Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1476

Rīgā 2009.gada 15.decembrī (prot. Nr.88 43.§)
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.4.aktivitāti "Lidostu infrastruktūras attīstība"
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.prioritātes "Eiropas nozīmes transporta tīklu attīstība un ilgtspējīga transporta veicināšana" 3.3.1.pasākuma "Liela mēroga transporta infrastruktūras uzlabojumi un attīstība" 3.3.1.4.aktivitāti "Lidostu infrastruktūras attīstība" (turpmāk – aktivitāte);

1.2. atbildīgo iestādi;

1.3. projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.4. prasības projekta iesniedzējam.

2. Aktivitātes mērķis ir droša, efektīva, augošam pārvadājumu apjomam atbilstoša gaisa transporta infrastruktūra.

3. Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

4. Kopējais aktivitātei pieejamais Kohēzijas fonda finansējums ir 65 544 021 euro. Nacionālais publiskais finansējums valsts lidostas projektam ir 11 612 999 euro. Privāto finansējumu nodrošina projekta iesniedzējs.

(MK 27.10.2015. noteikumu Nr. 616 redakcijā)

5. Privātais finansējums nav mazāks par 15 procentiem no projekta attiecināmajām izmaksām, un Kohēzijas fonda finansējums nepārsniedz 85 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Komercdarbības atbalsta projektam var noteikt zemāku Kohēzijas fonda finansējuma maksimāli piemērojamo procentuālo apmēru.

(Grozīts ar MK 18.01.2011. noteikumiem Nr.59)

6. Maksimālais Kohēzijas fonda finansējums valsts lidostas projektam ir 58 500 000 euro no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, maksimālais Kohēzijas fonda finansējums no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām Liepājas lidostai ir 7 801 752 euro.

(MK 17.06.2014. noteikumu Nr.344 redakcijā)

II. Atbildīgā iestāde un projekta iesniedzējs

7. Aktivitātes ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas veic Satiksmes ministrija. Atbildīgā iestāde:

7.1. īsteno starpniekinstitūcijas funkcijas un atbilstoši kompetencei nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 4.punktā noteiktais aktivitātes īstenošanai pieejamais Kohēzijas fonda finansējums;

7.2. uzrauga pieejamā Kohēzijas fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes un projektu līmenī, kontrolējot projektu finansēšanas plānu izpildi.

8. Projekta iesniedzējs aktivitātes ietvaros ir valsts un reģionālās lidostas.

III. Projekta atbalstāmās darbības, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

9. Projekta ietvaros atbalstāmās darbības ir valsts lidostas un reģionālo lidostu pasažieru termināļu rekonstrukcija, paplašināšana un jauna būvniecība, gaisa kuģu piestātņu izbūve, infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija, energoresursu komunikāciju un pievedceļu izbūve un rekonstrukcija, gaisa kuģu, pasažieru, bagāžas un kravu apkalpošanas infrastruktūras izbūve, kā arī lidlauku tehniskā aprīkojuma iegāde un modernizācija, skrejceļu rekonstrukcija un aeronavigācijas sistēmu modernizācija.

10. Projekta attiecināmās izmaksas ir:

10.1. zemes iegāde, ja tās vērtība nepārsniedz 10 procentus no projekta attiecināmajām izmaksām;

10.2. projektēšana un autoruzraudzība;

10.3. būvlaukuma ierīkošana un novākšana;

10.4. būvdarbi;

10.5. būvuzraudzība;

10.6. ekspertīzes;

10.7. pievedceļu uzturēšana objekta būvniecības laikā;

10.8. ar vides aizsardzības prasību ievērošanu saistītās izmaksas;

10.9. ar ugunsdrošību un citu drošības prasību ievērošanu saistītās izmaksas;

10.10. pamatdarbībai nepieciešamā aprīkojuma iegāde un uzstādīšana;

10.11. infrastruktūras kompleksam piederošo inženiertīklu būvdarbi;

10.12. labiekārtošana;

10.13. publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;

10.14. izdevumi neparedzētiem gadījumiem šo noteikumu 10.4., 10.11. un 10.12.apakšpunktā minēto izdevumu segšanai – ne vairāk kā 10 procentu no projekta attiecināmajām izmaksām pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projektiem (izņemot šo noteikumu 10.13., 10.14., 10.15. un 10.16.apakšpunktā minētās izmaksas) un ne vairāk kā pieci procenti no projekta attiecināmajām izmaksām otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas projektiem (izņemot šo noteikumu 10.13., 10.14., 10.15. un 10.16.apakšpunktā minētās izmaksas);

