Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumus Nr. 443 "Valsts pētījumu programmu pieteikšanas, ekspertīzes un finansēšanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 206

Rīgā 1999.gada 8.jūnijā (prot. Nr. 30, 2.§)
Kārtība, kādā piesakāmas, ekspertējamas un finansējamas valsts pētījumu programmas
Izdoti saskaņā ar likuma
"Par zinātnisko darbību" 31.1 pantu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā piesakāmas, ekspertējamas un finansējamas valsts pētījumu programmas (turpmāk — programmas).

2. Programmu mērķu un uzdevumu izstrādi organizē Izglītības un zinātnes ministrija. Programmu mērķus un uzdevumus nosaka attiecīgās nozares ministrija un īpašu uzdevumu ministra sekretariāts, kā arī Valsts kanceleja kopīgi ar Latvijas Zinātnes padomi, Latvijas Zinātņu akadēmiju, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmiju un minēto institūciju pieaicinātajiem zinātniekiem.

(Grozīts ar MK 20.06.2000. noteikumiem Nr. 204; MK 25.03.2003. noteikumiem Nr. 137; MK 08.06.2004. noteikumiem Nr. 534)

II. Programmu pieteikšana un ekspertīze

3. Programmas piesaka valsts zinātniskie centri, augstskolas un citas zinātniskās institūcijas, Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajos termiņos iesniedzot Izglītības un zinātnes ministrijā valsts pētījumu programmas pieteikumu (pielikums).

4. Lai izvērtētu programmas pieteikumu un programmas rezultātus, izglītības un zinātnes ministrs izveido programmas komisiju (turpmāk — komisija), kurā iekļauj pa vienam pārstāvim no Latvijas Zinātnes padomes, Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas, attiecīgās nozares ministrijas un īpašu uzdevumu ministra sekretariāta, kā arī Valsts kancelejas.

(Grozīts ar MK 20.06.2000. noteikumiem Nr. 204; MK 25.03.2003. noteikumiem Nr. 137; MK 08.06.2004. noteikumiem Nr. 534)

5. Katram programmas pieteikumam tiek nodrošināta zinātniskā un tautsaimnieciskā ekspertīze.

6. Programmu pieteikumu zinātnisko ekspertīzi veic Latvijas Zinātnes padomes attiecīgo nozaru komisiju eksperti. Zinātnisko ekspertīzi veic vismaz trīs eksperti, kas nepārstāv programmas izpildītāju. Zinātniskajiem ekspertiem jābūt augsti kvalificētiem attiecīgās nozares zinātniekiem un jāatbilst Latvijas Zinātnes padomes noteiktajiem kritērijiem.

7. Programmas ekspertīzes atzinumā ekspertam jānorāda:

7.1. programmā paredzēto pētījumu zinātniskā kvalitāte;

7.2. programmas zinātniskais nodrošinājums un izpildes ticamība;

7.3. programmas vadītāja un izpildītāju zinātniskā kvalifikācija;

7.4. paredzamo rezultātu zinātniskā nozīmība.

8. Programmu pieteikumu tautsaimniecisko ekspertīzi (arī jautājumos, kas saistīti ar Latvijas integrāciju Eiropas Savienībā) organizē attiecīgās nozares ministrija un īpašu uzdevumu ministra sekretariāts, kā arī Valsts kanceleja. Tautsaimniecisko ekspertīzi veic vismaz divi eksperti, kas nepārstāv programmas izpildītāju.

(Grozīts ar MK 20.06.2000. noteikumiem Nr. 204; MK 25.03.2003. noteikumiem Nr. 137; MK 08.06.2004. noteikumiem Nr. 534)

9. Komisija, izvērtējot programmu pieteikumus, ņem vērā ekspertu atzinumus šādos jautājumos:

9.1. programmas mērķu un uzdevumu sociālā un tautsaimnieciskā aktualitāte;

9.2. programmas mērķu un uzdevumu nozīme Latvijas integrācijas procesā Eiropas Savienībā un līdzdalība Eiropas Savienības zinātnes programmās;

9.3. paredzamo rezultātu praktiskā un zinātniskā nozīmība.

