Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.3

Daugavpilī 2010.gada 28.janvārī
Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti
Apstiprināti Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra sēdē (prot. Nr.2, 14.§)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta ceturto un piekto daļu un Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija
noteikumu Nr.550 "Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams,
izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
un slēdzama vienošanās par līdzdarbību
" 13.punktu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Daugavpils pilsētas pašvaldība izmaksā pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai, dzīvokļa pabalstu un citus sociālās palīdzības pabalstus personu pamatvajadzību apmierināšanai pēc tam, kad ir apmierināts pamatots pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta, kā arī lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt pašvaldības sociālās palīdzības sistēmu, kas nodrošinātu finansiālu atbalstu trūcīgām un krīzes situācijā nonākušām ģimenēm (personām) to pamatvajadzību apmierināšanai un veicinātu viņu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

3. Šajos noteikumos noteiktos sociālās palīdzības pabalstus piešķir ģimenei (personai), kura savu pamatdzīvesvietu ir deklarējusi Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā.

4. Bērns – šo noteikumu izpratnē ir persona līdz 18 gadiem vai līdz 21 gadam, ja viņš turpina iegūt vidējo izglītību mācību iestādes dienas nodaļā.

5. Daudzbērnu ģimene – šo noteikumu izpratnē ir ģimene, kuras aizgādībā atrodas trīs vai vairāk bērni.

6. Vientuļa persona – šo noteikumu izpratnē ir persona, kurai nav Civillikumā noteiktu likumīgu apgādnieku un citu personu, kuras dzīvo kopā ar viņu un kurām ir kopēji izdevumi par uzturu.

7. Ģimene – šo noteikumu izpratnē ir laulātie un citas personas, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī.

8. Pabalsta pieprasītājs – šo saistošo noteikumu izpratnē ir persona un viņa ģimenes locekļi, kuri tieši vai ar pārstāvja palīdzību vēršas sociālajā dienestā un lūdz sociālās palīdzības pabalstu.

9. Pirmspensijas vecuma persona – persona, kurai līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamajam vecumam ir atlikuši ne vairāk kā pieci gadi.

10. Ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītie pakalpojumi šo noteikumu izpratnē ir pārvaldnieka obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības dzīvojamās mājas tehniskai uzturēšanai (dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope un kārtējais remonts), aukstā ūdens, gāzes, elektrības piegāde un atkritumu apsaimniekošana.

(Daugavpils pilsētas domes 28.12.2013. saistošo noteikumu Nr.63 redakcijā)

10.1 Atsevišķi dzīvojoša persona – persona, kura deklarētajā dzīvesvietā dzīvo viena.

(Daugavpils pilsētas domes 28.12.2013. saistošo noteikumu Nr.63 redakcijā)

2. Sociālās palīdzības pabalstu veidi

11. Daugavpils pilsētas pašvaldība izmaksā šādus sociālās palīdzības pabalstu veidus:

11.1. Pabalstu garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (turpmāk tekstā arī – GMI).

11.2. Dzīvokļa pabalstu.

11.3. Vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā.

11.4. Citus pabalstus personu pamatvajadzību apmierināšanai gadījumā, ja ir apmierināts pamatots pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta:

11.4.1. Veselības aprūpes pabalstu;

11.4.2. Pabalsts kancelejas preču iegādei;

11.4.3. Pabalstu pārtikas produktu iegādei bērniem līdz viena gada vecumam;

11.4.4. Bērnu ēdināšanas pabalstu;

11.4.5. Pieaugušo ēdināšanas pabalstu.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 18.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.30)

3. Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas vispārīgā kārtība

12. Lai saņemtu šo saistošo noteikumu 11.2 – 11.4.apakšpunktā minētos sociālās palīdzības pabalstus, pabalsta pieprasītājs, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas Daugavpils pilsētas domes Sociālo lietu pārvaldē (arī sociālais dienests).

13. Pabalsta pieprasītājs vēršas sociālajā dienestā ar rakstveida vai mutvārdu iesniegumu, iesniedz šajos noteikumos noteiktos ienākumus, materiālo stāvokli, izdevumus un citus apstākļus apliecinošus dokumentus. Lūdzot šo saistošo noteikumu 11.3.apakšpunktā minēto pabalstu, pabalsta pieprasītājam ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošie dokumenti nav jāiesniedz, bet ir jāiesniedz dokuments, kas apliecina ārkārtas situācijas esamību.

14. Izdevumus apliecinošus dokumentus sociālais dienests pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas.

15. Sociālā dienesta sociālā darba speciālisti pabalsta pieprasītāja sniegtās ziņas pārbauda, izskatot iesniegtos dokumentus un izmantojot pieejamās valsts vienotās informācijas sistēmas. Sociālā darba speciālistam, to pamatojot, ir tiesības pieprasīt pabalsta pieprasītājam šajos noteikumos nenoteiktus dokumentus, ja tie nepieciešami nozīmīga fakta konstatēšanai.

16. Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā no dienas, kad saņemti visi šo saistošo noteikumu 13.punktā minētie dokumenti.

17. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu Sociālais dienests pabalsta pieprasītājam paziņo mutvārdos, bet lēmumu par atteikumu piešķirt sociālās palīdzības pabalstu noformē rakstveidā, norādot atteikuma iemeslus, kā arī lēmuma pārsūdzēšanas termiņus un kārtību.

4. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai

18. Pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai aprēķina, piešķir un izmaksā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

19. Pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai par pirmo mēnesi persona ir tiesīga saņemt triju darba dienu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu. Pabalstu par katru nākamo mēnesi persona ir tiesīga saņemt triju darba dienu laikā pēc iepriekšējā mēneša izmaksas perioda termiņa notecējuma.

20. Garantētā minimālā ienākumu līmeņa apmērs klientam mēnesī ir:

20.1. pilngadīgai personai – 57 euro mēnesī;

20.2. bērnam – 65 euro mēnesī.

(Daugavpils pilsētas domes 18.12.2012. saistošo noteikumu Nr.30 redakcijā, kas grozīta ar 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.41)

5. Dzīvokļa pabalsts
5.1. Dzīvokļa pabalsta piešķiršanas vispārējie noteikumi

21. Dzīvokļa pabalsta mērķis ir šajā nodaļā noteikto tekošo maksājumu kompensēšana vienam nekustamajam īpašumam, kurā pabalsta pieprasītājs dzīvo, ja īpašums atrodas Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas robežās.

22. Dzīvokļa pabalsts ietver sevī pabalstu siltumenerģijas piegādes apmaksai, karstā ūdens piegādes apmaksai, pabalstu individuālās apkures cietā kurināmā iegādei un ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto pakalpojumu apmaksai.

