Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumus Nr. 105 "Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību".
Ministru kabineta noteikumi Nr.108

Rīgā 2010.gada 2.februārī (prot. Nr.6 46.§)
Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka ikgadējā valsts atbalsta apmēru lauksaimniecībai un lauku attīstībai (turpmāk – atbalsts) un tā piešķiršanas kārtību.

2. Atbalsts 2010.gadā ietver finansējumu 10 923 729 latu apmērā šādiem atbalsta pasākumiem:

2.1. atbalsts lopkopības attīstībai – 4 046 644 lati (1.pielikums):

2.1.1. atbalsts ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai – 3 501 848 lati:

2.1.1.1. atbalsts ciltsdarbam un piensaimniecībā izmantojamo dzīvnieku audzēšanai (tai skaitā ciltsgrāmatai 7908 lati) – 2 164 549 lati;

2.1.1.2. atbalsts ciltsdarba pasākumiem liellopu gaļas ražošanas nozarē (tai skaitā ciltsgrāmatai 822 lati) – 244 389 lati;

2.1.1.3. atbalsts ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai cūkkopības nozarē (tai skaitā ciltsgrāmatai 3000 latu) – 449 762 lati (nepārsniedzot 149 994 latus ceturksnī);

2.1.1.4. atbalsts ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai zirgkopības nozarē (tai skaitā ciltsgrāmatai 25 348 lati) – 105 000 latu;

2.1.1.5. atbalsts ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai aitkopības nozarē (tai skaitā ciltsgrāmatai 1800 latu) – 130 340 latu;

2.1.1.6. atbalsts ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai kazkopības nozarē (tai skaitā ciltsgrāmatai 300 latu) – 32 500 latu;

2.1.1.7. atbalsts ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai netradicionālajās nozarēs – 71 808 lati;

2.1.1.8. atbalsts dzīvnieku ciltsvērtības un ģenētiskās kvalitātes noteikšanai – 114 500 latu;

2.1.1.9. atbalsts dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistra uzturēšanai un piena šķirņu govju un kazu virspārraudzības nodrošināšanai – 189 000 latu;

2.1.2. atbalsts dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un iznīcināšanai – 383 796 lati;

2.1.3. atbalsts transmisīvās sūkļveida encefalopātijas (TSE) testu izmaksu segšanai 50 procentu apmērā – 161 000 latu;

2.2. atbalsts augkopības attīstībai – 134 731 lats (2.pielikums):

2.2.1. atbalsts augu gēnu bankas, centrālās datubāzes un molekulārās pasportizācijas laboratorijas darbības nodrošināšanai – 22 275 lati;

2.2.2. atbalsts kultūraugu genofonda saglabāšanai – 40 321 lats;

2.2.3. atbalsts augsnes minerālā slāpekļa monitoringa īstenošanai – 45 135 lati;

2.2.4. atbalsts kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai – 27 000 latu;

2.3. atbalsts pētījumiem, starptautiskai un savstarpējai sadarbībai – 883 099 lati (3.pielikums):

2.3.1. atbalsts lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes projektiem – 159 804 lati;

2.3.2. atbalsts lauku un lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu savstarpējās sadarbības veicināšanai un dalībai starptautiskajās organizācijās – 195 022 lati;

2.3.3. tehniskais atbalsts lauksaimniecības nozarē – 528 273 lati;

2.4. atbalsts tirgus veicināšanai – 100 953 lati (4.pielikums);

2.4.1 atbalsts pārtikas kvalitātes shēmām – 240 000 latu;

2.5. atbalsts lauksaimniecības nozaru riska samazināšanai – 209 056 lati (5.pielikums):

2.5.1. atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai – 192 000 latu;

2.5.2. atbalsts dalībai lauksaimniecības risku fondā – 17 056 lati;

2.6. atbalsts investīciju veicināšanai lauksaimniecībā – 1 044 868 lati (6.pielikums):

2.6.1. atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai – 901 738 lati;

2.6.2. atbalsts kredītprocentu dzēšanai atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām – 143 130 latu;

2.7. atbalsts kredītprocentu starpības kompensēšanai – 796 000 latu;

2.8. iepriekšējā gadā uzsākto pasākumu izpildes finansējums – 3 468 378 lati (tai skaitā par atbalstu ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai cūkkopības nozarē 197 127 lati).

(MK 23.11.2010. noteikumu Nr.1073 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.12.2010. noteikumiem Nr.1122)

3. Lauku atbalsta dienests līdz 2010.gada 15.novembrim iesniedz Zemkopības ministrijā kopsavilkumu par veiktajiem maksājumiem šo noteikumu 2.punktā minēto pasākumu ietvaros.

4. Uz atbalsta saņemšanu var pretendēt fiziska vai juridiska persona (turpmāk – pretendents), kas atbilst šo noteikumu pielikumos minētajām prasībām.

5. Šo noteikumu pielikumos minēto iesniegumu un tam pievienotos dokumentus pretendents iesniedz rakstiski vai elektroniska dokumenta formā, ja tie ir sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

6. Pretendents šo noteikumu pielikumos noteiktajā kārtībā iesniedz Lauku atbalsta dienestā darījumus un samaksu apliecinošus dokumentus vai to kopsavilkumu saskaņā ar prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu.

7. Pretendents nevar saņemt atbalstu no šajos noteikumos minētā finansējuma un citiem valsts budžeta līdzekļiem vienam un tam pašam atbalstāmajam pasākumam.

8. Lauku atbalsta dienests:

8.1. mājaslapā internetā ievieto informāciju par atbalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību;

8.2. mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu;

8.3. šo noteikumu pielikumos paredzētajos gadījumos mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas slēdz līgumu ar pretendentu par atbalsta piešķiršanu, paredzot līgumā pušu saistības un atbildību;

8.4. izlases veidā pārbauda ne mazāk kā vienu procentu no atbalsta saņēmējiem katrā pasākumā, ja šo noteikumu pielikumos nav noteikta cita kontroles kārtība. Kontroli neveic valsts iestādēs un valsts kapitālsabiedrībās, izņemot gadījumus, ja ir pamatotas aizdomas par neatbilstību šo noteikumu prasībām;

8.5. izmaksā pretendentam atbalstu bezskaidras naudas norēķinu veidā, nepārsniedzot šo noteikumu 2.punktā minēto katram atbalsta pasākumam paredzēto finansējumu;

8.6. mēneša laikā pēc pārkāpuma konstatēšanas pieprasa atbalsta atmaksu, ja pretendents sniedzis nepatiesu informāciju vai pārkāpis šajos noteikumos vai līgumā minētos nosacījumus;

8.7. šo noteikumu pielikumos minētajos gadījumos izmaksājamā atbalsta summā ietver pievienotās vērtības nodokli;

8.8. nepiešķir atbalsta maksājumus atbalsta pretendentam, kuram ar tiesas spriedumu pasludināts maksātnespējas process vai kura saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai kurš saskaņā ar komercreģistra informāciju atrodas likvidācijas procesā.

9. Atbalsta maksājumi par iepriekšējo gadu ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei (tai skaitā Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstības programmas saistību nodrošināšanai un nepieciešamajiem Eiropas Savienības SAPARD maksājumiem). Līdzekļi maksājumiem paredzēti no šo noteikumu 2.8.apakšpunktā minētā finansējuma.

10. Šajos noteikumos minētais atbalsts attiecas uz pasākumiem, kas tiek īstenoti ar 2010.gada 1.janvāri.

11. Šo noteikumu 2.7.apakšpunktā minēto atbalstu kredītprocentu likmju starpības kompensācijai piešķir institūcijai, kurai ir noslēgts ilgtermiņa līgums ar Zemkopības ministriju par Lauksaimniecības ilgtermiņa investīciju kreditēšanas programmu un Lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādes kreditēšanas programmu. Lauku atbalsta dienests finansējumu piešķir, pamatojoties uz pārskatu par programmas īstenošanu, ko institūcija reizi ceturksnī iesniedz Zemkopības ministrijā.

12. Par atbalstu, kas piešķirts Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Malnavas koledžas (turpmāk – izglītības iestādes) studentiem saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 25.janvāra noteikumu Nr.70 ''Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2005.gadā un tā piešķiršanas kārtību" 4.pielikuma 103.punktu, Ministru kabineta 2006.gada 3.janvāra noteikumu Nr.21 ''Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2006.gadā un tā piešķiršanas kārtību" 4.pielikuma 97.punktu, Ministru kabineta 2007.gada 23.janvāra noteikumu Nr.78 ''Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2007.gadā un tā piešķiršanas kārtību" 4.pielikuma 86.punktu, Ministru kabineta 2008.gada 22.janvāra noteikumu Nr.41 ''Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2008.gadā un tā piešķiršanas kārtību" 4.pielikuma 97.punktu un Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumu Nr.107 ''Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību" 4.pielikuma 15.punktu (turpmāk – noteikumi), atbalsta saņēmējs, kuram pēc izglītības iegūšanas neizdodas uzsākt darba attiecības ar nākamo darba devēju, ne vēlāk kā trīs mēnešus pēc studiju beigām Lauku atbalsta dienestā iesniedz izglītību apliecinoša dokumenta kopiju. Lauku atbalsta dienests no minētā atbalsta saņēmēja nepieprasa noteikumos paredzētās izziņas un saņemtā atbalsta atmaksu.

(MK 05.05.2010. noteikumu Nr.412 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 2.februāra noteikumiem Nr.108
Atbalsts lopkopības attīstībai

(Pielikums grozīts ar MK 05.05.2010. noteikumiem Nr.412; MK 06.07.2010. noteikumiem Nr.614; MK 23.11.2010. noteikumiem Nr.1073)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Atbalsta mērķis ir veicināt lopkopības nozaru ciltsdarba attīstību.

2. Atbalsts sedz līdz 100 procentiem no administratīvajām izmaksām par ciltsgrāmatas uzturēšanu un līdz 70 procentiem no izmaksām, kas saistītas ar dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanu, kontroli un novērtēšanu pēc pēcnācējiem, kā arī ciltsdarba rezultātu ieviešanu.

3. Atbalstu var saņemt:

3.1. pretendents, kuram ir piešķirts šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas statuss atbilstoši normatīvajiem aktiem par šķirnes dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem un šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanas kārtību un kurš pēc statusa piešķiršanas cūkkopībā vai piensaimniecībā vismaz piecus gadus, liellopu gaļas ražošanas, zirgkopības, aitkopības, kazkopības un netradicionālajās nozarēs – vismaz vienu gadu darbojas ciltsdarba jomā (turpmāk – organizācija);

3.2. pretendents, kurš ir reģistrēts atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības kritērijiem komersantu uzņēmumiem, kas nodarbojas ar mākslīgo apsēklošanu un embriju transplantāciju, kā arī šo komersantu reģistrēšanas kārtību, un kurš uzglabā Latvijas ģenētisko resursu – Latvijas brūnās vai Latvijas zilās šķirnes buļļu – bioproduktu (turpmāk – uzņēmums);

3.3. akreditēta piena laboratorija, kas savu kompetenci ir apliecinājusi atbilstoši normatīvajiem aktiem par slaucamo govju un piena šķirņu kazu pārraudzību (turpmāk – laboratorija);

3.4. datu apstrādes centrs, kurš veic lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzības datu apstrādi, kā arī nodrošina pārraudzības datu apmaiņu un uzkrāšanu (turpmāk – datu centrs);

3.5. pretendents, kas atbilst šā pielikuma 102.punktā noteiktajām prasībām.

4. Organizācija var saņemt atbalstu, ja atbalsta pasākumi ir veikti:

4.1. pārraudzības ganāmpulkā, kura lauksaimniecības dzīvnieki, ganāmpulks un novietnes ir reģistrēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu un dzīvnieku apzīmēšanu (turpmāk – pārraudzības ganāmpulks;

4.2. saimniecībā, kurai ir piešķirts šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecības statuss atbilstoši normatīvajiem aktiem par šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecību atbilstības kritērijiem un šķirnes dzīvnieku audzēšanas saimniecību statusa piešķiršanas kārtību (turpmāk – šķirnes saimniecība);

4.3. dzīvniekam, kas vismaz gadu atrodas pārraudzībā (izņemot pirmpienes) atbilstoši normatīvajiem aktiem par dzīvnieku pārraudzību (turpmāk – pārraudzībā esošs dzīvnieks) un kam valsts aģentūra "Lauksaimniecības datu centrs" pēdējā noslēgtā pārraudzības gadā nav anulējusi pārraudzības datus:

4.3.1. govs pirmpiene ir dzīvnieks, kam nav aprēķināti standarta laktācijas dati un kurš nav vecāks par četriem gadiem;

4.3.2. kaza pirmpiene ir dzīvnieks, kam nav aprēķināti noslēgtas laktācijas dati un kurš nav jaunāks par 15 mēnešiem un nav vecāka par četriem gadiem.

5. Valsts aģentūra "Lauksaimniecības datu centrs" līdz 2010.gada 1.martam aktualizē savā mājas lapā internetā šā pielikuma 3.1.apakšpunktā minēto organizāciju un 4.2.apakšpunktā minēto šķirnes saimniecību sarakstus.

6. Atbalstu izmaksā nepārsniedzot šo noteikumu 2.1.apakšpunktā katram atbalsta pasākumam paredzēto finansējumu. Ja atbalsta pieprasījums pārsniedz piešķirto finansējuma apjomu, Lauku atbalsta dienests veic norēķinus proporcionāli samazinot izmaksājamo atbalsta apjomu.

II. Atbalsts ciltsdarbam un piensaimniecībā izmantojamo dzīvnieku audzēšanai

7. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 16.decembris, L 358). Atbalsta mērķis ir attīstīt ciltsdarbu, mērķtiecīgi izmantojot augstvērtīgus vaislas dzīvniekus, lai saglabātu un uzlabotu esošo genofondu.

8. Atbalsts paredzēts:

8.1. dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanai, kontrolei un novērtēšanai pēc pēcnācējiem;

8.2. ciltsgrāmatas uzturēšanai.

9. Atbalstu par dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanu, kontroli un novērtēšanu pēc pēcnācējiem piešķir:

9.1. organizācijai kā vienreizēju maksājumu 20 latu apmērā, tai skaitā administratīvās izmaksas 0,90 latu apmērā par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanu pārraudzībā esošai govij (izņemot gaļas šķirnes, gaļas šķirņu krustojumus, piena gaļas šķirņu krustojumus un nezināmas izcelšanās dzīvniekus), kura atrodas pārraudzības ganāmpulkā un kurai:

9.1.1. pēdējās noslēgtās standarta laktācijas (240–305 dienas) izslaukums ir vismaz 5000 kilogramu;

9.1.2. uz 2010.gada 1.janvāri pārraudzības ganāmpulkā ir vismaz sešas slaucamas govis;

9.1.3. pēdējās noslēgtās standarta laktācijas dati ir izmantojami ciltsdarbā (pirmpienei noslēgtas standarta laktācijas dati nav nepieciešami, bet individuālās piena kontroles rādītāji ir izmantojami ciltsdarbā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par govju pārraudzību);

9.2. organizācijai kā vienreizēju maksājumu 70 latu apmērā, tai skaitā administratīvās izmaksas 0,90 latu apmērā par katru pārraudzības ganāmpulkā esošu pārbaudāmā buļļa meitu (pirmpieni) pēc pirmās standarta laktācijas (240–305 dienas) slēgšanas, ja:

9.2.1. ganāmpulkā veic plānotu jaunbuļļu pārbaudi saskaņā ar noslēgto līgumu starp saimniecību un uzņēmumu;

9.2.2. pārbaudāmā buļļa meitai (pirmpienei) ir veikta imunoģenētiskā pārbaude, ko apliecina imunoģenētikas laboratorijas atzinums;

9.2.3. pārbaudāmā buļļa meitu (pirmpieni) ir lineāri novērtējis sertificēts dzīvnieku vērtēšanas eksperts un dati ir reģistrēti valsts aģentūras "Lauksaimniecības datu centrs" datubāzē;

9.3. uzņēmumam par augstvērtīgu šķirnes vaislas buļļu ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem, ja bullis ir sasniedzis 12 mēnešu vecumu un ir sertificēts normatīvajos aktos par vaislinieku, to bioprodukta un transplantējamo embriju sertifikāciju noteiktajā kārtībā, maksā 30 latus par katru bulli mēnesī;

9.4. datu centram un laboratorijām – 0,52 latus (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli) mēnesī par vienas pārraudzībā esošas govs vai kazas pārraudzības rezultātu ieguves, apstrādes un datu apmaiņas nodrošināšanu:

9.4.1. datu centram – 0,17 latus (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli) par pārraudzības rezultātu apstrādi un datu apmaiņas nodrošināšanu vienam dzīvniekam mēnesī;

9.4.2. laboratorijām:

9.4.2.1. par vienu mēnesī veikto pārraudzības analīzi govju un kazu pienam – 0,27 latus (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli);

9.4.2.2. par vienas mēnesī veiktās pārraudzības datu pirmapstrādi, ievadīšanu un nosūtīšanu datu apstrādei – 0,08 latus (tai skaitā pievienotās vērtības nodokli).

10. Informāciju par šā pielikuma 9.1.apakšpunktā minētajām prasībām atbilstošām pārraudzībā esošām govīm saskaņā ar dzīvnieku reģistra datubāzi (pēc stāvokļa uz 2010.gada 1.janvāri) valsts aģentūra "Lauksaimniecības datu centrs" iesniedz Lauku atbalsta dienestā līdz 2010.gada 20.februārim.

11. Piesakoties uz šā pielikuma 9.1.apakšpunktā minēto atbalstu, organizācija trīs nedēļu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās brīža iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (1.tabula).

1.tabula

Iesniegums uz atbalstu par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanu pārraudzībā esošai govij 2010.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs


1. Plānotās izmaksas par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanu vienai pārraudzībā esošai govij 100 % apmērālati
2. Atbalsta maksājums par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanu vienai pārraudzībā esošai govij 70 % apmērālati
t.sk. administratīvās izmaksaslati
3. Plānotās administratīvās izmaksas kopālati
4. Plānotā atbalsta maksājuma summa par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanu pārraudzībā esošām govīm kopālati
Iesniedzējs

Datums*

(paraksts, vārds, uzvārds)*

Pieņēma

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.
1. * Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

12. Par šā pielikuma 9.1.apakšpunktā minēto atbalstu:

12.1. Lauku atbalsta dienests mēneša laikā pēc iesnieguma iesniegšanas slēdz līgumu ar organizāciju par atbalsta piešķiršanu, paredzot pušu saistības, norēķinu kārtību un priekšapmaksu 50 procentu apmērā no plānotajām administratīvajām izmaksām, kā arī atbalsta maksājumu par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanu pārraudzībā esošajām govīm pieejamā finansējuma ietvaros. Līgumam pievieno šā pielikuma 10.punktā minēto informāciju;

12.2. organizācija Lauku atbalsta dienestā papīra un elektroniskā formā iesniedz:

12.2.1. līdz 2010.gada 1.aprīlim pārraudzībā esošo govju ganāmpulku īpašnieku sarakstu un novērtēto dzīvnieku skaits;

12.2.2. līdz 2010.gada 1.jūnijam – pārraudzībā esošo govju produktivitātes datu analīzi un samaksu apliecinošo dokumentu kopijas par pirmā pusgada administratīvajiem izdevumiem, līdz 2011.gada 1.februārim – samaksu apliecinošo dokumentu kopijas par otrā pusgada administratīvajiem izdevumiem.

13. Lauku atbalsta dienests saskaņā ar šā pielikuma 12.1.apakšpunktā minēto līgumu un šā pielikuma 12.2.1.apakšpunktā minēto sarakstu veic norēķinus.

14. Piesakoties uz šā pielikuma 9.2.apakšpunktā minēto atbalstu, organizācija trīs nedēļu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās brīža iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (2.tabula).

2.tabula

Iesniegums uz atbalstu par ģenētiskās kvalitātes noteikšanu pārraudzības ganāmpulkā esošai pārbaudāmā buļļa meitai 2010.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs


1. Plānotās izmaksas par ģenētiskās kvalitātes noteikšanu pārraudzības ganāmpulkā esošai vienai pārbaudāmā buļļa meitai 100 % apmērā

lati

2. Atbalsta maksājums par ģenētiskās kvalitātes noteikšanu pārraudzības ganāmpulkā esošai vienai pārbaudāmā buļļa meitai 70 % apmērā

lati

t.sk. administratīvās izmaksas

lati

Iesniedzējs

Datums*

(paraksts, vārds, uzvārds)*

Pieņēma

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.
1. * Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

15. Par šā pielikuma 9.2.apakšpunktā minēto atbalstu:

15.1. Lauku atbalsta dienests mēneša laikā pēc iesnieguma iesniegšanas slēdz līgumu ar organizāciju par atbalsta piešķiršanu, paredzot pušu saistības un norēķinu kārtību;

15.2. organizācija katru ceturksni līdz pēdējā mēneša divdesmitajam datumam iesniedz valsts aģentūrā "Lauksaimniecības datu centrs" lineāri novērtēto pārbaudāmo buļļu meitu (pirmpieņu) sarakstu un imunoģenētiskā testa rezultātus;

15.3. organizācija līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša pirmajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz 2011.gada 1.februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu (3.tabula) un samaksu apliecinošo dokumentu kopijas par administratīvajiem izdevumiem.

3.tabula

Pārskats par atbalsta saņemšanu ģenētiskās kvalitātes noteikšanai pārbaudāmā buļļa meitām 2010.gada _____ ceturksnī

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs


Ganāmpulka īpašnieka Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numursGanāmpulka reģistrācijas numursGanāmpulka īpašnieksUzņēmuma reģistrācijas numurs vai personas kodsPārbaudāmā buļļa meitas (pirmpienes) identifikācijas numurs
Kopējā atbalsta summa (latos)


Iesniedzējs

Datums*

(paraksts, vārds, uzvārds)*

Pieņēma

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.
1. * Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

16. Valsts aģentūra "Lauksaimniecības datu centrs" šā pielikuma 15.2.apakšpunktā minētos pārbaudāmo buļļu meitu (pirmpieņu) sarakstus salīdzina ar dzīvnieku reģistra datubāzi pēc stāvokļa uz ceturkšņa pēdējā mēneša piecpadsmito datumu un katru ceturksni līdz pēdējā mēneša divdesmit piektajam datumam iesniedz Lauku atbalsta dienestā to dzīvnieku sarakstu, kuri atbilst šā pielikuma 9.2.apakšpunktā minētām prasībām.

17. Lauku atbalsta dienests saskaņā ar šā pielikuma 15.1.apakšpunktā minēto līgumu un šā pielikuma 15.3.apakšpunktā minēto pārskatu veic norēķinus.

18. Lai saņemtu šā pielikuma 9.3.apakšpunktā minēto atbalstu, uzņēmumi:

18.1. līdz 2010.gada 1.aprīlim iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegumu (4.tabula);

18.2. līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša pirmajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz 2011.gada 1.februāri iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē pārskatu (5.tabula). Pārskatam pievieno ģenētisko resursu Latvijas brūnās vai Latvijas zilās šķirnes buļļu sarakstu un uzglabājamā bioprodukta devu skaitu ceturksnī.

4.tabula

Iesniegums uz atbalstu par augstvērtīga šķirnes vaislas buļļa ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem 2010.gadā

Lauku atbalsta dienesta __________ reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs


1. Plānotās izmaksas par ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem vienam augstvērtīgam šķirnes vaislas bullim 100 % apmērā

lati

2. Atbalsta maksājums par ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem vienam augstvērtīgam šķirnes vaislas bullim 70 % apmērā

lati

Iesniedzējs

Datums*

(paraksts, vārds, uzvārds)*

Pieņēma

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.
1. * Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

5.tabula

Pārskats atbalsta saņemšanai par augstvērtīga šķirnes vaislas buļļa ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem
2010.gada _____ ceturksnī

Lauku atbalsta dienestam __________ reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs


Nr.p.k.

Valsts ciltsgrāmatas numurs

Buļļa sertifikāta numurs

Atrodas uzņēmumā (mēneši)

Izcenojums mēnesī (latos)

Summa kopā (latos)

Kopējā atbalsta summa (latos)


Iesniedzējs

Datums*

(paraksts, vārds, uzvārds)*

Pieņēma

(Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.
* Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

19. Lai saņemtu šā pielikuma 9.4.apakšpunktā minēto atbalstu:

19.1. datu centrs:

19.1.1. trīs nedēļu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās brīža iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (6.tabula);

19.1.2. katru mēnesi līdz desmitajam datumam iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu (7.tabula);

19.2. laboratorijas:

19.2.1. trīs nedēļu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās brīža iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegumu (8.tabula);

19.2.2. katru mēnesi līdz piektajam datumam iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē ar datu centru saskaņotu pārraudzības informācijas pārskatu (9.tabula).

