Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Latvijas Bankas noteikumi Nr.51

Rīgā 2010.gada 14.janvārī
Kredītu reģistra noteikumi
Izdoti saskaņā ar
Kredītiestāžu likuma 106.1 panta pirmo, otro un trešo daļu,
Krājaizdevu sabiedrību likuma 27.1 panta pirmo, otro un trešo daļu,
un Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 29.3 panta pirmo, otro un trešo daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. Kredītu reģistra izveidi un darbību;

1.2. ziņu apjomu un kārtību, kādā banka, kura sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, komercsabiedrība, kurai ir ciešas attiecības ar banku un kura sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, krājaizdevu sabiedrība un apdrošinātājs sniedz Latvijas Bankai ziņas par saviem aizņēmējiem un aizņēmēju galviniekiem, viņu saistībām un to izpildes gaitu;

1.3. ziņu apjomu un kārtību, kādā Kredītu reģistrā esošās ziņas tiek sniegtas aizņēmējam, aizņēmēja galviniekam, bankai, kura sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, komercsabiedrībai, kurai ir ciešas attiecības ar banku un kura sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, krājaizdevu sabiedrībai, apdrošinātājam un Finanšu un kapitāla tirgus komisijai.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. Kredītu reģistra dalībnieks – banka, kura sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, komercsabiedrība, kurai ir ciešas attiecības ar banku un kura sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, krājaizdevu sabiedrība un apdrošinātājs (tālāk tekstā – dalībnieks);

2.2. banka, kura sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, – Latvijas Republikā reģistrēta banka, t.sk. Latvijas Republikā vai citā valstī reģistrētas bankas filiāle, kas reģistrēta Latvijas Republikā (tālāk tekstā – banka);

2.3. komercsabiedrība, kurai ir ciešas attiecības ar banku un kura sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, – Latvijas Republikā reģistrēta komercsabiedrība, kurai ir ciešas attiecības ar Latvijas Republikā vai citā valstī reģistrētu banku, t.sk. Latvijas Republikā vai citā valstī reģistrētas komercsabiedrības, kurai ir ciešas attiecības ar Latvijas Republikā vai citā valstī reģistrētu banku, filiāle, kas reģistrēta Latvijas Republikā (tālāk tekstā – komercsabiedrība, kurai ir ciešas attiecības ar banku);

2.4. krājaizdevu sabiedrība – Latvijas Republikā reģistrēta krājaizdevu sabiedrība;

2.5. apdrošinātājs – Latvijas Republikā reģistrēts apdrošinātājs, t.sk. apdrošinātāja filiāle, kas reģistrēta Latvijas Republikā;

2.6. aizņēmēja saistības – aizņēmēja saistības, kas rodas saskaņā ar aizdevuma līgumu, līzinga līgumu, t.sk. finanšu līzinga līgumu, līzinga kreditēšanas līgumu, nomas pirkuma līgumu, nomas atpakaļpirkuma līgumu, pirkuma garantijas līgumu, faktoringa līgumu, bankas konta pārsnieguma līgumu vai citu līgumu par kredītriska darījuma noslēgšanu, kā arī trasta kredīta līgumu, ar kuru dalībnieks izsniedz aizņēmējam aizdevumu savā vārdā, bet citas personas labā (tālāk tekstā – aizdevuma līgums);

2.7. aizņēmēja galvinieka saistības – aizņēmēja galvinieka saistības, kas rodas saskaņā ar galvojuma līgumu vai līgumu par garantijas izsniegšanu, ar kuru aizņēmēja galvinieks apņemas atbildēt par aizņēmēja saistībām (tālāk tekstā – galvojuma līgums);

2.8. aizņēmēja saistību atlikums – spēkā esošās aizņēmēja saistības pārskata perioda (kalendārā ceturkšņa) beigās;

2.9. parādnieka informācija – ziņas par aizņēmēja un aizņēmēja galvinieka aizdevuma līgumā vai galvojuma līgumā noteikto maksājumu kavējumiem un to izpildi, ziņas par Kredītiestāžu likuma 73. panta prasību pārkāpumiem un citiem, pēc dalībnieka vērtējuma, būtiskiem aizdevuma līguma vai galvojuma līguma pārkāpumiem;

2.10. informācija par labotajām vai anulētajām ziņām – ziņas par dalībnieku, kurš labojis vai anulējis Kredītu reģistrā esošās ziņas, un viņa labotajām vai anulētajām ziņām;

2.11. informācija par ziņu pieprasījumiem – ziņas par Kredītu reģistrā esošo ziņu pieprasītājiem un viņu pieprasījumiem.

3. Kredītu reģistrs ir informācijas sistēma, kurā Latvijas Banka vāc, uzkrāj un glabā ziņas par dalībnieku aizņēmējiem un aizņēmēju galviniekiem, viņu saistībām un to izpildes gaitu.

4. Dalībnieks sniedz visas šajos noteikumos noteiktās ziņas, izņemot, ja šie noteikumi nosaka citādi.

5. Latvijas Banka glabā ziņas Kredītu reģistrā pastāvīgi, t.sk. pēdējās sniegtās ziņas par aizņēmēja saistību atlikumu un informāciju par pēdējām labotajām vai anulētajām ziņām.

6. Sniedzot ziņas, dalībnieks tās norāda, izmantojot latīņu alfabētu, t.sk. latviešu valodas burtus ar diakritiskajām zīmēm.

7. Dalībnieks sniedz Latvijas Bankai ziņas, dalībnieks un Finanšu un kapitāla tirgus komisija pieprasa Latvijas Bankai Kredītu reģistrā esošās ziņas un Latvijas Banka sniedz Kredītu reģistrā esošās ziņas dalībniekam un Finanšu un kapitāla tirgus komisijai elektroniski – interaktīvi, tīmekļa pakalpju (web services) veidā vai failu veidā – saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā notiek elektroniskā informācijas apmaiņa ar Latvijas Banku.

8. Kredītu reģistrs elektroniski darbojas katru dienu no plkst. 7.00 līdz plkst. 22.00. Ja tehnisku iemeslu dēļ Kredītu reģistrs nedarbojas Latvijas Bankas darba laikā, Latvijas Banka par to elektroniski paziņo dalībniekiem un Finanšu un kapitāla tirgus komisijai. Dalībnieks un Finanšu un kapitāla tirgus komisija norāda Latvijas Bankai e-pasta adresi, uz kuru nosūtāms minētais paziņojums.

9. Dalībnieks ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu. Dalībniekam ir pienākums izskatīt personas sūdzības un pretenzijas saistībā ar Kredītu reģistrā esošajām ziņām par šo personu, kuras dalībnieks sniedzis Latvijas Bankai.

10. Dalībnieks, kurš pārņem cita dalībnieka tiesības un saistības vai prasījumu, ir atbildīgs arī par šo tiesību un saistību vai prasījuma pārņemšanas datumā Kredītu reģistrā esošo ziņu par šo aizņēmēju, aizņēmēja galvinieku, viņa saistībām un to izpildes gaitu patiesumu. Šim dalībniekam ir pienākums izskatīt personas sūdzības un pretenzijas saistībā ar šīm Kredītu reģistrā esošajām ziņām.

11. Dalībnieks nosaka kārtību, kādā dalībnieks informē personu par to, kā dalībnieks sniedz Latvijas Bankai ziņas par šo personu, viņas saistībām un to izpildes gaitu un kā dalībnieks saņem Kredītu reģistrā par šo personu esošās ziņas. Dalībniekam ir pienākums informēt aizņēmēju un aizņēmēja galvinieku par to, kā aizņēmējs un aizņēmēja galvinieks var saņemt Kredītu reģistrā par šo personu esošās ziņas.

2. Kredītu reģistrā iekļaujamās ziņas

12. Latvijas Banka vāc, uzkrāj un glabā Kredītu reģistrā ziņas par aizņēmēju, aizņēmēja galvinieku, viņu saistībām un to izpildes gaitu šādās grupās:

12.1. ziņas par aizņēmēju un aizņēmēja galvinieku;

12.2. ziņas par aizņēmēja un aizņēmēja galvinieka saistībām;

12.3. ziņas par aizņēmēja saistību atlikumu;

12.4. parādnieka informācija;

12.5. informācija par labotajām vai anulētajām ziņām;

12.6. informācija par ziņu pieprasījumiem.

13. Ziņas par aizņēmēju un aizņēmēja galvinieku ir šādas:

13.1. personas kods;

13.2. ieceļošanai Latvijas Republikā derīga ceļošanas dokumenta numurs;

13.3. ieceļošanai Latvijas Republikā derīga ceļošanas dokumenta izdevējvalsts kods;

13.4. dzimšanas datums;

13.5. vienotās reģistrācijas numurs;

13.6. reģistrācijas valsts kods;

13.7. reģistrācijas numurs;

13.8. reģistrācijas datums;

13.9. vārds un uzvārds;

13.10. nosaukums;

13.11. juridiskā adrese;

13.12. ienākumu apjoms;

13.13. statuss;

13.14. kategorija.

