Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.698

Rīgā 2010.gada 27.jūlijā (prot. Nr.38 52.§)
Noteikumi par publisko iepirkumu paziņojumu saturu un sagatavošanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta
divpadsmito daļu un 28.panta pirmās daļas pirmo teikumu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka šādu publisko iepirkumu paziņojumu (turpmāk – paziņojums) saturu un sagatavošanas kārtību:

1.1. paziņojums par plānoto līgumu;

1.2. informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu;

1.3. iepriekšējs informatīvs paziņojums;

1.4. paziņojums par pircēja profilu;

1.5. paziņojums par līgumu;

1.6. vienkāršots paziņojums par līgumu;

1.7. paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu;

1.8. paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem;

1.9. brīvprātīgs paziņojums par iepirkuma rezultātiem;

1.10. paziņojums par metu konkursu;

1.11. paziņojums par metu konkursa rezultātiem.

(Grozīts ar MK 26.03.2013. noteikumiem Nr.155)

2. Paziņojuma sagatavošana ietver arī paziņojuma uzglabāšanu, apstiprināšanu, iesniegšanu publicēšanai un publicēšanu.

3. Pasūtītājs paziņojumu sagatavo elektroniski, izmantojot Iepirkumu uzraudzības biroja nodrošināto personalizēto vidi.

4. Paziņojumu Iepirkumu uzraudzības biroja iepirkumu publikāciju vadības sistēmā sagatavo tikai elektroniska dokumenta formā.

5. Pasūtītājs, sagatavojot paziņojumu Iepirkumu uzraudzības biroja iepirkumu publikāciju vadības sistēmā, ievēro minētās sistēmas lietošanas noteikumus.

II. Iepriekšējs informatīvs paziņojums

6. Sagatavojot iepriekšēju informatīvu paziņojumu, pasūtītājs tajā iekļauj šādu informāciju:

6.1. pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, valsts piederība, tālruņa numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese, vispārējā interneta adrese un pircēja profila adrese;

6.2. kontaktpersonas vārds un uzvārds;

6.3. norāde par pasūtītāja veidu un galveno darbības jomu;

6.4. norāde par iepirkuma veikšanu citu pasūtītāju vajadzībām un šādu pasūtītāju nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts), adrese un valsts piederība vai, ja šādu pasūtītāju skaits ir nesamērīgi liels, šādus pasūtītājus identificējoša informācija atbilstoši Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša pielikuma tiešsaistes versijas (TED – Tenders Electronic Daily) publicēšanas nosacījumiem;

6.5. iestāde (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, valsts piederība, tālruņa numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese, vispārējā interneta adrese, kontaktpersonas vārds un uzvārds), kurā var saņemt papildu informāciju par iepirkuma procedūru;

6.6. iepirkuma līguma nosaukums;

6.7. norāde par iepirkuma līguma veidu (būvdarbi, piegāde vai pakalpojumi);

6.8. īss būvdarbu veida un apjoma apraksts un, ja zināms, paredzamā līgumcena (norādot valūtu) vai paredzamās līgumcenas diapazona robežas (norādot valūtu), vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida apraksts, daudzums vai paredzamā līgumcena (norādot valūtu), vai paredzamās līgumcenas diapazona robežas (norādot valūtu);

6.9. būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta un statistiskā teritoriālo vienību klasifikatora kods;

6.10. iepirkumam atbilstošs iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods, papildu kods un papildvārdnīcas kods (ja tā piemērojama);

6.11. norāde par iepirkuma sadalījumu daļās un norāde, vai piedāvājums iesniedzams tikai par vienu daļu, par vienu vai vairākām daļām vai par visām daļām;

6.12. norāde par privileģēto līgumu;

6.13. norāde par vispārīgās vienošanās noslēgšanu;

6.14. ja zināms, iepirkuma procedūras uzsākšanas datums un iepirkuma līguma darbības termiņš;

6.15. norāde par Valsts iepirkuma nolīguma attiecināšanu uz konkrēto iepirkuma līgumu;

6.16. norāde par iepirkuma līguma saistību ar Eiropas Savienības fondu finansējumu, kā arī atsauce uz projektu un programmu;

6.17. valsts iestādes (nosaukumi, reģistrācijas numuri, adreses, valsts piederība, tālruņa numuri, faksa numuri, elektroniskā pasta adreses, vispārējās interneta adreses, kontaktpersonu vārdi un uzvārdi), kurās var saņemt informāciju par nodokļiem, vides aizsardzību, darba aizsardzību un darba apstākļiem;

