Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumus Nr. 796 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1374

Rīgā 2009.gada 30.novembrī (prot. Nr.85 25.§)
Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma 11.panta 4.1 daļu

1. Noteikumi nosaka zvejas rīku skaita limitu vai nozvejas apjoma limitu (turpmāk – zvejas limits) sadalījumā pa ūdenstilpēm Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos un to izmantošanas kārtību.

2. Pamatojoties uz valsts zinātniskā institūta "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" (turpmāk – institūts) zinātniskajām rekomendācijām, zvejas limitus nosaka kā pieļaujamo zvejas rīku skaitu (tīkliem – tīklu garuma metrus) vai nozvejas apjomu, kuru katru gadu atļauts izmantot attiecīgajos iekšējos ūdeņos.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1454 redakcijā)

3. Iekšējos ūdeņos noteikti šādi zvejas limiti:

3.1. zivju tīklu limits (metros) ezeros (1.pielikums);

3.2. zivju murdu limits Buļļupē, Daugavā un tās ūdenskrātuvēs (2.pielikums);

3.3. zivju murdu limits ezeros (3.pielikums);

3.4. zušu zvejas rīku limits ūdenstilpēs (4.pielikums);

3.5. vēžu murdu limits ezeros (5.pielikums);

3.6. nēģu zvejas rīku limits upēs (6.pielikums);

3.7. trīsuļodu kāpuru ieguves limits ezeros (7.pielikums);

3.8. zvejas tīklu limits – 75 metri (kopējais garums) – ezeros, kuri nav minēti šo noteikumu 1. un 3.pielikumā un kuros rūpnieciskā zveja saskaņā ar zveju regulējošiem normatīvajiem aktiem nav aizliegta. Zvejas tīklu limitu pilnībā vai daļēji var aizstāt ar zivju murdu limitu, ievērojot nosacījumu, ka viens murds atbilst 25 metriem no tīklu garuma limita.

4. Pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas vai ar kuras administratīvo teritoriju robežojas ūdenstilpes, ievērojot normatīvos aktus par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību un normatīvos aktus par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos, kā arī šajos noteikumos noteiktos zvejas limitus, veic šādas darbības:

4.1. ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder valstij, – iedala konkrētu limita apjomu fiziskajām un juridiskajām personām, ar kurām pašvaldībai noslēgti rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi (turpmāk – zvejnieki);

4.2. ūdeņos, kuros zvejas tiesības pieder to īpašniekam, – izvērtē attiecīgo privāto ūdeņu īpašnieka paziņojumu par zvejas limitu izmantošanu vai kopīpašumā esošo privāto ūdeņu īpašnieku savstarpējās vienošanās par zvejas limitu sadali atbilstību normatīvajiem aktiem, kas regulē ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību, un normatīvajiem aktiem par zvejas tiesību izmantošanu privātajos ūdeņos un paziņo Valsts vides dienestam par zvejas limitu sadales atbilstību konkrētajai ūdenstilpei noteiktajam zvejas limitam;

4.3. nodrošina, lai zvejniekiem iedalītais zvejas limita apmērs nepārsniedz konkrētai ūdenstilpei noteikto kopējo zvejas limitu, kā arī uzrauga, lai limitu summārais apmērs, kas norādīts privāto ūdeņu īpašnieku paziņojumos par zvejas limitu izmantošanu vai kuru nosaka īpašnieku savstarpējās vienošanās par zvejas limitu sadali, nepārsniedz konkrētai ūdenstilpei noteikto kopējo limitu.

(Grozīts ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.409)

5. Ja ūdenstilpe atrodas vairāku pašvaldību administratīvajā teritorijā vai robežojas ar to, pašvaldības savstarpēji vienojas par šajos noteikumos noteikto zvejas limitu sadali, ievērojot kopējo zvejas rīku pieprasījumu skaitu, piekrastes zonu apdzīvotību, pašvaldības teritorijā ietilpstošo ūdenstilpes platību, sauszemes teritorijas garumu, kas robežojas ar krasta līniju, vai citus attiecīgajām pašvaldībām pieņemamus faktorus. Par panākto vienošanos par limitu sadalījumu pašvaldības divu nedēļu laikā paziņo Valsts vides dienestam.

