Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumus Nr. 698 "Noteikumi par publisko iepirkumu paziņojumu saturu un sagatavošanas kārtību".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1248

Rīgā 2009.gada 27.oktobrī (prot. Nr.76 52.§)
Noteikumi par publisko iepirkumu paziņojumu saturu un sagatavošanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1panta divpadsmito daļu un 28.panta pirmās daļas pirmo teikumu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka publisko iepirkumu paziņojumu (turpmāk – paziņojums) saturu, kā arī kārtību, kādā pasūtītāji Publisko iepirkumu likuma izpratnē (turpmāk – pasūtītājs) sagatavo paziņojumus.

2. Noteikumi nosaka šādu paziņojumu saturu un sagatavošanas kārtību:

2.1. iepriekšējs informatīvs paziņojums;

2.2. paziņojums par pircēja profilu;

2.3. paziņojums par līgumu;

2.4. vienkāršots paziņojums par līgumu;

2.5. paziņojums par grozījumiem;

2.6. paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem;

2.7. paziņojums par metu konkursu;

2.8. paziņojums par metu konkursa rezultātiem;

2.9. paziņojums par plānoto līgumu;

2.10. informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu.

3. Paziņojumu pasūtītājs sagatavo, apstiprina un iesniedz publicēšanai vai publicē elektroniski, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja nodrošināto personalizēto vidi.

4. Paziņojumu Iepirkumu uzraudzības biroja publisko iepirkumu publikā­ciju sistēmā sagatavo, uzglabā un nosūta tikai elektroniskā dokumenta formā, ievērojot Elektronisko dokumentu likumā noteiktās prasības.

5. Par paziņojumos norādītās informācijas patiesumu ir atbildīgs pasūtītājs.

II. Iepriekšējs informatīvs paziņojums

6. Sagatavojot iepriekšēju informatīvu paziņojumu, pasūtītājs tajā iekļauj šādu informāciju:

6.1. iestādes nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, valsts piederība, tālruņa numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese, vispārējā interneta adrese, pircēja profila adrese;

6.2. kontaktpersonas vārds un uzvārds;

6.3. norāde par iestādes veidu un galveno darbības jomu;

6.4. norāde par iepirkuma veikšanu citu pasūtītāju vajadzībām;

6.5. iestāde (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, valsts piederība, tālruņa numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese, vispārējā interneta adrese, kontaktpersonas vārds un uzvārds), kurā var saņemt papildu informāciju par iepirkuma procedūru;

6.6. iepirkuma līguma nosaukums;

6.7. norāde par iepirkuma līguma veidu (būvdarbi, piegāde vai pakalpo­jumi);

6.8. īss būvdarbu veida un apjoma apraksts un, ja zināms, paredzamā līgumcena (norādot valūtu) vai paredzamās līgumcenas diapazona robežas (norādot valūtu), vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida apraksts, daudzums vai paredzamā līgumcena (norādot valūtu), vai paredzamās līgumcenas diapazona robežas (norādot valūtu);

6.9. būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta, statistiskā teritoriālo vienību klasifikatora kods (turpmāk – NUTS kods);

6.10. iepirkumam atbilstošs Eiropas Savienības apstiprinātas nomenkla­tūras, kuru piemēro publisko iepirkumu procedūrās (turpmāk – CPV), galvenais kods, papildu kods un papildvārdnīcas kods (ja tā piemērojama);

6.11. norāde par iepirkuma sadalījumu daļās un norāde, vai piedāvājums iesniedzams tikai par vienu daļu, par vienu vai vairākām daļām vai par visām daļām;

6.12. norāde par privileģēto līgumu;

6.13. norāde par vispārīgās vienošanās noslēgšanu;

6.14. ja zināms, iepirkuma procedūras uzsākšanas datums un iepirkuma līguma darbības termiņš;

6.15. norāde par Valsts iepirkuma nolīguma (GPA) attiecināšanu uz konkrēto iepirkuma līgumu;

6.16. norāde par iepirkuma līguma saistību ar Eiropas Kopienas fondu finansējumu, kā arī atsauce uz projektu un (vai) programmu;

6.17. valsts iestādes (nosaukumi, reģistrācijas numuri, adreses, valsts piederība, tālruņa numuri, faksa numuri, elektroniskā pasta adreses, vispārējās interneta adreses, kontaktpersonu vārdi un uzvārdi), kurās var saņemt informā­ciju par nodokļiem, vides aizsardzību, darba aizsardzību un darba apstākļiem;