6.18. attiecībā uz pakalpojumu līgumu – pakalpojumu kategorijas numurs atbilstoši pakalpojumu līgumu nomenklatūrai;

6.19. attiecībā uz būvdarbu līgumu – galvenie finansēšanas un samaksas noteikumi (ja zināmi) un atsauce uz avotiem, kas attiecīgos jautājumus regulē;

6.20. paziņojuma nosūtīšanas datums publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(Grozīts ar MK 26.03.2013. noteikumiem Nr.155)

7. Ja nepieciešams, pasūtītājs iepriekšējā informatīvā paziņojumā var iekļaut citu papildu informāciju.

8. Ja iepirkums ir sadalīts daļās, katrai iepirkuma daļai piešķir numuru un šo noteikumu 6.6., 6.8., 6.10. un 6.14.apakšpunktā minēto informāciju norāda par katru iepirkuma daļu atsevišķi.

III. Paziņojums par pircēja profilu

9. Sagatavojot paziņojumu par pircēja profilu, pasūtītājs papildus šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.6., 6.7. un 6.10.apakšpunktā minētajai informācijai iekļauj tajā šādu informāciju:

9.1. īss līguma vai iepirkuma apraksts;

9.2. norāde par to, vai paziņojums par konkrēto iepirkuma procedūru saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, kā arī tā nosūtīšanas datums.

10. Ja nepieciešams, pasūtītājs paziņojumā par pircēja profilu var iekļaut citu papildu informāciju.

IV. Paziņojums par līgumu

11. Sagatavojot paziņojumu par līgumu, pasūtītājs papildus šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8., 6.9., 6.10., 6.11., 6.12., 6.15., 6.16., 6.18., 9.1. un 9.2.apakšpunktā minētajai informācijai iekļauj tajā šādu informāciju:

11.1. iestāde (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, valsts piederība, tālruņa numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese, vispārējā interneta adrese, kontaktpersonas vārds un uzvārds), kurā var saņemt iepirkuma procedūras dokumentus;

11.2. iestāde (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, valsts piederība, tālruņa numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese, vispārējā interneta adrese, kontaktpersonas vārds un uzvārds), kurā iesniedzami piedāvājumi vai pieteikumi;

11.3. termiņš, līdz kuram var saņemt iepirkuma procedūras dokumentus;

11.4. norāde par dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas faktisko izdevumu samaksu, tās apmēru un samaksas kārtību, ja piegādātājs vēlas saņemt iepirkumu procedūras dokumentus drukātā veidā;

11.5. informācija par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām vides aizsardzības prasībām;

11.6. termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi vai pieteikumi;

11.7. piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja tāda paredzēta);

11.8. attiecībā uz slēgtu konkursu, sarunu procedūru un konkursa dialogu – termiņš dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājuma nosūtīšanai atlasītajiem kandidātiem (ja zināms);

11.9. (svītrots ar MK 26.03.2013. noteikumiem Nr.155);

11.10. ja nepieciešams, informācija par personām, kas pilnvarotas piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē;

11.11. piedāvājumā vai pieteikumā izmantojamā valoda;

11.12. norāde par būvdarbu vai piegādes veidu (būvdarbu veikšana, projektēšana un būvdarbu veikšana, būvdarbu veikšana ar jebkādiem līdzekļiem, kas atbilst līgumslēdzējas iestādes norādītajām prasībām, pirkums, nomaksas pirkums, noma, noma ar izpirkuma tiesībām, īre, īre ar izpirkuma tiesībām vai minēto piegāžu veidu kombinācija);

11.13. iepirkuma identifikācijas numurs;

11.14. līguma darbības laiks vai izpildes termiņš;

11.15. norāde par elektroniskās izsoles piemērošanu, kā arī informācija par to;

11.16. norāde par to, vai tiks slēgts iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās, vai tiks izveidota dinamiskā iepirkumu sistēma;

11.17. attiecībā uz vispārīgās vienošanās slēgšanu papildus norāda šādu informāciju:

11.17.1. vispārīgās vienošanās dalībnieku skaits vai paredzētais maksimālais dalībnieku skaits;

11.17.2. vispārīgās vienošanās darbības termiņš (norādot pamatojumu, ja darbības termiņš pārsniedz četrus gadus);

