Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.23

Liepājā 2009.gada 8.oktobrī (prot. Nr.14, 18.§)
Par koku ciršanu ārpus meža zemes Liepājas pilsētā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 21.panta pirmās daļas 16.punktu
un 43.panta pirmās daļas 13.punktu, Meža likuma 8.panta otro daļu un
Ministru kabineta 2006.gada 29.augusta noteikumiem Nr.717 "Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes"
1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Noteikumi nosaka ārpus meža zemes augošu koku ciršanu un zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu koku ciršanas rezultātā, kā arī zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību.

1.2. Šie noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā.

1.3. Visi apstādījumi Liepājas pilsētas teritorijā uz valsts, pašvaldības un privātīpašumā esošas zemes ir aizsargājami pilsētas apstādījumi. Visiem kokiem pilsētā ir sabiedriska vērtība.

1.4. Liepājas pilsētas koku izpēti, uzskaiti, aizsardzību, apsaimniekošanu un uzturēšanu pārrauga Liepājas pilsētas pašvaldības Vides un veselības daļa (turpmāk – Vides un veselības daļa).

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 27.10.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.15)

1.5. Koku likvidācija pieļaujama, ja tie rada draudus iedzīvotāju veselībai, satiksmes drošībai, būvēm vai komunikācijām, pamatojoties uz būveksperta slēdzienu, kā arī apstādījumu rekonstrukcijas un renovācijas nolūkos.

1.6. Koku ciršana Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā ir aizliegta laika posmā no 15.aprīļa līdz 30.jūnijam.

1.7. Koku ciršanu un vainagu veidošanu pilsētas sabiedriskajos apstādījumos veic profesionāli koku kopēji (arboristi), ievērojot vispārējās dabas aizsardzības prasības.

1.8. Zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs kokus ārpus meža zemes savā īpašumā vai valdījumā esošajā teritorijā cērt vai apzāģē pēc sava ieskata, izņemot kokus, kuru celma caurmērs ir lielāks par 12 cm. Ja koka caurmērs ir lielāks par 12 cm, nepieciešams saņemt Apstādījumu uzraudzības komisijas rakstisku atļauju.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 27.10.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.15)

1.9. Citām personām koku ciršana un koku vainagu veidošana ārpus meža zemes visos gadījumos rakstiski jāsaskaņo ar zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju un jāsaņem rakstiska atļauja no Apstādījumu uzraudzības komisijas.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 27.10.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.15)

1.10. Rakstiska Apstādījumu uzraudzības komisijas atļauja nav nepieciešama, ja:

1.10.1. cērt kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks par 12 cm;

1.10.2. cērt krūmus;

1.10.3. cērt augļu kokus vai veido vainagu augļu kokiem.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 27.10.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.15)

1.11. Avārijas kokus – ar vizuāli redzamām pazīmēm, kas izraisa riska situāciju (nolūzuši, aizlūzuši, sasvērušies, ar pacēlušos sakņu sistēmu vai citādi bīstams koks) – atļauts cirst bez Apstādījumu uzraudzības komisijas atļaujas, ja pirms darbu veikšanas ir veikta situācijas fotofiksāža vai pirms darbu veikšanas telefoniski informēta Vides un veselības daļa.

(Liepājas pilsētas domes 27.10.2011. saistošo noteikumu Nr.15 redakcijā)

1.12. Avārijas kokus, kas radušies dabas stihiju rezultātā, atļauts novākt bez Apstādījumu uzraudzības komisijas rakstiskas atļaujas, pēc darbu veikšanas informējot Vides un veselības daļu.

