Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumus Nr. 307 "Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1171

Rīgā 2009.gada 13.oktobrī (prot. Nr.69 34.§)
Noteikumi par dzīvnieku liemeņu apstrādes kvalitāti, klasifikāciju un marķēšanu, kā arī kārtību, kādā tiek novērtēta dzīvnieku liemeņu atbilstība apstrādes kvalitātes un klasifikācijas prasībām un tiek vākta un apkopota informācija par dzīvnieku liemeņu cenām
Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma 4.panta ceturto daļu un trīspadsmito daļu,
13.panta trešo daļu un Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 13.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. liellopu, kuru vecums kaušanas brīdī ir astoņi mēneši vai vairāk, un cūku liemeņu apstrādes kvalitātes, klasifikācijas un marķēšanas prasības pārtikas uzņēmumā (turpmāk – kautuve);

1.2. kārtību, kādā tiek novērtēta liellopu un cūku (turpmāk – dzīvnieki) liemeņu atbilstība apstrādes kvalitātes un klasifikācijas prasībām;

1.3. kārtību, kādā tiek vākta un apkopota informācija par dzīvnieku liemeņu cenām un tirdzniecības apjomiem;

1.4. dzīvnieku liemeņu klasificētāju un Pārtikas un veterinārā dienesta inspektoru apmācības kārtību.

(Grozīts ar MK 18.03.2014. noteikumiem Nr.140)

2. Kautuves īpašnieks Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālajā struktūrvienībā (turpmāk – teritoriālā struktūrvienība) katru gadu līdz 1.februā­rim rakstiski iesniedz dzīvnieku kaušanas grafiku. Par izmaiņām dzīvnieku kaušanas grafikā kautuves īpašnieks paziņo teritoriālajai struktūrvienībai 24 stundu laikā.

3. Kautuve klasificē dzīvnieku liemeņus un sniedz informāciju Lauksaimniecības datu centram atbilstoši šo noteikumu 20.punktā minētajām prasībām, ja tās kaušanas jauda iepriekšējā gadā vidēji bijusi lielāka par 75 liellopiem nedēļā vai 200 cūkām nedēļā.

4. Ja kautuves jauda ir mazāka par šo noteikumu 3.punktā minēto jaudu un kautuve klasificē dzīvnieku liemeņus, kautuves īpašnieks par to rakstiski informē Pārtikas un veterināro dienestu mēnesi pirms klasificēšanas.

5. Kautuve, kurā kauj tikai cūkas, kas piedzimušas un nobarotas pašu saimniecībā, un kurā visi liemeņi pēc tam tiek sadalīti, dzīvnieku liemeņus neklasificē un informāciju Lauksaimniecības datu centram nesniedz.

6. Par dzīvnieku liemeņu apstrādes kvalitātes, klasifikācijas, marķēšanas, svēršanas precizitātes, identifikācijas un cenu ziņošanas atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (turpmāk – Regula (ES) Nr. 1308/2013), Komisijas 2008. gada 10. decembra Regulas (EK) Nr. 1249/2008, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par Kopienas skalu ieviešanu liellopu, cūku un aitu liemeņu klasifikācijai un cenu paziņošanas kārtību (turpmāk – Regula (EK) Nr. 1249/2008), un šo noteikumu prasībām atbildīgs ir kautuves īpašnieks.

(MK 18.03.2014. noteikumu Nr.140 redakcijā)

7. Kautuve par iegūtajiem dzīvnieku liemeņiem dzīvnieku piegādātājam maksā atbilstoši klasifikācijai un liemeņu svaram saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1249/2008 13.panta 1.punktu un 20.panta 1.punktu vai atbilstoši dzīvsvaram saskaņā ar minētās regulas 26.panta 1.punktu.

