Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.28

Daugavpilī 2006.gada 14.decembrī (prot. Nr.23, 58.§)
Daugavpils pašvaldības sociālie pabalsti
I. Noteikumos lietotie termini un saīsinājumi

1.1. Bērns šo noteikumu izpratnē ir persona līdz 18 gadiem vai līdz 21 gadam, ja viņš turpina iegūt vidējo izglītību mācību iestādes dienas nodaļā.

1.2. Daudzbērnu ģimene šo noteikumu izpratnē ir ģimene, kuras aizgādībā atrodas trīs vai vairāk bērni.

1.3. Vientuļa persona šo noteikumu izpratnē ir persona, kurai nav Civillikumā noteiktu likumīgu apgādnieku.

1.4. Ģimene – vēsturiski mainīga mazā sociālā grupa, kuras locekļus vieno laulības vai asinsradniecība, kopēja sadzīve, savstarpēja palīdzība un morāla atbildība, viena adrese un kopēja saimniecība.

1.5. SLP – Sociālo lietu pārvalde.

II. Vispārīgie jautājumi

2.1. Šie noteikumi nosaka sociālās palīdzības pabalstu veidus, apmērus, pabalstu piešķiršanas un saņemšanas kārtību, personām (ģimenēm), kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā arī lēmumu par pabalstiem apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

2.2. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt pašvaldības sociālās palīdzības sistēmu, kas nodrošinātu finansiālu atbalstu trūcīgām un sociāli neaizsargātām personām (ģimenēm), lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu viņu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

2.3. Pabalstus piešķir personai (ģimenei), kura savu pamatdzīvesvietu ir deklarējusi Daugavpils pilsētā.

2.4. Pašvaldība izmaksā citus pabalstus pēc tam, kad apmierināts pamatots pašvaldības trūcīgo iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta.

(Grozīts ar Daugavpils domes 12.03.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.9)

III. Pabalstu veidi

3.1. Pamatpabalsts – pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai (turpmāk tekstā – GMI).

3.2. Vienreizējs pabalsts – ārkārtas situācijā.

3.3. Citi pabalsti:

3.3.1. Veselības aprūpes pabalsts;

3.3.2. Pirts apmeklējuma pabalsts;

3.3.3. Pabalsts ģimenēm ar bērniem jauna mācību gada sākumā;

3.3.4. Apbedīšanas pabalsts;

3.3.5. Pabalsts dzīvojamās telpas remontam;

3.3.6. Vienreizējs pabalsts personām, kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma vietas;

3.3.7. Pabalsts pārtikas produktu iegādei bērniem līdz 1 gada vecumam;

3.3.8. (izslēgts ar Daugavpils domes 25.09.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.42);

3.3.9. Pabalsts audžuģimenei;

3.3.10. Bērnu ēdināšanas un uzturēšanas pabalsts;

3.3.11. Bērna uztura pabalsts adoptētājam;

3.3.12. Pieaugušo ēdināšanas pabalsts.

3.3.13. Pabalsts Daugavpils iedzīvotāju jubilejās;

3.3.14. Pacienta iemaksas apmaksas pabalsts;

3.3.15. Pabalsts pārtikas produktu iegādei.

(Grozīts ar Daugavpils domes 24.09.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.24)

IV. Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai

4.1. Pašvaldībā noteiktais GMI ģimenei (personai) – atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 9.decembra noteikumiem Nr.693 “Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni un pabalsta apmēru garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai”.

4.2. Pabalstu piešķir ģimenei (personai), kurai noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.97 “Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu” un kuras ienākumi, neskaitot pašvaldības sociālos pabalstus, ir zemāki par pašvaldības noteikto GMI līmeni, un kura ir gatava līdzdarboties savas sociālās situācijas uzlabošanā.

4.3. Pabalstu piešķir, aprēķina un izmaksā atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem nr.96 “Kārtībā, kādā piešķirams, aprēķināms un izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai”.

4.4. Vienojoties ar pabalsta pieprasītāju, pabalstu var izmaksāt skaidrā naudā vai apmaksāt pakalpojumus (preces), kas nepieciešami personas vai tās ģimenes locekļu pamatvajadzību apmierināšanai.

(Grozīts ar Daugavpils domes 08.11.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.34; Daugavpils domes 12.02.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

V. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā

5.1. Pabalstu ārkārtas situācijā (stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzami apstākļi) piešķir līdz Ls 500,00 vienai personai (ģimenei), neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, ja nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu segšanai.

5.2. Pabalstu piešķir, ja prasītāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā no ārkārtas situācijas rašanās.

(Grozīts ar Daugavpils domes 08.11.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.34; Daugavpils domes 12.02.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

VI. Veselības aprūpes pabalsts

6.1. Pabalsts paredzēts veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības palielināšanai un ietver:

6.1.1. materiālo pabalstu veselības apdrošināšanas polises iegādei;

6.1.2. materiālo pabalstu medikamentu iegādei;

6.1.3. materiālo pabalstu zobu protezēšanai;

6.1.4. materiālo pabalstu zobu ārstēšanai;

6.1.5. materiālo pabalstu ortodonta pakalpojuma apmaksai;

6.1.6. materiālo pabalstu pamperu iegādei;

6.1.7. materiālo pabalstu vienreizējai profilaktiskai medicīniskai palīdzībai klientiem, kuriem ir alkohola, narkotisko vielu, datoru vai azartspēļu atkarība;

6.1.8. materiālo pabalstu donoriem;

6.1.9. materiālo pabalstu transporta pakalpojumu kompensācijai klientiem, kuriem nepieciešama hemodialīzes procedūra;

6.1.10. materiālo pabalstu kompensācijai par vizīti pie ārsta speciālista;

6.1.11. materiālo pabalstu medicīnisko aparātu iegādei.