(Liepājas pilsētas domes 27.10.2011. saistošo noteikumu Nr.15 redakcijā)

1.13. Gadījumos, kad projekts paredz ainaviski un ekoloģiski augstvērtīgu koku izciršanu, būvprojekts jāsaskaņo Apstādījumu uzraudzības komisijā.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 27.10.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.15)

1.14. Pirms lēmuma par koku ciršanu parkos, skvēros un ielu apstādījumos pieņemšanas Vides un veselības daļa veic sabiedrisko apspriešanu, ievietojot atbilstošu informāciju Liepājas pilsētas Domes (turpmāk – Dome) mājas lapā (www.liepaja.lv) un izliekot informāciju Domes telpās.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 27.10.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.15)

1.15. Ja koku izciršana ir paredzēta saistībā ar būvniecību un ir notikusi būvniecības ieceres publiskā apspriešana, papildus sabiedriskā apspriešana nav nepieciešama.

2. Iesniegumu izskatīšana un atļaujas izsniegšana

2.1. Lai saņemtu rakstisku atļauju koku ciršanai vai apzāģēšanai, persona Apstādījumu uzraudzības komisijā iesniedz:

2.1.1. motivētu iesniegumu par koku ciršanu vai koku vainagu veidošanu;

2.1.2. nepieciešamības gadījumā īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu, zemesgabala robežu plānu, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmumu veikt koka ciršanu vai apzāģēšanu;

2.1.3. būvniecības gadījumā Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "LIEPĀJAS PILSĒTAS BŪVVALDE" (turpmāk – Liepājas pilsētas Būvvalde) saskaņotu būvprojekta ģenerālplāna lapas kopiju.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 27.10.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.15)

2.2. Pēc personas iesnieguma saņemšanas, Apstādījumu uzraudzības komisija, nepieciešamības gadījumā pieaicinot citus speciālistus vai ekspertus, apseko apstādījumus un sastāda apsekošanas aktu (pielikumā). Apsekošanas aktā tiek fiksēts koka novērtējums un veicamās darbības: saglabāšanas nepieciešamība, priekšlikumi, ieteikumi par turpmākām darbībām apstādījumos, kas sevī ietver vainagošanas nosacījumus, pārstādīšanu un cita veida kopšanu. Koka likvidēšanas gadījumā apsekošanas aktā norāda stumbra caurmēru 1,3 m augstumā. Nepieciešamības gadījumā tiek veikta fotofiksācija.

(Liepājas pilsētas domes 27.10.2011. saistošo noteikumu Nr.15 redakcijā)

2.3. Apstādījumu uzraudzības komisija mēneša laikā pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas izskata iesniegumu par koku ciršanu vai vainagu veidošanu, izvērtē koku ciršanas atbilstību dabas aizsardzības un attiecīgās teritorijas apsaimniekošanas un izmantošanas normatīvajiem aktiem, kā arī koku ainavisko un ekoloģisko nozīmīgumu un koku nozīmi bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, izsniedz atļauju vai gadījumā, kad atļaujas izsniegšana tiek noraidīta, pieņem motivētu lēmumu.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 27.10.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.15)

2.4. Pirms koku ciršanas atļaujas izsniegšanas Apstādījumu uzraudzības komisija aprēķina zaudējumus, kas rodas, likvidējot kokus.

(Grozīts ar Liepājas pilsētas domes 27.10.2011. saistošajiem noteikumiem Nr.15)

2.5. Būvniecības gadījumā koku ciršanas atļauja tiek izsniegta tikai pēc būvatļaujas saņemšanas.

2.6. Koku ciršanas atļaujas termiņš ir viens gads. Koka vainaga veidošanas atļaujas termiņš tiek norādīts atļaujā.

2.7. Atļaujai koku ciršanas vai vainagu veidošanas laikā jāatrodas darba izpildes vietā.

2.8. Vides daļas pieņemto lēmumu var apstrīdēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā un termiņā padotības kārtībā Domes priekšsēdētāja vietniekam.

3. Zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtība

3.1. Personām, kuras veic koku ciršanu, jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu vai jāierīko kompensējoši stādījumi saskaņā ar apsekošanas aktu. Ja nocērtamais koks ir acīmredzami bojāts vai tiek izcirsts tā negatīvās ietekmes dēļ, koka vērtība samazināma proporcionāli bojājuma vai negatīvās ietekmes apmēram, kā norādīts apsekošanas aktā.

