Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1415

Rīgā 2009.gada 8.decembrī (prot. Nr.87 83.§)
Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū, īstenojot Eiropas Komisijas programmu vistrūcīgākajām personām

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek administrēti un uzraudzīti augkopības un lopkopības produktu tirgus intervences pasākumi, lai īstenotu Eiropas Komisijas programmu vistrūcīgākajām personām (turpmāk – programma).

2. Lai īstenotu šo noteikumu 1.punktā minēto augkopības un lopkopības produktu tirgus intervences pasākumu administrēšanu, tiek noteikti izdalei pare­dzētie pārtikas produktu veidi saskaņā ar Padomes 2007.gada 22.oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (turpmāk – Padomes Regula Nr. 1234/2007), un Komisijas 2010.gada 14.septembra Regulu (ES) Nr. 807/2010, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus pārtikas piegādei no intervences krājumiem vistrūcīgākajām personām Savienībā (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 807/2010).

(Grozīts ar MK 07.12.2010. noteikumiem Nr.1110)

3. Atbilstoši programmai tiesības saņemt pārtikas produktus ir ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kuras ir atzītas par trūcīgām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu. Lai saskaņā ar programmu saņemtu pārtikas produktus, ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona uzrāda pašvaldības sociālā dienesta izsniegtu izziņu par trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu.

4. Lai saskaņā ar Padomes Regulas Nr. 1234/2007 27.pantu noteiktu organizāciju, kas, īstenojot programmu, piegādā pārtikas produktus (turpmāk – organizācija), Zemkopības ministrija sadarbībā ar Kultūras ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju:

4.1. līdz kārtējā gada 1.jūlijam izsludina organizāciju pieteikšanās kārtību programmai, nosacījumus un iesniegumu iesniegšanas beigu termiņu, publicējot šo informāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Zemkopības ministrijas tīmekļa vietnē;

4.2. izvērtē organizācijas atbilstību dalībai programmā, ņemot vērā šādus nosacījumus:

4.2.1. organizācija ir reģistrēta atbilstoši biedrību un nodibinājumu vai reliģisko organizāciju statusu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, un iesnie­gumam ir pievienots īstenoto pasākumu apraksts, kas apliecina, ka organizācijas darbības veids pēdējos 12 mēnešus ir bijusi humānās palīdzības sniegšana;

4.2.2. ir iesniegts apliecinājums, ka organizācijai vai tās sadarbības partnerim ir nepieciešamie cilvēku un administratīvie resursi, lai nodrošinātu pārtikas izdali;

4.2.3. organizācija ir iesniegusi informāciju par kārtējā gadā plānoto personu skaitu, kuras programmas attiecīgajā darbības gadā saņems pārtikas produktus;

4.2.4. ir norādītas organizācijas pārtikas produktu izdales vietas adreses, un minētās pārtikas produktu izdales vietas ir reģistrētas Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā. Ja izdales vieta nav reģistrēta vai atzīta saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par pārtikas uzņēmumu darbības atzīšanas un reģistrācijas kārtību, izdales vietā nodrošina higiēnas prasību ievē­rošanu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulas (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu II pielikuma III nodaļas 1.punktam un VIII nodaļai. Minēto prasību ievērošanu izvērtē Pārtikas un veterinārais dienests;

4.2.5. ir iesniegta organizācijas gada pārskata (pilns komplekts, ar Valsts ieņēmumu dienesta atzīmi par gada pārskata saņemšanu) apliecināta kopija par pēdējo noslēgto gadu pirms iesnieguma iesniegšanas atbilstoši Gada pārskatu likumam. Ja organizācija dokumentu neiesniedz, Zemkopības ministrija to saņem Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā un termiņā;

4.2.6. organizācija ir iesniegusi informāciju par to personu skaitu attiecīgajā novadā, kurām pēc stāvokļa kārtējā gada 1.jūlijā ir piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss, atbilstoši pašvaldības sniegtajām ziņām;

4.3. izvērtē organizācijas atbilstību:

4.3.1. nosacījumiem, kas norādīti normatīvajos aktos, kuri nosaka šo noteikumu 4.2.1.apakšpunktā minēto organizāciju darbību;

4.3.2. administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem:

4.3.2.1. iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā (ja iesniegums iesniegts saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu, par tā iesniegšanas brīdi tiek uzskatīts laiks, kad tas ir nosūtīts, izmantojot elektronisko pastu vai iestādes pārziņā esošās speciālās tiešsaistes sistēmas);

4.3.2.2. iesniegums ir sagatavots datorrakstā latviešu valodā;

4.3.2.3. iesniegumam ir pievienota identiska iesnieguma elektroniskā versija (izņemot iesniegumu, kas iesniegts saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu);

4.3.2.4. iesnieguma oriģināls ir caurauklots (izņemot iesniegumu, kas iesniegts saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu);

4.3.2.5. iesniegumā nav neatrunātu labojumu vai papildinājumu;

4.3.2.6. iesniegumā ir aprakstīta organizācijas saistība ar īstenotajiem pasākumiem atbilstoši šo noteikumu 4.2.1.apakšpunktā minētajām prasībām;

4.3.2.7. iesniegumu ir parakstījusi atbildīgā persona, kurai ir paraksta tiesības;

4.4. līdz kārtējā gada 1.septembrim izvērtē organizācijas atbilstību šo noteikumu prasībām, pieņem lēmumu par organizācijas dalību nākamā gada programmā un nosūta to attiecīgajai organizācijai.

(Grozīts ar MK 07.12.2010. noteikumiem Nr.1110; MK 10.04.2012. noteikumiem Nr.244; MK 08.01.2013. noteikumiem Nr.23)

5. Izvērtējot organizāciju, ievēro šādus nosacījumus:

5.1. ja organizācijas iesniegums neatbilst administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, Zemkopības ministrija rakstiski pieprasa papildu informāciju iesnie­guma precizēšanai vai labošanai. Organizācija 10 darbdienu laikā pēc pieprasī­juma saņemšanas iesniedz pieprasīto papildu informāciju. Ja organizācija pieprasīto papildu informāciju neiesniedz, Zemkopības ministrija pieņem lēmumu organizācijas iesniegumu noraidīt;

5.2. ja, izvērtējot šo noteikumu 4.2.1.apakšpunktā minēto organizāciju darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām, konstatēts, ka organizācijas iesnie­gumā ietvertā informācija nav skaidra, Zemkopības ministrija rakstiski pieprasa organizācijai skaidrojumu. Organizācija 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas iesniedz pieprasīto skaidrojumu. Ja organizācija pieprasīto skaidro­jumu neiesniedz, Zemkopības ministrija pieņem lēmumu organizācijas iesniegumu noraidīt;

5.3. ja divas organizācijas pretendē uz programmas īstenošanu vienā un tajā pašā novada vienībā, priekšroka tiek dota organizācijai ar lielāko atlasē iegūto punktu skaitu. Ja punktu skaits ir vienāds, vērtē organizāciju iepriekšējo pieredzi humānās palīdzības sniegšanā. Par priekšrocību tiek uzskatīta organizācijas pieredze programmas īstenošanā attiecīgajā novadā.

(Grozīts ar MK 07.12.2010. noteikumiem Nr.1110)

6. Ja saņemts šo noteikumu 4.4.apakšpunktā minētais lēmums ar apstipri­nājumu dalībai nākamā gada programmā, organizācija 10 darbdienu laikā pēc minētā lēmuma saņemšanas:

6.1. informē Lauku atbalsta dienestu par:

6.1.1. nākamā gada programmā plānotajām pārtikas produktu izdales vietu adresēm;

6.1.2. plānoto apkalpojamo trūcīgo personu skaitu, kuras programmas darbības gadā saņems pārtikas produktus;

6.1.3. pārtikas produktu piegādes periodiskumu;

6.2. iesniedz Lauku atbalsta dienestā Pārtikas un veterinārā dienesta apliecinājumu par to, ka pārtikas produktu izdales vietas atbilst šo noteikumu 4.2.4.apakšpunktā minētajām prasībām.