23. Dzīvokļa pabalstu siltumenerģijas piegādes apmaksai, karstā ūdens piegādes apmaksai un pabalstu ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto pakalpojumu apmaksai izmaksā pārskaitījuma veidā uz attiecīgā pakalpojumu sniedzēju norēķinu kontu bankā. Pabalstu individuālās apkures cietā kurināmā iegādei izmaksā pārskaitījuma veidā vai izsniedz pabalsta pieprasītājam skaidrā naudā.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 23.09.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.36)

5.2. Pabalsta siltumenerģijas piegādes apmaksai un pabalsta karstā ūdens piegādes apmaksai piešķiršanas kārtība, personas, kuras ir tiesīgas tos saņemt, un pabalstu apmēri

24. Tiesības saņemt siltumenerģijas piegādes pabalstu un pabalstu karstā ūdens piegādes apmaksai ir šādām Daugavpils pilsētas iedzīvotāju kategorijām:

24.1. vientuļai personai ar invaliditāti, kurš saņem invaliditātes pensiju, vai vientuļam pensionāram, kura kopējie ienākumi pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz 155,00 euro mēnesī;

24.2. vientuļai personai ar invaliditāti, kurš saņem invaliditātes pensiju, vai vientuļam pensionāram, kura kopējie ienākumi pēc nodokļu nomaksas ir no 155,01–215,00 euro mēnesī;

24.3. vientuļai personai ar invaliditāti, kurš saņem invaliditātes pensiju un kura kopējie ienākumi pēc nodokļu nomaksas ir no 215,01–290,00 euro mēnesī;

24.4. vientuļam pensionāram, kurš saņem vecuma pensiju un kura kopējie ienākumi pēc nodokļu nomaksas ir no 215,01–290,00 euro mēnesī;

24.5. kopā dzīvojošām personām ar invaliditāti vai pensionāriem, bez citiem likumīgajiem apgādniekiem (saskaņā ar Civillikuma 188.pantu), kuru vienīgie ienākumi ir valsts piešķirta vecuma pensija vai invaliditātes pensija un kuru ģimenes kopējais ienākums pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz 335,00 euro mēnesī;

24.6. kopā dzīvojošām personām ar invaliditāti vai pensionāriem, bez citiem likumīgajiem apgādniekiem (saskaņā ar Civillikuma 188.pantu), kuru vienīgie ienākumi ir valsts piešķirta vecuma pensija vai invaliditātes pensija un kuru ģimenes kopējais ienākums pēc nodokļu nomaksas ir no 335,01– 445,00 euro mēnesī;

24.7. kopā dzīvojošiem pensionāriem vai personām ar invaliditāti ar valsts piešķirtu invaliditātes vai vecuma pensiju, kuru ģimenes kopējais ienākums pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz 335,00 euro mēnesī;

24.8. kopā dzīvojošiem pensionāriem vai personām ar invaliditāti ar valsts piešķirtu invaliditātes vai vecuma pensiju, kuru ģimenes kopējais ienākums pēc nodokļu nomaksas ir no 335,01–415,00 euro mēnesī;

24.9. (svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 18.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.30);

24.10. (svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 18.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.30);

24.11. atsevišķi dzīvojošai no bērniem personai ar invaliditāti vai pensionāram, kurš saņem invaliditātes vai vecuma pensiju un kura ģimenes ienākumi pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz 155,00 euro mēnesī;

24.12. atsevišķi dzīvojošai no bērniem personai ar invaliditāti vai pensionāram, kurš saņem invaliditātes vai vecuma pensiju un kura ģimenes ienākumi pēc nodokļu nomaksas ir no 155,01–215,00 euro mēnesī;

24.13. atsevišķi dzīvojošai no bērniem personai ar invaliditāti vai pensionāram, kurš saņem invaliditātes vai vecuma pensiju, un kura ģimenes ienākumi pēc nodokļu nomaksas ir no 215,01–275,00 euro mēnesī;

24.14. daudzbērnu ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss;

24.15. daudzbērnu ģimenēm, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru. Pabalstu izmaksā tikai gadījumos, ja visi darbspējīgie ģimenes locekļi, kuri ir bezdarbnieki, iesaistās līdzdarbības pienākumu veikšanā. No pabalsta pieprasītāja nedrīkst pieprasīt tādu līdzdarbības pienākumu izpildi, kuri izslēdz iespēju aprūpēt bērnu ar invaliditāti vai pirmsskolas vecuma bērnu vai traucē stāties darba attiecībās, vai gūt cita veida likumīgus ienākumus no darba;

24.16. ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss un kuru sastāvā ir viens vai divi bērni;

24.17. ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss un kuru aizgādībā nav bērnu;

24.18. ģimenēm, kuru aizgādībā atrodas bērns ar invaliditāti, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru;

24.19. ģimenēm, kuru sastāvā ir bērns bārenis, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru;

24.20. ģimenēm, kuru aizbildnībā atrodas bez vecāku gādības palicis bērns, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru;

24.21. ģimenēm ar bērniem, ja vidējie ienākumi uz katru darbspējīgo ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, un uz pārējiem ģimenes locekļiem nepārsniedz 50% no attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās darba algas. Pabalstu izmaksā tikai gadījumos, ja visi darbspējīgie ģimenes locekļi, kuri ir bezdarbnieki, iesaistās līdzdarbības pienākumu veikšanā. No pabalsta pieprasītāja nedrīkst pieprasīt tādu līdzdarbības pienākumu izpildi, kuri izslēdz iespēju aprūpēt bērnu ar invaliditāti vai pirmsskolas vecuma bērnu vai traucē stāties darba attiecībās vai gūt cita veida likumīgus ienākumus no darba;

24.22. darbspējīgai pirmspensijas vecuma personai, kura dzīvo viena un kurai nav reģistrēta laulība, ja tās vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 210,00 euro mēnesī pēc nodokļu nomaksas;

24.23. atsevišķi dzīvojošām personām vai ģimenēm, kurām ir kopējie izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, ja ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā pēc nodokļu samaksas nepārsniedz 170,74 euro mēnesī un ja tām nav piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss;

24.24. atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti, kurai noteiktas medicīniskās indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai, ja tās kopējie ienākumi pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz 320 euro mēnesī.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 23.09.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.36; 18.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.30; 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.41; 27.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.8; 25.09.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.28; 13.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.31)

24.1 Šo saistošo noteikumu 24. punktā minētajām personām (ģimenēm), kuras saskaņā ar noslēgto īres līgumu dzīvo Sociālajā mājā, Šaurā ielā 28, īres līguma darbības laikā piešķir pabalstu, kura apmērs nedrīkst pārsniegt siltumenerģijas apmaksas rēķinā norādīto summu.

(Daugavpils pilsētas domes 18.12.2012. saistošo noteikumu Nr.30 redakcijā)

25. Lai saņemtu pabalstu siltumenerģijas piegādes apmaksai vai pabalstu karstā ūdens piegādes apmaksai, persona vai tās likumiskie pārstāvji iesniedz šādu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus, ja dokuments neatrodas Sociālo lietu pārvaldes rīcībā:

25.1. pensijas apliecību, ja personai noteikta vecuma pensija;

25.2. personas ar invaliditāti apliecību, ja personai ir noteikta invaliditāte;

25.3. bērna dzimšanas apliecību;

25.4. rēķinu par saņemto siltumenerģiju;

25.5. iesniedzēja personu apliecinoša dokumenta kopiju;

25.6. izziņu par ienākumiem no algota darba par pēdējiem trim kalendārajiem mēnešiem.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 23.09.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.36; 13.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.31)

26. Sociālo lietu pārvaldei ir tiesības pieprasīt no personas papildu informāciju, ja tas ir nepieciešams, lai pieņemtu lēmumu.