11.17.3. paredzamā līgumcena (norādot valūtu) vai paredzamās līgumcenas diapazona robežas (norādot valūtu);

11.17.4. ja zināma, informācija par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas biežumu, kā arī šo līgumu paredzamā līgumcena;

11.18. norāde par piedāvājumu variantu iesniegšanas iespējām;

11.19. norāde par iespējamiem papildu būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu iepirkumiem un to apraksts (tai skaitā informācija par paredzamo papildu iepirkumu veikšanas laiku grafiku, kā arī, ja paredzēts, iespējamo līguma atjaunošanas reižu skaitu vai iespējamo līguma atjaunošanas reižu diapazona robežām);

11.20. attiecībā uz regulāru publisku piegādes vai pakalpojumu līgumu vai noteiktā laikposmā atjaunojamu līgumu – turpmāko paredzēto līgumu slēgšanas grafiks (ja zināms);

11.21. informācija par nodrošinājumu (nepieciešamajām iemaksām) un garantijām (ja tādas paredzētas);

11.22. galvenie finansiālie nosacījumi un noteikumi maksājumu jomā un atsauce uz avotiem, kas attiecīgos jautājumus regulē;

11.23. ja nepieciešams līguma noteikumu sekmīgai izpildei, – juridiskais statuss, kādā jāizveidojas piegādātāju apvienībai, attiecībā uz kuru ir pieņemts lēmums slēgt līgumu;

11.24. īpaši iepirkuma līguma izpildes nosacījumi (ja tādi paredzēti);

11.25. noteikumi par piegādātāju izslēgšanu no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā un dokumenti, kas iesniedzami atbilstības izvērtēšanai;

11.26. minimālās prasības attiecībā uz piegādātāju saimniecisko un finansiālo stāvokli un dokumenti, kas iesniedzami atbilstības izvērtēšanai;

11.27. minimālās prasības attiecībā uz piegādātāju tehniskajām un profesionālajām spējām un dokumenti, kas iesniedzami atbilstības izvērtēšanai;

11.28. attiecībā uz pakalpojumu līgumu – norāde, vai pakalpojuma sniegšanas tiesības ar normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem ir rezervētas konkrētas profesijas pārstāvjiem, un atsauce uz attiecīgajiem normatīvajiem vai administratīvajiem aktiem, kā arī norāde, vai juridiskām personām jānorāda par pakalpojuma sniegšanu atbildīgā personāla sastāvs un profesionālā kvalifikācija;

11.29. norāde par tās iepirkuma procedūras veidu, kas izraudzīta līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai;

11.30. izvēles pamatojums, ja izvēlas piemērot paātrinātu iepirkuma procedūru vai sarunu procedūru, iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta pirmās daļas 2.punktu;

11.31. norāde par piedāvājuma izvēles kritēriju (piedāvājums ar viszemāko cenu vai saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums). Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles gadījumā piedāvājuma vērtēšanas kritērijus un to īpatsvaru nozīmīguma secībā papildus norāda tad, ja tie nav iekļauti iepirkuma procedūras dokumentos;

11.32. attiecībā uz sarunu procedūru, ja piegādātāji jau ir atlasīti, – to nosaukumi (fiziskām personām – vārdi un uzvārdi) un adreses;

11.33. norāde par piegādātāju skaita samazināšanu sarunu procedūras vai konkursa dialoga laikā, samazinot apspriežamo risinājumu vai piedāvājumu skaitu;

11.34. to piegādātāju skaits, kuri tiks uzaicināti iesniegt piedāvājumus slēgtā konkursā vai sarunu procedūrā vai piedalīties konkursa dialogā, kā arī minēto piegādātāju izvēles kritēriji;

11.35. norāde par to, vai tas ir kārtējais iepirkums, kā arī plānotais laiks turpmāko paziņojumu publicēšanai;

11.36. norāde par iepriekšēju publikāciju Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru, kā arī informācija par to;

11.37. norāde par citu iepriekšēju publikāciju saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru, kā arī informācija par to;

11.38. iestāde (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, valsts piederība, tālruņa numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese, vispārējā interneta adrese), kas ir atbildīga par iesniegumu izskatīšanu un – attiecīgajā gadījumā – starpniecības procedūru;

11.39. precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem vai, ja nepieciešams, iestāde (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, valsts piederība, tālruņa numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese, vispārējā interneta adrese), kurā var saņemt attiecīgo informāciju.