10.15. pievienotās vērtības nodoklis, ja projekta iesniedzējs to nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā;

10.16. projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas (izņemot projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanu) izmaksas:

10.16.1. tehniski ekonomiskā pamatojuma sagatavošanas izmaksas;

10.16.2. normatīvajos aktos par ietekmes uz vidi novērtējumu noteikto dokumentu sagatavošanas izmaksas;

10.16.3. inženierizpētes izmaksas;

10.16.4. būvekspertīzes izmaksas;

10.16.5. audita izmaksas, ja audits ir priekšnosacījums projekta pamatojošās dokumentācijas izstrādei;

10.17. tāda specializētā ugunsdzēsības transporta iegādes izmaksas, kas nepieciešams lidlauka sertifikācijas nodrošināšanai un atbilst 1944.gada 7.decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 14.pielikumā noteiktajām minimālajām prasībām.

(Grozīts ar MK 18.01.2011. noteikumiem Nr.59)

10.1 Otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas projektos šo noteikumu 10.2., 10.6. un 10.16.apakšpunktā minētās izmaksas ir attiecināmas no 2006.gada 24.oktobra.

(MK 18.01.2011. noteikumu Nr.59 redakcijā)

10.2 Otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas projektos šo noteikumu 10.2., 10.5. un 10.16.apakšpunktā minētās izmaksas kopā ir attiecināmas ne vairāk kā 10 procentu apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

(MK 18.01.2011. noteikumu Nr.59 redakcijā)

10.3 Otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas projektos šo noteikumu 10.2., 10.3., 10.4., 10.5., 10.6., 10.7., 10.8., 10.9., 10.10., 10.11., 10.12., 10.13., 10.14. un 10.16.apakšpunktā minētās izmaksas ir neattiecināmas, ja tās radušās uz noslēgta darba līguma pamata.

(MK 18.01.2011. noteikumu Nr.59 redakcijā)

11. Šo noteikumu 10.punktā minētās izmaksas ir attiecināmas:

11.1. no 2006.gada 24.oktobra, ja projekts saskaņā ar Finanšu ministrijas sākotnējās izvērtēšanas atzinumu nav kvalificējams kā komercdarbības atbalsts un projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir vismaz 50 000 000 euro;

11.2. no dienas, kad atbildīgā iestāde ir pieņēmusi lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja projekts saskaņā ar Finanšu ministrijas sākotnējās izvērtēšanas atzinumu nav kvalificējams kā komercdarbības atbalsts un projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir mazākas par 50 000 000 euro;

11.3. no dienas, kad atbildīgā iestāde ir pieņēmusi lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja projekts saskaņā ar Finanšu ministrijas sākotnējās izvērtēšanas atzinumu kvalificējams kā komercdarbības atbalsts;

11.4. no dienas, kad Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu par projekta saderību ar Eiropas Kopienu dibināšanas līgumu, ja projekts saskaņā ar Finanšu ministrijas sākotnējās izvērtēšanas atzinumu kvalificējams kā komercdarbības atbalsts un par to nepieciešams paziņot Eiropas Komisijai.

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.344)

12. Projekta neattiecināmās izmaksas ir:

12.1. izmaksas, kas pārsniedz apstiprinātajā projekta iesniegumā paredzēto attiecināmo izmaksu apmēru;

12.2. zemes iegāde, ja tās vērtība pārsniedz 10 procentu no projekta attiecināmo izmaksu summas;

12.3. izmaksas, kas nav pamatotas ar atbilstošiem attaisnojuma dokumentiem.

13. Projektā var iekļaut tikai šo noteikumu 10. un 11.punktā minētās izmaksas. Projekta izdevumos neiekļauj administratīvās izmaksas.

14. Projekta īstenošanā radušās neattiecināmās izmaksas finansējuma saņēmējs sedz no saviem līdzekļiem.

IV. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana, projektu iesniegumu iesniegšana un projekta iesnieguma veidlapa

14.1 Izmaksas, ko Kohēzijas fonda projekta ietvaros finansējuma saņēmējs veic pēc 2015. gada 31. decembra, pilnā apmērā tiek segtas no finansējuma saņēmēja līdzekļiem.

(MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 780 redakcijā)

15. Atbildīgā iestāde, nosūtot vēstuli, uzaicina valsts lidostu un reģionālās lidostas iesniegt šiem noteikumiem atbilstošu projekta iesniegumu.

16. Pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu atbildīgā iestāde izsludina ne vēlāk kā līdz 2010.gada 30.martam. Pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros atbildīgā iestāde uzaicina valsts lidostu iesniegt šiem noteikumiem atbilstošu projekta iesniegumu.

17. Otro projektu iesniegumu atlases kārtu atbildīgā iestāde izsludina ne vēlāk kā līdz 2011.gada 31.martam. Otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros atbildīgā iestāde uzaicina reģionālās lidostas iesniegt šiem noteikumiem atbilstošus projektu iesniegumus.

(Grozīts ar MK 18.01.2011. noteikumiem Nr.59)

18. Ja pirmajā un otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā nav apgūts viss aktivitātē pieejamais finansējums, atbildīgā iestāde izsludina trešo projektu iesniegumu atlases kārtu par aktivitātē atlikušo finansējumu un uzaicina valsts lidostu un reģionālās lidostas iesniegt šiem noteikumiem atbilstošus projektu iesniegumus.

19. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē iesniedz tās norādītajā termiņā, kas nav īsāks par piecām dienām no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas.

20. Ja projekta kopējās izmaksas ir vismaz 50 000 000 euro, projekta iesniegumu sagatavo atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumā noteiktajai projekta iesnieguma veidlapai un Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulas (EK) Nr. 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, XXI pielikumam.

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.344)

21. Ja projekta kopējās izmaksas ir mazākas par 50 000 000 euro, projekta iesniegumu sagatavo atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajai projekta iesnieguma veidlapai.

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.344)

22. Projekta iesniegumu iesniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniski.

23. Projekta iesniegumu papīra formā iesniedz divos eksemplāros (viens oriģināls un viena kopija) un pievieno projekta iesnieguma elektronisko versiju datu nesējā (datu nesējā iekļautos dokumentus noformē MS Word, MS ExcelM formātā).

24. Projekta iesniegumu elektroniski iesniedz atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Projekta iesniegumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu, apliecina ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām un nosūta uz elektroniskā pasta adresi inv_dep@sam.gov.lv.

25. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumam pievieno šādus pavaddokumentus:

25.1. aizdevēja izdotu dokumentu par iespēju saņemt aizdevumu projekta īstenošanai nepieciešamā apmērā, ja projektu paredzēts īstenot par aizņemtiem līdzekļiem;

25.2. šādu speciālistu dzīves aprakstus (Curriculum Vitae):

25.2.1. būvinženierim ar vismaz triju gadu pieredzi lidostu infrastruktūras objektu būvniecības jomā vai transporta infrastruktūras objektu būvniecības jomā;

25.2.2. projekta vadītājam ar vismaz triju gadu pieredzi transporta infrastruktūras projektu vadīšanā;

25.2.3. grāmatvedim finansistam ar vismaz triju gadu pieredzi finanšu uzskaitē;

25.3. tehniski ekonomisko pamatojumu, kurā ietverti projekta izmaksu un ieguvumu analīzes aprēķini un jutīguma un risku analīzes aprēķini, kā arī aprēķinus pamatojoši dokumenti;

25.4. Finanšu ministrijas sākotnējās izvērtēšanas atzinumu atbilstoši komercdarbības atbalsta kontroli regulējošiem normatīvajiem aktiem;

25.5. (svītrots ar MK 18.01.2011. noteikumiem Nr.59);

25.6. plānu, kurā norādītas kadastra robežas un numuri un attēlota projekta īstenošanas vieta;

25.7. to nekustamo īpašumu kadastra numuru sarakstu, kuros projekta ietvaros plānots veikt ieguldījumus;

25.8. apliecinājumu par apņemšanos līdz būvniecības sākumam iegūt savā īpašumā nekustamos īpašumus, kuri neatrodas projekta iesniedzēja īpašumā, bet nepieciešami projekta īstenošanai (norāda nekustamo īpašumu kadastra numurus).