(Grozīts ar MK 07.12.2010. noteikumiem Nr.1110)

7. Organizācijas atbilstoši šo noteikumu 4.2.3., 4.2.6. un 6.1.2.apakšpunktam trūcīgo personu skaitu prognozē saskaņā ar pašvaldības sociālā dienesta datiem.

(MK 07.12.2010. noteikumu Nr.1110 redakcijā)

8. Lauku atbalsta dienests administrē un kontrolē programmas pasāku­mus, kā arī nosaka komersantu, kas:

8.1. komplektēs un piegādās Eiropas Kopienas tirgū iepirktos pārtikas produktus;

8.2. pārstrādās, iepakos, komplektēs un piegādās organizācijai pārtikas produktus no Latvijas teritorijā esošās intervences noliktavas;

8.3. transportēs intervences produktus no citas Eiropas Savienības dalīb­valsts teritorijā esošās intervences noliktavas uz to pārstrādes vai iepakošanas vietu atbilstoši Komisijas Regulas 807/2010 8.panta 1.punktam;

8.4. pārņems citas Eiropas Savienības dalībvalsts teritorijā esošos inter­vences produktus no intervences noliktavas un izvietos tos Eiropas Kopienas tirgū atbilstoši Komisijas Regulas 807/2010 8.panta 3.punktam.

(Grozīts ar MK 07.12.2010. noteikumiem Nr.1110)

9. Lauku atbalsta dienests oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un periodiskajā izdevumā "Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis" publicē:

9.1. piedāvājuma iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 30 dienām no paziņojuma publicēšanas datuma;

9.2. piedāvājuma iesniegšanas nosacījumus šo noteikumu 8.3.apakšpunktā minēto intervences produktu transportēšanai, norādot:

9.2.1. tās Eiropas Savienības dalībvalsts intervences noliktavas adresi, no kuras intervences produkts jātransportē;

9.2.2. intervences produkta piegādes termiņu;

9.2.3. transportējamā intervences produkta maksimālo daudzumu;

9.3. samaksas veidu;

9.4. aprēķināto finanšu līdzekļu maksimālo summu;

9.5. samaksas kārtību komersantam;

9.6. atsauci uz Lauku atbalsta dienesta tīmekļa vietni (www.lad.gov.lv), kurā publicēta šāda papildu informācija par organizāciju:

9.6.1. pārtikas produktu izdales vietu adreses;

9.6.2. nepieciešamais pārtikas produktu daudzums konkrētajās izdales vietās.

(Grozīts ar MK 08.01.2013. noteikumiem Nr.23)

10. Lai piedalītos programmas īstenošanā, komersants vai tā pilnvarotā persona, uzrādot pilnvaru, Lauku atbalsta dienestā iesniedz piedāvājuma iesniegumu (1.pielikums) un šādus dokumentus:

10.1. (svītrots ar MK 29.11.2011. noteikumiem Nr.904);

10.2. kredītiestādes izziņu par gatavību izsniegt nodrošinājumu vai apliecinājumu par to, ka komersantam ir pietiekami finanšu līdzekļi, lai iesniegtu nodrošinājumu atbilstoši Eiropas Savienības tieši piemērojamiem normatīvajiem aktiem, kas regulē pārtikas piegādi no intervences krājumiem vistrūcīgākajām personām;

10.3. līgumu vai nodomu protokolu par pārtikas produktu piegādi, kurā norāda katra pārtikas produkta nosaukumu, daudzumu un citu informāciju par iespējamo piegādi, ja komersanta piedāvājumā ietvertos pārtikas produktus ražo cits komersants;

10.4. apliecinājumu par komersantam pieejamiem tehniskajiem līdzekļiem, par komersanta īpašumā vai valdījumā esošo transporta parku vai līguma kopiju ar citu komersantu par transporta un loģistikas pakalpojumu sniegšanu, vai nodomu protokolu par līguma slēgšanu ar citu komersantu par transporta un loģistikas pakalpojumu sniegšanu, lai nodrošinātu:

10.4.1. pārtikas produktu piegādi organizācijas noteiktajās pārtikas produktu izdales vietās;

10.4.2. šo noteikumu 8.3.apakšpunktā minētā pasākuma īstenošanu;

10.5. lai īstenotu šo noteikumu 10.4.1. un 10.4.2.apakšpunktā minētās prasības, – aplieci­nājumu par kravas apdrošināšanu un kravu autopārvadātāju civiltiesiskās atbildības (CMR) apdrošināšanu, kuras minimālais atbildības limits ir ne mazāk kā EUR 100 000 par vienu pārvadājumu;

10.6. (svītrots ar MK 29.11.2011. noteikumiem Nr.904).

(Grozīts ar MK 07.12.2010. noteikumiem Nr.1110)

11. Komersants Lauku atbalsta dienestā piedāvājuma iesniegumu iesniedz:

11.1. latviešu valodā. Informācijas materiāliem, kas nav latviešu valodā, pievieno komersanta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Dokumentu kopijas ir sagatavotas un noformētas atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu;

11.2. caurauklotu, numurētu, ar satura rādītāju, uz pēdējās lapas aizmugurē diegu galus pielīmē, apzīmogo ar komersanta iesniedzēja zīmogu un uz uzlīmes norāda informāciju par dokumenta lapu skaitu, apliecinājumu par dokumenta satura pareizību, dokumenta autora nosaukumu, parakstu (izņemot piedāvājuma iesniegumus, kas iesniegti saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu);

11.3. slēgtā aploksnē, uz kuras norādīts programmas nosaukums "Par pārtikas piegādi labdarības organizācijām izdalīšanai vistrūcīgākajām personām" (izņemot piedāvājuma iesniegumus, kas iesniegti saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu).

12. Komersantam programmas īstenošanas gadā ir tiesības Lauku atbalsta dienestā iesniegt vienu piedāvājuma iesniegumu vienā piedāvājumu iesniegšanas kārtā.

13. Lauku atbalsta dienests piedāvājuma iesniegumus reģistrē to iesniegšanas secībā un katram iesniegumam piešķir reģistrācijas numuru.

14. Lauku atbalsta dienests komersanta iesniegto piedāvājumu izvērtē atbilstoši šādiem kritērijiem:

14.1. komersants ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajā iestādē;

14.2. komersants ar tiesas lēmumu nav atzīts par maksātnespējīgu, neatrodas sanācijas procesā vai tiesiskās aizsardzības procesā, un tā saimnieciskā darbība nav izbeigta vai saskaņā ar komercreģistrā pieejamo informāciju tas neatrodas likvidācijas stadijā;

14.3. komersantam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas parādu;

14.4. komersants ir reģistrējies Lauku atbalsta dienesta klientu reģistrā;

14.5. komersants ir spējīgs nodrošināt nepieciešamo pārtikas produktu daudzumu programmas īstenošanai;

14.6. piedāvājumā ietvertie pārtikas produkti ir ražoti Pārtikas un veteri­nārā dienesta atzītā vai reģistrētā uzņēmumā;

14.7. komersanta tehniskie līdzekļi nodrošina nepieciešamo pārtikas pro­duktu piegādi visā Latvijas teritorijā, kā arī šo noteikumu 8.3.apakšpunktā minētā pasākuma īstenošanu;

14.8. piedāvājums salīdzinājumā ar citiem pretendentiem atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem atlases kritērijiem ir ieguvis lielāko punktu skaitu;

14.9. komersants ir iesniedzis piedāvājuma nodrošinājumu, kas ir ekvivalents pieciem procentiem no piedāvājuma kopējās summas.

15. Komersanta iesniegto piedāvājumu nevērtē un noraida, ja:

15.1. tas pārsniedz šo noteikumu 9.4.apakšpunktā minēto finanšu līdzekļu maksimālo summu;

15.2. transportēšanas izmaksas pārsniedz 4,5 procentus no piedāvājuma kopējās summas (izņemot šo noteikumu 8.3.apakšpunktā minēto pasākumu).