6.tabula

Iesniegums uz atbalstu par pārraudzības rezultātu datu apstrādi, datu apmaiņas nodrošināšanu un arhivēšanu 2010.gada vienā mēnesī

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs


1. Plānotās izmaksas par pārraudzības rezultātu datu apstrādi, datu apmaiņas nodrošināšanu un arhivēšanu vienam dzīvniekam mēnesī 100 % apmērā

lati

2. Atbalsta maksājums par pārraudzības rezultātu datu apstrādi, datu apmaiņas nodrošināšanu un arhivēšanu vienam dzīvniekam mēnesī 70 % apmērā

lati

Iesniedzējs

Datums*

(paraksts, vārds, uzvārds)*

Pieņēma

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.
1. * Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

7.tabula

Pārskats atbalsta saņemšanai par pārraudzības rezultātu datu apstrādi, datu apmaiņas nodrošināšanu un arhivēšanu 2010.gada

(mēnesis)

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs


Nr.p.k.Izpildītais darbsVienību skaitsAtbalsta maksājums par vienību (latos)Summa kopā (latos)

Kopējā atbalsta summa (latos)


Iesniedzējs

Datums*

(paraksts, vārds, uzvārds)*

Pieņēma

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.
1. * Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

8.tabula

Iesniegums uz atbalstu par veicamām pārraudzības analīzēm govju un kazu pienam un par veicamo pārraudzības analīžu datu pirmapstrādi, ievadīšanu un nosūtīšanu datu apstrādei 2010.gada vienā mēnesī

Lauku atbalsta dienesta ___________ reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs


1. Plānotās izmaksas par vienu mēnesī veicamu pārraudzības analīzi govju un kazu pienam un par veicamās pārraudzības analīzes datu pirmapstrādi, ievadīšanu un nosūtīšanu datu apstrādei 100 % apmērā

lati

2. Atbalsta maksājums par vienu mēnesī veicamu pārraudzības analīzi govju un kazu pienam un par veicamās pārraudzības analīzes datu pirmapstrādi, ievadīšanu un nosūtīšanu datu apstrādei 70 % apmērā

lati


Iesniedzējs

Datums*

(paraksts, vārds, uzvārds)*

Pieņēma

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.
1. * Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

9.tabula

Pārskats atbalsta saņemšanai par veiktajām pārraudzības analīzēm govju un kazu pienam un par veikto pārraudzības analīžu datu pirmapstrādi, ievadīšanu un nosūtīšanu datu apstrādei 2010.gada

(mēnesis)

Lauku atbalsta dienesta ____________ reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numursNr.p.k.

Izpildītais darbs

Vienību skaits

Atbalsta maksājums par vienību (latos)

Summa kopā (latos)

Kopējā atbalsta summa (latos)
Iesniedzējs

Datums*

(paraksts, vārds, uzvārds)*

Datu centrs apstiprina norādītās informācijas atbilstību noteiktajām prasībām.

Datums*

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)*


Pieņēma

(Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.
1. * Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

20. Atbalstu par ciltsgrāmatas A daļā uzņemtu dzīvnieku 6 latu apmērā reizi ceturksnī maksā organizācijai, kas:

20.1. trīs nedēļu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās brīža ir iesniegusi Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (10.tabula);

20.2. līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, par ceturto ceturksni – līdz 2011.gada 1.februāri Lauku atbalsta dienestā iesniedz ar valsts aģentūru "Lauksaimniecības datu centrs" saskaņotu pārskatu par novērtētiem un ciltsgrāmatā uzņemtiem dzīvniekiem.

10.tabula

Iesniegums uz atbalstu par ciltsgrāmatā uzņemamu dzīvnieku 2010.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs


Atbalsta maksājums par vienu ciltsgrāmatā uzņemamu dzīvnieku 100 % apmērālati
Iesniedzējs

Datums*

(paraksts, vārds, uzvārds)*

Pieņēma

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.
1. * Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

21. Ja iesniegtajos sarakstos organizācijas ir norādījušas vienu un to pašu apsekoto pārraudzības ganāmpulku, atbalstu par konkrēto ganāmpulku nepiešķir.

III. Atbalsts ciltsdarba pasākumiem liellopu gaļas ražošanas nozarē

22. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 16.decembris, Nr. L 358). Atbalsta mērķis ir nodrošināt ciltsdarba pasākumu veikšanu un selekcijas programmas īstenošanu gaļas šķirņu liellopu audzēšanas nozarē.

23. Atbalsts paredzēts:

23.1. dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un ciltsvērtības noteikšanai, novērtēšanai pēc pēcnācējiem, produktivitātes noteikšanai un kontrolei;

23.2. ciltsgrāmatas uzturēšanai;

23.3. administratīvo un uzturēšanas izmaksu segšanai par gaļas liellopu šķirņu vīriešu kārtas jaundzīvnieku produktivitātes rādītāju novērtēšanu kontrolizaudzēšanā un šo dzīvnieku atbilstības noteikšanu ierakstīšanai ciltsgrāmatā.

24. Atbalstu par dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un ciltsvērtības noteikšanu, novērtēšanu pēc pēcnācējiem, produktivitātes noteikšanu un kontroli piešķir organizācijai:

24.1. kā vienreizēju maksājumu 40 latu apmērā, tai skaitā administratīvās izmaksas 0,90 latu apmērā par šķirnes saimniecībā pārraudzībā esošas gaļas šķirņu valsts ciltsgrāmatā uzņemtas tīršķirnes zīdītājgovs produktivitātes kontroli;

24.2. par ģenētiskās kvalitātes un ciltsvērtības noteikšanu zīdītājgovju pārraudzības ganāmpulkā:

24.2.1. pārraudzībā esošai gaļas šķirņu tīršķirnes zīdītājgovij un tīršķirnes telei, kas vecāka par 18 mēnešiem, kā vienreizēju maksājumu 31 latu apmērā, tai skaitā administratīvās izmaksas 0,90 latu apmērā;

24.2.2. pārraudzībā esošai vismaz otrās pakāpes krustojuma gaļas šķirņu zīdītājgovij un telei, kas vecāka par 18 mēnešiem, kā vienreizēju maksājumu 13 latu apmērā, tai skaitā administratīvās izmaksas 0,90 latu apmērā;

24.2.3. sertificētam tīršķirnes vaislas bullim (sertificēts līdz 2010.gada 1.janvārim), kas novērtēts pēc pēcnācējiem kontrolnobarošanā, kā vienreizēju maksājumu 225 latu apmērā, tai skaitā administratīvās izmaksas 0,90 latu apmērā;

24.2.4. sertificētam tīršķirnes vaislas bullim (sertificēts līdz 2010.gada 1.janvārim), kas novērtēts pēc pēcnācēju kvalitātes (pēcnācēju dzimšanas un atšķiršanas svars atbilst selekcijas darba veikšanai noteiktajām prasībām), kā vienreizēju maksājumu 125 latu apmērā, tai skaitā administratīvās izmaksas 0,90 latu apmērā;

25. Organizācija atbalstu saņem:

25.1. par šā pielikuma 24.2.1. un 24.2.2.apakšpunktā minētajām pārraudzībā esošajām govīm, ja ganāmpulka īpašnieks normatīvajos aktos par gaļas liellopu pārraudzību noteiktajā kārtībā ir iesniedzis valsts aģentūrā "Lauksaimniecības datu centrs" visu nepieciešamo informāciju dzīvnieku ģenētiskās vērtības noteikšanai;

25.2. par vairākiem šā pielikuma 24.2.3. un 24.2.4.apakšpunktā minētajiem sertificētajiem tīršķirnes vaislas buļļiem vienā pārraudzības ganāmpulkā, ja, rēķinot uz vienu vaislas tīršķirnes bulli, ganāmpulkā (pēc stāvokļa uz 2010.gada 1.aprīli) ir vismaz 10 zīdītājgovis vai teles, kas vecākas par 18 mēnešiem.

26. Par specializēto gaļas šķirņu liellopu tīršķirnes dzīvniekiem uzskata liellopus, kuru vienas šķirnes asinība sasniedz vismaz 87,5 procentus, kā arī divu tīršķirnes specializēto gaļas šķirņu liellopu krustojumus.

27. Otrās pakāpes krustojuma dzīvnieki ir iegūti, krustojot Latvijā audzētās piena šķirņu govis ar specializēto gaļas šķirņu buļļiem, un gaļas šķirņu īpatsvars asinībā sasniedz vismaz 75 procentus.

28. Valsts aģentūra "Lauksaimniecības datu centrs" par šā pielikuma 24.2.1. un 24.2.2.apakšpunktā minētajām prasībām atbilstošām pārraudzībā esošajām govīm un telēm sagatavo dzīvnieku reģistra datubāzes datiem atbilstošu informāciju (pēc stāvokļa uz 2010.gada 1.aprīli) un iesniedz to Lauku atbalsta dienestā līdz 2010.gada 10.aprīlim.

29. Piesakoties uz šā pielikuma 24.punktā minēto atbalstu, organizācija līdz 2010.gada 15.aprīlim Lauku atbalsta dienestā papīra un elektroniskā formā iesniedz:

29.1. iesniegumu (11.tabula), kam pievieno šķirnes saimniecību sarakstu uz 2010.gada 1.aprīli;

29.2. sarakstus (pēc stāvokļa uz 2010.gada 1.aprīli) par šā pielikuma 24.1.apakšpunktā minētajām pārraudzībā esošajām govīm, 24.2.3. un 24.2.4.apakšpunktā minētajiem sertificētajiem tīršķirnes vaislas buļļiem, norādot dzīvnieku identitātes numurus, vaislas buļļu izmantošanas sertifikāta numuru un darbības periodu.

11.tabula

Iesniegums uz atbalstu par dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un ciltsvērtības noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem 2010.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs


1. Plānotās izmaksas par vienas šķirnes saimniecībā pārraudzībā esošas gaļas šķirņu valsts ciltsgrāmatā uzņemtas tīršķirnes zīdītājgovs produktivitātes kontroli 100 % apmērālati
2. Atbalsta maksājums par vienas šķirnes saimniecībā pārraudzībā esošas gaļas šķirņu valsts ciltsgrāmatā uzņemtas tīršķirnes zīdītājgovs produktivitātes kontroli 70 % apmērālati
t.sk. administratīvās izmaksaslati
3. Plānotās izmaksas par ģenētiskās kvalitātes un ciltsvērtības noteikšanu vienai pārraudzībā esošai gaļas šķirņu tīršķirnes zīdītājgovij un tīršķirnes telei, kas vecāka par 18 mēnešiem, 100 % apmērālati
4. Atbalsta maksājums par ģenētiskās kvalitātes un ciltsvērtības noteikšanu vienai pārraudzībā esošai gaļas šķirņu tīršķirnes zīdītājgovij un tīršķirnes telei, kas vecāka par 18 mēnešiem, 70 % apmērālati
t.sk. administratīvās izmaksaslati
5. Plānotās izmaksas par ģenētiskās kvalitātes un ciltsvērtības noteikšanu vienai pārraudzībā esošai vismaz pirmās pakāpes krustojuma gaļas šķirņu zīdītājgovij un telei, kas vecāka par 18 mēnešiem, 100 % apmērālati
6. Atbalsta maksājums par ģenētiskās kvalitātes un ciltsvērtības noteikšanu vienai pārraudzībā esošai vismaz pirmās pakāpes krustojuma gaļas šķirņu zīdītājgovij un telei, kas vecāka par 18 mēnešiem, 70 % apmērālati
t.sk. administratīvās izmaksaslati
7. Plānotās izmaksas par ģenētiskās kvalitātes un ciltsvērtības noteikšanu vienam sertificētam tīršķirnes vaislas bullim (sertificēts līdz 2010.gada 1.janvārim), kas novērtēts pēc pēcnācējiem kontrolnobarošanā, 100 % apmērālati
8. Atbalsta maksājums par ģenētiskās kvalitātes un ciltsvērtības noteikšanu vienam sertificētam tīršķirnes vaislas bullim (sertificēts līdz 2010.gada 1.janvārim), kas novērtēts pēc pēcnācējiem kontrolnobarošanā, 70 % apmērālati
t.sk. administratīvās izmaksaslati
9. Plānotās izmaksas par ģenētiskās kvalitātes un ciltsvērtības noteikšanu vienam sertificētam tīršķirnes vaislas bullim (sertificēts līdz 2010.gada 1.janvāra), kas novērtēts pēc pēcnācēju kvalitātes, 100 % apmērālati
10. Atbalsta maksājums par ģenētiskās kvalitātes un ciltsvērtības noteikšanu vienam sertificētam tīršķirnes vaislas bullim (sertificēts līdz 2010.gada 1.janvārim), kas novērtēts pēc pēcnācēju kvalitātes, 70 % apmērālati
t.sk. administratīvās izmaksaslati
11. Plānotās administratīvās izmaksas kopālati


Iesniedzējs

Datums*

(paraksts, vārds, uzvārds)*

Pieņēma

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**


Piezīmes.
1. * Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

30. Par šā pielikuma 24.punktā minēto atbalstu:

30.1. Lauku atbalsta dienests mēneša laikā pēc iesnieguma iesniegšanas slēdz līgumu ar organizāciju par atbalsta piešķiršanu, paredzot pušu saistības, norēķinu kārtību un priekšapmaksu 50 procentu apmērā no plānotajām administratīvajām izmaksām. Lauku atbalsta dienests līgumam pievieno šā pielikuma 28.punktā minēto informāciju;

30.2. organizācija līdz 2010.gada 15.jūlijam, bet par šā pielikuma 24.2.3. un 24.2.4.apakšpunktā minēto atbalstu – līdz 2010.gada 5.decembrim Lauku atbalsta dienestā papīra un elektroniskā formā iesniedz:

30.2.1. pārraudzībā esošo dzīvnieku produktivitātes datu analīzi un samaksu apliecinošo dokumentu kopijas par administratīvajiem izdevumiem;

30.2.2. par katru šā pielikuma 24.punktā minēto atbalstu pārraudzības ganāmpulku – īpašnieku sarakstu un novērtēto dzīvnieku skaits.

31. Lauku atbalsta dienests saskaņā ar šā pielikuma 30.1.apakšpunktā minēto līgumu un šā pielikuma 30.2.2.apakšpunktā minētajiem sarakstiem veic norēķinus.

32. Atbalstu par ciltsgrāmatā uzņemtu dzīvnieku 6 latu apmērā reizi ceturksnī maksā organizācijai, kas:

32.1. trīs nedēļu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās brīža ir iesniegusi Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (12.tabula);

32.2. līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, par ceturto ceturksni – līdz 2011.gada 1.februārim Lauku atbalsta dienestā iesniedz ar valsts aģentūru "Lauksaimniecības datu centrs" saskaņotu pārskatu par novērtētiem un ciltsgrāmatā uzņemtiem dzīvniekiem.

32.1 Šā pielikuma 23.3.apakšpunktā minēto atbalstu 5000 latu apmērā piešķir organizācijai, ar kuru Lauku atbalsta dienests ir noslēdzis šā pielikuma 92.1.apakšpunktā minēto līgumu.

32.2 Lai saņemtu atbalstu, šā pielikuma 32.1 punktā minētā organizācija līdz 2010.gada 5.decembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (12.1 tabula), kam pievieno plānoto izdevumu tāmi.

32.3 Par šā pielikuma 32.1 punktā minēto atbalstu:

32.3 1. Lauku atbalsta dienests pēc šā pielikuma 32.2 punktā minētā iesnieguma saņemšanas izmaksā priekšapmaksu 75 procentu apmērā;

32.3 2. organizācija līdz 2010.gada 20.decembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā izdevumus apliecinošo dokumentu kopsavilkumu un dokumentu kopijas saskaņā ar iesniegto izdevumu tāmi;

32.3 3. pēc šā pielikuma 32.3 2.apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas Lauku atbalsta dienests veic gala norēķinu.

12.tabula

Iesniegums uz atbalstu par ciltsgrāmatā uzņemamu dzīvnieku 2010.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs


Atbalsta maksājums par vienu ciltsgrāmatā uzņemamu dzīvnieku 100 % apmērā

lati

Iesniedzējs

Datums*

(paraksts, vārds, uzvārds)*

Pieņēma

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.
1. * Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

12.1 tabula

Iesniegums atbalsta saņemšanai, lai segtu administratīvās un uzturēšanas izmaksas par gaļas liellopu šķirņu vīriešu kārtas jaundzīvnieku produktivitātes rādītāju novērtēšanu kontrolizaudzēšanā un šo dzīvnieku atbilstības noteikšanu ierakstīšanai ciltsgrāmatā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs
Atbalsta maksājums, lai segtu administratīvās un uzturēšanas izmaksas par gaļas liellopu šķirņu vīriešu kārtas jaundzīvnieku produktivitātes rādītāju novērtēšanu kontrolizaudzēšanā un šo dzīvnieku atbilstības noteikšanu ierakstīšanai ciltsgrāmatālati
Iesniedzējs

Datums*

(paraksts, vārds, uzvārds)*

Pieņēma

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

IV. Atbalsts ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai cūkkopības nozarē

33. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 16.decembris, Nr. L 358). Atbalsta mērķis ir attīstīt ciltsdarbu, mērķtiecīgi izmantojot augstvērtīgus vaislas dzīvniekus, saglabājot un uzlabojot esošo genotipu.

34. Atbalsts paredzēts:

34.1. dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanai, kontrolei un novērtēšanai pēc pēcnācējiem;

34.2. ciltsdarba rezultātu ieviešanai cūkkopībā;

34.3. ciltsgrāmatas uzturēšanai.

35. Atbalstu par dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanu un kontroli piešķir organizācijai:

35.1. kā vienreizēju maksājumu 12 latu apmērā, tai skaitā administratīvās izmaksas 0,90 latu apmērā par jauncūku (cūku, kuili), kurai ir veikts produktivitātes tests šķirnes saimniecībā, nosakot speķa biezumu, liesās gaļas īpatsvaru, svaru, ātraudzību un eksterjeru, un ģenētiskās vērtības tests;

35.2. 18 latus ceturksnī, tai skaitā administratīvās izmaksas 0,23 latu apmērā par katras vecvecāku un vecvecvecāku sivēnmātes, kas atražo vaislas jauncūkas, novērtēšanu saskaņā ar datu statistikas apstrādes metodiku BLUP (labākā lineārā objektīvā prognoze) pēc pienības, eksterjera, auglības un selekcionējamo pazīmju ģenētiskās vērtības ar indeksu 110 un vairāk, bet kopumā:

35.2.1. ne vairāk kā 70 procentu no katrā šķirnes saimniecībā esošajām sivēnmātēm;

35.2.2. ne vairāk kā 6 procentus no katrā pārraudzības ganāmpulkā esošajām sivēnmātēm, ja:

35.2.2.1. pārraudzības ganāmpulkā ir 50 un vairāk vaislas sivēnmāšu (pēc stāvokļa uz 2010.gada 1.martu);

35.2.2.2. atšķirto sivēnu skaits metienā no vaislas sivēnmātes vidēji pārraudzības ganāmpulkā ir 8,5 sivēni;

35.2.2.3. valsts aģentūrā "Lauksaimniecības datu centrs" reizi mēnesī ir iesniegts cūku kustības kopsavilkums atbilstoši normatīvajiem aktiem par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu un cūku pārraudzības dati par 2009.gadu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par cūku pārraudzības kārtību;

35.3. kā vienreizēju maksājumu 50 latu apmērā, tai skaitā administratīvās izmaksas 0,90 latu apmērā par vaislas jauncūkas un jaunkuiļa produktivitātes kontroli pārraudzības ganāmpulkā, ja organizācija ir noslēgusi līgumu ar ganāmpulka īpašnieku par produktivitātes rādītāju iegūšanu no 2010.gada 1.janvāra līdz 1.decembrim.

36. Atbalstu par augstvērtīga šķirnes kuiļa ikmēneša novērtēšanu saskaņā ar datu statistikas apstrādes metodiku BLUP pēc pēcnācējiem ar indeksu 105 un vairāk piešķir organizācijai un uzņēmumam, ja kuilis ir sertificēts normatīvajos aktos par vaislinieku, to bioprodukta un transplantējamo embriju sertifikāciju noteiktajā kārtībā, – 45 latus ceturksnī.

37. Atbalstu par ciltsdarba rezultātu ieviešanu cūkkopībā piešķir organizācijai kā vienreizēju maksājumu 0,67 latus par katru novērtēto krustojuma cūku, kura iegūta saskaņā ar Latvijā audzēto cūku selekcijas programmu un kurai noteikts speķa biezums un ķermeņa liesās gaļas saturs.

38. Valsts aģentūra "Lauksaimniecības datu centrs" Lauku atbalsta dienestā iesniedz informāciju:

38.1. par cūku pārraudzību līdz 2010.gada 15.martam – par šā pielikuma 35.2.apakšpunktā minētajām prasībām atbilstošām sivēnmātēm saskaņā ar dzīvnieku reģistra datubāzi;

38.2. par cūku kustību pārraudzības ganāmpulkā līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmitajam datumam (pēc stāvokļa uz ceturkšņa pirmā mēneša pirmo datumu).

39. Piesakoties uz šā pielikuma 35.punktā minēto atbalstu, organizācija trīs nedēļu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās brīža iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (13.tabula), kam pievieno šķirnes saimniecību sarakstu uz 2010.gada 1.martu.

13.tabula

Iesniegums uz atbalstu par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanu un kontroli 2010.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs


1. Plānotās testa izmaksas par vienu jauncūku (cūku, kuili), kurai veiks produktivitātes testu šķirnes saimniecībā, nosakot speķa biezumu, liesās gaļas īpatsvaru, svaru, ātraudzību un eksterjeru, un ģenētiskās vērtības testu, 100 % apmērā

lati

2. Atbalsta maksājums par vienu jauncūku (cūku, kuili), kurai veiks produktivitātes testu šķirnes saimniecībā, nosakot speķa biezumu, liesās gaļas īpatsvaru, svaru, ātraudzību un eksterjeru, un ģenētiskās vērtības testu, 70 % apmērā

lati

t.sk. administratīvās izmaksas

lati

3. Plānotās izmaksas par vienas vecvecāku un vecvecvecāku sivēnmātes, kas atražo vaislas cūkas, novērtēšanu saskaņā ar datu statistikas apstrādes metodiku BLUP (labākā lineārā objektīvā prognoze) pēc pienības, eksterjera, auglības un selekcionējamo pazīmju ģenētiskās vērtības ar indeksu 110 un vairāk 100 % apmērā

lati

4. Atbalsta maksājums par vienas vecvecāku un vecvecvecāku sivēnmātes, kas atražo vaislas cūkas, novērtēšanu saskaņā ar datu statistikas apstrādes metodiku BLUP (labākā lineārā objektīvā prognoze) pēc pienības, eksterjera, auglības un selekcionējamo pazīmju ģenētiskās vērtības ar indeksu 110 un vairāk 70 % apmērā

lati

t.sk. administratīvās izmaksas

lati

5. Plānotās izmaksas par vienas vaislas cūciņas un kuilīša produktivitātes kontroli pārraudzības ganāmpulkā 100 % apmērā

lati

6. Atbalsta maksājums par vienas cūkas un kuiļa produktivitātes kontroli 70 % apmērā

lati

t.sk. administratīvās izmaksas

lati

7. Plānotās administratīvās izmaksas kopā

lati


Iesniedzējs

Datums*

(paraksts, vārds, uzvārds)*

Pieņēma

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.
1. * Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

40. Par šā pielikuma 35.punktā minēto atbalstu:

40.1. Lauku atbalsta dienests mēneša laikā pēc iesnieguma iesniegšanas slēdz līgumu ar organizāciju par atbalsta piešķiršanu, paredzot pušu saistības, norēķinu kārtību un priekšapmaksu 50 procentu apmērā no plānotajām administratīvajām izmaksām. Lauku atbalsta dienests līgumam pievieno šā pielikuma 38.punktā minēto informāciju;

40.2. organizācija līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, bet par ceturto ceturksni – līdz 2011.gada 1.februārim papīra un elektroniskā formā iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatus (14., 15. un 16.tabula), kam pievieno:

40.2.1. pārraudzībā esošo dzīvnieku produktivitātes datu analīzi un samaksu apliecinošo dokumentu kopijas par administratīvajiem izdevumiem;

40.2.2. pārraudzībā esošo cūku ganāmpulku īpašnieku sarakstus un novērtēto dzīvnieku skaits.

14.tabula

Pārskats atbalsta saņemšanai par jauncūkām (cūku, kuili), kurām ir veikts produktivitātes tests šķirnes saimniecībā, nosakot speķa biezumu, liesās gaļas īpatsvaru, svaru, ātraudzību un eksterjeru, un ģenētiskās vērtības tests 2010.gada ______ ceturksnī

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs


Ganāmpulka īpašnieka Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numursGanāmpulka reģistrācijas numursGanāmpulka īpašnieksUzņēmuma reģistrācijas numurs vai personas kodsŠķirnes saimniecībā testēto jauncūku skaitsJauncūku ģenētiskā vērtība (min.–maks.)

Kopā par jauncūkām (latos)


Iesniedzējs

Datums*

(paraksts, vārds, uzvārds)*

Pieņēma

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.
1. * Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

15.tabula

Pārskats atbalsta saņemšanai par vecvecāku un vecvecvecāku sivēnmāšu, kas atražo vaislas cūkas, novērtēšanu saskaņā ar datu statistikas apstrādes metodiku BLUP (labākā lineārā objektīvā prognoze) pēc pienības, eksterjera, auglības un selekcionējamo pazīmju ģenētiskās vērtības ar indeksu 110 un vairāk 2010.gada ______ ceturksnī

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs


Ganāmpulka īpašnieka Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numursGanāmpulka reģistrācijas numursGanāmpulka īpašnieksUzņēmuma reģistrācijas numurs vai personas kodsSivēnmāšu kopējais skaits ganāmpulkāSivēnmāšu skaits ar selekcijas indeksu 110 un vairākAtbalstāmo sivēnmāšu skaits – 70 % no kopējā sivēnmāšu skaitaAtbalstāmo sivēnmāšu skaits – 5 % no kopējā sivēnmāšu skaitaAtbalstāmo sivēnmāšu skaits vidēji ceturksnī
Kopā par sivēnmātēm (latos)


Iesniedzējs

Datums*

(paraksts, vārds, uzvārds)*

Pieņēma

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.
1. * Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

16.tabula

Pārskats atbalsta saņemšanai par vaislas cūku un kuiļu produktivitātes kontroli 2010.gada ____ceturksnī

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs


Ganāmpulka īpašnieka Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numursGanāmpulka reģistrācijas numursGanāmpulka īpašnieksUzņēmuma reģistrācijas numurs vai personas kodsAr organizāciju noslēgtā līguma numursCūkas ID numurs
Kopējā izmaksājamā summa (latos)


Iesniedzējs

Datums*

(paraksts, vārds, uzvārds)*

Pieņēma

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.
1. * Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

41. Lauku atbalsta dienests saskaņā ar šā pielikuma 40.1.apakšpunktā minēto līgumu un šā pielikuma 40.2.2.apakšpunktā minētajiem sarakstiem veic norēķinus.

