Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1216

Rīgā 2009.gada 20.oktobrī (prot. Nr.72 47.§)
Noteikumi par uzraudzības institūcijas darbību un publiskā partnera vai tā pārstāvja līguma izpildes pārskata sniegšanu
Izdoti saskaņā ar Publiskās un privātās partnerības likuma 8.panta ceturto daļu,
9.panta vienpadsmito daļu, 11.pantu, 12.panta trešo daļu un 14.panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. institūciju, kas veic uzraudzības institūcijas funkcijas;

1.2. uzraudzības institūcijas darbības un finansēšanas kārtību;

1.3. kārtību, kādā publiskā partnera vai tā pārstāvja lēmumu par finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanu ievieto uzraudzības institūcijas mājaslapā internetā;

1.4. kārtību, kādā iesniedz publiskās un privātās partnerības līguma izpildes pārskatu (1.pielikums), un pārskatā ietveramo informāciju;

1.5. kārtību, kādā sagatavo atzinumu par publiskās un privātās partnerības līguma izpildes pārskatu, un gadījumus, kad atzinums nosūtāms arī Valsts kontrolei un citām kompetentajām institūcijām.

2. Uzraudzības institūcija ir Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

(Grozīts ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1229)

II. Uzraudzības institūcijas darbība un finansēšanas kārtība

3. Uzraudzības institūcija:

3.1. ievieto lēmumu par finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanu uzraudzības institūcijas mājaslapā internetā;

3.2. izvērtē finanšu un ekonomiskajos aprēķinos iekļautos pieņēmumus un risku sadali starp publisko partneri un privāto partneri un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz atzinumu par minētajiem pieņēmumiem un risku sadali;

3.3. mēneša laikā pēc koncesijas procedūras nolikuma un koncesijas līguma projekta saņemšanas sagatavo atzinumu par tiem un nosūta publiskajam partnerim vai tā pārstāvim;

3.4. mēneša laikā pēc grozījumu koncesijas procedūras nolikumā un saskaņoto koncesijas līguma grozījumu saņemšanas sagatavo atzinumu par tiem un nosūta publiskajam partnerim vai tā pārstāvim;

3.5. izvērtē publiskās un privātās partnerības līguma izpildes pārskatus, sagatavo un nosūta šo noteikumu 8. vai 13.punktā minēto atzinumu;

3.6. reizi gadā līdz 15.februārim sniedz Ministru kabinetam pārskatu par noslēgto publiskās un privātās partnerības līgumu izpildi par iepriekšējo gadu (2.pielikums);

3.7. veic publiskās un privātās partnerības kompetences centra funkcijas.

(Grozīts ar MK 22.03.2011. noteikumiem Nr.212)

4. Uzraudzības institūciju finansē tās nolikumā noteiktajā kārtībā.

III. Kārtība, kādā lēmumu par finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanu ievieto uzraudzības institūcijas mājaslapā internetā

5. Publiskā partnera pārstāvja lēmumu vai tā izrakstu par finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanu uzraudzības institūcija triju darbdienu laikā pēc saņemšanas ievieto savā mājaslapā internetā.

6. Uzraudzības institūcija savā mājaslapā internetā par katru šo noteikumu 5.punktā minēto lēmumu norāda informāciju par:

6.1. publiskā partnera (lēmuma pieņēmēja) pārstāvi (nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un kontaktinformācija – tālruņa numurs, faksa numurs, elektroniskā pasta adrese);

6.2. lēmuma pieņemšanu (lēmuma datums un numurs).

IV. Kārtība, kādā iesniedz līguma izpildes pārskatu un sagatavo atzinumu par to, un gadījumi, kad atzinums nosūtāms arī Valsts kontrolei un citām kompetentajām institūcijām

7. Publiskais partneris vai tā pārstāvis 20 darbdienu laikā pēc attiecīgā pārskata perioda beigām iesniedz uzraudzības institūcijā publiskās un privātās partnerības līguma izpildes pārskatu (1.pielikums). Pirmais pārskata periods ir 12 kalendāra mēneši no publiskās un privātās partnerības līguma noslēgšanas dienas. Katrs nākamais pārskata periods ir iepriekšējam pārskata periodam sekojošie 12 kalendāra mēneši. Pārskatā ietver informāciju par:

7.1. publiskā partnera pārstāvi, kā arī ziņas par publiskās un privātās partnerības projekta nosaukumu, projekta veidu, līgumsummu, līguma periodu;

7.2. projekta ieviešanu (veiktie būvdarbi, aktīvu uzskaites nosacījumi, sniegtie pakalpojumi);

7.3. publiskā partnera veiktajiem maksājumiem privātajam partnerim;

7.4. problēmām projekta ieviešanas laikā;

7.5. projekta mērķu un sasniegto rezultātu statusu (pēdējā publiskās un privātās partnerības līguma izpildes pārskatā).