3.2. Zaudējumus par koku ciršanas rezultātā radīto dabas daudzveidības samazināšanu atlīdzina, iemaksājot Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā koku vērtības maksu, kas tiek izmantota jaunu apstādījumu veidošanai Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā.

3.3. Koku vērtību aprēķina pēc formulas V = A x D x k, kur

V – koka vērtība (Ls),

A – valstī noteiktā minimālā darba alga mēnesī (Ls),

D – koka diametrs 1,3 m augstumā no sakņu kakla (cm),

k – koeficients, ko nosaka atkarībā no koka sugas (priede, ozols, liepa, melnalksnis un svešzemju skuju un lapu koki – 0,025/purva bērzs, āra bērzs, kļava, baltalksnis, parastā apse, osis, pīlādzis, ieva, vītols – 0,015/papele, ošlapu kļava – 0,005).

3.4. Prasības kompensējošo stādījumu ierīkošanai tiek noteiktas apsekošanas aktā. Kompensējošo stādījumu projekts jāsaskaņo ar Liepājas pilsētas Būvvaldi.

3.5. Ja kompensējošie stādījumi netiek ierīkoti noteiktajā termiņā, personai, kura veica koku ciršanu, jāiemaksā Liepājas pilsētas Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā izcirsto koku vērtības maksa.

3.6. Ja kompensējošie stādījumi daļēji vai pilnībā iznīkst, personai, kura veica koku ciršanu, atkārtoti jāatjauno stādījumi vai jāiemaksā Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā izcirsto koku vērtības maksa.

3.7. Zaudējumus par koku bojāšanas (ja bojājuma dēļ koki zaudē dekoratīvo vērtību, nokalst vai iet bojā būvniecības, nepareizas vainaga veidošanas, gruntsūdens līmeņa maiņu, indīgu vielu, atkritumu u.c. darbību rezultātā) vai patvaļīgas koku ciršanas rezultātā radīto dabas daudzveidības samazināšanu atlīdzina Domes speciālā budžeta Vides aizsardzības fondā, iemaksājot divkāršu koku vērtības maksu.

3.8. Ja patvaļīgi nocirstā koka vērtības aprēķināšanai pēc šo noteikumu 3.3.punkta nav iespējams noteikt koka sugu un koka diametru 1,3 m augstumā no sakņu kakla, par koeficientu "k" pieņem 0,025 un par "D" pieņem koka celma diametru.

3.9. Apstādījumu atjaunošanas vērtība netiek iekasēta gadījumos, kad apstādījumu sakopšanas darbi paredzēti sabiedriskajos apstādījumos vai likvidējot nokaltušus un bīstamus kokus, kā arī ja apstādījumu sakopšanas darbus finansē pašvaldība (pilsētas infrastruktūras vajadzībām: komunikācijām, ielu paplašināšanai u.c.).

4. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

4.1. Par šo noteikumu neievērošanu un pārkāpšanu vainīgās personas saucamas pie administratīvās atbildības saskaņā ar Administratīvā pārkāpuma kodeksu un Liepājas pilsētas administratīvās atbildības noteikumiem.

4.2. Administratīvais sods šo noteikumu pārkāpēju neatbrīvo no pārkāpuma novēršanas un zaudējumu atlīdzības.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par koku ciršanu ārpus meža zemes Liepājas pilsētā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Liepājas pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 23Pieņemts: 08.10.2009.Stājas spēkā: 25.11.2009.Zaudē spēku: 19.12.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 184, 24.11.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
200906
{"selected":{"value":"08.12.2011","content":"<font class='s-1'>08.12.2011.-18.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"08.12.2011","iso_value":"2011\/12\/08","content":"<font class='s-1'>08.12.2011.-18.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.11.2009","iso_value":"2009\/11\/25","content":"<font class='s-1'>25.11.2009.-07.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
08.12.2011
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"