(MK 12.07.2011. noteikumu Nr.559 redakcijā)

II. Dzīvnieku liemeņu apstrādes kvalitāte, klasifikācija un marķēšana

8. Dzīvnieku liemeņus klasificē saskaņā ar šādām prasībām:

8.1. liellopu liemeņus – saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 IV pielikuma A daļas II un III punktu un Regulas (EK) Nr. 1249/2008 6. pantu un I pielikumu;

8.2. cūku liemeņus – saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 IV pielikuma B daļas II punktu un Regulas (EK) Nr. 1249/2008 21.pantu, lietojot šo noteikumu pielikumā minētās klasificēšanas metodes.

(Grozīts ar MK 18.03.2014. noteikumiem Nr.140)

9. Klasificējot liellopu liemeņus atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1308/2013 IV pielikuma A daļas III punktam, nobarojuma atbilstības klases R, O, P un tauku slāņa klases 1, 2, 3, 4, 5 iedala trijās apakšklasēs, norādot attiecīgās klases burtu vai skaitli bez “+” vai “–” zīmes vai ar vienu no šīm zīmēm:

9.1. nevienu zīmi nepievieno, ja liemeņa uzbūves un tauku klase atbilst vidējam klases aprakstam;

9.2. “+” zīmi pievieno, ja viena no novērtējamām trijām liemeņa daļām ir labāk veidota vai tauku pārklājums lielāks nekā pamatklasei, bet ne tik izteikts, lai varētu piešķirt augstāku pamatklasi;

9.3. “–” zīmi pievieno, ja viena no novērtējamām trijām liemeņa daļām ir sliktāk veidota vai tauku pārklājums mazāks nekā pamatklasei, bet ne tik plāns, lai varētu piešķirt zemāku pamatklasi.

(Grozīts ar MK 18.03.2014. noteikumiem Nr.140)

10. Kautuvei, kurā dzīvnieku liemeņus klasificē saskaņā ar šiem noteikumiem, ir darba attiecības vismaz ar vienu dzīvnieku liemeņu klasificētāju (turpmāk – klasificētājs), kuram ir atļauja klasificēt dzīvnieku liemeņus (turpmāk – sertifikāts).

11. Dzīvnieku liemeņu apstrādes kvalitāte pirms klasifikācijas atbilst šādām prasībām:

11.1. liellopa liemenis:

11.1.1. atasiņots;

11.1.2. bez ādas;

11.1.3. bez galvas. Galva atdalīta no liemeņa pie atlanta un pakauša kaula locītavas;

11.1.4. bez kājām. Kājas atdalītas no liemeņa karpometakarpālajās un tarsometatarsālajās locītavās;

11.1.5. ar apstrādātu kakla daļu;

11.1.6. ar neatdalītiem zemādas taukiem;

11.1.7. bez orgāniem, kas atrodas krūšu un vēdera dobumā;

11.1.8. bez nierēm, nieru taukiem vai iegurņa taukiem;

11.1.9. bez diafragmas;

11.1.10. bez astes. Aste atdalīta starp pēdējo krusta kaula un pirmo astes skriemeli;

11.1.11. bez muguras smadzenēm;

11.1.12. bez dzimumorgāniem un tesmeņa, bez tesmeņa un dzimumorgānu taukiem;

11.1.13. bez taukiem liemeņa ciskas iekš­pusē;

11.1.14. bez jūga vēnas un blakus esošajiem taukiem;

11.1.15. pārdalīts pa vidu kakla, krūšu, jostas un krusta kaula skriemeļiem, pa krūšu kaula un kaunuma kaula saauguma (simfīzes) un mugurkaula vidu;

11.2. cūkas liemenis:

11.2.1. atasiņots;

11.2.2. bez iekšējiem orgāniem;

11.2.3. bez mēles, sariem, nagiem un dzimumorgāniem;

11.2.4. bez nieru taukiem un nierēm;

11.2.5. bez diafragmas;

11.2.6. ar galvu, asti un kājām;

11.2.7. vesels vai pārdalīts pa liemeņa viduslīniju.