(Grozīts ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.409)

6. Ja pašvaldības saskaņā ar šo noteikumu 5.punktu nevar panākt savstarpēju vienošanos par ūdenstilpei noteiktā kopējā zvejas limita sadali, jautājumu pēc iesaistīto pašvaldību ierosinājuma izskata attiecīgo pašvaldību, Zemkopības ministrijas un Valsts vides dienesta pārstāvju kopīgā sanāksmē.

(Grozīts ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.409)

7. Pašvaldība, sadalot šajos noteikumos noteiktos zvejas limitus zvejniekiem, ievēro šādus principus:

7.1. zvejai šo noteikumu 1.pielikumā minētajos ezeros katram zvejniekam iedala konkrētu tīklu garuma limitu metros. Šādi iedalītos limitus summē, iepriekš noapaļojot katra tīkla garumu līdz skaitlim, kas beidzas ar "0" vai "5". Tīklu garuma limita vietā zvejniekiem zvejai ezeros var iedalīt zivju murdu limitu ar nosacījumu, ka viens murds atbilst 30 metru tīklu garuma limitam;

7.2. zvejai ūdenstilpēs ar zivju murdiem, zušu murdiem, zušķērājiem vai vēžu murdiem saskaņā ar zvejas limitiem, kas noteikti šo noteikumu 2., 3., 4. un 5.pielikumā, zvejniekiem iedala zvejas rīku limita daļu, ko nosaka kā konkrētu attiecīgā veida zvejas rīku skaitu;

7.3. nēģu zvejai upēs saskaņā ar zvejas limitiem, kas noteikti šo noteikumu 6.pielikumā, zvejniekam iedala zvejas rīku limitu vai tā daļu, ko nosaka kā konkrētu nēģu zvejas rīku veidu un skaitu, norādot to izvietojumu atbilstoši šo noteikumu 6.pielikumā minētajiem upes posmiem un vietām;

7.4. trīsuļodu kāpuru ieguvei ezeros saskaņā ar zvejas limitiem, kas noteikti šo noteikumu 7.pielikumā, zvejniekam iedala nozvejas limita daļu, ko nosaka kā konkrētu trīsuļodu kāpuru ieguves apjomu tonnās vai kilogramos. Ikgadējā zvejas tiesību nomas līguma protokolā ieraksta trīsuļodu kāpuru rāmju skaitu, kuru paredzēts izmantot iedalītā nozvejas limita ieguvei;

7.5. zvejai šo noteikumu 1.pielikumā minētajos privātajos ezeros, kā arī privātajos ezeros, uz kuriem attiecas šo noteikumu 3.8.apakšpunktā noteiktais zvejas tīklu limits, zvejniekam iedala (vai privāto ūdeņu īpašnieki sadala) tīklu garuma limitu vienībās, kas nav mazākas par 15 metriem, bet zvejai publiskajos ezeros zvejniekam iedala tīkla garuma limitu vienībās, kas nav mazākas par 30 metriem;

7.6. pašpatēriņa zvejai konkrētā ūdenstilpē privātajos un publiskajos ūdeņos katram zvejniekam var iedalīt (vai privāto ūdeņu īpašnieku zvejas limitu sadalē var noteikt) šādu limitu:

7.6.1. zivju murdu limitu, kas pēc skaita nepārsniedz vienu zivju murdu ar ne vairāk kā 30 metru lielu sētas garumu vai spārnu atvērumu;

7.6.2. tīklu garuma limitu, kas pēc skaita nepārsniedz divus 15 metru garus tīklus privātajos ūdeņos vai vienu 50 metru garu tīklu publiskajos ūdeņos;

7.7. ja, izmantojot Zvejniecības likumā noteikto komerciālajai zvejai paredzēto priekšroku, komercdarbībai zvejniecībā licencēto zvejnieku iesniegtie zvejas limitu pieprasījumi sasniedz attiecīgās pašvaldības iekšējos ūdeņos noteikto kopējo zvejas limitu, kas vairs neļauj iedalīt zvejas limitus pašpatēriņa zvejai vai licencētās rūpnieciskās zvejas organizēšanai, pašvaldībai ir tiesības šīm vajadzībām nodalīt atsevišķu zvejas rīku limita daļu, kas nepārsniedz piecus procentus no attiecīgā zvejas rīku veida kopējā limita.