16. Lauku atbalsta dienests piedāvājumu vērtē, izmantojot šo noteikumu 3.pielikumā norādīto formulu.

17. Ja diviem vai vairākiem piedāvājumiem saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumu ir vienāds punktu skaits, Lauku atbalsta dienests piedāvājumus vērtē atbilstoši to iesniegšanas secībai.

18. Lauku atbalsta dienests samaksu komersantam veic, pamatojoties uz:

18.1. Komisijas Regulas Nr. 807/2010 2.pantā minēto resursu sadali programmas attiecīgajā īstenošanas gadā, izņemot ar pārtikas produktu iepakojumu saistītās papildu izmaksas, kas komersantam radušās, īstenojot šo noteikumu 8.3.apakšpunktā minēto pasākumu;

18.2. Komisijas Regulas 807/2010 5.pantā minēto produktu vērtības pārrēķinu, ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas noteikto valūtas kursu katra gada 1.oktobrī.

(Grozīts ar MK 07.12.2010. noteikumiem Nr.1110)

19. Lauku atbalsta dienests 30 dienu laikā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pieņem lēmumu par komersanta dalību programmā un paziņo to komersantam.

20. Lauku atbalsta dienests pēc lēmuma pieņemšanas slēdz līgumu ar izvēlēto komersantu. Pirms līguma slēgšanas komersants, kas pretendē uz pārtikas produktu piegādi organizācijai vai intervences produktu transportēšanu no citas Eiropas Savienības dalībvalsts, iesniedz Lauku atbalsta dienestā nodrošinājumu atbilstoši Eiropas Savienības tieši piemērojamiem normatīvajiem aktiem, kas regulē pārtikas piegādi no intervences krājumiem vistrūcīgākajām personām.

(Grozīts ar MK 07.12.2010. noteikumiem Nr.1110)

21. Ja Lauku atbalsta dienests pieņem lēmumu par atteikumu komersanta dalībai programmā, šo noteikumu 14.9.apakšpunktā minētajam nodrošinājumam tiek piemērots atbrīvojums pilnā apmērā.

22. Lauku atbalsta dienests šo noteikumu 14.9.apakšpunktā minēto nodrošinājumu ietur, ja:

22.1. komersants atsauc savu piedāvājuma iesniegumu laikā, kamēr ir spēkā nodrošinājums;

22.2. komersants, kas izvēlēts dalībai programmā, atsakās slēgt piegādes līgumu vai nav iesniedzis līguma (saistību) nodrošinājumu atbilstoši šo noteiku­mu 20.punktam.

23. Lauku atbalsta dienests slēdz līgumu ar organizāciju par izdevumu segšanu saskaņā ar Padomes Regulas Nr. 1234/2007 27.panta 7.punkta otrās daļas "b" apakšpunktu.

(MK 10.04.2012. noteikumu Nr.244 redakcijā)

23.1 Organizācija četru mēnešu laikā pēc 2013.gada programmas sadales plāna izpildes perioda beigām iesniedz Lauku atbalsta dienestā Padomes Regulas Nr. 1234/2007 27.panta 7.punkta otrās daļas "b" apakšpunktā noteiktos izmaksas attaisnojošos dokumentus. Ja organizācija minētajā termiņā izmaksas attaisnojošos dokumentus neiesniedz, tā atmaksā saņemto finansējumu.

(MK 10.04.2012. noteikumu Nr.244 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.07.2013. noteikumiem Nr.370)

23.2 Organizācija līdz Komisijas 2012.gada 6.novembra Īstenošanas Regulas (ES) Nr. 1020/2012, ar ko pieņem plānu par tādu resursu sadalījumu dalībvalstīm, kas jāiekļauj 2013.budžeta gadā pārtikas piegādei no intervences krājumiem vistrūcīgākajām personām Eiropas Savienībā, un atkāpjas no dažiem noteikumiem Regulā (ES) Nr. 807/2010 (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 1020/2012), 4.panta pirmajā daļā noteiktajam termiņam iesniedz Lauku atbalsta dienestā maksājuma pieprasījumu par izdevumiem, kas tai radušies, īstenojot programmu saskaņā ar šo noteikumu 23.punktā minēto līgumu. Lauku atbalsta dienests izvērtē organizācijas iesniegto maksājuma pieprasījumu un līdz Komisijas Regulas Nr. 1020/2012 4.panta otrajā daļā noteiktajam termiņam pārskaita maksājumu attiecināmo izmaksu apmērā uz organizācijas norādīto kontu kredītiestādē.

(MK 09.07.2013. noteikumu Nr.370 redakcijā)

23.3 Ja organizācijai attiecināmie izdevumi rodas pēc 2013.gada 30.septembra, tā līdz Komisijas Regulas Nr. 1020/2012 4.panta pirmajā daļā noteiktajam termiņam iesniedz Lauku atbalsta dienestā pieteikumu avansa maksājumam. Lauku atbalsta dienests, ievērojot Komisijas Regulas Nr. 1020/2012 5.panta 2. un 4.punktu un izvērtējot organizācijas iesniegto avansa maksājuma pieprasījumu, līdz Komisijas Regulas Nr. 1020/2012 4.panta otrajā daļā noteiktajam termiņam pārskaita avansa maksājumu uz organizācijas atvērto kontu Valsts kasē. Pirms finansējuma pārskaitīšanas uz organizācijas atvērto kontu Valsts kasē Lauku atbalsta dienestam saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu, ir tiesības bez saskaņošanas ar organizāciju pilnvarot Lauku atbalsta dienesta amatpersonu autorizēt maksājuma rīkojumus organizācijas atvērtajā kontā Valsts kasē, nosakot pieejas režīmu "3.paraksts". Organizācija pirms izdevumu veikšanas iesniedz attiecināmo izdevumu pieprasījumu Lauku atbalsta dienestā. Lauku atbalsta dienesta amatpersona 60 dienu laikā izvērtē organizācijas iesniegto attiecināmo izdevumu pieprasījumu un, ja izdevumu veikšana tiek saskaņota, autorizē organizācijas iesniegto maksājuma rīkojumu.

(MK 09.07.2013. noteikumu Nr.370 redakcijā)

24. Organizācija par pārtikas produktu izdales vietu un laiku informē tās pašvaldības iedzīvotājus, kuras teritorijā tā īsteno programmu.

25. Piedāvājumā ietvertie pārtikas produkti atbilst šādiem kritērijiem:

25.1. pārtikas produkts ir izņemts no intervences krājumiem neapstrādātā veidā vai pēc iesaiņošanas, vai pēc pārstrādes vai arī tās pašas produktu grupas pārtikas produkts tiek iepirkts Eiropas Kopienas tirgū, ja produkts nav pieejams intervences krājumos;

25.2. pārtikas produkta realizācijas termiņš pēc pārtikas produkta piegādes izdales vietā ir vismaz:

25.2.1. pieci mēneši – graudaugu un rīsu grupas pārtikas produktiem;

25.2.2. trīs mēneši – piena grupas pārtikas produktiem;

25.2.3. 12 mēnešu – gaļas produktiem;

25.3. pārtikas produkts ir ražots Pārtikas un veterinārā dienesta atzītā vai reģistrētā uzņēmumā un marķēts saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pārtikas preču marķēšanu;

25.4. pārtikas produkts atbilst šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem kvalitātes kritērijiem;

25.5. uz piegādāto pārtikas produktu vienības iepakojuma ir skaidri salasāms uzraksts "bezmaksas", un iepakojums ir noformēts atbilstoši Komisijas Regulas Nr. 807/2010 10.panta 1.punkta "b" apakšpunktā minētajām prasībām.