(Grozīts ar MK 26.03.2013. noteikumiem Nr.155)

12. Ja nepieciešams, pasūtītājs paziņojumā par līgumu var iekļaut citu papildu informāciju.

13. Ja iepirkums ir sadalīts daļās, katrai iepirkuma daļai piešķir numuru un šo noteikumu 6.6., 6.8., 6.10., 6.18., 9.1., 11.12. un 11.14.apakšpunktā minēto informāciju norāda par katru iepirkuma daļu atsevišķi.

V. Vienkāršots paziņojums par līgumu

14. Sagatavojot vienkāršotu paziņojumu par līgumu, pasūtītājs papildus šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.6., 6.7., 6.8., 6.10., 9.1., 9.2. un 11.13.apakšpunktā minētajai informācijai iekļauj tajā šādu informāciju:

14.1. interneta adrese iepirkuma procedūras dokumentu saņemšanai;

14.2. termiņš, līdz kuram iesniedzami informatīvi piedāvājumi;

14.3. piedāvājumā izmantojamā valoda;

14.4. atsauce uz iepriekšēju publikāciju Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, kas sniedz plašāku informāciju par dinamiskās iepirkumu sistēmas izveidošanu;

14.5. atsauce uz citu iepriekšēju publikāciju, kas sniedz plašāku informāciju par dinamiskās iepirkumu sistēmas izveidošanu.

15. Ja nepieciešams, pasūtītājs vienkāršotā paziņojumā par līgumu var iekļaut citu papildu informāciju.

VI. Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 26.03.2013. noteikumiem Nr.155)

16. Sagatavojot paziņojumu par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu, pasūtītājs papildus šo noteikumu 6.1., 6.2. un 9.2.apakšpunktā minētajai informācijai iekļauj tajā šādu informāciju:

16.1. attiecīgajā šo noteikumu 1.5., 1.8. (ja veikts iepirkums Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītajā daļā noteiktajā kārtībā vai sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu) vai 1.10.apakšpunktā minētajā paziņojumā (turpmāk – sākotnējais paziņojums) norādītais iepirkuma līguma vai metu konkursa nosaukums;

16.2. sākotnējā paziņojumā ietvertais līguma, iepirkuma vai metu konkursa apraksts;

16.3. sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods, papildu kods, kā arī papildvārdnīcas (ja tā piemērojama) kods;

16.4. sākotnējā paziņojumā norādītais tās iepirkuma procedūras veids, kas izraudzīta līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, vai norāde par metu konkursu;

16.5. sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma identifikācijas numurs;

16.6. sākotnējā paziņojuma publicēšanas datums un reģistrācijas numurs (ja piešķirts);

16.7. sākotnējā paziņojuma nosūtīšanas datums;

16.8. norāde par šā paziņojuma saturu (iepirkuma procedūras izbeigšana vai pārtraukšana, labojums vai papildinājums);

16.9. norāde par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu (iepirkuma procedūra tika izbeigta, iepirkuma procedūra tika pārtraukta, dinamiskā iepirkumu sistēma netika izveidota) un iespējamu paziņojuma par līgumu vai paziņojuma par metu konkursu atkārtotu publicēšanu;

16.10. norāde par to, kādēļ labojumi vai papildinājumi veicami (grozījums pasūtītāja norādītajā sākotnējā informācijā, paziņojuma publikācija neatbilst pasūtītāja norādītajai sākotnējai informācijai vai abi iemesli);

16.11. norāde par to, kur labojumi vai papildinājumi veicami (sākotnējā paziņojumā, iepirkuma procedūras dokumentos vai abos);

16.12. ja labojumi vai papildinājumi veicami sākotnējā paziņojumā, papildus norāda:

16.12.1. labojumus, kas jāveic tekstā;

16.12.2. labojumus, kas jāveic datumos;

16.12.3. labojumus, kas jāveic kontaktinformācijā;

16.12.4. tekstu, ar ko jāpapildina sākotnējais paziņojums;

16.13. ja iepirkuma procedūra vai tās daļa tika pārtraukta, – iepirkuma procedūras vai tās daļas pārtraukšanas pamatojums.

(MK 26.03.2013. noteikumu Nr.155 redakcijā)

16.1 Pasūtītājs paziņojumā par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu, ja nepieciešams, atkārto šo noteikumu 16.8., 16.9., 16.10., 16.11., 16.12. un 16.13.apakšpunktā minēto informāciju.