8. Pašvaldības reizi gadā līdz 1.jūlijam iesniedz institūtā priekšlikumus par iekšējos ūdeņos noteikto zvejas limitu izmaiņām. Institūts mēneša laikā izvērtē iesniegtos priekšlikumus un iesniedz Zemkopības ministrijā zinātniski pamatotu atzinumu par pašvaldību priekšlikumiem zvejas limitu izmaiņām.

9. Zemkopības ministrija apkopo institūta izvērtētos un atbalstītos priekšlikumus par zvejas limitu izmaiņām un līdz attiecīgā gada 1.decembrim iesniedz Ministru kabinetā attiecīgā tiesību akta projektu.

10. Zveju saskaņā ar šo noteikumu 3.punktā noteiktajiem zvejas limitiem var uzsākt ar 2010.gada 1.janvāri.

11. Šo noteikumu 2., 8. un 9.punktā minētos institūta pienākumus līdz 2009.gada 31.decembrim pilda valsts aģentūra "Latvijas Zivju resursu aģentūra".

Ministru prezidenta vietā – satiksmes ministrs K.Gerhards

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1374
Zivju tīklu limits ezeros

(Pielikums grozīts ar MK 30.11.2010. noteikumiem Nr.1083; MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.241; MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.893; MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1454; grozījums par 30.12.apakšpunkta svītrošanu stājas spēkā 27.04.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

Nr.p.k.

Pašvaldība

Ezers

Tīklu limits (metri)

1.Aglonas novads1.1.Aksenavas

500

1.2.Biržgaļa

970

1.3.Ciriša

2815

1.4.Aizpurviešu ezeri (Cirīšu ūdenskrātuve)

590

1.5.Dubuļu

270

1.6.Dunsku

120

1.7.Geraņimovas Ilzas

1195

1.8.Ilzas

120

1.9.Jezinkas

1020

1.10.Jidausa

130

1.11.Kalvīšu

120

1.12.Karašu

225

1.13.Koškina

395

1.14.Kustaru

620

1.15.Okras

220

1.16.Pakaļņa

250

1.17.Saviņu

215

1.18.Šķeltovas

120

1.19.Užuņu

1150

2.Alojas novads2.1.Lielais Ozolezers

85

3.Alsungas novads3.1.Kukšu

240

4.Alūksnes novads4.1.Indzera

590

4.2.Ķiploku

150

4.3.Lūkumīša

250

4.4.Muratu

200

4.5.Pātraža

100

4.6.Raipala

160

4.7.Sudalezers1

485

4.8.Vaidavas

105

5.Apes novads5.1.Garais

80

5.2.Zvārtavas

125

6.Ādažu novads6.1.Lieluikas

90

7.Baltinavas novads7.1.Svētaunes

145

8.Balvu novads8.1.Orlovas

230

8.2.Pērkonu

640

9.Beverīnas novads9.1.Dutkas

85

9.2.Mācītājmuižas

85

10.Burtnieku novads10.1.Burtnieku

2500

10.2.Ķiruma

200

11.Cēsu novads11.1.Mazuma

155

12.Cesvaines novads12.1.Mazais Virānes

125

13.Ciblas novads13.1.Zilezers

200

13.2.Zvirgzdenes

380

14.Dagdas novads14.1.Arla

110

14.2.Bižas

430

14.3.Ežezers (Ješa ezers)