(Grozīts ar MK 07.12.2010. noteikumiem Nr.1110; MK 10.04.2012. noteikumiem Nr.244; MK 08.01.2013. noteikumiem Nr.23)

26. Programmas ietvaros vienai personai 2012.gadā paredzēti ne vairāk kā seši pārtikas produktu komplekti ar šādu saturu:

26.1. pilnpiena pulveris – 0,4 kilogrami;

26.2. makaroni – viens kilograms;

26.3. auzu pārslu biezputra ar ogām vai augļiem – 0,14 kilogramu;

26.4. pankūku milti – 0,4 kilogrami;

26.5. kartupeļu biezputra – 0,2 kilogrami;

26.6. griķi – 0,3 kilogrami;

26.7. manna – 0,5 kilogrami;

26.8. kviešu milti (augstākā labuma) – viens kilograms;

26.9. sautēta cūkgaļa – 0,25 kilogrami.

(MK 29.11.2011. noteikumu Nr.904 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.04.2012. noteikumiem Nr.244)

26.1 Programmā vienai personai 2013.gadā paredzēti vismaz septiņi pārtikas produktu komplekti ar šādu saturu:

26.1 1. pilnpiena pulveris – 0,4 kilogrami;

26.1 2. makaroni – viens kilograms;

26.1 3. tvaicēti rīsi – 0,4 kilogrami;

26.1 4. griķi – 0,4 kilogrami;

26.1 5. manna – 0,5 kilogrami;

26.1 6. kviešu milti (augstākā labuma) – 0,5 kilogrami;

26.1 7. sautēta cūkgaļa – 0,25 kilogrami.

(MK 08.01.2013. noteikumu Nr.23 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.07.2013. noteikumiem Nr.370)

27. Organizācija izdara atzīmi uz šo noteikumu 3.punktā minētās pašval­dības sociālā dienesta izsniegtās izziņas, to apzīmogojot, kā arī norādot datumu un tās personas vārdu un uzvārdu, kura pārtikas komplektu ir izsniegusi.

28. Lauku atbalsta dienests Komisijas Regulas Nr. 807/2010 9.pantā minētajā maksājumā komersantam ieskaita arī pievienotās vērtības nodokli.

(MK 07.12.2010. noteikumu Nr.1110 redakcijā)

29. Ja komersants pārkāpj līguma nosacījumus, Lauku atbalsta dienests piemēro šādus ierobežojumus:

29.1. ietur nodrošinājumu proporcionāli neizņemtajam produkta apjomam, ja līgumā noteiktais intervences produkta apjoms nav izņemts no intervences krājumiem;

29.2. komersants sedz turpmākās faktiskās uzglabāšanas izmaksas, ja inter­vences produkts nav izņemts no intervences krājumiem līgumā paredzētajā laikā;

29.3. samazina atbalstu komersantam par 10 procentiem, ja saražotā pārtikas produkta kvalitāte, iepakojums vai specifiskais marķējums, ko nosaka Komisijas Regula Nr. 807/2010, neatbilst līguma nosacījumiem, bet attiecīgo pārtikas produktu drīkst izmantot cilvēku uzturā;

29.4. ietur nodrošinājumu proporcionāli nepiegādātajam pārtikas produktu apjomam, ja komersants nepiegādā pārtikas produktus organizācijai.

(Grozīts ar MK 07.12.2010. noteikumiem Nr.1110)

30. Lauku atbalsta dienests saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 807/2010 10.panta 2.daļu informē Zemkopības ministriju par organizāciju darbībā konstatētajiem pārkāpumiem saistībā ar minētās regulas prasību izpildi.

(MK 07.12.2010. noteikumu Nr.1110 redakcijā)

31. Ja organizācija ir pārkāpusi Komisijas Regulas Nr. 807/2010 prasības, Zemkopības ministrijai sadarbībā ar Kultūras ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju ir tiesības izslēgt organizāciju no dalības programmas īstenošanā un aizliegt organizācijai turpmākos trīs gadus piedalīties programmas īstenošanā.

(Grozīts ar MK 07.12.2010. noteikumiem Nr.1110; MK 10.04.2012. noteikumiem Nr.244)

32. Informāciju Eiropas Komisijai saskaņā ar Padomes Regulas Nr. 1234/2007 192.pantu un Komisijas Regulas Nr. 807/2010 1., 2. un 11.pantu un 3.panta 4. un 5.daļu sniedz Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

(MK 07.12.2010. noteikumu Nr.1110 redakcijā)

33. Pārtikas un veterinārais dienests periodiski veic pārtikas produktu kvalitātes un nekaitīguma kontroli, ņem partiju reprezentējošu paraugu un nosūta laboratoriskai pārbaudei valsts zinātniskajam institūtam "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts" (turpmāk – institūts). Izdevumus, kas saistīti ar pārtikas produktu kontroli un paraugu ņemšanu, sedz produkta piegādātājs saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību un sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

34. Institūts laboratoriski pārbauda Pārtikas un veterinārā dienesta iesūtītos paraugus. Izdevumus, kas saistīti ar laboratorisko pārbaudi un testēšanas pārskata sagatavošanu, sedz produkta piegādātājs saskaņā ar normatīvajiem aktiem par institūta valsts pārvaldes uzdevumā veikto darbību samaksu.

35. Institūts, sagatavojot laboratoriskās pārbaudes un testēšanas pārskatu, nekavējoties informē Pārtikas un veterināro dienestu par pirmo neatbilstošo testē­šanas rezultātu neatkarīgi no nosakāmo rādītāju daudzuma iesūtītajā paraugā.

36. Ja partiju reprezentējošais paraugs neatbilst normatīvo aktu prasībām pārtikas aprites jomā, Pārtikas un veterinārais dienests, ņemot nākamo partiju reprezentējošu paraugu nosūtīšanai uz laboratorisko pārbaudi, konkrēto pārtikas produktu partiju aiztur komersanta noliktavās līdz laboratoriskās pārbaudes un testēšanas pārskata saņemšanai.

37. Ja partiju reprezentējošā parauga laboratoriskās testēšanas rezultāti liecina, ka pārtika rada vai var radīt tiešu vai netiešu apdraudējumu cilvēku veselībai vai dzīvībai:

37.1. komersants, kas ir atbildīgs par pārtikas produktu piegādi program­mas īstenošanai, nekavējoties novērš pārtikas radīto apdraudējumu cilvēku veselībai vai dzīvībai atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 28.janvāra Regulas Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (turpmāk – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 178/2002), 19.pantam;

37.2. Pārtikas un veterinārais dienests informē sabiedrību atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 178/2002 50.pantam.

38. Pirms šo noteikumu 8.3.apakšpunktā minētā pasākuma īstenošanas komersants nodrošina, ka citas Eiropas Savienības dalībvalsts intervences nolik­tavas piešķirtais intervences produkts atbilst intervences produktu kvalitātes un nekaitīguma prasībām.

39. Ja organizācijas, kas piedalās programmā, līdz kārtējā gada 1.aprīlim informē Zemkopības ministriju par šo noteikumu 3.punktā minēto personu skaita pieaugumu un programmas īstenošanai ir pieejami finanšu līdzekļi, Lauku atbalsta dienests pēc saskaņošanas ar Zemkopības ministriju izsludina nākamo piedāvājuma iesniegšanas kārtu atbilstoši šo noteikumu 9.punktam.

40. Līdz 2009.gada 31.decembrim šo noteikumu 33.punktā minētās laboratoriskās analīzes veic Pārtikas un veterinārais dienests.

41. Saskaņā ar programmu vienai personai 2011.gadā paredzēts ne vairāk kā 12 pārtikas produktu komplektu ar šādu saturu:

41.1. viens kilograms miežu putraimu;

41.2. viens kilograms kviešu miltu;

41.3. viens kilograms četrgraudu pārslu;

41.4. 0,5 kilogrami auzu pārslu;

41.5. 0,1 kilograms vājpiena pulvera;

41.6. viens litrs 2 % piena.

