Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.1371

Rīgā 2009.gada 30.novembrī (prot. Nr.85 1.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.962 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.2.2.3.apakšaktivitāti "Atbalsts nevalstiskajām organizācijām un pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.962 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.2.2.3.apakšaktivitāti "Atbalsts nevalstiskajām organizācijām un pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 192.nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot noteikumu nosaukumā vārdus "nevalstiskajām organizācijām un".

2. Izteikt 1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

''1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.prioritātes "Administratīvā kapacitāte" 1.5.2.pasākuma "Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana" 1.5.2.2.aktivitātes "Sociālo partneru, pašvaldību kapacitātes stiprināšana" 1.5.2.2.3.apakšaktivitāti "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" (turpmāk - apakšaktivitāte);''.

3. Svītrot 2.punktā vārdus "nevalstiskā sektora un".

4. Svītrot 3.punktā vārdus "biedrības un nodibinājumi saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu (turpmāk - nevalstiskās organizācijas)".

5. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Apakšaktivitātes īstenošanas laikā atklāta projektu iesniegumu atlase notiek vismaz trīs reizes. Pirmo atklāto projektu iesniegumu atlasi izsludina 2009.gadā, un tajā pieejamais finansējums ir 590 355 lati. Otro atklāto projektu iesniegumu atlasi izsludina 2010.gada 3.ceturksnī, un tajā pieejamais finansējums ir 545 000 latu. Trešajā atklātajā projektu iesniegumu atlasē pieejamais finansējums ir apakšaktivitātē atlikušais finansējums."

6. Izteikt 11.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.1. piedalās vienošanās projekta izstrādē par Eiropas Sociālā fonda projekta īstenošanu;".

7. Svītrot 12.7.apakšpunktā vārdus "civiltiesiskā līguma projektu vai".

8. Svītrot 13.punktā vārdus "nevalstiskā organizācija vai".

9. Izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Šīs apakšaktivitātes ietvaros plānošanas reģioni, novadu un republikas pilsētu pašvaldības nedrīkst pretendēt uz finansējumu tādu darbību veikšanai vai rezultātu sasniegšanai, kas finansēti 2004.-2006.gada programmē­šanas perioda grantu shēmas "Tehniskā palīdzība nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšanai Eiropas Sociālā fonda pasākumu ieviešanai" ietvaros vai šīs apakšaktivitātes ietvaros."

10. Svītrot 16.punkta otrajā teikumā vārdus un skaitļus ''no kuriem 245 981 lats ir valsts un pašvaldību budžeta finansējums un 49 196 lati - privātais finansējums".

11. Svītrot 17.punktu.

12. Izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

"18. Minimālā kopējā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam šajā apakšaktivitātē ir 1000 latu. Maksimālā kopējā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam šajā apakšaktivitātē ir 25 000 latu. Ja projekta iesniedzējs ir:

18.1. novada un republikas pilsētas pašvaldība un tā nesaņem valsts budžeta dotāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts budžeta dotācijas piešķiršanu pašvaldībām un plānošanas reģioniem Eiropas Savienības struktūr­fondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai (turpmāk - valsts budžeta dotācijas piešķiršanas kārtība), tad, plānojot projekta attiecināmās izmaksas, projekta iesniedzējs nodrošina līdzfinansējumu vismaz 15 procentu apmērā no projekta kopējo attiecināmo izmaksu summas. Ja saskaņā ar valsts budžeta dotācijas piešķiršanas kārtību projekta iesniedzējs saņem valsts budžeta dotāciju, tad, plānojot projekta attiecināmās izmaksas, projekta iesniedzējs nodrošina līdzfinansējumu tādā apmērā, ko veido starpība starp 15 procentu apmēru no projekta kopējo attiecināmo izmaksu summas un valsts budžeta dotācijas apmēru projekta iesniedzējam;

18.2. plānošanas reģions, tad, plānojot projekta attiecināmās izmaksas, projekta iesniedzējs nodrošina līdzfinansējumu saskaņā ar valsts budžeta dotācijas piešķiršanas kārtību."