1500

14.4.Kaitras

180

14.5.Lielais Asūnes

85

14.6.Olovecas

940

14.7.Osvas

175

14.8.Ūdrāju

240

14.9.Visaldas

515

14.10.Žuguru

145

15.Daugavpils novads15.1.Akmenkas

120

15.2.Beļānu

355

15.3.Briģenes

750

15.4.Bruņu

245

15.5.Čerņavu

510

15.6.Dārza

190

15.7.Dervanišķu

440

15.8.Kāša

200

15.9.Kumbuļu

150

15.10.Laucesas

665

15.11.Lielais Kalupes2

795

15.12.Lielais Kumpinišķu

320

15.13.Mazais Kalupes

445

15.14.Riču

4825

15.15.Sasaļu

170

15.16.Sila

980

15.17.Sitas

705

15.18.Smiļģinu

185

15.19.Sventes

3240

15.20.Šēnheidas

200

15.21.Šķirnates

95

15.22.Ugarinku

115

15.23.Vīragnes3

490

16.Daugavpils pilsēta16.1.Šuņezers

275

16.1

Dobeles novads16.11.Zebrus ezers

500

17.Durbes novads17.1.Durbes

1920

18.Engures novads18.1.Engures4

5980

18.2.Valguma

280

19.Ērgļu novads19.1.Jumurdas

635

19.2.Pakšēnu

130

19.3.Pulgosņa

260

19.4.Stirnezers

305

20.Garkalnes novads20.1.Sunīšu

100

21.Grobiņas novads21.1.Tāšu

165

22.Gulbenes novads22.1.Ādmiņu

125

22.2.Augulienas

335

22.3.Galgauskas

100

22.4.Kalņa5

335

22.5.Lazdaga5

590

22.6.Ludza

1675

22.7.Lielais Virānes

300

22.8.Mezīša

160

22.9.Pinteļa

240

22.10.Pogas

160

22.11.Sprīvuļu

200

22.12.Stāmerienas

345

22.13.Sudalezers6

485

22.14.Ušura

685

23.Ilūkstes novads23.1.Āzišķu

90

23.2.Dvietes

255

23.3.(Svītrots ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.893)
23.4.(Svītrots ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.893)
23.5.Skuķu

215

24.Krāslavas novads24.1.Alksnas

240

24.2.Ārdavas

1030

24.3.Ata

460

24.4.Aulejas

710

24.5.Baltais (Indras pagasts)

145

24.6.Baltais (Robežnieku pagasts)

150

24.7.Birža

580

24.8.Cērmenes

790

24.9.Cērpa

500

24.10.Drīdža

2700

24.11.Garais (Indras pagasts)

235

24.12.Garais (Robežnieku pagasts)

385

24.13.Ildzas (Skaistas pagasts)

150

24.14.(Svītrots ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.893)
24.15.Indricas

115

24.16.Ižūna

305

24.17.Kombuļu

210

24.18.Kuļa

145

24.19.Lejas

775

24.20.Lielais Āžukņa

200

24.21.Lielais Gaušļa

420

24.22.Lielais Gusena

530

24.23.Mazais Gaušļa

105

24.24.Nauļānu

150

24.25.Ormijas

200

24.26.Plaudiņu

85

24.27.Sīvera

4050

24.28.Skaistas

205

24.28.1Stirnu

300

24.29.Zirga

160

25.Krimuldas novads25.1.Aijažu

700

26.Krustpils novads26.1.Baļotes

450

26.2.Laukezers

220

26.3.Marinzejas

450

27.Kuldīgas novads27.1.Vilgāles

750

28.Limbažu novads28.1.Āsteres

250

28.2.Auziņu

294

28.3.Dziļezers

170

28.4.Katvaru

205

28.5.Riebezers

320

29.Ludzas novads29.1.Dukānu

400

29.2.Dūnākļa

245

29.3.Križutu

200

29.4.Lielais Kurmas

250

29.5.Mazais Kurmas

180

29.6.Nirzas

2070

29.7.Pildas

1055

29.8.Porkaļu

145

30.Madonas novads30.1.Driksņa

110

30.2.Dūku

220

30.3.Kaņepēnu

215

30.4.Labones

125

30.5.Lazdonas

175

30.6.Liezēra

315

30.7.Lubāna7

17640

30.8.Lielais Līdēris

375

30.9.Odzienas

220

30.10.Rāceņu

150

30.11.Salāja

190

30.12.(Svītrots no 27.04.2014. ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1454)
30.13.Sezēra

