliorētā lauksaimniecībā izmantojamā zeme
3.1.16.  norāde uz zemes vienību, zemes vienības daļu vai nekustamā īpašuma lietošanas mērķi
3.2. dati par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 
3.2.1.  klasifikācijas kods un nosaukums
3.2.2.  piekritīgā platība zemes vienībā vai zemes vienības daļā
3.2.3.  pazīme "ar nodokli neapliek"
3.2.4.  platības sadalījums pa zemes lietošanas veidiem (eksplikācija)
3.3. dati par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu 
3.3.1.  numurs
3.3.2.  noteikšanas datums
3.3.3.  klasifikācijas kods un apraksts
3.3.4.  apraksts zemes robežu plānā
3.3.5.  nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumam piekritīgā platība zemes vienībā
3.3.6.  norāde uz dokumentu
3.3.7.  norāde uz nekustamā īpašuma objektu
3.4. dati par zemes vienības vai zemes vienības daļas kadastrālo uzmērīšanu 
3.4.1.  uzmērītā platība
3.4.2.  mērniecības metode
3.4.3.  kadastrālās uzmērīšanas datums
3.4.4.  kadastrālā uzmērītāja sertifikāta numurs
3.4.5.  kadastrālā uzmērītāja vārds, uzvārds
3.5. kadastrālās vērtēšanas dati 
3.5.1.  zemes kadastrālo vērtību bāze
3.5.2.  apgrūtinājumu korekcijas koeficients
3.5.3.  piesārņojuma korekcijas koeficients
3.5.4.  dzīvojamās mājas ietekmes konstante
3.5.5.  zemes vienības lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes novērtējums ballēs
3.5.6.  zemes vienības meža zemes ballhektāru summa
3.5.7.  jaunaudzes un apmežojumu jaunaudžu vecumā platības ballhektāru summa
3.5.8.  jaunaudzes un apmežojumu jaunaudžu vecumā platības ballhektāru summas samazinājums
3.5.9.  jaunaudzes un apmežojumu jaunaudžu vecumā platība
3.5.10.  ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamās meža zemes platība
3.5.11.  ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamās meža zemes platības ballhektāru summas samazinājums
3.5.12.  kadastrālās vērtības noteikšanas datums
3.5.13.  nekustamā īpašuma nodokļa objekta kadastrālās vērtības noteikšanas datums
4.Būve  
4.1. būves dati 
4.1.1.  kadastra apzīmējums
4.1.2.  Valsts adrešu reģistra adreses kods un adreses dati
4.1.3.  būves piederības statuss (pieder zemes īpašniekam, nepieder zemes īpašniekam, jaukta būves piederība, ietilpst ēku (būvju) īpašuma sastāvā, nenoskaidrota būves piederība)
4.1.4.  vēsturiskais liters
4.1.5.  vēsturiskais nosaukums
4.1.6.  būves kadastrālā vērtība
4.1.7.  pazīme "būve dabā neeksistē"
4.1.8.  nekustamā īpašuma nodokļa objekta kadastrālā vērtība
4.1.9.  pazīme "ar nodokli neapliek"
4.1.10.  norāde uz zemes vienību, uz kuras atrodas būve
4.1.11.  norāde uz nekustamo īpašumu, kurā ietilpst būve
4.1.12.  norāde uz kadastra subjektu
4.1.13.  norāde uz nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu
4.1.14.  norāde uz atsavināšanas aizliegumu
4.1.15.  norāde uz dokumentu
4.1.16.  ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamā platība
4.2. būves kadastrālās uzmērīšanas dati 
4.2.1.  nosaukums
4.2.2.  būves tips
4.2.3.  būves galvenais lietošanas veids
4.2.4.  kopējā platība
4.2.5.  apbūves laukums
4.2.6.  ēkas virszemes un pazemes stāvu skaits
4.2.7.  ārsienu materiāls
4.2.8.  būves telpu grupu skaits
4.2.9.  ekspluatācijā pieņemšanas gads
4.2.10.  būves fiziskais stāvoklis
