Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.949

Rīgā 2009.gada 25.augustā (prot. Nr.54 40.§)
Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.7.aktivitāti “Darba tirgus pieprasījuma īstermiņa un ilgtermiņa prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība”
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.prioritātes “Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā” 1.3.1.pasākuma “Nodarbinātība” 1.3.1.7.aktivitāti “Darba tirgus pieprasījuma īstermiņa un ilgtermiņa prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība” (turpmāk – aktivitāte);

1.2. Eiropas Sociālā fonda projektu (turpmāk – projekts) iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības projekta iesniedzējam;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Aktivitātes mērķis ir izveidot darba tirgus uzraudzības sistēmu, kas ļautu iegūt un analizēt datus par darbaspēka resursu ieguldījumiem sadalījumā pa tautsaimniecības sektoriem un nozarēm, specifiskajām problēmām un iespē­jamiem to risinājumiem, iegūt ticamas prognozes par darba tirgus īstermiņa, vidēja termiņa un ilgtermiņa attīstību, lai plānotu bezdarbnieku un darba meklētāju iesaistīšanu aktīvajos nodarbinātības pasākumos, laikus plānotu izglītības piedāvājumu atbilstoši darba tirgus prasībām un informētu sabiedrību par darba tirgus attīstības tendencēm.

3. Aktivitātes mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 5.punktā noteiktās atbalstāmās darbības un izpildot šādus iznākuma rādītājus:

3.1. organizētas 14 darba devēju aptaujas bezdarbnieku apmācību vajadzību izzināšanai;

3.2. īstenoti pieci pētījumi, lai noskaidrotu sabiedrības informētību par Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumiem, to efektivitāti un kvalitāti;

3.3. īstenoti pieci pētījumi un aptaujas darba tirgus jomā;

3.4. īstenoti trīs pētījumi par bezdarbnieku sociālās atstumtības iemesliem;

3.5. īstenots viens pētījums par darba tirgus elastību;

3.6. pilnveidotas divas darba tirgus prognozēšanas metodikas.

(Grozīts ar MK 27.11.2012. noteikumiem Nr.806)

4. Aktivitātes mērķa grupa ir izglītības, nodarbinātības un sociālās iekļaušanas politikas veidotāji un īstenotāji, sociālie partneri, esošie un potenciālie darba ņēmēji.

5. Projekta ietvaros atbalstāmas šādas darbības:

5.1. darba tirgus pieprasījuma īstermiņa izpēte, īstenojot darba devēju un darba devēju asociāciju aptaujas;

5.2. pētījumi par sabiedrības informētību un apmierinātību ar darba tirgus institūciju sniegtajiem pakalpojumiem;

5.3. pētījumi par darba tirgus institūciju pakalpojumu efektivitāti un kvalitāti;

5.4. (svītrots ar MK 27.11.2012. noteikumiem Nr.806);

5.5. pētījumi par darba tirgus elastību un tās uzlabošanas pasākumi, pētījumi par iespējamiem diskriminācijas cēloņiem reģionālajā darba tirgū un pasākumi to novēršanai;

5.6. pētījumi par bezdarba un sociālās atstumtības iemesliem;

5.7. bezdarbnieku mērķgrupu aptaujas, tai skaitā absolventu bezdarbnieku aptaujas;

5.8. darba tirgus vidēja termiņa un ilgtermiņa prognožu sagatavošana un aktualizēšana;

5.9. darba tirgus prognozēšanas metodikas izstrāde un pilnveide;

5.10. pētījumi un aptaujas darba tirgus jomā;

5.11. projekta administrēšana;

5.12. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

(Grozīts ar MK 27.11.2012. noteikumiem Nr.806)

6. Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā un organizē vienā kārtā, izņemot šo noteikumu 18.punktā minētajos gadījumos.

7. Aktivitātei pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 1 231 056 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 1 046 397 euro un valsts budžeta finansējums – 184 659 euro, ja projekta un aktivitātes finansējums netiek samazināts šo noteikumu 13.1 punktā noteiktajā kārtībā.