100

30.14.Ūbēra

105

30.1

Mērsraga novads

30.11.Engures11

5980

31.Ogres novads31.1.Pečora

255

31.2.Plaužu

430

32.Pārgaujas novads32.1.Lielais Bauža8

350

32.2.Mazais Bauža8

190

32.3.Raiskuma

450

32.4.Sārumezers

810

33.Pļaviņu novads33.1.Odzes

1185

34.Preiļu novads34.1.Pelēča

240

34.2.Šusta

205

34.3.Vīragnes9

490

35.Raunas novads35.1.Auļukalna

85

35.2.Brengūža

120

35.3.Dūķis

85

35.4.Kreiļu

185

35.5.Lubūzis

115

35.6.Seisuma

120

35.7.Skolas

130

36.Rēzeknes novads36.1.Adamovas

640

36.2.Černostes

800

36.3.Idzipoles

165

36.4.Ilzas

120

36.5.Ismeru-Žogotu

900

36.6.Kaugaru

150

36.7.Labvārža

300

36.8.Lubāna10

17640

36.9.Lielais Kūriņu

205

36.10.Lielais Svētiņu

85

36.11.Meirānu

685

36.12.Micānu

400

36.13.Pujatu

100

36.14.Pušas

1125

36.15.Rāznas

17175

36.16.Salāja

575

36.17.Sedzera

250

36.18.Sološnieku

300

36.19.Stiebrāja

100

36.20.Svētavas

800

36.21.Tiskādu

670

36.22.Umaņu

290

36.23.Viraudas (Lendžu pagasts)

355

36.24.Viraudas (Mākoņkalna pagasts)

370

36.25.(Svītrots ar MK 30.11.2010. noteikumiem Nr.1083)
36.26.(Svītrots ar MK 30.11.2010. noteikumiem Nr.1083)
37.Riebiņu novads37.1.Bicānu

575

37.2.Jašezers

275

37.3.Kategradas

375

38.(Svītrots ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.241)
39.Rugāju novads39.1.Kalņa12

335

39.2.Lazdaga12

590

40.Salas novads40.1.Vīķu

530

41.Smiltenes novads41.1.Lizdoles

300

42.Talsu novads42.1.Gulbju

310

42.2.Kalvenes

115

42.3.Laidzes

540

42.4.Lubezers

490

42.5.Mordangas-Kāņu

235

42.6.Plunču

110

42.7.Sasmakas

1035

42.8.Spāres

1030

43.Tukuma novads43.1.Dzirciema

110

43.2.Engures13

5980

43.3.Kliģu

120

43.4.Pālansu

85

44.Vaiņodes novads44.1.Sepenes

290

45.Valkas novads45.1.Bērzu

95

45.2.Cepšu

130

45.3.Salaiņa

230

45.4.Vadaiņa

145

45.5.Valda

115

45.6.Vēdera

230

46.Valmieras novads46.1.Dauguļu Mazezers

275

46.2.Lielais Bauža14

350

46.3.Mazais Bauža14

190

47.Vārkavas novads47.1.Lielais Kalupes15

795

48.Vecpiebalgas novads48.1.Alauksta

3465

48.2.Ilzes

150

48.3.Ineša

2300

48.4.Nedža

245

48.5.Stupēnu

105

48.6.Tauna

250

48.7.Taurenes

120

48.8.Zobola

300

49.Ventspils novads49.1.Ilziķis

90

49.2.Puzes

1125

49.3.Tirukšezers

145

49.4.Usmas

17080

50.Viesītes novads50.1.Garais

250

50.2.Krīgānu

145

50.3.Piksteres

535

50.4.Saukas

920

50.5.Viņaukas

270

51.Viļakas novads51.1.Nastrovas

90

Piezīmes.