14. Ziņas par aizņēmēja un aizņēmēja galvinieka saistībām ir šādas:

14.1. par aizņēmēja saistībām:

14.1.1. aizņēmēja saistību veids;

14.1.2. tautsaimniecības nozare;

14.1.3. aizņēmēja saistību sākuma datums;

14.1.4. aizņēmēja saistību beigu datums;

14.1.5. individuālā aizņēmēja saistību sākuma datums;

14.1.6. individuālā aizņēmēja saistību beigu datums;

14.1.7. aizņēmēja saistību apjoms;

14.1.8. aizņēmēja saistību valūtas kods;

14.1.9. aizņēmēju skaits;

14.1.10. aizņēmēja galvinieku skaits;

14.1.11. procentu likmes veids;

14.1.12. norāde par sindicēto kredītu;

14.1.13. norāde par trasta kredītu;

14.1.14. zaudējumu apjoms;

14.1.15. nodrošinājuma veids;

14.1.16. nodrošinājuma vērtība;

14.1.17. nodrošinājuma valūtas kods;

14.1.18. aizņēmēja saistību identifikators;

14.1.19. aizņēmēja saistību ievadīšanas vai sagatavošanas datums un laiks;

14.1.20. ziņu par aizņēmēja saistībām sniedzējs;

14.1.21. ziņu par aizņēmēja saistībām sniedzēja pilnvarotā persona;

14.2. par aizņēmēja galvinieka saistībām:

14.2.1. aizņēmēja galvinieka saistību sākuma datums;

14.2.2. aizņēmēja galvinieka saistību beigu datums;

14.2.3. aizņēmēja galvinieka saistību apjoms;

14.2.4. aizņēmēja galvinieka saistību valūtas kods;

14.2.5. aizņēmēja saistību veids;

14.2.6. tautsaimniecības nozare;

14.2.7. aizņēmēja saistību sākuma datums;

14.2.8. aizņēmēja saistību beigu datums;

14.2.9. aizņēmēja saistību apjoms;

14.2.10. aizņēmēja saistību valūtas kods;

14.2.11. aizņēmēju skaits;

14.2.12. aizņēmēja galvinieku skaits;

14.2.13. procentu likmes veids;

14.2.14. norāde par sindicēto kredītu;

14.2.15. norāde par trasta kredītu;

14.2.16. zaudējumu apjoms;

14.2.17. nodrošinājuma veids;

14.2.18. nodrošinājuma vērtība;

14.2.19. nodrošinājuma valūtas kods;

14.2.20. aizņēmēja saistību identifikators;

14.2.21. aizņēmēja saistību ievadīšanas vai sagatavošanas datums un laiks;

14.2.22. ziņu par aizņēmēja saistībām sniedzējs;

14.2.23. ziņu par aizņēmēja saistībām sniedzēja pilnvarotā persona.

15. Ziņas par aizņēmēja saistību atlikumu ir šādas:

15.1. aizņēmēja saistību atlikuma apjoms;

15.2. aizņēmēja saistību atlikuma valūtas kods;

15.3. aizņēmēja saistību klasifikācijas grupa;

15.4. uzkrājumi kredīta pamatsummai;

15.5. uzkrājumu kredīta pamatsummai valūtas kods;

15.6. aizņēmēja saistību kvalitātes vērtējuma veids;

15.7. kavējuma periods;

15.8. aizņēmēja saistību kavētā pamatsumma;

15.9. aizņēmēja saistību kavētās pamatsummas valūtas kods;

15.10. kavētā procentu summa;

15.11. kavētās procentu summas valūtas kods;

15.12. kalendārais ceturksnis.

16. Parādnieka informācija ir šāda:

16.1. maksājuma kavējuma datums;

16.2. kavētā maksājuma izpildes datums;

16.3. Kredītiestāžu likuma 73. panta prasību pārkāpuma datums;

16.4. Kredītiestāžu likuma 73. panta prasību pārkāpuma veids;

16.5. cita būtiska līguma pārkāpuma datums;

16.6. cita būtiska līguma pārkāpuma apraksts;

16.7. parādnieka informācijas identifikators;

16.8. parādnieka informācijas ievadīšanas vai sagatavošanas datums un laiks;

16.9. parādnieka informācijas sniedzējs;

16.10. parādnieka informācijas sniedzēja pilnvarotā persona.

17. Informācija par labotajām vai anulētajām ziņām ir šāda:

17.1. ziņu labošanas vai anulēšanas datums;

17.2. ziņu labošanas vai anulēšanas laiks;

17.3. ziņu labotājs vai anulētājs;

17.4. ziņu labotāja vai anulētāja pilnvarotā persona.

18. Informācija par ziņu pieprasījumiem ir šāda:

18.1. ziņu pieprasījuma datums;

18.2. ziņu pieprasījuma laiks;

18.3. ziņu pieprasītājs;

18.4. ziņu pieprasītāja pilnvarotā persona.

19. Latvijas Banka nevāc, neuzkrāj un neglabā Kredītu reģistrā:

19.1. ziņas par aizņēmēju, aizņēmēja galvinieku, viņa saistībām un to izpildes gaitu, kas izriet no aizdevuma līguma vai galvojuma līguma, kuru dalībnieka vārdā noslēgusi tā filiāle, kas reģistrēta ārpus Latvijas Republikas;

19.2. ziņas par centrālajām valdībām, centrālajām bankām un kredītiestādēm, to saistībām un saistību izpildes gaitu.

3. Ziņas par aizņēmēju un aizņēmēja galvinieku
3.1. Personas kods

20. Ziņu "Personas kods" sniedz, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks ir fiziskā persona.

21. Sniedzot ziņu "Personas kods" par fizisko personu, kura ir rezidents saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kas nosaka monetāro finanšu iestāžu mēneša bilances pārskata sagatavošanas kārtību (tālāk tekstā – rezidents), norāda personas kodu, ko piešķīrusi Latvijas Republikas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Sniedzot ziņu "Personas kods" par fizisko personu, kura ir nerezidents saskaņā ar minētajiem Latvijas Bankas noteikumiem (tālāk tekstā – nerezidents), norāda personas kodu, ko piešķīrusi ieceļošanai Latvijas Republikā derīgā ceļošanas dokumenta izdevējvalsts kompetentā institūcija. Ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks ir fiziskā persona nerezidents, kas neieceļo Latvijas Republikā, norāda personas kodu, ko piešķīrusi personu apliecinošā dokumenta izdevējvalsts kompetentā institūcija.

3.2. Ieceļošanai Latvijas Republikā derīga ceļošanas dokumenta numurs

22. Ziņu "Ieceļošanai Latvijas Republikā derīga ceļošanas dokumenta numurs" sniedz, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks ir fiziskā persona nerezidents.

23. Sniedzot ziņu "Ieceļošanai Latvijas Republikā derīga ceļošanas dokumenta numurs", norāda ieceļošanai Latvijas Republikā derīgā ceļošanas dokumenta numuru. Ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks ir fiziskā persona nerezidents, kas neieceļo Latvijas Republikā, norāda personu apliecinošā dokumenta numuru.

3.3. Ieceļošanai Latvijas Republikā derīga ceļošanas dokumenta izdevējvalsts kods

24. Ziņu "Ieceļošanai Latvijas Republikā derīga ceļošanas dokumenta izdevējvalsts kods" sniedz, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks ir fiziskā persona nerezidents.

25. Sniedzot ziņu "Ieceļošanai Latvijas Republikā derīga ceļošanas dokumenta izdevējvalsts kods", norāda ieceļošanai Latvijas Republikā derīgā ceļošanas dokumenta izdevējvalsts kodu saskaņā ar standartu ISO 3166 "Valstu un to teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi" (tālāk tekstā – standarts ISO 3166). Ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks ir fiziskā persona nerezidents, kas neieceļo Latvijas Republikā, norāda personu apliecinošā dokumenta izdevējvalsts kodu saskaņā ar standartu ISO 3166.

3.4. Dzimšanas datums

26. Ziņu "Dzimšanas datums" sniedz, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks ir fiziskā persona nerezidents.

3.5. Vienotās reģistrācijas numurs

27. Ziņu "Vienotās reģistrācijas numurs" sniedz, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks ir juridiskā persona rezidents.

3.6. Reģistrācijas valsts kods

28. Ziņu "Reģistrācijas valsts kods" sniedz, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks ir juridiskā persona nerezidents.

29. Sniedzot ziņu "Reģistrācijas valsts kods", norāda valsts kodu saskaņā ar standartu ISO 3166.

3.7. Reģistrācijas numurs

30. Ziņu "Reģistrācijas numurs" sniedz, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks ir juridiskā persona nerezidents.

3.8. Reģistrācijas datums

31. Ziņu "Reģistrācijas datums" sniedz, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks ir juridiskā persona nerezidents.

3.9. Vārds un uzvārds

32. Ziņu "Vārds un uzvārds" sniedz, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks ir fiziskā persona.

3.10. Nosaukums

33. Ziņu "Nosaukums" sniedz, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks ir juridiskā persona. Ja aizņēmējs ir ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, kas ņem aizņēmumu uz ieguldījumu fonda rēķina, ziņā "Nosaukums" ietver gan ieguldījumu pārvaldes sabiedrības nosaukumu, gan ieguldījumu fonda nosaukumu un kā šo nosaukumu īpašu atdalīšanas zīmi norāda simbolus "%%" (Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība 'XX' %% Atvērtais ieguldījumu fonds 'XX fonds').

3.11. Juridiskā adrese

34. Ziņu "Juridiskā adrese" sniedz, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks ir juridiskā persona nerezidents.

3.12. Ienākumu apjoms

35. Ziņu "Ienākumu apjoms" sniedz, ja dalībnieks pieprasījis aizņēmējam Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par aizņēmēja ienākumiem vai satura ziņā līdzvērtīgu citas valsts nodokļu administrācijas izziņu vai ja dalībnieks ieguvis publiski pieejamo informāciju par aizņēmēja, kas ir valsts amatpersona, ienākumiem saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 8. panta piektās daļas 1. punktu.

36. Sniedzot ziņu "Ienākumu apjoms", norāda Valsts ieņēmumu dienesta izziņā par aizņēmēja ienākumiem, satura ziņā līdzvērtīgajā citas valsts nodokļu administrācijas izziņā vai valsts amatpersonas deklarācijā norādītos aizņēmēja ienākumus iepriekšējā taksācijas gadā pirms aizdevuma līguma noslēgšanas. Ziņu "Ienākumu apjoms" sniedz latos.

