Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.24

Rīgā 2010.gada 5.februārī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdes protokols Nr.5 2.p.)
Informācijas par bankas kredītportfeļa struktūru sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi
Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 50. panta trešo daļu
(FKTK 27.05.2014. noteikumu Nr.99 redakcijā)
I. Vispārīgie noteikumi

1. "Informācijas par bankas kredītportfeļa struktūru sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) nosaka informācijas sagatavošanas un iesniegšanas kārtību un izstrādāti, lai veicinātu banku kredītportfeļa struktūras un kvalitātes analīzi uzraudzības un statistikas vajadzībām.

2. Noteikumi ir saistoši Latvijas Republikā reģistrētām bankām un citu dalībvalstu un ārvalstu banku filiālēm (tālāk tekstā – banka).

(FKTK 01.04.2011. noteikumu Nr.56 redakcijā)

3. Informāciju saskaņā ar šo noteikumu prasībām sagatavo par visiem tiem kredītu atlikumiem un ārpusbilances saistībām par kredītu izsniegšanu (tālāk tekstā – kredīti) pārskata datumā, kas iekļautas attiecīgi bankas mēneša bilances pārskatu pozīcijā 240000 "Kredīti", pārskatu pozīcijā 530200 "Saistības par kredītu izsniegšanu" un pārskatu pozīcijā 530300 "Saistības par kredītkartēm". Informāciju sagatavo arī par tām bankas ārpusbilances saistībām par kredīta izsniegšanu, kas nav iekļautas mēneša bilances pārskatā saskaņā ar Latvijas Bankas "Monetāro finanšu iestāžu mēneša bilances pārskata sagatavošanas noteikumu" prasībām.

(Grozīts ar FKTK 12.11.2014. noteikumiem Nr.272)

4. Informāciju sagatavo un iesniedz elektroniskā veidā.

5. Banka sagatavo informāciju arī par savu meitas sabiedrību kredītiem un ārpusbilances saistībām par kredītu izsniegšanu, ja meitas sabiedrības pamatdarbība ir kreditēšana vai meitas sabiedrības kredītportfeli veido nevis meitas sabiedrības izsniegtie kredīti, bet pārņemtie (vai iegādātie) kredīti vai aktīvi, kuriem piemīt kredītrisks.

6. Terminu lietojums atbilst Latvijas Bankas "Monetāro finanšu iestāžu mēneša bilances pārskata sagatavošanas noteikumu" terminu lietojumam.

II. Informācijas sagatavošanas kārtība

7. Informāciju sagatavo par katru kredītu un katrām ārpusbilances saistībām par kredīta izsniegšanu. Teksta faila rindas struktūra ir šāda:

7.1. Iestādes (bankas vai meitas sabiedrības) kods

7.2. Kredīta valūta

7.3. Aizņēmēja rezidences valsts

7.4. Aizņēmēja kategorija

7.5. Kredīta atlikušais atmaksas termiņš

7.6. Tautsaimniecības nozare

7.7. Nodrošinājuma veids

7.8. Kredīta apmēra un nodrošinājuma vērtības attiecība

7.9. Kavējuma periods

7.10. Kredīta atlikums pārskata datumā

7.11. Ārpusbilances saistības par kredīta izsniegšanu (kredīta neizmantotais limits)

7.12. Kavētā kredīta pamatsumma

7.13. Kavētā procentu summa, kas iekļauta peļņas un zaudējumu aprēķinā

7.14. Izveidotie uzkrājumi kredīta pamatsummai

7.15. Kredītu skaits

7.16. Kredīta statuss

7.17. Kredīta statusa pazīme

8. Informācijas sagatavošanai izmanto šo noteikumu III nodaļā norādītos informācijas klasifikatorus, izvēloties no tiem katram kredītam atbilstošās pazīmes (ciparu, burtu), kuras uzrāda faila rindas attiecīgajās ailēs. Katram kredītam no katra klasifikatora izvēlas vienu pazīmi, izņemot 23.1. punkta klasifikatoru.

9. Ja kādu iemeslu dēļ kredītam nav iespējams piešķirt kādu no informācijas pazīmēm, lieto pazīmi, kas atbilst klasifikatora pazīmei "Nav informācijas".

10. Kredītus, kuru visas 7.1.–7.9., 7.16. un 7.17. punktā norādītās informācijas pazīmes sakrīt, apvieno grupās, uzrādot kredītu skaitu grupā (7.15. punkts).