12. Ja cūkas liemeni sver un klasificē bez galvas, astes un pakaļkājām, reģistrēto silta liemeņa svaru palielina par:

12.1. 7,61 procentu, aizstājot atdalīto galvu;

12.2. 1,61 procentu, aizstājot atdalītās pakaļkājas;

12.3. 0,11 procentiem, aizstājot atdalīto asti.

13. Dzīvnieku liemeņu svēršanai izmanto verificētus mērinstrumentus un svarus. Pirms darba uzsākšanas klasificētājs pārbauda mērinstrumentu un svaru darba kārtību.

14. Kautuves īpašnieks ir atbildīgs par mērinstrumentu un svaru verificēšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu un to verificēšanas periodiskumu.

15. Klasificētājs novērtē dzīvnieku liemeņu apstrādes kvalitātes atbilstību šo noteikumu 11. un 12.punktā minētajām prasībām un sver, marķē un klasificē dzīvnieku liemeņus 60 minūšu laikā pēc liellopa nokaušanas un 45 minūšu laikā pēc cūkas nokaušanas.

16. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" (turpmāk – zinātniskais institūts "BIOR") izstrādā cūku liemeņu klasificēšanas metodes liesās gaļas satura aprēķina formulu un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1249/2008 23. panta 4. punktu nosūta to Eiropas Komisijai apstiprināšanai. Eiropas Komisijas apstiprinātās metodes (pielikums) piemēro cūku liemeņu klasificēšanai atbilstoši šo noteikumu 8.2. apakšpunktam.

(MK 18.03.2014. noteikumu Nr.140 redakcijā)

17. Dzīvnieku liemeņus marķē uz ārējās virsmas ar zīmogu vai etiķeti saskaņā ar šādām prasībām:

17.1. liellopu liemeņus marķē atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1249/2008 6.panta 3. un 5.punktam, apzīmogojot ar neizdzēšamu un netoksisku tinti;

17.2. liellopu liemeņu marķējumu var aizstāt ar etiķetēm, ievērojot Regulas (EK) Nr. 1249/2008 6.panta 4. un 5.punkta nosacījumus;

17.3. cūku liemeņus marķē ar zīmogu vai etiķeti atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1249/2008 21.panta 3.punktam;

17.4. cūku liemeņu marķējumā norāda:

17.4.1. nobarojuma atbilstības klasi atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1308/2013 IV pielikuma B daļas II punktam;

17.4.2. kaušanas datumu;

17.5. dzīvnieku liemeņu marķējumā norāda:

17.5.1. pirmajā rindā – kaušanas datumu “XxxD”, kur X – gada pēdējais skaitlis, xx – gada nedēļa, D – nedēļas diena;

17.5.2. otrajā rindā – kaušanas kārtas numuru (ar arābu cipariem) konkrētajā dienā;

17.6. dzīvnieku liemeņu marķējumā izmantotie burti un cipari ir vismaz divus centimetrus augsti un skaidri salasāmi.

(Grozīts ar MK 18.03.2014. noteikumiem Nr.140)

18. Kautuve par katru klasificētā dzīvnieka liemeni reģistrē un vismaz gadu glabā šādu informāciju:

18.1. dzīvnieka dzīvsvars, ja tāds ir noteikts;

18.2. dzīvnieka identifikācijas numurs liellopiem un novietnes numurs – cūkām;

18.3. no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm ievesto dzīvnieku kopējā veterinārā ievešanas dokumenta numurs un datums;

18.4. dzīvnieka kaušanas datums;

18.5. dzīvnieka liemenim piešķirtais kaušanas kārtas numurs;

18.6. dzīvnieka liemeņa klasifikācijas rezultāts;

18.7. silta liemeņa un auksta liemeņa svars;

18.8. dzīvnieka liemeņa cena, kas noteikta, pamatojoties uz dzīvnieka liemeņa klasifikāciju;

18.9. klasificētāja pierakstus (oriģinālus), kur norādīts kaušanas datums, dzīvnieka identifikācijas vai kaušanas kārtas numurs, liemeņa siltais un aukstais svars, liemeņa klasificēšanas rezultāts. Šos pierakstus klasificētājs apstiprina ar parakstu un norāda liemeņa klasificētāja identifikācijas numuru.

19. Lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 28.janvāra Regulas (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu, 18.pantā noteikto izsekojamību, kautuves īpašnieks divu darbdienu laikā pēc dzīvnieka liemeņa klasificēšanas rakstiski vai elektroniski informē dzīvnieka piegādātāju par piegādāto dzīvnieku, norādot šādu informāciju:

19.1. dzīvnieka liemeņa klasifikācijas rezultāts un liemeņa svars saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1249/2008 7.panta 2.punktu;

19.2. dzīvnieka identifikācijas numurs vai novietnes numurs;

19.3. dzīvnieka kaušanas datums, kaušanas kārtas numurs;

19.4. dzīvnieka liemeņa cena atbilstoši klasifikācijas rezultātam.

III. Kārtība, kādā vāc un apkopo informāciju par dzīvnieku liemeņu cenām un tirdzniecības apjomu

20. Kautuve Lauksaimniecības datu centram elektroniski sniedz šādu informāciju:

20.1. par katru liellopu 48 stundu laikā pēc nokaušanas:

20.1.1. identifikācijas numurs, kaušanas kārtas numurs, pases numurs;

20.1.2. kopējā veterinārā ievešanas dokumenta numurs un tajā norādītais liellopu skaits, ja liellopi ievesti no citas valsts;

20.1.3. liellopa piegādes datums kautuvē un kaušanas datums;

20.1.4. dzīvsvars, ja tāds ir noteikts, un kautsvars (auksta liellopa liemeņa svars);

20.1.5. samaksas veids atbilstoši dzīv­svaram vai kautsvaram (silta vai auksta liellopa liemeņa svaram) un dzīvnieka piegādātājam samaksātā summa bez pievienotās vērtības nodokļa;

20.1.6. nobarojuma atbilstības klase, tauku slāņa klase un kategorija;

20.2. par katru cūku 48 stundu laikā pēc nokaušanas:

20.2.1. novietnes numurs;

20.2.2. kopējā veterinārā ievešanas dokumenta numurs un tajā norādītais cūku skaits, ja cūkas ievestas no citas valsts;

20.2.3. cūkas piegādes datums kautuvē, kaušanas datums un kaušanas kārtas numurs;

20.2.4. dzīvsvars, ja tāds ir noteikts, un kautsvars (auksta cūkas liemeņa svars);

20.2.5. samaksas veids atbilstoši dzīv­svaram vai kautsvaram (silta vai auksta cūkas liemeņa svaram) un dzīvnieka piegādātājam samaksātā summa bez pievienotās vērtības nodokļa;

20.2.6. liemeņa apstrādes veids (saskaņā ar šo noteikumu 11.2.apakš­punktu vai 12.punktu);

20.2.7. nobarojuma atbilstības klase – liesās gaļas saturs (procentos vai klasē);

20.3. katru gadu līdz 15.martam – vidējās dzīvnieku transportēšanas izmaksas par katru dzīvnieku veidu (liellopu vai cūku), transportējot dzīvniekus no piegādātāja līdz kautuvei, kā arī papildu piemaksas dzīvnieku piegādātājam (ja tādas bijušas) par iepriekšējo kalendāra gadu, izteiktas euro par atdzesēta liemeņa simts kilogramiem atsevišķi liellopiem un cūkām.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr.572)

21. Šo noteikumu 20. punktā minēto informāciju Lauksaimniecības datu centrs elektroniski iesniedz Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūtā (turpmāk – institūts). Institūts apkopo informāciju un nosūta to Eiropas Komisijai un Zemkopības ministrijai, kā arī institūta mājaslapā internetā publicē informāciju par dzīvnieku liemeņu vidējām cenām.