3.13. Statuss

37. Sniedzot ziņu "Statuss", norāda, vai persona ir aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks.

3.14. Kategorija

38. Ziņu "Kategorija" sniedz dalībnieks, kas ir banka vai komercsabiedrība, kurai ir ciešas attiecības ar banku.

39. Ziņu "Kategorija" sniedz, ja aizņēmējs ir juridiskā persona.

40. Sniedzot ziņu "Kategorija", norāda aizņēmēja kategoriju saskaņā ar klasifikatoru (1. pielikums).

4. Ziņas par aizņēmēja un aizņēmēja galvinieka saistībām
4.1. Aizņēmēja saistību veids

41. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību veids", norāda aizņēmēja saistību veidu saskaņā ar klasifikatoru (2. pielikums).

4.2. Tautsaimniecības nozare

42. Ziņu "Tautsaimniecības nozare" sniedz dalībnieks, kas ir banka vai komercsabiedrība, kurai ir ciešas attiecības ar banku.

43. Ziņu "Tautsaimniecības nozare" sniedz, ja aizņēmējs ir juridiskā persona rezidents, kas nav pašvaldība vai privātpersonas (fiziskās personas vai privāto tiesību juridiskās personas) apkalpojošā bezpeļņas institūcija.

44. Ja aizņēmēja saistību beigu datums nav vairāk kā par vienu gadu vēlāks par aizņēmēja saistību sākuma datumu, sniedzot ziņu "Tautsaimniecības nozare", norāda aizņēmēja pastāvīgo saimnieciskās darbības tautsaimniecības nozari saskaņā ar klasifikatoru (3. pielikums), ko nosaka saskaņā ar NACE 2. red. nomenklatūru, kura noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1893/2006 (2006. gada 20. decembris), ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (tālāk tekstā – NACE 2. red. nomenklatūra).

45. Ja aizņēmēja saistību beigu datums ir vairāk nekā par vienu gadu vēlāks par aizņēmēja saistību sākuma datumu, sniedzot ziņu "Tautsaimniecības nozare", norāda tautsaimniecības nozari, kuras attīstībai aizņēmējs uzņēmies aizņēmēja saistības, saskaņā ar klasifikatoru (3. pielikums), ko nosaka saskaņā ar NACE 2. red. nomenklatūru.

4.3. Aizņēmēja saistību sākuma datums

46. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību sākuma datums", norāda aizdevuma līguma spēkā stāšanās datumu (aizdevuma līguma noslēgšanas datumu vai aizdevuma līgumā noteikto aizdevuma līguma spēkā stāšanās datumu).

4.4. Aizņēmēja saistību beigu datums

47. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību beigu datums", norāda aizdevuma līgumā noteikto aizņēmēja saistību izpildes datumu. Ja aizņēmēja saistībām nav noteikts izpildes datums (uz pieprasījumu izpildāmas saistības), ziņu "Aizņēmēja saistību beigu datums" nenorāda. Ja aizņēmēja saistības izbeidzas pirms aizdevuma līgumā noteiktā datuma, norāda aizņēmēja saistību faktisko izbeigšanās datumu.

4.5. Individuālā aizņēmēja saistību sākuma datums

48. Sniedzot ziņu "Individuālā aizņēmēja saistību sākuma datums", norāda aizdevuma līguma spēkā stāšanās datumu (aizdevuma līguma noslēgšanas datumu vai aizdevuma līgumā noteikto aizdevuma līguma spēkā stāšanās datumu), ja tas atšķiras no solidāro aizņēmēju saistību sākuma datuma. Ja aizņēmējs ir solidārais aizņēmējs vairākus laika periodus vienu aizņēmēja saistību ietvaros, ziņu "Individuālā aizņēmēja saistību sākuma datums" norāda atbilstoši šā aizņēmēja saistību spēkā stāšanās datumiem.

4.6. Individuālā aizņēmēja saistību beigu datums

49. Sniedzot ziņu "Individuālā aizņēmēja saistību beigu datums", norāda aizdevuma līgumā noteikto aizņēmēja saistību izpildes datumu vai aizņēmēja saistību faktisko izbeigšanās datumu, ja tas atšķiras no solidāro aizņēmēju saistību beigu datuma. Ja aizņēmējs ir solidārais aizņēmējs vairākus laika periodus vienu aizņēmēja saistību ietvaros, ziņu "Individuālā aizņēmēja saistību beigu datums" norāda atbilstoši šā aizņēmēja saistību beigu datumiem.

4.7. Aizņēmēja saistību apjoms

50. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību apjoms", norāda aizdevuma līgumā noteikto aizņēmēja saistību apjomu (norēķinu karšu kredītam – kredīta limita summu, hipotēku kredītam vai finanšu līzingam – kredīta pamatsummu, operatīvajam līzingam – nomas maksājumu kopsummu, kredītam pret klienta prasījuma tiesībām (faktoringam) – faktoringa limita summu u.tml.). Ja izsniegts sindicētais kredīts, sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību apjoms", norāda tās sindicētā kredīta daļas apjomu, kuru izsniedzis dalībnieks.

4.8. Aizņēmēja saistību valūtas kods

51. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību valūtas kods", norāda valūtu saskaņā ar standartu ISO 4217 "Valūtu un resursu kodi" (tālāk tekstā – standarts ISO 4217).

4.9. Aizņēmēju skaits

52. Ziņa "Aizņēmēju skaits" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks sniedz ziņas par aizņēmēju un aizņēmēja saistībām.

53. Kā ziņu "Aizņēmēju skaits" norāda to aizņēmēju skaitu, kuri solidāri atbild par aizņēmēja saistībām.

4.10. Aizņēmēja galvinieku skaits

54. Ziņa "Aizņēmēja galvinieku skaits" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks sniedz ziņas par aizņēmēja galvinieku un aizņēmēja galvinieka saistībām.

55. Kā ziņu "Aizņēmēja galvinieku skaits" norāda to aizņēmēja galvinieku skaitu, kuriem ir spēkā esošs galvojums aizņēmēja saistībām.

4.11. Procentu likmes veids

56. Sniedzot ziņu "Procentu likmes veids", norāda, vai aizdevuma līgumā noteikta fiksētā vai mainīgā procentu likme.

4.12. Norāde par sindicēto kredītu

57. Ziņu "Norāde par sindicēto kredītu" sniedz, ja dalībnieks izsniedzis aizņēmējam sindicēto kredītu.

4.13. Norāde par trasta kredītu

58. Ziņu "Norāde par trasta kredītu" sniedz, ja dalībnieks izsniedzis aizņēmējam aizdevumu savā vārdā, bet citas personas labā.

4.14. Zaudējumu apjoms

59. Ziņu "Zaudējumu apjoms" sniedz, ja dalībnieks noraksta aizņēmēja saistības, izslēdzot tās no savas bilances.

60. Ziņu "Zaudējumu apjoms" sniedz latos.

4.15. Nodrošinājuma veids

61. Ziņu "Nodrošinājuma veids" sniedz dalībnieks, kas ir banka, komercsabiedrība, kurai ir ciešas attiecības ar banku, vai krājaizdevu sabiedrība.

62. Sniedzot ziņu "Nodrošinājuma veids", norāda katra aizdevuma līgumā noteiktā nodrošinājuma veidu saskaņā ar klasifikatoru (4. pielikums). Ja aizdevuma līgumā nav noteikts aizņēmēja saistību nodrošinājums, sniedzot ziņu "Nodrošinājuma veids", norāda, ka aizņēmēja saistībām nav nodrošinājuma.

4.16. Nodrošinājuma vērtība

63. Ziņu "Nodrošinājuma vērtība" sniedz dalībnieks, kas ir banka, komercsabiedrība, kurai ir ciešas attiecības ar banku, vai krājaizdevu sabiedrība.

64. Ziņu "Nodrošinājuma vērtība" sniedz, ja aizdevuma līgumā noteikts viens vai vairāki aizņēmēja saistību nodrošinājumi. Ja nodrošinājuma vērtību bieži pārvērtē, t.sk. aizdevumiem ar vērtspapīra ķīlu u.tml., ziņu "Nodrošinājuma vērtība" labo ne biežāk kā vienu reizi ceturksnī.

65. Sniedzot ziņu "Nodrošinājuma vērtība", norāda katra aizdevuma līgumā noteiktā aizņēmēja saistību nodrošinājuma patieso vērtību. Ja ar vienu nodrošinājumu nodrošinātas vairākas aizņēmēja saistības, norāda to nodrošinājuma patiesās vērtības daļu, kura saskaņā ar dalībnieka lēmumu nodrošina konkrētās aizņēmēja saistības. Ja izsniegts sindicētais kredīts un dalībnieka izsniegtajai sindicētā kredīta daļai noteiktais nodrošinājums ir kāda nodrošinājuma daļa, sniedzot ziņu "Nodrošinājuma vērtība", norāda šīs nodrošinājuma daļas patieso vērtību.

4.17. Nodrošinājuma valūtas kods

66. Ziņu "Nodrošinājuma valūtas kods" sniedz dalībnieks, kas ir banka, komercsabiedrība, kurai ir ciešas attiecības ar banku, vai krājaizdevu sabiedrība.

67. Ziņu "Nodrošinājuma valūtas kods" sniedz, ja aizdevuma līgumā noteikts viens vai vairāki aizņēmēja saistību nodrošinājumi.

68. Sniedzot ziņu "Nodrošinājuma valūtas kods", norāda valūtu saskaņā ar standartu ISO 4217.

4.18. Aizņēmēja saistību identifikators

69. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību identifikators", dalībnieks patstāvīgi piešķir aizņēmēja saistībām unikālu simbolu virkni (ne vairāk kā 35 simboli), ar kuru ziņas par aizņēmēja saistībām var identificēt starp citām šā dalībnieka sniegtajām Kredītu reģistrā esošajām ziņām par šā dalībnieka aizņēmēju vai aizņēmēju galvinieku saistībām.