4.2.11.  kadastrālās uzmērīšanas datums
4.2.12.  atzīme par patvaļīgas būvniecības pazīmēm
4.2.13.  norāde uz zemes vienību, uz kuras atrodas būve
4.2.14.  ēkas konstruktīvā elementa nosaukums
4.2.15.  ēkas konstruktīvā elementa materiāls
4.2.16.  inženierbūves daļas kārtas numurs
4.2.17.  inženierbūves daļas nosaukums
4.2.18.  inženierbūves daļas materiāls
4.2.19.  inženierbūves daļas apjoms un apjoma mērvienība
4.2.20.  ēkas kopējās platības sadalījums pa telpu veidiem, kas norādīti ēkas projekta dokumentācijā, un platības mērvienība
4.2.21.  labiekārtojumi
4.3. būves kadastrālās vērtēšanas dati 
4.3.1.  ēku kadastrālo vērtību bāze
4.3.2.  inženierbūvju vērtību bāze
4.3.3.  apgrūtinājuma koeficients
4.3.4.  kadastrālās vērtības noteikšanas datums
4.3.5.  nekustamā īpašuma nodokļa objekta kadastrālās vērtības noteikšanas datums
4.4. būves kadastra kartes dati 
4.4.1.  kadastra apzīmējums
4.4.2.  būves ārējā kontūra un izvietojums zemes vienībā
4.4.3. būves kadastrālās uzmērīšanas datu datne 
5.Telpu grupa  
5.1. telpu grupas dati 
5.1.1.  kadastra apzīmējums
5.1.2.  Valsts adrešu reģistra adreses kods un adreses dati
5.1.3.  norāde uz būvi, kurā atrodas telpu grupa
5.1.4.  norāde uz dzīvokļa īpašumu, kura atsevišķā īpašuma objekts ir telpu grupa
5.1.5.  pazīme "ar nodokli neapliek"
5.1.6.  kadastrālā vērtība
5.2. telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas dati 
5.2.1.  nosaukums
5.2.2.  lietošanas veids
5.2.3.  ēkas stāvs (stāvi), kurā atrodas telpu grupa
5.2.4.  telpu skaits telpu grupā
5.2.5.  kopējā platība
5.2.6.  patvaļīgas būvniecības pazīme
5.2.7.  telpu grupas vidējais augstums
5.2.8.  labiekārtojumi
5.2.9.  kadastrālās uzmērīšanas datums
5.3. telpas, no kurām sastāv telpu grupa 
5.3.1.  telpas kārtas numurs telpu grupā
5.3.2.  telpas piesaistes stāvs
5.3.3.  telpas nosaukums
5.3.4.  telpas veids
5.3.5.  telpas platība
5.3.6.  telpas augstums
5.4. telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas telpisko datu datne 
6.Nekustamais īpašums  
6.1. nekustamā īpašuma dati 
6.1.1.  kadastra numurs
6.1.2.  nosaukums (lauku apvidū)
6.1.3.  zemesgrāmatas nodalījuma numurs un dati par nekustamā īpašuma ierakstīšanu un ieraksta grozīšanu zemesgrāmatā
6.1.4.  apgabaltiesu zemesgrāmatu nodaļas nosaukums
6.1.5.  norāde uz zemesgrāmatas ierakstam piesaistītiem nekustamā īpašuma objektiem
6.1.6.  nekustamā īpašuma sastāvs – norāde uz nekustamajā īpašumā ietilpstošajiem objektiem (zemes vienības, būves (ēkas vai inženierbūves), telpu grupas)
6.1.7.  nekustamā īpašuma veids (zemes un būvju īpašums, ēku (būvju) īpašums, dzīvokļa īpašums vai dzīvoklis, mākslinieku darbnīca un nedzīvojamās telpas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai)
6.1.8.  pie nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) piederošā kopīpašuma būves domājamā daļa
6.1.9.  pie nekustamā īpašuma (dzīvokļa īpašuma) piederošā kopīpašuma zemes domājamā daļa
6.1.10.  ar nekustamo īpašumu (dzīvokļa īpašumu) funkcionāli saistīta nekustamā īpašuma objekta kopīpašuma domājamā daļa
6.1.11.  nekustamā īpašuma kadastrālā vērtība
6.1.12.  nekustamā īpašuma novērtējums kadastrā
6.1.13.  nekustamā īpašuma nodokļa objekta kadastrālā vērtība
6.1.14.  norāde uz kadastra subjektu