(Grozīts ar MK 18.03.2014. noteikumiem Nr.140)

22. Zemkopības ministrija katru gadu līdz 15.aprīlim nosūta Eiropas Komisijai ikgadējo ziņojumu atbilstoši Regulas (EK) Nr. 1249/2008 19.pantam.

23. Pārtikas un veterinārais dienests elektroniski informē institūtu un Lauksaimniecības datu centru par kautuvēm, kuras uzsāk vai pārtrauc dzīvnieku liemeņu klasifikāciju.

24. Lauksaimniecības datu centrs katru gadu līdz 1.februārim elektroniski informē institūtu par kopējo iepriekšējā gadā nokauto pieaugušo liellopu skaitu.

25. Kautuvju sniegtā informācija par cenām, transporta izmaksām un papildu piemaksām saskaņā ar Informācijas atklātības likumu ir komercnoslēpums.

IV. Kārtība, kādā novērtē dzīvnieku liemeņu atbilstību apstrādes kvalitātes un klasifikācijas prasībām, kā arī pārbauda informāciju par cenām

26. Dzīvnieku liemeņu atbilstību noteiktajām apstrādes kvalitātes un klasifikācijas prasībām, svēršanas precizitāti, marķēšanas un identifikācijas prasību ievērošanu, kā arī cenu ziņošanas kārtību (turpmāk – pārbaude) kautuves pārstāvja klātbūtnē pārbauda Pārtikas un veterinārā dienesta pilnvarots inspektors (turpmāk – inspektors), kuram ir atļauja (sertifikāts) veikt liemeņu klasifikācijas un cenu ziņošanas kontroli. Pārbaudes veic ne retāk kā divas reizes ceturksnī.

27. Kautuvēs, kurās vidēji gada laikā nedēļā nokauj mazāk nekā 75 liellopus, liellopu liemeņu pārbaudes veic ne retāk kā divas reizes ceturksnī, katrā reizē pārbaudot vismaz 20 liellopu liemeņu.

28. Kautuvēs, kurās vidēji gada laikā nedēļā nokauj mazāk nekā 200 cūku, cūku liemeņu pārbaudes veic ne retāk kā vienu reizi ceturksnī, katrā reizē pārbaudot vismaz 50 liemeņu.

(MK 12.07.2011. noteikumu Nr.559 redakcijā)

29. Pārbaudes laikā inspektors:

29.1. pārbauda dzīvnieku liemeņu atbilstību apstrādes kvalitātes, klasifikācijas un marķēšanas prasībām, dzīvnieku liemeņu svēršanas precizitāti kautuvē un to retrospektīvo klasifikāciju gaļas atvēsināšanas telpā;

29.2. veic visu ar dzīvnieku liemeņu klasifikāciju, svēršanu un samaksu saistīto dokumentu kontroli;

29.3. pārbauda šo noteikumu 19.punktā minēto prasību izpildi;

29.4. izvērtē kautuves sniegtās informācijas atbilstību šo noteikumu 20.punktā minētajām prasībām un kautuves dokumentos reģistrētajai informācijai;

29.5. pārbauda mērinstrumentu un svaru verifikācijas periodiskumu.

30. Ja pārbaudē tiek atklāta neatbilstība šajos noteikumos vai šo noteikumu 6.punktā minētajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz dzīvnieku liemeņu apstrādes kvalitāti, klasifikāciju un cenu ziņošanu, inspektors:

30.1. palielina pārbaužu biežumu;

30.2. nosaka dzīvnieku liemeņu klasificētāja papildu apmācību.

31. Ja inspektors atklāj neatbilstību, kas ietekmē paziņoto dzīvnieku liemeņu cenu, viņš par to rakstiski informē institūtu, kas atbilstoši koriģē Eiropas Komisijai ziņojamās cenas.