1. 1 Kopā ar Gulbenes novadu.

2. 2 Kopā ar Vārkavas novadu.

3. 3 Kopā ar Preiļu novadu.

4. 4 Kopā ar Mērsraga un Tukuma novadu.

5. 5 Kopā ar Rugāju novadu.

6. 6 Kopā ar Alūksnes novadu.

7. 7 Kopā ar Rēzeknes novadu.

8. 8 Kopā ar Valmieras novadu.

9. 9 Kopā ar Daugavpils novadu.

10. 10 Kopā ar Madonas novadu.

11. 11 Kopā ar Engures un Tukuma novadu.

12. 12 Kopā ar Gulbenes novadu.

13. 13 Kopā ar Engures un Mērsraga novadu.

14. 14 Kopā ar Pārgaujas novadu.

15. 15 Kopā ar Daugavpils novadu.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1374
Zivju murdu limits Buļļupē, Daugavā un tās ūdenskrātuvēs

Nr.p.k.

Pašvaldība

Upes vai ūdenskrātuves nosaukums

Murdu skaits

1.Rīgas pilsētaBuļļupe121
2.Rīgas pilsētaDaugava522
3.Ķekavas novadsDaugava3
4.Salaspils novadsDaugava6
5.Aizkraukles novads, Jaunjelgavas novads, Ķeguma novads, Lielvārdes novads, Sērenes novads un Skrīveru novadsDaugava52
6.Jēkabpils novads, Krustpils novads un Salas novadsDaugava81
7.Līvānu novadsDaugava31
8.Daugavpils novads un Ilūkstes novadsDaugava145
9.Krāslavas novadsDaugava67
10.Aizkraukles novads, Kokneses novads, Pļaviņu novads, Jaunjelgavas novads, Krustpils novads, Salas novadsPļaviņu ūdenskrātuve40
11.Ķeguma novads un Lielvārdes novadsĶeguma ūdenskrātuve25
12.Ikšķiles novads, Ķeguma novads, Ķekavas novads, Ogres novads, Salaspils novadsRīgas ūdenskrātuve35

Piezīmes.

1. 1 Tai skaitā seši murdi ar sētas garumu līdz 30 m un seši murdi ar sētas garumu virs 30 m.

2. 2 Tai skaitā 25 murdi ar sētas garumu līdz 30 m un 27 murdi ar sētas garumu virs 30 m.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1374
Zivju murdu limits ezeros

Nr.p.k.

Pašvaldība

Ezers

Murdu skaits

1.Liepājas pilsēta, Grobiņas novads, Nīcas novadsLiepājas

1321

2.Rucavas novadsPapes

52

3.Ciblas novadsLielais Ludzas

110

4.Riebiņu novads, Rēzeknes novadsFeimaņu

64

Piezīme.

1 Tai skaitā 114 murdi ar sētas garumu līdz 30 m un 18 murdi ar sētas garumu virs 30 m.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1374
Zušu zvejas rīku limits ūdenstilpēs

(Pielikums grozīts ar MK 19.10.2011. noteikumiem Nr.801; MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.893; MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1454)

1. Zušu murdu (sētas garums līdz 30 m) limits ezeros

Nr.p.k.

Pašvaldība

Ezers

Murdu skaits

1.Garkalnes novadsLielais Baltezers

3

2.Gulbenes novadsLudza

18

3.Liepājas pilsēta, Grobiņas novads, Nīcas novadsLiepājas

50

4.Ludzas novadsCirmas

30

5.Madonas novadsKālezers

3

6.Rēzeknes novadsIsmeru

10

7.Rēzeknes novadsRāznas

210

8.Rīgas pilsētaĶīšezers

15

9.Vecpiebalgas novadsAlauksta

6

10.Ventspils novadsUsmas

70

2. Zušu murdu (sētas garums virs 30 m) limits ezeros

Nr.p.k.

Pašvaldība

Ezers

Murdu skaits

Āmju skaits

1.