27. Pabalstu siltumenerģijas piegādes apmaksai piešķir par laika periodu no 01.oktobra līdz 31.martam ieskaitot. Pabalstu izmaksā vienreiz par visu apkures sezonu neatkarīgi no tā, kad saņemts personas iesniegums.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 25.09.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.28)

28. Pabalstu karstā ūdens piegādes (cirkulācijas) apmaksai šo saistošo noteikumu 24.1. – 24.24.apakšpunktā minētajām personām (ģimenēm) piešķirt par laikposmu no 1.maija līdz 30.septembrim (ieskaitot), 3 euro apmērā mēnesī uz vienu dzīvokli.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 23.09.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.36; 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.41; 27.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.8)

29. Ģimenēm (personām), kuras pretendē saņemt pabalstu siltumenerģijas piegādes apmaksai vai karstā ūdens piegādes apmaksai sakarā ar atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam, pabalstu izmaksā par laikposmu, kurā ģimenei (personai) noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam.

30. Pabalsti siltumenerģijas piegādes apmaksai tiek izmaksāti šādā apmērā:

30.1. šo noteikumu 24.2., 24.5., 24.7., 24.12. un 24.17.apakšpunktā minētajām personām (ģimenēm) 35 euro apmērā mēnesī;

30.2. šo noteikumu 24.11.apakšpunktā minētajām personām (ģimenēm) 39 euro apmērā mēnesī;

30.3. šo noteikumu 24.3., 24.4., 24.6., 24.8. un 24.13.apakšpunktā minētajām personām (ģimenēm) 29 euro apmērā mēnesī;

30.4. šo noteikumu 24.14. apakšpunktā minētajām ģimenēm 29 euro apmērā mēnesī par vienu bērnu, bet ne vairāk par 129 euro mēnesī;

30.5. šo noteikumu 24.15. apakšpunktā minētajām ģimenēm 25 euro apmērā mēnesī par vienu bērnu, bet ne vairāk par 129 euro mēnesī;

30.6. šo noteikumu 24.16. apakšpunktā minētajām ģimenēm 49 euro apmērā mēnesī par vienu bērnu un papildus 9 euro par otru bērnu;

30.7. šo noteikumu 24.19., 24.20. apakšpunktā minētajām ģimenēm 26 euro apmērā mēnesī par vienu bērnu, bet ne vairāk par 93 euro mēnesī ģimenei;

30.8. šo noteikumu 24.21. apakšpunktā minētajām ģimenēm 43 euro apmērā mēnesī par vienu bērnu un papildus 10 euro par katru nākamo bērnu;

30.9. šo noteikumu 24.22., 24.23.apakšpunktā minētajām personām (ģimenēm) 22 euro apmērā mēnesī;

30.10. šo noteikumu 24.1.apakšpunktā minētajām personām (ģimenēm) 46 euro apmērā mēnesī;

30.11. šo noteikumu 24.18. apakšpunktā minētajām ģimenēm 29 euro apmērā mēnesī par vienu bērnu, bet ne vairāk par 107 euro mēnesī ģimenei;

30.12. šo noteikumu 24.24.apakšpunktā minētajām personām 22 euro apmērā mēnesī.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 23.09.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.36; 18.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.30; 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.41; 27.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.8)

31. Viena un tā pati persona (ģimene), kas atbilst divām vai vairākām šo noteikumu 24.1. – 24.24.apakšpunktā noteiktajām personu kategorijām, drīkst pieprasīt un saņemt pabalstu siltumenerģijas piegādes apmaksai un pabalstu karstā ūdens piegādes apmaksai tikai saskaņā ar vienu kategoriju.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 27.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.8)

5.3. Individuālās apkures pabalsta cietā kurināmā iegādei piešķiršanas kārtība, personas, kuras ir tiesīgas to saņemt, un pabalsta apmērs

32. Tiesības saņemt individuālās apkures pabalstu cietā kurināmā iegādei ir šādām Daugavpils pilsētas iedzīvotāju kategorijām, kuras dzīvo mājoklī ar individuālo apkuri – ar malku vai oglēm:

32.1. vientuļai personai ar invaliditāti, kurš saņem invaliditātes pensiju un kura ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz 275,00 euro;

32.2. vientuļam pensionāram, kurš saņem vecuma pensiju un kura ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz 275,00 euro;

32.3. kopā dzīvojošām personām ar invaliditāti un pensionāriem, bez citiem likumīgajiem apgādniekiem (saskaņā ar Civillikuma 188.pantu), kuru vienīgie ienākumi ir valsts piešķirta vecuma pensija vai invaliditātes pensija un kuru ģimenes kopējais ienākums pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz 445,00 euro mēnesī;

32.4. kopā dzīvojošiem pensionāriem vai personām ar invaliditāti ar valsts piešķirtu invaliditātes vai vecuma pensiju, kuru ģimenes kopējais ienākums pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz 415,00 euro mēnesī;

32.5. divām atsevišķi dzīvojošām no bērniem personām ar invaliditāti, ar valsts piešķirtu vecuma pensiju, kuru ģimenes kopējais ienākums pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz 384,18 euro mēnesī;

32.6. daudzbērnu ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss;

32.7. daudzbērnu ģimenēm, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās darba algas apmēru. Pabalstu izmaksā tikai gadījumos, ja visi darbspējīgie ģimenes locekļi, kuri ir bezdarbnieki, iesaistās līdzdarbības pienākumu veikšanā. No pabalsta pieprasītāja nedrīkst pieprasīt tādu līdzdarbības pienākumu izpildi, kuri izslēdz iespēju aprūpēt bērnu ar invaliditāti vai pirmsskolas vecuma bērnu vai traucē stāties darba attiecībās vai gūt cita veida likumīgus ienākumus no darba;

32.8. ģimenēm, kuru aizgādībā atrodas bērns ar invaliditāti, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās darba algas apmēru;

32.9. ģimenēm, kuru sastāvā ir bērns bārenis, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās darba algas apmēru;

32.10. ģimenēm, kuru aizbildnībā atrodas bez vecāku gādības palicis bērns, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās darba algas apmēru;

32.11. atsevišķi dzīvojošai no bērniem personai ar invaliditāti vai pensionāram, kurš saņem invaliditātes vai vecuma pensiju un kura ģimenes ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz 260,00 euro;

32.12. ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss un kuru aizgādībā nav bērnu;

32.13. vientuļai personai ar invaliditāti, kurš saņem invaliditātes pensiju vai vientuļam pensionāram, vai atsevišķi dzīvojošai no bērniem personai ar invaliditāti vai pensionāram, kurš saņem vecuma pensiju un kura ģimenes ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz 155,00 euro;