42. Lai saņemtu šā pielikuma 36.punktā minēto atbalstu, organizācija un uzņēmumi:

42.1. līdz 2010.gada 1.aprīlim iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegumu (17.tabula);

42.2. līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, par ceturto ceturksni – līdz 2011.gada 1.februāri iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē pārskatu (18.tabula).

17.tabula

Iesniegums uz atbalstu par ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem vaislas kuiļiem 2010.gadā

Lauku atbalsta dienesta __________ reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs


1. Plānotās izmaksas par viena augstvērtīga tīršķirnes kuiļa novērtēšanu pēc pēcnācējiem 100 % apmērā

lati

2. Atbalsta maksājums par viena augstvērtīga tīršķirnes kuiļa novērtēšanu pēc pēcnācējiem 70 % apmērā

lati


Iesniedzējs

Datums*

(paraksts, vārds, uzvārds)*

Pieņēma

(Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.
1. * Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

18.tabula

Pārskats par atbalsta saņemšanu ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un novērtēšanai pēc pēcnācējiem vaislas kuiļiem 2010.gada ____ ceturksnī

Lauku atbalsta dienesta __________ reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs


Nr.p.k.Kuiļa identitātes numursKuiļa izmantošanas sertifikāta numursŠķirne vai līnijaSelekcijas indekssAtbalsts mēnesī (latos)Izmaksājamā summa (latos)
Kopējā atbalsta summa (latos)


Iesniedzējs

Datums*

(paraksts un tā atšifrējums)*

Šķirnes cūku audzētāju organizācija apstiprina norādītās informācijas atbilstību noteiktajām prasībām.

Datums*

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)*


Pieņēma

(Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.
1. * Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

43. Lai saņemtu šā pielikuma 37.punktā minēto atbalstu, organizācija:

43.1. trīs nedēļu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās brīža iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (19.tabula);

43.2. līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, par ceturto ceturksni – līdz 2011.gada 1.februāri iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu (20.tabula).

19.tabula

Iesniegums uz atbalstu par šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas veicamiem PIGLOK* mērījumiem 2010.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs
1. Plānotās izmaksas par vienam dzīvniekam veicamajiem PIGLOK mērījumiem 100 % apmērālati
2. Atbalsta maksājums par vienam dzīvniekam veicamajiem PIGLOK mērījumiem 70 % apmērālati
Iesniedzējs

Datums**

(paraksts un tā atšifrējums)**

Pieņēma

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)***

Piezīmes.
1. * PIGLOK – mērījumu veic ar ultraskaņas aparātu, nosakot muguras speķa biezuma un muguras garā muskuļa (karbonādes) diametra mērījumus dzīvām cūkām.

2. ** Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. *** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

20.tabula

Pārskats atbalsta saņemšanai par šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas veiktajiem PIGLOK* mērījumiem 2010.gada ___ceturksnī

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs
Nr.p.k.Saimniecības nosaukumsNomērīto cūku skaitsIzcenojums par cūku (latos)Kopējā summa (latos)
Kopējā atbalsta summa (latos)
Iesniedzējs

Datums*

(paraksts, vārds, uzvārds)*

Pieņēma

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.
1. * PIGLOK – mērījumu veic ar ultraskaņas aparātu, nosakot muguras speķa biezuma un muguras garā muskuļa (karbonādes) diametra mērījumus dzīvām cūkām.

2. ** Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. *** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

44. Atbalstu par ciltsgrāmatā uzņemtu dzīvnieku 6 latu apmērā reizi ceturksnī maksā organizācijai, kas:

44.1. trīs nedēļu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās brīža ir iesniegusi Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (21.tabula);

44.2. līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, par ceturto ceturksni – līdz 2011.gada 1.februāri Lauku atbalsta dienestā iesniedz ar valsts aģentūru "Lauksaimniecības datu centrs" saskaņotu pārskatu par novērtētiem un ciltsgrāmatā uzņemtiem dzīvniekiem.

21.tabula

Iesniegums uz atbalstu par ciltsgrāmatā uzņemamu dzīvnieku 2010.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs
Atbalsta maksājums par vienu ciltsgrāmatā uzņemamu dzīvnieku 100 % apmērā

lati

Iesniedzējs

Datums*

(paraksts, vārds, uzvārds)*

Pieņēma

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.
1. * Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

45. Ja iesniegtajos sarakstos organizācijas ir norādījušas vienu un to pašu apsekoto pārraudzības ganāmpulku, atbalstu par konkrēto ganāmpulku nepiešķir.

V. Atbalsts ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai zirgkopības nozarē

46. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 16.decembris, Nr. L 358). Atbalsta mērķis ir attīstīt ciltsdarbu, mērķtiecīgi izmantojot augstvērtīgus dzīvniekus, kā arī saglabājot un uzlabojot esošo genotipu.

47. Atbalsts paredzēts:

47.1. ģenētiskās kvalitātes un darba spēju noteikšanai un novērtēšanai pēc pēcnācējiem;

47.2. ciltsgrāmatas uzturēšanai.

48. Atbalstu ģenētiskās kvalitātes un darba spēju noteikšanai un novērtēšanai pēc pēcnācējiem pārraudzības ganāmpulkā piešķir organizācijai:

48.1. kā vienreizēju maksājumu 200 latu apmērā, tai skaitā administratīvās izmaksas 0,90 latu apmērā par tāda augstvērtīga sertificēta šķirnes vaislas ērzeļa novērtēšanu pēc pēcnācējiem:

48.1.1. kura eksterjera vērtējums ir 49 punkti un vairāk;

48.1.2. kuram pēdējo piecu gadu laikā ir vismaz 10 pēcnācēji, no kuriem vismaz viens ir sertificēts vai iekļauts šķirnes ciltskodolā;

48.2. kā vienreizēju maksājumu 78 latu apmērā, tai skaitā administratīvās izmaksas 0,90 latu apmērā par vaislas ērzeļa ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un sertificēšanu;

48.3. kā vienreizēju maksājumu 80 latu apmērā, tai skaitā administratīvās izmaksas 0,90 latu apmērā par jaunzirgu sagatavošanu darbspēju pārbaudei un darbspēju noteikšanu, ja jaunzirga tēvs ir sertificēts ērzelis;

48.4. kā vienreizēju maksājumu 80 latu apmērā, tai skaitā administratīvās izmaksas 0,90 latu apmērā par kumeļa sagatavošanu vērtēšanai un tā ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu, ja kumeļa tēvs ir sertificēts ērzelis;

48.5. kā vienreizējs maksājums 45 latu apmērā, tai skaitā administratīvās izmaksas 0,90 latu apmērā par ciltsgrāmatā uzņemtas tīršķirnes vaislas ķēves ģenētiskās kvalitātes noteikšanu, kurai vismaz viens pēcnācējs ir sertificēts ērzelis.

49. Piesakoties uz šā pielikuma 48.punktā minēto atbalstu, organizācija trīs nedēļu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās brīža iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (22.tabula). Iesniegumam pievieno to pārraudzības ganāmpulku sarakstu, kuros plānoti ciltsdarba pasākumi.

22.tabula

Iesniegums uz atbalstu par ģenētiskās kvalitātes un darba spēju noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem 2010.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs
1. Plānotās izmaksas par viena augstvērtīga sertificēta šķirnes vaislas ērzeļa novērtēšanu pēc pēcnācējiem 100 % apmērālati
2. Atbalsta maksājums par viena augstvērtīga sertificēta šķirnes vaislas ērzeļa novērtēšanu pēc pēcnācējiem 70 % apmērālati
t.sk. administratīvās izmaksaslati
3. Plānotās izmaksas par viena vaislas ērzeļa ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un sertificēšanu 100 % apmērālati
4. Atbalsta maksājums par viena vaislas ērzeļa ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un sertificēšanu 70 % apmērālati
t.sk. administratīvās izmaksaslati
5. Plānotās izmaksas par viena jaunzirga sagatavošanu darbspēju pārbaudei un darbspēju noteikšanu 100 % apmērālati
6. Atbalsta maksājums par viena jaunzirga sagatavošanu darbspēju pārbaudei un darbspēju noteikšanu 70 % apmērālati
t.sk. administratīvās izmaksaslati
7. Plānotās izmaksas par viena kumeļa sagatavošanu vērtēšanai un tā ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu 100 % apmērālati
8. Atbalsta maksājums par viena kumeļa sagatavošanu vērtēšanai un tā ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu 70 % apmērālati
t.sk. administratīvās izmaksaslati
9. Plānotās izmaksas par ciltsgrāmatā uzņemtas tīršķirnes vaislas ķēves ģenētiskās kvalitātes noteikšanu 100 % apmērālati
10. Atbalsta maksājums par ciltsgrāmatā uzņemtas tīršķirnes vaislas ķēves ģenētiskās kvalitātes noteikšanu 70 % apmērālati
t.sk. administratīvās izmaksas
11. Plānotās administratīvās izmaksas kopālati
Iesniedzējs

Datums*

(paraksts, vārds, uzvārds)*

Pieņēma

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.
1. * Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

50. Par šā pielikuma 48.punktā minēto atbalstu:

50.1. Lauku atbalsta dienests mēneša laikā pēc iesnieguma iesniegšanas slēdz līgumu ar organizāciju par atbalsta piešķiršanu, paredzot pušu saistības, norēķinu kārtību un priekšapmaksu 50 procentu apmērā no plānotajām administratīvajām izmaksām;

50.2. organizācija līdz 2010.gada 10.jūlijam (pēc stāvokļa uz 2010.gada 1.jūliju) un 2010.gada 10.decembrim (pēc stāvokļa uz 2010.gada 1.decembri) papīra un elektroniskā formā iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatus:

50.2.1. par augstvērtīgu sertificētu šķirnes vaislas ērzeļu novērtēšanu pēc pēcnācējiem (23.tabula);

50.2.2. par vaislas ērzeļu ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un sertificēšanu (24.tabula);

50.2.3. par jaunzirgu sagatavošanu darbspēju pārbaudei un darbspēju noteikšanu (25.tabula);

50.2.4. par kumeļu sagatavošanu vērtēšanai un to ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu (26.tabula);

50.2.5. par ciltsgrāmatā uzņemtas tīršķirnes vaislas ķēves ģenētiskās kvalitātes noteikšanu (27.tabula)

50.3. pārskatiem pievieno:

50.3.1. pārraudzībā esošu dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un darbspēju analīzi un samaksu apliecinošo dokumentu kopijas par administratīvajiem izdevumiem;

50.3.2. pārraudzībā esošu zirgu ganāmpulku īpašnieku sarakstus, kuros norādīts juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs vai fiziskās personas vārds, uzvārds un personas kods, ganāmpulka reģistrācijas numurs, Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs un novērtēto dzīvnieku skaits.

23.tabula

Pārskats atbalsta saņemšanai par augstvērtīgu sertificētu šķirnes vaislas ērzeļu novērtēšanu pēc pēcnācējiem 2010.gada ______ pusgadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs
Ganāmpulka īpašnieka Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numursGanāmpulka reģistrācijas numursGanāmpulka īpašnieksUzņēmuma reģistrācijas numurs vai personas kodsĒrzeļa vārds un sertifikāta numursDzimuši kumeļi no 2005.-2010.gadamPēcnācēja – ērzeļa sertifikāta numurs vai ķēves identifikācijas numursĒrzeļa vērtējums (punkti)
Kopējā atbalsta summa (latos)
Iesniedzējs

Datums*

(paraksts un tā atšifrējums)*

Pieņēma

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.
1. * Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

24.tabula

Pārskats atbalsta saņemšanai par vaislas ērzeļu ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un sertificēšanu 2010.gada ________ pusgadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs
Ganāmpulka īpašnieka Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numursGanāmpulka reģistrācijas numursGanāmpulka īpašnieksUzņēmuma reģistrācijas numurs vai personas kodsĒrzeļa vārds, Valsts ciltsgrāmatas numursSertifikāta numursSertifikāta izsniegšanas datums
Kopējā atbalsta summa (latos)
Iesniedzējs

Datums*

(paraksts un tā atšifrējums)*

Pieņēma

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.
1. * Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

25.tabula

Pārskats atbalsta saņemšanai par jaunzirgu sagatavošanu darbspēju pārbaudei un darbspēju noteikšanu 2010.gada ___________ pusgadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs
Ganāmpulka īpašnieka Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numursGanāmpulka reģistrācijas numursGanāmpulka īpašnieksUzņēmuma reģistrācijas numurs vai personas kodsZirga vārds, identifikācijas numursDzimšanas datumsTēva sertifikāta numursIegūtais novērtējums
Kopējā atbalsta summa (latos)
Iesniedzējs

Datums*

(paraksts un tā atšifrējums)*

Pieņēma

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.
1. * Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

26.tabula

Pārskats atbalsta saņemšanai par kumeļu sagatavošanu vērtēšanai un to ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu 2010.gada _________ pusgadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs
Ganāmpulka īpašnieka Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numursGanāmpulka reģistrācijas numursGanāmpulka īpašnieksUzņēmuma reģistrācijas numurs vai personas kodsKumeļa vārds, identifikācijas numursDzimšanas datumsTēva sertifikāta numursIegūtais novērtējums (punkti)
Kopējā atbalsta summa (latos)
Iesniedzējs

Datums*

(paraksts un tā atšifrējums)*

Pieņēma

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.
1. * Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

27.tabula

Pārskats atbalsta saņemšanai par ciltsgrāmatā uzņemtas tīršķirnes vaislas ķēves ģenētiskās kvalitātes noteikšanu 2010.gada ________ pusgadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs
Ganāmpulka īpašnieka Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numursGanāmpulka reģistrācijas numursGanāmpulka īpašnieksUzņēmuma reģistrācijas numurs vai personas kodsĶēves vārds, Valsts ciltsgrāmatas numursPēcnācēja sertifikāta numursĶēves vērtējums (punkti)

Kopējā atbalsta summa (latos)
Iesniedzējs

Datums*

(paraksts un tā atšifrējums)*

Pieņēma

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.
1. * Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

51. Lauku atbalsta dienests saskaņā ar šā pielikuma 50.1.apakšpunktā minēto līgumu un šā pielikuma 50.3.2.apakšpunktā minētajiem sarakstiem veic norēķinus.

52. Atbalstu par ciltsgrāmatā uzņemtu dzīvnieku 6 latu apmērā reizi ceturksnī maksā organizācijai, kas:

52.1. trīs nedēļu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās brīža ir iesniegusi Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (28.tabula);

52.2. līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, par ceturto ceturksni – līdz 2011.gada 1.februāri Lauku atbalsta dienestā iesniedz ar valsts aģentūru "Lauksaimniecības datu centrs" saskaņotu pārskatu par novērtētiem un ciltsgrāmatā uzņemtiem dzīvniekiem.

28.tabula

Iesniegums uz atbalstu par ciltsgrāmatā uzņemamu dzīvnieku 2010.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs
Atbalsta maksājums par vienu ciltsgrāmatā uzņemamu dzīvnieku 100 % apmērālati
Iesniedzējs

Datums*

(paraksts, vārds, uzvārds)*

Pieņēma

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.
1. * Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

52.1 Atbalstu 25 000 latu apmērā par ciltsgrāmatā uzņemtu dzīvnieku kataloga izveidi un uzturēšanu, zirgu ciltsgrāmatas izdošanu, kā arī lopkopības nozarei aktuālas informācijas regulāru (ne retāk kā reizi mēnesī) atspoguļošanu publiski pieejamā veidā maksā organizācijai, kas ir Latvijas Republikas zirgu valsts ciltsgrāmatas turētāja.

52.2 Lai saņemtu atbalstu, šā pielikuma 52.1 punktā minētā organizācija Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

52.2 1. iesniegumu, kam pievienota tāme, – līdz 2010.gada 5.decembrim;

52.2 2. izdevumus apliecinošo dokumentu kopijas – līdz 2010.gada 20.decembrim.

52.3 Lauku atbalsta dienests:

52.3 1. pēc šā pielikuma 52.2 1.apakšpunktā minētā iesnieguma saņemšanas veic priekšapmaksu 75 procentu apmērā;

52.3 2. pēc šā pielikuma 52.2 2.apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas veic gala norēķinu.

53. Ja iesniegtajos sarakstos organizācijas ir uzrādījušas vienu un to pašu apsekoto pārraudzības ganāmpulku, atbalstu par konkrēto ganāmpulku nepiešķir.

VI. Atbalsts ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai aitkopības nozarē

54. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 16.decembris, Nr. L 358). Atbalsta mērķis ir paaugstināt šķirnes aitu kvalitāti, mērķtiecīgi izmantojot augstvērtīgus vaislas dzīvniekus, saglabājot un uzlabojot esošo genotipu.

55. Atbalsts paredzēts:

55.1. dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un novērtēšanai pēc pēcnācējiem;

55.2. ciltsgrāmatas uzturēšanai;

55.3. administratīvo un uzturēšanas izmaksu segšanai par aitu šķirņu vīriešu kārtas jaundzīvnieku produktivitātes rādītāju novērtēšanu kontrolizaudzēšanā un šo dzīvnieku atbilstības noteikšanu ierakstīšanai ciltsgrāmatā.

56. Atbalstu dzīvnieka ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un novērtēšanai pēc pēcnācējiem maksā organizācijai:

56.1. kā vienreizēju maksājumu 20 latu apmērā, tai skaitā administratīvās izmaksas 0,90 latu apmērā par vaislai ataudzējamās elites klases un pirmās klases aitas un elites klases teķa (no viena līdz 1,5 gadu vecumam) ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu;

56.2. kā vienreizēju maksājumu 45 latu apmērā, tai skaitā administratīvās izmaksas 0,90 latu apmērā par elites klases vaislas aitu mātes ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu pēc pēcnācējiem;

56.3. kā vienreizēju maksājumu 25 latu apmērā, tai skaitā administratīvās izmaksas 0,90 latu apmērā par pirmās klases vaislas aitu mātes ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu pēc pēcnācējiem;

56.4. kā vienreizēju maksājumu 79 latu apmērā, tai skaitā administratīvās izmaksas 0,90 latu apmērā par augstvērtīga sertificēta šķirnes teķa ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem kontrolnobarošanā;

56.5. kā vienreizēju maksājumu 55 latu apmērā, tai skaitā administratīvās izmaksas 0,90 latu apmērā par sertificēta augstvērtīga šķirnes teķa ģenētiskās kvalitātes noteikšanu pēc pēcnācējiem.

57. Organizācija šā pielikuma 56.punktā minēto atbalstu saņem, ievērojot šādas prasības:

57.1. šā pielikuma 56.1., 56.2. un 56.3.apakšpunktā minētie ciltsdarba pasākumi ir veikti šķirnes saimniecībās, kurās aitu māšu skaits ganāmpulkā nav mazāks par 30;

57.2. šā pielikuma 56.4. un 56.5.apakšpunktā minētie ciltsdarba pasākumi ir veikti pārraudzības ganāmpulkos, kuros teķi ir sertificēti normatīvajos aktos par vaislinieku, to bioprodukta un transplantējamo embriju sertifikāciju noteiktajā kārtībā.

58. Lauku atbalsta dienests šķirnes saimniecībā atbalstu maksā par šā pielikuma 56.1.apakšpunktā minētajiem dzīvniekiem, kas iegūti no pamatganāmpulkā līdz 2010.gada 1.janvārim esošajiem vaislas dzīvniekiem, bet ne vairāk kā par 25 procentiem no kopējā pamatganāmpulkā esošo dzīvnieku skaita.

59. Piesakoties uz šā pielikuma 56.punktā minēto atbalstu, organizācija līdz 2010.gada 1.jūlijam iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (29.tabula), kam pievieno šķirnes saimniecību sarakstu uz 2010.gada 1.jūliju.

29.tabula

Iesniegums uz atbalstu par dzīvnieka ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācēju kvalitātes 2010.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs
1. Plānotās izmaksas par vienas vaislai ataudzējamas elites klases un pirmās klases aitas un viena elites klases teķa ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu 100 % apmērālati
2. Atbalsta maksājums par vienas vaislai ataudzējamas elites klases un pirmās klases aitas un viena elites klases teķa ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu 70 % apmērālati
t.sk. administratīvās izmaksaslati
3. Plānotās izmaksas par vienas elites klases vaislas aitu mātes ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu pēc pēcnācējiem 100 % apmērālati
4. Atbalsta maksājums par vienas elites klases vaislas aitu mātes ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu pēc pēcnācējiem 70 % apmērālati
t.sk. administratīvās izmaksaslati
5. Plānotās izmaksas par vienas pirmās klases vaislas aitu mātes ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu pēc pēcnācējiem 100 % apmērālati
6. Atbalsta maksājums par vienas pirmās klases vaislas aitu mātes ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu pēc pēcnācējiem 70 % apmērālati
t.sk. administratīvās izmaksas
7. Plānotās izmaksas par viena augstvērtīga sertificēta šķirnes teķa ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem kontrolnobarošanā 100 % apmērālati
8. Atbalsta maksājums par viena augstvērtīga sertificēta šķirnes teķa ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem kontrolnobarošanā 70 % apmērālati
t.sk. administratīvās izmaksaslati
9. Plānotās izmaksas par viena sertificēta augstvērtīga šķirnes teķa ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem 100 % apmērālati
10. Atbalsta maksājums par viena sertificēta augstvērtīga šķirnes teķa ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem 70 % apmērālati
t.sk. administratīvās izmaksaslati
11. Plānotās administratīvās izmaksas kopālati
Iesniedzējs

Datums*

(paraksts, vārds, uzvārds) *

Pieņēma

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.
1. * Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

60. Informāciju par šā pielikuma 56.1., 56.2. un 56.3.apakšpunktā minētajām prasībām atbilstošiem dzīvniekiem saskaņā ar dzīvnieku reģistra datu bāzi (pēc stāvokļa uz 2010.gada 1.jūliju) valsts aģentūra "Lauksaimniecības datu centrs" līdz 2010.gada 20.jūlijam iesniedz Lauku atbalsta dienestā.

61. Par šā pielikuma 56.punktā minēto atbalstu:

61.1. Lauku atbalsta dienests slēdz līgumu ar organizāciju par atbalsta piešķiršanu, paredzot pušu saistības, norēķinu kārtību un priekšapmaksu 50 procentu apmērā no plānotajām administratīvajām izmaksām. Līgumam pievieno šā pielikuma 60.punktā minēto informāciju;

61.2. organizācija līdz 2010.gada 1.augustam Lauku atbalsta dienestā papīra un elektroniskā formā iesniedz pārskatus pēc stāvokļa uz 2010.gada 1.jūliju par novērtētiem vaislai ataudzējamiem dzīvniekiem (30.tabula), vaislas aitu mātēm (31.tabula), augstvērtīgu sertificētu šķirnes teķu ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem kontrolnobarošanā (32.tabula), un sertificētiem augstvērtīgiem šķirnes vaislas teķiem, kas novērtēti pēc pēcnācējiem (33.tabula), pārskatiem pievienojot (izņemot 32.tabulu):

61.2.1. pārraudzībā esošu dzīvnieku produktivitātes datu analīzi un samaksu apliecinošo dokumentu kopijas par administratīvajiem izdevumiem;

61.2..2. pārraudzībā esošu aitu ganāmpulku īpašnieku sarakstus un novērtēto dzīvnieku skaits.

30.tabula

Pārskats atbalsta saņemšanai par ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu vaislai ataudzējamām elites klases un pirmās klases aitām un elites klases teķiem 2010.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs
Ganāmpulka īpašnieka Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numursGanāmpulka reģistrācijas numursGanāmpulka īpašnieksUzņēmuma reģistrācijas numurs vai personas kodsAtaudzējamā dzīvnieka identifikācijas Nr., dzimums (a vai t)Ataudzējamā dzīvnieka vērtējums (klase)


Kopējā izmaksājamā summa
Iesniedzējs

Datums*

(paraksts, vārds, uzvārds)*

Pieņēma

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.
1. * Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

31.tabula

Pārskats atbalsta saņemšanai par ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu pēc pēcnācējiem elites klases un pirmās klases vaislas aitu mātēm 2010.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs
Ganāmpulka īpašnieka Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numursGanāmpulka reģistrācijas numursGanāmpulka īpašnieksUzņēmuma reģistrācijas numurs vai personas kodsVaislas aitu mātes identifikācijas Nr.Vaislas aitu mātes vērtējums (klase)

elites klase:Kopā:

pirmā klase:Kopā:

Kopējā izmaksājamā summa
Iesniedzējs

Datums*

(paraksts, vārds, uzvārds)*

Pieņēma

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.
1. * Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

32.tabula

Pārskats atbalsta saņemšanai par augstvērtīgu sertificētu šķirnes teķu ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem kontrolnobarošanā 2010.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs
Vaislas teķa sertifikāta Nr.Vaislas teķa pēcnācēja identifikācijas Nr.Vaislas teķa vērtējums pēc pēcnācējiem kontrolnobarošanā
Kopējā atbalsta summa (latos)
Iesniedzējs

Datums*

(paraksts, vārds, uzvārds)*

Pieņēma

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.
1. * Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

33.tabula

Pārskats atbalsta saņemšanai par sertificētu augstvērtīgu šķirnes teķu ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem 2010.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs
Ganāmpulka īpašnieka Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numursGanāmpulka reģistrācijas numursGanāmpulka īpašnieksUzņēmuma reģistrācijas numurs vai personas kodsVaislas teķa identifikācijas Nr.Vaislas teķa sertifikāta Nr.Vaislas teķa vērtējums


Kopējā atbalsta summa (latos)
Iesniedzējs

Datums*

(paraksts, vārds, uzvārds)*

Pieņēma

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.
1. * Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

62. Lauku atbalsta dienests saskaņā ar šā pielikuma 61.1.apakšpunktā minēto līgumu, 61.2..apakšpunktā minētajiem pārskatiem un šā pielikuma 61.2.2.apakšpunktā minēto sarakstu veic norēķinus.