4.19. Aizņēmēja saistību ievadīšanas vai sagatavošanas datums un laiks

70. Ziņa "Aizņēmēja saistību ievadīšanas vai sagatavošanas datums un laiks" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks sniedz ziņu par aizņēmēja saistībām.

71. Kā ziņu "Aizņēmēja saistību ievadīšanas vai sagatavošanas datums un laiks" norāda datumu un laiku, kurā ziņu par aizņēmēja saistībām reģistrē Kredītu reģistrā.

4.20. Ziņu par aizņēmēja saistībām sniedzējs

72. Ziņa "Ziņu par aizņēmēja saistībām sniedzējs" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks sniedz ziņu par aizņēmēja saistībām.

73. Kā ziņu "Ziņu par aizņēmēja saistībām sniedzējs" norāda tā dalībnieka nosaukumu, kurš sniedz ziņu par aizņēmēja saistībām.

4.21. Ziņu par aizņēmēja saistībām sniedzēja pilnvarotā persona

74. Ziņa "Ziņu par aizņēmēja saistībām sniedzēja pilnvarotā persona" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks sniedz ziņu par aizņēmēja saistībām.

75. Kā ziņu "Ziņu par aizņēmēja saistībām sniedzēja pilnvarotā persona" norāda tās fiziskās personas vārdu un uzvārdu, kura dalībnieka vārdā sniedz Latvijas Bankai ziņas par aizņēmēja saistībām saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā notiek elektroniskā informācijas apmaiņa ar Latvijas Banku.

4.22. Aizņēmēja galvinieka saistību sākuma datums

76. Ziņu "Aizņēmēja galvinieka saistību sākuma datums" sniedz, ja aizņēmēja galvinieka saistību sākuma datums atšķiras no aizņēmēja saistību sākuma datuma.

77. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja galvinieka saistību sākuma datums", norāda galvojuma līguma spēkā stāšanās datumu (galvojuma līguma noslēgšanas datumu vai galvojuma līgumā noteikto galvojuma līguma spēkā stāšanās datumu). Ja aizņēmēja galvinieks ir aizņēmēja galvinieks vairākus laika periodus vienu aizņēmēja galvinieka saistību ietvaros, ziņu "Aizņēmēja galvinieka saistību sākuma datums" norāda atbilstoši šā aizņēmēja galvinieka saistību sākuma datumiem.

4.23. Aizņēmēja galvinieka saistību beigu datums

78. Ziņu "Aizņēmēja galvinieka saistību beigu datums" sniedz, ja aizņēmēja galvinieka saistību beigu datums atšķiras no aizņēmēja saistību beigu datuma.

79. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja galvinieka saistību beigu datums", norāda galvojuma līgumā noteikto datumu, kurā aizņēmēja galvinieka saistības izbeidzas. Ja aizņēmēja galvinieka saistības izbeidzas pirms galvojuma līgumā noteiktā datuma, norāda aizņēmēja galvinieka saistību faktisko izbeigšanās datumu. Ja aizņēmēja galvinieks ir aizņēmēja galvinieks vairākus laika periodus vienu aizņēmēja galvinieka saistību ietvaros, ziņu "Aizņēmēja galvinieka saistību beigu datums" norāda atbilstoši šā aizņēmēja galvinieka saistību beigu datumiem.

4.24. Aizņēmēja galvinieka saistību apjoms

80. Ziņu "Aizņēmēja galvinieka saistību apjoms" sniedz, ja aizņēmēja galvinieks galvo par daļu no aizņēmēja saistību apjoma.

81. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja galvinieka saistību apjoms", norāda galvojuma līgumā noteikto aizņēmēja galvinieka saistību apjomu.

4.25. Aizņēmēja galvinieka saistību valūtas kods

82. Ziņu "Aizņēmēja galvinieka saistību valūtas kods" sniedz, ja aizņēmēja galvinieks galvo par daļu no aizņēmēja saistību apjoma.

83. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja galvinieka saistību valūtas kods", norāda valūtu saskaņā ar standartu ISO 4217.

5. Ziņas par aizņēmēja saistību atlikumu
5.1. Aizņēmēja saistību atlikuma apjoms

84. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību atlikuma apjoms", norāda dalībnieka bilancē pārskata perioda (kalendārā ceturkšņa) beigās spēkā esošo aizņēmēja saistību atlikuma apjomu (norēķinu karšu kredītam – faktiski izmaksātā kredīta apjomu, hipotēku kredītam vai finanšu līzingam – atlikušo kredīta pamatsummu, operatīvajam līzingam – nomas maksājumu kopsummas atlikumu, kredītam pret klienta prasījuma tiesībām (faktoringam) – faktiski izmaksāto kredītu u.tml.).

5.2. Aizņēmēja saistību atlikuma valūtas kods

85. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību atlikuma valūtas kods", norāda valūtu saskaņā ar standartu ISO 4217.

5.3. Aizņēmēja saistību klasifikācijas grupa

86. Ziņu "Aizņēmēja saistību klasifikācijas grupa" sniedz dalībnieks, kas ir krājaizdevu sabiedrība.

87. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību klasifikācijas grupa", norāda aizņēmēja saistību klasifikācijas grupas kodu saskaņā ar klasifikatoru (5. pielikums). Aizņēmēja saistību klasifikācijas grupu nosaka saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem par aktīvu novērtēšanu.

5.4. Uzkrājumi kredīta pamatsummai

88. Ziņu "Uzkrājumi kredīta pamatsummai" sniedz dalībnieks, kas ir banka, Latvijas Republikā reģistrētas bankas meitas sabiedrība, kura reģistrēta Latvijas Republikā, vai krājaizdevu sabiedrība.

89. Sniedzot ziņu "Uzkrājumi kredīta pamatsummai", norāda uzkrājumu apjomu, kas izveidoti aizņēmēja saistību kredīta pamatsummai saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem par aktīvu novērtēšanu. Ja nevar nodalīt uzkrājumus kredīta pamatsummai un procentu summai atsevišķi, kā ziņu "Uzkrājumi kredīta pamatsummai" norāda kopējo uzkrājumu apjomu.

90. Sniedzot ziņu "Uzkrājumi kredīta pamatsummai", uzkrājumus, kas izveidoti aizņēmēju saistībām, kuras novērtēšanas nolūkiem apvienotas grupās ar līdzīgiem riska parametriem un novērtētas saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem par aktīvu kvalitātes novērtēšanu un uzkrājumu veidošanu, banka norāda katrām aizņēmēja saistībām atsevišķi. Lai noteiktu uzkrājumus katrām grupā iekļautajām aizņēmēja saistībām, aizņēmēja saistību grupai izveidoto uzkrājumu kopējo apjomu sadala proporcionāli katru aizņēmēja saistību atlikumam.

5.5. Uzkrājumu kredīta pamatsummai valūtas kods

91. Ziņu "Uzkrājumu kredīta pamatsummai valūtas kods" sniedz dalībnieks, kas ir banka, Latvijas Republikā reģistrētas bankas meitas sabiedrība, kura reģistrēta Latvijas Republikā, vai krājaizdevu sabiedrība.

92. Sniedzot ziņu "Uzkrājumu kredīta pamatsummai valūtas kods", norāda valūtu saskaņā ar standartu ISO 4217.

5.6. Aizņēmēja saistību kvalitātes vērtējuma veids

93. Ziņu "Aizņēmēja saistību kvalitātes vērtējuma veids" sniedz dalībnieks, kas ir banka, Latvijas Republikā reģistrētas bankas meitas sabiedrība, kura reģistrēta Latvijas Republikā, vai krājaizdevu sabiedrība.

94. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību kvalitātes vērtējuma veids", norāda, vai aizņēmēja saistību kvalitāte vērtēta individuāli vai kredītu grupā, ko nosaka saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem par aktīvu novērtēšanu.

5.7. Kavējuma periods

95. Ziņu "Kavējuma periods" sniedz dalībnieks, kas ir banka, komercsabiedrība, kurai ir ciešas attiecības ar banku, vai krājaizdevu sabiedrība.

96. Ziņu "Kavējuma periods" sniedz, ja aizņēmēja saistības ir bilancē pārskata perioda (kalendārā ceturkšņa) pēdējās dienas beigās un saskaņā ar aizdevuma līgumu tās uzskatāmas par kavētām.

97. Sniedzot ziņu "Kavējuma periods", norāda kavējuma dienu skaitu.

5.8. Aizņēmēja saistību kavētā pamatsumma

98. Ziņu "Aizņēmēja saistību kavētā pamatsumma" sniedz dalībnieks, kas ir banka, komercsabiedrība, kurai ir ciešas attiecības ar banku, vai krājaizdevu sabiedrība.

99. Ziņu "Aizņēmēja saistību kavētā pamatsumma" sniedz, ja saskaņā ar aizdevuma līgumu, kas ir spēkā bilancē pārskata perioda (kalendārā ceturkšņa) pēdējās dienas beigās, kavēts pamatsummas maksājums. Ja nevar nodalīt aizņēmēja saistību kavēto pamatsummu no kavētās procentu summas, kā ziņu "Aizņēmēja saistību kavētā pamatsumma" norāda kavēto aizņēmēja saistību kopējo summu.

5.9. Aizņēmēja saistību kavētās pamatsummas valūtas kods

100. Ziņu "Aizņēmēja saistību kavētās pamatsummas valūtas kods" sniedz dalībnieks, kas ir banka, komercsabiedrība, kurai ir ciešas attiecības ar banku, vai krājaizdevu sabiedrība.