(MK 26.03.2013. noteikumu Nr.155 redakcijā)

17. Ja nepieciešams, pasūtītājs paziņojumā par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu var iekļaut citu papildu informāciju.

(Grozīts ar MK 26.03.2013. noteikumiem Nr.155)

VII. Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem

18. Sagatavojot paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, pasūtītājs papildus šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.6., 6.7., 6.9., 6.10., 6.15., 6.16., 9.1., 9.2., 11.5., 11.12., 11.13., 11.29., 11.30., 11.31., 11.36., 11.37., 11.38. un 11.39.apakšpunktā minētajai informācijai iekļauj tajā šādu informāciju:

18.1. attiecīgajā gadījumā – norāde par to, vai tiks slēgta vispārīgā vienošanās, vai arī iepirkuma līgums tiks noslēgts dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros;

18.2. norāde par elektroniskās izsoles piemērošanu;

18.3. attiecīgā norāde ar pamatojumu un pamatojuma apraksts līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu:

18.3.1. sarunu procedūra;

18.3.2. iepirkuma līgums par Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma "Pakalpojumu līgumu nomenklatūra" B daļā minētajiem pakalpojumiem;

18.3.3. iepirkuma līgums, attiecībā uz kuru nav piemērojamas Publisko iepirkumu likuma normas vai tajā noteiktās iepirkuma procedūras;

18.4. attiecībā uz pakalpojumu līgumu – pakalpojumu kategorijas numurs atbilstoši pakalpojumu līgumu nomenklatūrai, kā arī, ja iepirkuma līgums tiek slēgts par Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma "Pakalpojumu līgumu nomenklatūra" B daļā minētajiem pakalpojumiem, – norāde par pasūtītāja piekrišanu paziņojuma publicēšanai;

18.5. ar iepirkuma uzvarētāju noslēdzamā iepirkuma līguma nosaukums;

18.6. lēmuma pieņemšanas datums;

18.7. iepirkumā saņemto piedāvājumu skaits;

18.8. piedāvājumus iesniegušo pretendentu nosaukumi, reģistrācijas numuri (fiziskām personām – vārdi, uzvārdi un personas kodi), adreses un valsts piederība, kā arī to piedāvātās līgumcenas (norādot valūtu) un, ja attiecināms, norāde par pretendentu izslēgšanas iemesliem un pieteikumus iesniegušo kandidātu izslēgšanas iemesliem;

18.9. kopējā līgumcena (norādot valūtu) vai lētākā vērtētā piedāvājuma un dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena (norādot valūtu), kā arī norāde par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu un tā likmi;

18.10. paredzamā līgumcena (norādot valūtu), kā arī norāde par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu un tā likmi;

18.11. uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds un uzvārds), adrese, valsts piederība, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs, faksa numurs un vispārējā interneta adrese (ja pretendents šādu informāciju ir norādījis);

18.12. uzvarējušā pretendenta piedāvātā līgumcena (norādot valūtu) vai lētākā vērtētā piedāvājuma un dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena (norādot valūtu), kā arī norāde par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu un tā likmi;

18.13. norāde par uzvarējušā pretendenta paredzētajiem apakšuzņēmuma līgumiem ar trešajām personām un informācija par tiem (līgumcena un līguma daļa, par ko tiks slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām);

18.14. (svītrots ar MK 26.03.2013. noteikumiem Nr.155);

18.15. (svītrots ar MK 26.03.2013. noteikumiem Nr.155).

19. Ja nepieciešams, pasūtītājs paziņojumā par iepirkuma procedūras rezultātiem var iekļaut citu papildu informāciju.

20. Ja iepirkums bijis sadalīts daļās, katrai iepirkuma daļai piešķir numuru un šo noteikumu 18.5., 18.6., 18.7., 18.8., 18.10., 18.11., 18.12. un 18.13.apakšpunktā minēto informāciju norāda par katru iepirkuma daļu atsevišķi.

(Grozīts ar MK 26.03.2013. noteikumiem Nr.155)

21. Šo noteikumu 18.8.apakšpunktā minēto informāciju nepublisko.