(Grozīts ar MK 22.03.2011. noteikumiem Nr.212)

8. Uzraudzības institūcija mēneša laikā pēc publiskās un privātās partnerības līguma izpildes pārskata saņemšanas sagatavo atzinumu par to un nosūta publiskajam partnerim vai tā pārstāvim.

9. Šo noteikumu 8.punktā minētajā atzinumā uzraudzības institūcija sniedz:

9.1. vērtējumu par veikto būvdarbu vai sniegto pakalpojumu atbilstību attiecīgajam publiskās un privātās partnerības līgumam;

9.2. vērtējumu par publiskās un privātās partnerības aktīvu uzskaites nosacījumu ievērošanu – vai tie atbilst Finanšu ministrijas atzinumā ietvertajiem noteikumiem, lai attiecīgais publiskās un privātās partnerības līgums neradītu nevēlamu ietekmi uz valsts budžeta ilgtermiņa saistību apjomu un valsts parādu.

10. Ja nepieciešams, uzraudzības institūcija lūdz publisko partneri vai tā pārstāvi precizēt vai aktualizēt publiskās un privātās partnerības līguma izpildes pārskatā sniegto informāciju.

(MK 22.03.2011. noteikumu Nr.212 redakcijā)

101. Uzraudzības institūcija nesniedz atzinumu, ja iesniegta aktualizēta publiskās un privātās partnerības līguma izpildes pārskata informācija.

(MK 22.03.2011. noteikumu Nr.212 redakcijā)

11. Ja uzraudzības institūcija konstatē, ka pārskatā norādītā informācija liecina par iespējamu valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšanu vai nelietderīgu rīcību ar minētajiem līdzekļiem vai mantu likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” izpratnē, atzinumu par to nosūta Valsts kontrolei.

12. Ja uzraudzības institūcija konstatē, ka pārskatā norādītā informācija liecina par iespējamu prettiesisku rīcību ar valsts vai pašvaldību finanšu līdzekļiem vai mantu, atzinumu par to nosūta tiesībaizsardzības iestādēm (prokuratūrai, policijai, valsts drošības iestādēm).

13. Uzraudzības institūcija mēneša laikā pēc publiskā partnera pārstāvja, koncesijas procedūras komisijas vai citas personas vai institūcijas pieprasījuma saņemšanas sniedz tai atzinumu par finanšu un ekonomiskajos aprēķinos iekļauto pieņēmumu un risku sadales starp publisko partneri un privāto partneri atbilstību koncesijas līgumam vai par to, vai publiskās un privātās partnerības aktīvu uzskaites nosacījumi, kas norādīti līguma izpildes pārskatos, atbilst Finanšu ministrijas atzinumā minētajiem nosacījumiem.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministra vietā – ekonomikas ministrs A.Kampars
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 20.oktobra noteikumiem Nr.1216

(Pielikums grozīts ar MK 22.03.2011. noteikumiem Nr. 212; MK 29.10.2013. noteikumiem Nr. 1229)

Publiskās un privātās partnerības līguma izpildes pārskats

par pārskata periodu no līdz

1. Projekta identifikācija

Publiskā partnera pārstāvis (lēmumu pieņēmējs)
Reģistrācijas numurs
Publiskās un privātās partnerības līguma numurs un līguma periods
(no līdz )
Publiskās un privātās partnerības projekta nosaukums
Projekta veids
Līguma kopējā summa
Pasta adrese
Pilsēta/novadsPasta indekssValsts
Kontaktpersona(-as)Tālrunis
E-pastsFakss
Privātais partneris 

2. Projekta ieviešana

2.1. veiktie būvdarbi

 Summa (euro)*Atbilstība publiskās un privātās partnerības līgumam attiecīgajā pārskata periodā
Projekta kopējās izmaksas pārskata periodā   
  
Projektā īstenotās aktivitātes būvdarbu veikšanāAtbilstība publiskās un privātās partnerības līgumam
attiecīgajā pārskata periodā
  

2.2. publiskās un privātās partnerības aktīvu uzskaites nosacījumi

Publiskās un privātās partnerības aktīvu uzskaites nosacījumiAtbilstība Finanšu ministrijas atzinumā
minētajiem nosacījumiem
  

2.3. sniegtie pakalpojumi

 Summa (euro)*Atbilstība publiskās un privātās partnerības līgumam attiecīgajā pārskata periodā
Sniegto pakalpojumu kopējās izmaksas pārskata periodā   
  
Projektā īstenotās aktivitātes pakalpojumu veikšanāAtbilstība publiskās un privātās partnerības līgumam attiecīgajā pārskata periodā
  

3. Publiskā partnera veiktie maksājumi privātajam partnerim

Pārskata periodā veiktie maksājumi privātajam partnerimSumma (euro)*Atbilstība publiskās un privātās partnerības līgumam attiecīgajā pārskata periodā
Pārskata periodā pārskaitītie naudas līdzekļi kopā, tai skaitā:   
1. Maksājuma daļa par veiktajiem būvdarbiem   
2. Maksājuma daļa, kas kompensē privātā partnera projekta īstenošanā piesaistīto resursu procentu izmaksas (ja privātais partneris ņem aizņēmumu projekta īstenošanai)   
3. Maksa par sniegtajiem pakalpojumiem (neietver veiktos būvdarbus)   

4. Informācija par problēmām projekta īstenošanas laikā

Vai projekta īstenošanas laikā ir konstatēti riski vai radušās problēmas (tehniskas, finansiālas vai juridiskas)?