6.2. Veselības aprūpes pabalstu ir tiesīgas saņemt šādas personas:

6.2.1. ģimenes (personas), kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam, saskaņā ar MK noteikumiem;

6.2.2. ģimenes (personas), kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam saskaņā ar MK noteikumiem un kuras aizgādībā atrodas bērns, kuram nepieciešami ortodonta pakalpojumi;

6.2.3. daudzbērnu ģimenes, kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam, saskaņā ar MK noteikumiem;

6.2.4. daudzbērnu ģimenes, kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam, saskaņā ar MK noteikumiem un kuras aizgādībā atrodas bērns līdz 14 gadiem, kuram nepieciešami ortodonta pakalpojumi;

6.2.5. vientuļš nestrādājošs invalīds, kura ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas no Ls 100,00 līdz Ls 140,00;

6.2.6. vientuļš nestrādājošs pensionārs, kura ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas no Ls 100,00 līdz Ls 140,00;

6.2.7. vientuļa nestrādājoša politiski represēta persona, kuras ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz Ls 160,00;

6.2.8. kopā dzīvojoši nestrādājoši pensionāri, nestrādājoši invalīdi un nestrādājošas politiski represētas personas bez citiem likumīgajiem apgādniekiem (saskaņā ar Civillikuma 188.pantu), kuru vienīgie ienākumi ir vecuma pensija vai invaliditātes pensija un kuru ienākumi pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz Ls 100,00 mēnesī vienai personai;

6.2.9. bāreņi un bez vecāku gādības palikuši jaunieši vecumā līdz 24 gadiem, kuri mācās klātienē un nesaņem apgādnieka zaudējuma pensiju;

6.2.10. ģimene (persona), kuras aizgādībā atrodas bērns ar funkcionāliem traucējumiem, kuram nozīmēta invaliditāte;

6.2.11. ģimene(persona), kuras aizgādībā atrodas smagi slims gulošs bērns ar funkcionāliem traucējumiem, kuram nozīmēta invaliditāte;

6.2.12. persona, kurai piešķirts “Ļeņingradas blokādi pārcietušā iedzīvotāja” statuss;

6.2.13. persona, kurai piešķirts “Mazgadīgā koncentrācijas nometņu ieslodzītā” statuss;

6.2.14. smagi slims gulošs invalīds, kura ienākumi mēnesī nepārsniedz Ls 160,00;

6.2.15. smagi slims gulošs spināls invalīds, kuram noteikta 1. vai 2. invaliditātes grupa;

6.2.16. personas ar atkarības problēmām;

6.2.17. personas, kurām nepieciešamas hemodialīzes procedūras;

6.2.18. personas, kuras ir donori;

6.2.19. atsevišķi dzīvojoši no bērniem nestrādājoši invalīdi, kuru vienīgie ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz Ls 100,00;

6.2.20. atsevišķi dzīvojoši no bērniem nestrādājoši pensionāri, kuru vienīgie ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz Ls 100,00;

6.2.21. kopā dzīvojoši nestrādājoši pensionāri, nestrādājoši invalīdi un nestrādājoša represēta persona, kuru vienīgie ienākumi pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz Ls 100,00 mēnesī vienai personai;

6.2.22. kopā dzīvojoši nestrādājoši pensionāri, nestrādājoši invalīdi un nestrādājoša represēta persona, kuru vienīgie ienākumi pēc nodokļu nomaksas no Ls 100,00 līdz Ls 140,00 mēnesī vienai personai;

6.2.23. vientuļš nestrādājošs invalīds vai vientuļš nestrādājošs pensionārs, kura ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz Ls 100,00;

6.2.24. vientuļš nestrādājošs invalīds vai vientuļš nestrādājošs pensionārs, kura ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas no Ls 140,00 līdz Ls 160,00;

6.2.25. vientuļa nestrādājoša persona, kura cietusi no komunistiskā vai nacistiskā režīma un kura iesniedz dokumentu, kas pierāda šo faktu, bet kura neattiecas uz 6.2.7.punktā minētām personām un kuras ienākumi mēnesī nepārsniedz Ls 160,00;

6.2.26. Atsevišķi dzīvojoši no bērniem nestrādājoši pensionāri un nestrādājoši invalīdi, kuru vienīgie ienākumi pēc nodokļu nomaksas no Ls 100,00 līdz Ls 140,00 mēnesī;

6.2.27. Atsevišķi dzīvojoši no bērniem nestrādājoši pensionāri un nestrādājoši invalīdi, kuru vienīgie ienākumi pēc nodokļu nomaksas no Ls 140,00 līdz Ls 160,00 mēnesī;

6.2.28. Kopā dzīvojoši nestrādājoši pensionāri, nestrādājoši invalīdi un nestrādājoša represēta persona, bez citiem likumīgajiem apgādniekiem (saskaņā ar Civillikuma 188.pantu), kuru vienīgie ienākumi pēc nodokļu nomaksas no Ls 100,00 līdz Ls 140,00 mēnesī vienai personai;

6.2.29. Kopā dzīvojoši nestrādājoši pensionāri, nestrādājoši invalīdi un nestrādājoša represēta persona, bez citiem likumīgajiem apgādniekiem (saskaņā ar Civillikuma 188.pantu), kuru vienīgie ienākumi pēc nodokļu nomaksas no Ls 140,00 līdz Ls 160,00 mēnesī vienai personai.