63. Atbalstu par ciltsgrāmatā uzņemtu dzīvnieku 6 latu apmērā reizi ceturksnī maksā organizācijai, kas:

63.1. trīs nedēļu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās brīža ir iesniegusi Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (34.tabula);

63.2. līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, par ceturto ceturksni – līdz 2011.gada 1.februāri Lauku atbalsta dienestā iesniedz ar valsts aģentūru "Lauksaimniecības datu centrs" saskaņotu pārskatu par novērtētiem un ciltsgrāmatā uzņemtiem dzīvniekiem.

63.1 Šā pielikuma 55.3.apakšpunktā minēto atbalstu 5000 latu apmērā piešķir organizācijai, ar kuru Lauku atbalsta dienests ir noslēdzis šā pielikuma 92.1.apakšpunktā minēto līgumu.

63.2 Lai saņemtu atbalstu, šā pielikuma 63.1 punktā minētā organizācija līdz 2010.gada 5.decembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (34.tabula), kam pievieno plānoto izdevumu tāmi.

63.3 Par šā pielikuma 63.1 punktā minēto atbalstu:

63.1. Lauku atbalsta dienests pēc šā pielikuma 63.2 punktā minētā iesnieguma saņemšanas izmaksā priekšapmaksu 75 procentu apmērā;

63.2. organizācija līdz 2010.gada 20.decembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā izdevumus apliecinošo dokumentu kopsavilkumu un dokumentu kopijas saskaņā ar iesniegto izdevumu tāmi;

63.3. pēc šā pielikuma 63.2.apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas Lauku atbalsta dienests veic gala norēķinu.

34.tabula

Iesniegums uz atbalstu par ciltsgrāmatā uzņemamu dzīvnieku 2010.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs
Atbalsta maksājums par vienu ciltsgrāmatā uzņemamu dzīvnieku 100 % apmērālati

Iesniedzējs

Datums*

(paraksts, vārds, uzvārds)*

Pieņēma

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.
1. * Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

34.tabula

Iesniegums atbalsta saņemšanai, lai segtu administratīvās un uzturēšanas izmaksas par aitu šķirņu vīriešu kārtas jaundzīvnieku produktivitātes rādītāju novērtēšanu kontrolizaudzēšanā un šo dzīvnieku atbilstības noteikšanu ierakstīšanai ciltsgrāmatā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs 
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs 
Atbalsta maksājums, lai segtu administratīvās un uzturēšanas izmaksas par aitu šķirņu vīriešu kārtas jaundzīvnieku produktivitātes rādītāju novērtēšanu kontrolizaudzēšanā un šo dzīvnieku atbilstības noteikšanu ierakstīšanai ciltsgrāmatā lati

 

Iesniedzējs 

Datums*

  
 

(paraksts, vārds, uzvārds)*

  
Pieņēma  
 

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.

1. * Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

VII. Atbalsts ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai kazkopības nozarē

64. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 16.decembris, Nr. L 358). Atbalsta mērķis ir attīstīt ciltsdarbu, mērķtiecīgi izmantojot augstvērtīgus vaislas dzīvniekus, saglabājot un uzlabojot esošo genotipu.

65. Atbalsts paredzēts:

65.1. vaislas dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes, produktivitātes noteikšanai un novērtēšanai pēc pēcnācējiem;

65.2. pirmās un otrās laktācijas kazu lineārai vērtēšanai, kā arī šo datu analīzei, ciltsdarba izkopšanas plāna un lecināšanas pāru atlases programmas izstrādei;

65.3. ciltsgrāmatas uzturēšanai.

66. Atbalstu dzīvnieka ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanai un novērtēšanai pēc pēcnācējiem maksā organizācijai:

66.1. kā vienreizēju maksājumu 28 latu apmērā, tai skaitā administratīvās izmaksas 0,90 lata apmērā par produktivitātes novērtēšanu pārraudzības ganāmpulkā esošai kazai, kurai:

66.1.1. pēdējās noslēgtās laktācijas (240–305 dienas) izslaukums ir vismaz 400 kilogramu;

66.1.2. pēdējās noslēgtās laktācijas dati ir izmantojami ciltsdarbā (pirmpienei noslēgtas laktācijas dati nav nepieciešami, bet individuālās piena kontroles rādītāji ir izmantojami ciltsdarbā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kazu pārraudzību);

66.2. kā vienreizēju maksājumu 30 latu apmērā, tai skaitā administratīvās izmaksas 0,90 lata apmērā par sertificēta augstvērtīga šķirnes āža ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem.

67. Organizācija šā pielikuma 66.2.apakšpunktā minēto atbalstu saņem, ja pasākumi ir veikti pārraudzības ganāmpulkos, kuros āži ir sertificēti normatīvajos aktos par vaislinieku, to bioprodukta un transplantējamo embriju sertifikāciju noteiktajā kārtībā.

68. Piesakoties uz šā pielikuma 66.punktā minēto atbalstu, organizācija līdz 2010.gada 1.augustam iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (35.tabula).

35.tabula

Iesniegums uz atbalstu par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem 2010.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs
1. Plānotās izmaksas par produktivitātes novērtēšanu vienai pārraudzības ganāmpulkā esošai kazai 100 % apmērālati
2. Atbalsta maksājums par produktivitātes novērtēšanu vienai pārraudzības ganāmpulkā esošai kazai 70 % apmērālati
t.sk. administratīvās izmaksaslati
3. Plānotās izmaksas par viena sertificēta augstvērtīga šķirnes āža ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem 100 % apmērālati
4. Atbalsta maksājums par viena sertificēta augstvērtīga šķirnes āža ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem 70 % apmērālati
t.sk. administratīvās izmaksaslati
5. Plānotās administratīvās izmaksas kopālati
Iesniedzējs

Datums*

(paraksts, vārds,uzvārds)*

Pieņēma

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.
1. * Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

69. Par šā pielikuma 66.punktā minēto atbalstu:

69.1. Lauku atbalsta dienests mēneša laikā pēc iesnieguma iesniegšanas slēdz līgumu ar organizāciju par atbalsta piešķiršanu, paredzot pušu saistības, norēķinu kārtību un priekšapmaksu 50 procentu apmērā no plānotajām administratīvajām izmaksām. Līgumam pievieno šā pielikuma 70.punktā minēto informāciju;

69.2. organizācija līdz 2010.gada 21.augustam papīra un elektroniskā formā iesniedz valsts aģentūrā "Lauksaimniecības datu centrs" pārraudzības ganāmpulkos esošo kazu māšu un sertificēto šķirnes āžu sarakstus (pēc stāvokļa uz 2010.gada 1.augustu);

69.3. organizācija līdz 2010.gada 1.septembrim Lauku atbalsta dienestā papīra un elektroniskā formā iesniedz pārskatus pēc stāvokļa uz 2010.gada 1.augustu par pārraudzībā esošajām kazām (36.tabula) un sertificētiem augstvērtīgiem šķirnes āžiem (37.tabula), pārskatiem pievienojot:

69.3.1. pārraudzībā esošo dzīvnieku produktivitātes datu analīzi un samaksu apliecinošo dokumentu kopijas par administratīvajiem izdevumiem;

69.3.2. pārraudzībā esošu kazu ganāmpulku īpašnieku sarakstus un novērtēto dzīvnieku skaits.

36.tabula

Pārskats atbalsta saņemšanai par produktivitātes novērtēšanu pārraudzības ganāmpulkā esošām kazām 2010.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs
Ganāmpulka īpašnieka Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numursGanāmpulka reģistrācijas numursGanāmpulka īpašnieksUzņēmuma reģistrācijas numurs vai personas kodsPārraudzībā esošas kazas identifikācijas Nr.Izslaukums pēdējā noslēgtā laktācijā (kg)


Kopējā izmaksājamā summa (latos)
Iesniedzējs

Datums*

(paraksts un tā atšifrējums)*

Pieņēma

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.
1. * Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

37.tabula

Pārskats atbalsta saņemšanai par augstvērtīgu sertificētu šķirnes āžu ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un novērtēšanu pēc pēcnācējiem 2010.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs
Ganāmpulka īpašnieka Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numursGanāmpulka reģistrācijas numursGanāmpulka īpašnieksUzņēmuma reģistrācijas numurs vai personas kodsAugstvērtīga šķirnes āža identifikācijas numursAugstvērtīga šķirnes āža sertifikāta numursSertificēta augstvērtīga šķirnes āža novērtējums
Kopējā izmaksājamā summa (latos)
Iesniedzējs

Datums*

(paraksts un tā atšifrējums)*

Pieņēma

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.
1. * Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

70. Valsts aģentūra "Lauksaimniecības datu centrs" līdz 2010.gada 1.septembrim saskaņā ar dzīvnieku reģistra datubāzi Lauku atbalsta dienestā iesniedz informāciju (pēc stāvokļa uz 2010.gada 1.augustu) par šā pielikuma 66.punktā minētajām prasībām atbilstošām pārraudzībā esošajām kazām un sertificētiem augstvērtīgiem šķirnes āžiem.

71. Lauku atbalsta dienests saskaņā ar šā pielikuma 69.1.apakšpunktā minēto līgumu un šā pielikuma 69.3.2.apakšpunktā minētajiem sarakstiem veic norēķinus.

72. Atbalstu par ciltsdarba rezultātu ieviešanu kazkopībā piešķir organizācijai kā vienreizēju maksājumu 3,50 latus par katru lineāri novērtētu pirmās un otrās laktācijas kazu.

73. Lai saņemtu šā pielikuma 72.punktā minēto atbalstu, organizācija:

73.1. trīs nedēļu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās brīža iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (38.tabula);

73.2. līdz 2010.gada 1.oktobrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu (39.tabula).

38.tabula

Iesniegums uz atbalstu par šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas veicamo lineāro vērtēšanu 2010.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs
1. Plānotās izmaksas par vienam dzīvniekam veicamo lineāro vērtēšanu 100 % apmērālati
2. Atbalsta maksājums par vienam dzīvniekam veicamo lineāro vērtēšanu 70 % apmērālati
Iesniedzējs

Datums*

(paraksts un tā atšifrējums)*

Pieņēma

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.
1. * Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

39.tabula

Pārskats atbalsta saņemšanai par šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijas veikto lineāro vērtēšanu 2010.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs
Nr.p.k.Saimniecības nosaukumsNomērīto kazu skaitsIzcenojums par kazu (latos)Kopējā summa (latos)
Kopējā atbalsta summa (latos)
Iesniedzējs

Datums*

(paraksts un tā atšifrējums)*

Pieņēma

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.
1. * Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

73.1 Atbalstu 1600 latu apmērā piešķir organizācijai, lai segtu administratīvās izmaksas par pirmās un otrās laktācijas kazu lineārās novērtēšanas datu analīzi, ciltsdarba izkopšanas plāna un lecināšanas pāru atlases programmas izstrādi pārraudzības ganāmpulkiem.

73.2 Lai saņemtu šā pielikuma 73.1 punktā minēto atbalstu, organizācija Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

73.1. līdz 2010.gada 5.decembrim – iesniegumu, kam pievieno plānoto izdevumu tāmi;

73.2. līdz 2010.gada 20.decembrim – samaksu apliecinošo dokumentu kopijas saskaņā ar iesniegto izdevumu tāmi.

73.3 Lauku atbalsta dienests:

73.1. pēc šā pielikuma 73.1.apakšpunktā minētā iesnieguma saņemšanas izmaksā priekšapmaksu 80 procentu apmērā;

73.2. pēc šā pielikuma 73.2.apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas veic gala norēķinu.

74. Atbalstu par ciltsgrāmatā uzņemtu dzīvnieku 6 latu apmērā reizi ceturksnī maksā organizācijai, kas:

74.1. trīs nedēļu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās brīža ir iesniegusi Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (40.tabula);

74.2. līdz katra nākamā ceturkšņa pirmā mēneša divdesmit piektajam datumam, par ceturto ceturksni – līdz 2011.gada 1.februāri Lauku atbalsta dienestā iesniedz ar valsts aģentūru "Lauksaimniecības datu centrs" saskaņotu pārskatu par novērtētiem un ciltsgrāmatā uzņemtiem dzīvniekiem.

40.tabula

Iesniegums uz atbalstu par ciltsgrāmatā uzņemamu dzīvnieku 2010.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs
Atbalsta maksājums par vienu ciltsgrāmatā uzņemamu dzīvnieku 100 % apmērā

lati

Iesniedzējs

Datums*

(paraksts, vārds, uzvārds)*

Pieņēma

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.
1. * Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

VIII. Atbalsts ciltsdarbam un dzīvnieku audzēšanai netradicionālajās nozarēs

75. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 16.decembris, Nr. L 358). Atbalsta mērķis ir attīstīt ciltsdarbu lopkopības netradicionālajās nozarēs (briežkopībā, zvērkopībā, arī šinšillkopībā, truškopībā, strauskopībā, biškopībā), mērķtiecīgi izmantojot augstvērtīgus vaislas dzīvniekus un bišu ciltssaimes, saglabājot un uzlabojot esošo genotipu.

76. Atbalsts paredzēts vaislas dzīvnieku un bišu ciltssaimju ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanai.

77. Atbalstu piešķir organizācijai, kura veic dzīvnieku un bišu ciltssaimju ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu šķirnes saimniecībās atbilstoši nozares ciltsdarba programmai.

78. Atbalstu piešķir, ja organizācija līdz 2010.gada 1.septembrim papīra un elektroniskā formā ir iesniegusi Lauku atbalsta dienestā organizācijas vadītāja un sertificēta dzīvnieku vērtēšanas eksperta apstiprinātus sarakstus, kuros norādīts ganāmpulka reģistrācijas numurs, novērtēto vaislas dzīvnieku un bišu ciltssaimju skaits uz 2010.gada 1.jūliju, atbalstāmo dzīvnieku individuālais numurs un vērtējums punktos, kažokzvēriem – elites klases, pirmās klases un otrās klases vaislas dzīvnieku skaits katrā klasē, biškopībā – katras bišu ciltssaimes kubitālais indekss.

79. Atbalstu par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu maksā šādā apmērā:

79.1. briežkopībā par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu audzējamam vaislas dzīvniekam, kura vērtējums ir no 7 līdz 10 punktiem, – vienreizēju maksājumu 12,50 lata apmērā, tai skaitā administratīvās izmaksas 0,90 lata apmērā;

79.2. zvērkopībā par pirmās klases un otrās klases audzējamā vaislas dzīvnieka novērtēšanu:

79.2.1. par ūdeles un šinšillas ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu – vienreizēju maksājumu 0,70 latu apmērā, tai skaitā administratīvās izmaksas 0,20 latu apmērā;

79.2.2. par lapsas un polārlapsas ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu – 1,50 latu apmērā, tai skaitā administratīvās izmaksas 0,50 latu apmērā;

79.3. truškopībā par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu vaislas mātei, kurai ir vismaz viens saglabāts metiens, un vaislas tēvam, ar kuru lecinātām (vismaz četrām) mātēm atzīta grūsnība un kuru vērtējums ir no 93 līdz 100 punktiem, – vienreizēju maksājumu 1,10 latu apmērā, tai skaitā administratīvās izmaksas 0,30 latu apmērā;

79.4. strauskopībā par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu audzējamam vaislas dzīvniekam, kura vērtējums ir no 7 līdz 15 punktiem, – vienreizēju maksājumu 10 latu apmērā, tai skaitā administratīvās izmaksas 0,90 latu apmērā;

79.5. biškopībā par novērtētu bišu ciltssaimi, kuras vērtējuma kubitālā indeksa rādītāji ir robežās no 1,3 līdz 2,7, kā arī citi selekcijas darbam nepieciešamie radītāji atbilst norādītajai pasugai, – vienreizējs maksājums septiņu latu apmērā, tai skaitā administratīvās izmaksas 0,90 lata apmērā.

80. Par šā pielikuma 79.punktā minēto atbalstu:

80.1. organizācija līdz 2010.gada 1.augustam iesniedz valsts aģentūrā "Lauksaimniecības datu centrs" informāciju (pēc stāvokļa uz 2010.gada 1.jūliju) par dzīvnieku skaitu šķirnes saimniecībās;

80.2. valsts aģentūra "Lauksaimniecības datu centrs" šā pielikuma 80.1.apakšpunktā minētos sarakstus salīdzina ar dzīvnieku reģistra datubāzi (pēc stāvokļa uz 2010.gada 1.jūliju) un līdz 2010.gada 1.septembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā.

81. Lai saņemtu atbalstu, organizācija līdz 2010.gada 1.septembrim papīra un elektroniskā formā iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (briežkopībā, truškopībā un strauskopībā – 41.tabulu, zvērkopībā – 42.tabulu, biškopībā – 43.tabulu), kam pievieno šķirnes saimniecību sarakstu uz 2010.gada 1.jūliju.

41.tabula

Iesniegums atbalsta saņemšanai par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu vaislas dzīvniekiem briežkopībā, truškopībā un strauskopībā 2010.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs
Ganāmpulka reģistrācijas numursDzīvnieku skaitsIzcenojumsIzmaksājamā summa (latos)
Kopējā atbalsta summa (latos)
Iesniedzējs

Datums*

(paraksts un tā atšifrējums)*

Pieņēma

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Iesniegumam pievienots organizācijas vadītāja un vērtētāja apstiprināts saraksts ar dzīvnieku individuālo numuru un vērtējumu punktos.

Piezīmes.
1. * Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

42.tabula

Iesniegums atbalsta saņemšanai par ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes novērtēšanu vaislas dzīvniekiem zvērkopībā 2010.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs
Ganāmpulka reģistrācijas numursVaislas dzīvnieku skaitsIzcenojumsIzmaksājamā summa (latos)

I klase

II klase

Kopējā atbalsta summa (latos)
Iesniedzējs

Datums*

(paraksts un tā atšifrējums)*

Pieņēma

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.
1. * Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

43.tabula

Iesniegums atbalsta saņemšanai par bišu ciltssaimes novērtēšanu 2010.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs
Ganāmpulka reģistrācijas numursBišu pasugaCiltssaimes numursKubitālais indekssIzcenojums par ciltssaimi
Kopējā atbalsta summa (latos)

Iesniedzējs

Datums*

(paraksts un tā atšifrējums)*

Pieņēma

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

Piezīmes.
1. * Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

IX. Atbalsts dzīvnieku ciltsvērtības un ģenētiskās kvalitātes noteikšanai

82. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 16.decembris, Nr. L 358). Atbalsta mērķis ir veicināt progresīvu tehnoloģiju izmantošanu, nodrošinot lauksaimniecības dzīvnieku novērtēšanu un to ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanu, kā arī dzīvnieku ciltsvērtības noteikšanas starptautisku pasākumu organizēšanu, lai popularizētu selekcijas rezultātus Latvijā un ārvalstīs.

83. Atbalsts paredzēts:

83.1. dzīvnieku ciltsvērtības noteikšanas un darbspēju pārbaudes starptautisku pasākumu organizēšanai;

83.2. dzīvnieku jaunāko audzēšanas metožu vai pieredzes ieviešanai, nodrošinot gaļas liellopu un aitu kontrolizaudzēšanu vai kontrolnobarošanu.

84. Atbalstu 100 procentu apmērā piešķir nozares organizācijai viena (līdz 15 000 latu vienam pasākumam) dzīvnieku ciltsvērtības noteikšanas un darbspēju pārbaudes starptautiska pasākuma organizēšanai, lai segtu izdevumus par:

84.1. dzīvnieku atlasi un vērtēšanu;

84.2. diagnostiskiem izmeklējumiem, vakcināciju un apstrādi;

84.3. dzīvnieku nogādāšanu uz norises vietu un atpakaļ;

84.4. dzīvnieku ekspozīcijas sagatavošanu, nodrošinot sanitāri higiēnisko prasību izpildi;

84.5. telpu īri;

84.6. informatīviem izdales materiāliem;

84.7. kancelejas precēm;

84.8. darba algām 10 procentu apmērā no tāmē norādītās summas;

84.9. apbalvošanu, paredzot ne vairāk kā 175 latus katrai balvai.

85. Piesakoties uz šā pielikuma 84.punktā minēto atbalstu, organizācija trīs nedēļu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās brīža iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (44.tabula), kam pievieno detalizētu pasākuma nolikumu un izdevumu tāmi.

44.tabula

Iesniegums atbalsta piešķiršanai starptautiskas nozīmes dzīvnieku
ciltsvērtības noteikšanas un darbspēju pārbaudes pasākumu organizēšanai 2010.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

(nosaukums, reģistrācijas numurs)

Adrese

(faktiskā)

Tālruņa numurs, e-pasta adrese
Norēķinu rekvizīti

(bankas nosaukums, kods, konts)

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs
1. Pasākuma nosaukums
2. Par pasākuma organizēšanu atbildīgā persona
3. Norises vieta un laiks
4. Pasākuma mērķis un uzdevumi
5. Pretendenta darbības ilgums ciltsdarba jomā (pievienot šķirnes dzīvnieku audzēšanas organizācijas statusa piešķiršanas protokola kopiju)
6. Iepriekšējo piecu gadu pieredze starptautiska mēroga pasākumu organizēšanā
7. Pasākuma organizēšanā piesaistītie ciltsdarba jomā sertificētie nozares speciālisti (pievienot sertifikātu kopijas)
8. Pasākuma organizēšanā piesaistītie ārvalstu eksperti (pievienot apstiprinātu uzaicinājumu – e-pasta vēstules izdruku)
9. Pasākuma īstenošanai paredzētais līdzfinansējums procentos no pieprasītā valsts atbalsta apmēra
Iesniedzējs

Datums*

(paraksts un tā atšifrējums)*

Pieņēma

(Lauku atbalsta dienesta pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums, laiks)**

Piezīmes.
1. * Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

86. Lauku atbalsta dienests izvērtē šā pielikuma 85.punktā minētā iesnieguma un dokumentu atbilstību dzīvnieku ciltsvērtības noteikšanas un darbspēju pārbaudes starptautisku pasākumu organizēšanas iesniegumu vērtēšanas kritērijiem (45.tabula) un mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par līguma slēgšanu ar audzētāju organizāciju vai atteikumu slēgt līgumu.

45.tabula

Starptautiskas nozīmes dzīvnieku ciltsvērtības noteikšanas un darbspēju pārbaudes pasākumu organizēšanas vērtēšanas kritēriji

Kritēriji

Vērtējuma skaidrojums

Punktu skaits

1. Pretendenta darbības ilgums ciltsdarba jomā5 un vairāk gadi

5

0 līdz 4 gadi

3

2. Iepriekšējos piecos gados īstenotie starptautiskas nozīmes pasākumiPar katru īstenoto pasākumu

1

3. Pasākuma organizēšanā piesaistīti ciltsdarba jomā sertificēti nozares speciālisti4 un vairāk speciālisti

5

1–3 speciālisti

3

4. Pasākuma organizēšanā piesaistīti ārvalstu ekspertiPar katru piesaistīto ārvalstu ekspertu

1

5. Pasākuma īstenošanai paredzētais līdzfinansējums procentos no pieprasītā valsts atbalsta apmēra10 procenti un vairāk

10

5 procentiem

5

0 procentu

0

87. Atbalstu piešķir organizācijām, kuras kopvērtējumā saņēmušas ne mazāk kā 20 punktus.

88. Ja vairākas organizācijas saņēmušas vienādu punktu skaitu, Lauku atbalsta dienests atbalstu piešķir rindas kārtībā pēc iesnieguma saņemšanas laika, nepārsniedzot atbalsta pasākumam piešķirtā finansējuma apmēru.

89. Par šā pielikuma 84.punktā minēto atbalstu:

89.1. Lauku atbalsta dienests līdz 2010.gada 1.aprīlim, slēdzot līgumu ar organizāciju, paredz priekšapmaksu 75 procentu apmērā;

89.2. organizācija līdz 2010.gada 1.decembrim Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

89.2.1. izdevumus un līdzfinansējumu (ja tāds ir bijis) apliecinošo dokumentu kopijas saskaņā ar iesniegto tāmi;

89.2.2. ar ārvalstu ekspertiem noslēgto līgumu kopijas.

90. Atbalstu 40 procentu apmērā no kopējām projekta izmaksām, līdz 15 000 latu vienam projektam piešķir organizācijai par dzīvnieku jaunāko audzēšanas metožu vai pieredzes ieviešanu, nodrošinot gaļas liellopu un aitu kontrolizaudzēšanu vai kontrolnobarošanu.

91. Piesakoties uz šā pielikuma 90.punktā minēto atbalstu, organizācija Lauku atbalsta dienestā trīs nedēļu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās brīža iesniedz pasākuma projektu, kurā norāda:

91.1. 2009.gadā veikto darbu pārskatu, ieviešot dzīvnieku jaunākās audzēšanas metodes, lai nodrošinātu gaļas liellopu vai aitu kontrolizaudzēšanu vai kontrolnobarošanu;

91.2. saskaņā ar izstrādāto kontrolizaudzēšanas vai kontrolnobarošanas metodiku gūstamos rezultātus 2010.gadā;

91.3. izdevumu tāmi.

92. Par šā pielikuma 90.punktā minēto atbalstu:

92.1. Lauku atbalsta dienests, slēdzot līgumu ar organizāciju, paredz priekšapmaksu 75 procentu apmērā;

92.2. organizācija līdz 2011.gada 1.februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā izdevumus apliecinošo dokumentu kopsavilkumu un dokumentu kopijas saskaņā ar iesniegto tāmi un zinātniskās institūcijas atzinumu, kas apliecina kontrolizaudzēšanas vai kontrolnobarošanas metodikas gūto rezultātu lietderību.

