Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr.896

Rīgā 2009.gada 23.decembrī (prot. Nr.89 6.§)

Par atteikumu nodot privatizācijai valstij piederošās valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Meliorprojekts" kapitāla daļas

1. Ministru kabinets (adrese - Rīga, Brīvības bulvāris 36, LV-1520) ir izskatījis sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JS Riska vadības grupa" (vienotais reģistrācijas Nr.40003732998, juridiskā adrese - Rīga, Ausekļa iela 8-25,  LV-1010) 2006.gada 30.augustā iesniegto privatizācijas ierosinājumu (reģistrēts Privatizācijas aģentūras privatizācijas ierosinājumu reģistrā 2006.gada 31.augustā ar Nr.3.34).

2. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JS Riska vadības grupa" ierosina privatizēt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Meliorprojekts" kapitāla daļas.

3. Pēc privatizācijas ierosinājuma izskatīšanas Ministru kabinets konstatē:

3.1. pamatojoties uz Ministru kabineta 2004.gada 22.oktobra rīkojumu Nr.792 "Par projektēšanas un informācijas valsts uzņēmuma "Meliorprojekts" pārveidošanu par valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību", valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Meliorprojekts" (turpmāk - "Meliorprojekts") 2004.gada 1.decembrī ir reģistrēta komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.50003017621 (juridiskā adrese - Rīga, Struktoru iela 14, LV-1039);

3.2. saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 22.oktobra rīkojuma Nr.792 "Par projektēšanas un informācijas valsts uzņēmuma "Meliorprojekts" pārveidošanu par valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību" 3.punktu "Meliorprojektam" ir šādas funkcijas:

3.2.1. veikt lauksaimniecības un meža zemju meliorācijas sistēmu, hidrotehnisko būvju, meža autoceļu rekonstrukcijas un vides atjaunošanas inženierizpēti un būvprojektēšanu;

3.2.2. glabāt un kārtot meliorācijas kadastra veidošanai nepieciešamo tehnisko dokumentāciju, kā arī nodrošināt tās izmantošanu;

3.2.3. nodrošināt hidromelioratīvās būvniecības nozares iestādēm un kapitālsabiedrībām zinātniski tehnisko informāciju;

3.2.4. nodrošināt meliorācijas sistēmu, ezeru un mazo upju hidrometrijas novērojumu datu apstrādi, saglabāšanu un izmantošanu būvnormatīvu izstrādē;

3.2.5. izstrādāt meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvnormatīvus un standartus;

3.2.6. uzturēt meliorācijas valsts tehnisko arhīvu un zinātniski tehnisko bibliotēku;

3.3. "Meliorprojekta" pamatkapitāls ir 81 308 lati un vienas kapitāla daļas nominālvērtība - viens lats. Valstij piederošo kapitāla daļu turētāja ir Zemkopības ministrija;

3.4. saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu publiska persona var nodarboties ar komercdarbību, ja tirgus nespēj nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā, kā arī stratēģiski svarīgā nozarē. Komercdarbības veikšanai publiska persona saskaņā ar likumu dibina komercsabiedrību;

3.5. saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" 19.panta trešo daļu kapitāla daļu turētāja pārstāvim valsts vai pašvaldības kontrolētajā kapitālsabiedrībā jāveicina likumos, Ministru kabineta noteikumos un apstiprinātajās nozares attīstības koncepcijās, stratēģijās un citos nozares attīstību reglamentējošos dokumentos noteikto mērķu un uzdevumu īstenošana;

3.6. "Meliorprojekts" ir vienīgā institūcija Latvijā, kas spēj nodrošināt sabiedrības interešu ievērošanu augstā kvalitātē, sniedzot pakalpojumus saskaņā ar Latvijas lauku attīstības valsts stratēģijas plāna 2007.-2013.gadam (atbalstīts ar Ministru kabineta 2009.gada 17.jūlija rīkojumu Nr.479 "Par aktualizēto Latvijas lauku attīstības valsts stratēģijas plānu 2007.-2013.gadam") ietvaros izstrādātajā Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā zemes meliorācijai (Zemkopības ministrijas vadības apspriedes 2006.gada 31.jūlija prot. Nr.7.2-7/68-VAP) doto uzdevumu īstenošanu lauku attīstības, zemes un ūdens resursu ilgtspējīgas apsaimniekošanas un lauku infrastruktūras, ainavas saglabāšanas un vides sakārtošanas jomā, lai ievērotu valsts stratēģiskās intereses nozarē un Eiropas Savienības atvēlēto atbalsta līdzekļu apguvē. "Meliorprojekts":

3.6.1. saskaņā ar Meliorācijas likuma 12. un 28.pantu un publisko iepirkumu procedūru veic meliorācijas sistēmu, ezeru un mazo upju hidrometriskos novērojumus un mērījumus Zemkopības ministrijas pārraudzībā esošajos hidrometriskajos posteņos un apkopo datus hidroloģijas gadagrāmatās. Zemkopības ministrijas Lauku atbalsta dienesta izsludinātajos valsts iepirkumos par melioratīvo hidrometriju laikposmā no 2005.gada līdz 2008.gadam "Meliorprojekts" bija vienīgais piedāvājuma iesniedzējs minēto darbu veikšanai;