11. Informāciju par 10. punktā minētajiem grupā apvienotajiem kredītiem, kas norādīta 7.10.–7.14. punktā, uzrāda kopsummā vienā faila rindā. Informāciju uzrāda veselos euro, ārvalstu valūtās izsniegtajiem kredītiem veicot pārrēķinu euro pēc Eiropas Centrālās bankas noteiktā attiecīgās ārvalsts valūtas kursa pārskata datumā.

(FKTK 04.10.2013. noteikumu Nr.216 redakcijā)

12. Informāciju par uzkrājumiem, kas izveidoti kredītiem, kuri novērtēšanas vajadzībām apvienoti grupās ar līdzīgiem riska parametriem un novērtēti saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (tālāk tekstā – Komisija) vai Eiropas Centrālās bankas noteiktajām prasībām, kas nosaka aktīvu kvalitātes novērtēšanu un uzkrājumu veidošanu, uzrāda, attiecinot tos uz katru kredītu. Lai pārskata vajadzībām noteiktu izveidoto uzkrājumu apmēru katram grupā iekļautajam kredītam, kredītu grupai izveidoto uzkrājumu kopsummu sadala proporcionāli katra kredīta atlikumam pārskata datumā.

(FKTK 19.06.2018. noteikumu Nr. 108 redakcijā)

III. Informācijas pazīmes (klasifikatori)

13. Bankas kodu norāda saskaņā ar Latvijas Bankas "Latvijas Republikas monetāro finanšu iestāžu sarakstu LR MFI 1.38", pārējo iestāžu kodus piešķir Komisija pēc bankas pieprasījuma.

(FKTK 19.06.2018. noteikumu Nr. 108 redakcijā)

14. Kredīta valūta

Norāda kredītlīgumā noteikto kredīta valūtu. Valūtas kodu norāda saskaņā ar standartu LVS ISO 4217:2003 "Valūtu un resursu kodi" vai to aizstājošo standartu.

15. Aizņēmēja rezidences valsts

Norāda tās valsts kodu, kuras rezidents ir aizņēmējs. Valsts kodu norāda saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:2007 vai to aizstājošo standartu. Ja nav iespējams noteikt aizņēmēja piederību konkrētai valstij vai teritorijai, attiecīgajā rindas ailē norāda divciparu pazīmi "77".

16. Aizņēmēja kategorija

16.1. Aizņēmēja kategorijas pazīmi izvēlas saskaņā ar šādu klasifikatoru:

Centrālās valdības10
Vietējās valdības20
Finanšu institūcijas30
Uzņēmumi40
Lielie uzņēmumi41
Vidējie uzņēmumi42
Mazie uzņēmumi43
Mikrouzņēmumi44
Privātpersonas – kredīti mājokļa iegādei, rekonstrukcijai, remontam50
Privātpersonas – norēķinu karšu un norēķinu kontu kredīti60
Privātpersonas – citi kredīti patēriņa preču iegādei70
Privātpersonas – pārējie kredīti80
Privātpersonas apkalpojošās bezpeļņas institūcijas90
Nav informācijas99

16.2. Aizņēmēja kategoriju uzrāda kredītiem, kas izsniegti gan rezidentiem, gan nerezidentiem.

16.3. Pazīmi "41" izvēlas, ja aizņēmējs ir uzņēmums, kas nav vidējais, mazais vai mikrouzņēmums.

16.4. Pazīmi "42" izvēlas, ja aizņēmējs ir uzņēmums, kura gada vidējais darbinieku skaits ir mazāks nekā 250 darbinieku un kura gada neto apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro un/vai aktīvu (bilances) kopsumma nepārsniedz 43 miljonus euro.

16.5. Pazīmi "43" izvēlas, ja aizņēmējs ir uzņēmums, kura gada vidējais darbinieku skaits ir mazāks nekā 50 darbinieku un kura gada neto apgrozījums un/vai aktīvu (bilances) kopsumma nepārsniedz 10 miljonus euro.

16.6. Pazīmi "44" izvēlas, ja aizņēmējs ir uzņēmums, kura gada vidējais darbinieku skaits ir mazāks nekā 10 darbinieku un kura gada neto apgrozījums un/vai aktīvu (bilances) kopsumma nepārsniedz 2 miljonus euro.

16.7. Pazīmi "40" izvēlas, ja aizņēmējs ir uzņēmums, bet pagaidām nav iespējams precīzāk noteikt tā kategoriju informācijas trūkuma dēļ. Pazīme "40" ir pagaidu pazīme.