32.14. ģimenēm ar bērniem, ja vidējie ienākumi uz katru darbspējīgo ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās darba algas apmēru un uz pārējiem ģimenes locekļiem nepārsniedz 50% no attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās darba algas. Pabalstu izmaksā tikai gadījumos, ja visi darbspējīgie ģimenes locekļi, kuri ir bezdarbnieki, iesaistās līdzdarbības pienākumu veikšanā. No pabalsta pieprasītāja nedrīkst pieprasīt tādu līdzdarbības pienākumu izpildi, kuri izslēdz iespēju aprūpēt bērnu ar invaliditāti vai pirmsskolas vecuma bērnu vai traucē stāties darba attiecībās vai gūt cita veida likumīgus ienākumus no darba;

32.15. ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss un kuru sastāvā ir viens vai divi bērni;

32.16. atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti, kurai noteiktas medicīniskās indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai, ja tās kopējie ienākumi pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz 320 euro mēnesī.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 23.09.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.36; 18.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.30; 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.41; 27.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.8; 25.09.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.28; 13.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.31)

33. Lai saņemtu pabalstu cietā kurināmā iegādei, persona vai tās likumiskie pārstāvji iesniedz šādu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus, ja dokuments neatrodas Sociālo lietu pārvaldes rīcībā:

33.1. pensijas apliecību, ja personai noteikta vecuma pensija;

33.2. personas ar invaliditāti apliecību, ja personai noteikta invaliditāte;

33.3. bērna dzimšanas apliecību;

33.4. iesniedzēja personu apliecinoša dokumenta kopiju.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 13.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.31)

34. Sociālo lietu pārvaldei ir tiesības pieprasīt no personas papildu informāciju, ja tas ir nepieciešams, lai pieņemtu lēmumu.

35. Pabalstu individuālās apkures cietā kurināmā iegādei piešķir vienu reizi kalendārajā gadā.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 18.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.30)

36. Ģimenēm (personām), kuras pretendē saņemt pabalstu individuālās apkures cietā kurināmā iegādei sakarā ar atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam, pabalstu izmaksā laikposmā, kurā ģimenei (personai) noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam.

37. Individuālās apkures pabalsta cietā kurināmā iegādei apmērs:

37.1. 143 euro apmērā gadā 32.1.–32.4., 32.11., 32.12.apakšpunktā minētajām personām (ģimenēm);

37.2. 171 euro apmērā gadā 32.6., 32.13.apakšpunktā minētajām personām (ģimenēm);

37.3. 114 euro apmērā gadā 32.9.–32.10.apakšpunktā minētajām personām (ģimenēm);

37.4. 114 euro gadā 32.16.apakšpunktā minētajām personām;

37.5. 157 euro apmērā gadā 32.7., 32.15. apakšpunktā minētajām personām (ģimenēm);

37.6. 129 euro apmērā gadā 32.8., 32.14.apakšpunktā minētajām personām (ģimenēm).

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 23.09.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.36; 18.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.30; 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.41; 27.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.8; 25.09.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.28)

37.1 Viena un tā pati persona (ģimene), kas atbilst divām vai vairākām šo noteikumu 32.1. – 32.16.apakšpunktā noteiktajām personu kategorijām, drīkst pieprasīt un saņemt pabalstu tikai saskaņā ar vienu kategoriju.

(Daugavpils pilsētas domes 27.02.2014. saistošo noteikumu Nr.8 redakcijā)

5.4. Ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto pakalpojumu apmaksas pabalsta piešķiršanas kārtība, personas, kuras ir tiesīgas to saņemt, un pabalsta apmērs

(Apakšnodaļa Daugavpils pilsētas domes 23.09.2010. saistošo noteikumu Nr.36 redakcijā)

38. Tiesības saņemt pabalstu dzīvojamās mājas tehniskās uzturēšanas izdevumu segšanai pārvaldniekam, aukstā ūdens, gāzes, elektrības piegādes un individuālajās dzīvojamajās mājās radīto atkritumu apsaimniekošanas izdevumu segšanai, ir šādām Daugavpils pilsētas iedzīvotāju kategorijām:

38.1. vientuļai personai ar invaliditāti, kurš saņem invaliditātes pensiju, vai vientuļam pensionāram, kura kopējie ienākumi pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz 155,00 euro mēnesī;

38.2. ģimenēm (personām), kurām ir noteikta atbilstība trūcīgās ģimenes (personas) statusam;

38.3. ģimenēm (personām), kurām ir noteikta atbilstība trūcīgās ģimenes (personas) statusam un kuru sastāvā ir viens vai vairāki bērni;

38.4. ģimenēm ar bērniem, ja vidējie ienākumi uz katru darbspējīgo ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, un uz pārējiem ģimenes locekļiem nepārsniedz 50% no attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās darba algas. Pabalstu izmaksā tikai gadījumos, ja visi darbspējīgie ģimenes locekļi, kuri ir bezdarbnieki, iesaistās līdzdarbības pienākumu veikšanā. No pabalsta pieprasītāja nedrīkst pieprasīt tādu līdzdarbības pienākumu izpildi, kuri izslēdz iespēju aprūpēt bērnu ar invaliditāti vai pirmsskolas vecuma bērnu vai traucē stāties darba attiecībās vai gūt cita veida likumīgus ienākumus no darba;

38.5. daudzbērnu ģimenēm, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās darba algas apmēru. Pabalstu izmaksā tikai gadījumos, ja visi darbspējīgie ģimenes locekļi, kuri ir bezdarbnieki, iesaistās līdzdarbības pienākumu veikšanā. No pabalsta pieprasītāja nedrīkst pieprasīt tādu līdzdarbības pienākumu izpildi, kuri izslēdz iespēju aprūpēt bērnu ar invaliditāti vai pirmsskolas vecuma bērnu vai traucē stāties darba attiecībās vai gūt cita veida likumīgus ienākumus no darba;

38.6. ģimenēm, kuru aizgādībā atrodas bērns ar invaliditāti, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās darba algas apmēru.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 18.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.30; 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.41; 28.12.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.63; 25.09.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.28; 13.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.31)

38.1 Tiesības saņemt pabalstu atkritumu apsaimniekošanas izdevumu segšanai daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās, kurās nav pārņemtas dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības un dzīvokļu īpašnieki nav savstarpēji vienojušies par to, kā tiek noteikta katra īpašnieka apmaksājamā daļa par saņemto pakalpojumu un tā sniegšanas kārtība, un kurās aprēķinu par atkritumu apsaimniekošanu veic atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam, ir šādām atsevišķi dzīvojošām personām, kuru vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru:

38.11. personām ar invaliditāti;

38.12. pensijas vecuma personām;

38.13. personām, kurām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noteikta atbilstība trūcīgās personas statusam.