 Nē

 Jā

Ja atzīmēts , lūdzu norādīt, informāciju grupējot pēc risku/problēmu veida:

Identificētais risks/problēmaIdentificētā riska/problēmas ietekme uz publiskās un privātās partnerības līguma mērķa un rezultātu sasniegšanu, budžetu vai citu līguma nosacījumu izpildiPaveiktais/plānotais
riska/problēmas novēršanā
   

5. Informācija par projekta mērķu un sasniegto rezultātu statusu (pēdējā pārskatā)

Projekta īstenošanas novērtējums attiecībā uz projekta izpildes kvalitāti, sasniegtajiem rezultātiem, noslēgto publiskās un privātās partnerības līgumu

 

 

6. Secinājumi un piezīmes

 

 

7. Pārskatam pievienotie pielikumi

Pielikuma Nr.Pielikuma nosaukums

 

 

 

Apliecinu, ka visa šajā progresa pārskatā un tā pielikumos sniegtā projekta īstenošanas progresa informācija ir patiesa un faktiem atbilstoša. Tā atspoguļo projekta īstenošanas progresu pārskata periodā saskaņā ar līgumu/vienošanos par projekta īstenošanu.

Apliecinu, ka pārskata kopija, kā arī pievienoto dokumentu kopijas un pārskata elektroniskā versija (ja attiecināms) atbilst to oriģināliem.

Publiskā partnera atbildīgā amatpersona:

Vārds, uzvārds 
Amats 
Iestāde, juridiska persona 
Paraksts 
Datums 

Piezīmes.
1. * Pārskata perioda summu sadala atbilstoši kalendāra gadiem.
2. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministra vietā – ekonomikas ministrs A.Kampars
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 20.oktobra noteikumiem Nr.1216
Pārskats Ministru kabinetam par noslēgto publiskās un privātās partnerības līgumu izpildi

par pārskata periodu no <dd.mm.gggg.> līdz <dd.mm.gggg.>

1. Uzraudzības institūcijas veikto pasākumu kopums pārskata periodā.

2. Pārskata periodā uzsāktie publiskās un privātās partnerības projekti un noslēgtie līgumi.

Nr.
p.k.
Institūcija1Publiskās un privātās partnerības līguma veids2Publiskās un privātās partnerības līguma
priekšmets
Publiskās un privātās partnerības projekta īstenošanas laiksPubliskās un privātās partnerības projekta stadija un veiktie maksājumi3
      

Piezīmes.

1 Ministrija, tās padotībā esošā iestāde, pašvaldība, tās iestāde, valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība, kapitālsabiedrība, kura atrodas valsts vai pašvaldības tiešā vai netiešā izšķirošā ietekmē, vai cita institūcija, kas atbilst Publiskās un privātās partnerības likuma 1.panta 15.punktā minētajai definīcijai.

2 Publisko būvdarbu līgums, publisko pakalpojumu līgums, būvdarbu koncesijas līgums vai pakalpojumu koncesijas līgums.

3 Sagatavošanas stadija (piemēram, pieņemts lēmums/noslēgts līgums par finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanu, veikti finanšu un ekonomiskie aprēķini, uzsākta iepirkuma procedūra un citas darbības līdz publiskās un privātās partnerības līguma noslēgšanai) vai īstenošanas stadija (darbības pēc publiskās un privātās partnerības līguma noslēgšanas).

3. Informācija par pārskata periodā konstatētajām problēmām.

4. Izstrādātie priekšlikumi publiskās un privātās partnerības attīstības veicināšanai.

5. Cik un kam ir sniegtas konsultācijas publiskās un privātās partnerības jautājumos.

6. Kādi metodiskie materiāli izstrādāti publiskās un privātās partnerības jomā.

7. Kā notikusi sadarbība ar citām valsts pārvaldes institūcijām un nevalstiskajām organizācijām publiskās un privātās partnerības jomā.

8. Cita svarīga informācija.

Finanšu ministra vietā – ekonomikas ministrs A.Kampars
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par uzraudzības institūcijas darbību un publiskā partnera vai tā pārstāvja līguma izpildes .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1216Pieņemts: 20.10.2009.Stājas spēkā: 30.10.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 172, 29.10.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
199823
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"26.03.2011","iso_value":"2011\/03\/26","content":"<font class='s-1'>26.03.2011.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.10.2009","iso_value":"2009\/10\/30","content":"<font class='s-1'>30.10.2009.-25.03.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"