101. Ziņu "Aizņēmēja saistību kavētās pamatsummas valūtas kods" sniedz, ja saskaņā ar aizdevuma līgumu, kas ir spēkā bilancē pārskata perioda (kalendārā ceturkšņa) pēdējās dienas beigās, kavēts pamatsummas maksājums.

102. Sniedzot ziņu "Aizņēmēja saistību kavētās pamatsummas valūtas kods", norāda valūtu saskaņā ar standartu ISO 4217.

5.10. Kavētā procentu summa

103. Ziņu "Kavētā procentu summa" sniedz dalībnieks, kas ir banka, komercsabiedrība, kurai ir ciešas attiecības ar banku, vai krājaizdevu sabiedrība.

104. Ziņu "Kavētā procentu summa" sniedz, ja saskaņā ar aizdevuma līgumu, kas ir spēkā bilancē pārskata perioda (kalendārā ceturkšņa) pēdējās dienas beigās, kavēts procentu summas maksājums un kavēto procentu summu var nodalīt no kavētās aizņēmēja saistību pamatsummas.

5.11. Kavētās procentu summas valūtas kods

105. Ziņu "Kavētās procentu summas valūtas kods" sniedz dalībnieks, kas ir banka, komercsabiedrība, kurai ir ciešas attiecības ar banku, vai krājaizdevu sabiedrība.

106. Ziņu "Kavētās procentu summas valūtas kods" sniedz, ja saskaņā ar aizdevuma līgumu, kas ir spēkā bilancē pārskata perioda (kalendārā ceturkšņa) pēdējās dienas beigās, kavēts procentu summas maksājums un kavēto procentu summu var nodalīt no kavētās aizņēmēja saistību pamatsummas.

107. Sniedzot ziņu "Kavētās procentu summas valūtas kods", norāda valūtu saskaņā ar standartu ISO 4217.

5.12. Kalendārais ceturksnis

108. Sniedzot ziņu "Kalendārais ceturksnis", ar arābu cipariem norāda gadskaitli un ceturkšņa kārtas numuru.

6. Parādnieka informācija
6.1. Maksājuma kavējuma datums

109. Ziņu "Maksājuma kavējuma datums" sniedz šādos gadījumos:

109.1. aizņēmējs kavē aizdevuma līgumā noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendāro dienu un visu aizņēmēja kavēto maksājumu summa, t.sk. kavējuma procenti un līgumsods, sasniedz 100 latu vai šīs naudas summas ekvivalentu ārvalstu valūtā;

109.2. aizņēmēja galvinieks kavē galvojuma līgumā noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendāro dienu un visu aizņēmēja galvinieka kavēto maksājumu summa, t.sk. kavējuma procenti un līgumsods, sasniedz 100 latu vai šīs naudas summas ekvivalentu ārvalstu valūtā.

110. Sniedzot ziņu "Maksājuma kavējuma datums", norāda datumu, no kura aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks kavē aizdevuma līgumā vai galvojuma līgumā noteikto maksājumu (ziņu "Maksājuma kavējuma datums" nesniedz atkārtoti, kamēr nav sniegta ziņa "Kavētā maksājuma izpildes datums").

6.2. Kavētā maksājuma izpildes datums

111. Ziņu "Kavētā maksājuma izpildes datums" sniedz pēc ziņas "Maksājuma kavējuma datums" sniegšanas šādos gadījumos:

111.1. samaksāti visi kavētie aizdevuma līgumā noteiktie maksājumi;

111.2. samaksāti visi kavētie galvojuma līgumā noteiktie maksājumi.

112. Sniedzot ziņu "Kavētā maksājuma izpildes datums", norāda datumu, kurā pilnībā samaksāti visi kavētie aizdevuma līgumā vai galvojuma līgumā noteiktie maksājumi.

6.3. Kredītiestāžu likuma 73. panta prasību pārkāpuma datums

113. Ziņu "Kredītiestāžu likuma 73. panta prasību pārkāpuma datums" sniedz dalībnieks, kas ir banka.

114. Ziņu "Kredītiestāžu likuma 73. panta prasību pārkāpuma datums" sniedz, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks pārkāpis Kredītiestāžu likuma 73. panta prasību.

115. Sniedzot ziņu "Kredītiestāžu likuma 73. panta prasību pārkāpuma datums", norāda datumu, kad aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks pārkāpis Kredītiestāžu likuma 73. panta prasību.

6.4. Kredītiestāžu likuma 73. panta prasību pārkāpuma veids

116. Ziņu "Kredītiestāžu likuma 73. panta prasību pārkāpuma veids" sniedz dalībnieks, kas ir banka.

117. Ziņu "Kredītiestāžu likuma 73. panta prasību pārkāpuma datums" sniedz, ja aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks pārkāpis Kredītiestāžu likuma 73. panta prasību.

118. Sniedzot ziņu "Kredītiestāžu likuma 73. panta prasību pārkāpuma veids", norāda pārkāpto Kredītiestāžu likuma 73. panta prasību saskaņā ar klasifikatoru (6. pielikums).

6.5. Cita būtiska līguma pārkāpuma datums

119. Ziņu "Cita būtiska līguma pārkāpuma datums" sniedz šādos gadījumos:

119.1. aizņēmējs pārkāpis citu, pēc dalībnieka vērtējuma, būtisku aizdevuma līguma prasību, t.sk. dalībnieks atsavinājis ķīlas priekšmetu, saistības izpildījis aizņēmēja galvinieks u.tml.;

119.2. aizņēmēja galvinieks pārkāpis citu, pēc dalībnieka vērtējuma, būtisku galvojuma līguma prasību, t.sk. dalībnieks atsavinājis ķīlas priekšmetu u.tml.

120. Sniedzot ziņu "Cita būtiska līguma pārkāpuma datums", norāda datumu, kurā aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks pārkāpis citu, pēc dalībnieka vērtējuma, būtisku aizdevuma līguma vai galvojuma līguma prasību.

6.6. Cita būtiska līguma pārkāpuma apraksts

121. Ziņu "Cita būtiska līguma pārkāpuma apraksts" sniedz šādos gadījumos:

121.1. aizņēmējs pārkāpis citu, pēc dalībnieka vērtējuma, būtisku aizdevuma līguma prasību, t.sk. dalībnieks atsavinājis ķīlas priekšmetu, saistības izpildījis aizņēmēja galvinieks u.tml.;

121.2. aizņēmēja galvinieks pārkāpis citu, pēc dalībnieka vērtējuma, būtisku galvojuma līguma prasību, t.sk. dalībnieks atsavinājis ķīlas priekšmetu u.tml.

122. Sniedzot ziņu "Cita būtiska līguma pārkāpuma apraksts", norāda, kāda aizdevuma līguma vai galvojuma līguma prasība pārkāpta.

6.7. Parādnieka informācijas identifikators

123. Ja sniedz parādnieka informāciju par aizņēmēju vai aizņēmēja galvinieku, sniedzot ziņu "Parādnieka informācijas identifikators", dalībnieks patstāvīgi piešķir parādnieka informācijai unikālu simbolu virkni (ne vairāk kā 16 simbolu), kas parādnieka informāciju vienu aizņēmēja un aizņēmēja galvinieka saistību ietvaros ļauj identificēt starp visām Kredītu reģistrā esošajām parādnieku informācijām šo aizņēmēja un aizņēmēja galvinieka saistību ietvaros.

6.8. Parādnieka informācijas ievadīšanas vai sagatavošanas datums un laiks

124. Ziņa "Parādnieka informācijas ievadīšanas vai sagatavošanas datums un laiks" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks sniedz parādnieka informāciju.

125. Kā ziņu "Parādnieka informācijas ievadīšanas vai sagatavošanas datums un laiks" norāda datumu un laiku, kad parādnieka informāciju reģistrē Kredītu reģistrā.

6.9. Parādnieka informācijas sniedzējs

126. Ziņa "Parādnieka informācijas sniedzējs" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks sniedz parādnieka informāciju.

127. Kā ziņu "Parādnieka informācijas sniedzējs" norāda tā dalībnieka nosaukumu, kurš sniedz parādnieka informāciju.

6.10. Parādnieka informācijas sniedzēja pilnvarotā persona

128. Ziņa "Parādnieka informācijas sniedzēja pilnvarotā persona" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks sniedz parādnieka informāciju.

129. Kā ziņu "Parādnieka informācijas sniedzēja pilnvarotā persona" norāda tās fiziskās personas vārdu un uzvārdu, kura dalībnieka vārdā sniedz Latvijas Bankai parādnieka informāciju saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā notiek elektroniskā informācijas apmaiņa ar Latvijas Banku.

7. Informācija par labotajām vai anulētajām ziņām
7.1. Ziņu labošanas vai anulēšanas datums

130. Ziņa "Ziņu labošanas vai anulēšanas datums" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks labo vai anulē Kredītu reģistrā esošo ziņu.

131. Kā ziņu "Ziņu labošanas vai anulēšanas datums" norāda datumu, kurā Kredītu reģistrā esošo ziņu labo vai anulē.

7.2. Ziņu labošanas vai anulēšanas laiks

132. Ziņa "Ziņu labošanas vai anulēšanas laiks" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks labo vai anulē Kredītu reģistrā esošo ziņu.

133. Kā ziņu "Ziņu labošanas vai anulēšanas laiks" norāda laiku, kad Kredītu reģistrā esošo ziņu labo vai anulē.

7.3. Ziņu labotājs vai anulētājs

134. Ziņa "Ziņu labotājs vai anulētājs" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks labo vai anulē Kredītu reģistrā esošo ziņu.

135. Kā ziņu "Ziņu labotājs vai anulētājs" norāda tā dalībnieka nosaukumu, kurš labo vai anulē Kredītu reģistrā esošo ziņu.

7.4. Ziņu labotāja vai anulētāja pilnvarotā persona

136. Ziņa "Ziņu labotāja vai anulētāja pilnvarotā persona" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks labo vai anulē Kredītu reģistrā esošo ziņu.