6.3. Veselības aprūpes pabalsta apmērs:

6.3.1. līdz Ls 40,00 kalendārajā gadā 6.2.9. un 6.2.10. un 6.2.26.apakšpunktos minētajām ģimenēm (personām);

6.3.2. līdz Ls 20,00 personai, nepārsniedzot Ls 70,00 ģimenei kalendārajā gadā punktā 6.2.3. minētām ģimenēm (personām);

6.3.3. līdz Ls 60,00 kalendārajā gadā 6.2.5.,6.2.6., 6.2.7., 6.2.11., 6.2.12., 6.2.13., 6.2.16. un 6.2.25.punktā minētajām ģimenēm (personām);

6.3.4. līdz Ls 70,00 kalendārajā gadā katram ģimenes loceklim 6.2.23. punktā minētām ģimenēm (personām);

6.3.5. līdz Ls 70,00 kalendārajā gadā 6.2.14. punktā minētām personām;

6.3.6. līdz Ls 150,00 kalendārajā gadā 6.2.15. punktā minētām personām;

6.3.7. līdz Ls 50,00 kalendārajā gadā katram ģimenes loceklim 6.2.19., 6.2.20., 6.2.21. un 6.2.24. punktā minētām ģimenēm (personām);

6.3.8. Ls 3,00 par katru asins nodošanas reizi 6.2.18. punktā minētām personām, saskaņā ar sarakstu no Daugavpils reģionālas slimnīcas asins sagatavošanas nodaļas;

6.3.9. līdz Ls 70,00 kalendārajā gadā uz personu 6.2.17. punktā minētām personām, saskaņā ar sarakstu no Latvijas Nieru slimnieku asociācijas Daugavpils nodaļas;

6.3.10. līdz Ls 60,00 kalendārajā gadā katram ģimenes loceklim 6.2.8. punktā minētām ģimenēm (personām);

6.3.11. līdz Ls 40,00 kalendārajā gadā katram ģimenes loceklim 6.2.22. punktā minētām ģimenēm (personām);

6.3.12. līdz Ls 60,00 kalendārajā gadā 6.2.1.apakšpunktā minētajām personām (ģimenēm);

6.3.13. līdz Ls 80,00 kalendārajā gadā šo noteikumu 6.2.2. un 6.2.4.apakšpunktos minētajām ģimenēm (personām);

6.3.14. līdz Ls 30,00 kalendārajā gadā šo noteikumu 6.2.27.apakšpunktā minētajām personām;

6.3.15. līdz Ls 50,00 kalendārajā gadā katram ģimenes loceklim šo noteikumu 6.2.28. apakšpunktā minētajām personām;

6.3.16. līdz Ls 40,00 kalendārajā gadā katram ģimenes loceklim šo noteikumu 6.2.29. apakšpunktā minētajām personām.

6.4. Pabalsta saņemšanai persona vai tās likumīgie pārstāvji iesniedz iesniegumu SLP, pievienojot klāt šādu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu, ja dokuments neatrodas SLP rīcībā:

6.4.1. pamatojumu par nepieciešamo veselības aprūpi, ko izsniedz primārās veselības aprūpes ārsts, ārsts speciālists, psihologs;

6.4.2. rēķinu vai stingrās uzskaites maksājuma čeku no ārstniecības iestādes un/vai aptiekas;

6.4.3. izziņu no mācību iestādes, ja pabalsta pieprasītāja bērns pēc 18 gadiem turpina iegūt vidējo izglītību iestādes dienas nodaļā;

6.4.4. ārsta izziņu (forma 027/u) spināliem invalīdiem un pacientiem, kuriem nepieciešamas hemodialīzes procedūras;

6.4.5. dokumentu, kas uzrāda pensijas apmēru vai izziņu par personas un/vai apgādnieku un ģimenes locekļu ienākumiem (neto) pēdējo trīs mēnešu laikā;

6.4.6. Politiski represētās personas apliecību;

6.4.7. Blokādi pārcietušā Ļeņingradas iedzīvotāja apliecību;

6.4.8. apliecību par “Mazgadīgā koncentrācijas nometņu ieslodzītā” statusa piešķiršanu;

6.4.9. lai saņemtu pabalstu, kas paredzēts veselības apdrošināšanas polises iegādes izdevumu daļas samaksai, jāiesniedz veselības apdrošināšanas polise;

6.4.10. lai saņemtu pabalstu, kas paredzēts medikamentu un pamperu iegādes izdevumu daļas samaksai, jāiesniedz maksājuma čeks un stingrās uzskaites kvīts, kurā ir norādīts medikamenta nosaukums, pabalsta pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods un samaksātā naudas summa;