13. Svītrot 20.punktu.

14. Izteikt 21.punktu šādā redakcijā:

"21. Atbalsts projekta ietvaros ir pieļaujams tikai tad, ja labuma saņēmējs ir projekta iesniedzējs, kas īsteno projektu savas institūcijas vai citas pašvaldības kapacitātes paaugstināšanai. Projekta ietvaros var tikt apmācītas fiziskās personas, kuras atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

21.1. attiecīgās fiziskās personas ir plānošanas reģionu, republikas pilsētu un novadu pašvaldību algoti darbinieki vai darbinieki saskaņā ar institūcijas vai pašvaldības darbību regulējošiem dokumentiem (novadu pašvaldības izveidotas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo iedalījumu);

21.2. attiecīgās fiziskās personas piedalās plānošanas reģionu, republikas pilsētu un novadu pašvaldību īstenota projekta ieviešanā uz darba vai uzņēmuma līguma pamata (novadu pašvaldības izveidotas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo iedalījumu)."

15. Izteikt 23.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.1. projekta netiešās izmaksas, piemērojot Ministru kabineta noteiktu nemainīgu likmi:

23.1.1. projekta vadības personāla izmaksas;

23.1.2. darba vietas aprīkojuma izmaksas (tikai aprīkojuma īre);

23.1.3. transporta izmaksas (degvielas izmaksas, transportlīdzekļu noma, transporta pakalpojumu pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana);

23.1.4. telpu īres, nomas izmaksas;

23.1.5. telpu saimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekoša­nas pakalpojumi, ūdensapgāde);

23.1.6. kancelejas preču izmaksas;

23.1.7. interneta un telekomunikāciju izmaksas;

23.1.8. komandējuma vai darba brauciena izmaksas;".

16. Izteikt 24.punktu šādā redakcijā:

"24. Šo noteikumu 23.punktā minētās izmaksas ir projekta attiecināmās izmaksas. Šo noteikumu 23.2. un 23.3.apakšpunktā minētās izmaksas ir projekta tiešās izmaksas."

17. Svītrot 26.6.apakšpunktu.

18. Svītrot 30.punktā vārdus ''pat pēc tā pārdales starp abām finansējuma saņēmēju grupām".

19. Aizstāt 41.2.apakšpunktā vārdus "Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta" ar vārdiem "Tieslietu ministrijas".

20. Svītrot 43.punktu.

21. Izteikt 45.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"45. Lai noteiktu projekta iesnieguma tehnisko atbilstību, projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šādiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem (2.pielikums):".

22. Izteikt 46.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"46. Lai noteiktu projekta iesniedzēja un projekta iesnieguma atbilstību apakšaktivitātē definētajiem nosacījumiem, projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šādiem atbilstības vērtēšanas kritērijiem (2.pielikums):".

23. Svītrot 46.1.apakšpunktā vārdus ''nevalstiskā organizācija vai''.

24. Izteikt 46.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"46.3. projekta iesniedzējs nav iepriekš saņēmis Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu analogu darbību veikšanai vai rezultātu sasniegšanai saskaņā ar šo noteikumu 14.punktu;".

25. Svītrot 46.4.apakšpunktā vārdus "nevalstiskā sektora un".

26. Izteikt 47.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"47. Lai noteiktu projekta iesnieguma nozīmīgumu identificēto problēmu risināšanā un projekta iesniedzēja spēju to īstenot, kā arī lai noteiktu prioritāri atbalstāmos projektu iesniegumus, kas projekta iesniegumam ļautu gūt lielāku atbalstu, projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šādiem kvalitātes vērtēšanas kritērijiem (2.pielikums):".

27. Svītrot 47.1.9.1.apakšpunktā vārdus un skaitļus ''atbalstīto nevalstisko organizāciju skaits - 200 jeb 2,6 procenti (bāzes vērtība 2006.gadā - 43 jeb
0,5 procenti, rādītājs 2009.gadā - 49 jeb 0,64 procenti) un''.

28. Svītrot 47.1.9.2.apakšpunktā vārdus un skaitļus ''nevalstisko organizāciju skaits, kuras piedalās Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto pasākumu īstenošanā, - 160 jeb divi procenti no kopējā nevalstisko organizāciju skaita (bāzes vērtība 2006.gadā - 141 vai 1,8 procenti, mērķis 2009.gadā - 30 vai 0,4 procenti) un''.