VIII. Paziņojums par metu konkursu

22. Sagatavojot paziņojumu par metu konkursu, pasūtītājs papildus šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.10., 9.2., 11.1., 11.3., 11.4., 11.5., 11.13., 11.38. un 11.39.apakšpunktā minētajai informācijai iekļauj tajā šādu informāciju:

22.1. iestāde (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, valsts piederība, tālruņa numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese, vispārējā interneta adrese, kontaktpersonas vārds un uzvārds), kurā iesniedzami meti, tiem pievienotie materiāli un devīžu atšifrējumi;

22.2. metu konkursa nosaukums;

22.3. īss metu konkursa apraksts;

22.4. ja nepieciešams, kritēriji dalībnieku atlasei;

22.5. ja nepieciešams, norāde par to, vai dalībai metu konkursā ir nepieciešama konkrēta profesionālā kvalifikācija (norādot konkrētu informāciju);

22.6. metu vērtēšanas kritēriji;

22.7. metā, tam pievienotajos materiālos un devīžu atšifrējumā izmantojamā valoda;

22.8. termiņš, līdz kuram iesniedzami meti, tiem pievienotie materiāli un devīžu atšifrējumi;

22.9. norāde par to, vai tiks piešķirtas godalgas, kā arī to skaits un vērtība;

22.10. norāde par maksājumiem (un to apmēru) visiem dalībniekiem;

22.11. norāde par to, vai pēc metu konkursa tā uzvarētājam (uzvarētājiem) piešķirs līguma slēgšanas tiesības;

22.12. norāde par to, vai žūrijas komisijas lēmums ir saistošs pasūtītājam;

22.13. ja žūrijas komisijas locekļi jau ir atlasīti, to vārdi un uzvārdi;

22.14. norāde par metu konkursa saistību ar Eiropas Savienības fondu finansējumu, ietverot atsauci uz projektu un programmu.

(Grozīts ar MK 26.03.2013. noteikumiem Nr.155)

23. Ja nepieciešams, pasūtītājs paziņojumā par metu konkursu var iekļaut citu papildu informāciju.

IX. Paziņojums par metu konkursa rezultātiem

24. Sagatavojot paziņojumu par metu konkursa rezultātiem, pasūtītājs papildus šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.10., 9.2., 11.5., 11.13., 11.38., 11.39., 22.2., 22.3. un 22.14.apakšpunktā minētajai informācijai iekļauj tajā šādu informāciju:

24.1. dalībnieku skaits;

24.2. ārvalstu dalībnieku skaits;

24.3. metu konkursa dalībnieku nosaukumi, reģistrācijas numuri (fiziskām personām – vārdi, uzvārdi un personas kodi) un adreses;

24.4. metu konkursa uzvarētāja nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds un uzvārds), adrese, valsts piederība, tālruņa numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese un vispārējā interneta adrese;

24.5. attiecīgajā gadījumā – piešķirtās godalgas vērtība bez pievienotās vērtības nodokļa (norādot valūtu);

24.6. norāde par iepriekšēju publikāciju saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru, kā arī informācija par to.

(Grozīts ar MK 26.03.2013. noteikumiem Nr.155)

25. Ja nepieciešams, pasūtītājs paziņojumā par metu konkursa rezultātiem var iekļaut citu papildu informāciju.

26. Šo noteikumu 24.3.apakšpunktā minēto informāciju nepublisko.

X. Paziņojums par plānoto līgumu

27. Sagatavojot paziņojumu par plānoto līgumu, pasūtītājs papildus šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.6., 6.7., 6.9., 6.11., 6.16., 11.7., 11.13., 11.14. un 14.3.apakšpunktā minētajai informācijai iekļauj tajā šādu informāciju:

27.1. attiecībā uz būvdarbu līgumu – īss būvdarbu veida un apjoma apraksts;

27.2. attiecībā uz piegāžu vai pakalpojumu līgumu – īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena;

27.3. norāde par iepirkuma dokumentu pieejamību norādītajā interneta adresē;

27.4. ja nepieciešams, iestāde (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, valsts piederība, tālruņa numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese, vispārējā interneta adrese, kontaktpersonas vārds un uzvārds), kurā var saņemt iepirkuma dokumentus;

27.5. ja nepieciešams, termiņš, līdz kuram var saņemt iepirkuma dokumentus;

27.6. iestāde (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, valsts piederība, tālruņa numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese, vispārējā interneta adrese, kontaktpersonas vārds un uzvārds), kurā iesniedzami piedāvājumi;

27.7. termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi;

27.8. iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods un papildu kods;

27.9. informācija par iepirkuma dokumentos iekļautajām vides aizsardzības prasībām.