6.4.11. lai saņemtu pabalstu, kas paredzēts zobu protezēšanai un ārstēšanai, jāiesniedz maksājuma čeks un stingrās uzskaites kvīts no pakalpojuma sniedzēja, kurā ir norādīts pakalpojuma nosaukums, pabalsta pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods un samaksātā naudas summa;

6.4.12. lai saņemtu pabalstu, kas paredzēts zobu protezēšanai un ārstēšanai, jāiesniedz izziņa no ārstniecības iestādes, kurā ir norādīts pakalpojuma nosaukums, pabalsta pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods un samaksātā naudas summa;

6.4.13. invaliditātes apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu);

6.4.14. primārās veselības aprūpes ārsta vai ārsta speciālista atzinumu par funkcionālo traucējumu esamību un medicīnas un higiēnas preču iegādes nepieciešamību invalīdam vai pensijas vecuma personai.

(Grozīts ar Daugavpils domes 08.11.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.34; Daugavpils domes 12.02.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

VII. Pirts apmeklējuma pabalsts

7.1. Pirts apmeklējuma pabalstu ir tiesīgas saņemt šādas iedzīvotāju kategorijas:

7.1.1. vientuļa perona, kurai piešķirts politiski represētas personas statuss un kura dzīvo privātajā mājā vai dzīvoklī bez vannas;

7.1.2. vientuļš pensionārs, kurš vecāks par 70 gadiem, un kurš dzīvo privātajā mājā vai dzīvoklī bez vannas;

7.1.3. vientuļš invalīds, kurš dzīvo privātajā mājā vai dzīvoklī bez vannas;

7.1.4. Daugavpils pilsētas iedzīvotājs, kurš ir sasniedzis 80 gadu vecumu.

7.2. Pirts apmeklējuma pabalstu persona ir tiesīga saņemt divas reizes mēnesī gada laikā.

7.3. Pabalstu saņemšanai persona vai tās likumīgie pārstāvji iesniedz iesniegumu SLP, pievienojot klāt šādu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu, ja dokuments neatrodas SLP rīcībā:

7.3.1. personu apliecinošu dokumentu;

7.3.2. pensijas apliecību, ja personai noteikta vecuma pensija;

7.3.3. invalīda apliecību, ja personai ir piešķirta invaliditāte;

7.3.4. politiski represētas personas apliecību.

VIII. Pabalsts ģimenēm ar bērniem jauna mācību gada sākumā

8.1. Tiesības saņemt pabalstu vienu reizi gadā no 1. augusta līdz 15. oktobrim uz katru bērnu ir aizbildņu ģimenēm un tām ģimenēm (personām), kurām ir noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu prasībām.

8.2. Pabalstu saņemšanai persona vai tās likumīgie pārstāvji iesniedz iesniegumu SLP, pievienojot klāt šādu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu, ja dokuments neatrodas SLP rīcībā:

8.2.1. izziņu no mācību iestādes, kas izsniegta ne vēlāk kā 1 mēnesi pirms iesnieguma iesniegšanas, ja klienta bērns vecumā no 15 līdz 21 gadam turpina iegūt pamatizglītību, vidējo vai profesionālo izglītību mācību iestādes dienas nodaļā.

8.3. Pabalsta apmērs ir Ls 15,00 uz katru bērnu.

8.4. Gadījumā, kad bērns apmeklē 1.klasi, pabalsta apmērs ir Ls 25,00.

(Grozīts ar Daugavpils domes 14.06.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.18; Daugavpils domes 08.11.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.34)

IX. Apbedīšanas pabalsts

9.1. Apbedīšanas pabalstu piešķir gadījumos, ja mirusi persona, par kuru Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra nav piešķīrusi apbedīšanas pabalstu LR Valsts sociālo pabalstu likuma noteiktajā kārtībā.

9.2. Pabalstu personas nāves gadījumā piešķir personai, kura uzņēmusies apbedīšanu.

9.3. Tiesības saņemt pašvaldības apbedīšanas pabalstu ir šādām personām:

9.3.1. personai, kura uzņemas mirušās personas apbedīšanu, ja mirušai personai tika noteikta atbilstība trūcīgās ģimenes statusam.

9.4. Pabalsta saņemšanai persona iesniedz SLP iesniegumu, pievienojot klāt šādu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu, ja dokuments neatrodas SLP rīcībā:

9.4.1. personu apliecinošu dokumentu;

9.4.2. miršanas apliecību;

9.4.3. mirušas personas trūcīgās ģimenes statusa apliecību, ja mirušai personai tika noteikta atbilstība trūcīgās ģimenes statusam;

9.4.4. izziņu no Nodarbinātības valsts aģentūras par mirušās personas bezdarbnieka statusu, ja mirušai personai tika piešķirts bezdarbnieka statuss.

9.5. Pabalsta apmērs ir līdz Ls 100,00.

9.6. Pabalstu var pieprasīt ne vēlāk kā trīs mēnešus no miršanas izziņas izsniegšanas brīža.

(Grozīts ar Daugavpils domes 08.11.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.34)

X. Pabalsts dzīvojamās telpas remontam

10.1. Remontam pabalstu var pieprasīt Daugavpils pašvaldībai piederošajā dzīvojamā telpā, kas piešķirta pēc kārtējā gada 1. janvāra, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes Dzīvokļu komisijas lēmumu.