10. Komisija, pamatojoties uz zinātniskās un tautsaimnieciskās ekspertīzes rezultātiem, sagatavo un iesniedz izglītības un zinātnes ministram priekšlikumus par apstiprināmajām programmām.

11. Programmu izpildītājus izvēlas konkursa kārtībā saskaņā ar likumu “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām”.

(MK 25.03.2003. noteikumu Nr. 137 redakcijā)

12. Noteiktā kārtībā apstiprināto programmu nosaukumus, finansējuma apmēru un izpildītāju nosaukumus Izglītības un zinātnes ministrija publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par izsolēm un konkursiem valsts un pašvaldību pasūtījuma piešķiršanai.

III. Programmas izpildes kontrole

13. Lai pārraudzītu un kontrolētu programmas izpildi, Izglītības un zinātnes ministrija izveido programmas uzraudzības grupu, kas seko, lai pētījumu virzieni atbilstu programmā noteiktajiem mērķiem un nozares attīstības prioritātēm. Programmas uzraudzības grupa darbojas saskaņā ar izglītības un zinātnes ministra apstiprinātu nolikumu. Programmas uzraudzības grupā iekļauj attiecīgās nozares ministrijas un īpašu uzdevumu ministra sekretariāta, kā arī Valsts kancelejas ieteiktus ražotāju un zinātnes pārstāvjus.

(Grozīts ar MK 20.06.2000. noteikumiem Nr. 204; MK 25.03.2003. noteikumiem Nr. 137; MK 08.06.2004. noteikumiem Nr. 534)

14. Programmas uzraudzības grupa regulāri seko programmas izpildes gaitai un vismaz reizi pusgadā sniedz izglītības un zinātnes ministram ziņojumu par programmas izpildes gaitu, problēmām un iegūtajiem rezultātiem. Ja programmas uzraudzības grupas ziņojums par programmas izpildes gaitu ir negatīvs, izglītības un zinātnes ministrs ierosina novērst ziņojumā norādītos trūkumus vai pārtrauc programmas finansēšanu.

15. Programmas izpildītājs vismaz reizi gadā organizē programmas rezultātu publisku izskatīšanu un apspriešanu, pieaicinot attiecīgās nozares ministrijas un īpašu uzdevumu ministra sekretariāta, kā arī Valsts kancelejas pārstāvjus.

(Grozīts ar MK 20.06.2000. noteikumiem Nr. 204; MK 25.03.2003. noteikumiem Nr. 137; MK 08.06.2004. noteikumiem Nr. 534)

IV. Programmas finansēšana

16. Programmas finansē Izglītības un zinātnes ministrija no kārtējā gadā ministrijas budžetā zinātnes finansēšanai iedalītajiem līdzekļiem.

17. Divu nedēļu laikā pēc tam, kad šo noteikumu 11.punktā minētajā kārtībā izraudzīts programmas izpildītājs, izglītības un zinātnes ministrs noslēdz ar programmas izpildītāju līgumu par programmas izpildes nodrošināšanu (turpmāk — līgums). Līgumam pievieno valsts pētījumu programmas pieteikumu, kurā norādīts programmas izpildē iesaistīto personu saraksts un programmas izmaksu kalkulācija.

18. Programmas izpildītājs līdz kārtējā gada 1.decembrim iesniedz izglītības un zinātnes ministram pārskatu par programmas (vai tās posma) izpildi un iegūtajiem rezultātiem (turpmāk — pārskats), kā arī citu līgumā paredzēto dokumentāciju.

19. Pārskatā īsi un koncentrēti jāizklāsta darba saturs un veiktā darba gaita, kā arī precīzi un nepārprotami (vēlams secīgi pa punktiem) jāanalizē iegūtie rezultāti un to praktiskā un zinātniskā nozīmība Latvijas tautsaimniecībā.