(Daugavpils pilsētas domes 28.12.2013. saistošo noteikumu Nr.63 redakcijā; sk. 41.4.apakšpunktu)

39. Viena un tā pati ģimene (persona), kas atbilst vairākām šo noteikumu 38.2.–38.5.apakšpunktā noteiktām kategorijām, drīkst pieprasīt un saņemt pabalstu tikai saskaņā ar vienu kategoriju.

40. Lai saņemtu pabalstu ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto pakalpojumu apmaksai, persona vai tās likumiskie pārstāvji iesniedz Sociālo lietu pārvaldē šādu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus, ja dokuments neatrodas Sociālo lietu pārvaldes rīcībā:

40.1. personas ar invaliditāti apliecību, ja personai noteikta invaliditāte, vai pensijas apliecību, ja personai noteikta vecuma pensija;

40.2. bērnu dzimšanas apliecību;

40.3. izziņu par ienākumiem no algota darba par pēdējiem trim kalendāra mēnešiem.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 13.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.31)

41. Pabalsti ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto pakalpojumu apmaksai tiek izmaksāti šādā apmērā:

41.1. šo saistošo noteikumu 38.1., 38.4., 38.5., 38.6. apakšpunktā minētajām personām (ģimenēm) pabalstu piešķir 15 euro apmērā mēnesī no apkures sezonas sākuma līdz apkures sezonas beigām, bet ne ilgāk kā 6 mēnešus gadā;

41.2. šo noteikumu 38.2.apakšpunktā minētajām personām (ģimenēm) pabalstu piešķir 8 euro apmērā mēnesī kalendārā gada laikā;

41.3. šo saistošo noteikumu 38.3. apakšpunktā minētajām personām (ģimenēm) pabalstu piešķir 15 euro apmērā mēnesī kalendārā gada laikā un papildus 15 euro mēnesī no apkures sezonas sākuma līdz apkures sezonas beigām, bet ne ilgāk kā 6 mēnešus gadā;

41.4. šo noteikumu 38.1punktā minētajām personām pabalstu piešķir 17,00 euro apmērā gadā, par laika periodu no kārtējā gada 1.oktobra līdz 1.jūnijam.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 18.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.30; 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.41; 28.12.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.63)

42. Sociālo lietu pārvaldei ir tiesības pieprasīt no personas papildu informāciju, ja tas ir nepieciešams, lai pieņemtu lēmumu.

43. Pabalstu izmaksā par laikposmu, kurā ģimenei (personai) noteikta atbilstība šajos saistošajos noteikumos norādītajai kategorijai, bet ne agrāk par šo noteikumu spēkā stāšanās dienu.

6. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā

44. Maksimālais vienreizējā pabalstu apmērs ārkārtas situācijā (stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzami apstākļi) ir 715 euro vienai ģimenei (personai).
Ārkārtas situācijā pabalsts plānveida ķirurģiskas operācijas izmaksu segšanai tiek piešķirts operācijas izmaksu apmērā (izņemot izmaksas, ko sedz valsts vai apdrošinātājs), bet ne vairāk kā 1500 euro vienai personai, bet gadījumā, kad plānveida veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas termiņš ir mazāks par pieciem kalendāra mēnešiem, pabalsta apmērs ir ne vairāk kā 715 euro.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.41; 14.08.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.22)

45. Pabalstu stihiskas nelaimes gadījumā piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā no ārkārtas situācijas rašanās.

(Daugavpils pilsētas domes 27.02.2014. saistošo noteikumu Nr.8 redakcijā)

45.1 Gadījumā, ja ārkārtas situācijas pamatā ir finanšu līdzekļu trūkums plānveida ķirurģiskas operācijas izmaksu segšanai, pabalsta saņemšanai persona vai tās likumīgais pārstāvis iesniedz:

45.11. ārstniecības iestādes vadītāja parakstītu izziņu par attiecīga veselības aprūpes pakalpojumu rindas garumu un plānoto operācijas datumu rindas kārtībā,

45.12. ārstniecības iestādes vadītāja parakstītu ārstu konsultatīvās komisijas slēdzienu, kas pamato plānveida operācijas sniegšanas nepieciešamību ārpus rindas steidzamības kārtā, un

45.13. ārstniecības iestādes vadītāja parakstītu izziņu par plānotajām plānveida operācijas izmaksām.

(Daugavpils pilsētas domes 27.02.2014. saistošo noteikumu Nr.8 redakcijā)

45.2 Izvērtējot noteikumu 45.1 punktā minētos dokumentus, Pārvalde ņem vērā personas iespēju saņemt valsts finansētos veselības aprūpes pakalpojumus.

(Daugavpils pilsētas domes 27.02.2014. saistošo noteikumu Nr.8 redakcijā)

7. Veselības aprūpes pabalsts

46. Veselības aprūpes pabalsts paredzēts veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības palielināšanai un ietver:

46.1. materiālo pabalstu veselības apdrošināšanas polises iegādei;

46.2. materiālo pabalstu medikamentu iegādei;

46.3. materiālo pabalstu zobu protezēšanai;

46.4. materiālo pabalstu zobu ārstēšanai;

46.5. materiālo pabalstu ortodonta pakalpojuma apmaksai;

46.6. materiālo pabalstu pamperu iegādei;

46.7. materiālo pabalstu vienreizējai profilaktiskai medicīniskai palīdzībai pabalsta pieprasītājiem, kuriem ir alkohola, narkotisko vielu, datoru vai azartspēļu atkarība;

46.8. materiālo pabalstu transporta pakalpojumu kompensācijai pabalsta pieprasītājiem, kuriem nepieciešama hemodialīzes procedūra;

46.9. materiālo pabalstu kompensācijai par vizīti pie ārsta speciālista;

46.10. materiālo pabalstu medicīnisko aparātu iegādei.

46.11. materiālo palīdzību pacienta iemaksas kompensēšanai un personas līdzmaksājumiem par operācijām.

47. Veselības aprūpes pabalstu ir tiesīgas saņemt šādas personas:

47.1. ģimenes (personas), kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam, saskaņā ar MK noteikumiem;

47.2. ģimenes(personas), kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam, saskaņā ar MK noteikumiem, un kuras aizgādībā atrodas bērns, kuram nepieciešami ortodonta pakalpojumi;

47.3. daudzbērnu ģimenes, kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam, saskaņā ar MK noteikumiem;

47.4. daudzbērnu ģimenes, kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam, saskaņā ar MK noteikumiem, un kuras aizgādībā atrodas bērns līdz 14 gadiem, kuram nepieciešami ortodonta pakalpojumi;

47.5. vientuļa persona ar invaliditāti, kura ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas no 155,01 euro līdz 215,00 euro;

47.6. vientuļš pensionārs, kura ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas no 155,01 euro līdz 215,00 euro;

47.7. vientuļa politiski represēta persona, kuras ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz 245,00 euro;

47.8. kopā dzīvojoši pensionāri, personas ar invaliditāti un politiski represētas personas bez citiem likumīgajiem apgādniekiem (saskaņā ar Civillikuma 188.pantu), kuru vienīgie ienākumi ir vecuma pensija vai invaliditātes pensija un kuru ģimenes ienākumi pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz 155,00 euro mēnesī vienai personai;

