Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.1123

Rīgā 2009.gada 29.septembrī (prot. Nr.63 15.§)
Traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas, kā arī traktortehnikas vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība

(Noteikumu nosaukums grozīts ar MK 19.06.2012. noteikumiem Nr.423)

Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 22.panta otro daļu un 25.panta ceturto daļu un likuma
Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu18.panta pirmās daļas 1.punktu
(Grozīta ar MK 19.06.2012. noteikumiem Nr.423)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanas un atjau­nošanas, kā arī traktortehnikas vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtību un termiņus, kā arī gadījumus, kad iznīcināma vadītāja apliecība.

(Grozīts ar MK 19.06.2012. noteikumiem Nr.423)

2. Valsts aģentūra “Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra” (turpmāk – aģentūra):

2.1. veic zināšanu un prasmju pārbaudi (eksamināciju) personām, kuras pre­ten­dē iegūt traktortehnikas vadītāja tiesības;

2.2. piešķir un atjauno traktortehnikas vadītāja tiesības;

2.3. izsniedz, apmaina un atjauno traktortehnikas vadītāja apliecību.

II. Traktortehnikas vadītāja apliecība

3. Traktortehnikas vadītāja apliecība (pielikums) ir no speciāla materiāla izgatavots noteiktas formas (105 x 75 milimetri) numurēts stingrās uzskaites doku­ments ar tajā iestrādātiem pretviltošanas ele­mentiem, kurš apliecina per­sonas tiesības vadīt Ceļu satiksmes likumā noteikto kate­goriju trak­tortehniku.

4. Traktortehnikas vadītāja apliecībā ir šāda informācija:

4.1. izdevējvalsts nosaukums un atšķirības zīme;

4.2. vadītāja apliecības īpašnieka fotogrāfija, vārds, uzvārds, personas kods un paraksts;

4.3. vadītāja apliecības numurs;

4.4. vadītāja apliecības izdošanas datums;

4.5. vadītāja apliecības derīguma termiņš un zīmogs;

4.6. traktortehnikas kategorijas, kuras vadītāja apliecības īpašnieks ir tiesīgs vadīt. Ja piešķirta H kate­gorija, no­rāda, kuru traktortehnikas grupu per­sona ir tiesīga vadīt;

4.7. Ceļu satiksmes likumā minētās traktortehnikas kategorijas atbilstoši Latvijas valsts standartam LVS 449:2008 “Traktori, pašgājējmašīnas un to piekabju tipi. Definīcijas”;

4.8. izdevējiestādes nosaukums.

5. Ja pie traktortehnikas ir pievienotas piekabes, kā arī uzkarināmas vai piekabināmas mašīnas, to dēļ nemainās traktortehnikas vadīšanai nepieciešamā vadītāja apliecības kategorija.

(MK 06.12.2011. noteikumu Nr.933 redakcijā)

6. Traktortehnikas vadītāja apliecība ir derīga 10 gadus.

7. Ja konstatē nederīgas traktortehnikas vadītāja apliecības izmantošanu, to izņem un iznīcina Valsts policijas vai aģentūras amat­personas.

III. Traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšana

8. Traktortehnikas vadītāja tiesības pēc eksāmenu nokārtošanas var iegūt persona, kas pabeigusi teorētisko un praktisko apmācību atbilstoši norma­tīvajiem aktiem par traktortehnikas vadītāju sagatavošanas kārtību. A, D un H kategorijas traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanai attiecīgās teorētiskās zinā­šanas un praktisko pieredzi persona var apgūt pašmācībā.

9. Lai iegūtu traktortehnikas vadītāja tiesības, persona nokārto šādus eksā­menus:

9.1. teorētisko eksāmenu par ceļu satiksmes noteikumiem un ceļu satiksmes drošības jautājumiem (turpmāk – teorētiskais eksāmens);

9.2. teorētisko eksāmenu par traktortehnikas ekspluatācijas drošības jautājumiem, ja A un D kategorijas traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanai attiecīgās teorētiskās zināšanas un praktisko pieredzi persona apguvusi pašmā­cībā (turpmāk – ekspluatācijas drošības eksāmens);

9.3. traktortehnikas vadīšanas eksāmenu (turpmāk – vadīšanas eksā­mens).