6.18. pakalpojumu līguma gadījumā – pakalpojumu kategorijas numurs atbilstoši pakalpojumu līgumu nomenklatūrai;

6.19. būvdarbu līguma gadījumā – galvenie finansēšanas un samaksas noteikumi (ja zināmi) un (vai) atsauce uz avotiem, kas attiecīgos jautājumus regulē;

6.20. paziņojuma nosūtīšanas datums publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

7. Ja nepieciešams, pasūtītājs iepriekšējā informatīvā paziņojumā var iekļaut citu papildu informāciju.

8. Ja iepirkums ir sadalīts daļās, katrai iepirkuma daļai piešķir numuru un šo noteikumu 6.6., 6.8., 6.10. un 6.14.apakšpunktā minēto informāciju norāda par katru iepirkuma daļu atsevišķi.

III. Paziņojums par pircēja profilu

9. Sagatavojot paziņojumu par pircēja profilu, pasūtītājs papildus šo notei­kumu 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.6., 6.7. un 6.10.apakšpunktā minētajai informācijai iekļauj tajā šādu informāciju:

9.1. īss līguma vai iepirkuma apraksts;

9.2. norāde par to, vai paziņojums saistībā ar konkrēto iepirkuma proce­dūru saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, kā arī tā nosūtīšanas datums.

10. Ja nepieciešams, pasūtītājs paziņojumā par pircēja profilu var iekļaut citu papildu informāciju.

IV. Paziņojums par līgumu

11. Sagatavojot paziņojumu par līgumu, pasūtītājs papildus šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9., 6.10., 6.11., 6.12., 6.15., 6.16., 6.18., 9.1. un 9.2.apakšpunktā minētajai informācijai iekļauj tajā šādu informāciju:

11.1. iestāde (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, valsts piederība, tālruņa numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese, vispārējā interneta adrese, kontaktpersonas vārds un uzvārds), kurā var saņemt iepirkuma procedūras dokumentus;

11.2. iestāde (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, valsts piederība, tālruņa numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese, vispārējā interneta adrese, kontaktpersonas vārds un uzvārds), kurā iesniedzami piedāvājumi vai pieteikumi;

11.3. termiņš, līdz kuram var saņemt iepirkuma procedūras dokumentus;

11.4. norāde par iepirkuma procedūras dokumentu izsniegšanu par samaksu un samaksas apmērs, valūta un samaksas veids;

11.5. informācija par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām vides aizsardzības prasībām;

11.6. termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi vai pieteikumi;

11.7. piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja tāda paredzēta);

11.8. slēgta konkursa, sarunu procedūras un konkursa dialoga gadījumā – termiņš dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājuma nosūtīšanai atlasīta­jiem kandidātiem (ja zināms);

11.9. atklāta konkursa gadījumā – termiņš, līdz kuram pretendentiem jāuztur spēkā savs piedāvājums;

11.10. ja nepieciešams, informācija par personām, kas pilnvarotas piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē;

11.11. piedāvājumā vai pieteikumā izmantojamā valoda;

11.12. norāde par būvdarbu vai piegādes veidu (būvdarbu veikšana, projektēšana un būvdarbu veikšana, būvdarbu veikšana ar jebkādiem līdzekļiem, kas atbilst līgumslēdzējas iestādes norādītajām prasībām, pirkums, nomaksas pirkums, noma, noma ar izpirkuma tiesībām, īre, īre ar izpirkuma tiesībām vai minēto piegāžu veidu kombinācija);

11.13. iepirkuma identifikācijas numurs;

11.14. līguma darbības laiks vai izpildes termiņš;

11.15. norāde par elektroniskās izsoles piemērošanu, kā arī informācija par to;

11.16. norāde par to, vai tiks slēgts iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās, vai tiks izveidota dinamiskā iepirkumu sistēma;

11.17. vispārīgās vienošanās slēgšanas gadījumā papildus norāda šādu informāciju:

11.17.1. vispārīgās vienošanās dalībnieku skaits vai paredzētais maksimā­lais dalībnieku skaits;

11.17.2. vispārīgās vienošanās darbības termiņš (norādot pamatojumu, ja darbības termiņš pārsniedz četrus gadus);

11.17.3. paredzamā līgumcena (norādot valūtu) vai paredzamās līgum­cenas diapazona robežas (norādot valūtu);