(Grozīts ar MK 18.01.2011. noteikumiem Nr.59)

V. Projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība un kritēriji

26. Aktivitātes ietvaros iesniegtos projektu iesniegumus vērtē atbildīgās iestādes izveidota projektu iesniegumu vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija). Komisijas sastāvā iekļauj Satiksmes ministrijas un atbildīgās iestādes pārstāvjus. Komisijas sastāvu apstiprina atbildīgās iestādes vadītājs. Vadošās iestādes pārstāvjiem ir tiesības piedalīties komisijas sēdēs novērotāja statusā bez balsstiesībām.

27. Komisijas darbību reglamentē atbildīgās iestādes vadītāja apstiprināts nolikums.

28. Projekta iesnieguma atbilstību vērtē, pamatojoties uz šo noteikumu 3.pielikumā noteiktajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem.

29. Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 1. un 2.punktā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem vērtē ar "Jā" (atbilst) vai "Nē" (neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 3.punktā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem vērtē ar "Jā" (atbilst), "Nē" (neatbilst) vai piešķirot noteiktu punktu skaitu.

30. Lai noteiktu kopējo punktu skaitu šo noteikumu 3.pielikuma 3.punktā minētajos kritērijos, iegūto punktu skaitu katrā kritērijā reizina ar kritērija īpatsvara procentam atbilstošu skaitli.

31. Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 4.punktā noteiktajam vērtēšanas kritērijam vērtē ar "Jā" (atbilst) vai "Nē" (neatbilst).

VI. Lēmuma pieņemšana

32. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu apstiprina, ja tas atbilst visiem šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem vērtēšanas kritērijiem.

33. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu apstiprina ar nosacījumu, ja projekta iesniegumu nepieciešams precizēt atbilstoši kādam no šo noteikumu 3.pielikuma 1. un 2.punktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem, kas pieļauj projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.

34. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai apstiprināšanu ar nosacījumu, ja projekts saskaņā ar Finanšu ministrijas sākotnējās izvērtēšanas atzinumu ir kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, par kuru nepieciešams paziņot Eiropas Komisijai, atbildīgā iestāde norāda lēmuma spēkā stāšanās termiņu, nosakot, ka šajā punktā minētais atbildīgās iestādes lēmums stājas spēkā vienlaikus ar Eiropas Komisijas lēmumu par projekta saderību ar Eiropas Kopienu dibināšanas līgumu.

35. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu noraida, ja tas neatbilst kādam no šo noteikumu 3.pielikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, kas nepieļauj projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.

36. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta projekta iesniedzējam.

37. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs nodrošina 15 darbdienu laikā pēc lēmuma paziņošanas.

38. Piecu darbdienu laikā pēc nosacījumu izpildi apliecinošo dokumentu saņemšanas komisija izvērtē lēmumā ietverto nosacījumu izpildi un atbildīgā iestāde sagatavo attiecīgu atzinumu.

39. Ja projekta iesniedzējs ir izpildījis lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus, projekta iesniegums ir uzskatāms par apstiprinātu un atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 38.punktā minētā termiņa beigām nosūta projekta iesniedzējam pozitīvu atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi.

40. Ja lēmumā ietvertie nosacījumi nav izpildīti, nav izpildīti šo noteikumu 37.punktā noteiktajā termiņā vai šo noteikumu 38.punktā minētais atbildīgās iestādes atzinums ir negatīvs, projekta iesniegums ir uzskatāms par noraidītu un atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 38.punktā minētā termiņa beigām nosūta projekta iesniedzējam negatīvu atzinumu.

41. Projekta iesniedzējs divu nedēļu laikā pēc Eiropas Komisijas lēmuma par projekta saderību ar Eiropas Kopienu dibināšanas līgumu pieņemšanas iesniedz atbildīgajā iestādē Eiropas Komisijas lēmumu un atbilstoši tiesību aktiem komercdarbības atbalsta kontroles jomā precizētu projekta iesniegumu. Ja Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par projekta saderību ar Eiropas Kopienu dibināšanas līgumu un projekta iesniegums nav jāprecizē, projekta iesniedzējs divu nedēļu laikā pēc Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas iesniedz atbildīgajā iestādē Eiropas Komisijas lēmumu un apliecinājumu, ka atbildīgajā iestādē sākotnēji iesniegtais projekta iesniegums atbilst Eiropas Komisijas apstiprinātajai projekta iesnieguma redakcijai.