137. Kā ziņu "Ziņu labotāja vai anulētāja pilnvarotā persona" norāda tās fiziskās personas vārdu un uzvārdu, kura dalībnieka vārdā labo vai anulē Kredītu reģistrā esošo ziņu saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā notiek elektroniskā informācijas apmaiņa ar Latvijas Banku.

8. Informācija par ziņu pieprasījumiem
8.1. Ziņu pieprasījuma datums

138. Ziņa "Ziņu pieprasījuma datums" veidojas automātiski Kredītu reģistrā esošās ziņas pieprasīšanas brīdī.

139. Kā ziņu "Ziņu pieprasījuma datums" norāda datumu, kurā ziņu pieprasījumu reģistrē Kredītu reģistrā.

8.2. Ziņu pieprasījuma laiks

140. Ziņa "Ziņu pieprasījuma laiks" veidojas automātiski Kredītu reģistrā esošās ziņas pieprasīšanas brīdī.

141. Kā ziņu "Ziņu pieprasījuma laiks" norāda laiku, kad ziņu pieprasījumu reģistrē Kredītu reģistrā.

8.3. Ziņu pieprasītājs

142. Ziņa "Ziņu pieprasītājs" veidojas automātiski Kredītu reģistrā esošās ziņas pieprasīšanas brīdī.

143. Kā ziņu "Ziņu pieprasītājs" norāda pieprasītāja nosaukumu.

8.4. Ziņu pieprasītāja pilnvarotā persona

144. Ziņa "Ziņu pieprasītāja pilnvarotā persona" veidojas automātiski brīdī, kad dalībnieks vai Finanšu un kapitāla tirgus komisija pieprasa Kredītu reģistrā esošo ziņu.

145. Kā ziņu "Ziņu pieprasītāja pilnvarotā persona" norāda tās fiziskās personas vārdu un uzvārdu, kura pieprasītāja vārdā pieprasa Kredītu reģistrā esošās ziņas saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā notiek elektroniskā informācijas apmaiņa ar Latvijas Banku.

9. Ziņu sniegšana

146. Dalībnieks sniedz Latvijas Bankai ziņas par aizņēmēju un aizņēmēja saistībām, kā arī par aizņēmēja galvinieku un aizņēmēja galvinieka saistībām piecu darbadienu laikā pēc šo saistību sākuma datuma.

147. Dalībnieks sniedz Latvijas Bankai ziņas par aizņēmēja saistību atlikumu 15 darbadienu laikā pēc pārskata perioda (kalendārā ceturkšņa) beigām.

148. Dalībnieks sniedz Latvijas Bankai parādnieka informāciju šādos termiņos:

148.1. piecu darbadienu laikā pēc datuma, kurā aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks kavē aizdevuma līgumā vai galvojuma līgumā noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendāro dienu un visu aizņēmēja vai aizņēmēja galvinieka kavēto maksājumu summa, t.sk. kavējuma procenti un līgumsods, sasniedz 100 latu vai šīs naudas summas ekvivalentu ārvalstu valūtā;

148.2. piecu darbadienu laikā pēc datuma, kurā dalībnieks konstatē, ka aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks pārkāpis Kredītiestāžu likuma 73. panta prasības;

148.3. piecu darbadienu laikā pēc datuma, kurā dalībnieks konstatē, ka aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks pārkāpis citu pēc dalībnieka vērtējuma būtisku aizdevuma līguma vai galvojuma līguma prasību.

149. Dalībnieks sniedz Latvijas Bankai ziņas par kavētā maksājuma izpildi piecu darbadienu laikā pēc visu kavēto aizdevuma līgumā vai galvojuma līgumā noteikto maksājumu pilnīgas samaksas.

150. Dalībnieks sešu mēnešu laikā pēc dalībnieka statusa iegūšanas datuma sniedz Latvijas Bankai ziņas par saviem dalībnieka statusa iegūšanas datumā plkst. 00.01 esošajiem aizņēmējiem un aizņēmēju galviniekiem, viņu saistībām un to izpildes gaitu.

151. Ja dalībnieks zaudē dalībnieka statusu, dalībnieks nekavējoties sniedz Latvijas Bankai ziņas par aizņēmēju un aizņēmēja galvinieku saistību izpildi un kā saistību izpildes datumu norāda dalībnieka statusa zaudēšanas datumu.

10. Ziņu sniegšana tiesību un saistību vai prasījumu pārņemšanas gadījumā

152. Ja dalībnieks pilnībā pārņem tiesību subjekta, kas sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, bet nav dalībnieks, tiesības un saistības vai prasījumus, dalībnieks sešu mēnešu laikā pēc šā tiesību subjekta tiesību un saistību vai prasījumu pārņemšanas datuma sniedz Latvijas Bankai ziņas par šā tiesību subjekta tiesību un saistību vai prasījumu pārņemšanas datumā plkst. 00.01 esošajiem aizņēmējiem un aizņēmēju galviniekiem, viņu saistībām un to izpildes gaitu.

153. Ja dalībnieks pārņem atsevišķas tiesību subjekta, kas sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, bet nav dalībnieks, tiesības un saistības vai atsevišķu tā prasījumu, dalībnieks sniedz Latvijas Bankai ziņas par šo aizņēmēju vai aizņēmēja galvinieku, viņa saistībām un to izpildes gaitu piecu darbadienu laikā pēc šo tiesību un saistību vai prasījuma pārņemšanas datuma. Ja dalībnieks pārņēmis lielu skaitu tiesību un saistību vai prasījumu, Latvijas Banka pēc dalībnieka lūguma var pagarināt ziņu par šiem aizņēmējiem, aizņēmēju galviniekiem, viņu saistībām un to izpildes gaitu sniegšanas termiņu līdz sešiem mēnešiem.

154. Ja dalībnieks pārņem tāda tiesību subjekta tiesības un saistības vai prasījumu, kas sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, bet nav dalībnieks, dalībnieks sniedz parādnieka informāciju šādos gadījumos:

154.1. aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks kavē aizdevuma līgumā vai galvojuma līgumā noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendāro dienu, skaitot no šo tiesību un saistību vai prasījuma pārņemšanas datuma, un visu aizņēmēja vai aizņēmēja galvinieka kavēto maksājumu summa, t.sk. kavējuma procenti un līgumsods, sasniedz 100 latu vai šīs naudas ekvivalentu ārvalstu valūtā;

154.2. dalībnieks konstatē, ka aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks pārkāpis Kredītiestāžu likuma 73. panta prasību, pēc šo tiesību un saistību vai prasījuma pārņemšanas datuma;

154.3. dalībnieks konstatē, ka aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks pārkāpis citu, pēc dalībnieka vērtējuma, būtisku aizdevuma līguma vai galvojuma līguma prasību, pēc šo tiesību un saistību vai prasījuma pārņemšanas datuma.

155. Ja dalībnieks pārņem tāda tiesību subjekta tiesības un saistības vai prasījumu, kas sniedz ar kredītrisku saistītus finanšu pakalpojumus, bet nav dalībnieks, dalībnieks pārņemtajām tiesībām un saistībām vai prasījumam ziņas par aizņēmēja saistību atlikumu attiecībā uz kavējumu periodu arī skaita no šo tiesību un saistību vai prasījuma pārņemšanas datuma.

156. Ja dalībnieks pārņem cita dalībnieka tiesības un saistības vai prasījumu, katrs dalībnieks informē par to Latvijas Banku ne vēlāk kā 10 darbadienu laikā pēc šo tiesību un saistību vai prasījuma pārņemšanas datuma. Latvijas Banka nekavējoties kā ziņu sniedzēju reģistrē dalībnieku, kurš pārņem šīs tiesības un saistības vai prasījumu. Ja dalībnieks, kurš pārņem tiesības un saistības vai prasījumu, iesniedz Latvijas Bankai pieprasījumu, kurš noformēts ar Latvijas Banku saskaņotā elektroniskā formātā, Latvijas Banka Kredītu reģistrā maina arī šo aizņēmēja saistību identifikatorus un parādnieka informācijas identifikatorus.

157. Ja dalībnieks nodod tiesības un saistības vai prasījumu tiesību subjektam, kas nav dalībnieks, dalībnieks piecu darbadienu laikā pēc šo tiesību un saistību vai prasījuma nodošanas datuma sniedz Latvijas Bankai ziņas par šo aizņēmēja vai aizņēmēja galvinieka saistību izpildi un kā saistību izpildes datumu norāda tiesību un saistību vai prasījuma nodošanas datumu.

11. Ziņu labošana un anulēšana

158. Dalībnieks var labot visas Kredītu reģistrā esošās ziņas, izņemot šo noteikumu 14.1.18., 14.2.20. un 16.7. apakšpunktā minētās ziņas. Ja Kredītu reģistrā esošā šo noteikumu 14.1.18., 14.2.20. vai 16.7. apakšpunktā minētā ziņa mainās vai ir kļūdaina, dalībnieks to anulē.

159. Dalībnieks var labot vai anulēt šo noteikumu 13.1.–13.8. apakšpunktā minēto Kredītu reģistrā esošo ziņu par aizņēmēju vai aizņēmēja galvinieku tikai interaktīvi.

160. Lai labotu šo noteikumu 13.9.–13.14. apakšpunktā minēto Kredītu reģistrā esošo ziņu par aizņēmēju vai aizņēmēja galvinieku vai Kredītu reģistrā esošo ziņu par aizņēmēja vai aizņēmēja galvinieka saistībām failu veidā, dalībnieks atkārtoti sniedz Latvijas Bankai visas ziņas par aizņēmēja un aizņēmēja galvinieka saistībām, kuras ietilpst šajā ziņu grupā, kā arī ziņas par aizņēmēju un aizņēmēja galvinieku.