11.17.4. ja zināma, informācija par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas biežumu, kā arī šo līgumu paredzamā līgumcena;

11.18. norāde par piedāvājumu variantu iesniegšanas iespējām;

11.19. norāde par iespējamiem papildu būvdarbu, piegāžu vai pakalpo­jumu iepirkumiem un to apraksts (tai skaitā informācija par paredzamo papildu iepirkumu veikšanas laiku grafiku, kā arī, ja paredzēts, iespējamo līguma atjau­nošanas reižu skaitu vai iespējamo līguma atjaunošanas reižu diapazona robežas);

11.20. regulāru publisku piegādes vai pakalpojumu līgumu vai noteiktā laikposmā atjaunojamu līgumu gadījumā – turpmāko paredzēto līgumu slēgšanas grafiks (ja zināms);

11.21. informācija par nodrošinājumu (nepieciešamajām iemaksām) un garantijām (ja tādas paredzētas);

11.22. galvenie finansiālie nosacījumi un noteikumi maksājumu jomā un (vai) atsauce uz avotiem, kas attiecīgos jautājumus regulē;

11.23. ja nepieciešams līguma noteikumu sekmīgai izpildei, – juridiskais statuss, kādā jāizveidojas piegādātāju apvienībai, attiecībā uz kuru ir pieņemts lēmums slēgt līgumu;

11.24. īpaši iepirkuma līguma izpildes nosacījumi (ja tādi paredzēti);

11.25. noteikumi par piegādātāju izslēgšanu no turpmākas dalības iepir­kuma procedūrā un dokumenti, kas iesniedzami atbilstības izvērtēšanai;

11.26. minimālās prasības attiecībā uz piegādātāju saimniecisko un finan­siālo stāvokli un dokumenti, kas iesniedzami atbilstības izvērtēšanai;

11.27. minimālās prasības attiecībā uz piegādātāju tehniskajām un profe­sionālajām spējām un dokumenti, kas iesniedzami atbilstības izvērtēšanai;

11.28. pakalpojumu līguma gadījumā – norāde, vai pakalpojuma sniegša­nas tiesības ar normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem ir rezervētas konkrētas profesijas pārstāvjiem, un atsauce uz attiecīgajiem normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem, kā arī norāde, vai juridiskām personām jānorāda par pakalpojuma sniegšanu atbildīgā personāla sastāvs un profesionālā kvalifikācija;

11.29. norāde par tās iepirkuma procedūras veidu, kas izraudzīta līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai;

11.30. paātrinātas iepirkuma procedūras izvēles pamatojums (ja tāda tiek piemērota);

11.31. norāde par piedāvājuma izvēles kritēriju (piedāvājums ar viszemāko cenu vai saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums). Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles gadījumā piedāvājuma vērtēšanas kritērijus un to īpatsvaru nozīmīguma secībā papildus norāda tad, ja tie nav iekļauti iepirkuma procedūras dokumentos;

11.32. sarunu procedūras gadījumā, ja piegādātāji jau ir atlasīti, – to nosaukumi (fiziskām personām – vārdi un uzvārdi) un adreses;

11.33. norāde par piegādātāju skaita samazināšanu sarunu procedūras vai konkursa dialoga laikā, samazinot apspriežamo risinājumu vai piedāvājumu skaitu;

11.34. to piegādātāju skaits, kuri tiks uzaicināti iesniegt piedāvājumus slēgtā konkursā vai sarunu procedūrā vai piedalīties konkursa dialogā, kā arī minēto piegādātāju izvēles kritēriji;

11.35. norāde par to, vai tas ir kārtējais iepirkums, kā arī plānotais laiks turpmāko paziņojumu publicēšanai;

11.36. norāde par iepriekšēju publikāciju Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru, kā arī informācija par to;

11.37. norāde par citu iepriekšēju publikāciju saistībā ar konkrēto iepir­kuma procedūru, kā arī informācija par to;

11.38. iestāde (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, valsts piederī­ba, tālruņa numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese, vispārējā interneta adrese), kas ir atbildīga par iesniegumu izskatīšanu un – attiecīgajā gadījumā – starpniecības procedūru;

11.39. precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem vai, ja nepieciešams, iestāde (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, valsts piederība, tālruņa numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese, vispārējā interneta adrese), kurā var saņemt attiecīgo informāciju.