47.9. atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti, kurai noteiktas medicīniskās indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai, ja tās kopējie ienākumi pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz 320 euro mēnesī;

47.10. atsevišķi dzīvojošas no bērniem personas ar invaliditāti vai pensionāri, kuri saņem invaliditātes vai vecuma pensiju un kuru ģimenes ienākumi pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz 155,00 euro mēnesī;

47.11. (svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 25.09.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.28);

47.12. kopā dzīvojoši pensionāri vai personas ar invaliditāti ar valsts piešķirtu invaliditātes vai vecuma pensiju, kuru ģimenes ienākumi pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz 155,00 euro mēnesī vienai personai;

47.13. kopā dzīvojoši pensionāri vai personas ar invaliditāti ar valsts piešķirtu invaliditātes vai vecuma pensiju, kuru ģimenes ienākumi pēc nodokļu nomaksas ir no 155,01 euro līdz 215,00 euro mēnesī vienai personai;

47.14. vientuļa persona ar invaliditāti vai vientuļš pensionārs, kura ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz 155,00 euro;

47.15. vientuļa persona ar invaliditāti vai vientuļš pensionārs, kura ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas no 215,01 euro līdz 260,00 euro;

47.16. vientuļa persona, kura cietusi no komunistiskā vai nacistiskā režīma (izņemot vientuļas politiski represētās personas), ja ir iesniegts dokuments, kas pierāda šo faktu, un kuras ienākumi nepārsniedz 260,00 euro mēnesī;

47.17. atsevišķi dzīvojoši no bērniem pensionāri un personas ar invaliditāti, kuru ģimenes ienākumi pēc nodokļu nomaksas no 155,01 euro līdz 215,00 euro mēnesī;

47.18. atsevišķi dzīvojoši no bērniem pensionāri un personas ar invaliditāti, kuru ģimenes ienākumi pēc nodokļu nomaksas no 215,01 euro līdz 260,00 euro mēnesī;

47.19. kopā dzīvojoši pensionāri, personas ar invaliditāti un represēta persona, bez citiem likumīgajiem apgādniekiem (saskaņā ar Civillikuma 188.pantu), kuru ģimenes ienākumi pēc nodokļu nomaksas no 155,01 euro līdz 215,00 euro mēnesī vienai personai;

47.20. kopā dzīvojoši pensionāri, personas ar invaliditāti vai represētas personas bez citiem likumīgajiem apgādniekiem (saskaņā ar Civillikuma 188.pantu), kuru ģimenes ienākumi pēc nodokļu nomaksas no 215,01 euro līdz 260,00 euro mēnesī vienai personai;

47.21. viena un tā pati persona (ģimene), kas atbilst divām vai vairākām šo noteikumu 47.1. – 47.20.apakšpunktā noteiktajām personu kategorijām, drīkst pieprasīt un saņemt veselības aprūpes pabalstu tikai saskaņā ar vienu kategoriju.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 18.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.30; 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.41; 27.02.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.8; 25.09.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.28; 13.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.31)

48. Veselības aprūpes pabalsta apmērs:

48.1. līdz 75 euro kalendārajā gadā 47.17.apakšpunktā minētajām ģimenēm (personām);

48.2. līdz 135 euro ģimenei kalendārajā gadā 47.3.apakšpunktā minētām ģimenēm (personām);

48.3. līdz 105 euro kalendārajā gadā 47.5., 47.6., 47.7., un 47.16.apakšpunktā minētajām ģimenēm (personām);

48.4. līdz 120 euro kalendārajā gadā katram ģimenes loceklim 47.14.apakšpunktā minētām ģimenēm (personām);

48.5. līdz 120 euro kalendārajā gadā 47.9.apakšpunktā minētām personām;

48.6. līdz 90 euro kalendārajā gadā katram ģimenes loceklim 47.10., 47.12. un 47.15.apakšpunktā minētām ģimenēm (personām);

48.7. līdz 105 euro kalendārajā gadā katram ģimenes loceklim 47.8.apakšpunktā minētām ģimenēm (personām);

48.8. līdz 75 euro kalendārajā gadā katram ģimenes loceklim 47.13.apakšpunktā minētām ģimenēm (personām);

48.9. līdz 105 euro kalendārajā gadā 47.1.apakšpunktā minētajām personām (ģimenēm);

48.10. līdz 135 euro kalendārajā gadā šo noteikumu 47.2. un 47.4.apakšpunktā minētajām ģimenēm (personām);

48.11. līdz 60 euro kalendārajā gadā šo noteikumu 47.18.apakšpunktā minētajām personām;

48.12. līdz 90 euro kalendārajā gadā katram ģimenes loceklim šo noteikumu 47.19.apakšpunktā minētajām personām;

48.13. līdz 75 euro kalendārajā gadā katram ģimenes loceklim šo noteikumu 47.20.apakšpunktā minētajām personām.

(Daugavpils pilsētas domes 18.12.2012. saistošo noteikumu Nr.30 redakcijā, kas grozīta ar 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.41; 25.09.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.28)

49. Pabalsta saņemšanai persona vai tās likumīgie pārstāvji iesniedz Sociālo lietu pārvaldē šādu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu, ja dokuments neatrodas Sociālo lietu pārvaldes rīcībā:

49.1. pamatojumu par nepieciešamo veselības aprūpi, ko izsniedz primārās veselības aprūpes ārsts, ārsts speciālists, psihologs;

49.2. rēķinu vai stingrās uzskaites maksājuma čeku no ārstniecības iestādes un/vai aptiekas;

49.3. (svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 25.09.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.28);

49.4. invaliditātes apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);

49.5. primārās veselības aprūpes ārsta vai ārsta speciālista atzinumu par funkcionālo traucējumu esamību un medicīnas un higiēnas preču iegādes nepieciešamību personai ar invaliditāti vai pensijas vecuma personai;

49.6. lai saņemtu pabalstu, kas paredzēts veselības apdrošināšanas polises iegādes izdevumu daļas samaksai, papildus jāiesniedz veselības apdrošināšanas polise;

49.7. lai saņemtu pabalstu, kas paredzēts medikamentu un pamperu iegādes izdevumu daļas samaksai, papildus jāiesniedz maksājuma čeks un stingrās uzskaites kvīts, kurā ir norādīts medikamenta nosaukums, pabalsta pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods un samaksātā naudas summa;

49.8. lai saņemtu pabalstu, kas paredzēts zobu protezēšanai un ārstēšanai, papildus jāiesniedz maksājuma čeks un stingrās uzskaites kvīts no pakalpojuma sniedzēja, kurā ir norādīts pakalpojuma nosaukums, pabalsta pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods un samaksātā naudas summa;

49.9. lai saņemtu pabalstu, kas paredzēts zobu protezēšanai un ārstēšanai, ka arī ortodonta pakalpojumiem papildus jāiesniedz izziņa no ārstniecības iestādes, kurā ir norādīts pakalpojuma nosaukums, pabalsta pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods un nepieciešama apmaksai naudas summa;