161. Lai labotu Kredītu reģistrā esošo ziņu par parādnieka informāciju, dalībnieks atkārtoti sniedz Latvijas Bankai visas ziņas, kuras ietilpst šajā ziņu grupā.

162. Lai labotu Kredītu reģistrā esošo ziņu par aizņēmēja saistību atlikumu, dalībnieks atkārtoti sniedz visas ziņas, kuras ietilpst šajā ziņu grupā.

163. Ja dalībnieks labo tādas Kredītu reģistrā esošās ziņas par aizņēmēju, aizņēmēja galvinieku, aizņēmēja saistībām, aizņēmēja galvinieka saistībām vai parādnieka informāciju, par kuru iepriekš sniegtas ziņas par aizņēmēja saistību atlikumu, dalībnieks atkārtoti sniedz arī pēdējās ziņas par aizņēmēja saistību atlikumu.

164. Ja mainās Kredītu reģistrā esošās ziņas vai Kredītu reģistrā esošās ziņas ir kļūdainas, dalībnieks Kredītu reģistrā esošās ziņas labo vai anulē piecu darbadienu laikā pēc maiņas vai kļūdas konstatēšanas.

165. Ja dalībnieks nepamatoti sniedzis Latvijas Bankai ziņas, dalībnieks anulē Kredītu reģistrā esošās ziņas vienas darbadienas laikā pēc ziņu sniegšanas nepamatotības konstatēšanas.

166. Ja Kredītu reģistrā esošās ziņas par aizņēmēja saistību atlikumu ir kļūdainas vai dalībnieks nepamatoti sniedzis Latvijas Bankai ziņas par aizņēmēja saistību atlikumu, dalībnieks labo vai anulē Kredītu reģistrā esošās ziņas par aizņēmēja saistību atlikumu vienas darbadienas laikā pēc kļūdas vai ziņu sniegšanas nepamatotības konstatēšanas. Dalībnieks var veikt šajā punktā minētās darbības līdz nākamā kalendārā ceturkšņa sākumam.

12. Ziņu reģistrēšana Kredītu reģistrā

167. Latvijas Banka reģistrē ziņas Kredītu reģistrā vienas darbadienas laikā pēc ziņu saņemšanas.

168. Ja viens dalībnieks vai vairāki dalībnieki vienlaikus snieguši Latvijas Bankai lielu ziņu apjomu, Latvijas Banka var pagarināt termiņu ziņu reģistrēšanai Kredītu reģistrā, par to paziņojot dalībniekam.

13. Kredītu reģistrā esošo ziņu pieprasīšana

169. Dalībniekam ir tiesības saņemt Kredītu reģistrā esošās ziņas par:

169.1. fizisko un juridisko personu, kas ir dalībnieka aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks;

169.2. fizisko un juridisko personu, kas iesniegusi dalībniekam rakstisku pieteikumu aizdevuma līguma noslēgšanai;

169.3. fizisko un juridisko personu, kas dalībniekam rakstiski apliecinājusi, ka sniegs galvojumu personas, kas ir dalībnieka aizņēmējs, vai personas, kas iesniegusi dalībniekam pieteikumu aizdevuma līguma noslēgšanai, aizņēmēja saistību nodrošināšanai;

169.4. fizisko un juridisko personu, kam ir būtiska līdzdalība šo noteikumu 169.1., 169.2. vai 169.3. apakšpunktā noteiktajā komercsabiedrībā;

169.5. komercsabiedrību, kas ir šo noteikumu 169.1., 169.2. vai 169.3. apakšpunktā minētās juridiskās personas meitas sabiedrība;

169.6. komercsabiedrību, kurā šo noteikumu 169.1., 169.2. vai 169.3. apakšpunktā noteiktajai personai ir būtiska līdzdalība;

169.7. šo noteikumu 169.1., 169.2. vai 169.3. apakšpunktā noteiktās juridiskās personas padomes locekli un valdes locekli.

170. Dalībniekam ir tiesības saņemt šo noteikumu 13.1.–13.11., 13.13., 13.14., 14.1.1.–14.1.12., 14.1.15., 14.1.19., 14.2.1.–14.2.14., 14.2.17., 14.2.21., 15.1., 15.2., 15.12., 16.1.–16.6. un 16.8. apakšpunktā noteiktās Kredītu reģistrā esošās ziņas par šo noteikumu 169. punktā noteiktajām personām, kā arī Kredītu reģistrā esošo informāciju par šā dalībnieka sniegtajām, labotajām un anulētajām ziņām un ziņu pieprasījumiem.

171. Ja dalībnieks pārņem cita dalībnieka tiesības un saistības vai prasījumu, dalībniekam, kurš pārņem šīs tiesības un saistības vai prasījumu, ir tiesības saņemt Kredītu reģistrā esošo informāciju par ziņām, kuras dalībnieks, kurš nodod šīs tiesības un saistības vai prasījumu, sniedzis, labojis vai anulējis līdz šo tiesību un saistību vai prasījuma pārņemšanas datumam, bet dalībniekam, kurš nodod šīs tiesības un saistības vai prasījumu, ir tiesības saņemt Kredītu reģistrā esošo informāciju tikai par šo ziņu pieprasījumiem, kurus šis dalībnieks veicis līdz tiesību un saistību vai prasījuma pārņemšanas datumam.

172. Jebkurai personai ir tiesības bez maksas saņemt visas par sevi Kredītu reģistrā esošās ziņas, izņemot šo noteikumu 14.1.13., 14.1.21., 14.2.15., 14.2.23., 16.10., 17.4. un 18.4. apakšpunktā minētās ziņas.

173. Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības saņemt visas Kredītu reģistrā esošās ziņas, izņemot šo noteikumu 14.1.21., 14.2.23. un 16.10. apakšpunktā un 17. un 18. punktā minētās ziņas.

174. Dalībniekam ir tiesības saņemt statistisko informāciju par Kredītu reģistrā esošajām ziņām, kuras sniedzis šis dalībnieks, un to pārmaiņām tādā veidā, kas neļauj tieši vai netieši identificēt kādu aizņēmēju vai aizņēmēja galvinieku, kā arī par Kredītu reģistrā esošajām ziņām, kuras snieguši citi dalībnieki, tādā veidā, kas neļauj tieši vai netieši identificēt kādu aizņēmēju vai aizņēmēja galvinieku vai citu dalībnieku. Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības saņemt statistisko informāciju par visām Kredītu reģistrā esošajām ziņām un to pārmaiņām tādā veidā, kas neļauj tieši vai netieši identificēt kādu aizņēmēju vai aizņēmēja galvinieku.

14. Kredītu reģistrā esošo ziņu izsniegšana

175. Lai saņemtu Kredītu reģistrā esošās ziņas par sevi, persona iesniedz Latvijas Bankai rakstisku pieprasījumu. Pieprasījumu šīs personas vārdā var iesniegt jebkura persona.

176. Latvijas Banka izsniedz personai par viņu Kredītu reģistrā esošās ziņas personiski. Kredītu reģistrā esošās ziņas personas vārdā var saņemt arī šīs fiziskās personas aizgādnis un šīs fiziskās vai juridiskās personas pilnvarnieks.

177. Lai saņemtu Kredītu reģistrā esošās ziņas par personu, saņēmējs uzrāda Latvijas Bankai šādus dokumentus:

177.1. fiziskā persona – personu apliecinošu dokumentu;

177.2. juridiskās personas pārstāvis – personu apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas apliecina viņa tiesības pārstāvēt juridisko personu bez īpaša pilnvarojuma;

177.3. fiziskās personas aizgādnis – personu apliecinošu dokumentu un bāriņtiesas lēmumu par aizgādņa iecelšanu;

177.4. fiziskās vai juridiskās personas pilnvarnieks – personu apliecinošu dokumentu un notariāli apliecinātu pilnvaru par tiesībām saņemt Kredītu reģistrā esošās ziņas.

178. Latvijas Banka izsniedz personai Kredītu reģistrā par viņu esošās ziņas piecu darbadienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

179. Latvijas Banka izsniedz Kredītu reģistrā esošās ziņas dalībniekam un Finanšu un kapitāla tirgus komisijai vienas darbadienas laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

180. Ja viens vai vairāki dalībnieki vai Finanšu un kapitāla tirgus komisija pieprasījusi Latvijas Bankai lielu ziņu apjomu, Latvijas Banka var pagarināt ziņu izsniegšanas termiņu, par to paziņojot pieprasītājam.

15. Noslēguma jautājumi

181. Atzīt par spēku zaudējušiem Latvijas Bankas 2009. gada 12. marta noteikumus Nr. 32 "Kredītu reģistra noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2009, Nr. 46) un Latvijas Bankas 2009. gada 12. marta noteikumus Nr. 33 "Kredītu reģistra tehniskie noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2009, Nr. 46).

182. Noteikumi stājas spēkā 2010. gada 1. aprīlī.

183. Ja 2008. gada 1. janvārī ir uzsākta dalībnieka likvidācija, dalībnieks sniedz Latvijas Bankai tās ziņas, kuras saistītas ar Parādnieku reģistrā iekļauto informāciju.

184. Dalībnieks sniedz Latvijas Bankai ziņas par tādiem saviem 2010. gada 1. aprīlī plkst. 00.01 esošajiem aizņēmējiem, viņu saistībām un to izpildes gaitu, kuru aizņēmēja saistības rodas saskaņā ar trasta kredīta līgumu, un viņu galviniekiem, galvinieku saistībām un to izpildes gaitu līdz 2010. gada 30. jūnijam.

185. Dalībnieks līdz 2010. gada 30. jūnijam pārbauda dalībnieka sniegto Kredītu reģistrā esošo ziņu "Nodrošinājuma veids" atbilstību šo noteikumu 62. punktā minētajam klasifikatoram un neatbilstības gadījumā tās labo.