16.8. Uzņēmuma darbinieku skaitu, neto apgrozījumu un aktīvu (bilances) kopsummu nosaka pēc uzņēmuma gada pārskata datiem. Ja jaundibinātam uzņēmumam vēl nav apstiprinātā gada pārskata, dati par uzņēmuma darbinieku skaitu, neto apgrozījumu un aktīvu (bilances) kopsummu ir uzņēmuma patiesa (bona fide) aplēse par attiecīgo periodu.

16.9. Pazīme "50" attiecas uz tādiem hipotekārajiem kredītiem, kas izsniegti privātpersonām mājas (dzīvokļa) iegādei, būvniecībai, uzlabošanai.

16.10. Pazīme "60" attiecas uz kredītiem, kuri izsniegti privātpersonām saskaņā ar norēķinu karšu un norēķinu konta lietošanas līguma noteikumiem, t.i., konta debeta atlikums var svārstīties noteiktā kredīta limita robežās atkarībā no aizņēmēja lēmuma aizņemties vai atmaksāt kredītu.

16.11. Pazīme "70" attiecas uz kredītiem, kuri izsniegti privātpersonām patēriņa preču iegādei un pakalpojumu apmaksai, t.sk. uz līzinga kredītiem, studentu kredītiem.
(Grozīts ar FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

17. Kredīta atlikušais atmaksas termiņš

17.1. Kredīta atlikušo (galējo) atmaksas termiņu uzrāda saskaņā ar šādu klasifikatoru:

Uz pieprasījumu1
Līdz 30 dienām2
No 31 līdz 90 dienām3
No 91 līdz 180 dienām4
No 181 dienas līdz 1 gadam5
No 1 gada līdz 5 gadiem6
Virs 5 gadiem7
Nav informācijas9

17.2. Ja kredīta līgumā noteiktais termiņš beidzies, bet aizņēmējs nav pilnībā sedzis savas saistības, lieto pazīmi "1" – uz pieprasījumu.

18. Tautsaimniecības nozare

18.1. Kredītu dalījumam tautsaimniecības nozarēs izmanto NACE 2. red. nomenklatūru saskaņā ar šādu klasifikatoru:

Tautsaimniecības nozareKods
12
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecībaA
Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītās palīgdarbības01
Mežsaimniecība un mežizstrāde02
Zivsaimniecība03
Ieguves rūpniecība un karjeru izstrādeB
Apstrādes rūpniecībaC
Pārtikas produktu ražošana10
Dzērienu ražošana11
Tabakas izstrādājumu ražošana12
Tekstilizstrādājumu ražošana13
Apģērbu ražošana14
Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana16
Papīra un papīra izstrādājumu ražošana17
Poligrāfija un ierakstu reproducēšana18
Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana20
Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana21
Metālu ražošana24
Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas25
Mēbeļu ražošana31
Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana33
Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšanaD
Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācijaE
BūvniecībaF
Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remontsG
Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts45
Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus46
Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus47
Transports un uzglabāšanaH
Sauszemes transports un cauruļvadu transports49
Ūdens transports50
Gaisa transports51
Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības52
Pasta un kurjeru darbība53
Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumiI
Informācijas un komunikācijas pakalpojumiJ
Finanšu un apdrošināšanas darbībasK
Finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu64
Holdingkompāniju darbība64.20
Līdzekļu apvienošana trastos, fondos un līdzīgās finanšu vienībās64.30
Finanšu noma64.91
Citi kreditēšanas pakalpojumi64.92
Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu64.99
Apdrošināšana, pārapdrošināšana un pensiju uzkrāšana, izņemot obligāto sociālo apdrošināšanu65
Finanšu pakalpojumus un apdrošināšanas darbības papildinošas darbības66
Finanšu tirgus vadīšana66.11
Operācijas ar vērtspapīriem66.12
Citas finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu66.19
Apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu papildinoša darbība66.2
Operācijas ar nekustamo īpašumuL
Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumiM
Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbībaN
Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšanaO
IzglītībaP
Veselība un sociālā aprūpeQ
Māksla, izklaide un atpūtaR
Citi pakalpojumiS
Nav informācijasZ

18.2. Ja kredītam nav iespējams noteikt tautsaimniecības apakšnozares pazīmi informācijas trūkuma dēļ (piemēram, "10" vai "11"), lieto attiecīgās nozares pazīmi (šajā gadījumā "C"). Nozares pazīmi (piemēram, "C") drīkst lietot tikai tiem kredītiem, kuriem nav iespējams noteikt apakšnozares pazīmi.