10.2. Pabalstu dzīvojamās telpas remontam nav tiesīgas saņemt šādas personas:

10.2.1. ģimenes (personas), kuras izliktas no dzīvojamās telpas par komunālo maksājumu parādiem ar tiesas spriedumu.

10.3. Pabalstu ir tiesīgas pieprasīt šādas iedzīvotāju kategorijas:

10.3.1. daudzbērnu ģimene, kurai noteikta atbilstība trūcīgās ģimenes (personas) statusam, saskaņā ar MK noteikumiem;

10.3.2. vientuļš vai atsevišķi dzīvojošs, nestrādājošs, vecuma pensionārs;

10.3.3. vientuļš vai atsevišķi dzīvojošs nestrādājošs invalīds;

10.3.4. bērns bārenis vai bērns, kurš palicis bez vecāku gādības.

10.4. Pabalstu piešķir Daugavpils pilsētas domes Materiālo pabalstu piešķiršanas komisija.

10.5. Citi gadījumi, kad tiek piešķirts materiālais pabalsts:

10.5.1. dzīvojamā telpa bojāta ugunsgrēkā vai citas stihiskas nelaimes gadījuma dēļ;

10.5.2. citā ārkārtas gadījuma, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas lēmumu vai Daugavpils pilsētas domes Materiālo pabalstu piešķiršanas komisijas lēmumu.

10.6. Pabalstu saņemšanai 10.5. punktā minētās personas vai to likumīgie pārstāvji iesniedz iesniegumu SLP, pievienojot klāt šādu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu, ja dokuments neatrodas SLP rīcībā:

10.6.1. personu apliecinošu dokumentu;

10.6.2. pensijas apliecību, ja personai noteikta vecuma pensija;

10.6.3. invalīda apliecību, ja personai noteikta invaliditāte;

10.6.4. aktu par ugunsgrēku vai citu nelaimes gadījumu;

10.6.5. izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes statusam;

10.6.6. izziņu par dzīvesvietu, kurā norādītas visas deklarētas personas;

10.6.7. dzīvojamās īres līgumu;

10.6.8. Daugavpils pilsētas Dzīvokļu komisijas lēmuma kopiju par dzīvojamās telpas iedalīšanu;

10.6.9. defektu aktu par nepieciešamiem remontdarbiem no SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”.

10.7. Pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas, SLP darbinieki apseko pabalsta pieprasītāja dzīvojamo telpu.

10.8. Pabalsta apmērs ir ne vairāk kā Ls 200,00.

10.9. SLP izmaksā klientam pabalstu pārskaitījuma veidā vai skaidrā naudā.

10.10. Sešu mēnešu laikā saskaņā ar noslēgto vienošanos pēc pabalsta saņemšanas klientam ir jāiesniedz SLP atskaiti par pabalstu izlietošanu un izpildītajiem darbiem.

10.11. SLP darbiniekam ir tiesības pārbaudīt klienta atskaitē norādītos datus.

10.12. Ja klients atskaitē ir sniedzis nepatiesas ziņas vai nav iesniedzis atskaiti 10.10. punktā norādītajā termiņā, nav izlietojis piešķirto pabalstu vai izlietojis to citam mērķim, tad klientam ir pienākums atmaksāt piešķirto pabalstu.

(Grozīts ar Daugavpils domes 08.11.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.34)

XI. Vienreizējs pabalsts personām, kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma vietas

11.1. Vienreizējais pabalsts tiek piešķirts personām, kuras ir atbrīvojušās no ieslodzījuma vietas pēc soda izciešanas.

11.2. Vienreizēja pabalsta saņemšanai personai ir jāiesniedz iesniegums, izziņa par atbrīvošanos no ieslodzījuma vietas un izziņa par deklarēto pamatdzīvesvietu Daugavpils pilsētā vai izziņa par pēdējo reģistrēto dzīvesvietu Daugavpils pilsētā.

11.3. Vienreizējā pabalsta apmērs ir Ls 25.

11.4. Pabalstu klientam izmaksā skaidrā naudā SLP kasē.

11.5. Pabalsts jāpieprasa viena mēneša laikā no atbrīvošanās dienas.

XII. Pabalsts pārtikas produktu iegādei bērniem līdz 1 gada vecumam

12.1. Tiesības saņemt pabalstu ir šādām personām:

12.1.1. kurām noteikta atbilstība trūcīgās ģimenes (personas) statusam, saskaņā ar MK noteikumiem un kuru aizgādībā atrodas bērns līdz 1 gada vecumam.

12.2. Ja nav noteikts trūcīgās ģimenes statuss, SLP, izvērtējot ģimenes sociālo un materiālo situāciju, var piešķirt pabalstu (nepieciešams SLP speciālista slēdziens) vienu reizi mēnesī līdz laikam, kad bērns sasniedz 1 gada vecumu. Tiesības pieņemt lēmumu ir Daugavpils pilsētas domes Materiālo pabalstu piešķiršanas komisijai un SLP direktorei.