32. Ja inspektors pārbaudes laikā kautuvē konstatē atšķirības starp faktisko dzīvnieku liemeņu apstrādes kvalitāti, klasifikāciju un svaru un to norādēm marķējumā un dokumentos, kautuves īpašnieks pēc inspektora norādījuma veic izmaiņas marķējumā un dokumentos un veiktās izmaiņas apstiprina ar parakstu.

33. Ja Pārtikas un veterinārais dienests saņem rakstisku informāciju no institūta vai Lauksaimniecības datu centra par iespējamiem pārkāpumiem šajos noteikumos minētās informācijas sniegšanā, Pārtikas un veterinārais dienests pārbauda sniegto informāciju un lemj par administratīvā soda piemērošanu.

34. Pārtikas un veterinārais dienests katru gadu līdz 15.janvārim elektroniski iesniedz Zemkopības ministrijā ziņojumu par iepriekšējā gadā veiktajām pārbaudēm.

V. Dzīvnieku liemeņu klasificētāju un Pārtikas un veterinārā dienesta inspektoru apmācība

35. Klasificētājus apmāca zinātniskais institūts "BIOR". Apmācības programmu saskaņo ar Pārtikas un veterināro dienestu, un tā ir pieejama zinātniskā institūta "BIOR" mājaslapā internetā.

(MK 12.07.2011. noteikumu Nr.559 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.03.2014. noteikumiem Nr.140)

35.1 Pārtikas un veterinārā dienesta inspektorus apmāca Pārtikas un veterinārais dienests saskaņā ar Pārtikas un veterinārā dienesta izstrādātu procedūru.

(MK 12.07.2011. noteikumu Nr.559 redakcijā)

36. Zinātniskais institūts "BIOR" informē Pārtikas un veterināro dienestu par to, ka klasificētājs noklausījies mācību kursu un sekmīgi nokārtojis eksāmenu. Pārtikas un veterinārais dienests klasificētājam piešķir liemeņu klasificētāja identifikācijas numuru un iekļauj to klasificētāju reģistrā.

(MK 12.07.2011. noteikumu Nr.559 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.03.2014. noteikumiem Nr.140)

36.1 Zinātniskais institūts "BIOR" klasificētājam izsniedz sertifikātu, kurā norādīts piešķirtais klasificētāja identifikācijas numurs. Ja sertifikātu izsniedz atkārtoti, klasificētāja identifikācijas numurs nemainās.

(MK 12.07.2011. noteikumu Nr.559 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.03.2014. noteikumiem Nr.140)

37. Liellopu liemeņu klasificētājs reizi trijos gados apmeklē zinātniskā institūta "BIOR" organizētos kvalifikācijas paaugstināšanas kursus.

(MK 12.07.2011. noteikumu Nr.559 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.03.2014. noteikumiem Nr.140)

37.1 Ja gada laikā attiecībā uz cūku liemeņu apstrādi un klasificēšanu pārkāpumi konstatēti mazāk nekā 25 procentos no kopējā pārbaužu skaita vai tādi nav bijuši vispār, cūku liemeņu klasificētājs zinātniskā institūta "BIOR" organizētos kvalifikācijas paaugstināšanas kursus apmeklē reizi piecos gados. Ja šādi pārkāpumi konstatēti 25–50 procentos no kopējā pārbaužu skaita, cūku liemeņu klasificētājs minētos kursus apmeklē reizi trijos gados. Ja gada laikā pārkāpumi attiecībā uz cūku liemeņu apstrādi un klasificēšanu konstatēti vairāk nekā 50 procentos no kopējā pārbaužu skaita, cūku liemeņu klasificētājs atkārtoti apmeklē 35.punktā minēto apmācību.

(MK 12.07.2011. noteikumu Nr.559 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.03.2014. noteikumiem Nr.140)

38. Ja šo noteikumu 26.punktā minēto pārbaužu laikā ir konstatētas neatbilstības attiecībā uz liellopu liemeņu klasifikāciju un identifikāciju, Pārtikas un veterinārā dienesta inspektors rīkojas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1249/2008 12.panta 2.punktu.