6.1.15.  norāde uz atsavināšanas aizliegumu (dzīvoklim, mākslinieku darbnīcai un nedzīvojamām telpām līdz dzīvojamās mājas privatizācijai)
6.1.16.  norāde uz dokumentu
6.2. dati par kadastra subjektu 
6.2.1.  personas kods vai uzņēmuma reģistrācijas numurs un Iedzīvotāju reģistra vai Uzņēmumu reģistra dati par īpašnieku
6.2.2.  kadastra subjektam piederošā nekustamā īpašuma vai būves domājamā daļa
6.2.3.  kadastra subjekta īpašumtiesību statuss (īpašnieks, tiesiskais valdītājs, lietotājs)
6.2.4.  norāde uz kadastra subjektu – nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju
6.2.5.  norāde uz kadastra subjektam piederošu nekustamo īpašumu vai būvi
6.2.6.  pazīme "politiski represēta persona"
6.2.7.  pazīme "maksātnespējīgs uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)"
6.2.8.  pazīme "privatizējams uzņēmums (uzņēmējsabiedrība)"
6.3. dati par dokumentu 
6.3.1.  datums
6.3.2.  numurs
6.3.3.  izdevējs
6.3.4.  dokumenta apraksts
6.4. dati par atsavināšanas aizliegumu 
6.4.1.  datums
6.4.2.  apraksts
6.4.3.  norāde uz dokumentu
6.5. dati par iznomātiem nekustamā īpašuma objektiem 
6.5.1.  norāde uz nomas objektiem
6.5.2.  nomnieka personas kods vai uzņēmuma nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs un Iedzīvotāju reģistra vai Uzņēmumu reģistra dati par nomnieku
6.5.3.  nomas sākuma datums
6.5.4.  nomas beigu datums
6.5.5.  norāde uz dokumentu
6.6. dati par pirkuma un nomas darījumiem 
6.6.1.  darījuma datums
6.6.2.  darījuma summa
6.6.3.  norāde uz kadastra objektu – darījuma objektu
6.7. dati par arhīva lietu 
6.7.1.  norāde uz nekustamo īpašumu vai nekustamā īpašuma objektu
6.7.2.  norāde uz arhīva lietas veidu
6.7.3.  norāde uz arhīva glabātavu
6.7.4.  arhīva lietas numurs
6.7.5.  arhīva lietas nodošanas datums arhīvā
6.7.6.  lapu skaits arhīva lietā
6.7.7.  arhīva lietas anulēšanas datums
6.7.8.  arhīva lietas anulēšanas pamatojums
7.Kadastrālo vērtību zonējums  
7.1.  zonējuma apzīmējuma kods
7.2.  vērtību zonas robeža
7.3.  vērtību zonas numurs
7.4.  prognozētā vērtību zonas robeža
7.5.  prognozētās vērtību zonas numurs
8.Kadastrālo vērtību bāze  
8.1.  apbūves zemes bāzes vērtība
8.2.  lauksaimniecībā izmantojamās zemes bāzes vērtība katrai lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvalitātes grupai
8.3.  meža zemes bāzes vērtība katrai meža zemes kvalitātes grupai
8.4.  zemes standartplatība
8.5.  standartplatības korekcijas koeficients
8.6.  ēkas tipa bāzes vērtība
8.7.  ēkas standartapjoms
8.8.  ēkas apjoma korekcijas koeficients
8.9.  inženierbūves tipa bāzes vērtība
9.Kadastrālo teritoriju un kadastra grupu telpiskie kadastra kartes dati  
9.1.  kadastrālās teritorijas robeža
9.2.  kadastrālās teritorijas kods
9.3.  kadastrālās teritorijas nosaukums
9.4.  kadastra grupas robeža
9.5.  kadastra grupas kods
9.6.  kadastra grupas nosaukums
Tieslietu ministrs M.Segliņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 193Pieņemts: 23.02.2010.Stājas spēkā: 01.03.2010.Zaudē spēku: 03.05.2012.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 33, 26.02.2010.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
205802
01.03.2010
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"