X. Atbalsts dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistra uzturēšanai

93. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 16.decembris, Nr. L 358). Atbalsta mērķis ir nodrošināt dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistra uzturēšanu normatīvajos aktos par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu un dzīvnieku apzīmēšanu noteiktajā kārtībā.

94. Atbalsts paredzēts:

94.1.dzīvnieku ganāmpulku un novietņu reģistra uzturēšanai;

94.2. piena šķirņu govju un kazu virspārraudzības nodrošināšanai.

95. Atbalstu par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrā iekļautās informācijas uzturēšanu un atjaunošanu piešķir institūcijai, kura nodrošina valstī vienotu informācijas datu bāzi par dzīvniekiem un lopkopības nozari (turpmāk – lopkopības informācijas centrs), šādā apmērā:

95.1. par katru datubāzē reģistrētu liellopu un zirgu – 0,045 latus mēnesī (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis);

95.2. par katru datubāzē reģistrētu aitu, kazu un cūku – 0,023 latus mēnesī (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis);

95.3. par katru datubāzē reģistrētu ganāmpulku – 0,021 latu mēnesī (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis);

95.4. par katru datubāzē reģistrētu novietni – 0,12 latu mēnesī (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis).

96. Atbalstu 9 000 latu apmērā, par slaucamo govju un kazu virspārraudzības nodrošināšanu piešķir lopkopības informācijas centram.

97. Par šā pielikuma 95. un 96.punktā minēto atbalstu:

97.1. Lauku atbalsta dienests trīs nedēļu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās brīža noslēdz līgumu ar lopkopības informācijas centru;

97.2. lopkopības informācijas centrs līdz katra nākamā mēneša desmitajam datumam iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par paveikto darbu.

XI. Atbalsts dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un iznīcināšanai

98. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulas (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 16.decembris, Nr. L 358).

99. Atbalsta mērķis ir nodrošināt dzīvnieku līķu savākšanu, transportēšanu, pārstrādi un iznīcināšanu, lai nepieļautu cilvēku un dzīvnieku inficēšanos vai saindēšanos, kā arī patogēno mikroorganismu nokļūšanu un izplatīšanos vidē.

100. Atbalsts paredzēts:

100.1 līdz 100 procentiem no dzīvnieku līķu savākšanas un transportēšanas izmaksām;

100.2. līdz 75 procentiem no šādu dzīvnieku līķu pārstrādes un iznīcināšanas izmaksām.

101. Atbalstu maksā par šādiem pakalpojumiem un šādā apmērā:

101.1. par visa vecuma liellopu, aitu un kazu līķu savākšanu, transportēšanu, pārstrādi un iznīcināšanu līdz 140 latiem par tonnu;

101.2. par lauksaimniecības dzīvnieku līķu (izņemot visa vecuma liellopu, aitu un kazu līķu) savākšanu, transportēšanu, pārstrādi un iznīcināšanu līdz 50 latiem par tonnu;

101.3. par putnu līķu pārstrādi un iznīcināšanu uz vietas putnu novietnē līdz 6 latiem par tonnu.

102. Atbalstu var saņemt pretendents, kas nodrošina:

102.1. optimizētu dzīvnieku līķu savākšanas, transportēšanas, pārstrādāšanas un iznīcināšanas sistēmu;

102.2. dzīvnieku līķu savākšanu, transportēšanu, pārstrādāšanu un iznīcināšanu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 3.oktobra Regulas (EK) Nr. 1774/2002, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2002.gada 10.oktobris, Nr. L 273), prasībām, un tās uzraudzību un kontroli veicot Pārtikas un veterinārajam dienestam;

102.3. valsts pilnvarota veterinārārsta pakalpojumus infekcijas slimību valsts uzraudzībai;

102.4. dzīvnieku līķu savākšanu un transportēšanu 48 stundu laikā vasaras periodā (aprīlī, maijā, jūnijā, jūlijā, augustā un septembrī) un 72 stundu laikā ziemas periodā (janvārī, februārī, martā, oktobrī, novembrī un decembrī) pēc informācijas saņemšanas par dzīvnieka nobeigšanos.

103. Pretendents par šī pielikuma 102.1.apakšpunktā noteikto pakalpojumu nodrošināšanu iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu, kurā norāda informāciju saskaņā ar šī pielikuma 102.punkta prasībām.

104. Pretendents vai nosūtītājs par dzīvnieku līķu savākšanu, transportēšanu, aizpilda dzīvnieku līķu pavaddokumentu (46.tabula).

46.tabula

Dzīvnieku līķu pavaddokuments Nr.________________

20___.gada**

Nosūtītājs (dzīvnieka līķa īpašnieks/turētājs)

Pārtikas un veterinārā dienesta komersanta reģistrācijas vai atzīšanas numurs

Dzīvnieku novietnes reģistrācijas numurs LV

(komersanta, dzīvnieku novietnes nosaukums)

(komercreģistra numurs)

(adrese)

-

(fiziskās personas (komersanta pārstāvja) vārds, uzvārds)

(personas kods)

Transportētājs

Pārtikas un veterinārā dienesta komersanta reģistrācijas numurs

(komersanta nosaukums)

(komercreģistra numurs)

(adrese, tālruņa numurs)

Transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs ,

Konteinera numurs

Saņēmējs

Pārtikas un veterinārā dienesta komersanta atzīšanas numurs

(komersanta nosaukums)

(komercreģistra numurs)

(adrese, tālruņa numurs)

Nosūtītājs nodod transportētājam/saņēmējam šādus dzīvnieku līķus:

Nr.p.k.Dzīvnieku līķu apraksts

Dzīvnieku suga

Kategorija*

Dzīvnieku identifikācijas vai novietnes reģistrācijas numurs

Nobeigšanās datumsSvars (kg)Skaits (gab.)Vecums mēn.Attālums (km)

Pārstrādes/
izmantošanas/
iznīcināšanas veids

LV
LV
LV

Pilnvaroju saņēmēju nodot valsts aģentūrai "Lauksaimniecības datu centrs" dzīvnieku pases:

LV
LV

(nosūtītāja paraksts)

LV
Dzīvnieku īpašnieks/turētājs par dzīvnieku nobeigšanos ir informējis praktizējošu veterinārārstu, un nav ierobežojumu dzīvnieku līķu pārvadāšanai

(vārds, uzvārds)

pilnvarots veterinārārsts ir noņēmis galvas smadzeņu paraugu izmeklēšanai uz transmisīvo spongiozo encefalopātiju (TSE).

(Izdara atzīmi , ja paraugs no konkrētā sugas un vecuma dzīvnieka līķa ir noņemts)

Nosūtītājs

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Transportētājs

Saņēmējs

(vārds, uzvārds)

(vārds, uzvārds)

(paraksts) **

(paraksts) **

Z.v. **

Z.v. **

Piezīmes.
1. * Aizpilda saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 3.oktobra Regulas (EK) Nr. 1774/2002, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam, 4. un 5.panta prasībām.

2. Pavaddokumentu aizpilda nosūtītājs vai transportētājs un reģistrē tā numuru. Pavaddokumentu noformē trijos eksemplāros. Pavaddokumenta oriģināls paliek pie saņēmēja, kopijas – pie nosūtītāja (dzīvnieka līķa īpašnieka/turētāja) un transportētājam (piezīme ir attiecināma tikai uz papīra formā sagatavotiem dokumentiem).

** Rekvizītus "20_.gada", "paraksts" un "z.v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

105. Lai saņemtu atbalstu, pretendents:

105.1. slēdz līgumu ar Lauku atbalsta dienestu;

105.2. katru mēnesi līdz desmitajam datumam iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (rakstiski un elektroniski vai tikai elektroniski, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) atbalsta saņemšanai (47.tabula);

105.3. katru mēnesi līdz desmitajam datumam iesniedz Pārtikas un veterinārajā dienestā pārskatu (rakstiski un elektroniski vai tikai elektroniski, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) par dzīvnieku līķu savākšanu, transportēšanu, pārstrādāšanu un iznīcināšanu (48.tabula);

105.4. slēdz līgumu ar valsts aģentūru "Lauksaimniecības datu centrs" par informācijas apmaiņu par dzīvniekiem, kas ir nobeigušies;

105.5. katru mēnesi (pirms informācijas iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā) iesniedz valsts aģentūrā "Lauksaimniecības datu centrs" iesniegumu (rakstiski un elektroniski vai tikai elektroniski, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) par savāktajiem un transportētajiem dzīvnieku līķiem (47.tabula).

47.tabula

Iesniegums Lauku atbalsta dienestam atbalsta saņemšanai par dzīvnieku līķu savākšanu, transportēšanu, pārstrādāšanu un iznīcināšanu _______.gada ___________

Iesniedzējs

(komersanta nosaukums un reģistrācijas numurs)

(adrese)

(Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs)

Datums

Pavaddokumenta Nr.

Dzīvnieka līķa īpašnieks vai turētājs

Dzīvnieka suga

Dzīvnieku identifikācijas numurs

Novietnes reģistrācijas numurs

Kategorija*

Skaits (gab.)

Svars (kg)

Vecums mēn.

Attālums (km)

Naudas summa (latos) par transportēšanu

Pārstrādes/
izmantošanas/
iznīcināšanas veids

Naudas summa (latos) par pārstrādi

Kopā

Z.v.**

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)**

Saskaņots ar valsts aģentūru "Lauksaimniecības datu centrs"

Datums

(amats, vārds, uzvārds, paraksts)**

Piezīmes.
1. * Aizpilda saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 3.oktobra Regulas (EK) Nr. 1774/2002, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem, kuri nav paredzēti cilvēku uzturam, 4. un 5.panta prasībām.

2. ** Rekvizītus "paraksts" un "z.v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

48.tabula

Pārskats par dzīvnieku līķu savākšanu, transportēšanu, pārstrādāšanu un iznīcināšanu _______.gada ___________

Transportēšanas/pārstrādes komersants

(nosaukums)

(adrese, Pārtikas un veterinārā dienesta reģistrācijas vai atzīšanas numurs)

Novads

Nr. p.k.

Dzīvnieka līķa īpašnieks/turētājs

Dzīvnieku līķi (kategorijas)

1.kat.

2.kat.

Nosaukums

Novietnes reģistrācijas numurs *

Dzīvnieku sugaSvars (kg)Skaits (gab.)Dzīvnieku sugaSvars (kg)Skaits (gab.)
Kopā (novadā)liellopi
cūkas
aitas, kazas
putni
pārējie

kopā

XXXX
Kopā (valstī)liellopi
cūkas
aitas, kazas
putni
pārējie

kopā

XXXX
Iesniedzējs

Z.v.**

(vārds un uzvārds, paraksts)**

Piezīmes.
1. *Lauksaimniecības dzīvniekiem (liellopiem, aitām, kazām, cūkām, zirgiem, mājputniem, trušiem, nutrijām, kažokzvēriem, iežogotā teritorijā turētiem savvaļas dzīvniekiem).

2. X neaizpilda.

3. Tabulu aizpilda novadu alfabētiskā secībā.

4. ** Rekvizītus "paraksts" un "z.v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

106. Lauku atbalsta dienests šī pielikuma 105.1.apakšpunktā minētā līguma kopiju no tā parakstīšanas brīža ar pretendentu triju darbdienu laikā iesniedz Zemkopības ministrijā par šī pielikuma 102.1.apakšpunktā noteikto pakalpojumu sniegšanu. Zemkopības ministrija par atbalsta pretendentu informē sabiedrību.

107. Lauku atbalsta dienests pretendentam atbalstu izmaksā reizi mēnesī, pamatojoties uz iesniegumu (47.tabula). Par šī pielikuma 102.1.apakšpunktā minēto pakalpojumu Lauku atbalsta dienests atbalstu izmaksā priekšapmaksas veidā 100 procentu apmērā reizi mēnesī, pamatojoties uz iepriekšējā mēnesī iesniegto iesniegumu.

108. Atbalstu maksā par dzīvnieku līķu savākšanu, transportēšanu, pārstrādi un iznīcināšanu no 2010.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim.

XII. Atbalsts transmisīvās sūkļveida encefalopātijas (TSE) laboratorisko testu izmaksu daļējai segšanai

109. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 16.decembris, Nr. L 358).

110. Atbalsta mērķis ir nodrošināt daļēju TSE laboratorisko testu izmaksu segšanu Pārtikas un veterinārā dienesta atzītai kautuvei.

111. Atbalsts kautuvēm paredzēts 50 procentu apmērā no TSE testa izmaksām, bet ne vairāk kā 4,49 latu par veiktu testu. Kautuve no dzīvnieka īpašnieka iekasē 5,43 latus (tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis) par vienu dzīvnieku TSE testa veikšanai.

112. Par šā pielikuma 111.punktā minēto atbalstu līdz katra mēneša piecpadsmitajam datumam Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu (49. tabula) par veiktajiem testiem.

49.tabula

Pārskats par atbalsta saņemšanu daļējai TSE laboratorisko testu izmaksu segšanai 2010.gada

(mēnesis)

Iesniedzējs

(nosaukums un reģistrācijas numurs)

(adrese)

(Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs)

Kautuves nosaukums

Testēšanas pārskata

numurs

datums

izmeklēto dzīvnieku skaits
Kopā izmeklēti:

Z.v.*

Datums*

(Vārds, uzvārds, paraksts)*

Piezīme.

* Rekvizītus "paraksts", "datums" un "z.v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

113. Atbalstu maksā Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam par TSE testiem, kas veikti no 2010.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 2.februāra noteikumiem Nr.108
Atbalsts augkopības attīstībai

(Pielikums grozīts ar MK 05.05.2010. noteikumiem Nr.412)

I. Atbalsts augu gēnu bankas, centrālās datubāzes un molekulārās pasportizācijas laboratorijas darbības nodrošināšanai

1. Atbalstu piešķir zinātniskam institūtam, kas uztur augu gēnu banku, augu ģenētisko resursu centrālo datubāzi, šādu pasākumu nodrošināšanai:

1.1. Zemkopības ministrijas kompetencē esošo ģenētisko resursu augu gēnu bankas darbības un sēklu paraugu saglabāšanai;

1.2. Zemkopības ministrijas kompetencē esošo augu ģenētisko resursu centrālās datubāzes darbības nodrošināšanai;

1.3. Zemkopības ministrijas kompetencē esošo augu ģenētisko resursu molekulārās pasportizācijas laboratorijas darbības nodrošināšanai.

2. Pasākumu īstenošanas periods ir no 2010.gada 1.marta līdz 2011.gada 1.martam.

3. Lai saņemtu atbalstu, zinātniskais institūts līdz 2010.gada 1.aprīlim Lauku atbalsta dienestā iesniedz šādus Ģenētisko resursu padomes apstiprinātus dokumentus:

3.1. iesniegumu, kurā precīzi norāda veicamos pasākumus atbilstoši šā pielikuma 1.punktam;

3.2. izvērstu izdevumu tāmi, norādot pasākumu izmaksas saskaņā ar šā pielikuma 1.punktu.

4. Atbalstu maksā saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp Lauku atbalsta dienestu un zinātnisko institūtu. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir izdevumu tāme.

5. Lauku atbalsta dienests līgumā paredz:

5.1. avansa maksājumu, nepārsniedzot 50 procentu no pasākumam piešķirtā atbalsta apmēra;

5.2. papildu maksājumu darbu turpināšanai pēc otrā starppārskata iesniegšanas un apstiprināšanas, nepārsniedzot 20 procentu no apakšpasākumam piešķirtā atbalsta apmēra;

5.3. papildu maksājumu darbu turpināšanai pēc trešā starppārskata iesniegšanas un apstiprināšanas, nepārsniedzot 20 procentu no apakšpasākumam piešķirtā atbalsta apmēra.

6. Zinātniskais institūts iesniedz Lauku atbalsta dienestā trīs Ģenētisko resursu padomes apstiprinātus starppārskatus par kārtējo darbu izpildi. Pirmo starppārskatu iesniedz līdz 2010.gada 1.jūlijam, otro – līdz 2010.gada 1.oktobrim, trešo – līdz 2010.gada 15.novembrim. Starppārskatos norāda šā pielikuma 1.punktā minēto pasākumu izpildes gaitu (paveiktos darbus un to rezultātus), kā arī pievieno komandējumu pārskatus.

7. Zinātniskais institūts līdz 2011.gada 15.martam iesniedz Lauku atbalsta dienestā šādus Ģenētisko resursu padomes apstiprinātus dokumentus:

7.1. noslēguma pārskatu – kopsavilkumu par līguma izpildi;

7.2. samaksu un darījumu apliecinošo dokumentu kopsavilkumu par atbalsta izlietošanu atbilstoši izdevumu tāmei.

8. Lauku atbalsta dienests galīgo norēķinu veic pēc noslēguma pārskata kopsavilkuma, kā arī samaksu apliecinošo dokumentu kopsavilkuma iesniegšanas un apstiprināšanas Lauku atbalsta dienestā.

II. Atbalsts kultūraugu genofonda saglabāšanai

9. Atbalsta mērķis ir atbalstīt augu ģenētisko resursu kolekciju (turpmāk – kultūraugu genofonds) saglabāšanu un to novērtēšanu, paplašināt selekcijas darba turpināšanas iespējas.

10. Atbalstu saņem pretendents, ja tam pieder kultūraugu genofonda kolekcija (izņemot dekoratīvos augus).

11. Pretendents līdz 2010.gada 20.martam iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (1.tabula) un pievieno kultūraugu genofonda saglabāšanas un novērtēšanas programmu saskaņā ar šā pielikuma 2.tabulā noteiktajiem izcenojumiem un apjomu.

1.tabula

Iesniegums atbalsta saņemšanai par kultūraugu genofonda saglabāšanu

Lauku atbalsta dienesta
Iesniedzējs
(vārds, uzvārds, juridiskās personas nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, tālruņa numurs)
Adrese
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs
Iesniedzējs

(paraksts un tā atšifrējums)*

Datums*
Pieņēma**

(Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)

Piezīmes.
1. * Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. tabula

Lauksaimniecībā un pārtikā izmantojamo augu ģenētisko resursu (genofonda) saglabāšanas un novērtēšanas izcenojumi 2010.gadā

Nr.p.k.KultūraugsGrupaVienību skaitsIzmaksas uz vienu vienību, Ls
1.Labības
1.Miežisaglabāšana967,04
2.Ziemas kviešisaglabāšana617,04
3.Vasaras kviešisaglabāšana667,04
4.Auzassaglabāšana677,04
5.Griķisaglabāšana27,04
2. Bumbuļaugi
6.Kartupeļisaglabāšana14911,70
7.Kartupeļiin vitro15651,11
3.Pākšaugi
8.Zirņi, vīķisaglabāšana717,04
4. Šķiedraugi un eļļas augi
9.Šķiedras lini (repatriētās šķirnes)saglabāšana2417,92
10.Rapsissaglabāšana317,92
5. Cukurbietes
11.Cukurbietessaglabāšana619,59
6. Dārzeņi
12.Sīpolisaglabāšana5619,59
13.Ķiplokisaglabāšana2419,59
14.Rabarberisaglabāšana410,08
15.Mārrutkisaglabāšana619,59
7. Aromātiskie un ārstniecības augi
16.Raudenesaglabāšana2010,25
17.Mārsilssaglabāšana810,88
18.Piparmētrasaglabāšana1211,29
19.Lupstājssaglabāšana710,39
20.Citronmētrasaglabāšana310,80
21.Dievkociņšsaglabāšana210,80
22.Lakšisaglabāšana719,59
23.Krūzmētrasaglabāšana1011,30
24.Kaķu mētrasaglabāšana1010,39
25.Izopssaglabāšana310,80
26.Estragonssaglabāšana310,80
27.Ķimenessaglabāšana210,80
8. Augļaugi un ogulāji
28.Ābelessaglabāšana35815,44
29.Bumbieressaglabāšana17915,44
30.Plūmessaglabāšana10215,44
31.Ķiršisaglabāšana13815,44
32.Aprikozessaglabāšana7215,44
33.Persikisaglabāšana415,44
34.Lazdassaglabāšana2915,98
35.Ceriņisaglabāšana3615,98
36.Krūmcidonijassaglabāšana1615,98
37.Upenessaglabāšana4812,67
38.Avenessaglabāšana3212,67
39.Jāņogassaglabāšana2412,67
40.Ērkšķogassaglabāšana3412,67
41.Klona potcelmisaglabāšana1412,67
42.Vīnogassaglabāšana9815,98
43.Zemenessaglabāšana3817,45
44.Sausseržisaglabāšana1512,67
45.Cidonijassaglabāšana415,44
46.Pīlādžisaglabāšana1515,44
9. Bites
47.Latvijas bišu populācijasaglabāšana6081,44
10. Daudzgadīgie zālaugi
48.Timotiņšsaglabāšana19,55
49.Ganību airenesaglabāšana111,67
50.Dažādas stiebrzālessaglabāšana411,41
51.Tetraploīdais sarkanais āboliņšsaglabāšana1114,11
52.Bastarda āboliņšsaglabāšana1514,81
53.Lucerna un lupīnasaglabāšana2319,75

12. Lauku atbalsta dienests par atbalsta saņemšanu slēdz līgumu ar pretendentu, ja tas atbilst šajā nodaļā noteiktajām prasībām.

13. Lauku atbalsta dienests līgumā paredz:

13.1. ietverto pasākumu izpildes kontroli trīs gadus pēc atbalsta saņemšanas;

13.2. kultūraugu genofonda atsavināšanas aizliegumu;

13.3. avansu 50 procentu apmērā no līgumā paredzētās summas. Pretendentiem, kas nav pievienotās vērtības nodokļa maksātāji, atbalstu aprēķina un izmaksā kopā ar pievienotās vērtības nodokli;

13.4. starpatskaites iesniegšanu līdz 2010.gada 1.jūlijam un 1.septembrim, pēc katras starpatskaites paredzot avansu 20 procentu apmērā;

13.5. noslēguma pārskata iesniegšanu līdz 2010.gada 1.novembrim. Pēc tā iesniegšanas tiek veikts gala norēķins.

14. Par kultūraugu genofonda kolekcijas postījumiem, kā arī par programmas iespējamo neizpildi pretendents viena mēneša laikā no notikuma konstatēšanas brīža rakstiski informē Lauku atbalsta dienestu.

15. Par kultūraugu genofonda kolekcijas saglabāšanas un novērtēšanas rezultātiem pretendents sagatavo pārskatu un līdz 2010.gada 30.decembrim iesniedz to Zemkopības ministrijā.

16. Lauku atbalsta dienests atbalstu izmaksā atbilstoši šim pasākumam piešķirtajam finansējumam. Ja iesniegtajos dokumentos atbalsta apmērs ir lielāks par šim pasākumam noteikto apmēru, tiek proporcionāli samazināts izcenojums par vienu vienību (paraugu, šķirni).

III. Atbalsts augsnes minerālā slāpekļa monitoringa īstenošanai

17. Atbalsta mērķis – nodrošināt informāciju par slāpekļa daudzumu augsnē īpaši jūtīgajās teritorijās un sniegt lauksaimniekiem rekomendācijas slāpekļa papildmēslojuma devu precizēšanai.

18. Atbalsts tiek piešķirts augsnes minerālā slāpekļa monitoringa veikšanai Valsts augu aizsardzības dienestam. Atbalsts paredzēts:

18.1. augsnes paraugu noņemšanai dažādās Latvijas vietās atšķirīgos augšņu apstākļos pavasarī un rudenī trijos dziļumos;

18.2. augsnes paraugu analīžu veikšanai;

18.2. augsnes minerālā slāpekļa datu bāzes uzturēšanai;

18.3. rekomendāciju izstrādei slāpekļa papildmēslojuma devu precizēšanai.

19. Par šā pielikuma 18.punktā minēto atbalstu Lauku atbalsta dienests līdz 2010.gada 1.martam noslēdz līgumu ar Valsts augu aizsardzības dienestu. Līgumam pievieno prognozējamo izdevumu tāmi.

20. Valsts augu aizsardzības dienests līdz 2010.gada 1.decembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā atskaiti par slāpekļa monitoringa rezultātiem un izstrādātajām rekomendācijām slāpekļa papildmēslojuma devu precizēšanai, kā arī faktisko izdevumu tāmi un norēķinu dokumentus.

IV. Atbalsts kvalitatīvas sēklas sagatavošanai un izmantošanai

21. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 16.decembris, Nr. L 358). Atbalsta mērķis ir palielināt labības, kartupeļu, eļļas un šķiedraugu kvalitatīvu sēklu sagatavošanu un izmantošanu.

22. Atbalstu piešķir institūcijai, kas nodrošina augu aizsardzību, sēklu sertificēšanu un apriti, mēslošanas līdzekļu apriti, kā arī selekcionāru tiesību aizsardzību (turpmāk – augu aizsardzības dienests), 100 procentu apmērā no normatīvajos aktos par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi noteiktajām cenām par šādiem 2010.gadā sniegtajiem pakalpojumiem:

22.1. lauku apskate Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētajām personām, ja lauku apskates platība labībām ir – virs 10 hektāriem, kartupeļiem - virs 1 hektāra, eļļas augiem un šķiedraugiem - virs pieciem hektāriem;

22.2. vidējā parauga ņemšana no sertifikācijai paredzētajām sēklu partijām labībām, eļļas augiem un šķiedraugiem un paraugu analīze;

22.3. etiķešu drukāšana un izsniegšana labībām, eļļas augiem un šķiedraugiem, augu pasu (etiķešu) drukāšana un izsniegšana kartupeļiem;

22.4. kartupeļu bumbuļu laboratoriskā analīze kartupeļu gaišās un tumšās gredzenpuves noteikšanai;

22.5. sēklas kartupeļu vīrusu infekcijas noteikšana;

22.6. kartupeļu augsnes paraugu ņemšana un analīzes augu kaitīgo organismu noteikšanai sēklaudzēšanas platībās.