10. Pirms traktortehnikas vadītāja eksāmenu kārtošanas persona attiecī­gajā aģentūras nodaļā uzrāda:

10.1. personu apliecinošu dokumentu;

10.2. apliecinājumu par šo noteikumu 8.punktā minētās apmācības pa­beig­šanu (ja A, D vai H kategorijas traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanai teorētiskās zināšanas un praktiskā pieredze iegūta pašmācībā, minētais aplie­cinājums nav jāuzrāda);

10.3. (svītrots ar MK 06.12.2011. noteikumiem Nr.933);

10.4. pirmās palīdzības mācību kursu beigšanas apliecību vai vidējās vai augstākās medicīniskās izglītības ieguvi apliecinošu dokumentu, vai izziņu par mācīšanos medicīnas izglītības iestādē, ja persona iepriekš nav ieguvusi tiesības vadīt mehāniskos transportlīdzekļus;

10.5. dokumentu, kurš apliecina aģentūras publisko maksas pakalpojumu cenrādī noteiktās samaksas veikšanu, vai veic samak­su atbilstoši minētajam pub­lisko maksas pakalpojumu cenrādim.

(Grozīts ar MK 19.06.2012. noteikumiem Nr.423)

11. Lai iegūtu vairāku kategoriju traktortehnikas vadītāja tiesības, persona kārto teorētisko eksāmenu un vadīšanas eksāmenu ar katrai kategorijai atbilstošu traktortehniku (izņemot H kategorijas traktortehniku).

12. H kategorijas traktortehnikas vadītāja tiesības atļauts iegūt personai, kurai jau ir traktortehnikas vadītāja apliecība (neatkarīgi no iegūtās kategorijas), nokārtojot teorētisko eksāmenu un konkrētās speciālās pašgājējtehnikas vadīšanas eksāmenu.

13. Persona tiesīga vadīt tikai traktortehnikas vadītāja apliecībā norādīto kategoriju traktortehniku.

14. Traktortehnikas vadītāja tiesības nedrīkst iegūt persona:

14.1. kura nav veikusi pirmreizējo vai kārtējo veselības pārbaudi transportlīdzekļu va­dī­­­tāju tiesību iegūšanai;

14.2. kura 45 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšanu uz veselības pirmstermiņa pārbaudi nav to veikusi;

14.3. kurai konstatētas medicīniskas pretindikācijas transportlīdzekļu vadī­šanai;

14.4. kura nav samaksājusi uzlikto naudas sodu par administratīvo pārkā­pumu ceļu satiksmē (ja tāds ir uzlikts);

14.5. kurai saskaņā ar pārkāpumu uzskaites punktu sistēmu ir piemērots ietekmēšanas līdzeklis – transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums;

14.6. kurai atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības.

IV. Teorētiskā eksāmena pieņemšana, vērtēšana un vērtējuma apstrīdēšana

15. Persona teorētisko eksāmenu kārto patstāvīgi, bez citu personu vai palīgmateriālu palīdzības, kā arī netraucē citus eksāmena kārtotājus.

16. Teorētiskais eksāmens ir nokārtots, ja persona nav pieļāvusi vairāk par divām kļūdām, atbildot uz 24 jautājumiem par ceļu satiksmes noteikumiem un ceļu satiksmes drošību. Ja A un D kategorijas traktortehnikas vadītāja tiesību iegū­šanai attiecīgās teorētiskās zināšanas un praktisko pieredzi persona apguvusi pašmā­cībā, persona papildus nokārto ekspluatācijas drošības eksāmenu.

17. Ja personu izraida no eksāmena norises vietas par šo noteikumu 15.punktā minēto prasību neievērošanu, eksāmenu uzskata par nenokārtotu.

18. Ja teorētiskais eksāmens nav nokārtots, atkārtoti eksāmenu atļauts kārtot ne ātrāk kā nākamajā darbdienā.

19. Teorētiskā eksāmena rezultātu ieraksta traktortehnikas vadītāju eksaminācijas protokolā un informē personu par eksāmena rezultātu, norādot pieļautās kļūdas vai eksāmena pārtraukšanas iemeslu.

(Grozīts ar MK 19.06.2012. noteikumiem Nr.423)

20. Ja persona nepiekrīt teorētiskā eksāmena vērtējumam, tā mēneša laikā pēc eksāmena var apstrīdēt eksāmena vērtējumu, iesniedzot attiecīgu iesnie­gumu aģentūrā. Aģentūras lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

21. Teorētiskā eksāmena rezultāti ir spēkā vienu gadu pēc tā nokārtošanas. Pēc minētā termiņa beigām teorētiskā eksāmena rezultātus anulē un teo­rētisko eksāmenu kārto no jauna.