186. 2010. gada 1. aprīlī Latvijas Banka dzēš Kredītu reģistrā esošās ziņas par regresātiem, regresātu galviniekiem, viņu saistībām un to izpildes gaitu.

187. Dalībnieks saskaņā ar šo noteikumu 48., 49., 77. un 79. punkta prasībām sniedz vairākas ziņas "Individuālā aizņēmēja saistību sākuma datums" vai "Individuālā aizņēmēja saistību beigu datums" par vienu un to pašu aizņēmēju un viņa saistībām, kā arī vairākas ziņas "Individuālā aizņēmēja galvinieka saistību sākuma datums" vai "Individuālā aizņēmēja galvinieka saistību beigu datums" par vienu un to pašu aizņēmēja galvinieku un viņa saistībām, ja attiecīgais datums iestājas pēc šo noteikumu spēkā stāšanās.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
1.pielikums
Latvijas Bankas
2010.gada 14.janvāra
noteikumiem Nr.51
Kategoriju klasifikators

Kategorija

Kods

Pašvaldība

20

Apdrošināšanas sabiedrība vai pensiju fonds

32

Cits finanšu starpnieks (izņemot apdrošināšanas sabiedrību un pensiju fondu) vai finanšu palīgsabiedrība

31

Fiziskās personas apkalpojošā bezpeļņas institūcija

90

Mikrouzņēmums (vidējais darbinieku skaits gadā mazāks par 10; gada neto apgrozījums nepārsniedz 2 milj. eiro ekvivalentu latos vai bilances aktīvu kopsumma nepārsniedz 2 milj. eiro ekvivalentu latos)

44

Mazais uzņēmums (vidējais darbinieku skaits gadā mazāks par 50; gada neto apgrozījums nepārsniedz 10 milj. eiro ekvivalentu latos vai bilances aktīvu kopsumma nepārsniedz 10 milj. eiro ekvivalentu latos)

43

Vidējais uzņēmums (vidējais darbinieku skaits gadā mazāks par 250; gada neto apgrozījums nepārsniedz 50 milj. eiro ekvivalentu latos vai bilances aktīvu kopsumma nepārsniedz 43 milj. eiro ekvivalentu latos)

42

Lielais uzņēmums (vidējais darbinieku skaits gadā lielāks par 250; gada neto apgrozījums pārsniedz 50 milj. eiro ekvivalentu latos vai bilances aktīvu kopsumma pārsniedz 43 milj. eiro ekvivalentu latos)

41

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
2.pielikums
Latvijas Bankas
2010.gada 14.janvāra
noteikumiem Nr.51
Aizņēmēja saistību veidu klasifikators

Aizņēmēja saistību veids

Kods

Kredīts apgrozāmo līdzekļu palielināšanai (komerckredīts) (aizdevums, t.sk. norēķinu konta debeta atlikums (overdraft), nefinanšu sabiedrības vai finanšu iestādes darba kapitāla finansēšanai, izņemot kredītu, kurš uzrādīts kā vekselis, norēķinu karšu kredīts vai kredīts pret klienta prasījuma tiesībām (faktorings))

10

Industriālais kredīts (aizdevums, kas izsniegts nefinanšu sabiedrībai, finanšu iestādei vai mājsaimniecības apkalpojošai bezpeļņas institūcijai pamatlīdzekļu iegādes un citu ilgtermiņa ieguldījumu projektu finansēšanai, izņemot aizdevumus, kuri uzrādīti kā finanšu līzings vai hipotēku kredīts)

20

Reverse repo darījums

30

Vekselis (aizdevums, kas izsniegts pret klienta vekseli vai arī veicot maksājumus aizņēmēja vietā trešajai personai. Šeit jāuzrāda arī akceptētie klientu vekseļi, par kuriem klients nav izpildījis savas saistības noteiktajā apjomā un termiņā)

40

Finanšu līzings

50

Norēķinu karšu kredīts (aizdevums, kas izsniegts saskaņā ar norēķinu kartes lietošanas līguma noteikumiem)

60

Cits kredīts patēriņa preču iegādei (aizdevums, t.sk. norēķinu konta debeta atlikums (overdraft), kas izsniegts mājsaimniecībai tādu patēriņa preču, piemēram, sadzīves tehnikas vai automobiļa, iegādei un pakalpojumu, piemēram, medicīniskās aprūpes vai ceļojuma, samaksai, kuru nolūks nav saistīts ar peļņas ieguvi, un kas nav uzrādīts kā norēķinu karšu kredīts vai finanšu līzings)

70

Kredīts mājsaimniecībai mājokļa iegādei, būvniecībai, rekonstrukcijai, remontam, kas izsniegts pret hipotēku

80

Hipotēku kredīts nekustamā īpašuma iegādei, būvniecībai, rekonstrukcijai, remontam, kas izsniegts pret hipotēku, izņemot mājsaimniecībai izsniegtu kredītu mājokļa iegādei, būvniecībai, rekonstrukcijai, remontam

81

Cits kredīts mājsaimniecībai mājokļa iegādei, būvniecībai, rekonstrukcijai, remontam, kas nav hipotēku kredīts

85

Kredīts pret klienta prasījuma tiesībām (faktorings)

90

Pārējie kredīti

95

Operatīvais līzings

110

Pārējās saistības

100

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
3.pielikums
Latvijas Bankas
2010.gada 14.janvāra
noteikumiem Nr.51
Tautsaimniecības nozaru klasifikators

Tautsaimniecības nozare

Kods

1

2

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

A

Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības

01

Mežsaimniecība un mežizstrāde

02

Zivsaimniecība

03

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

B

Apstrādes rūpniecība

C

Pārtikas produktu ražošana

10

Dzērienu ražošana

11

Tabakas izstrādājumu ražošana

12

Tekstilizstrādājumu ražošana

13

Apģērbu ražošana

14

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana

16

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana

17

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

18

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

20

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

21

Metālu ražošana

24

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

25

Mēbeļu ražošana

31

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana

33

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

D

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

E

Būvniecība

F

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

G

Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts

45

Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus

46

Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus

47

Transports un uzglabāšana

H

Sauszemes transports un cauruļvadu transports

49

Ūdens transports

50

Gaisa transports

51

Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības

52

Pasta un kurjeru darbība

53

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi

I

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi

J

Finanšu un apdrošināšanas darbības

K

Finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu

64

Holdingkompāniju darbība

64.20

Līdzekļu apvienošana trastos, fondos un līdzīgās finanšu vienībās

64.30

Finanšu noma

64.91

Citi kreditēšanas pakalpojumi

64.92

Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu

64.99

Apdrošināšana, pārapdrošināšana un pensiju uzkrāšana, izņemot obligāto sociālo apdrošināšanu

65

Finanšu pakalpojumus un apdrošināšanas darbības papildinošas darbības

66

Finanšu tirgus vadīšana

66.11

Operācijas ar vērtspapīriem

66.12

Citas finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu

66.19

Apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu papildinoša darbība

66.2

Operācijas ar nekustamo īpašumu

L

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

M

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība

N

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

O

Izglītība

P

Veselība un sociālā aprūpe

Q

Māksla, izklaide un atpūta

R

Citi pakalpojumi

S

Nav informācijas

Z

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
4.pielikums
Latvijas Bankas
2010.gada 14.janvāra
noteikumiem Nr.51
Nodrošinājuma veidu klasifikators

Nodrošinājuma veids

Kods

Pirmā mājokļa hipotēka

10

Pirmā komercīpašuma hipotēka

20

Pirmā zemes gabala hipotēka

30

Cita hipotēka

40

Parāda vērtspapīri vai citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu, kas tiek kotēti regulētajā tirgū

51

Parāda vērtspapīri vai citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu, kas netiek kotēti regulētajā tirgū

52

Akcijas vai citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu, kas tiek kotēti regulētajā tirgū

61

Akcijas vai citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu, kas netiek kotēti regulētajā tirgū

62

Komercķīla

70

Cits galvojums vai garantija

80

Valsts galvojums vai garantija

81

Kredītiestādes galvojums

82

Noguldījums

90

Cits

100

Bez nodrošinājuma

110

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
5.pielikums
Latvijas Bankas
2010.gada 14.janvāra
noteikumiem Nr.51
Aizņēmēja saistību klasifikācijas grupu klasifikators

Aizņēmēja saistību klasifikācijas grupa

Kods

Standarta

1

Uzraugāmas

2

Zemstandarta

3

Šaubīgas

4

Zaudētas

5

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
6.pielikums
Latvijas Bankas
2010.gada 14.janvāra
noteikumiem Nr.51
Kredītiestāžu likuma 73. panta prasību pārkāpumu klasifikators

Kredītiestāžu likuma 73. panta prasību pārkāpums

Kods

Nav sniegta pilna informācija par savu finansiālo stāvokli

V1

Nav sniegta pilna informācija par savu īpašumu

V2

Nav sniegta pilna informācija par īpašuma apgrūtinājumiem

V3

Nav sniegta patiesa informācija par savu finansiālo stāvokli

V4

Nav sniegta patiesa informācija par savu īpašumu

V5

Nav sniegta patiesa informācija par īpašuma apgrūtinājumiem

V6

Nav sniegta cita informācija, kas nepieciešama, lai dalībnieks varētu pārliecināties, vai aizņēmējs vai aizņēmēja galvinieks saistīts ar dalībnieku vai veido dalībniekam savstarpēji saistītu klientu grupu

V7

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kredītu reģistra noteikumi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Latvijas Banka Veids: noteikumi Numurs: 51Pieņemts: 14.01.2010.Stājas spēkā: 01.04.2010.Zaudē spēku: 22.10.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 13, 26.01.2010.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
204131
01.04.2010
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"