Rēzeknes novads

Rāznas

13

3

3. Zušu murdu (sētas garums līdz 30 m) limits no ezeriem iztekošās ūdenstecēs

Nr.p.k.

Pašvaldība

Ūdensteces nosaukums

Ūdensteces posma garums no iztekas, kurā izvietojami murdi

Murdu skaits

1.Aglonas novadsKanāls, kas savieno Geraņimovas Ilzas ezeru ar Rušona ezeru0,17 km no Geraņimovas Ilzas ezera

2

2.Aglonas novadsTartakas upe0,3 km no Rušona ezera

3

3.(Svītrots ar MK 19.10.2011. noteikumiem Nr.801)
4.Dagdas novadsNarūtas upe3 km no Ežezera

2

5.Krāslavas novadsDubnas upe0,7 km no Sīvera ezera uz Ārdavas ezeru

7

6.Krāslavas novadsDubnas upe0,7 km no Ārdavas ezera uz Lejas ezeru

7

6.1Krāslavas novadsKanāls, kas savieno Ata ezeru (Ota ezeru) ar Ārdavas ezeru0,2 km no Ata ezera (Ota ezera) uz Ārdavas ezeru

2

6.2

Krāslavas novadsKanāls, kas savieno Drīdža ezeru ar Ata ezeru (Ota ezeru)0,1 km no Drīdža ezera

1

7.Ventspils novadsEngures upe3 km no Usmas ezera

4

4. Zušu murdu (sētas garums līdz 30 m) limits Cirīšu HES pievadkanālā

Nr.p.k.

Pašvaldība

Ūdensteces nosaukums

Murdu skaits

1.

Aglonas novads

Cirīšu HES pievadkanāls

1

5. Zušķērāju limits no ezera iztekošajās ūdenstecēs

Nr.p.k.

Pašvaldība

Ūdensteces nosaukums

Ūdensteces posma garums no iztekas, kurā izvietojams zušķērājs

Zušķērāju skaits

1.Alūksnes novadsAlūksnes upe0,2 km no Alūksnes ezera

1

2.Ciblas novadsMuizinieku grāvis1,4 km no Cirmas ezera

1

2.1Ciblas novadsMuizinieku grāvis0,9 km no Cirmas ezera

1

2.2Ciblas novadsPoguļankas strauts0,1 km no Cirmas ezera

1

3.Gulbenes novadsLudzupīte0,05 km no Ludza ezera

1

4.(Svītrots ar MK 19.10.2011. noteikumiem Nr.801)
5.(Svītrots ar MK 19.10.2011. noteikumiem Nr.801)
6.Madonas novadsVesetas upe0,05 km no Kālezera

1

7.Rēzeknes novadsRēzeknes upe0,3 km no Rāznas ezera

1

8.Vecpiebalgas novadsSilakroga upīte0,05 km no Alauksta ezera

1

9.Ventspils novadsEngures upe3 km no Usmas ezera

1

10.Viesītes novadsDūņupe0,05 km no Saukas ezera

1

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
5.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1374
Vēžu murdu limits ezeros

Nr.p.k.

Pašvaldība

Ezers

Murdu skaits

1.Alsungas novadsKukšu

20

2.Madonas novadsLielais Līdēris

20

3.Riebiņu novadsBicānu

60

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
6.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1374
Nēģu zvejas rīku limits

(Pielikums grozīts ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.241; MK 19.10.2011. noteikumiem Nr.801; MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.893; MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.409)

Nr.p.k.