V. Vadīšanas eksāmena pieņemšana, vērtēšana un vērtējuma apstrīdēšana

22. Lai pārbaudītu iemaņas traktortehnikas vadīšanā, persona kārto vadīšanas eksāmenu. Vadīšanas eksāmenu persona kārto patstāvīgi, vadot attiecīgās kategorijas traktortehniku.

23. Vadīšanas eksāmenu kārto ar atbilstošas kategorijas traktortehniku, kuras tehniskais stāvoklis un aprīkojums atbilst normatīvajiem aktiem par trak­tor­tehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem (izņemot speciālo traktortehniku, uz kuru neattiecas minētās jomas normatīvie akti) un par kuru ir veikta sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana.

(Grozīts ar MK 19.06.2012. noteikumiem Nr.423)

24. Vadīšanas eksāmenu kārto īpaši ierīkotā poligonā vai laukumā, kurā izvietotas figūras.

25. Vadīšanas eksāmena pieņemšanas secība:

25.1. traktortehnikas izmantošanas drošības instruktāža, par kuru persona parakstās drošības instruktāžas reģistrācijas dokumentos;

25.2. zināšanu pārbaude par attiecīgās traktortehnikas uzbūvi un darbības pamatprincipiem;

25.3. sagatavošanās braukšanai;

25.4. figūru izpilde atbilstoši attiecīgās traktortehnikas gabarītiem un tehniskajām īpatnībām;

25.5. tehnoloģisko operāciju izpilde:

25.5.1. riteņtraktoriem – piekabes piekabināšana pie traktora un atkabināšana;

25.5.2. pārējai traktortehnikai – atkarībā no traktortehnikas funkcijām (piemēram, rakšana, iekraušana, ceļu virsmas izlīdzināšana).

26. Rīkojumus par braukšanas virzienu, manevriem, figūru izpildi un veicamajām tehnoloģiskajām operācijām dod aģentūras amatpersona. Rīkojumus dod laikus, nepārprotamus un, ja nepie­ciešams, pēc personas lūguma atkārto. Aizliegts dot rīkojumus, kas ir pretrunā ar Ceļu satiksmes noteikumiem un drošas traktortehnikas izmantošanas prasībām.

(Grozīts ar MK 19.06.2012. noteikumiem Nr.423)

27. Vadīšanas eksāmenu vērtē aģentūras amatpersona. Pieņemot F, G un H kategorijas traktortehnikas vadīšanas eksāmenu, eksaminācijas komisijā var būt attiecīgās kategorijas trak­tor­tehnikas nozares eksperti.

(Grozīts ar MK 19.06.2012. noteikumiem Nr.423)

28. Vadīšanas eksāmens nav nokārtots, ja persona:

28.1. pārkāpj drošības noteikumus traktortehnikas iedarbināšanā vai tehnoloģisko operāciju izpildē;

28.2. veic nekoordinētu darbību ar vadības ierīcēm un zaudē kontroli pār traktortehniku;

28.3. divas reizes neizpilda figūru.

29. Ja vadīšanas eksāmens nav nokārtots, atkārtoti eksāmenu atļauts kārtot ne ātrāk kā nākamajā darbdienā.

30. Aģentūras amatpersona ieraksta vadīšanas eksāmena rezultātu traktortehnikas vadītāju eksaminācijas protokolā un informē personu par eksāmena rezultātu, norādot pieļautās kļūdas vai eksāmena pārtraukšanas iemeslu.

(MK 19.06.2012. noteikumu Nr.423 redakcijā)

31. Ja persona nepiekrīt vadīšanas eksāmena vērtējumam, tā mēneša laikā pēc eksāmena var apstrīdēt eksāmena vērtējumu, iesniedzot attiecīgu iesnie­gumu aģentūrā. Aģentūras lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

32. Traktortehnikas vadītāja apliecību paraksta apliecības īpašnieks.

33. Saņemot jaunu vadītāja apliecību, iepriekšējo traktortehnikas vadītāja apliecību un speciālās traktortehnikas vadītāja apliecību nodod aģentūrā iznī­cināšanai, izņemot citā valstī iegūto dokumentu, kas apliecina tiesības vadīt traktortehniku.

VII. Traktortehnikas vadītāja apliecības apmaiņa un atjaunošana

34. Traktortehnikas vadītāja apliecību apmaina un atjauno personai, kura pastāvīgi dzīvo Latvijā vai kura Latvijā uzturas ilgāk par 185 dienām kalendāra gadā un kurai nav šo noteikumu 14.punktā minēto ierobežojumu.