(MK 01.04.2014. noteikumu Nr.176 redakcijā)

II. Atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes atbildība un kompetences sadalījums

8. Aktivitātes ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas nodrošina Labklājības ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Atbildīgā iestāde:

8.1. izveido ierobežotas projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija);

8.2. nosūta ierobežotam projektu iesniedzēju lokam uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu;

8.3. sniedz projekta iesniedzējam informāciju par projekta iesnieguma sagatavošanu un izstrādā palīgmateriālu projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai;

8.4. nodrošina projektu iesniegumu vērtēšanu un pieņem pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu;

8.5. uzkrāj datus par projektu iesniegumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

8.6. piedalās vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) projekta izstrādē;

8.7. saskaņo šo noteikumu 49.punktā noteiktos projekta grozījumus un, ja ir iebildumi, sniedz atzinumu par konstatētajiem trūkumiem;

8.8. plāno un īsteno informatīvus pasākumus par aktivitātes īstenošanu, tai skaitā publicē informāciju par aktivitātes ietvaros apstiprinātajiem projektiem;

8.9. nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 7.punktā noteiktais aktivitātes īstenošanai pieejamais attiecināmais finansējums, un uzrauga pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk – Padomes regula Nr. 1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā noteiktā principa izpildi aktivitātes līmenī.

9. Sadarbības iestādes funkcijas nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – sadarbības iestāde). Sadarbības iestāde:

9.1. izstrādā vienošanās projektu;

9.2. slēdz vienošanos ar finansējuma saņēmējiem;

9.3. izstrādā metodiskos palīgmateriālus finansējuma saņēmējam, kurš projekta ietvaros veic iepirkumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un kurš ir pasūtītājs minētā likuma izpratnē;

9.4. izskata finansējuma saņēmēja iepirkuma plānu un iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojā;

9.5. sniedz Labklājības ministrijai informāciju valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu sagatavošanai, ievērojot normatīvos aktus par valsts budžeta finanšu vadību un valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai un maksājumu veikšanai;

9.6. nodrošina projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, tai skaitā veic pārbaudes projektu īstenošanas vietās un vada Padomes regulas Nr. 1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā noteiktā principa izpildi projektu līmenī;

9.7. sniedz informāciju finansējuma saņēmējam par vienošanās noteikumu izpildi;

9.8. pārbauda finansējuma saņēmēja iesniegtos maksājumu pieprasījumus, apstiprina attiecināmo izdevumu summas un sagatavo maksājuma uzdevumus, kā arī sagatavo izdevumu deklarācijas un nosūta tās pārbaudei vadošajai iestādei;

9.9. apstiprina grozījumus projektā, ievērojot šo noteikumu 48. un 50.punkta nosacījumus, bet 49.punktā noteiktajos gadījumos grozījumus apstiprina, ja tie saskaņoti ar atbildīgo iestādi atbilstoši šo noteikumu 8.7.apakšpunktam;

9.10. sniedz informāciju atbildīgajai iestādei par aktivitātes īstenošanai pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi;

9.11. uzkrāj datus par projektiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

9.12. plāno un īsteno sabiedrības informēšanas pasākumus par projektu īstenošanu;

9.13. izskata un apstiprina Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja iesniegtos projekta progresa pārskatus.

10. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

III. Projekta iesniedzēji un projekta izmaksu kopsumma

11. Projekta iesniedzējs var būt:

11.1. institūcija, kurai atbilstoši Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumam deleģēta nodarbinātības politikas īstenošana;

11.2. institūcija, kurai atbilstoši normatīvajiem aktiem par darba tirgus prognozēšanu deleģēta atbildība par darba tirgus vidēja termiņa un ilgtermiņa prognozēšanas sistēmas izveidi un uzturēšanu, darba tirgus konjunktūras analīzi un prognozēšanu.

12. Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs ir 85 procenti no kopējās projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

13. Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 355 718 euro, projekta maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir:

13.1. šo noteikumu 11.1.apakšpunktā minētajam projekta iesniedzējam – 894 068 euro;

13.2. šo noteikumu 11.2.apakšpunktā minētajam projekta iesniedzējam – 336 988 euro.