Pašvaldība

Upe

Zvejai atļautās upes vietas

Zvejas rīku limits

Zvejas limita izmantošanas papildu nosacījumi

1.Saulkrastu novadsAģeZvejniekciems2 murdi
2.Rīgas pilsētaDaugavaRīgas pilsēta175 murdi un 15 tīklitai skaitā 10 murdi ar sētām
Salaspils novadslejpus Rīgas HES39 murdi un 12 tīkli
3.Carnikavas novadsGaujalejpus dzelzceļa tilta122 murdine vairāk par 15 murdiem vienā rindā
4.Mērsraga novadsGrīvaGrīva1 murds
5.Ventspils novadsIrbeLielirbe14 murdimurdi no viena krasta
5.1Saulkrastu novadsĶīšupeLejpus Tallinas šosejas1 murds
6.Rojas novadsMelnsilsMelnsils1 murds
7.Saulkrastu novadsPēterupelejpus Tallinas šosejas tilta1 murds
8.Rojas novadsPilsupeĢipka1 murds
9.Ventspils novadsRīvaLabrags2 murdi
10.Rojas novadsRojaRoja2 murdi2 murdi ar sētām
11.Sakas novads (Pāvilostas pilsēta)

Sakas novads (Sakas pagasts)

SakaPāvilosta15 murdimurdi no viena krasta
Pāvilosta1 murds
12.Salacgrīvas novadsSalacaSalacgrīvas pilsētatacis Nr.1 (80 murdi)murdi no kreisā krasta
lejpus Pociema tiltatacis Nr.2 (30 murdi)murdi no kreisā krasta
lejpus Pociema tiltatacis Nr.3 (25 murdi)murdi no kreisā krasta
13.Salacgrīvas novadsSvētupeSvētciemstacis (1 murds)
14.Ventspils novadsUžavaUžava4 murdi
15.Kuldīgas novadsVentalejpus Ventas rumbas Kuldīgātacis Nr.1 (3 murdi)ne tuvāk par 50 m no rumbas
lejpus Ventas rumbas Kuldīgātacis Nr.2 (3 murdi)ne tuvāk par 50 m no rumbas
lejpus Ventas rumbas Kuldīgātacis Nr.3 (6 murdi)no labā krasta, ne tuvāk par 500 m no rumbas, murdi divās grupās
16.
Ventspils novadsVentaVārve, Pasieksterinda Nr.1 (20 murdi)murdu rinda no kreisā krasta
Vārve, Meistaririnda Nr.2 (6 murdi)murdu rinda no kreisā krasta
Vārve, Kļaviņasrinda Nr.3 (15 murdi)murdu rinda no kreisā krasta
Zlēkas3 murdi 
17.Salacgrīvas novadsVitrupeVitrupe2 murdi
Zemkopības ministrs J.Dūklavs
7.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1374
Trīsuļodu kāpuru ieguves limits ezeros

(Pielikums grozīts ar MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.893)

Nr.p.k.

Pašvaldība

Ezers

Limits (tonnas)

1.Ciblas novadsLielais Ludzas

2,0

2.Daugavpils novadsŠēnheidas

2,0

3.Daugavpils novadsUgarinku

0,7

4.Daugavpils pilsētaŠuņezers

1,0

5.Ludzas novadsDūnākļa

2,5

6.Rēzeknes novadsTiskādu

8,0

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1374Pieņemts: 30.11.2009.Stājas spēkā: 11.12.2009.Zaudē spēku: 01.01.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 194, 10.12.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
201803
{"selected":{"value":"27.04.2014","content":"<font class='s-1'>27.04.2014.-31.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"27.04.2014","iso_value":"2014\/04\/27","content":"<font class='s-1'>27.04.2014.-31.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.12.2013","iso_value":"2013\/12\/29","content":"<font class='s-1'>29.12.2013.-26.04.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.08.2013","iso_value":"2013\/08\/01","content":"<font class='s-1'>01.08.2013.-28.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.12.2012","iso_value":"2012\/12\/28","content":"<font class='s-1'>28.12.2012.-31.07.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.10.2011","iso_value":"2011\/10\/26","content":"<font class='s-1'>26.10.2011.-27.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"07.04.2011","iso_value":"2011\/04\/07","content":"<font class='s-1'>07.04.2011.-25.10.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2011","iso_value":"2011\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2011.-06.04.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.12.2010","iso_value":"2010\/12\/04","content":"<font class='s-1'>04.12.2010.-31.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.12.2009","iso_value":"2009\/12\/11","content":"<font class='s-1'>11.12.2009.-03.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
27.04.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)