18.3. Tautsaimniecības nozari nosaka kredītiem, kas izsniegti aizņēmējiem – rezidentiem, kas nav centrālā valdība, vietējās valdības vai privātpersonas apkalpojošās bezpeļņas institūcijas. Kredītiem mājsaimniecībām, kas izsniegti rezidentiem, lieto pazīmi "X1". Nerezidentiem izsniegtajiem kredītiem lieto pazīmi "X2". Kredītiem centrālajai valdībai, vietējām valdībām un privātpersonas apkalpojošajām bezpeļņas institūcijām lieto pazīmi "Z".

18.4. Kredītiem, kuru sākotnējais atmaksas termiņš ir līdz vienam gadam, tautsaimniecības nozari nosaka pēc aizņēmēja darbības veida. Kredītiem, kuru sākotnējais atmaksas termiņš ir ilgāks par vienu gadu, tautsaimniecības nozari nosaka pēc tās nozares, kuras attīstībai kredīts izsniegts.

19. Nodrošinājuma veids

19.1. Kredīta nodrošinājuma veida pazīmi izvēlas saskaņā ar šādu klasifikatoru:

Pirmā hipotēka (nesadalīta)00
Pirmā mājokļu hipotēka10
Pirmā komercīpašumu hipotēka20
Pirmā hipotēka – zemes gabali30
Citas hipotēkas40
Parāda vērtspapīri (t.sk. citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu)50
Parāda vērtspapīri (t.sk. citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu), kas kotējas regulētajā tirgū51
Parāda vērtspapīri (t.sk. citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu), kas nekotējas regulētajā tirgū52
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu60
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu, kas kotējas regulētajā tirgū61
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu, kas nekotējas regulētajā tirgū62
Komercķīla70
Cits galvojums vai garantija80
Valsts galvojums vai garantija81
Kredītiestādes galvojums vai garantija82
Noguldījums90
Cits100
Bez nodrošinājuma110
Nav informācijas999

19.2. Ja kredītam ir vairāk nekā viena veida nodrošinājums, uzrāda to nodrošinājuma veidu, kas dod lielāko kredītriska samazinājumu.

19.3. Pazīmi "00", "50" vai "60" izvēlas, ja pagaidām kādu iemeslu dēļ nav iespējams precīzāk noteikt nodrošinājuma kategoriju. Šīs pazīmes ir pagaidu pazīmes.

19.4. Pazīmi "30" lieto, ja kredīta nodrošinājums ir zemes gabali, piemēram, individuālās apbūves zeme, rūpniecisko objektu apbūves zeme vai citiem mērķiem paredzēta zeme.

19.5. Pazīmi "90" lieto, ja kredīta nodrošinājums ir noguldījums bankā, kura izsniedz kredītu, vai citā bankā vai naudas ieguldījums citās finanšu institūcijās.

20. Kredīta atlikuma apmēra un nodrošinājuma vērtības attiecība

20.1. Kredīta atlikuma un kredīta nodrošinājuma vērtības attiecību (A/N*100, kur A ir kredīta atlikums pārskata datumā, N ir nodrošinājuma patiesā vērtība pārskata datumā) aprēķina un uzrāda saskaņā ar šādu klasifikatoru:

Nesadalīti0
Kredīta atlikuma attiecība pret nodrošinājuma vērtību ir 70% vai mazāk1
Kredīta atlikuma attiecība pret nodrošinājuma vērtību ir no 71% līdz 100%2
Kredīta atlikuma attiecība pret nodrošinājuma vērtību ir lielāka par 100%3
Nav informācijas9

20.2. Kredīta atlikuma un kredīta nodrošinājuma vērtības attiecību aprēķina kredītiem, kuru nodrošinājums saskaņā ar 19.1. punkta klasifikatoru ir pirmā hipotēka vai vērtspapīri.

20.3. Ja kredīta nodrošinājumam tiek piešķirta 19.1.punkta klasifikatora pazīme "40", "70", "80", "81", "82", "90", "100", "110" vai "999", lieto 20.1.punkta klasifikatora pazīmi "0".
(Grozīts ar MK 01.04.2011. noteikumiem Nr.56)

21. Kavējuma periods

21.1. Katram kredītam atbilstošo pazīmi izvēlas saskaņā ar šādu klasifikatoru:

Nav kavējuma0
Līdz 30 dienām1
No 31 līdz 90 dienām2
No 91 līdz 180 dienām3
Virs 180 dienām4
Nav informācijas9

21.2. Ja aizņēmējs kavē gan procentu, gan kredīta pamatsummas (vai tās daļas) atmaksu, uzrāda garāko no abiem kavējuma periodiem.