(MK 29.10.2013. noteikumu Nr.1221 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.04.2014. noteikumiem Nr.176)

13.1 Ja projekta īstenošanas laikā konstatējams finansējuma ietaupījums, kuru finansējuma saņēmējs neplāno izmantot projekta aktivitāšu īstenošanai, projekta minimālo kopējo attiecināmo izmaksu summu šajā aktivitātē var samazināt līdz 327 261 euro.

(MK 20.08.2013. noteikumu Nr.595 redakcijā, kas grozīta ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1221)

IV. Projektu iesniegumu atlase

14. Atbildīgā iestāde nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu (turpmāk – uzaicinājums) šo noteikumu 11.punktā minētajiem projekta iesniedzējiem.

15. Uzaicinājumā norāda:

15.1. projekta iesnieguma iesniegšanas kārtību tā iesniegšanai personīgi, nosūtīšanai pa pastu vai elektroniski;

15.2. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 30 dienām no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas;

15.3. tīmekļa vietni, kurā ievietoti projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti (šie noteikumi un palīgmateriāls projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai);

15.4. tīmekļa vietni, kurā ievietots vienošanās projekts.

16. Projekta iesniedzējs iesniedz projekta iesniegumu, ievērojot šādas prasības:

16.1. projekta iesniedzējs iesniedz vienu projekta iesniegumu;

16.2. projekta iesniegums sastāv no aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas (1.pielikums) un projekta budžetā paredzēto materiāltehnisko līdzekļu, aprīkojuma un telpu īres un nomas izmaksu aprēķinus pamatojošiem dokumentiem;

16.3. projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, apakšsadaļas un to nosaukumus projekta iesniedzējs nemaina un nedzēš;

16.4. projekta iesniedzējs nodrošina projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajiem administratīvajiem, atbilstības un kvalitātes kritērijiem;

16.5. aizpildot projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, projekta iesniedzējs nodrošina informācijas savstarpējo atbilstību, tas ir, aprakstot projekta aktu­alitāti, identificējot problēmu un tās risinājumu, saista to ar projekta mērķi, sasniedzamajiem rezultātiem, izvēlēto mērķa grupu, plānotajām aktivitātēm, laika un attiecināmo izmaksu plānojumu, kā arī projekta īstenošanas noteikumiem;

16.6. projekta iesniedzējs nepieciešamās projekta izmaksas plāno atbilstoši šo noteikumu 36., 37., 38., 39., 40., 41. un 42.punktā noteiktajām izmaksām un to apmēra ierobežojumiem, sniedzot projektā plānoto izmaksu pamatojumu, nodrošina to atbilstību projekta mērķim, sasniedzamajiem rezultātiem, plānotajām aktivitātēm un laika plānojumam. Eiropas Sociālā fonda finansējumu projekta iesniegumā plāno tikai projekta attiecināmo izmaksu segšanai;

16.7. projekta iesniedzējs projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē var iesniegt vienā no šādiem veidiem:

16.7.1. papīra formā trijos eksemplāros (oriģinālu un divas kopijas ar attiecīgu norādi “oriģināls” vai “kopija”). Projekta iesniegumu noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu;

16.7.2. elektroniska dokumenta formā (projekta iesniegumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām);

16.8. projekta iesniegumu iesniedz šo noteikumu 15.2.apakšpunktā minētajā termiņā personīgi, pa pastu vai elektroniski.

17. Atbildīgā iestāde reģistrē projekta iesniegumu tā saņemšanas dienā un piešķir tam identifikācijas numuru. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam izsniedz personīgi uzreiz vai divu darbdienu laikā nosūta pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu).

18. Atbildīgajai iestādei ir tiesības organizēt papildu ierobežotu projektu iesniegumu atlasi, ja:

18.1. šo noteikumu 15.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā kāds no projekta iesniedzējiem nav iesniedzis projekta iesniegumu;

18.2. kāds no iesniegtajiem projekta iesniegumiem ir noraidīts;

18.3. projekta iesniegumi apstiprināti par summu, kas ir mazāka par šo noteikumu 7.punktā noteikto aktivitātei pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu.