(MK 07.12.2010. noteikumu Nr.1110 redakcijā)

41.1 Papildus šo noteikumu 3.punktā minētajām ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām 2011.gadā pārtikas produktus programmas ietvaros ir tiesības saņemt arī:

41.1 1. ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kas atzītas par maznodrošinātām saskaņā ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu, uzrādot attiecīgās pašvaldības sociālā dienesta izziņu par maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa piešķiršanu;

41.1 2. ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kuru ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā pēc nodokļu samaksas nepārsniedz 150 latu mēnesī, uzrādot normatīvajos aktos par veselības aprūpes organizēšanu un finansēšanu paredzēto attiecīgās pašvaldības izsniegto izziņu;

41.1 3. ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kas atzītas par tiesīgām saņemt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto vienreizējo pašvaldības pabalstu ārkārtas situācijā, ja minēto faktu apliecina attiecīgās pašvaldības sociālais dienests.

(MK 14.06.2011. noteikumu Nr.449 redakcijā)

41.2 Papildus šo noteikumu 3.punktā minētajām personām 2012. un 2013.gadā pārtikas produktus programmas ietvaros ir tiesības saņemt arī:

41.2 1. ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kas atzītas par maznodrošinātām saskaņā ar pašvaldību saistošajiem noteikumiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu, uzrādot attiecīgās pašvaldības sociālā dienesta izziņu par maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa piešķiršanu;

41.2 2. ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kas atzītas par tiesīgām saņemt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto vienreizējo pašvaldības pabalstu ārkārtas situācijā, ja to apliecina attiecīgās pašvaldības sociālais dienests.

(MK 10.04.2012. noteikumu Nr.244 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.01.2013. noteikumiem Nr.23)

42. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 29.novembra noteikumus Nr.909 "Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus inter­vences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū, īstenojot Eiropas Komisijas programmu vistrūcīgākajām personām" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 195.nr.; 2006, 71., 190.nr.; 2007, 205.nr.; 2008, 79., 174.nr.).

Ministru prezidenta vietā – satiksmes ministrs K.Gerhards

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 8.decembra noteikumiem Nr.1415

(Pielikums MK 08.01.2013. noteikumu Nr.23 redakcijā)

PIEDĀVĀJUMA IESNIEGUMS
par piedalīšanos Eiropas Savienības
Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF)
konkursā "Par pārtikas produktu piegādi labdarības organizācijām
izdalīšanai vistrūcīgākajām personām"

A. VISPĀRĪGĀ DAĻA
A.1. Pretendenta nosaukums 
A.2. Vienotais reģistrācijas numurs 
A.3. Pretendenta juridiskā adrese 
A.4. Pretendenta kontaktadrese, adrese (korespondencei) 
A.5. Pretendenta kredītiestādes rekvizīti 
A.6. Tālruņa numurs A.7. Faksa numurs 
A.8. E-pasta adrese 
A.9. Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds 
A.10. Pilnvarotajai personai – personas kods 

Iesniedzot šo piedāvājumu, mēs, ________________________________________________________________________________ ,
                                                                                                   (komersanta  nosaukums)

piedāvājam piegādāt pārtikas produktu komplektu, kas ir iepakots kā viena vienība un sastāv no šādiem produktiem: 0,4 kg pilnpiena pulvera, 1 kg makaronu, 0,4 kg tvaicētu rīsu, 0,4 kg griķu, 0,5 kg mannas, 0,5 kg a/l kviešu miltu, 0,25 kg sautētas cūkgaļas. Kopā programmā piedāvājam piegādāt ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
              (viss kopējais programmas īstenošanai nepieciešamais pārtikas produktu komplektu skaits)

pārtikas produktu komplektus labdarības organizācijām izdalīšanai vistrūcīgākajām personām _____________________________
                                                                                                                                                                (izdales vietu skaits)

izdales vietās pielikumā norādītajās adresēs un daudzumā.

 

B. PIEVIENOTIE DOKUMENTI
Iesniedzamie dokumenti

Aizpilda atbalsta pretendents

Atbilstošo atbildi
atzīmēt ar x

Lapu
skaits

Neattiecas

Līgums vai nodomu protokols par pārtikas produktu piegādi, norādot katra pārtikas produkta nosaukumu, daudzumu un citu informāciju par iespējamo piegādi, ja komersanta piedāvājumā ietvertos pārtikas produktus ražo cits komersants    
Kredītiestādes izziņa par gatavību izsniegt nodrošinājumu vai apliecinājumu par to, ka komersantam ir pietiekami finanšu līdzekļi, lai iesniegtu nodrošinājumu atbilstoši Komisijas 2010.gada 14.septembra Regulas (ES) Nr. 807/2010, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus pārtikas piegādei no intervences krājumiem vistrūcīgākajām personām Savienībā, 4.panta 4.punktam    
Apliecinājums par tehniskajiem līdzekļiem – apraksts par komersanta īpašumā esošo transporta parku un/vai līgums vai nodomu protokols par līguma slēgšanu, vai līgums ar citu komersantu par transporta un loģistikas pakalpojumu sniegšanu    
Apliecinājums par kravas apdrošināšanu un kravu autopārvadātāju civiltiesiskās atbildības (CMR) apdrošināšanu, kuras minimālās atbildības limits ir ne mazāk kā EUR 100 000 par vienu pārvadājumu    
Saraksts ar izdales vietu adresēm un pārtikas produktu komplektu skaitu    
C. DEKLARĀCIJA
Iesniedzot šo piedāvājumu, ar savu parakstu apliecinu, ka:
1) neesmu pasludināts par maksātnespējīgu un neesmu iesniedzis pieteikumu par tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu, neatrodos likvidācijas procesā, saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta (ja atbalsta pretendents ir Maksātnespējas likuma subjekts);
2) nepastāv spēkā stājies tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, ar ko es būtu atzīts par vainīgu krāpšanā, kukuļošanā, komerciālā uzpirkšanā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, kā arī neesmu atzīts par vainīgu krāpšanā, kuras dēļ skartas Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses;
3) manā darbībā nav konstatēti profesionālās darbības pārkāpumi un nepastāv spēkā esošs spriedums, ar kuru esmu atzīts par vainīgu nodarījumā saistībā ar savu profesionālo darbību;
4) esmu izpildījis visus pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Man nav nodokļu parādu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu vai ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu nodokļu maksājumu termiņš nav pagarināts vai atlikts uz laiku līdz vienam gadam;
5) manā darbībā 12 mēnešu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim nav stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams kompetentas institūcijas lēmums vai tiesas spriedums, ar kuru manā darbībā būtu konstatēti konkurences tiesību pārkāpumi, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās (izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda);
6) manā rīcībā būs pietiekami finanšu un tehniskie līdzekļi šajā pieteikumā paredzēto pasākumu pilnīgai izpildei plānotajā termiņā;
7) esmu iesniedzis piedāvājuma nodrošinājumu, kas ir ekvivalents pieciem procentiem no piedāvājuma kopējās summas, un apliecinu tā spēkā esību divus mēnešus no piedāvājumu atvēršanas dienas;
8) esmu iepazinies ar:
a) Padomes 2007.gada 22.oktobra Regulā (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem ("Vienotā TKO regula"), noteiktajām prasībām par Eiropas Komisijas programmu vistrūcīgākajām personām;
b) Komisijas 2010.gada 14.septembra Regulu (ES) Nr. 807/2010, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus pārtikas piegādei no intervences krājumiem vistrūcīgākajām personām Savienībā;
9) apņemos piegādāt pārtikas produktu komplektus, kas ir saražoti un iepakoti, ievērojot pārtikas apriti regulējošo normatīvo aktu prasības. Uz piegādāto pārtikas produktu vienības iepakojuma būs arī skaidri redzams uzraksts "bezmaksas", un tie tiks noformēti atbilstoši Komisijas Regulas (ES) Nr. 807/2010 10.panta 1.punkta "b" apakšpunktā noteiktajām prasībām;
10) piesakos piegādāt pārtikas produktu komplektus, kuri ir iepakoti kā viena vienība un kuru sastāvā iekļautie pārtikas produkti ir ražoti šādos uzņēmumos:

Pārtikas produkts

Pārtikas produkta ražošanas uzņēmums

Pārtikas produkta ražošanas uzņēmuma atzīšanas vai reģistrēšanas numurs

Pilnpiena pulveris  
Makaroni  
Tvaicēti rīsi  
Griķi  
Manna  
Kviešu milti, a/l  
Sautēta cūkgaļa  
11) apņemos glabāt un uzrādīt Lauku atbalsta dienesta amatpersonām visu ar Eiropas Komisijas programmu vistrūcīgākajām personām, tās īstenošanu un uzraudzību saistīto dokumentāciju un informāciju piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas no Lauku atbalsta dienesta;
12) piekrītu Lauku atbalsta dienesta, Eiropas Komisijas pārstāvju un Pārtikas un veterinārā dienesta kontrolēm laikā, kad tiek īstenota Eiropas Komisijas programma vistrūcīgākajām personām, un piecus gadus pēc pēdējā maksājuma saņemšanas;
13) atzīšu sava piedāvājuma un šā pieteikuma spēkā esību divus mēnešus no piedāvājumu atvēršanas dienas;
14) piekrītu, ka piedāvājumā ietvertā informācija pēc lēmuma pieņemšanas par piegādes līguma noslēgšanu var tikt publiskota bez iepriekšējas saskaņošanas;
15) visas sniegtās ziņas ir patiesas.
Pretendents (pretendenta vārdā – pilnvarotā persona) _____________________________________________________________________
                                                                                                         (amats, vārds, uzvārds, paraksts)

_______________________________
                    (datums)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "amats, vārds, uzvārds, paraksts" un "datums" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

D. Finanšu piedāvājums
Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) konkursam
"Par pārtikas produktu piegādi labdarības organizācijām
izdalīšanai vistrūcīgākajām personām"

20___.gada ____._____________

 pārtikas produktu komplektu piegādei piedāvājam šādas cenas:

(komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs)

 

 

Pārtikas produkts

Viena pārtikas produktu komplekta cena
(LVL bez PVN)

Viena pārtikas produktu komplekta transportēšanas cena
(LVL bez PVN)

Kopējā periodā piegādājamo pārtikas produktu komplektu vērtība
(LVL bez PVN)

Kopējās pārtikas produktu komplektu transportēšanas izmaksas
(LVL bez PVN)

0,4 kg pilnpiena pulvera    
1 kg makaronu  
0,4 kg tvaicētu rīsu  
0,4 kg griķu  
0,5 kg mannas  
0,5 kg a/l kviešu miltu  
0,25 kg sautētas cūkgaļas  
Kopā par pārtikas produktu komplektu (LVL bez PVN) 

X

  
Piedāvājuma kopējā cena (LVL bez PVN) (programmas ietvaros piegādājamo pārtikas produktu komplektu kopējā cena + pārtikas produktu komplektu transportēšanas kopējās izmaksas) 

Apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Pretendents (pretendenta vārdā – pilnvarotā persona) 
 

(vārds, uzvārds)

 

   

(datums)

 

(paraksts)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 8.decembra noteikumiem Nr.1415

(Pielikums MK 10.04.2012. noteikumu Nr.244 redakcijā)

Atlases kritēriji programmas īstenošanai

Nr.p.k.

Kritēriju grupa

Maksimāli iespējamais punktu skaits grupā

Kritērijs

Kritēriju punktu skaits

1.Pārtikas produktu komplekta raksturojums

70

Septiņi komplekta pārtikas produkti ir ražoti PVD* atzītā vai reģistrētā uzņēmumā

70

Seši komplekta pārtikas produkti ir ražoti PVD* atzītā vai reģistrētā uzņēmumā

60

Pieci komplekta pārtikas produkti ir ražoti PVD atzītā vai reģistrētā uzņēmumā

50

Četri komplekta pārtikas produkti ir ražoti PVD atzītā vai reģistrētā uzņēmumā

40

Trīs komplekta pārtikas produkti ir ražoti PVD atzītā vai reģistrētā uzņēmumā

30

Divi komplekta pārtikas produkti ir ražoti PVD atzītā vai reģistrētā uzņēmumā

20

Viens komplekta pārtikas produkts ir ražots PVD atzītā vai reģistrētā uzņēmumā

10

Neviens komplekta pārtikas produkts nav ražots PVD atzītā vai reģistrētā uzņēmumā

0

2.Pārtikas produktu komplekta cena

20

Punktu skaitu par pārtikas produktu komplekta piedāvāto cenu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

K = Kmin / Kpiedāvātais x 20, kur

Kmin – vismazākā piedāvājuma cena

Kpiedāvātais – pretendenta piedāvājuma cena

0–20

3.Pretendenta noteiktais attaisnoto transportēšanas un loģistikas izmaksu apmērs, lai pārtikas produktu komplektu nogādātu līdz labdarības organizāciju noteiktajām izdales vietām

10

0–0,99 %

10

1–1,99 %

5

2–2,99 %

2,5

3–4,5 %

0

Kopā

100

Piezīme. * Pārtikas un veterinārais dienests.

3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 8.decembra noteikumiem Nr.1415

(Pielikuma uzraksts grozīts ar MK 07.12.2010. noteikumiem Nr.1110)

Finanšu piedāvājumu vērtēšanas formula

Q=100 x (P+K+T)a/(P+K+T)min + (C+Ct)min/(C+Ct)a + (Vv+Vg)min/(Vv+Vg)a, kur

Q – piedāvājuma kopējais punktu skaits;

P – pārtikas produktu komplekta raksturojums (punkti);

K – pārtikas produktu komplekta cena (punkti);

T – transporta un loģistikas izmaksas par pārtikas produktu komplektu transportēšanu līdz labdarības organizāciju noteiktajām izdales vietām (punkti);

Vv – intervences vājpiena pulvera transportēšanas likme (lati par tonnu);

Vg – intervences graudu transportēšanas likme (lati par tonnu);

C – kopējā piedāvātā cena (lati);

Ct – transporta izmaksas par pārtikas produktu komplektu transportēšanu līdz labdarības organizāciju noteiktajām izdales vietām (lati);

(P+K+T)a – attiecīgā piedāvājuma atlases kritēriju punktu skaits;

(P+K+T)min – piedāvājumu atlases kritēriju zemākais punktu skaits;

(C + Ct)a – attiecīgā piedāvājuma kopējā cena (lati);

(C + Ct)min – piedāvājumu zemākā kopējā cena (lati);

(Vv+Vg)a – attiecīgā piedāvājuma kopējā intervences vājpiena pulvera un intervences graudu transportēšanas likme (lati par tonnu);

(Vv+Vg)min – piedāvājumu zemākā kopējā intervences vājpiena pulvera un intervences graudu transportēšanas likme (lati par tonnu).

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 8.decembra noteikumiem Nr.1415
Programmas īstenošanai paredzēto pārtikas produktu ražošanas un kvalitātes kritēriji

(Pielikums MK 07.12.2010. noteikumu Nr.1110 redakcijā, kas grozīta ar MK 29.11.2011. noteikumiem Nr.904; MK 10.04.2012. noteikumiem Nr.244; MK 08.01.2013. noteikumiem Nr.23)

I. Auzu pārslu ražošanas un kvalitātes kritērijii

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskatsAtbilst attiecīgajam labības pārstrādes produktam
Smarža un garšaRaksturīga attiecīgajam labības pārstrādes produktam, bez pelējuma un citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
MitrumsNe vairāk kā 13,0 %
Skābums grādosNe vairāk kā 5,0
Atkritumu piemaisījumiNe vairāk kā 0,3 %
Kaitēkļu invāzijaNav pieļaujama

II. Četrgraudu pārslu* ražošanas un kvalitātes kritēriji

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskatsAtbilst attiecīgajam labības pārstrādes produktam
Smarža un garšaRaksturīga attiecīgajam labības pārstrādes produktam, bez pelējuma un citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
MitrumsNe vairāk kā 14,0 %
Atkritumu piemaisījumiNe vairāk kā 0,30 %
Kaitēkļu invāzijaNav pieļaujama

Piezīme. * Minimālais rudzu putraimu procentuālais sastāvs produktā ir 50 %.