22. Kredīta statuss

22.1. Kredīta statusa identificēšanai pārskata datumā izvēlas pazīmes saskaņā ar šādu klasifikatoru:

Normāls kredītsN
Pārskatītas klienta saistībasR
Kredīts atgūšanas procesāA
Kredīts ar mainītiem kredītlīguma nosacījumiemM
Nav informācijasZ

22.2. Pazīmi "R" izvēlas, ja klienta saistībām ir piemēroti pārskatīšanas pasākumi saskaņā ar Eiropas Komisijas 2014. gada 16. aprīļa Īstenošanas regulas (ES) Nr. 680/2014, ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (tālāk tekstā – Regula Nr.  680/2014) V pielikuma otrās daļas 18. nodaļu "Pārskatītie riska darījumi (forborne)", un lieto, kamēr kredīts atrodas pārskatīta kredīta statusā.

22.3. Pazīmi "A" izvēlas, ja kredīts pārskata datumā ir atgūšanas procesā. Kredīts ir atgūšanas procesā, ja aizņēmējs nav spējīgs veikt un/vai neveic kredītlīgumā paredzētos maksājumus un kredīta atgūšana notiek saskaņā ar speciālu šim kredītam izstrādātu programmu, kas ietver, piemēram, ķīlas tiesību vai galvojuma tiesību izmantošanu vai maksātnespējas ierosināšanu, vai arī ar kredītu atgūšanu nodarbojas bankas (vai trešās puses) atsevišķa struktūrvienība vai tam speciāli nozīmēti darbinieki. Pazīmi "A" izvēlas arī tad, ja kredītam, kas ir definēts kā "Pārskatītas klienta saistības", ir sākts atgūšanas process.

22.4. Pazīmi "M" izvēlas, ja kredītam pārskata periodā (pēc iepriekšējā pārskata datuma) ir mainīti kredītlīguma nosacījumi (veikti kredītlīguma grozījumi), kas nav saistīti ar aizņēmēja finansiālajām grūtībām (t.i., nav piemēroti pārskatīšanas pasākumi saskaņā ar Regulas Nr.  680/2014 V pielikuma otrās daļas 18. nodaļu "Pārskatītie riska darījumi (forborne)"). Ja pārskata periodā kredītam nav mainīti kredītlīguma nosacījumi, pazīmi "M" nelieto.

22.5. Pazīmi "N" izvēlas, ja kredītam nav piešķirta pazīme "A", "R", "M" vai "Z".

(FKTK 19.06.2018. noteikumu Nr.108 redakcijā)

23. Kredīta statusa pazīme

23.1. Lai aprakstītu, kādā veidā kredīts tika pārskatīts (22.1.punkta klasifikatora pazīme "R") vai kādi kredītlīguma grozījumi, kas nav saistīti ar aizņēmēja finansiālajām grūtībām, tika veikti (22.1.punkta klasifikatora pazīme "M"), lieto vienu vai vairākas šā klasifikatora pazīmes no "T" līdz "C":

No jauna izsniegts/iekļauts kredītsJ
Kredīta termiņa pagarināšanaT
Kredīta maksājumu atlikšanaM
Procentu kapitalizācijaK
Sākotnējās procentu likmes samazināšanaS
Sākotnējās procentu likmes palielināšanaP
Nodrošinājuma pārņemšana daļējai kredīta samaksaiD
Sākotnējā aizņēmēja aizstāšana vai papildu parādnieka (galvotāja) iesaistīšanaI
Procentu likmes veida maiņaL
Kredīta valūtas maiņaV
Papildu nodrošinājuma piesaistīšanaN
CitsC
Nav informācijasZ

23.2. Kredītam, kuram saskaņā ar 22.1. punkta klasifikatoru ir piešķirta pazīme "A":

23.2.1. lieto 23.1. punkta klasifikatora pazīmi "J", ja pazīme "A" ir piešķirta pēc iepriekšējā pārskata datuma (t.i., no jauna "A" kategorijā iekļauts kredīts);

23.2.2. nedrīkst lietot citu 23.1. punkta klasifikatora pazīmi kā vienīgi 23.2.1. punktā noteikto.

23.3. Kredītam, kuram saskaņā ar 22.1. punkta klasifikatoru ir piešķirta pazīme "N":

23.3.1. lieto 23.1.punkta klasifikatora pazīmi "J", ja kredīts ir faktiski izsniegts pārskata periodā vai notikusi pirmās kredīta daļas izsniegšana, ja kredīts tiek izsniegts vairākās daļās.