12. Ja nepieciešams, pasūtītājs paziņojumā par līgumu var iekļaut citu papildu informāciju.

13. Ja iepirkums ir sadalīts daļās, katrai iepirkuma daļai piešķir numuru un šo noteikumu 6.6., 6.8., 6.10., 6.18., 9.1., 11.12. un 11.14.apakšpunktā minēto informāciju norāda par katru iepirkuma daļu atsevišķi.

V. Vienkāršots paziņojums par līgumu

14. Sagatavojot vienkāršotu paziņojumu par līgumu, pasūtītājs papildus šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.6., 6.7., 6.8., 6.10., 9.1., 9.2. un 11.13.apakš­punktā minētajai informācijai iekļauj tajā šādu informāciju:

14.1. interneta adrese iepirkuma procedūras dokumentu saņemšanai;

14.2. termiņš, līdz kuram iesniedzami informatīvi piedāvājumi;

14.3. piedāvājumā izmantojamā valoda;

14.4. atsauce uz iepriekšēju publikāciju Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, kas sniedz plašāku informāciju par dinamiskās iepirkumu sistēmas izveidošanu;

14.5. atsauce uz citu iepriekšēju publikāciju, kas sniedz plašāku informā­ciju par dinamiskās iepirkumu sistēmas izveidošanu.

15. Ja nepieciešams, pasūtītājs vienkāršotā paziņojumā par līgumu var iekļaut citu papildu informāciju.

VI. Paziņojums par grozījumiem

16. Sagatavojot paziņojumu par grozījumiem, pasūtītājs papildus šo noteikumu 6.1., 6.2. un 9.2.apakšpunktā minētajai informācijai iekļauj tajā šādu informāciju:

16.1. paziņojumā par līgumu norādītais iepirkuma līguma nosaukums;

16.2. paziņojumā par līgumu ietvertais īsais līguma vai iepirkuma apraksts;

16.3. paziņojumā par līgumu norādītais identifikācijas numurs;

16.4. paziņojumā par līgumu norādītais CPV galvenais kods, papildu kods, kā arī papildvārdnīcas kods (ja tā piemērojama);

16.5. paziņojumā par līgumu norādītais tās iepirkuma proce­dūras veids, kas izraudzīta līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai;

16.6. norāde par paziņojuma par līgumu publicēšanu, ietverot informāciju par paziņojuma par līgumu publicēšanas datumu un reģistrācijas numuru (ja tāds piešķirts);

16.7. paziņojuma par līgumu nosūtīšanas datums;

16.8. norāde par paziņojuma saturu (labojums vai papildinājums);

16.9. norāde par to, kādēļ labojumi vai papildinājumi veicami (grozījums pasūtītāja iesniegtajā sākotnējā informācijā, paziņojuma publikācija neatbilst pasūtītāja sniegtajai sākotnējai informācijai vai abi iemesli);

16.10. norāde par to, kur labojumi vai papildinājumi veicami (paziņojumā par līgumu, iepirkuma procedūras dokumentos vai abos);

16.11. ja labojumi vai papildinājumi veicami paziņojumā par līgumu, papildus norāda:

16.11.1. labojumus, kas jāveic paziņojuma par līgumu tekstā;

16.11.2. labojumus, kas jāveic paziņojumā par līgumu norādītajos datumos;

16.11.3. labojumus, kas jāveic paziņojumā par līgumu norādītajā kontakt­informācijā;

16.11.4. tekstu, ar ko jāpapildina paziņojums par līgumu.

17. Ja nepieciešams, pasūtītājs paziņojumā par grozījumiem var iekļaut citu papildu informāciju.

VII. Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

18. Sagatavojot paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, pasūtītājs papildus šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.6., 6.7., 6.9., 6.10., 6.15., 6.16., 9.1., 9.2., 11.5., 11.12., 11.13., 11.29., 11.30., 11.31., 11.36., 11.37., 11.38. un 11.39.apakšpunktā minētajai informācijai iekļauj tajā šādu informāciju:

18.1. attiecīgajā gadījumā – norāde par to, vai tiks slēgta vispārīgā vieno­šanās vai arī iepirkuma līgums tiks noslēgts dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros;

18.2. norāde par elektroniskās izsoles piemērošanu;

18.3. norāde par pamatojumu sarunu procedūras piemērošanai, nepubli­cējot paziņojumu par līgumu;

18.4. pakalpojumu līguma gadījumā – pakalpojumu kategorijas numurs atbilstoši pakalpojumu līgumu nomenklatūrai, kā arī, ja iepirkuma līgums tiek slēgts par Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma “Pakalpojumu līgumu nomen­klatūra” B daļā minētajiem pakalpojumiem, – norāde par pasūtītāja piekrišanu paziņojuma publicēšanai;