42. Ja Eiropas Komisija atbilstoši Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 41.panta 1.punktam sniedz iebildumus par projekta iesniegumu, atbildīgā iestāde nosūta iebildumus projekta iesniedzējam, nosakot termiņu precizētā projekta iesnieguma iesniegšanai atbildīgajā iestādē. Projekta iesniedzējs precizē projekta iesniegumu atbilstoši saņemtajiem iebildumiem un atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā iesniedz precizēto projekta iesniegumu. Atbildīgā iestāde saskaņo precizēto projekta iesniegumu un nosūta vadošajai iestādei saskaņošanai un iesniegšanai Eiropas Komisijā.

VII. Projekta īstenošana

43. Atbildīgās iestādes un finansējuma saņēmēja noslēgtajā līgumā par projekta īstenošanu atbildīgā iestāde norāda iepirkuma procedūras uzsākšanas termiņu, ja iepirkuma procedūra nav uzsākta agrāk, kā arī maksājuma pieprasījuma sagatavošanas un Eiropas Savienības fonda finansējuma saņēmēja izdevumu atmaksas veidu.

44. Maksājuma pieprasījumu var sagatavot un izdevumus var atmaksāt euro.

(Grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr.344)

45. Ja projekta iesniegums saskaņā ar Finanšu ministrijas sākotnējās izvērtēšanas atzinumu kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, projekta īstenošanu var uzsākt pēc atbildīgās iestādes lēmuma pieņemšanas.

46. Finansējuma saņēmējs īstenošanā esoša projekta ietvaros var paredzēt papildu darbības jaunu uzraudzības rādītāju sasniegšanai vai esošo uzraudzības rādītāju vērtību pieaugumam atbilstoši aktivitātē pieejamam Kohēzijas fonda līdzfinansējumam, iesniedzot grozījumus līgumā par projekta īstenošanu, bet nepalielinot Kohēzijas fonda atbalsta intensitāti, kas noteikta attiecīgajam projektam.

(MK 17.06.2014. noteikumu Nr.344 redakcijā)

47. Projektam, kura kopējās izmaksas ir mazākas par 50 000 000 euro un kurš nebūs pilnībā pabeigts līdz termiņam, kas noteikts Padomes 2006. gada 11. jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 56. panta 1. punktā, jābūt pilnībā pabeigtam, nodrošinot projekta mērķa sasniegšanu, līdz 2016. gada 20. septembrim.

(MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 780 redakcijā)

48. Šo noteikumu 47. punktā minētajam projektam atbildīgā iestāde var veikt noslēguma maksājumu pirms projekta īstenošanas beigām atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtību.

(MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 780 redakcijā)

49. Finansējuma saņēmējam, īstenojot šo noteikumu 47. punktā minēto projektu, ir pienākums:

49.1. līdz projekta pabeigšanai un mērķa sasniegšanai reizi ceturksnī līdz 15. janvārim, 15. aprīlim, 15. jūlijam un 15. oktobrim, sākot ar 2016. gada 1. janvāri, iesniegt izskatīšanai atbildīgajā iestādē informāciju par projekta ieviešanas progresu, kā arī mērķa nesasniegšanas riskiem un rīcības plānu to novēršanai;

49.2. saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlietojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus, atmaksāt projekta ietvaros veiktos izdevumus, ja šo noteikumu 47. punktā minētajā termiņā netiek sasniegts projekta mērķis.

(MK 22.12.2015. noteikumu Nr. 780 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs K.Gerhards
Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1476

Satiksmes ministrs K.Gerhards
Satiksmes ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1476

Satiksmes ministrs K.Gerhards
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 15.decembra noteikumiem Nr.1476
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

1. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēmaKritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu (P*, N**)
Jā/Nē

1.1.

Projekta iesniegums atbilst normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu sagatavošanas un noformēšanas prasībām P
1.2.Projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā N
1.3.Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai N
1.4.Projekta iesniegumam ir pievienoti visi šajos noteikumos un projekta iesniegumā norādītie dokumenti P
1.5.Projekta iesnieguma finansēšanas plāns un budžeta kopsavilkums ir bez aritmētiskām kļūdām P
1.6.Projekta iesniegumu ir parakstījusi projekta iesniedzēja paraksttiesīgā persona vai tās pilnvarota persona (ir pievienots pilnvaru apliecinošs dokuments) N