Kredītam, ar kuru banka aizstāj kredītportfelī esošu kredītu, noslēdzot jaunu kredītlīgumu (piemēram, pārskatīšanas pasākumu rezultātā tiek mainīts aizņēmējs vai grozīti citi kredītlīguma nosacījumi), nedrīkst lietot pazīmi "J";

23.3.2. nedrīkst lietot citu 23.1.punkta klasifikatora pazīmi kā vienīgi 23.3.1.punktā noteikto.

23.4. Kredītam, kuram saskaņā ar 22.1. punkta klasifikatoru ir piešķirta pazīme "R":

23.4.1. lieto 23.1. punkta klasifikatora pazīmi "J", ja pazīme "R" ir piešķirta pēc iepriekšējā pārskata datuma (t.i., no jauna "R" kategorijā iekļauts kredīts);

23.4.2. lieto 23.1. punkta klasifikatora pazīmi "T" līdz "C", norādot, kādā veidā pārskatīšana tika veikta;

23.4.3. ja lieto 23.1. punkta klasifikatora pazīmi "Z", tad nedrīkst lietot pazīmi "T" līdz "C";

23.4.4. ja lieto vienlaikus vairākas 23.1. punkta klasifikatora pazīmes no "T" līdz "C", tad iekļauj visas šīs pazīmes, starp pazīmēm nelietojot nekādu atdalītāju.

23.5. Kredītam, kuram saskaņā ar 22.1. punkta klasifikatoru ir piešķirta pazīme "M":

23.5.1. lieto 23.1. punkta klasifikatora pazīmi "T" līdz "C", norādot, kādā veidā kredītlīguma maiņa tika veikta;

23.5.2. ja lieto 23.1. punkta klasifikatora pazīmi "Z", tad nedrīkst lietot pazīmes "T" līdz "C";

23.5.3. ja lieto vienlaikus vairākas 23.1. punkta klasifikatora pazīmes, tad iekļauj visas šīs pazīmes, starp pazīmēm nelietojot nekādu atdalītāju.

23.6. Kredītam, kuram saskaņā ar 22.1. punkta klasifikatoru ir piešķirta pazīme "Z", nedrīkst lietot nevienu no 23.1. punkta klasifikatora pazīmēm.
 

(Grozīts ar FKTK 01.04.2011. noteikumiem Nr. 56; FKTK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 108)

IV. Informācijas iesniegšanas kārtība

24. Informāciju atbilstoši šo noteikumu III nodaļas prasībām sagatavo par stāvokli katra mēneša pēdējā dienā elektroniski XML (Extensible Markup Language) faila formātā saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumā norādīto aprakstu, 2. pielikumā norādīto paraugu un Komisijas sagatavoto XSD (XML Schema Definition) shēmu, ko Komisija nosūta bankai.

25. Banka kredītportfeļa struktūras failu nosūta Komisijai līdz nākamā mēneša 15. datumam saskaņā ar Komisijas 14.10.2008. normatīvajos noteikumos Nr. 146 "Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi" noteikto kārtību.

26. Ja iesniegtais kredītportfeļa struktūras fails neatbilst noteikumu prasībām, tas tiek uzskatīts par kļūdainu un Komisija par to nekavējoties informē banku. Šādā gadījumā banka kredītportfeļa struktūras failu sagatavo un iesniedz Komisijai atkārtoti. Par spēkā esošu tiek uzskatīts pēdējais iesniegtais kredītportfeļa struktūras fails.

27. Konsultācijas par informācijas sagatavošanu un iesniegšanu sniedz Komisijas Informācijas tehnoloģiju daļa un Uzraudzības departaments.

V. Noslēguma jautājumi

28. Pirmo reizi informāciju saskaņā ar šo noteikumu prasībām banka sagatavo par stāvokli 31.03.2010.

29. Ja kredītam vēl nav piešķirta kāda no 22.1. un 23.1. punkta klasifikatora pazīmēm, banka var lietot pazīmi "Z" līdz 30.06.2010., sagatavojot informāciju par bankas kredītportfeli, un līdz 30.09.2010. – sagatavojot informāciju par bankas meitas sabiedrību kredītportfeli.

30. Ja banka informāciju turpina sagatavot teksta faila formā, tad to nodrošina šādā veidā:

30.1. Informācijas vienības atdala ar simboliem "|", ";" vai tabulatoru. Lietojot tabulatoru, to drīkst lietot vienīgi informācijas vienību atdalīšanai. Katrā rindā obligāti aizpilda visas ailes. Ja pēdējā ailē nav vērtības, tad tajā neiekļauj nekādu zīmi. Kā decimāldaļas atdalītāju lieto simbolu "." (punktu).