12.3. Pabalstu saņemšanai persona vai tās likumīgie pārstāvji iesniedz SLP iesniegumu, pievienojot klāt šādu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu, ja dokuments neatrodas SLP rīcībā:

12.3.1. bērna dzimšanas apliecību;

12.3.2. trūcīgās ģimenes (personas) statusa apliecību;

12.3.3. maksājuma čeku un stingrās uzskaites kvīti, kurā ir noradīts bērnu pārtikas produktu preču nosaukums, pabalsta pieprasītāja vārds, uzvārds, personas kods un samaksātā naudas summa.

12.4. Pabalsta apmērs ir Ls 10,00 mēnesī uz katru bērnu.

12.5. Pabalstu klientam izmaksā skaidrā naudā SLP kasē.

(Grozīts ar Daugavpils domes 08.11.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.34)

XIII. Individuālās apkures pabalsts cietā kurināmā iegādei

(Nodaļa izslēgta ar Daugavpils domes 25.09.2008. saistošajiem noteikumiem Nr.42)

XIV. Pabalsts audžuģimenēm

14.1. Pabalstu piešķir Ministru kabineta 2004.gada 25.marta noteikumos Nr. 174 “Audžuģimeņu noteikumi” noteiktajā kārtībā.

14.2. Pabalsta apmērs un mērķis ir:

14.2.1. pabalstu bērna uzturam Ls 70,00 mēnesī;

14.2.2. pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei Ls 50,00 mēnesī.

14.3. Par nepilnu mēnesi pabalsta apmērs tiek noteikts proporcionāli dienu skaitam, par pamatu ņemot summu Ls 60 un Ls 40.

14.4. Atlīdzību un attiecīgos pabalstus piešķir un aprēķina sākot ar dienu, kad bērns ievietots audžuģimenē.

14.5. Atskaites par saņemto pabalstu mīkstā inventāra iegādei audžuģimenes iesniedz SLP grāmatvedībā vienu reizi sešos mēnešos.

14.6. Sociālo lietu pārvalde, kura ar audžuģimeni ir noslēgusi līgumu par bērna uzturēšanu audžuģimenē, atlīdzības un pabalsta izmaksu pārtrauc, ja beidzas līgumā noteiktais termiņš vai bērna uzturēšanās audžuģimenē izbeigta pirms līgumā noteiktā termiņa.

(Grozīts ar Daugavpils domes 08.11.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.34; Daugavpils domes 12.02.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

XV Bērnu ēdināšanas un uzturēšanas pabalsts

15.1. Pabalstu ir tiesīgi pieprasīt Daugavpils pilsētas iedzīvotāji, kuri savu pamatdzīvesvietu ir deklarējuši Daugavpils pilsētā.

15.2. Pabalsts paredzēts šādiem mērķiem:

15.2.1. bērnu ēdināšanas piešķiršanai un apmaksai Daugavpils pamatskolās, vidējās un arodvidusskolās mācību gada laikā.

15.2.2. bērnu ēdināšanas piešķiršanai un uzturēšanās apmaksai Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs.

15.2.3. bērnu vasaras ēdināšanas un uzturēšanās apmaksai vasaras nometnēs Daugavpils pilsētā.

15.2.4. bērnu vasaras ēdināšanas Daugavpils pilsētas sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos piešķiršanai un apmaksai.

15.3. Tiesības saņemt pabalstu ir šādām personām:

15.3.1. ģimenēm, kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam, saskaņā ar MK noteikumiem un kuru aizgādībā atrodas bērns, kurš mācās Daugavpils pamatskolās, vidusskolās un arodvidusskolās;

15.3.2. ģimenēm, kurām ir noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam, saskaņā ar MK noteikumiem un kuras aizgādībā atrodas bērns, kurš apmeklē Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādes;

15.3.3. bāreņiem, kuriem ar Daugavpils bāriņtiesas lēmumu noteikta ārpusģimenes aprūpe un kuri dzīvo ģimenē, kuri iegūst izglītību Daugavpilī;

15.3.4. daudzbērnu ģimenēm, kuru aizgādībā atrodas bērns, kurš apmeklē Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādes;

15.3.5. ģimenēm, kurās vecāki ir bijuši Černobiļas AES avārijas seku novēršanas dalībnieki un kuru aizgādībā atrodas bērns;

15.3.6. ģimenēm, kurās vecāki ir bijuši Afganistānas kara notikumu dalībnieki un kuru aizgādībā atrodas bērns;

15.3.7. ģimenēm, kuru aizgādībā ir bērni invalīdi, kuri mācās Daugavpils sākumskolās, pamatskolās, vidusskolās un arodvidusskolās;

15.3.8. bērniem, kuri atrodas aizbildnībā, kuriem ar Daugavpils bāriņtiesas lēmumu noteikta aizbildnības nodibināšana, kuri apmeklē Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādes.

15.3.9. bērniem, kuri atrodas aizbildnībā, kuriem ar Daugavpils bāriņtiesas lēmumu noteikta aizbildnības nodibināšana, kuri apmeklē Daugavpils sākumskolas un mācās pamatskolās, vidusskolās un arodvidusskolās.

15.4. Neizvērtējot ģimenes ienākumus, var piešķirt pabalstu ēdināšanas samaksai mācību gada laikā un vasaras periodā bērnam pēc skolu lūguma un sociālā darbinieka atzinuma, pamatojoties uz SLP direktora rīkojumu.