29. Izteikt 47.4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"47.4.1. pašvaldības teritorijas attīstības indekss ir mazāks par vai vienāds ar 0;".

30. Svītrot 47.4.3.apakšpunktā vārdus "nevalstiskajām organizācijām".

31. Izteikt 48.punktu šādā redakcijā:

"48. Projekta iesnieguma atbilstību katram šo noteikumu 45. un 46.punktā minētajam kritērijam vērtē ar "Jā" vai "Nē" ("Jā" - atbilst, "Nē" - neatbilst)."

32. Svītrot 51.2.apakšpunktā vārdus ''ja projekta iesniedzējs ir plānošanas reģions, novada vai republikas pilsētas pašvaldība, vai koeficientu 14, ja projekta iesniedzējs ir nevalstiskā organizācija".

33. Svītrot 51.3.apakšpunktā vārdus ''ja projekta iesniedzējs ir plānošanas reģions, novada vai republikas pilsētas pašvaldība, vai koeficientu 13, ja projekta iesniedzējs ir nevalstiskā organizācija".

34. Svītrot 55.punktā vārdus "atbilstoši katrai šo noteikumu 17.punktā noteiktajai finansējuma saņēmēju grupai".

35. Svītrot 56.punktu.

36. Svītrot 57.punktā vārdus ''vai tiek konstatēta neatbilstība kaut vienam no šo noteikumu 56.punktā minētajiem kritērijiem".

37. Izteikt 59.punktu šādā redakcijā:

"59. Sadarbības iestādes vadītājs pieņem lēmumu par:

59.1. projekta iesnieguma apstiprināšanu finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem, ja komisija ir ieteikusi projekta iesniegumu apstiprināt vai apstiprināt ar nosacījumu un projekta iesniegumam pietiek izsludinātajā atklātajā projektu iesniegumu atlasē pieejamā finansējuma (šo noteikumu 29.2.apakšpunkts);

59.2. projekta iesnieguma noraidīšanu finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem, ja komisija ir ieteikusi projekta iesniegumu noraidīt vai projekta iesniegumam nepietiek izsludinātajā atklātajā projektu iesniegumu atlasē pieejamā finansējuma (šo noteikumu 29.2.apakšpunkts)."

38. Svītrot 64.2.apakšpunkta otro teikumu.

39. Izteikt 67.punktu šādā redakcijā:

"67. Ja projekta iesniedzējs, kas saņēmis šo noteikumu 59.1.apakšpunktā minēto lēmumu, sadarbības iestādes norādītajā termiņā nenoslēdz vienošanos, sadarbības iestāde saskaņā ar šo noteikumu 55.punktu atlasa pēc iegūtā punktu skaita nākamo projekta iesniegumu, kas izsludinātajā atklātajā projektu iesniegumu atlasē ticis noraidīts nepietiekama finansējuma dēļ, un rīkojas šo noteikumu 60. un 61.punktā noteiktajā kārtībā."

40. Svītrot 68.punktu.

41. Papildināt 72.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Avansa maksājums finansējuma saņēmējam nedrīkst pārsniegt 20 procentu no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas."

42. Izteikt 84. un 85.punktu šādā redakcijā:

"84. Šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minēto netiešo izmaksu apmēru nosaka atbilstoši Ministru kabineta lēmumam par netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēru.

85. Projektos, kuru īstenošana ir uzsākta pirms Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas par netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēru, netiešo izmaksu nemainīgo likmi piemēro no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, ievērojot šo noteikumu 18.punktā noteikto projekta izmaksu maksimālās summas ierobežojumu."

43. Izteikt 1.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums).

44. Izteikt 2.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše

 

1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 30.novembra
noteikumiem Nr.1371

"1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.novembra
noteikumiem Nr.962

Finanšu ministrs E.Repše

 

2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 30.novembra
noteikumiem Nr.1371

''2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.novembra
noteikumiem Nr.962

Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji

Finanšu ministrs E.Repše

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.962 "Noteikumi par darbības programmas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1371Pieņemts: 30.11.2009.Stājas spēkā: 05.12.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 191, 04.12.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
201567
05.12.2009
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"