35. Traktortehnikas vadītāja apliecību apmaina, ja:

35.1. tai beidzies derīguma termiņš;

35.2. tā ir notraipīta vai saburzīta un tajā nav skaidri salasāmi ieraksti vai zīmogs;

35.3. tai ir radušies mehāniski bojājumi, kas traucē salasīt informāciju vai atpazīt īpašnieka fotoattēlu;

35.4. ir mainījušies traktortehnikas vadītāja apliecības īpašnieka personas dati.

36. Lai apmainītu Latvijā izdotu traktortehnikas vadītāja apliecību, tās īpašnieks aģentūras nodaļā:

36.1. uzrāda personu apliecinošu dokumentu;

36.2. iesniedz apmaināmo traktortehnikas vadītāja apliecību;

36.3. (svītrots ar MK 06.12.2011. noteikumiem Nr.933).

(Grozīts ar MK 19.06.2012. noteikumiem Nr.423)

37. Lai apmainītu ārvalstīs izdotu dokumentu, kas apliecina tiesības vadīt traktortehniku, persona aģentūras nodaļā:

37.1. uzrāda personu apliecinošu dokumentu;

37.2. kopijas izgatavošanai iesniedz ārvalstīs izdoto dokumentu, kas apliecina tiesības vadīt traktortehniku;

37.3. (svītrots ar MK 06.12.2011. noteikumiem Nr.933).

(Grozīts ar MK 19.06.2012. noteikumiem Nr.423)

38. Ja šo noteikumu 37.2.apakšpunktā minētajā dokumentā nav skaidri noteiktas kategorijas vai traktortehnikas veidi, kurus personai ir tiesības vadīt, aģentūra nepieciešamo informāciju pieprasa no Ārlietu ministrijas vai attiecīgā dokumenta izdevējvalsts kompetentās institūcijas. Šo informāciju nepieprasa, ja traktortehnikas vadītāja tiesību atzīšanas nosacījumi ar attiecīgo Eiropas Ekonomikas zonas valsti vai ārvalsti ir iekļauti Latvijai saistošos starptautiskos līgumos.

39. Ja traktortehnikas vadītāja apliecība izdota pirms 1990.gada 4.maija, to apmaina pēc teorētiskā un vadīšanas eksāmena nokārtošanas par katru iepriekš iegūto kategoriju.

40. Traktortehnikas vadītāja apliecības atjaunošana ir traktortehnikas va­dītāja apliecības noformēšana nozaudētas, nozagtas vai nepārvaramas varas dēļ iznīcinātas apliecības vietā vai ja personai atņemtas traktortehnikas vadī­šanas tiesības.

41. Nozaudētu, nozagtu vai nepārvaramas varas dēļ iznīcinātu Latvijā izdotu traktortehnikas vadītāja apliecību atjauno bez eksāmenu kārtošanas. Lai atjaunotu apliecību, persona aģentūras nodaļā uzrāda:

41.1. personu apliecinošu dokumentu;

41.2. (svītrots ar MK 06.12.2011. noteikumiem Nr.933).

(Grozīts ar MK 19.06.2012. noteikumiem Nr.423)

42. Ārvalstīs izdotus dokumentus, kas apliecina tiesības vadīt traktortehniku, neatjauno.

VIII. Traktortehnikas vadītāja tiesību atjaunošana

43. Lai atjaunotu traktortehnikas vadītāja tiesības pēc traktortehnikas vadīšanas tiesību atņemšanas termiņa beigām, persona:

43.1. uzrāda medicīnisko uzziņu par kārtējo veselības pārbaudi un kārto teorētisko eksāmenu un vadīšanas eksāmenu, ja saskaņā ar pārkāpumu uzskaites punktu sistēmu bijis noteikts transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums uz vienu gadu;

43.2. aģentūras nodaļā iesniedz medicīnisko uzziņu par pirmstermiņa veselības pārbaudi un kārto teorētisko eksāmenu un vadīšanas eksāmenu, ja traktortehnikas vadīšanas tiesības bijušas atņemtas par transport­līdzekļa vadī­šanu alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošo vielu iespaidā.