49.10. pensionāra apliecību, ja personai noteikta vecuma pensija;

49.11. iesniedzēja personu apliecinoša dokumenta kopiju.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 25.09.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.28; 13.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.31)

50. Pabalstu pabalsta pieprasītājam izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu bankā.

8. Pabalsts kancelejas preču iegādei

(Nodaļas nosaukums Daugavpils pilsētas domes 18.12.2012. saistošo noteikumu Nr.30 redakcijā)

51. Pabalsts ir paredzēts kancelejas preču iegādei izglītojamiem mācību procesa nodrošināšanai.

(Daugavpils pilsētas domes 18.12.2012. saistošo noteikumu Nr.30 redakcijā)

52. Tiesības saņemt pabalstu vienu reizi gadā uz katru bērnu ir:

52.1. ģimenēm (personām), kurām ir noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu;

52.2. aizbildņu ģimenēm, ja vidējais ienākums uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 18.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.30)

53. Vienreizējā pabalsta apmērs uz katru bērnu ir:

53.1. 43 euro – 1.klases izglītojamiem;

53.2. 29 euro – Daugavpils pamatskolās, vidusskolās un arodvidusskolās izglītojamiem, izņemot 1.klases izglītojamos;

53.3. 22 euro – Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs izglītojamiem.

(Daugavpils pilsētas domes 18.12.2012. saistošo noteikumu Nr.30 redakcijā, kas grozīta ar 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.41)

54. (Svītrots ar Daugavpils pilsētas domes 18.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.30)

55. Pabalstu pabalsta pieprasītājam izmaksā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu uz pabalsta pieprasītāja norādīto norēķinu kontu bankā.

9. Pabalsts pārtikas produktu iegādei bērniem līdz viena gada vecumam

56. Pabalstu pārtikas produktu iegādei bērniem līdz viena gada vecumam izmaksā kā kompensāciju par pārtikas produktu iegādei iztērētajām naudas summām.

57. Tiesības saņemt pabalstu ir ģimenēm (personām) kurām noteikta atbilstība trūcīgās ģimenes (personas) statusam un kuru aizgādībā atrodas bērns līdz viena gada vecumam.

58. Ģimenēm (personām), kuras pretendē saņemt pabalstu pārtikas produktu iegādei bērniem līdz viena gada vecumam sakarā ar atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam, pabalstu izmaksā par laikposmu, kurā ģimenei (personai) noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam.

59. Pabalstu saņemšanai persona vai tās likumīgie pārstāvji iesniedz Sociālo lietu pārvaldei šādu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu, ja dokuments neatrodas Sociālo lietu pārvaldes rīcībā:

59.1. bērna dzimšanas apliecību;

59.2. maksājuma čeku un stingrās uzskaites kvīti, kurā ir noradīts bērnu pārtikas produktu preču nosaukums, pabalsta pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods un samaksātā naudas summa.

60. Pabalsta apmērs ir 30 euro mēnesī uz katru bērnu.

(Daugavpils pilsētas domes 18.12.2012. saistošo noteikumu Nr.30 redakcijā, kas grozīta ar 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.41)

61. Pabalstu pabalsta pieprasītājam izmaksā skaidrā naudā Sociālo lietu pārvaldes kasē vai ar pārskaitījumu.

10. Bērnu ēdināšanas pabalsts

62. Bērnu ēdināšanas pabalsts ir paredzēts šādiem mērķiem:

62.1. bērnu ēdināšanas apmaksai Daugavpils pamatskolās, vidējās un arodvidusskolās mācību gada laikā;

62.2. bērnu ēdināšanas apmaksai Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs;

62.3. bērnu vasaras ēdināšanas apmaksai vasaras nometnēs Daugavpils pilsētā;

62.4. bērnu vasaras ēdināšanas Daugavpils pilsētas sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos apmaksai.

63. Tiesības saņemt pabalstu ir šādām personām:

63.1. ģimenēm, kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam, saskaņā ar MK noteikumiem un kuru aizgādībā atrodas bērns, kurš mācās Daugavpils pamatskolās, vidusskolās, profesionālās pamata un vidējas izglītības un arodizglītības iestādēs;

63.2. ģimenēm, kurām ir noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam, saskaņā ar MK noteikumiem, un kuras aizgādībā atrodas bērns, kurš apmeklē Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādes;

63.3. bāreņiem, kuriem ar Daugavpils bāriņtiesas lēmumu noteikta ārpusģimenes aprūpe un kuri dzīvo ģimenē, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru;

63.4. daudzbērnu ģimenēm, kuru aizgādībā atrodas bērns, kurš apmeklē Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādes, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru;

63.5. ģimenēm, kurās vecāki ir bijuši Černobiļas AES avārijas seku novēršanas dalībnieki un kuru aizgādībā atrodas bērns, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru;

63.6. ģimenēm, kurās vecāki ir bijuši Afganistānas kara notikumu dalībnieki un kuru aizgādībā atrodas bērns, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru;

63.7. ģimenēm, kuru aizgādībā ir bērni ar invaliditāti, kuri mācās Daugavpils sākumskolās, pamatskolās, vidusskolās un arodvidusskolās, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru;

63.8. bērniem, kuri atrodas aizbildnībā, kuriem ar Daugavpils bāriņtiesas lēmumu noteikta aizbildnība, kuri apmeklē Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādes, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru aizbildņa ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru;

63.9. bērniem, kuri atrodas aizbildnībā, kuriem ar Daugavpils bāriņtiesas lēmumu noteikta aizbildnība, kuri apmeklē Daugavpils sākumskolas un mācās pamatskolās, vidusskolās un arodvidusskolās, ja vidējais ienākums pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteikto minimālās mēneša darba algas apmēru.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 23.09.2010. saistošajiem noteikumiem Nr.36; 13.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.31)

64. Pabalstu bērnu ēdināšanas apmaksai Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs ir tiesīgas saņemt šo noteikumu 63.2., 63.5., 63.6., 63.4. un 63.8.apakšpunktā minētās personu kategorijas.

65. Pabalstu bērnu ēdināšanas apmaksai Daugavpils pamatskolās, vidējās un arodvidusskolās mācību gada laikā, bērnu vasaras ēdināšanas apmaksai vasaras nometnēs Daugavpils pilsētā un bērnu vasaras ēdināšanas Daugavpils pilsētas sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos apmaksai ir tiesīgas saņemt šo noteikumu 63.1., 63.3., 63.7. un 63.9.apakšpunktā minētās personu kategorijas.

66. Atvieglojumi par bērna ēdināšanu Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs:

66.1. 100% apmērā ik mēnesi gadā 63.2., 63.5. un 63.6.apakšpunktā minētām ģimenēm (personām);

66.2. 50% apmērā ik mēnesi gadā 63.4. un 63.8.apakšpunktā minētām ģimenēm (personām).