18.5. ar iepirkuma uzvarētāju noslēdzamā iepirkuma līguma nosaukums;

18.6. lēmuma pieņemšanas datums;

18.7. iepirkumā saņemto piedāvājumu skaits;

18.8. piedāvājumus iesniegušo pretendentu nosaukumi, reģistrācijas numuri (fiziskām personām – vārdi un uzvārdi, personas kodi), adreses un valsts piederība, kā arī to piedāvātās līgumcenas (norādot valūtu);

18.9. kopējā līgumcena (norādot valūtu) vai lētākā vērtētā piedāvājuma un dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena (norādot valūtu), kā arī norāde par pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) piemērošanu un tā likmi;

18.10. paredzamā līgumcena (norādot valūtu), kā arī norāde par PVN piemērošanu un tā likmi;

18.11. uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds un uzvārds), adrese, valsts piederība, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs, faksa numurs un vispārējā interneta adrese (ja pretendents šādu informāciju ir norādījis);

18.12. uzvarējušā pretendenta piedāvātā līgumcena (norādot valūtu) vai lētākā vērtētā piedāvājuma un dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena (norādot valūtu), kā arī norāde par PVN piemērošanu un tā likmi;

18.13. norāde par uzvarējušā pretendenta paredzētajiem apakšuzņēmuma līgumiem ar trešajām personām un informācija par tiem (līgumcena un līguma daļa, par ko tiks slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām);

18.14. norāde par iepirkuma izbeigšanu bez rezultātiem;

18.15. norāde par iepirkuma pārtraukšanu, sniedzot pārtraukšanas pama­tojumu.

19. Ja nepieciešams, pasūtītājs paziņojumā par iepirkuma procedūras rezultātiem var iekļaut citu papildu informāciju.

20. Ja iepirkums ir bijis sadalīts daļās, katrai iepirkuma daļai piešķir numuru un šo noteikumu 18.5., 18.6., 18.7., 18.8., 18.10., 18.11., 18.12., 18.13., 18.14. un 18.15.apakšpunktā minēto informāciju norāda par katru iepirkuma daļu atsevišķi.

21. Šo noteikumu 18.8.apakšpunktā minēto informāciju nepublisko.

VIII. Paziņojums par metu konkursu

22. Sagatavojot paziņojumu par metu konkursu, pasūtītājs papildus šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3., 6.5., 6.10., 9.2., 11.1., 11.3., 11.4., 11.5., 11.13., 11.38. un 11.39.apakšpunktā minētajai informācijai iekļauj tajā šādu informāciju:

22.1. iestāde (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, valsts piederība, tālruņa numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese, vispārējā interneta adrese, kontaktpersonas vārds un uzvārds), kurā iesniedzami meti, tiem pievienotie materiāli un devīžu atšifrējumi;

22.2. metu konkursa nosaukums;

22.3. īss metu konkursa apraksts;

22.4. ja nepieciešams, kritēriji dalībnieku atlasei;

22.5. ja nepieciešams, norāde par to, vai dalībai metu konkursā ir nepie­ciešama konkrēta profesionālā kvalifikācija (norādot konkrētu informāciju);

22.6. metu vērtēšanas kritēriji;

22.7. metā, tam pievienotajos materiālos un devīžu atšifrējumā izmanto­jamā valoda;

22.8. termiņš, līdz kuram iesniedzami meti, tiem pievienotie materiāli un devīžu atšifrējumi;

22.9. norāde par to, vai tiks piešķirtas godalgas, kā arī to skaits un vērtība;

22.10. norāde par maksājumiem (un to apmēru) visiem dalībniekiem;

22.11. norāde par to, vai pēc metu konkursa tā uzvarētājam (uzvarētājiem) piešķirs līguma slēgšanas tiesības;

22.12. norāde par to, vai žūrijas komisijas lēmums ir saistošs pasūtītājam;

22.13. ja žūrijas komisijas locekļi jau ir atlasīti, to vārdi un uzvārdi;

22.14. norāde par metu konkursa saistību ar Eiropas Kopienas fondu finansējumu, ietverot atsauci uz projektu un (vai) programmu.