44. Šo noteikumu 43.punktā minētos eksāmenus kārto šādā apjomā:

44.1. ja persona iepriekš ieguvusi tiesības vadīt tikai vienas kategorijas traktortehniku, – šīs kategorijas traktortehnikai atbilstošo teorētisko eksāmenu un vadīšanas eksāmenu;

44.2. ja persona iepriekš ieguvusi tiesības vadīt vairāku kategoriju traktortehniku, – pēc izvēles tikai vienai no iepriekš iegūtajām kategorijām atbilstošo teorētisko eksāmenu un vadīšanas eksāmenu.

VIII1. Gadījumi, kad iznīcināma traktortehnikas vadītāja apliecība, un tās iznīcināšanas kārtība

(Nodaļa MK 19.06.2012. noteikumu Nr.423 redakcijā)

44.1 Traktortehnikas vadītāja apliecību iznīcina, ja:

44.1 1. traktortehnikas vadītājam, piemērojot sodu, transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanas termiņš noteikts uz gadu vai ilgāku laikposmu;

44.1 2. traktortehnikas vadītājam transportlīdzekļu vadīšanas tiesības atņemtas par transportlīdzekļa vadīšanu alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā neatkarīgi no transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanas termiņa;

44.1 3. traktortehnikas vadītājam transportlīdzekļu vadīšanas tiesības atņemtas, jo ir reģistrēts maksimāli pieļaujamais pārkāpumu uzskaites punktu skaits;

44.1 4. traktortehnikas vadītāja apliecība ir atrasta un tās uzglabāšanas laikā ir beidzies derīguma termiņš vai ir cits normatīvajos aktos noteiktais pamatojums, kādēļ apliecība nav derīga.

44.2 Šo noteikumu 44.1 punktā minētajos gadījumos vadītāja apliecību iznīcina Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras vai Valsts policijas amatpersona.

44.3 Traktortehnikas vadītāja apliecību iznīcina tādā veidā, ka tā vairs nav atjaunojama.

44.4 Par traktortehnikas vadītāja apliecības iznīcināšanu sastāda aktu, un informāciju par iznīcinātajām apliecībām vienas darbdienas laikā ievada Traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā, norādot šādas ziņas:

44.4 1. tās institūcijas nosaukumu, kas iznīcinājusi vadītāja apliecību;

44.4 2. amatpersonu, kas iznīcinājusi vadītāja apliecību;

44.4 3. datumu, kad iznīcināta vadītāja apliecība;

44.4 4. iznīcinātās vadītāja apliecības sēriju un numuru.

44.5 Eiropas Savienības vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstī izsniegtu traktortehnikas vadītāja apliecību, kura atrasta vai kura aizturēta un kuras turētājam atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības vai noteikts transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums, aģentūra nosūta izdevējvalsts kompetentajām institūcijām, norādot aizturēšanas iemeslu. Citās valstīs izsniegtās apliecības aģentūra nosūta Ārlietu ministrijai tālākai nodošanai apliecības izdevējvalsts kompetentajai institūcijai.

IX. Noslēguma jautājumi

45. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlija noteikumus Nr.634 “Traktortehnikas vadītāja kvalifikācijas iegūšanas un traktortehnikas vadītāja apliecības izsniegšanas kārtība” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 131., 185.nr.).

46. Apmainot traktortehnikas vadītāja apliecības un speciālās traktor­tehnikas vadītāja apliecības, kas izsniegtas pirms šo noteikumu spēkā stāšanās, iepriekš piešķirtās kategorijas pielīdzina jaunajām kategorijām šādā kārtībā:

46.1. iepriekš piešķirto A kategoriju pielīdzina jaunajai B kategorijai;

46.2. iepriekš piešķirto B kategoriju pielīdzina jaunajai B kategorijai;

46.3. iepriekš piešķirto C kategoriju pielīdzina jaunajai A kategorijai, ja vien persona iepriekš nav ieguvusi tiesības vadīt B kategorijas traktortehniku;

46.4. iepriekš piešķirto D kategoriju pielīdzina jaunajai D kategorijai;

46.5. iepriekš piešķirto E kategoriju pielīdzina jaunajai E kategorijai;

46.6. iepriekš piešķirto speciālās traktortehnikas kategoriju "Buldozeri" pielīdzina jaunajai B kategorijai;

46.7. iepriekš piešķirto speciālās traktortehnikas kategoriju “Ekskavators” pielīdzina jaunajai B un C kategorijai;

46.8. iepriekš piešķirto speciālās traktortehnikas kategoriju “Ceļu būves un kopšanas mašīnas” pielīdzina jaunajai G kategorijai;

46.9. iepriekš piešķirto speciālās traktortehnikas kategoriju “Meža mašīnas” pielīdzina jaunajai F kategorijai;

46.10. iepriekš piešķirto speciālās traktortehnikas kategoriju “Pašgājēji iekrāvēji” pielīdzina jaunajai B un C kategorijai;

46.11. iepriekš piešķirto speciālās traktortehnikas kategoriju “Cita pašgājēja tehnika” pielīdzina jaunajai H kategorijai, jaunajā vadītāja apliecībā ierakstot attiecīgo traktortehnikas grupu.