III. Makaronu ražošanas un kvalitātes kritēriji

1. Makaronu ražošanā izmantoto izejvielu kritēriji ir šādi:

1.1. makaronu ražošanā izmantotie milti atbilst Komisijas 2006.gada 19.decembra Regulas (EK) Nr. 1881/2006, ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos, pielikuma 2.sadaļā noteiktajai mikotoksīnu maksimāli pieļaujamajai koncentrācijai;

1.2. citas ražošanā izmantotās sastāvdaļas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām pārtikas nekaitīguma un kvalitātes prasībām.

2. Makaronu ražošanas procesa kritērijs – makaroni tiek ražoti saskaņā ar ražotāja deklarētajām prasībām un ražotāja apstiprināto receptūru un tehnoloģisko instrukciju.

3. No kviešu miltiem izgatavoto makaronu izstrādājumu organoleptiskie rādītāji:

Rādītāja nosaukums

Raksturojums

KrāsaAtbilst miltu šķirai un citām pievienotajām izejvielām, bez neizmīcītu miltu paliekām
VirsmaGluda, var būt nedaudz raupja
Lūzuma vietaStiklveida
FormaRaksturīga izstrādājuma veidam
GaršaRaksturīga izstrādājumam, bez citas piegaršas
SmaržaRaksturīga izstrādājumam, bez citas smaržas
Stāvoklis pēc izvārīšanasNesalipuši

4. Makaronu izstrādājumu fizikāli ķīmiskie rādītāji:

Rādītāja nosaukums

Raksturojums

MitrumsNe vairāk kā 12,5 %
Skābums grādosNe vairāk kā 4
Pelni, nešķīstoši 10 % HClNe vairāk kā 0,6 %
Sausnes daudzums, kas pārgājis ūdenī vārīšanas procesāNe vairāk kā 9 %
Metālmagnētiskie piemaisījumiNe vairāk kā 3 mg/kg
Kaitēkļu klātbūtneNav pieļaujama

IV. Pankūku miltu sausā maisījuma** ražošanas un kvalitātes kritēriji

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskatsAtbilst attiecīgajam pārstrādes produktam
Smarža un garšaRaksturīga attiecīgajam pārstrādes produktam, bez pelējuma un citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
KonsistenceBirstoša, viendabīga, bez kunkuļiem
MitrumsNe vairāk kā 13,0 %
Kaitēkļu invāzijaNav pieļaujama

Piezīme. ** Sausā maisījuma sastāvā ietilpst galvenokārt kviešu milti un vēl vismaz trīs komponenti (sausais vājpiena pulveris, olu pulveris, sāls, cukurs un citas sastāvdaļas nelielā daudzumā), un tas ir gatavs pankūku izgatavošanai bez papildu sastāvdaļu pievienošanas, izņemot ūdeni vai pienu, kas nepieciešams mīklas iegūšanai.

V. Vājpiena pulvera ražošanas un kvalitātes kritēriji

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskatsAtbilst attiecīgajam pārstrādes produktam
Smarža un garšaRaksturīga attiecīgajam pārstrādes produktam, bez pelējuma un citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
Maksimālais ūdens saturs4,0 %
Tauku satursNe vairāk kā 1,5 %
Minimālais olbaltumvielu saturs32,0 %
Minimālais laktozes saturs50,0 %
Maksimālais skābums Tērnera grādos20
Maksimālais šķīdības indekss0,2 cm3

VI. Dzeramā piena, karsēta īpaši augstā temperatūrā, ražošanas un kvalitātes kritēriji

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskatsViendabīgs balts šķidrums ar viegli iedzeltenu nokrāsu bez nogulsnēm
Smarža un garšaRaksturīga attiecīgajam pārstrādes produktam ar vāji izteiktu vārīta piena garšu, bez citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
Tauku saturs2,0 ± 0,1 %
pHNo 6,45 līdz 6,65
Olbaltumvielu satursNe mazāk kā 2,8 %
BlīvumsNe mazāk kā 1027 kg/m3

VII. Ātri vārāmo auzu pārslu ražošanas un kvalitātes kritēriji

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskatsAtbilst attiecīgajam labības pārstrādes produktam
Smarža un garšaRaksturīga attiecīgajam labības pārstrādes produktam, bez pelējuma un citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
MitrumsNe vairāk kā 13 %
Skābums grādosNe vairāk kā 5,0
Atkritumu piemaisījumiNe vairāk kā 0,3 %
Kaitēkļu invāzijaNav pieļaujama
Bojātas pārslasNe vairāk kā 0,05 %

VIII. Griķu pārslu ražošanas un kvalitātes kritēriji

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskatsAtbilst attiecīgajam labības pārstrādes produktam
Smarža un garšaRaksturīga attiecīgajam labības pārstrādes produktam, bez pelējuma un citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
MitrumsNe vairāk kā 14 %
Skābums grādos
Atkritumu piemaisījumiNe vairāk kā 0,3 %
Kaitēkļu invāzijaNav pieļaujama

IX. Putraimu ražošanas un kvalitātes kritēriji

1. Putraimu ražošanā izmantoto izejvielu kritēriji ir šādi:

1.1. putraimu ražošanā izmanto miežus vai kviešus;

1.2. putraimu ražošanā izmantotā labība atbilst Komisijas 2001.gada 8.marta Regulas (EK) Nr. 466/2001, ar ko nosaka atsevišķu piesārņotāju maksimālos pieļaujamos līmeņus pārtikas produktos, 1.pielikuma 2.daļas 2.1.apakšpunktā noteiktajām maksimāli pieļaujamajām mikotoksīnu normām.

2. Putraimu ražošanas procesa kritērijs – putraimi tiek ražoti saskaņā ar ražotāja deklarētajām prasībām un tehnoloģisko instrukciju.

3. Miežu putraimu kvalitātes kritēriji ir šādi:

Rādītāja nosaukums

Norma

Krāsa un izskatsAtbilst attiecīgajam labības pārstrādes produktam
Smarža un garšaRaksturīga attiecīgajam labības pārstrādes produktam, bez pelējuma un citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
MitrumsNe vairāk kā 14,0 %
Kvalitatīvs kodols,

tostarp nepilnīgi apstrādāti graudi

Ne mazāk kā 99,0 %

Ne vairāk kā 2 %

Atkritumu piemaisījumiNe vairāk kā 0,3 %
Miltveida piemaisījumiNe vairāk kā 0,8 %
Veseli graudiNe vairāk kā 1,0 %
Kaitēkļu invāzijaNav pieļaujama

4. Kviešu putraimu kvalitātes kritēriji ir šādi:

Rādītāja nosaukums

Norma

KrāsaDzeltena
GaršaRaksturīga normāliem kviešu putraimiem, bez piegaršas, nav skāba vai rūgta
SmaržaRaksturīga normāliem kviešu putraimiem, bez sasmakuma, pelējuma un citas produktam neraksturīgas smaržas
MitrumsNe vairāk kā 13,5 %
Kvalitatīvs kodolsNe mazāk kā 99,2 %
Atkritumu piemaisījumi, tostarp

minerālie piemaisījumi

Ne vairāk kā 0,3 %

Ne vairāk kā 0,05 %

Bojātie kodoliNe vairāk kā 0,2 %
Apstrādāti rudzu un miežu graudiNe vairāk kā 2,0 %
Miltveida piemaisījumiNe vairāk kā 0,5 %
Metālmagnētiskie piemaisījumiNe vairāk kā 3,0 mg/kg
Kaitēkļu invāzijaNav pieļaujama