15.5. Pabalstu saņemšanai ģimene (persona) vai tās likumīgie pārstāvji, iesniedz iesniegumu Sociālo lietu pārvaldē, pievienojot klāt šādu dokumentu kopijas:

15.5.1. izziņu no mācību iestādes, ja klienta bērns pēc 18 gadu sasniegšanas turpina iegūt vidējo izglītību mācību iestādes dienas nodaļā;

15.5.2. izziņu par personas un/vai apgādnieku un ģimenes locekļu ienākumiem pēdējo trīs mēnešu laikā.

15.6. Atvieglojumi par bērna uzturēšanos Daugavpils pirmsskolas izglītības iestādēs:

15.6.1. 100% ik mēnesi gadā 15.3.2., 15.3.5. un 15.3.6. punktā minētām ģimenēm (personām);

15.6.2. 50% ik mēnesi gadā 15.3.4. un 15.3.8. punktā minētām ģimenēm (personām).

15.7. Atvieglojumi par bērnu ēdināšanu Daugavpils pamatskolās, vidusskolās un arodvidusskolās:

15.7.1. 100% ik mēnesi gadā 15.3.1., 15.3.3., 15.3.7., 15.3.9. un 15.4. punktos minētām personām.

15.8. Pabalsta saņemšanai persona vai tās likumīgie pārstāvji iesniedz iesniegumu SLP, pievienojot klāt šādu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu, ja dokuments neatrodas SLP rīcībā:

15.8.1. invalīda apliecību, ja personai noteikta invaliditāte;

15.8.2.dokumentu, kas uzrāda pensijas apmēru vai izziņu par personas un/vai apgādnieku un ģimenes locekļu ienākumiem (neto) pēdējo trīs mēnešu laikā;

15.8.3. bērna dzimšanas apliecību;

15.8.4. bāriņtiesas lēmumu bērniem bāreņiem un aizbildņiem;

15.8.5. izziņu no mācību iestādes, ja klienta bērns pēc 18 gadiem turpina iegūt vidējo izglītību mācību iestādes dienas nodaļā;

15.8.6. Černobiļas AES avārijas seku novēršanas dalībnieka apliecības kopiju;

15.8.7. Afganistānas kara notikumu dalībnieka apliecības kopiju.

(Grozīts ar Daugavpils domes 08.11.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.34)

XVI. Bērna uztura pabalsts adoptētājam

16.1. Sociālo lietu pārvalde adoptētājam izmaksā audžuģimenei piešķirto bērna uzturnaudu vai pabalstu uzturam, atbilstoši laikposmam, kurā bērns atrodas adoptētāja aprūpē.

16.2. Pabalsts tiek piešķirts ģimenei, saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu par bērna nodošanu aprūpē un uzraudzībā adoptētājiem.

16.3. Lai saņemtu pabalstu, adoptētājiem jāiesniedz rakstisks iesniegums ar lūgumu piešķirt pabalstu uzturam/ēdināšanai. SLP pabalstu ieskaita ģimenes norādītajā bankas kontā.

16.4. Sociālo lietu pārvalde ar adoptētājiem sastāda vienošanos.

16.5. Pabalsta apmērs sastāda Ls 3,00 dienā.

16.6. Uztura izdevumu summu aprēķina, sākot no bērnu ievietošanas dienas ģimenē līdz tiesas sprieduma par adopcijas apstiprināšanu stāšanos likumīgā spēkā.

(Grozīts ar Daugavpils domes 08.11.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.34)

XVII. Pieaugušo ēdināšanas pabalsts

17.1. Pabalstu ir tiesīgi pieprasīt Daugavpils pilsētas iedzīvotāji, kuri savu pamatdzīvesvietu ir deklarējuši Daugavpils pilsētā.

17.2. Pabalsts paredzēts pieaugušo ēdināšanai līdz diviem mēnešiem kalendārā gada laikā.

17.3. Tiesības saņemt pabalstu ir šādām personām:

17.3.1. pieaugušiem ģimenes locekļiem, kuriem ir noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam, saskaņā ar MK noteikumiem un kuras pilda līdzdarbības pienākumus;

17.3.2. vientuļam (kam nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku) nestrādājošam invalīdam, nestrādājošam vecuma pensionāram, kura ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz Ls 85,00;

17.3.3. klientam, kurš atrodas dienas centrā invalīdiem valsts SIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca";

17.3.4. sievietes, kuras atrodas grūtniecības stāvoklī un kuras deklarējušas dzīvesvietu Daugavpils pilsētas sociālajā patversmē, Daugavpils pilsētas sociālajā mājā, Daugavpils pilsētas ģimenes atbalsta centrā/patversmē.

17.4. Atvieglojumi par pieaugušo ēdināšanu:

17.4.1. 100% četri mēneši gadā 17.3.1. un 17.3.2. minētām kategorijām;

17.4.2. 100% ik mēnesi gadā 17.3.3. punktā minētai kategorijai;

17.4.3. periodā līdz bērna piedzimšanai.