20. Ja programmas izpildītāja vai pasūtītāja interešu ievērošanas vai citu lietišķu apsvērumu dēļ atsevišķi pārskata satura elementi uzskatāmi par konfidenciāliem (piemēram, lai nodrošinātu patentu pieteikšanas prioritāti), programmas izpildītājam pārskatā par to jāsniedz nepārprotama norāde.

21. Beidzot darbu ar programmu (vai tās posmu), programmas izpildītājs kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju līdz kārtējā gada 1.decembrim sastāda programmas (posma) nodošanas un pieņemšanas aktu (turpmāk — akts).

22. Izglītības un zinātnes ministrija līgumā noteiktajos termiņos pārskaita programmas izpildītājam līgumā paredzētos līdzekļus. Galīgo norēķinu par programmu (vai tās posmu) Izglītības un zinātnes ministrija veic pēc pārskata iesniegšanas un akta parakstīšanas.

23. Izglītības un zinātnes ministrija programmas izpildītāja iesniegto pārskatu nosūta izvērtēšanai Latvijas Zinātnes padomes ekspertiem, attiecīgās nozares ministrijai un īpašu uzdevumu ministra sekretariātam, kā arī Valsts kancelejai.

(Grozīts ar MK 20.06.2000. noteikumiem Nr. 204; MK 25.03.2003. noteikumiem Nr. 137; MK 08.06.2004. noteikumiem Nr. 534)

24. Komisija, pamatojoties uz šo noteikumu 23.punktā minētā vērtējuma rezultātiem, mēneša laikā sagatavo un iesniedz izglītības un zinātnes ministram atzinumu par programmas rezultātiem. Komisijas atzinumu izglītības un zinātnes ministrs ņem vērā, lemjot par attiecīgās programmas turpināšanu vai jaunu programmu apstiprināšanu.

25. Programmas izpildes nodrošināšanai (piemēram, publicēšanai, šajos noteikumos minētajām ekspertīzēm un uzraudzībai) tiek paredzēti līdzekļi, kuru apmērs ir līdz vienam procentam no kārtējā gadā Izglītības un zinātnes ministrijas budžetā zinātnes finansēšanai iedalītajiem līdzekļiem. Programmas izpildi nodrošina Izglītības un zinātnes ministrija.

26. Programmas kopsavilkums, komisijas atzinums un šajos noteikumos minētais ekspertu vērtējums tiek publicēts laikrakstā "Zinātnes Vēstnesis".  

Ministru prezidents V.Krištopans  

Izglītības un zinātnes ministra vietā —
kultūras ministre K.Pētersone
Pielikums
Ministru kabineta
1999. gada 8. jūnija
noteikumiem Nr. 206
Valsts pētījumu programmas pieteikums

2206.JPG (68278 BYTES)

Izglītības un zinātnes ministra vietā —
kultūras ministre K.Pētersone
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā piesakāmas, ekspertējamas un finansējamas valsts pētījumu programmas Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 206Pieņemts: 08.06.1999.Stājas spēkā: 12.06.1999.Zaudē spēku: 19.11.2005.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 191/192, 11.06.1999.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
19836
{"selected":{"value":"12.06.2004","content":"<font class='s-1'>12.06.2004.-18.11.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"12.06.2004","iso_value":"2004\/06\/12","content":"<font class='s-1'>12.06.2004.-18.11.2005.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.03.2003","iso_value":"2003\/03\/29","content":"<font class='s-1'>29.03.2003.-11.06.2004.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.06.2000","iso_value":"2000\/06\/23","content":"<font class='s-1'>23.06.2000.-28.03.2003.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"26.02.2000","iso_value":"2000\/02\/26","content":"<font class='s-1'>26.02.2000.-22.06.2000.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.06.1999","iso_value":"1999\/06\/12","content":"<font class='s-1'>12.06.1999.-25.02.2000.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
12.06.2004
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)