X. Augstākā labuma kviešu miltu ražošanas un kvalitātes kritēriji

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskatsAtbilst attiecīgajam labības pārstrādes produktam
Smarža un garšaRaksturīga attiecīgajam labības pārstrādes produktam, bez pelējuma un citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
MitrumsNe vairāk kā 15,0 %
LipeklisNe mazāk kā 26 %
PelnainībaNe vairāk kā 0,58 %
Krišanas skaitlisNe mazāk kā 250 s
Kaitēkļu invāzijaNav pieļaujama

XI. Pilnpiena pulvera ražošanas un kvalitātes kritēriji

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskatsGaiši dzeltena, dzeltena. Smalka, sausa pulverveida viela bez mehāniskiem vai cita veida piemaisījumiem. Pieļaujamas pulvera piciņas, kuras mehāniskas darbības rezultātā viegli sabirst
Smarža un garšaRaksturīga pasterizētam pienam
Maksimālais ūdens saturs5,0 %
Tauku satursne mazāk kā 26 %
Minimālais olbaltumvielu saturs24,0 %
Minimālais laktozes saturs37,0 %
Maksimālais skābums Tērnera grādos19
Maksimālais šķīdības indekss1,5 ml

XII. Auzu pārslu biezputras ar ogām vai augļiem ražošanas un kvalitātes kritēriji

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskatsAtbilst attiecīgajam labības pārstrādes produktam
Smarža un garšaRaksturīga attiecīgajam labības pārstrādes produktam, bez pelējuma un citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
MitrumsNe vairāk kā 14,0 %
Kaitēkļu invāzijaNav pieļaujama
Cukurs20–24 g
Kaltētas ogas vai augļi12–16 g
Sāls0,8–2 g
Ogu vai augļu aromatizētājs0,24–0,36 g

XIII. Kartupeļu biezputras ražošanas un kvalitātes kritēriji

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskatsAtbilst attiecīgajam produktam
Smarža un garšaRaksturīga attiecīgajam produktam, bez citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
MitrumsNe vairāk kā 7,0 %
Kaitēkļu invāzijaNav pieļaujama
SālsNe vairāk kā 3 %

XIV. Mannas ražošanas un kvalitātes kritēriji

Manna atbilst Komisijas 2006.gada 19.decembra Regulas (EK) Nr. 1881/2006, ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos, pielikuma 2.sadaļas 2.1.11.apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem.

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskatsAtbilst attiecīgajam produktam
Smarža un garšaRaksturīga attiecīgajam produktam, bez citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
MitrumsNe vairāk kā 15,0 %
Pelni, nešķīstoši 10 % HClNe vairāk kā 0,6 %
Kaitēkļu invāzijaNav pieļaujama

XV. Griķu ražošanas un kvalitātes kritēriji

Griķi atbilst Komisijas 2006.gada 19.decembra Regulas (EK) Nr. 1881/2006, ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos, pielikuma 2.sadaļas 2.1.11.apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem.

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskatsBrūna ar dažādu nokrāsu
Smarža un garšaRaksturīga griķu putraimiem, bez citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas
KonsistenceBirstoša, viendabīga
MitrumsNe vairāk kā 14,0 %
Kvalitatīvā kodola satursNe mazāk kā 99,2 %

tai skaitā šķelti graudi

Ne vairāk kā 4 %
Atkritumu piemaisījumiNe vairāk kā 0,4 %
Nelobīti graudiNe vairāk kā 0,4 %
Miltiņu satursNe vairāk kā 0,02 %
Bojāti kodoliNe vairāk kā 0,3 %
Metālmagnētiskie piemaisījumiNe vairāk kā 3 mg/kg
Kaitēkļu invāzijaNav pieļaujama

XVI. Sautētas cūkgaļas* ražošanas un kvalitātes kritēriji

1. Sautētas cūkgaļas ražošanas kritēriji:

1.1. cūkgaļa atbilst Komisijas 2006.gada 19.decembra Regulas (EK) Nr. 1881/2006, ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos, pielikuma 3. un 5.sadaļā noteiktajiem kritērijiem un Eiropas Komisijas 2005.gada 15.novembra Regulas (EK) Nr. 2073/2005 par pārtikas produktu mikrobioloģiskajiem kritērijiem 1.pielikuma 2.nodaļas 2.1.sadaļas 2.1.8.apakšpunktā minētajam;

1.2. pārtikas piedevas, kas ietilpst produkta sastāvā, atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 16.decembra Regulas (EK) Nr. 1333/2008 par pārtikas piedevām prasībām, kā arī normatīvajiem aktiem par obligātajām nekaitīguma prasībām pārtikas piedevām un pārtikas produktiem, kuros izmantotas pārtikas piedevas;

1.3. sautēta cūkgaļa atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulas (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu XI nodaļā minētajām prasībām.

2. Sautētas cūkgaļas ražošanas procesa kritērijs – sautēta cūkgaļa ražota saskaņā ar ražotāja deklarētajām prasībām un ražotāja apstiprināto receptūru un tehnoloģisko instrukciju, iepakojuma veids – divdaļīga metāla kārba, ar viegli atveramu vāku, neto masa – 250 g, uzglabāšanas režīms no 0 līdz +25 ºC.

3. Sautētas cūkgaļas organoleptiskie rādītāji:

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskatsAtbilst attiecīgajam produktam
Smarža un garšaRaksturīga attiecīgajam produktam, bez citas produktam neraksturīgas smaržas un piegaršas

Piezīme. * Cūkgaļa – ne mazāk kā 65 %, dzīvnieku izcelsmes tauki – ne vairāk kā 33 %, sāls – ne vairāk kā 2 %, sojas piejaukums produkta sastāvā nav pieļaujams, ražošanas procesā nav pieļaujams izmantot mehāniski atdalītu gaļu, produkta ražošanas procesā kā izejvielu nedrīkst izmantot dzīvnieku izcelsmes subproduktus.

XVII. Tvaicētu rīsu kvalitātes kritēriji

Rīsi atbilst Komisijas 2006.gada 19.decembra Regulas (EK) Nr. 1881/2006, ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos, pielikuma 2.sadaļā noteiktajiem kritērijiem.

Kvalitātes kritērija nosaukums

Raksturojums vai norma

Krāsa un izskatsAtbilst attiecīgajam produktam
Smarža un garšaRaksturīga attiecīgajam produktam, bez pelējuma un citām produktam neraksturīgām blakus smaržām un piegaršām
MitrumsNe vairāk kā 15,0 %
KonsistenceBirstoša, viendabīga
Kvalitatīvā kodola satursNe mazāk kā 99,2 %

tajā skaitā šķelti graudi

Ne vairāk kā 10 %
Atkritumu piemaisījumiNe vairāk kā 0,4 %
Metālmagnētiskie piemaisījumiNe vairāk kā 3 mg/kg
Kaitēkļu invāzijaNav pieļaujama
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1415Pieņemts: 08.12.2009.Stājas spēkā: 16.12.2009.Zaudē spēku: 10.12.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 196, 15.12.2009.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
202005
{"selected":{"value":"13.07.2013","content":"<font class='s-1'>13.07.2013.-09.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"13.07.2013","iso_value":"2013\/07\/13","content":"<font class='s-1'>13.07.2013.-09.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.01.2013","iso_value":"2013\/01\/18","content":"<font class='s-1'>18.01.2013.-12.07.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.06.2012","iso_value":"2012\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2012.-17.01.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.04.2012","iso_value":"2012\/04\/13","content":"<font class='s-1'>13.04.2012.-29.06.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.12.2011","iso_value":"2011\/12\/02","content":"<font class='s-1'>02.12.2011.-12.04.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.06.2011","iso_value":"2011\/06\/18","content":"<font class='s-1'>18.06.2011.-01.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2011","iso_value":"2011\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2011.-17.06.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.12.2010","iso_value":"2010\/12\/29","content":"<font class='s-1'>29.12.2010.-31.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.12.2009","iso_value":"2009\/12\/16","content":"<font class='s-1'>16.12.2009.-28.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
13.07.2013
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)