23. Augu aizsardzības dienests reizi ceturksnī līdz piecpadsmitajam datumam (par iepriekšējo ceturksni) iesniedz Lauku atbalsta dienestā kopsavilkumu par sniegtajiem pakalpojumiem un nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi. Galīgo kopsavilkumu par sniegtajiem pakalpojumiem 2010.gadā augu aizsardzības dienests iesniedz Lauku atbalsta dienestā līdz 2011.gada 15.februārim.

24. Lauku atbalsta dienests, pamatojoties uz iesniegto kopsavilkumu par sniegtajiem pakalpojumiem, 10 darbdienu laikā pēc kopsavilkuma saņemšanas izmaksā atbalstu augu aizsardzības dienestam.

25. Par šī pielikuma 22.punktā minētajiem pakalpojumiem sēklaudzēšanas saimniecībām nepiemēro normatīvos aktus par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

26. Ja augu aizsardzības dienests ir konstatējis, ka kāds no šā pielikuma 22.1., 22.2., 22.4., 22.5. un 22.6.apakšpunktā noteikto pārbaužu rezultātiem neatbilst normatīvo aktu prasībām par labību, eļļas un šķiedraugu, kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas (sēklas kartupeļu) tirdzniecību, sēklaudzētājs par konkrēto sniegto pakalpojumu augu aizsardzības dienestam samaksā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Valsts augu aizsardzības dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

V. Atbalsts integrētai dārzeņu audzēšanai

27. Atbalsta mērķis ir sekmēt vidi saudzējošu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanu dārzeņkopībā, lai nodrošinātu augstas kvalitātes produkcijas ražošanu.

28. Atbalstu saņem pretendents:

28.1. par reāli apsētajām un apstādītajām kultūraugu platībām atbilstoši 2006. un 2007.gadā noslēgtajam līgumam un deklarētajām platībām Lauku atbalsta dienestā;

28.2. ja ir ievērotas lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas, marķēšanas un kontroles kārtību un to apliecina ieraksts Valsts augu aizsardzības dienesta Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā.

29. Atbalsta apmērs par dārzeņu audzēšanu atklātā laukā (par vienu hektāru) ir šāds:

29.1. lauka gurķiem – 84 lati;

29.2. burkāniem, galda bietēm un citiem sakņu dārzeņiem – 59 lati;

29.3. ziedkāpostiem – 20 latu;

29.4. sīpoliem un ķiplokiem – 52 lati;

29.5. kāpostiem – 18 latu.

30. Lai saņemtu atbalstu, pretendents līdz 2010.gada 1.jūnijam iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegumu (3.tabula).

3.tabula

Iesniegums atbalsta saņemšanai par dārzeņiem atklātā laukā, kurā tiek izmantota integrētas audzēšanas tehnoloģija

Lauku atbalsta dienestareģionālajai lauksaimniecības pārvaldei
Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, juridiskās personas nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, tālruņa numurs)

Adrese
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs
Saimniecības atrašanās vieta

Kultūraugs

Platība hektāros*/m2

Lauku bloka numurs

Lauka numurs

Izcenojums (lati par hektāru/m2)

Kopējā atbalsta summa (latos)

Kopā

x

x

Iesniedzējs

(paraksts un tā atšifrējums)**

Datums*
Pieņēma***

(Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)

Piezīmes.
1. * Atklātā lauka platības norāda ar precizitāti līdz vienai zīmei aiz komata.

2. ** Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. *** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

31. Valsts augu aizsardzības dienests veic audzēšanas atbilstības prasību kontroli saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas, marķēšanas un kontroles kārtību.

32. Valsts augu aizsardzības dienests līdz 2010.gada 1.oktobrim informē Lauku atbalsta dienestu par lauksaimniekiem, kas ievēro prasības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas, marķēšanas un kontroles kārtību.

33. Lauku atbalsta dienests atbalstu pretendentam izmaksā no šo noteikumu 2.8.apakšpunktā paredzētā finansējuma pēc šā pielikuma 31.punktā minētās informācijas saņemšanas.

34. Ja pretendents neizpilda saistības, ko tas uzņēmies 2006. un 2007.gadā konkrētas platības apsaimniekošanā, tās tiek pārtrauktas un pretendentam mēneša laikā jāatmaksā iepriekš saņemtais atbalsts par konkrēto platību. Saņemtais atbalsts nav jāatmaksā, ja 2010.gadā pretendents uzņemas jaunas saistības pasākuma ''Agrovides maksājumi" apakšpasākumā "Integrētās dārzkopības ieviešana un veicināšana" atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai.

VI. Atbalsts integrētai augļu un ogu audzēšanai

35. Atbalsta mērķis ir sekmēt vidi saudzējošu audzēšanas tehnoloģiju ieviešanu augļu un ogu dārzos, lai nodrošinātu augstas kvalitātes produkcijas ražošanu.

36. Atbalstu pretendents saņem:

36.1. par reāli apsētajām un apstādītajām kultūraugu platībām atbilstoši 2006. un 2007.gadā noslēgtajam līgumam un deklarētajām platībām Lauku atbalsta dienestā;

36.2. ja ir ievērotas lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas prasības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas, marķēšanas un kontroles kārtību un to apliecina ieraksts Valsts augu aizsardzības dienesta Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā.

37. Atbalsta apmērs par vienu hektāru augļu un ogu dārzu ir šāds:

37.1. ābelēm un bumbierēm – 301 lats;

37.2. plūmēm un ķiršiem – 245 lati;

37.3. avenēm – 262 lati;

37.4. dzērvenēm – 227 lati;

37.5. upenēm, jāņogām, ērkšķogām, krūmcidonijām – 161 lats;

37.6. krūmmellenēm (zilenēm) – 252 lati;

37.7. zemenēm – 110 latu.

38. Lai saņemtu atbalstu, pretendents līdz 2010.gada 1.jūnijam iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegumu (4.tabula).

4.tabula

Iesniegums atbalsta saņemšanai par augļu un ogu dārzu platībām ar integrētas audzēšanas tehnoloģijām

Lauku atbalsta dienestareģionālajai lauksaimniecības pārvaldei
Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, juridiskās personas nosaukums, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, tālruņa numurs)

Adrese
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs
Dārza atrašanās vieta

Kultūraugs

Platība hektāros*

Lauku bloka Nr.

Lauka numurs

Izcenojums (lati par hektāru)

Kopējā atbalsta summa (latos)

Kopā

x

x

Iesniedzējs

(paraksts un tā atšifrējums)**

Pieņēma***

(Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)

Piezīmes.
1. * Platības tiek norādītas ar precizitāti līdz vienai zīmei aiz komata.

2. ** Rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. *** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu..

39. Valsts augu aizsardzības dienests veic audzēšanas atbilstības prasību kontroli saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas, marķēšanas un kontroles kārtību.

40. Valsts augu aizsardzības dienests līdz 2010.gada 1.oktobrim informē Lauku atbalsta dienestu par lauksaimniekiem, kas ievēro prasības saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas, marķēšanas un kontroles kārtību.

41. Lauku atbalsta dienests atbalstu pretendentam izmaksā no šo noteikumu 2.8.apakšpunktā paredzētā finansējuma pēc šā pielikuma 39.punktā minētās informācijas saņemšanas.

42. Ja pretendents neizpilda saistības, ko tas uzņēmies 2006. un 2007.gadā konkrētas platības apsaimniekošanā, tās tiek pārtrauktas un pretendentam mēneša laikā jāatmaksā iepriekš saņemtais atbalsts par konkrēto platību. Saņemtais atbalsts nav jāatmaksā, ja 2010.gadā pretendents uzņemas jaunas saistības pasākuma ''Agrovides maksājumi" apakšpasākumā "Integrētās dārzkopības ieviešana un veicināšana" atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 2.februāra noteikumiem Nr.108
Atbalsts pētījumiem, starptautiskai un savstarpējai sadarbībai

(Pielikums grozīts ar MK 05.05.2010. noteikumiem Nr.412; MK 06.07.2010. noteikumiem Nr.614)

I. Atbalsts lauksaimniecībā izmantojamiem pētījumu projektiem

1. Atbalsta mērķis ir veicināt sabiedrības izglītošanu lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un lauku attīstības jomā. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 16.decembris, L 358).

2. Atbalsts paredzēts, lai turpinātu pārejošos pētījumus (sākti 2007., 2008. un 2009.gadā), kas nepieciešami nozaru attīstībai un integrētās augu aizsardzības sistēmas ieviešanai.

3. Pētījumi, par kuru veikšanu Lauku atbalsta dienests slēdz līgumu ar izpildītāju pēc šo noteikumu spēkā stāšanās, līgumam pievienojot Zemkopības ministrijā apstiprināto pētījuma izmaksu tāmi (2.tabula), ir šādi:

1.tabula

Nr. p.k.

Nosaukums

Darba uzdevumi

Finansējums latos

Izpildītājs

Zemkopības ministrijas atbildīgais departaments

1.

Dzīvnieku invāzijas slimību izplatības izpēte Latvijā1. Plānveidīgi veikt dažādu sugu dzīvnieku (lauksaimniecības, t.sk. 2009. un 2010.gadā liellopi, aitas, kazas, zirgi; 2011. un 2012.gadā - cūkas, putni, truši) vispusīgu (koproloģisko, seroloģisko, pēcnāves u.c.) izmeklēšanu par invāzijas slimību ierosinātāju atklāšanu, ņemot vērā dzīvnieku vecumu un dzimumu, ganāmpulku lielumu, turēšanas virzienu (piensaimniecība vai gaļas nozare), sezonu u.c. apstākļus (izmeklējumus sadalot vienmērīgi pa valsts reģioniem), lai iegūtu reprezentatīvus datus.

2. Noteikt parazītu sugas un parazitocenožu raksturu.

3. Analizēt iespējamos invadēšanās riskus un to novēršanas pasākumus.

4. Izstrādāt priekšlikumus invāzijas slimību kontrolei un epizootoloģiskās situācijas uzlabošanai valstī.

5. Informēt sabiedrību par invāzijas slimību raksturu, to ietekmi uz cilvēka un dzīvnieku veselību, veicamajiem profilakses pasākumiem.

34 200

Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU)Veterinārais un pārtikas pārstrādes

2.

Nitrātu un citu augu barības elementu monitorings lauksaimniecības zemēs1. Nodrošināt informāciju (izslēdzot citu piesārņojuma avotu ietekmes uz monitoringa mērījumiem) par lauksaimniecības, kā nozares, ietekmi virszemes ūdeņu piesārņošanā.

2. Noteikt izkliedētā (difūzā) piesārņojuma ietekmi uz pazemes ūdeņiem.

3. Uzkrāt un apkopot datus izkliedētā (difūzā) piesārņojuma izmaiņu (tendences) novērtēšanai lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un par izkliedētā (difūzā) piesārņojuma emisijas koeficientiem (noplūdēm) dažādiem zemes lietošanas veidiem un augu maiņām.

4. Noteikt atsevišķu hidroloģisku procesu (pavasara pali, epizodiski plūdi, augsnes ūdens erozija, ziemas perioda noplūdes) ietekmi uz kopējo gada N un P noplūdes raksturu un lielumu.

5.Veikt novērojumus par augu barības elementu noplūdēm (N un P savienojumi) no punktveida piesārņojuma avotiem lauksaimniecībā lielajās lopkopības fermās.

6.Uzturēt un pilnveidot monitoringa staciju būves un tehnisko aprīkojumu.

7. Nodrošināt informācijas sagatavošanu par lauksaimniecības ietekmi uz iekšējo ūdeņu kvalitāti

15 300

LLULauksaimniecības

3.

Minerālmēslu maksimālo normu noteikšana kultūraugiem1. Turpināt veikt izmēģinājumus pēc vienotas metodikas Latvijas ģeogrāfiski dažādās vietās, kas atšķiras pēc augšņu tipiem un klimatiskiem apstākļiem, ņemot vērā attiecīgā kultūrauga dominanti konkrētajā reģionā, lai pārskatītu maksimālās minerālmēslu normas šādiem kultūraugiem – ziemas rudzi, ziemas kvieši, vasaras kvieši, vasaras mieži, rapsis, kartupeļi.

2. Apkopot iepriekšējo gadu laukaugu pētījumu rezultātus saistībā ar dažādām mēslojuma devām un normām, lai noteiktu dažādiem reģioniem maksimāli pieļaujamās ekonomiski pamatotas un videi nekaitīgas minerālmēslu normas.

31500

LLULauksaimniecības

4.

Minimālās augsnes apstrādes ietekme uz augsnes auglības saglabāšanu, kaitīgo organismu attīstību un izplatību, ražu un tās kvalitāti bezmaiņas sējumos1. Noteikt augsnes fizikālos un agroķīmiskos rādītājus,

2. Izvērtēt kaitīgo organismu (nezāles, slimības, kaitēkļi) attīstību un izplatību dinamikā un to ietekmi uz drošu un nekaitīgu pārtikas produktu ražošanas izejvielu ieguvi.

3. Izvērtēt augu augšanas un attīstība rādītājus veģetācijas periodā.

4. Noteikt iegūtās ražas lielumu un tās kvalitāti.

5. Veikt izmēģinājumā iekļauto variantu agroekonomisko analīzi

23 004

LLULauksaimniecības

5.

Kultūraugu kaitīgo organismu izplatības, postīguma un attīstības ciklu pētījumi kaitīguma sliekšņu izstrādāšanai integrētajā augu aizsardzībā1. Pārbaudīt dažādas fungicīdu lietošanas shēmas labību (ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas tritikāles, rudzu) sējumos rekomendāciju sagatavošanai integrētajā augu aizsardzībā;

2. Pārbaudīt dažādas fungicīdu lietošanas shēmas ziemas rapša sējumos, lai skaidrotu fungicīdu lietošanas nepieciešamību integrētajā augu aizsardzības sistēmā.

3. Turpināt pētījumus par dārzeņu slimību diagnostiku un sākt rekomendāciju sagatavošanu fungicīdu lietošanai integrētajā augu aizsardzībā.

4. Veikt pētījumus par kaitēkļu sastopamību un ierobežošanas iespējām rapša sējumos.

49 500

LLULauksaimniecības

6.

Graudaugu šķirņu izturības izvērtējums pret slimībām Latvijas agroklimatiskajos apstākļos, novērtējot šķirņu saimnieciskās īpašībasIzvērtēt ziemāju labību (kviešu, miežu, rudzu, tritikāles) un vasarāju labību (kviešu, miežu, auzu) šķirņu izturību pret šādām slimībām: sniega pelējumu (tikai ziemājiem), sakņu puvēm, lapu un vārpu slimībām.

6 300

Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrsLauksaimniecības

Kopā

159 804

4. Atbalsta saņēmēji ir izpildītāji, kas ir reģistrējušies Zinātnisko institūciju reģistrā.

5. Izpildītājs līdzekļus izlieto darba algām, lauku izmēģinājumu ierīkošanai, analīžu veikšanai, komandējumiem, pētījumam nepieciešamo materiālu iegādei, izdevumiem infrastruktūras uzturēšanai, tai skaitā nodokļiem. Izpildītājs pētījuma izmaksu tāmi (2.tabula) saskaņo ar šī pielikuma 1.tabulā norādīto Zemkopības ministrijas atbildīgo departamentu.

2.tabula

Pētījuma izmaksu tāme

Projekta nosaukums
Izpildītājs

(zinātniskās institūcijas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Adrese
Tālruņa numurs, e-pasts
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs
Projekta vadītājsZinātniskais grāds
1. Finansējuma apmērs (latos)
2. Projekta izpildītāji
2.1. projekta izpildītāju skaits (kopā)
Zinātniskais personāls ar zinātnisko grāduZinātniskais personāls bez zinātniskā grādaDoktoranti un studentiTehniskais personāls
2.2. projekta izpildītāji

Vārds un uzvārds

Amats, zinātniskais grāds (tiem, kam ir)

Zinātniskā institūcija

Darba slodze (procentos) un konkrētie pienākumi

Plānotā mēnešalga (A)(latos) un nodarbinātība projektā mēnešos (B), kopā (C) (AxB=C)

3. Projekta izmaksu 2010.gadā atšifrējumslatiProcenti no kopējām izmaksām
3.1. darba samaksa izpildītājiem (kopā)
3.2. atskaitījumi valsts sociālajai apdrošināšanai
3.3. izdevumi komandējumiem (ne vairāk kā 15 procenti no kopējām projekta izmaksām)
3.4. atskaitījumi zinātniskās institūcijas infrastruktūras uzturēšanai (saimnieciskie izdevumi, telpu īre, elektroenerģija, apkure)
3.5. materiālu iegādei un analīžu veikšanai (norādīt pa pozīcijām un attiecīgajām izmaksām)
3.6. lauka izmēģinājumu ierīkošanai (konkrēta vieta, varianti, atkārtojumi, transporta izdevumi)
Projekta izmaksas kopā
4. Informācija par projekta vadītāja un izpildītāju darba slodzi (procentos) citos valsts finansētos projektos
Vārds, uzvārdsProjekta nosaukumsSlodze, procentiFinansējuma avots
5. Komandējumi
Komandējuma mērķisKomandēto personu skaitsKomandējuma vietaIzmaksas (latos)
Kopā
6. Darba uzdevumu veikšanas detalizēts izklāsts un laika grafiks

Apliecinu, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.

Projekta vadītājs

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Atbildīgā departamenta amatpersona

(paraksts, vārds, uzvārds, datums)

6. Lauku atbalsta dienests slēdz līgumu ar izpildītāju. Līgumā paredz:

6.1. avansa maksājumu 40 procentu apmērā, 30 procenti no atbalsta summas samaksā pēc atbildīgajā departamentā apstiprinātā starppārskata (iesniedz apstiprināšanai līdz 2010.gada 15.jūlijam) iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā līdz 2010.gada 1.augustam;

6.2. ka pētījuma atskaite tiks ievietota LLU izveidotajā Pētījumu datu bāzē reizē ar tās nodošanu Lauku atbalsta dienestā .

7. Galīgo norēķinu veic pēc Zemkopības ministrijas atbildīgajā departamentā apstiprinātā pētījuma atskaites (iesniedz apstiprināšanai līdz 2010.gada 31.oktobrim), kā arī samaksu apliecinošu dokumentu kopsavilkuma iesniegšanas un apstiprināšanas Lauku atbalsta dienestā līdz 2010.gada 1.decembrim. Izpildītājs pētījuma atskaiti iesniedz papīra formā un elektroniski divos eksemplāros, ja elektroniskais dokuments nav noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Vienu eksemplāru glabā šā pielikuma 1.tabulas norādītajā Zemkopības ministrijas atbildīgajā departamentā, otru iesniedz Lauku atbalsta dienestā. Atbildīgais departaments Zemkopības ministrijas departamentu direktoru sanāksmē ziņo līdz 2010.gada 31.oktobrim par pētījumu atskaites apstiprināšanas prezentāciju norises datumus, vietu un laiku. Minēto informāciju Zemkopības ministrija ievieto savā interneta mājas lapā.

II. Atbalsts lauku un lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu savstarpējās sadarbības veicināšanai un dalībai starptautiskajās organizācijās

8. Atbalsta mērķis ir iesaistīt lauku un lauksaimnieku biedrības un nodibinājumus lēmumu pieņemšanā un nodrošināt informācijas apriti starp valsts pārvaldes iestādēm, Eiropas Savienības institūcijām un lauksaimniekiem.

9. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 16.decembris, Nr. L 358).

10. Atbalsts paredzēts lauku un lauksaimnieku biedrībām un nodibinājumiem, ja:

10.1. lauku un lauksaimnieku biedrības un nodibinājumi reģistrēti biedrību un nodibinājumu reģistrā;

10.2. lauku un lauksaimnieku biedrības un nodibinājumi pārstāv attiecīgās lauksaimniecības nozares jomu valsts mērogā;

10.3. lauku un lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu iesniegtie darba uzdevumi atbilst vismaz vienam no šādiem mērķiem:

10.3.1. veicināt lauku iedzīvotāju informētību par Eiropas Savienības sniegtajām iespējām lauku un lauksaimniecības atbalsta politikas veidošanā;

10.3.2. radīt labvēlīgu vidi lauksaimnieciskajai ražošanai;

10.3.3. iesaistīt lauku iedzīvotājus lauksaimniecības un lauku attīstības politikas veidošanā;

10.3.4. sagatavot priekšlikumus par pārstāvētās nozares attīstību.

11. Atbalstu 148 802 latu apmērā, tai skaitā dalības maksas segšanai starptautiskajās organizācijās, piešķir lauku un lauksaimnieku biedrībai kas nodrošina:

11.1. normatīvajos aktos par lauksaimniecības un lauku attīstību noteikto sadarbību ar Zemkopības ministriju, veidojot un īstenojot kopēju lauksaimniecības politiku;

11.2. kura ir ar Zemkopības ministrijas rīkojumu apstiprināta Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes locekle;

11.2. lauksaimnieku interešu pārstāvēšanu Eiropas Savienībā (Briselē);

11.3. sadarbību ar lauku un lauksaimnieku biedrībām un nodibinājumiem, kas nav šās biedrības biedri.

12. Atbalstu 15 220 latu apmērā, tai skaitā dalības maksas segšanai starptautiskajās organizācijās, piešķir biedrībai, kas apvieno pārstrādes nozares asociācijas un mazos un vidējos komersantus (ne mazāk kā 30) pārtikas pārstrādes jomā un nodrošina Latvijas pārtikas pārstrādes nozares ilgtermiņa attīstību un nozares interešu pārstāvību Zemkopības ministrijā saskaņā ar noslēgto sadarbības līgumu un kura ir atbildīga par Latvijas Nacionālo pārtikas tehnoloģijas platformu darbību Latvijā.

13. Atbalstu 28 000 latu apmērā piešķir biedrībām (izņemot šā pielikuma 11. un 12.punktā minētās biedrības), kuras ir ar Zemkopības ministrijas rīkojumu apstiprinātas Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes locekles un piedalās lauksaimniecības un lauku attīstības politikas veidošanā un īstenošanā. Atbalsta apmērā nepārsniedz 7 000 latu vienai biedrībai.

14. Atbalstu 3000 latu apmērā piešķir institūcijai, kura nodrošina šā pielikuma 6.2.apakšpuktā minētās zinātnisko pētījumu datu bāzes uzturēšanu.

15. Lai saņemtu šā pielikuma 11.,12., 13. un 14. punktā minēto atbalstu, pretendents trīs nedēļu laikā no šo noteikumu spēkā stāšanās brīža iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu (3.tabula), kuram pievieno Zemkopības ministrijas apstiprinātu darba uzdevumu un izdevumu tāmi. Lauku atbalsta dienests slēdz līgumu ar pretendentu, kurā paredz

15.1. darba izpildes laiku šā pielikuma 11.punktā minētam pretendentam no 2010.gada 1.aprīļa līdz 2011.gada 31.martam, bet šā pielikuma 12., 13. un 14.punktā minētiem pretendentiem no 2010.gada 1.janvāra līdz 2010.gada 31.decembrim;

15.2. avansa maksājumu 100 procentu apmērā pēc līguma noslēgšanas ar Lauku atbalsta dienestu;

15.3. nosacījumu, ka šā pielikuma 11.punktā minētais pretendents līdz 2011.gada 1.maijam, bet šā pielikuma 12., 13. un 14.punktā minētie pretendenti līdz 2011.gada 1.februārim iesniedz Lauku atbalsta dienestā noslēguma pārskatu.

3.tabula

Iesniegums atbalsta saņemšanai lauku un lauksaimnieku biedrību un nodibinājumu atbalstam 2010.gadā

Lauku atbalsta dienestam

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Adrese
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs
Lūdzu piešķirt vienreizēju atbalstulatu apmērā.

Ziņas par projekta iesniedzēju:

1. Organizācijas mērķi
2. Biedru skaits uz 2009.gada 31.decembri
3. Pārstāvētās lauksaimniecības nozares joma
4. Biedrības vai nodibinājuma reģistrācijas laiks, vieta

(vadītāja vārds, uzvārds, tālruņa numurs)

(paraksts, vārds, uzvārds, datums)*

(Lauku atbalsta dienesta atbildīgās amatpersonas paraksts, vārds, uzvārds, datums)**

Piezīmes.
1. * Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

III. Tehniskais atbalsts lauksaimniecības nozarē

16. Atbalsta mērķis ir nodrošināt iesniegumu izvērtēšanu un finansējuma piešķiršanu ārkārtas atbalsta pasākumiem, kas nav ietverti citos valsts atbalsta pasākumos.

17. Uz atbalsta saņemšanu var pretendēt fiziska vai juridiska persona, kuras darbība ir saistīta ar lauksaimniecību un lauku attīstību.

18. Lēmumu par līdzekļu piešķiršanu tehniskajam atbalstam pieņem Zemkopības ministrijas izveidota komisija (turpmāk – tehniskā atbalsta komisija).

19. Tehniskā atbalsta komisijai ir šādi uzdevumi:

19.1. koordinēt atbalsta piešķiršanu un pieņemt lēmumus, kas ir par pamatu atbalsta izmaksai vai atteikumam;

19.2. izvērtēt pretendentu iesniegumus, kas saistīti ar lauksaimniecības un lauku attīstības veicināšanu, prioritāri paredzot atbalstu šādiem pasākumiem:

19.2.1. lauksaimniecības attīstības veicināšanas un sadarbības pasākumi;

19.2.2. atbalsts lopkopības nozaru starptautisko konferenču un lauksaimnieciskās izstādes norises nodrošināšanai Latvijā;

19.2.3. akcīzes nodokļa atmaksas dīzeļdegvielai administrēšanai;

19.2.4. neparedzēti gadījumiem, kas saistīti ar Eiropas Savienības prasību un atbalsta ieviešanu;

19.2.5. eksporta veicināšanai – pārtikas produktu kvalitātes kontroles uzlabošanai (augsti efektīva šķidruma hromatogrāfa tandēma masspektrometra iegādei);

19.3. pieprasīt, apkopot un analizēt informāciju par atbalsta nepieciešamību pretendentam.