Piemērs:

Ieraksti failā izskatīsies šādi:

333|USD|LT|41|3|X2|30|1|1|500000|0|0|2500|0|3|R|TPN

333|EUR|LV|42|5|B|70|0|1|30000|100|0|0|0|7|N,

kur 1. rindā sniegta informācija par šādu kredītu grupu:

1. Iestādes kods: banka ar kodu 333;

2. Kredīta valūta: ASV dolāri;

3. Aizņēmēja rezidences valsts: Lietuvas Republika;

4. Aizņēmēja kategorija: liels uzņēmums;

5. Kredīta atlikušais atmaksas termiņš: no 31 līdz 90 dienām;

6. Tautsaimniecības nozare: lieto pazīmi X2 kā nerezidentam;

7. Nodrošinājuma veids: pirmā hipotēka (zemes gabali);

8. Kredīta apmēra un nodrošinājuma vērtības attiecība: 70% vai mazāk;

9. Kavējuma periods: līdz 30 dienām;

10. Kredīta atlikums pārskata perioda beigās: 500,000;

11. Ārpusbilances saistības par kredīta izsniegšanu ( kredīta neizmantotais limits ): 0;

12. Kavētā kredīta pamatsumma: 0;

13. Kavētā procentu summa: 2,500;

14. Izveidotie uzkrājumi kredīta pamatsummai: 0;

15. Kredītu skaits: 3;

16. Kredīta statuss: pārskatīts kredīts;

17. Kredīta statusa pazīme: pagarināts kredīta termiņš, palielināta sākotnējā procentu likme un piesaistīts papildu nodrošinājums.

30.2. Pirms nosūtīšanas teksta failu konvertē uz XML failu, lietojot Komisijas sagatavoto konvertētāju. Komisija teksta faila konvertētāju uztur līdz 01.07.2010.

(Grozīts ar FKTK 19.06.2018. noteikumiem Nr. 108)

31. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Komisijas 16.07.2004. normatīvie noteikumi Nr. 157 "Informācijas par bankas kredītportfeļa struktūru sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi".

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja I.Krūmane
1.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
2010.gada 5.februāra normatīvajiem noteikumiem Nr.24
"Informācijas par bankas kredītportfeļa struktūru sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi"
XSD shēmas apraksts

(Pielikums FKTK 01.04.2011. noteikumu Nr.56 redakcijā)

1. Datu atribūti

Nr.

Nosaukums

Datu formāts (*)

Vērtības

Atribūta kods

Mātes elements/i

1.1.

Iestādes kods

Max10(n)

FKTK piešķirtais iestādes kods

IestadesKods

FKTK_KREDITI

1.2.

Iesūtāmo datu fiksācijas datums

10(x)

Starptautiskā standarta ISO 8601 datuma formāts: YYYY-MM-DD

DatuDatums

FKTK_KREDITI

1.3.

XML faila izveides datums

10(x)

Starptautiskā standarta ISO 8601 datuma formāts: YYYY-MM-DD

IzveidesDatums

FKTK_KREDITI

1.4.

XML faila izveides laiks

8(x)

Starptautiskā standarta ISO 8601 laika formāts: HH:MM:SS

IzveidesLaiks

FKTK_KREDITI

1.5.

XSD faila versija

3(x)

Fiksēta vērtība atkarībā no izmantotās XSD faila versijas

XSDVersija

FKTK_KREDITI

1.6.

Aizpildītājs

Max200(x)

Aizpildītāja vai atbildīgā par datu ielasi XMl failā vārds un uzvārds

Executor

FKTK_KREDITI

1.7.

Aizpildītāja e-pasta adrese

x@x.x

Aizpildītāja vai atbildīgā par datu ielasi XMl failā e-pasta adrese

Email

FKTK_KREDITI

1.8.

Aizpildītāja tālruņa numurs

Max200(x)

Tālruņa numura formāts

PhoneNr

FKTK_KREDITI

1.9.

xmlns:xsi

-

http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance

xmlns:xsi

FKTK_KREDITI

1.10.

xsi:noNamespaceSchemaLocation

-

fktk_krediti_vXXX.xsd, kur XXX vietā jānorāda izmantotās XSD shēmas vērtība

xsi:noNamespaceSchemaLocation

FKTK_KREDITI

2. Datu elementi

Nr.