(Grozīts ar MK 06.12.2011. noteikumiem Nr.933; MK 19.06.2012. noteikumiem Nr.423)

47. Ja persona pabeigusi šo noteikumu 8.punktā minēto apmācību atbil­stoši kategorijām, kas bija spēkā līdz 2009.gada 1.janvārim, uzrādot iepriekš iegūto apmācības pabeigšanas apliecinājumu, atļauts kārtot jaunās kategorijas traktor­tehnikai atbilstošus eksāmenus šādā kārtībā:

47.1. ar apmācības beigšanas apliecinājumu par iepriekšējās A kategorijas traktortehniku – lai iegūtu tiesības vadīt jaunās A kategorijas traktortehniku;

47.2. ar apmācības beigšanas apliecinājumu par iepriekšējās B kategorijas traktortehniku – lai iegūtu tiesības vadīt jauno B kategorijas traktortehniku;

47.3. ar apmācības beigšanas apliecinājumu par iepriekšējās C kategorijas traktortehniku – lai iegūtu tiesības vadīt jaunās H kategorijas traktortehniku ar norādi par to, ka persona ir tiesīga vadīt traktortehnikas grupu “Kāpurķēžu traktori”, ja iepriekš nav iegūtas tiesības vadīt B kategorijai atbilstošo traktor­tehniku;

47.4. ar apmācības beigšanas apliecinājumu par iepriekšējās D kategorijas traktortehniku – lai iegūtu tiesības vadīt jauno D kategorijas traktortehniku;

47.5. ar apmācības beigšanas apliecinājumu par iepriekšējās E kategorijas traktortehniku – lai iegūtu tiesības vadīt jauno E kategorijas traktortehniku;

47.6. ar apmācības beigšanas apliecinājumu par iepriekšējo speciālās traktortehnikas kategoriju “Buldozeri” – lai iegūtu tiesības vadīt jauno H kate­gorijas traktortehniku ar norādi par to, ka persona ir tiesīga vadīt traktortehnikas grupu “Buldozeri”, ja iepriekš nav iegūtas tiesības vadīt B kategorijai atbilstošo traktortehniku;

47.7. ar apmācības beigšanas apliecinājumu par iepriekšējo speciālās traktortehnikas kategoriju “Ekskavators” – lai iegūtu tiesības vadīt jauno C ka­tegorijas traktortehniku;

47.8. ar apmācības beigšanas apliecinājumu par iepriekšējo speciālās traktortehnikas kategoriju “Ceļu būves un kopšanas mašīnas” – lai iegūtu tiesības vadīt jauno G kategorijas traktortehniku;

47.9. ar apmācības beigšanas apliecinājumu par iepriekšējo speciālās traktortehnikas kategoriju “Meža mašīnas” – lai iegūtu tiesības vadīt jauno F ka­tegorijas traktortehniku;

47.10. ar apmācības beigšanas apliecinājumu par iepriekšējo speciālās traktortehnikas kategoriju “Pašgājēji iekrāvēji” – lai iegūtu tiesības vadīt jauno C ka­tegorijas traktortehniku.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
Pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 29.septembra noteikumiem Nr.1123
Traktortehnikas vadītāja apliecības paraugs
Averss

N1123-01.JPG (69822 bytes)

Reverss

N1123-02.JPG (84292 bytes)

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Traktortehnikas vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas, kā arī traktortehnikas vadītāja .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1123Pieņemts: 29.09.2009.Stājas spēkā: 14.10.2009.Zaudē spēku: 01.09.2018.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 162, 13.10.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
199008
{"selected":{"value":"27.06.2012","content":"<font class='s-1'>27.06.2012.-31.08.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"27.06.2012","iso_value":"2012\/06\/27","content":"<font class='s-1'>27.06.2012.-31.08.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.12.2011","iso_value":"2011\/12\/09","content":"<font class='s-1'>09.12.2011.-26.06.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.10.2009","iso_value":"2009\/10\/14","content":"<font class='s-1'>14.10.2009.-08.12.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
27.06.2012
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)