20. Lai saņemtu atbalstu, pretendents iesniedz Zemkopības ministrijā iesniegumu (4.tabula), kurā skaidri norādīta informācija, izdevumu tāme un sasaiste ar šā pielikuma 19.2.apakšpunktā minētajiem pasākumiem.

4.tabula

Iesniegums tehniskā atbalsta lauksaimniecības nozarē saņemšanai

Zemkopības ministrijas tehniskā atbalsta lauksaimniecības nozarē piešķiršanas komisijai

Iesniedzējs

(vārds, uzvārds, tālrunis

juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Adrese
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs

Lūdzu piešķirt atbalstu

Iesniegumam pievienoju:

1. Aprakstu par īstenojamo pasākumu
1.1. pasākuma mērķi un uzdevumi, un sasniedzamais rezultāts
1.2. pasākuma aktualitāte un nozīmīgums
1.3. pasākuma īstenošanas laiks (laika grafiks, datums)
2. Nepieciešamā finansējuma detalizētu tāmi (latos)

(paraksts, vārds, uzvārds, datums)*

Piezīme. * Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

21. Lauku atbalsta dienests izmaksā atbalstu, pamatojoties uz tehniskā atbalsta komisijas pieņemto lēmumu.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 2.februāra noteikumiem Nr.108
Atbalsts tirgus veicināšanai

(Pielikums grozīts ar MK 05.05.2010. noteikumiem Nr.412; MK 23.11.2010. noteikumiem Nr.1073)

I.Vispārīgie jautājumi

1. Atbalsta mērķis – palielināt un diversificēt Latvijas lauksaimniecības un pārtikas preču eksportu.

2. Atbalstu piešķir Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūtam (turpmāk – institūts) Latvijas lauksaimniecības un pārtikas sektora pārstāvniecības stendu organizēšanai starptautiskajās izstādēs (turpmāk – kopstends) un līdzfinansējuma piešķiršanai dalībai kopstendā laika periodā no 2010.gada 1.februāra līdz 2011.gada 31.janvārim.

3. Lai saņemtu atbalstu, institūts līdz 2010.gada 5.maijam iesniedz Lauku atbalsta dienestā šādus dokumentus:

3.1. ar Zemkopības ministrijas atbildīgo departamentu saskaņotu iesniegumu, kas ietver starptautisko izstāžu aprakstu, kurās institūts plāno organizēt kopstendus, norādot starptautisko izstāžu norises vietu un laiku, pamatojumu to izvēlei, kā arī prognozējamos rezultātus, kas vērsti uz mērķa sasniegšanu;

3.2. detalizētu izdevumu tāmi, kas sastāv no sekojošām tāmes pozīcijām:

3.2.1. kopstendu organizēšanas un darbības nodrošināšanas izdevumi starptautisko izstāžu griezumā, norādot detalizētus izdevumu posteņus:

3.2.1.1. kopstenda platības nomas maksa (norādot vienību izmaksas);

3.2.1.2. kopstenda izveidošana, transportēšana, uzstādīšana un demontēšana;

3.2.1.3. preces un pakalpojumi kopstenda noformēšanai un darbības nodrošināšanai;

3.2.1.4. izstādes materiālu, izņemot kopstendu, transportēšana;

3.2.1.5. kopstenda un citu izstādes materiālu uzglabāšana;

3.2.1.6. informatīvo materiālu sagatavošana (norādot vienību izmaksas);

3.2.1.7. informācijas ievietošana starptautiskās izstādes katalogā (norādot vienību izmaksas);

3.2.1.8. institūta darbinieku komandējumi (darba braucieni) kopstenda darbības nodrošināšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi (norādot vienību izmaksas).

3.2.2. līdzfinansējuma apmērs kopstenda dalībniekiem, iesniedzot līdzfinansējuma apmēra kalkulāciju;

3.2.3. administratīvie izdevumi (nepārsniedz 10 procentus no kopējās izdevumu tāmes summas), norādot detalizētus izdevumu posteņus:

3.2.3.1. personāla izmaksas;

3.2.3.2. darba devēja sociālais nodoklis;

3.2.3.3. biroja, sakaru un transporta izmaksas.

4. Pēc šā pielikuma 3.punktā minēto dokumentu izvērtēšanas Lauku atbalsta dienests slēdz līgumu ar institūtu par atbalsta piešķiršanu, kurā paredz avansa maksājumu 80 procentu apmērā no kopējās izdevumu tāmes summas.

4.1 Par kopstenda organizēšanu ikgadējā starptautiskā lauksaimniecības, pārtikas produktu un dārzniecības izstādē "Internationale Grüne Woche Berlin – 2011" institūts līdz 2010.gada 5.decembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā:

4.1. ar Zemkopības ministrijas atbildīgo departamentu saskaņotu iesniegumu, kurā ietverts starptautiskās izstādes apraksts, norādot izstādes norises laiku, piedalīšanās mērķa pamatojumu, kā arī prognozējamos rezultātus, kas vērsti uz mērķa sasniegšanu;

4.2. šā pielikuma 3.2.apakšpunktā minētajām prasībām atbilstošu izdevumu tāmi, kurā administratīvie izdevumi nepārsniedz 11 procentu no kopējās izdevumu tāmes summas.

4.2 Lauku atbalsta dienests pēc šā pielikuma 4.1 punktā minētā iesnieguma un izdevumu tāmes saņemšanas slēdz līgumu ar institūtu (līguma kopējā summa nepārsniedz 40 000 latu) par atbalsta piešķiršanu, kurā paredz avansa maksājumu 90 procentu apmērā no kopējās līguma summas.

5. Institūts var veikt precizējumus šā pielikuma 3.punktā minētajos dokumentos, iesniedzot Lauku atbalsta dienestā pamatojumu izmaiņu nepieciešamībai. Lauku atbalsta dienests slēdz ar institūtu papildus vienošanos pie šā pielikuma 4.punktā minētā līguma, ja institūta iesniegtais pamatojums atbilst šā pielikuma prasībām.

6. Institūts piešķir šā pielikuma 3.2.2.apakšpunktā noteikto līdzfinansējumu dalībai kopstendā atbilstoši šā pielikuma II. nodaļā noteiktajiem nosacījumiem. Dalībai kopstendā starptautiskajā izstādē „Prodexpo 2010” līdzfinansējums tiek piešķirts atbilstoši nosacījumiem, kas bija spēkā uz pieteikšanās brīdi.

7. Institūts veic kopstendu dalībnieku iesniegto atskaišu rezultātu apkopošanu un izvērtēšanu. Lai izvērtētu kopstendu dalībnieku rezultātus ilgtermiņā, institūts veic anketēšanu pēc trīs mēnešiem kopš atbalsta saņemšanas.

8. Institūts ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību publicē šādu informāciju:

8.1. par starptautiskām izstādēm, kurās ir plānots rīkot kopstendus;

8.2. par iespēju saņemt līdzfinansējumu dalībai kopstendos un līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumiem, norādot iesniegumu iesniegšanas termiņu;

8.3. par sniegtajiem līdzfinansējumiem un to apmēriem, kā arī kopstendu dalībnieku atskaišu rezultātu apkopojumu publicējot informāciju institūta interneta mājas lapā.

9. Līdz 2011.gada 16.aprīlim institūts iesniedz Lauku atbalsta dienestā:

9.1. ar Zemkopības ministrijas atbildīgo departamentu saskaņotu pārskatu par sasniegtajiem rezultātiem;

9.2. samaksu apliecinošo dokumentu kopsavilkumu par atbalsta izlietošanu atbilstoši izdevumu tāmei un šā pielikuma nosacījumiem;

9.3. kopstendu dalībnieku iesniegto atskaišu rezultātu apkopojumu;

9.4. pārskatu par piešķirto de minimis atbalstu pa uzņēmumiem.

10. Galīgo norēķinu Lauku atbalsta dienests veic pēc šā pielikuma 9.punktā minēto dokumentu izvērtēšanas un apstiprināšanas.

10.1 Par atbalstu nacionālajai pārtikas kvalitātes shēmai, kurš piešķirts saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 22.janvāra noteikumu Nr.41 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2008.gadā un tā piešķiršanas kārtību" 8.pielikuma V nodaļu, institūts līdz 2010.gada 1.jūlijam iesniedz Lauku atbalsta dienestā nodošanas un pieņemšanas aktu par nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas produktu novērtēšanas sistēmas akreditāciju un darījumu un samaksu apliecinošo dokumentu kopsavilkumu par veiktajiem pasākumiem.

II. Līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumi dalībai kopstendā

11. Institūts piešķir līdzfinansējumu dalībai kopstendā saskaņā ar šādām regulām:

11.1. Komisijas 2006.gada 15.decembra Regula (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam (publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, 2006.gada 28.decembris, Nr. L 379);

11.2. Komisijas 2007.gada 20.decembra Regula (EK) Nr. 1535/2007 par EK līguma 87. un 88. panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības produktu ražošanas nozarē (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2007.gada 21.decembris, Nr. L 337).

12. Uz līdzfinansējumu dalībai kopstendā var pretendēt Latvijā reģistrēts komersants, zemnieku saimniecība, kooperatīvā sabiedrība, kas darbojas lauksaimniecības un pārtikas produktu ražošanas vai tirdzniecības jomā, izņemot zivsaimniecības nozari (turpmāk – pretendents).

13. Attiecināmās izmaksas dalībai kopstendā ir nomas maksa par neaprīkotu ekspozīcijas platību.

14. Līdzfinansējums tiek piešķirts šādā apmērā:

14.1. pirmajiem četriem pretendentiem, kuri ir nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas dalībnieki saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtību:

14.1.1. līdz 100 procentiem no šā pielikuma 13.punktā noteiktajām attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot deviņu kvadrātmetru platību;

14.1.2. līdz 50 procentiem no šā pielikuma 13.punktā noteiktajām attiecināmajām izmaksām no 10. līdz 18. kvadrātmetram;

14.2. pārējiem pretendentiem - līdz 50 procentiem no šā pielikuma 13.punktā noteiktajām attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot 18 kvadrātmetru platību.

15. Gadījumā, ja pretendentu iesniegumos norādītā līdzfinansējuma summa pārsniedz līdzfinansējumam plānoto finansējumu, institūts veic šā pielikuma 14.punktā noteiktās maksimālās atbalsta intensitātes proporcionālu samazināšanu.

16. Lai pieteiktos dalībai kopstendā, pretendents iesniedz institūtam šādus dokumentus:

16.1. iesniegumu saskaņā ar šā pielikuma 1.tabulu, kas ir sagatavots datorrakstā latviešu valodā;

16.2. uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopiju, ko var apliecināt pretendenta uzņēmuma vadītājs, pēc institūta pieprasījuma uzrādot dokumenta kopijas oriģinālu;

16.3. uzskaites veidlapu saskaņā ar normatīvajiem aktiem:

16.3.1. par de minimis un cita ierobežota apmēra atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem un piešķiršanas kārtību vai de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem, vai

16.3.2. par kārtību, kādā administrē un uzrauga valsts atbalstu, ko piešķir saskaņā ar Komisijas 2007.gada 20.decembra Regulu (EK) Nr. 1535/2007 par EK līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam lauksaimniecības produktu ražošanas nozarē.

1.tabula

Iesniegums
līdzfinansējuma saņemšanai dalībai kopstendā

____________, 20__.gada __.___________

(vieta) (datums*)

I Vispārīgā informācija par pretendentu

1.Pretendenta nosaukums:
2.Reģistrācijas numurs:
3.Pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs:
4.Juridiskā adrese:
5.Tālrunis, fakss, e-pasta adrese:
6.Pretendenta uzņēmuma vadītājs:
(amats, vārds, uzvārds)
7.Bankas rekvizīti:
8.Pamatdarbība:
9.Pretendents ir nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas dalībnieks:________ Jā, ir

________ Nē , nav

10.Pretendenta kontaktpersona: (vārds, uzvārds, amats, telefons, e-pasta adrese):

II. Atbalstāmās aktivitātes

11.Starptautiskā izstāde, kurā tiek veidots kopstends:

(izstādes nosaukums, norises vieta un laiks)

III. Attiecināmās izmaksas

12.Attiecināmās izmaksas:
12.1.nomas maksa par neaprīkotu ekspozīcijas platību:
Stenda platība, ________m2
1m² neaprīkotas ekspozīcijas platības nomas maksa, ____________Ls
Kopā nomas maksa par neaprīkotu ekspozīcijas platību ____________ Ls
KOPĀ PROVIZORISKĀ LĪDZFINANSĒJUMA SUMMA _________ Ls ( aprēķina ņemot vērā noteikto atbalsta intensitāti)

IV. Mērķi un uzdevumi dalībai kopstendā

13.Mērķi piedaloties kopstendā (vajadzīgo atzīmēt):
13.1.palielināt uzņēmuma produkcijas eksporta vērtību
13.2.paplašināt uzņēmuma eksporta produktu sortimentu
13.3.meklēt jaunus noieta tirgus esošajiem produktiem
13.4.meklēt jaunus noieta tirgus jaunajiem produktu veidiem
14.Izvirzītie uzdevumi un prognozējamie rezultāti mērķa sasniegšanai:

V. Pretendenta līdzšinējas eksporta veicināšanas pieredzes raksturojums

15.Esošie eksporta tirgi un produkti
16.Vai esat saņēmuši atbalstu dalībai izstādēs vai eksporta veicināšanas aktivitātēs lauksaimniecības un pārtikas preču tirgus vecināšanas programmas ietvaros pēdējo 6 gadu laikā?

Jā________ (pāriet uz 17.jautājumu) Nē______

17.Kāda ir ieguvumi un rezultāti no dalības?

Apliecinu, ka:

1. neesmu pasludināts par maksātnespējīgu un mana saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta (ja atbalsta pretendents ir Maksātnespējas likuma subjekts);

2. man nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

3. manā darbībā nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi un nepastāv spēkā esošs spriedums, ar kuru esmu atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību;

4. iesniegumā minētās aktivitātes finansēšanai neesmu saņēmis citu Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības fondu finansējumu vai cita veida valsts līdzekļus;

5. iesniegumā un citos dokumentos iesniegtā informācija ir patiesa un atbilst oriģināliem;

6. piekrītu vienotam kopstenda dizainam, ko nodrošina institūts, lai veidotu vienotu atpazīstamību, un bez institūta akcepta nepapildināšu stendu ar citiem dizaina elementiem.

Pielikumā:

1.

2.

(Uzņēmuma vadītāja vārds, uzvārds)

(paraksts)*

Z.V.*

Saņemts institūtā

(datums, paraksts, paraksta atšifrējums)**

Piezīmes.
1. * Rekvizītus „datums”, „paraksts” un „Z.V.” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

17. Institūts pretendentu iesniegto dokumentu izvērtēšanai un lēmumu pieņemšanai izveido komisiju (turpmāk – komisija), kas izvērtē iesniegumus to iesniegšanas secībā, ņemot vērā piešķirto finansējumu, atbilstoši šādiem kritērijiem:

17.1. iesniegums un tam pievienotie dokumenti ir sagatavoti un iesniegti atbilstoši šā pielikuma prasībām;

17.2. pretendents un iesniegumā norādītā starptautiskā izstāde atbilst šā pielikuma prasībām (prasības starptautiskajai izstādei ir noteiktas šā pielikuma 3.1.apakšpunktā);

17.3. pretendents atbilst normatīvajiem aktiem par de minimis un cita ierobežota apmēra atbalsta piešķiršanu, uzskaiti un administrēšanu;

17.4. iesniegumā norādītās attiecināmās izmaksas atbilst starptautiskās izstādes organizētāju noteiktajām izmaksām;

17.5. pretendenta uzņēmums ir atzīts vai reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā (atbilstību šim kritērijam komisija pārbauda, ņemot vērā Pārtikas un veterinārā dienesta interneta mājas lapā publiski pieejamo informāciju par uzņēmumu atzīšanu un reģistrāciju).

18. Pēc iesnieguma izvērtēšanas komisija pieņem lēmumu par iesnieguma apstiprināšanu, noraidīšanu vai iesnieguma izskatīšanas atlikšanu, pieprasot papildu informāciju. Papildu informāciju pretendents sniedz 10 kalendāro dienu laikā no tās pieprasīšanas brīža.

19. Institūts 10 kalendāro dienu laikā no šā pielikuma 18.punktā minētā lēmuma pieņemšanas brīža to nosūta pretendentam.

20. Iesnieguma apstiprināšanas gadījumā institūts slēdz līgumu ar pretendentu par līdzfinansējuma saņemšanu. Līgumā par līdzfinansējuma saņemšanu tiek atrunāts veids, kādā tiks izmaksāts līdzfinansējums un citi ar apstiprināto līdzfinansējumu saistītie jautājumi.

21. Pretendents ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā pēc dalības kopstendā iesniedz institūtam:

21.1. atskaiti par dalību izstādē saskaņā ar šā pielikuma 2.tabulu;

21.2. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par nodokļu nomaksu, kas uz atskaites iesniegšanas dienu nav vecāka par 30 kalendārajām dienām (ja pretendents izziņu neiesniedz, institūts to Valsts ieņēmumu dienestam pieprasa Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā);

21.3. maksājumu apliecinošo dokumentu kopijas un citus dokumentus, kas pamato veiktos maksājumus.

2.tabula

Atskaite par dalību kopstendā

1.Pretendenta nosaukums:
2.Reģistrācijas numurs:
3.Pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs:
4.Juridiskā adrese:
5.Tālrunis, fakss, e-pasta adrese:
6.Pretendenta uzņēmuma vadītājs:
7.Bankas rekvizīti:
8.Starptautiskā izstāde (nosaukums, laiks, vieta):
9.Kopējais līdzfinansējuma apmērs (Ls):
10.Attiecināmās izmaksas (Ls):
12.Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, telefons, e-pasta adrese):
11.Sasniegtie mērķi un rezultāti (apraksts, minot – vai ir sasniegti izvirzītie mērķi un uzdevumi, norādot arī konkrētus rezultatīvos rādītājus, piemēram, atrasti jauni sadarbības partneri, noslēgti līgumi utt.):

Dalībai kopstendā tika veikti sekojoši izdevumi atbilstoši apstiprinātajām attiecināmajām izmaksām:

Nr.p.k.

Attiecināmās izmaksas (nosaukums )

Izdevumu pozīcija

Maksājumu apliecinošā dokumenta raksturojums

Faktiskā summa

Datums

Numurs

Nosaukums

Summa (Valūta)

Summa LVL

1.
2.
...
Kopā

Pievienojam šādus dokumentus:

1. VID izziņu par nodokļu nomaksu, kas izsniegta ______________uz _____ lapām;

(datums)

2. Maksājumus apliecinošo dokumentu kopijas (atbilstoši tabulā norādītajam) :

2.1. _____________________ uz _____ lapām;

2.2. _____________________ uz _____ lapām;

………..

3. Papildus dokumentus (norādīt precīzi kādus):

3.1. _____________________ uz _____ lapām;

3.2. _____________________ uz _____ lapām;

……..

Ar šo apliecinu, ka visa iesniegtā informācija ir pareiza un precīza un dokumenti atbilst to oriģināliem. Apņemos informēt par aktivitātes rezultātiem ilgtermiņā atbildot uz institūta veikto anketēšanu.

(Uzņēmuma vadītāja vārds, uzvārds)

(paraksts*)

Z.V.*

Datums* ____________________________

Saņemts institūtā

(datums, paraksts, paraksta atšifrējums**)

Piezīmes.
1. * Rekvizītus „datums”, „paraksts” un „Z.V.” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

22. Komisija izvērtē iesniegto atskaiti un tai pievienotos dokumentus 30 kalendāro dienu laikā kopš to iesniegšanas brīža, ņemot vērā šādus kritērijus:

22.1. atskaite ir sagatavota un iesniegta atbilstoši šā pielikuma prasībām;

22.2. pretendents ir apmaksājis savu izdevumu daļu par dalību kopstendā;

22.3. pasākums realizēts atbilstoši iesniegumam;

22.4. pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

22.5. pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība nav apturēta (atbilstību šim kritērijam komisija pārbauda, izvērtējot publiski pieejamo informāciju Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra Maksātnespējas reģistrā);

22.6. faktiskie izdevumi atbilst šā pielikuma 18.punktā minētajā komisijas lēmumā noteiktajam, tiem ir maksājumus apliecinoši dokumenti, kas ir noformēti atbilstoši likuma “Par grāmatvedību” prasībām.

23. Pēc atskaites izvērtēšanas komisija pieņem vienu no sekojošiem lēmumiem:

23.1. apstiprināt atskaiti un attaisnot veiktos izdevumus pilnā apmērā;

23.2. apstiprināt atskaiti un attaisnot veiktos izdevumus daļēji;

23.3. noraidīt atskaiti un neattaisnot veiktos izdevumus;

23.4. pieprasīt papildu informāciju no pretendenta.

24. Papildu informāciju pretendents sniedz 10 kalendāro dienu laikā no tās pieprasīšanas brīža.

25. Pēc šā pielikuma 23.punktā minētā lēmuma pieņemšanas 14 kalendāro dienu laikā institūts pretendentam nosūta lēmumu.

26. Attaisnotie izdevumi nepārsniedz šā pielikuma 18.punktā minētajā lēmumā apstiprināto līdzfinansējuma apmēru. Institūts veic līdzfinansējuma izmaksu ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā pēc šā pielikuma 23.1 un 23.2.apakšpunktā minētā lēmuma pieņemšanas.

27. 2009.gadā neizlietoto finansējumu atbalstam sabiedrības informēšanai par lauksaimniecības aktualitātēm institūts izmanto Latvijas lauksaimniecības un pārtikas sektora pārstāvniecības stendu organizēšanai starptautiskajās izstādēs. Par finansējuma izlietojumu institūts slēdz līgumu ar Lauku atbalsta dienestu un atskaitās saskaņā ar šā pielikuma prasībām.

III. Atbalsts pārtikas kvalitātes shēmām

1. Vispārīgie jautājumi

28. Atbalsta mērķis ir veicināt kvalitatīvu pārtikas produktu ražošanu, pirmapstrādi, apstrādi un pārstrādi, nodrošinot produkta nonākšanu mazumtirdzniecībā.

29. Atbalstu piešķir par piedalīšanos bioloģiskās lauksaimniecības vai nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtību. Atbalstu piešķir vienam pretendentam vienā pārtikas kvalitātes shēmā par laikposmu no 2009.gada 1.septembra līdz 2010.gada 1.septembrim.

29.1 Šā pielikuma 30.3., 30.4., 33.4. un 33.5.apakšpunktā minēto atbalstu uzskaita saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 28.decembris, Nr. L 379).

2. Atbalsts bioloģiskās lauksaimniecības shēmai

30. Atbalsts bioloģiskās lauksaimniecības shēmā paredzēts:

30.1. 300 latu apmērā – bioloģiskās lauksaimniecības primāro produktu, tai skaitā biškopības produktu, ražotājam, kurš realizējis fasētus un marķētus bioloģiskos produktus vai kurš nodrošina produkta piegādi bioloģiskās lauksaimniecības pirmapstrādes, apstrādes vai pārstrādes uzņēmumam un kura ieņēmumi par realizēto produkciju bioloģiskās lauksaimniecības shēmā laikposmā no 2009.gada 1.septembra līdz 2010.gada 1.septembrim pārsniedz atbalstam šajā pasākumā pieteikto summu, ko pretendents kontroles institūcijā apliecina ar finanšu darījumu apliecinošiem dokumentiem vai to kopijām;

30.2. 800 latu apmērā – Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētam un kontroles institūcijā sertificētam bioloģiskās lauksaimniecības produkta ražotājam mājas apstākļos un primāro biškopības produktu ražotājam ar vismaz 150 bišu saimēm, kura ieņēmumi par realizēto produkciju bioloģiskās lauksaimniecības shēmā laikposmā no 2009.gada 1.septembra līdz 2010.gada 1.septembrim pārsniedz atbalstam šajā pasākumā pieteikto summu, ko pretendents kontroles institūcijā apliecina ar finanšu darījumus apliecinošiem dokumentiem vai to kopijām;

30.3. 1500 latu apmērā – Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētam uzņēmumam, izņemot bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražotājam mājas apstākļos, kurš veic bioloģisko produktu, izņemot biškopības, pirmapstrādi, apstrādi vai pārstrādi un kontroles institūcijā sertificējis bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrādi un līdz 2010.gada 1.janvārim ir norēķinājies ar izejvielu piegādātāju;

30.4. 2100 latu apmērā – Pārtikas un veterinārajā dienestā atzītam uzņēmumam, kurš veic bioloģisko produktu pirmapstrādi, apstrādi vai pārstrādi un kontroles institūcijā sertificējis bioloģiskās lauksaimniecības produktu pārstrādi un līdz 2010.gada 1.janvārim ir norēķinājies ar izejvielu piegādātāju.

31. Lai saņemtu atbalstu, pretendents no 2010.gada 1.oktobra līdz 1.novembrim iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē:

31.1. iesniegumu (1.tabula);

31.2. kontroles institūcijas, izsniegtu izziņu par pretendenta atbilstību 30.1, 30.2., 30.3. vai 30.4.apakšpunktam.

32. Lauku atbalsta dienests līdz 2010.gada 1.decembrim apkopo šā pielikuma 31.punktā minētos dokumentus, pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu un trīs mēnešu laikā izmaksā atbalstu nepārsniedzot piešķirto finansējumu, proporcionāli samazinot izmaksājamo atbalsta apjomu.