17.5. Pabalsta saņemšanai persona vai tās likumīgie pārstāvji iesniedz iesniegumu SLP, pievienojot klāt šādu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu, ja dokuments neatrodas SLP rīcībā:

17.5.1. invalīda apliecību, ja personai noteikta invaliditāte;

17.5.2. dokumentu, kas uzrāda pensijas apmēru vai izziņu par personas un/vai apgādnieku un ģimenes locekļu ienākumiem (neto) pēdējo trīs mēnešu laikā;

17.6. SLP ir tiesības pieprasīt no klienta, ja tas ir nepieciešams, papildu informāciju.

(Grozīts ar Daugavpils domes 08.11.2007. saistošajiem noteikumiem Nr.34)

XVIII. Pabalsts Daugavpils iedzīvotāju jubilejās

18.1. Tiesības saņemt pabalstu ir personām, kurām kārtējā gadā ir 70, 80, 90 un 100 gadu jubilejas.

18.2. Pabalsta apmērs:

18.2.1. Ls 10 – 70, 80 un 90 gadu jubilejā;

18.2.2. Ls 100 –100 gadu jubilejā.

18.3. Naudas pabalstu izmaksā SLP skaidrā naudā.

XIX. Pacienta iemaksas apmaksas pabalsts

19.1. Pabalsts paredzēts šādiem mērķiem:

19.1.1. SLP kompensē SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” dienas stacionāra pacienta iemaksu un stacionāra pacienta iemaksu līdz trim dienām.

19.1.2. SLP noslēdz līgumu ar SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” par pacienta iemaksas samaksu.

19.2. Tiesības saņemt pabalstu ir šādām personām:

19.2.1. nestrādājošiem pensionāriem, kuriem noteikta tikai Latvijas Republikas vecuma pensija un kuriem nav veselības apdrošināšanas polises;

19.2.2. nestrādājošiem invalīdiem, kuriem noteikta tikai Latvijas Republikas invaliditātes pensija un kuriem nav veselības apdrošināšanas polises.

(Grozīts ar Daugavpils domes 12.02.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

XIX.1 Pabalsts pārtikas produktu iegādei

(Nodaļa Daugavpils domes 24.09.2009. saistošo noteikumu Nr.24 redakcijā)

19.11. Tiesības saņemt pabalstu ir:

19.11.1. personām, kurām noteikta atbilstība trūcīgās ģimenes (personas) statusam;

19.11.2. vientuļam nestrādājošam invalīdam vai vientuļam nestrādājošam pensionāram, kura ienākums mēnesī pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz Ls 160 (simt sešdesmit latus);

19.11.3. bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kuri turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai arī studijas augstskolā vai koledžā un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

19.12. Pabalsta apmērs ir Ls 5,00 mēnesī ģimenei vai personai, kurai nav savas ģimenes.

19.13. Pabalstu pieprasītājs saņem pabalstu talonu veidā, kurus realizē SLP norādītajā tirdzniecības vietā.

XX. Pabalstu piešķiršanas kārtība

20.1. Pabalsta pieprasītājs vēršas SLP ar iesniegumu, norādot vēlamo sociālās palīdzības pabalstu veidu.

20.2. Vēršoties SLP, persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu.

20.3. SLP pēc pabalsta pieprasītāja iesnieguma saņemšanas 10 darbdienu laikā novērtē personas vajadzības pēc pabalsta un pieņem lēmumu atbilstoši Administratīvā procesa likuma nosacījumiem.

20.4. SLP pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informē personu par pieņemto lēmumu. Ja lēmums negatīvs – pabalsta piešķiršana atteikta – informācijā pabalsta saņēmējam norādāms atteikuma pamatojums, kā arī lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība.

20.5. SLP ir tiesības pieprasīt no klienta papildus informāciju, ja tas ir nepieciešams, lēmuma pieņemšanai;

20.6. Ja pabalsta pieprasītājs atbilst vairākām šajos noteikumos noteiktajām personu kategorijām, kurām ir tiesības saņemt vienu un to pašu pabalsta veidu, attiecīgo pabalstu izmaksā tikai saskaņā ar vienu atbilstošo kategoriju, kas klientam ir materiāli izdevīgāka.

(Grozīts ar Daugavpils domes 12.02.2009. saistošajiem noteikumiem Nr.6)

XXI. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

21.1. SLP pieņemto lēmumu var apstrīdēt Daugavpils pilsētas domē.

21.2. Daugavpils pilsētas domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

XXII. Saistošo noteikumu publicēšana

22.1. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja R.Strode
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Daugavpils pašvaldības sociālie pabalsti Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Daugavpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 28Pieņemts: 14.12.2006.Stājas spēkā: 24.01.2007.Zaudē spēku: 26.02.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 13, 23.01.2007.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
151861
{"selected":{"value":"15.10.2009","content":"<font class='s-1'>15.10.2009.-25.02.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"15.10.2009","iso_value":"2009\/10\/15","content":"<font class='s-1'>15.10.2009.-25.02.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.03.2009","iso_value":"2009\/03\/26","content":"<font class='s-1'>26.03.2009.-14.10.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.03.2009","iso_value":"2009\/03\/11","content":"<font class='s-1'>11.03.2009.-25.03.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.10.2008","iso_value":"2008\/10\/24","content":"<font class='s-1'>24.10.2008.-10.03.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.12.2007","iso_value":"2007\/12\/12","content":"<font class='s-1'>12.12.2007.-23.10.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.07.2007","iso_value":"2007\/07\/26","content":"<font class='s-1'>26.07.2007.-11.12.2007.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.01.2007","iso_value":"2007\/01\/24","content":"<font class='s-1'>24.01.2007.-25.07.2007.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
15.10.2009
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)