2. Atbilstības kritēriji

  
2.1. Projekta iesniedzēja atbilstības kritērijiVērtēšanas sistēmaPiezīmes
Jā/Nē
2.1.1.Projekta iesniedzējs ir valsts vai reģionālā lidosta N
2.1.2.Projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu N
2.1.3.Projekta iesniedzējs nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta N
2.1.4.Projekta iesniedzējam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu N
2.1.5.Projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi, lai nodrošinātu visu naudas plūsmu projekta realizācijas laikā. Ja projekta iesniedzējs plāno līdzfinansēt projektu no aizņemtiem līdzekļiem, ir pievienots aizdevēja izdots dokuments par iespēju saņemt aizdevumu projekta īstenošanai nepieciešamā apmērā N
2.1.6.Projekta iesniedzējs ir apņēmies nodrošināt finansējumu no saviem līdzekļiem projekta izmaksu pieauguma gadījumā N
2.2. Projekta atbilstības kritērijiVērtēšanas sistēmaPiezīmes
Jā/Nē
2.2.1.Projekta iesniegumā ir raksturota projekta vadības, ieviešanas un uzraudzības shēma N
2.2.2.Projekta iesniegumā ir raksturoti projekta ieviešanai nepieciešamie resursi (iesaistāmā personāla skaits, kvalifikācija, pienākumi un materiāli tehniskā bāze) P
2.2.3.

Projekta vadības personālam ir atbilstoša pieredze un pietiekama projekta vadības kapacitāte, profesionālās un tehniskās zināšanas – projekta vadības personāla sastāvā tiks iekļauti vismaz šādi speciālisti:

1) viens būvinženieris ar vismaz triju gadu pieredzi lidostu infrastruktūras objektu būvniecības jomā vai transporta infrastruktūras objektu būvniecības jomā;

2) viens projekta vadītājs ar vismaz triju gadu pieredzi transporta infrastruktūras projektu vadīšanā;

3) viens grāmatvedis finansists ar vismaz triju gadu pieredzi finanšu uzskaitē

 P
2.2.4.Projektam ir veikta izmaksu un ieguvumu analīze N
2.2.5.Projekta izmaksu un ieguvumu analīzē ir izmantota reālā finansiālā diskonta likme – 5 procenti N
2.2.6.Projekta izmaksu un ieguvumu analīzē ir izmantota sociālā diskonta likme – 5,5 procenti N
2.2.7.Projekta ekonomiskā neto pašreizējā vērtība ir lielāka par nulli (ENPV > 0) N
2.2.8.Projekta ekonomiskā ienesīguma norma ir lielāka par 5,5 procentiem (ERR > 5,5%) N
2.2.9.Projekta īstenošana tiks pabeigta līdz 2015.gada 31.augustam N
2.2.10.Projektam pieprasītais Kohēzijas fonda finansējuma apjoms nepārsniedz šajos noteikumos noteikto apjomu un Kohēzijas fonda finansējuma procentuālais un summārais apjoms ir aprēķināts pareizi P
2.2.11.Projekta iesniedzējs aktivitātes ietvaros nav saņēmis finansējumu (kritēriju piemēro reģionālajām lidostām) N
2.2.12.Projekta iesniedzējs projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros iesniedzis vienu projekta iesniegumu (kritēriju piemēro reģionālajām lidostām) N
2.2.13.Projekts atbilst aktivitātes mērķim – droša, efektīva, augošam pārvadājumu apjomam atbilstoša gaisa transporta infrastruktūra N
2.2.14.Ir veikta dažādu projekta īstenošanas variantu analīze un piedāvāts tāds projekta risinājums, kurš nodrošina maksimālu pasažieru plūsmu un kravu apgrozījumu N
2.2.15.Projekta budžetā iekļautās izmaksas atbilst vidējām prognozētajām būvniecības tirgus cenām projekta īstenošanas gadā un ir nepieciešamas projekta rezultātu sasniegšanai un plānoto darbību īstenošanai P
2.2.16.Projekta iesniegumā plānotie uzraudzības rādītāji ir precīzi definēti un izmērāmi N
2.2.17.Projekts netiek un nav ticis finansēts vai līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, projekta ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros N
2.2.18.Projektā plānotie publicitātes un vizuālās identitātes pasākumi atbilst normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu noteiktajām minimālajām prasībām P
2.2.19.Tiks nodrošināta projekta rezultātu ilgtspēja – projekta īstenošanas rezultātā radīto vērtību uzturēšana vismaz 25 gadus pēc projekta pabeigšanas N
2.2.20.Projekta īstenošanai ir izstrādāts būves mets N
2.2.21.Projekta īstenošanas rezultātā tiks nodrošināta normatīvajos aktos aviācijas jomā noteikto prasību izpilde regulāro lidojumu veikšanai N
2.2.22.Projekta iesniegumā norādītās izmaksu pozīcijas un to apjoms atbilst šajos noteikumos noteiktajām izmaksām un to apjomam P
2.2.23.Projekta realizācijai nepieciešamā zeme ir projekta iesniedzēja īpašumā vai arī projekta iesniedzējs apliecina, ka spēs nodrošināt nepieciešamo zemju iegādi savā īpašumā līdz būvniecības sākumam N
2.2.24.Projekts nav kvalificējams kā komercdarbības atbalsts vai, ja ir kvalificējams kā komercdarbības atbalsts, projekta iesniegumam ir pievienots apliecinājums, ka projekta iesniedzējs komercdarbības atbalsta kontroli reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegs projekta iesniegumu Eiropas Komisijā lēmuma pieņemšanai par projekta saderību ar Eiropas Kopienu dibināšanas līgumu un neuzsāks projekta īstenošanu pirms atbildīgās iestādes lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai pirms Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu par projekta saderību ar Eiropas Kopienu dibināšanas līgumu, vai pievienots apliecinājums, ka komercdarbības atbalsta kontroli reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tas ir atbrīvots no atbalsta paziņošanas Eiropas Komisijai N

3. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēmaPiezīmes
Punkti vai Jā/Nē
3.1.Projekta ekonomiskā ienesīguma norma Punktus piešķir atbilstoši ERR lielumam. Kritērija īpatsvars 90 %
3.2.Projekta īstenošanas laiks Kritērija īpatsvars 10 %
3.2.1.mazāk par 1 gadu3 
3.2.2.no 1 līdz 2 gadiem2 
3.2.3.ilgāk par 2 gadiem1 
3.3.Kvalitātes kritēriji par horizontālajām prioritātēm  
3.3.1.Izstrādājot būvprojektu, tiks ņemtas vērā Latvijas Republikas būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības, projektā ir iekļauti pasākumi vides pieejamības veicināšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem N
3.3.2.Projekts veicinās lidošanas drošības uzlabošanu un vides piesārņojuma riska samazināšanu N

4. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJS

Vērtēšanas sistēmaPiezīmes

Jā/Nē

4.1.Ja projekta iesniegums atbilst 1.2., 1.3., 1.6., 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 2.1.6., 2.2.1., 2.2.4., 2.2.5., 2.2.6., 2.2.7., 2.2.8., 2.2.9., 2.2.11., 2.2.12., 2.2.13., 2.2.14., 2.2.16., 2.2.17., 2.2.19., 2.2.20., 2.2.21., 2.2.23., 2.2.24., 3.3.1. un 3.3.2.apakšpunktā noteiktajiem vērtēšanas kritērijam, kā arī 3.1. un 3.2.apakšpunktā noteiktajos vērtēšanas kritērijos kopā saņēmis vairāk par 505 punktiem, tad, sarindojot projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktus ieguvušo, projekta iesniegumam pietiek aktivitātē pieejamā finansējuma N

Piezīmes.

* Ja kritērijs neatbilst, atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.

** Ja kritērijs neatbilst, atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

Satiksmes ministrs K.Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.4.aktivitāti .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1476Pieņemts: 15.12.2009.Stājas spēkā: 29.12.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 203, 28.12.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
202685
{"selected":{"value":"29.12.2015","content":"<font class='s-1'>29.12.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"29.12.2015","iso_value":"2015\/12\/29","content":"<font class='s-1'>29.12.2015.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"11.11.2015","iso_value":"2015\/11\/11","content":"<font class='s-1'>11.11.2015.-28.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.06.2014","iso_value":"2014\/06\/27","content":"<font class='s-1'>27.06.2014.-10.11.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.12.2012","iso_value":"2012\/12\/21","content":"<font class='s-1'>21.12.2012.-26.06.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.02.2011","iso_value":"2011\/02\/02","content":"<font class='s-1'>02.02.2011.-20.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.12.2009","iso_value":"2009\/12\/29","content":"<font class='s-1'>29.12.2009.-01.02.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
29.12.2015
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)