3. Atbalsts nacionālajai pārtikas kvalitātes shēmai

33. Atbalsts nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā paredzēts:

33.1. 200 latu apmērā – izejvielu ražotājam, kurš nodrošina produktu piegādi pirmapstrādes, apstrādes vai pārstrādes uzņēmumam un kura ieņēmumi par realizēto produkciju nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā laikposmā no 2009.gada 1.septembra līdz 2010.gada 1.septembrim pārsniedz atbalstam šajā pasākumā pieteikto summu, ko pretendents kontroles institūcijā apliecina ar finanšu darījumu apliecinošiem dokumentiem vai to kopijām;

33.2. 300 latu apmērā – primāro produktu, tai skaitā biškopības produktu, ražotājam, kurš realizējis fasētus un marķētus produktus;

33.3. 800 latu apmērā – primāro biškopības produktu ražotājam ar vismaz 150 bišu saimēm;

33.4. 1500 latu apmērā – Pārtikas un veterinārajā dienestā reģistrētam uzņēmumam, izņemot biškopības, kurš veic produktu pirmapstrādi, apstrādi vai pārstrādi un līdz 2010.gada 1.janvārim ir norēķinājies ar izejvielu piegādātāju;

33.5. 2100 latu apmērā – Pārtikas un veterinārajā dienestā atzītam uzņēmumam, kurš veic produktu pirmapstrādi, apstrādi vai pārstrādi un līdz 2010.gada 1.janvārim ir norēķinājies ar izejvielu piegādātāju.

34. Valsts aģentūra "Lauksaimniecības datu centrs" līdz 2010.gada 1.oktobrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā īpašnieku sarakstu ( turpmāk- saraksts), kuru īpašumā ir vismaz 150 bišu saimju pēc stāvokļa uz 2010.gada 1.jūliju.

35. Lai saņemtu atbalstu, pretendents no 2010.gada 1.oktobra līdz 1.novembrim iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē:

35.1. iesniegumu (1.tabula);

35.2. 33.1.apakšpunktā minētais pretendents – kontroles institūcijas izsniegtu izziņu par atbilstību nacionālajai pārtikas kvalitātes shēmai;

35.3. šā pielikuma 33.2., 33.3., 33.4. un 33.5.apakšpunktā minētie pretendenti – kontroles institūcijas izsniegtu sertifikāta kopiju par atbilstību nacionālajai pārtikas kvalitātes shēmai.

36. Lauku atbalsta dienests līdz 2010.gada 1.decembrim:

36.1. apkopo iesniegtos dokumentus;

36.2. pārbauda Pārtikas un veterinārā dienesta datu bāzē 33.4. un 33.5.apakšpunktā minētā pretendenta atbilstību atzīta vai reģistrēta uzņēmuma statusam Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai pakļauto uzņēmumu sarakstā;

36.3. pārbauda šā pielikuma 34.punktā minētajā sarakstā bišu saimju īpašnieku atbilstību šā pielikuma 33.3.apakšpunkta prasībām;

36.4. pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu un trīs mēnešu likumā izmaksā atbalstu nepārsniedzot piešķirto finansējumu, proporcionāli samazinot izmaksājamo atbalsta apjomu.

1.tabula

Iesniegums atbalsta saņemšanai pārtikas kvalitātes shēmā

Lauku atbalsta dienestareģionālajai lauksaimniecības pārvaldei
Pretendents

(vārds, uzvārds)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Darbības veids
Adrese
Tālruņa numurs
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs

Lūdzu piešķirt atbalstu vienā no šādiem Ministru kabineta noteikumu par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību 4.pielikumā minētajiem apakšpunktiem:

30.1.30.2.30.3.30.4.33.1.33.2.33.3.33.4.33.5.

(nepieciešamo atzīmēt ar „x”)

Apliecinu, ka līdz 2010.gada 1.janvārim esmu norēķinājies ar izejvielu piegādātāju:

Pretendents

Datums*

(paraksts un tā atšifrējums)*

(Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes atbildīgās amatpersonas paraksts, vārds, uzvārds, datums)**

Piezīmes.
1.* Rekvizītus „paraksts” un „datums” neaizpilda ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

5.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 2.februāra noteikumiem Nr.108
Atbalsts lauksaimniecības nozaru riska samazināšanai

(Pielikums grozīts ar MK 23.11.2010. noteikumiem Nr.1073)

I. Atbalsts apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai

1. Atbalsta mērķis ir veicināt lauksaimnieku iesaistīšanos lauksaimniecības nozaru riska mazināšanā, sedzot apdrošināšanas polises iegādes izdevumus par kultūraugu un produktīvo lauksaimniecības dzīvnieku apdrošināšanu.

2. Atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1857/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu, un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 70/2001 (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2006.gada 16.decembris, L 358).

3. Atbalstu piešķir 50 procentu apmērā atbilstoši noslēgtajiem līgumiem starp apdrošināšanas sabiedrībām un apdrošināšanas ņēmējiem līdz 25 latiem par vienu vienību (hektāru vai liellopu vienību), par kartupeļiem un dārzeņiem – ne vairāk kā 50 latu par hektāru, par augļu kokiem un ogulājiem – līdz 150 latiem par hektāru.

4. Apdrošināšanas ņēmējs, kas nodarbojas ar primāro lauksaimniecības produkcijas ražošanu, var saņemt atbalstu par apdrošināšanas polises faktiskajiem izdevumiem 2010.gadā.

5. Lai saņemtu atbalstu, pretendents līdz 2010.gada 30.decembrim iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē:

5.1. iesniegumu (1.tabula);

5.2. apdrošināšanas polises kopiju;

5.3. to dokumentu kopijas, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas;

5.4. samaksu apliecinošo dokumentu kopijas.

1.tabula

Iesniegums atbalsta saņemšanai apdrošināšanas polises iegādes izdevumu segšanai

Lauku atbalsta dienesta

reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei
Iesniedzējs

(vārds, uzvārds)

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

Adrese
Tālruņa numurs, e-pasta adrese
Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs

Lūdzu izmaksāt atbalstu par apdrošināšanas prēmiju 50 procentu apmērā no noslēgtā apdrošināšanas līguma Nr. __________ summas __________ latu apmērā.

(apdrošināšanas sabiedrības nosaukums)

Iesniegumam pievienoju:

1.____________________________________

2.____________________________________

3.____________________________________

Atbalsta pretendents

(paraksts, vārds, uzvārds, datums)*

(Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes atbildīgās amatpersonas paraksts, vārds, uzvārds, datums)**

Piezīmes.
1. * Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

6. Lauku atbalsta dienests, aprēķinot atbalsta apmēru par lauksaimniecības dzīvnieku, ņem vērā šā pielikuma 2.tabulā norādītos datus.

2.tabula

Liellopu vienības apdrošināšanas apmēra aprēķināšana

Lauksaimniecības dzīvnieks

Vienība

1. Govs1
2. Teļš (no dzimšanas līdz 6 mēn.)0,18
3. Jaunlops (no 6 līdz 12 mēn.)0,5
4. Jaunlops (pēc 12 mēn.)0,7
5. Vaislas bullis1,6
6. Nobarojamā cūka0,166
7. Vaislas kuilis vai sivēnmāte0,633
8. Jauncūka0,11
9. Piena sivēns0,03
10. Āzis0,15
11. Kaza0,13
12. Kazlēns0,03
13. Ataudzējamā kaza vai āzis0,1
14. Teķis vai auns0,2
15. Aitu māte0,15
16. Ataudzējamā aita vai teķis0,1
17. Jērs0,05
18. Zirgs, ķēve vai ērzelis1,08
19. Jaunzirgs (no 6 mēn. līdz 3 g.)0,6
20. Trusis0,0066
21. Šinšilla0,001
22. Lapsa0,0109
23. Nutrija0,0117
24. Ūdele0,0032
25. Dējējvista0,0042
26. Broilers0,006
27. Paipala0,0008
28. Strauss0,2
29. Staltbriedis0,325
30. Dambriedis0,167
31. Muflons0,1333
32. Bišu saime0,1333
33. Tītars0,0142
34. Zoss0,0117
35. Pīle0,008
36. Fazāns0,0025

7. Lauku atbalsta dienests pārbaudi saimniecībā neveic.

II. Atbalsts dalībai lauksaimniecības risku fondā

8. Atbalsta mērķis ir mazināt ražošanas risku augkopībā, iesaistot lauksaimniekus par dalībniekiem lauksaimniecības risku fondā.

9. Lauksaimniecības risku fonda dalībniekiem saskaņā ar normatīvajos aktos par lauksaimniecības risku fondu noteikto kārtību Lauku atbalsta dienests atmaksā līdz 50 procentus no fondā faktiski iemaksātajiem naudas līdzekļiem.

10. Lai saņemtu šo atbalstu, pretendentam nav papildus jāvēršas Lauku atbalsta dienestā, jo pieteikšanās šā atbalsta saņemšanai notiek vienlaikus ar pieteikšanos dalībai lauksaimniecības risku fondā.

11. Lauksaimniecības risku fonda dalībniekiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības risku fondu Lauku atbalsta dienests līdz 2010.gada 20.decembrim atbilstoši veiktajiem aprēķiniem izmaksā kompensāciju par nelabvēlīgo klimatisko apstākļu radītajiem zaudējumiem.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

6.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 2.februāra noteikumiem Nr.108
Atbalsts investīciju veicināšanai lauksaimniecībā

I. Atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai

1. Atbalsta mērķis ir veicināt racionālas un efektīvas lauksaimnieciskās ražošanas attīstību, samazinot produkcijas ražošanas izmaksas un ieviešot modernas ražošanas tehnoloģijas.

2. Atbalstu var saņemt pretendents, kas nodarbojas ar primāro lauksaimniecības produktu ražošanu un, kas ir saņēmis ilgtermiņa kredītu vai finanšu līzingu investīcijām jaunu un rekonstruējamu lauksaimnieciskās ražošanas būvju būvniecībai un to darbības nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu un tehnoloģiskā aprīkojuma (t.sk. programmatūras) iegādei.

3. Šī pielikuma 2.punktā minētais atbalsts netiek piešķirts:

3.1. par traktortehnikas, piekabju un lauksaimniecībā izmantojamo tehnoloģisko agregātu iegādi;

3.2. par atsevišķu iekārtu un tehnoloģiskā aprīkojuma iegādi, ja tas nenotiek vienlaikus lauksaimnieciskās ražošanas būvju būvniecības vai rekonstrukcijas projekta ietvaros.

4.  Atbalsts sedz daļu no faktiski samaksātās ilgtermiņa vai finanšu līzinga procentu gada summas. Atbalsta apmērs ir summa, kas nepārsniedz trīs procentu gada kredītlikmi vai faktisko likmi, ja kredītprocentu likme ir mazāka par trīs procentiem.

5. Ilgtermiņa investīcijām kopējā atbalsta intensitāte nevar pārsniegt 40% no investīciju attaisnoto izdevumu summas un 50%, ja saimnieciskās darbības veicējs atrodas mazāk labvēlīgā apgabalā saskaņā ar Padomes 2005.gada 20.septembra Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, 2005.gada 21.oktobris, Nr. L 277). Atbalsta intensitāte var tikt palielināta par 10%, ja investīciju īsteno jaunais lauksaimnieks.

6. Lai saņemtu atbalstu, pretendents līdz 2010.gada 1.martam Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniedz:

6.1. iesniegumu (1.tabula);

6.2. kredītlīguma vai finanšu līzinga līguma kopiju;

6.3. grozītā kredītlīguma vai finanšu līzinga līguma kopiju, ja ir mainīti kredītlīguma vai finanšu līzinga līguma nosacījumi;

6.4. kredītiestādes vai finanšu līzinga devēja izziņu par 2009.gadā faktiski samaksātajiem kredītprocentiem latos. Ja norādīta mainīgā procentu likme, izziņā norāda gada vidējo procentu likmi;

6.5. kredītlīdzekļu vai finanšu līzinga darījumu apliecinošo dokumentu kopijas – pirkuma vai uzņēmuma (būvniecības līgumu) līgumus un ar tiem saistītās maksājumu dokumentu kopijas (ja pirkums vai pakalpojums veikts bez rakstiska līguma, iesniedzami maksājumu apliecinošu dokumentu kopijas);

6.6. īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopijas par būvēm (jaunbūvju gadījumā – par zemi, uz kuras atrodas būve) vai pretendenta apliecinājumu par to, ka tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums iesnieguma iesniegšanas dienā ir pretendenta īpašums, ilgtermiņa nomas līguma kopiju vai finanšu līzinga līguma kopiju, kur paredzēts, ka pēc finanšu līzinga samaksas tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums nonāk pretendenta īpašumā. Pretendents iesniegumam (1.tabula) var pievienot lūgumu Lauku atbalsta dienestam minēto dokumentu kopijas iegūt no atbildīgajām iestādēm.

7. Ja šī pielikuma 6.punktā minētie apliecinošie dokumenti ir iesniegti Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē, tos atkārtoti neiesniedz.

1.tabula

Iesniegums atbalsta saņemšanai kredītprocentu daļējai dzēšanai

Lauku atbalsta dienesta ________________________ reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei

1.daļa

  Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds vai

  

nosaukums, reģistrācijas numurs, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, tālruņa numurs)

  

(adrese)

 
  Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs 

Lūdzu piešķirt valsts atbalstu kredītprocentu daļējai kompensēšanai par 2009.gadā faktiski samaksātajiem kredītprocentiem par šādiem objektiem:

 Nr. p.k.Lauksaimnieciskās produkcijas ražošanas būves, tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma nosaukums.Iegādes gadsCena vai vērtība (bez pievienotās vērtības nodokļa) (lati)Saņemtā kredīta (finanšu līzinga) apmērsIzlietotā kredīta (finanšu līzinga) summa (lati)Kredīta (finanšu līzinga) procentu likme (%) 2009.gadāSamaksātā kredīta (finanšu līzinga) procentu summa 2009.gadā (izziņa) (lati)Izmaksājamais atbalsts
procentu likmeSumma (lati)
līguma numurs, gadssumma (lati)
Tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums

1.

2.

3.

Kopā
  Būves         
  1.          
  2.          
  3.          
  Kopā         
Pavisam kopā         

 Apliecinu, ka visas iesniegumā minētās būves, tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums:

1) atrodas manā īpašumā, ilgtermiņa nomā vai finanšu līzingā un pēc līzinga perioda beigām pāries manā īpašumā. To apliecinu ar zemesgrāmatu apliecības kopiju (minēto dokumentu kopiju iegūšanai atbalsta pretendents var pilnvarot atbildīgo institūciju);

2) tiek izmantotas lauksaimnieciskās produkcijas ražošanai.

Par iepriekš minētajiem objektiem vēlos saņemt kredītprocentu daļēju kompensāciju arī turpmākos gadus līdz kredīta vai finanšu līzinga pilnīgai nomaksai (vajadzīgo atzīmēt un, ja tiek izdarīta atzīme "Jā" lodziņā – aizpildīt iesnieguma 2.daļu):

 Jā

2.daļa

Provizoriskā kredītprocentu maksājumu summa 2010.gadā.

 Nr. p.k.  Lauksaimnieciskās produkcijas ražošanas būves, tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma nosaukums. Cena vai vērtība (bez pievienotās vērtības nodokļa) (lati)  Piešķirtā kredīta (finanšu līzinga) apjoms  Provizoriskā kredīta (finanšu līzinga) procentu likme 2010.gadā  Provizoriskā maksājamā kredīta (finanšu līzinga) procentu summa 2010.gadā (lati)
  līguma numurs, gads  Summa (lati)
Tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums
1.
2.
3.
Kopā
  Būves     
  1.      
  2.      
  3.      
  Kopā     
Pavisam kopā     

Ar parakstu apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa un pielikumā pievienotie dokumenti atbilst oriģināliem.

  

(paraksts, vārds, uzvārds, datums)*

  Pieņēma  
 

(Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

  Izmaksājamā atbalsta kopsumma latos  ***

Piezīmes.
* Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

*** Pēc iesnieguma pieņemšanas un izvērtēšanas, ja kopsumma neatbilst pretendenta pieprasītajai atbalsta summai, veikt pārrēķinu un paskaidrot.

II. Atbalsts kredītprocentu dzēšanai atbilstīgām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām

8. Atbalsta mērķis ir veicināt lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību racionālu un efektīvu attīstību, samazināt ražošanas izmaksas un ieviest modernas ražošanas tehnoloģijas.

9. Atbalstu īstermiņa kredīta (termiņš nepārsniedz 12 mēnešus) un faktoringa kredītprocentu dzēšanai atbilstīgām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām piešķir saskaņā ar Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulu (EK) Nr. 1998/2006 par Līguma 87. un 88.panta piemērošanu de minimis atbalstam (publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, 2006.gada 28.decembris, Nr. L 379).

10. Atbalstu ilgtermiņa vai finanšu līzinga kredītprocentu dzēšanai var saņemt normatīvajos aktos par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstību noteiktajā kārtībā atbilstīgas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, kas ir saņēmušas ilgtermiņa kredītu vai finanšu līzingu investīcijām jaunu un rekonstruējamu lauksaimnieciskās ražošanas būvju būvniecībai un to darbības nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu un tehnoloģiskā aprīkojuma (t.sk. programmatūras) iegādei.

11. Šī pielikuma 10.punktā minētais atbalsts netiek piešķirts:

11.1. par traktortehnikas, piekabju un lauksaimniecībā izmantojamo tehnoloģisko agregātu iegādi;

11.2. par atsevišķu iekārtu un tehnoloģiskā aprīkojuma iegādi, ja tas nenotiek vienlaikus lauksaimnieciskās ražošanas būvju būvniecības vai rekonstrukcijas projekta ietvaros.

12.  Atbalsts sedz daļu no faktiski samaksātās ilgtermiņa, īstermiņa kredīta, finanšu līzinga vai faktoringa procentu gada summas. Atbalsta apmērs ir summa, kas nepārsniedz trīs procentu gada kredītlikmi vai faktisko likmi, ja kredītprocentu likme ir mazāka par trīs procentiem.

13. Kopējā atbalsta intensitāte par ilgtermiņa investīcijām nevar pārsniegt 40% no investīciju attaisnoto izdevumu summas un 50%, ja saimnieciskās darbības veicējs atrodas mazāk labvēlīgā apgabalā saskaņā ar Padomes 2005.gada 20.septembra Regulu (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA).

14. Lai saņemtu atbalstu, pretendents līdz 2010.gada 1.maijam Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniedz:

14.1. iesniegumu (2.tabula);

14.2. kredītlīguma vai finanšu līzinga līguma kopiju;

14.3. grozītā kredītlīguma vai finanšu līzinga līguma kopiju, ja ir mainīti kredītlīguma vai finanšu līzinga līguma nosacījumi;

14.4. kredītiestādes vai finanšu līzinga devēja izziņu par 2009.gadā faktiski samaksātajiem kredītprocentiem latos. Ja norādīta mainīgā procentu likme, izziņā norāda gada vidējo procentu likmi;

14.5. kredītlīdzekļu vai finanšu līzinga darījumu apliecinošo dokumentu kopijas – pirkuma vai uzņēmuma (būvniecības līgumu) līgumus un ar tiem saistītās maksājumu dokumentu kopijas (ja pirkums vai pakalpojums veikts bez rakstiska līguma, iesniedzami maksājumu apliecinošu dokumentu kopijas);

14.6. īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu kopijas par būvēm (jaunbūvju gadījumā – par zemi, uz kuras atrodas būve) vai pretendenta apliecinājumu par to, ka tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums iesnieguma iesniegšanas dienā ir pretendenta īpašums, ilgtermiņa nomas līguma kopiju vai finanšu līzinga līguma kopiju, kur paredzēts, ka pēc finanšu līzinga samaksas tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums nonāk pretendenta īpašumā. Pretendents iesniegumam (2.tabula) var pievienot lūgumu Lauku atbalsta dienestam minēto dokumentu kopijas iegūt no atbildīgajām iestādēm.

15. Ja šī pielikuma 14.punktā minētie apliecinošie dokumenti ir iesniegti Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē, tos atkārtoti neiesniedz.

2.tabula

Iesniegums atbalsta saņemšanai ilgtermiņa kredītprocentu daļējai dzēšanai

Lauku atbalsta dienesta ________________________ reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei

1.daļa

  Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds)

  

(nosaukums, reģistrācijas numurs, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, tālruņa numurs)

  

  

(adrese)

  Norēķinu rekvizīti  
 

(IBAN konta numurs)

  Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs 

Lūdzu piešķirt valsts atbalstu kredītprocentu daļējai kompensēšanai par 2009.gadā faktiski samaksātajiem kredītprocentiem par šādiem objektiem:

 Nr. p.k.  Lauksaimnieciskās produkcijas ražošanas būves, tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma nosaukums.  Iegādes gads Cena vai vērtība (bez pievienotās vērtības nodokļa) (lati)  Saņemtā kredīta (finanšu līzinga) apjoms  Izlietotā kredīta (finanšu līzinga) summa (lati)  Kredīta (finanšu līzinga) procentu likme (%) 2009.gadā  Samaksātā kredīta (finanšu līzinga) procentu summa 2009.gadā (izziņa) (lati)  Izmaksājamais atbalsts
  procentu likme  Summa (lati)
  līguma numurs, gads  summa

(lati)

Tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums
1.
2.
3.
Kopā
  Būves         
  1.          
  2.          
  3.         
  Kopā         
Pavisam kopā         

 Apliecinu, ka visas iesniegumā minētās būves, tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums atrodas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības īpašumā, ilgtermiņa nomā vai finanšu līzingā un pēc līzinga perioda beigām pāries lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības īpašumā. To apliecinu zemesgrāmatu apliecības kopiju (minēto dokumentu kopiju iegūšanai atbalsta pretendents var pilnvarot atbildīgo institūciju);

Par iepriekš minētajiem objektiem vēlos saņemt kredītprocentu daļēju kompensāciju arī turpmākos gadus līdz kredīta vai finanšu līzinga pilnīgai nomaksai (vajadzīgo atzīmēt un, ja tiek izdarīta atzīme "Jā" lodziņā – aizpildīt iesnieguma 2.daļu):

2.daļa

Provizoriskā kredītprocentu maksājumu summa 2010.gadā.

 Nr. p.k.  Lauksaimnieciskās produkcijas ražošanas būves, tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma nosaukums. Cena vai vērtība (bez pievienotās vērtības nodokļa) (lati)  Piešķirtā kredīta (finanšu līzinga) apjoms  Provizoriskā kredīta (finanšu līzinga) procentu likme 2010.gadā  Provizoriskā maksājamā kredīta (finanšu līzinga) procentu summa 2010.gadā (lati)
  līguma numurs, gads  Summa (lati)
Tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums
1.
2.
3.
Kopā
  Būves     
  1.      
  2.      
  3.      
  Kopā     
Pavisam kopā     

Ar parakstu apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa un pielikumā pievienotie dokumenti atbilst oriģināliem.

  

(paraksts, vārds, uzvārds, datums)*

  Pieņēma  
 

(Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)**

  Izmaksājamā atbalsta kopsumma latos  ***

Piezīmes:
* Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

*** Pēc iesnieguma pieņemšanas un izvērtēšanas, ja kopsumma neatbilst pretendenta pieprasītajai atbalsta summai, veikt pārrēķinu un paskaidrot.

  16. Par atbalstu īstermiņa kredīta un faktoringa kredītprocentu dzēšanai atbilstīgas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības līdz 2010.gada 1.maijam iesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē:

16.1. iesniegumu (3.tabula);

16.2. kredītlīguma vai faktoringa līguma kopiju;

16.3. kredītiestādes vai faktoringa devēja izziņu par 2009.gadā un 2010.gadā faktiski samaksātajiem kredītprocentiem latos. Ja norādīta mainīgā procentu likme, izziņā norāda gada vidējo procentu likmi;

16.4. lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības valdes izziņu par kredītlīnijas izmantošanas mērķi;

16.5. uzskaites veidlapu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.

17. Lauku atbalsta dienests atbalstu atbilstīgajām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām aprēķina par laika posmā no iepriekšējā gada 1.marta līdz kārtējā gada 1.martam izmantotā īstermiņa kredīta un faktoringa kredītprocentiem.

3.tabula

Iesniegums par atbalstu īstermiņa kredītprocentu (termiņš nepārsniedz 12 mēnešus) dzēšanai atbilstīgām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām

Lauku atbalsta dienesta ________________________ reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei

  Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

 Adrese 
 Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs  
  
Lūdzu piešķirt atbalstu kredīta procentu daļējai dzēšanai    procentu apmērā

un summu ____________________latu apmērā.

 Ziņas par kooperatīvo sabiedrību

  1. Darbības veids  
  2. Reģistrācijas laiks, vieta  
  3. Kooperatīvās sabiedrības vadītājs  
 

(vārds, uzvārds, tālrunis)

  4. Iepriekšējā gadā saņemtā atbalsta apmērs bija   lati
 
 

Iesniedzēja paraksts*, vārds, uzvārds, datums*

 

(Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes atbildīgās amatpersonas paraksts, vārds, uzvārds, datums)**

 Piezīmes.
* Rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

18. Ja iesniegumos norādītais izmaksājamais atbalsta apmērs pārsniedz pasākumam piešķirto finansējumu, izmaksājamo valsts atbalstu proporcionāli samazina.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 108Pieņemts: 02.02.2010.Stājas spēkā: 12.02.2010.Zaudē spēku: 16.02.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 24, 11.02.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
204965
{"selected":{"value":"18.12.2010","content":"<font class='s-1'>18.12.2010.-15.02.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"18.12.2010","iso_value":"2010\/12\/18","content":"<font class='s-1'>18.12.2010.-15.02.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.12.2010","iso_value":"2010\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2010.-17.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.07.2010","iso_value":"2010\/07\/10","content":"<font class='s-1'>10.07.2010.-30.11.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.05.2010","iso_value":"2010\/05\/15","content":"<font class='s-1'>15.05.2010.-09.07.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.02.2010","iso_value":"2010\/02\/12","content":"<font class='s-1'>12.02.2010.-14.05.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
18.12.2010
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"