(MK 12.07.2011. noteikumu Nr.559 redakcijā)

39. Pārtikas un veterinārais dienests izveido un uztur klasificētāju reģistru, ko publicē savā mājaslapā internetā.

VI. Noslēguma jautājums

40. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 17.jūnija noteikumus Nr.443 “Noteikumi par dzīvnieku liemeņu apstrādes kvalitāti, klasifikāciju un marķēšanu, kā arī kārtību, kādā tiek novērtēta dzīvnieku liemeņu atbilstība apstrādes kvalitātes un klasifikācijas prasībām un tiek vākta un apkopota informācija par dzīvnieku liemeņu cenām” (Latvijas Vēstnesis, 2008, 96.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
Pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.1171
Cūku liemeņu klasificēšanas metodes

(Pielikums grozīts ar MK 12.07.2011. noteikumiem Nr.559)

1. Latvijā cūku liemeņu klasificēšanai ir apstiprinātas šādas metodes:

1.1. manuālā metode (ZP) – liesās gaļas saturu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

ý = 61,689 – 0,658x1 + 0,109x2, kur

ý – aprēķinātais liemeņa liesās gaļas procentuālais saturs;

x1 – redzamā tauku slāņa biezums (milimetros) sadalīta liemeņa viduslīnijā, ko mēra G punktā – plānākajā daļā virs gluteus medius muskuļa;

x2 – redzamā muskuļa biezums (milimetros) sadalīta liemeņa viduslīnijā, kas izmērīts M punktā – attālums starp gluteus medius muskuli galvaskausa malā un mugurkaula kanāla augšējā malā;

1.2. ar aparātu “Intrescope (Optical Probe)” – liesās gaļas saturu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

ý = 71,964 – 0,756x, kur

ý – aprēķinātais liemeņa liesās gaļas procentuālais saturs;

x – muguras tauku slāņa biezums milimetros, ko mēra liemeņa kreisajā pusē aiz pēdējās ribas 6 cm attālumā no liemeņa viduslīnijas;

1.3. ar aparātu “PG 200 (Pork Grader)” – liesās gaļas saturu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

ý = 71,938 – 0,928x1 + 0,013x2, kur

ý – aprēķinātais liemeņa liesās gaļas procentuālais saturs;

x1 – muguras tauku slāņa biezums milimetros, ko mēra liemeņa kreisajā pusē aiz pēdējās ribas 7 cm attālumā no liemeņa viduslīnijas;

x2 – muskuļa biezums milimetros, ko mēra liemeņa kreisajā pusē aiz pēdējās ribas 7 cm attālumā no liemeņa viduslīnijas.

2. Šā pielikuma 1.punktā minētās liemeņa liesās gaļas satura aprēķinā­šanas formulas izmanto, ja cūkas liemeņa svars ir no 50 līdz 100 kilogramiem.

3. Manuālo metodi (ZP) var izmantot tikai tajās kautuvēs, kurās kaušanas jauda vidēji gadā nav lielāka par 200 cūkām nedēļā.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par dzīvnieku liemeņu apstrādes kvalitāti, klasifikāciju un marķēšanu, kā arī kārtību, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1171Pieņemts: 13.10.2009.Stājas spēkā: 21.10.2009.Zaudē spēku: 20.06.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 166, 20.10.2009.
Dokumenta valoda:
EN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
199316
{"selected":{"value":"21.03.2014","content":"<font class='s-1'>21.03.2014.-19.06.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"21.03.2014","iso_value":"2014\/03\/21","content":"<font class='s-1'>21.03.2014.-19.06.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-20.03.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.07.2011","iso_value":"2011\/07\/15","content":"<font class='s-1'>15.07.2011.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"21.10.2009","iso_value":"2009\/10\/21","content":"<font class='s-1'>21.10.2009.-14.07.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
21.03.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"