28. Ja nepieciešams, pasūtītājs paziņojumā par plānoto līgumu var iekļaut citu papildu informāciju.

XI. Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

29. Sagatavojot informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu, pasūtītājs papildus šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.6., 6.7., 6.9., 6.16., 6.18., 11.13., 18.6., 18.7., 27.1., 27.2., 27.8. un 27.9.apakšpunktā minētajai informācijai iekļauj tajā šādu informāciju:

29.1. ar iepirkuma uzvarētāju noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums;

29.2. uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds un uzvārds), adrese, valsts piederība, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs, faksa numurs un vispārējā interneta adrese (ja pretendents šādu informāciju ir norādījis), kā arī tā piedāvātā līgumcena (norādot valūtu);

29.3. kopējā līgumcena, par kuru noslēgts iepirkuma līgums (norādot valūtu).

30. Ja nepieciešams, pasūtītājs informatīvajā paziņojumā par noslēgto līgumu var iekļaut citu papildu informāciju.

31. Ja iepirkums bijis sadalīts daļās, katrai iepirkuma daļai piešķir numuru un šo noteikumu 18.6., 18.7., 29.1., 29.2. un 29.3.apakšpunktā minēto informāciju norāda par katru iepirkuma daļu atsevišķi.

XII. Brīvprātīgs paziņojums par iepirkuma rezultātiem

32. Sagatavojot brīvprātīgu paziņojumu par iepirkuma rezultātiem, pasūtītājs papildus šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.6., 6.7., 6.9., 6.10., 6.18., 9.1., 11.12., 11.13., 11.38., 11.39., 18.3., 18.3.1., 18.3.2., 18.3.3., 18.9., 18.10. un 27.9.apakšpunktā minētajai informācijai iekļauj tajā šādu informāciju:

32.1. norādes par iepriekšējām publikācijām saistībā ar konkrēto iepirkumu, kā arī informācija par tām;

32.2. norāde par tās procedūras veidu, kas izraudzīta līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai;

32.3. ar piegādātāju, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, noslēdzamā līguma nosaukums;

32.4. informācija par piegādātāju, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, – nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds un uzvārds), adrese, valsts piederība, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs, faksa numurs un vispārējā interneta adrese (ja piegādātājs šādu informāciju ir norādījis);

32.5. informācija par līgumcenu (norādot valūtu), ko piedāvājis piegādātājs, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, vai lētākā vērtētā piedāvājuma un dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena (norādot valūtu), kā arī norāde par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu un tā likmi;

32.6. norāde par to, vai konkrētais iepirkuma paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, kā arī tā nosūtīšanas datums.

(Grozīts ar MK 26.03.2013. noteikumiem Nr.155)

33. Ja nepieciešams, pasūtītājs brīvprātīgā paziņojumā par iepirkuma rezultātiem var iekļaut citu papildu informāciju.

34. Ja iepirkums bijis sadalīts daļās, katrai iepirkuma daļai piešķir numuru un šo noteikumu 18.10., 32.3., 32.4. un 32.5.apakšpunktā minēto informāciju norāda par katru iepirkuma daļu atsevišķi.

XIII. Noslēguma jautājumi

35. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumus Nr.1248 "Noteikumi par publisko iepirkumu paziņojumu saturu un sagatavošanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 174.nr.).

36. Šo noteikumu XII nodaļa piemērojama ar 2010.gada 1.augustu.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 31.marta Direktīvas 2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 11.decembra Direktīvas 2007/66/EK, ar ko Padomes Direktīvas 89/665/EEK un 92/13/EEK groza attiecībā uz pārskatīšanas procedūru efektivitātes uzlabošanu valsts līgumu piešķiršanas jomā.

Ministru prezidenta vietā – satiksmes ministrs K.Gerhards

Finanšu ministrs E.Repše
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par publisko iepirkumu paziņojumu saturu un sagatavošanas kārtību Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 698Pieņemts: 27.07.2010.Stājas spēkā: 05.08.2010.Zaudē spēku: 24.01.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 122, 04.08.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
214403
{"selected":{"value":"01.04.2013","content":"<font class='s-1'>01.04.2013.-23.01.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.04.2013","iso_value":"2013\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2013.-23.01.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.08.2010","iso_value":"2010\/08\/05","content":"<font class='s-1'>05.08.2010.-31.03.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.04.2013
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)