3.6.2. saskaņā ar Zemkopības ministrijai dotajiem uzdevumiem un publisko iepirkumu procedūru sniedz publisku pakalpojumu kompleksu valsts un pašvaldības iestādēm un privātpersonām meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju projektēšanā, inženierizpētē, nozares būvnormatīvu un standartu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, kā arī nodrošina sabiedrībai brīvi pieejamu informāciju par būvprojektu un ūdenssaimniecības izstrādņu tehniskā arhīva dokumentiem. Izsludinātajos valsts iepirkumos (no 2006.gada līdz 2008.gadam) par upju hidrotehnisko būvju - polderu sūkņu staciju, Rīgas HES ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju sūkņu staciju projektēšanu un Daugavas HES kaskādes ūdenskrātuvju krastu noturības monitoringu "Meliorprojekts" bija vienīgais piedāvājuma iesniedzējs minēto darbu veikšanai;

3.6.3. Zemkopības ministrijas uzdevumā saskaņā ar Meliorācijas likuma 28.pantu, Būvniecības likuma 6.panta pirmās daļas 6.punktu un otro daļu, Būvniecības nacionālo programmu (akceptēta ar Ministru kabineta 2002.gada 30.augusta rīkojumu Nr.478 "Par Būvniecības nacionālo programmu") un publisko iepirkumu procedūru sagatavo hidromelioratīvās būvniecības nozares standartu projektus un aktualizē normatīvo bāzi. Tikai "Meliorprojektam" ir atbilstošas iestrādes un zinātniski praktiskais potenciāls minēto uzdevumu veikšanai;

3.7. saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu Zemkopības ministrija 2009.gada 2.oktobrī ar vēstuli Nr.8.2-29/2/3921 Ministru kabineta rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai valstij piederošās valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Meliorprojekts" kapitāla daļas" nosūtīja privatizācijas ierosinātājam - sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "JS Riska vadības grupa" - viedokļa sniegšanai. Atbilde netika saņemta.

4. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešo daļu Ministru kabinets, lemjot par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai, izvērtē, vai attiecīgais objekts ir nepieciešams valsts pārvaldes funkciju vai valsts komercdarbības veikšanai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta piektajā daļā noteikts, ka tikai Ministru kabinets var pieņemt lēmumu par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu. Ministrijas vai citas institūcijas iebildumi pret konkrētā valsts īpašuma nodošanu privatizācijai nevar būt par pamatu tam, lai šā valsts īpašuma privatizācijas ierosinājumu Ministru kabinets neizskatītu pēc būtības. Lēmumā par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu norādāms, kuras valsts pārvaldes funkcijas vai kādas komercdarbības veikšanai attiecīgais objekts nepieciešams.

5. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pantā ietvertajiem valsts pārvaldes principiem valsts pārvalde darbojas sabiedrības interesēs. Saglabājot "Meliorprojekta" kapitāla daļas valsts īpašumā un sniedzot sabiedrībai pakalpojumus par ekonomiski pamatotām un samērīgām cenām, valsts nodrošina sabiedrības interesēm atbilstošu valsts kontroli pār valstiski nozīmīgu funkciju īstenošanu īpašā tautsaimniecības nozarē - hidromelioratīvajā būvniecībā - meliorācijas sistēmu, hidrotehnisko būvju uzturēšanu, saglabāšanu un izmantošanu valsts pārvaldes un publiskās lietošanas vajadzībām.

6. Ikviena personas tiesību ierobežojuma pamatā ir apstākļi un argumenti, kādēļ tas vajadzīgs, tātad ierobežojums tiek noteikts svarīgu interešu labā. Tādēļ atteikumam, kas radītu personas tiesību ierobežojumu, ir jāatbilst samērīguma principam, proti, ja publiska vara ierobežo personas tiesības un likumiskās intereses, ir jāievēro saprātīgs līdzsvars starp sabiedrības un indivīda interesēm.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 13.pantam un 66.panta pirmās daļas 4.punktam labums, ko sabiedrība iegūst, atsakot nodot privatizācijai valstij piederošās "Meliorprojekta" kapitāla daļas, ir lielāks nekā tiesisko interešu ierobežojums.

7. Ievērojot minētos apsvērumus un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešo un piekto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta trešo un sesto daļu, Ministru kabinets nolemj atteikt nodot privatizācijai "Meliorprojekta" kapitāla daļas.

8. Šo rīkojumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 188.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no šā rīkojuma publicēšanas dienas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par atteikumu nodot privatizācijai valstij piederošās valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību .. Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 896Pieņemts: 23.12.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 203, 28.12.2009.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
202738
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)