Nosaukums

Lauka datu formāts (*)

Elementu vērtības

Elementa kods

Mātes elements/i

2.1.

Kredīta valūta

3(a)

Saskaņā ar standartu LVS EN ISO ISO 4217:2003

<KreditaVal>

<Kredits>

2.2.

Aizņēmēja rezidences valsts

2(a)

Saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:2007

<AiznemejaRezValsts>

<Kredits>

2.3.

Aizņēmēja kategorija

2(n)

Aizņēmēja kategorijas klasifikators

<AiznemejaKateg>

<Kredits>

2.4.

Kredīta atlikušais atmaksas termiņš

1(n)

Kredīta atlikušā atmaksas termiņa klasifikators

<KreditaAtAtm>

<Kredits>

2.5.

Tautsaimniecības nozare

Max5(x)

Tautsaimniecības nozares klasifikators

<TautsaimNoz>

<Kredits>

2.6.

Nodrošinājuma veids

Max3(n)

Nodrošinājuma veida klasifikators

<NodrosinVeids>

<Kredits>

2.7.

Kredīta apmēra un nodrošinājuma vērtības attiecība

1(n)

Kredīta apmēra un nodrošinājuma vērtības attiecības klasifikators

<KredAtlNodrAtt>

<Kredits>

2.8.

Kavējuma periods

1(n)

Kavējuma perioda klasifikators

<KavejumaPer>

<Kredits>

2.9.

Kredīta atlikums pārskata datumā

Max12(n)

Kredīta atlikums

<KreditaAtlPD>

<Kredits>

2.10.

Ārpusbilances saistības par kredīta izsniegšanu (kredīta neizmantotais limits)

Max12(n)

Ārpusbilances saistības

<ArpusbilSaisPKI>

<Kredits>

2.11.

Kavētā kredīta pamatsumma

Max12(n)

Kavētā kredīta pamatsumma

<KavetaKrPms>

<Kredits>

2.12.

Kavētā procentu summa, kas iekļauta peļņas un zaudējumu aprēķinā

Max12(n)

Kavētā procentu summa, kas iekļauta peļņas un zaudējumu aprēķinā

<KavetaProcSumPZ>

<Kredits>

2.13.

Izveidotie uzkrājumi kredīta pamatsummai

Max12(n)

Izveidotie uzkrājumi kredīta pamatsummai

<SpecUzkrKrPms>

<Kredits>

2.14.

Kredītu skaits

Max12(n)

Kredītu skaits

<KredituSk>

<Kredits>

2.15.

Kredīta statuss

Kodificēti elementi

<KreditaStatussN>
vai
<KreditaStatussR>
vai
<KreditaStatussA>
vai
<KreditaStatussM>
vai
<KreditaStatussZ>

<KreditaStatuss>
un
<KreditaStatussN>
vai
<KreditaStatussR>
vai
<KreditaStatussA>
vai

<KreditaStatussM>
vai
<KreditaStatussZ>

<Kredits>

2.16.

Kredīta statusa pazīme

1(a)

Kredīta statusa pazīmes klasifikators

<Paz>

<KreditaStatussN>
vai
<KreditaStatussR>
vai
<KreditaStatussA>
vai
<KreditaStatussM>
vai
<KreditaStatussZ>

* a = burts; x = burts, cipars vai simbols; d = decimāldaļskaitlis; n = cipars.

2.pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
2010.gada 5.februāra normatīvajiem noteikumiem Nr.24
"Informācijas par bankas kredītportfeļa struktūru sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi"
XML faila paraugs

(Pielikums FKTK 01.04.2011. noteikumu Nr.56 redakcijā)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Informācijas par bankas kredītportfeļa struktūru sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 24Pieņemts: 05.02.2010.Stājas spēkā: 11.02.2010.Zaudē spēku: 19.03.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 23, 10.02.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
204908
{"selected":{"value":"01.07.2018","content":"<font class='s-1'>01.07.2018.-18.03.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2018","iso_value":"2018\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2018.-18.03.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.11.2014","iso_value":"2014\/11\/20","content":"<font class='s-1'>20.11.2014.-30.06.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.05.2014","iso_value":"2014\/05\/28","content":"<font class='s-1'>28.05.2014.-19.11.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-27.05.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.04.2011","iso_value":"2011\/04\/07","content":"<font class='s-1'>07.04.2011.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.03.2010","iso_value":"2010\/03\/19","content":"<font class='s-1'>19.03.2010.-06.04.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.02.2010","iso_value":"2010\/02\/11","content":"<font class='s-1'>11.02.2010.-18.03.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2018
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"