23. Ja nepieciešams, pasūtītājs paziņojumā par metu konkursu var iekļaut citu papildu informāciju.

IX. Paziņojums par metu konkursa rezultātiem

24. Sagatavojot paziņojumu par metu konkursa rezultātiem, pasūtītājs papildus šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3., 6.10., 9.2., 11.5., 11.13., 11.38., 11.39., 22.2., 22.3. un 22.14.apakšpunktā minētajai informācijai iekļauj tajā šādu informāciju:

24.1. dalībnieku skaits;

24.2. ārvalstu dalībnieku skaits;

24.3. metu konkursa dalībnieku nosaukumi, reģistrācijas numuri (fiziskām personām – vārdi un uzvārdi, personas kodi) un adreses;

24.4. metu konkursa uzvarētāja nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds un uzvārds), adrese, valsts piederība, tālruņa numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese un vispārējā interneta adrese;

24.5. attiecīgajā gadījumā – piešķirtās godalgas vērtība bez PVN (norādot valūtu);

24.6. norāde par iepriekšēju publikāciju saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru, kā arī informācija par to.

25. Ja nepieciešams, pasūtītājs paziņojumā par metu konkursa rezultātiem var iekļaut citu papildu informāciju.

26. Šo noteikumu 24.3.apakšpunktā minēto informāciju nepublisko.

X. Paziņojums par plānoto līgumu

27. Sagatavojot paziņojumu par plānoto līgumu, pasūtītājs papildus šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.6., 6.7., 6.9., 6.11., 6.16., 11.7., 11.13., 11.14. un 14.3.apakšpunktā minētajai informācijai iekļauj tajā šādu informāciju:

27.1. būvdarbu līguma gadījumā – īss būvdarbu veida un apjoma apraksts;

27.2. piegāžu vai pakalpojumu līguma gadījumā – īss piegāžu vai pakal­pojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena;

27.3. norāde par iepirkuma dokumentu pieejamību norādītajā interneta adresē;

27.4. ja nepieciešams, iestāde (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, valsts piederība, tālruņa numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese, vispārējā interneta adrese, kontaktpersonas vārds un uzvārds), kurā var saņemt iepirkuma dokumentus;

27.5. ja nepieciešams, termiņš, līdz kuram var saņemt iepirkuma doku­mentus;

27.6. iestāde (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, valsts piede­rība, tālruņa numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese, vispārējā interneta adrese, kontaktpersonas vārds un uzvārds), kurā iesniedzami piedāvājumi;

27.7. termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi;

27.8. CPV galvenais kods un papildu kods;

27.9. informācija par iepirkuma dokumentos iekļautajām vides aizsardzības prasībām.

28. Ja nepieciešams, pasūtītājs paziņojumā par plānoto līgumu var iekļaut citu papildu informāciju.

XI. Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

29. Sagatavojot informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu, pasūtītājs papildus šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.6., 6.7., 6.9., 6.16., 6.18., 11.13., 18.6., 18.7., 27.1., 27.2., 27.8. un 27.9.apakšpunktā minētajai informācijai iekļauj tajā šādu informāciju:

29.1. ar iepirkuma uzvarētāju noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums;

29.2. uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds un uzvārds), adrese, valsts piederība, kā arī elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs, faksa numurs un vispārējā interneta adrese (ja preten­dents šādu informāciju ir norādījis), kā arī tā piedāvātā līgumcena (norādot valūtu);

29.3. kopējā līgumcena, par kuru noslēgts iepirkuma līgums (norādot valūtu).

30. Ja nepieciešams, pasūtītājs informatīvajā paziņojumā par noslēgto līgumu var iekļaut citu papildu informāciju.

31. Ja iepirkums ir bijis sadalīts daļās, katrai iepirkuma daļai piešķir numuru un šo noteikumu 18.6., 18.7., 29.1., 29.2. un 29.3.apakšpunktā minēto informāciju norāda par katru iepirkuma daļu atsevišķi.

XII. Noslēguma jautājums

32. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 11.augusta noteikumus Nr.653 “Noteikumi par publisko iepirkumu paziņojumu veidlapu paraugiem” (Latvijas Vēstnesis, 2008, 124.nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta Direktīvas 2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru.

Ministru prezidenta vietā – finanšu ministrs E.Repše

Ekonomikas ministrs A.Kampars
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par publisko iepirkumu paziņojumu saturu un sagatavošanas kārtību Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1248Pieņemts: 27.10.2009.Stājas spēkā: 04.11.2009.Zaudē spēku: 05.08.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 174, 03.11.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
200017
04.11.2009
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"