67. Atvieglojumi par bērnu ēdināšanu Daugavpils pamatskolās, vidusskolās un arodvidusskolās mācību gada laikā, bērnu vasaras ēdināšanas apmaksai vasaras nometnēs Daugavpils pilsētā un bērnu vasaras ēdināšanas Daugavpils pilsētas sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos ir 100% apmērā ik mēnesi gadā 63.1., 63.3., 63.7. un 63.9.apakšpunktā minētām personām.

68. Pabalstu saņemšanai ģimene (persona) vai tās likumīgie pārstāvji iesniedz Sociālo lietu pārvaldē šādu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu, ja dokuments neatrodas Sociālo lietu pārvaldes rīcībā:

68.1. personas ar invaliditāti apliecību, ja personai noteikta invaliditāte;

68.2. bērna dzimšanas apliecību;

68.3. Černobiļas AES avārijas seku novēršanas dalībnieka apliecības kopiju;

68.4. Afganistānas kara notikumu dalībnieka apliecības kopiju.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 13.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.31)

69. Ēdināšanas pabalstu neizmaksā bērniem, kuri ievietoti audžuģimenē un šajos noteikumos noteiktajā kārtībā saņem pabalstu bērna uzturam.

11. Pieaugušo ēdināšanas pabalsts

70. Pieaugušo ēdināšanas pabalsts (bezmaksas pusdienas) ir paredzēts personām, kurām pietrūkst līdzekļu ēdiena iegādei.

71. Tiesības saņemt pabalstu ir šādām personām:

71.1. pieaugušiem ģimenes locekļiem, kuriem ir noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu un kuras pilda līdzdarbības pienākumus vai piedalās individuālā sociālās rehabilitācijas plāna īstenošanā;

71.2. vientuļai personai ar invaliditāti (kam nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku), vecuma pensionāram, kura ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz 155,00 euro;

71.3. pabalsta pieprasītājam, kurš atrodas dienas centrā personām ar invaliditāti valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" un kura vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz attiecīgajā laika periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru;

71.4. sievietes, kuras atrodas grūtniecības stāvoklī un kuras deklarējušas dzīvesvietu Daugavpils pilsētas sociālajā patversmē, Daugavpils pilsētas sociālajā mājā, Daugavpils pilsētas ģimenes atbalsta centrā/patversmē un kuru vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz attiecīgajā laika periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 18.12.2012. saistošajiem noteikumiem Nr.30; 14.11.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.41; 25.09.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.28; 13.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.31)

72. Atvieglojumi par pieaugušo ēdināšanu:

72.1. 100% apmērā četrus mēnešus gadā 71.1. un 71.2.apakšpunktā minētām kategorijām;

72.2. 100% apmērā gada garumā 71.3.apakšpunktā minētajai personu kategorijai;

72.3. periodā līdz bērna piedzimšanai 71.4.apakšpunktā minētajai personu kategorijai.

73. Pabalsta saņemšanai persona vai tās likumīgie pārstāvji iesniedz Sociālo lietu pārvaldē šādu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu, ja dokuments neatrodas Sociālo lietu pārvaldes rīcībā:

73.1. personas ar invaliditāti apliecību, ja personai noteikta invaliditāte;

73.2. dokumentu, kas uzrāda pensijas apmēru vai izziņu par personas un/vai apgādnieku un ģimenes locekļu ienākumiem, pēc nodokļu nomaksas pēdējo trīs mēnešu laikā.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 13.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.31)

12. Līdzdarbības pienākumi

74. Līdzdarbības pienākumu mērķis ir attīstīt personas problēmu risināšanas prasmes, uzlabot patstāvīgas funkcionēšanas spējas un veicināt personu iekļaušanos sabiedrībā.

75. Līdzdarbības pienākumi tiek noteikti, sociālā dienesta sociālā darba speciālistam savstarpēji vienojoties ar pabalsta pieprasītāju, ja konkrētajā situācijā konstatējams, ka līdzdarbības pienākums attīstīs personas problēmu risināšanas prasmes, uzlabos patstāvīgas funkcionēšanas spējas vai veicinās personas iekļaušanos sabiedrībā.

76. Vienošanās par līdzdarbības pienākumu pildīšanu noslēdzama saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību, kādā aprēķināms, piešķirams un izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību. Vienošanos par līdzdarbības pienākumu pildīšanu paraksta abas puses.

77. Vienošanās tiek sastādīta divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie pabalsta pieprasītāja, bet otrs sociālajā dienestā.

78. Vienošanos par līdzdarbību neslēdz ar pensionāriem un personām ar invaliditāti.

(Grozīts ar Daugavpils pilsētas domes 13.11.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.31)

79. Sociālā dienesta sociālā darba speciālists atbilstoši pabalsta pieprasītāja individuālajai situācijai var noteikt šādus līdzdarbības pienākumus:

79.1. personiski ierasties sociālajā dienestā;

79.2. pakļauties medicīniskajai izmeklēšanai un ārstēšanai atbilstoši rehabilitācijas plānam;

79.3. darbspējīgai personai ir pienākums aktīvi iesaistīties darba tirgū, lai palielinātu savu pelnītspēju;

79.4. atļaut sociālā dienesta sociālā darba speciālistam veikt apsekošanu dzīvesvietā;

79.5. iesaistīties sabiedrisko darbu veikšanā;

79.6. pildīt citus līdzdarbības pienākumus saskaņā ar likumu “Par sociālo drošību" vai noslēgto vienošanos.

13. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

80. Sociālo lietu pārvaldes pieņemto lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Daugavpils pilsētas domē. Tās lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

14. Noslēguma jautājumi

81. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē:

81.1. Daugavpils pilsētas domes 2006.gada 14.decembra saistošie noteikumi Nr.28 "Daugavpils pašvaldības sociālie pabalsti" (Latvijas Vēstnesis, 2007, Nr.13, (3589)) un grozījumi pie tiem;

81.2. Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 25.septembra saistošie noteikumi Nr.41 "Dzīvokļa pabalsts" (Latvijas Vēstnesis, 23.10.2008., 165 (3949)) un grozījumi pie tiem.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Daugavpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 3Pieņemts: 28.01.2010.Stājas spēkā: 26.02.2010.Zaudē spēku: 12.02.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 32, 25.02.2010.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
205687
{"selected":{"value":"27.11.2014","content":"<font class='s-1'>27.11.2014.-11.02.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"27.11.2014","iso_value":"2014\/11\/27","content":"<font class='s-1'>27.11.2014.-11.02.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.11.2014","iso_value":"2014\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2014.-26.11.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.09.2014","iso_value":"2014\/09\/11","content":"<font class='s-1'>11.09.2014.-31.10.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.03.2014","iso_value":"2014\/03\/13","content":"<font class='s-1'>13.03.2014.-10.09.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.02.2014","iso_value":"2014\/02\/08","content":"<font class='s-1'>08.02.2014.-12.03.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-07.02.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2013","iso_value":"2013\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.10.2010","iso_value":"2010\/10\/07","content":"<font class='s-1'>07.10.2010.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.02.2010","iso_value":"2010\/02\/26","content":"<font class='s-1'>26.02.2010.-06.10.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
27.11.2014
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)