V. Projektu iesniegumu vērtēšana

19. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina komisija. Komisiju izveido šādā kārtībā:

19.1. komisijas personālsastāvu (komisijas priekšsēdētājs, balsstiesīgie komisijas locekļi un to aizvietotāji) veido Labklājības ministrijas pārstāvji, un to apstiprina atbildīgās iestādes vadītājs;

19.2. vadošās iestādes un sadarbības iestādes pārstāvjiem ir tiesības piedalīties komisijas sēdēs novērotāja statusā bez balsstiesībām;

19.3. komisijas locekļa vai tā aizvietotāja prombūtnē viņu aizstāj cits pilnvarots pārstāvis. Šādu pilnvarojumu noformē rakstiski komisijas nolikumā noteiktajā kārtībā.

20. Komisijas darbību nosaka atbildīgās iestādes izstrādāts un apstiprināts komisijas nolikums.

21. Projekta iesnieguma atbilstību vērtē, pamatojoties uz šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un izmantojot atbildīgās iestādes izstrādāto procedūru aprakstu par projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu, kā arī projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas, kas izstrādātas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kuri nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas plānošanas dokumentu sagatavošanas un šo fondu ieviešanas kārtību un Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības. Šajā punktā minētos dokumentus atbildīgā iestāde publicē tīmekļa vietnē (www.lm.gov.lv/sf).

22. Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 1., 2. un 4.punktā noteiktajiem kritērijiem vērtē ar “Jā” (atbilst) un “Nē” (neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 3.punktā noteiktajiem kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

VI. Pārvaldes lēmuma pieņemšana par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un tā paziņošana

23. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu apstiprina, ja:

23.1. projekta iesniegums atbilst visiem šo noteikumu 2.pielikumā no­teiktajiem administratīvajiem kritērijiem, atbilstības kritērijiem un finansējuma piešķiršanas kritērijiem;

23.2. projekta iesniegums šo noteikumu 2.pielikumā noteikto kvalitātes kritēriju vērtējumā saņēmis vismaz minimālo punktu skaitu.

24. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu apstiprina ar nosacījumu, ja projekta iesniegumu nepieciešams precizēt atbilstoši kādam no šo noteikumu 2.pielikuma 1. un 2.punktā noteiktajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, kuri pieļauj projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.

25. Šo noteikumu 24.punktā minētie nosacījumi var ietvert:

25.1. papildu skaidrojuma iesniegšanu;

25.2. projekta īstenošanas laika vai izmaksu plānojuma sadalījumā pa gadiem precizēšanu;

25.3. izmaksu precizēšanu (samazināšanu vai izslēgšanu), ciktāl tas neietekmē šo noteikumu 37., 39. un 41.punktā noteiktos izmaksu apmēra ierobežo­jumus;

25.4. citas tiesiski pamatotas darbības, lai nodrošinātu projekta iesniegu­ma atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 1. un 2.punktā noteiktajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, kuri pieļauj projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.

(Grozīts ar MK 06.04.2010. noteikumiem Nr.342)

26. Atbildīgā iestāde neturpina projekta iesnieguma vērtēšanu un to noraida, ja iestājies vismaz viens no šādiem apstākļiem:

26.1. projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 2.pielikuma 1., 2. un 4.punktā noteiktajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, kurus neizpildot projekta iesniegumu noraida;

26.2. projekta iesniegums kādā no šo noteikumu 2.pielikuma 3.punktā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem saņēmis zemāku vērtējumu par minimālo punktu skaitu.

27. Pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc pārvaldes lēmuma pieņemšanas nosūta projekta iesniedzējam.

28. Pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu atbildīgā iestāde iekļauj informāciju par vienošanās slēgšanas noteikumiem.

29. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc pārvaldes lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu informē par to sadarbības iestādi. Sadarbības iestāde slēdz vienošanos saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas plānošanas dokumentu sagatavošanas un šo fondu ieviešanas kārtību. Atbildīgā iestāde nosūta sadarbības iestādei pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu un divas apstiprinātā projekta kopijas. Atbildīgā iestāde apstiprināto projektu var nosūtīt elektroniska dokumenta formā, ja tas iesniegts šo noteikumu 16.7.2.apakš­punktā noteiktajā kārtībā.

30. Pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu atbildīgā iestāde norāda projekta iesniegumā veicamos precizējumus saskaņā ar šo noteikumu 24. un 25.punktu.

31. Pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs nodrošina un informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi sniedz atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā, kas nav garāks par 60 dienām no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Minēto informāciju projekta iesniedzējs var iesniegt vienā no šādiem veidiem:

31.1. papīra formā trijos eksemplāros (oriģinālu un divas kopijas ar attiecīgu norādi “oriģināls” vai “kopija”). Informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu;

31.2. elektroniska dokumenta formā (informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi paraksta ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām).

32. Komisija izvērtē šo noteikumu 31.punktā noteikto informāciju, un atbildīgā iestāde sagatavo atzinumu par pārvaldes lēmumā ietverto nosacījumu izpildi 10 darbdienu laikā pēc atbildīgās iestādes noteiktā informācijas iesniegšanas termiņa beigām.

33. Ja projekta iesniedzējs ir izpildījis pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus, atbildīgā iestāde divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 32.punktā noteiktā termiņa beigām projekta iesniedzējam nosūta atzinumu par pārvaldes lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, bet sadarbības iestādei četru darbdienu laikā – pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, atzinumu par pārvaldes lēmumā ietverto nosacījumu izpildi un divas apstiprinātā projekta kopijas, kā arī divas projekta iesniedzēja iesniegtās dokumenta kopijas ar informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi. Sadarbības iestāde slēdz vienošanos saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas plānošanas dokumentu sagatavošanas un šo fondu ieviešanas kārtību. Atbildīgā iestāde apstiprināto projektu sadarbības iestādei var nosūtīt elektroniska dokumenta formā, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 16.7.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

34. Ja projekta iesniedzējs nav izpildījis pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus vai nav izpildījis tos noteiktajā termiņā, projekta iesniegums ir uzskatāms par noraidītu. Atzinumu par to, ka lēmumā ietvertie nosacījumi nav izpildīti, atbildīgā iestāde nosūta projekta iesniedzējam divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 32.punktā minētā termiņa beigām.

35. Ja pieņemts pārvaldes lēmums noraidīt projekta iesniegumu vai projekta iesniedzējs nav izpildījis pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus, atbildīgā iestāde papildus šo noteikumu 27.punktā minētajam lēmumam projekta iesniedzējam atdod vai nosūta pa pastu divas projekta iesnieguma kopijas. Atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam projekta iesniegumu var nosūtīt elektroniska dokumenta formā, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 16.7.2.apakš­punktā noteiktajā kārtībā.

VII. Projekta īstenošanas noteikumi

36. Projekta ietvaros plāno šādas attiecināmo izmaksu pozīcijas:

36.1. tiešās izmaksas jeb projekta īstenošanas izmaksas, kas ietver šādas izmaksu apakšpozīcijas:

36.1.1. materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas;

36.1.2. pārējās projekta īstenošanas izmaksas;

36.1.3. sabiedrības informēšanas un publicitātes izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;

36.1.4. neparedzētās izmaksas;

36.2. netiešās izmaksas.

(Grozīts ar MK 06.04.2010. noteikumiem Nr.342)

37. Šo noteikumu 36.1.1.apakšpunktā noteiktā izmaksu apakšpozīcija ietver telpu īres un nomas izmaksas, iekārtu, inventāra un aparatūras remonta, tehniskās apkalpošanas, īres un nomas izmaksas. Šīs izmaksu apakšpozīcijas apmērs nedrīkst pārsniegt divus procentus no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām.

38. Šo noteikumu 36.1.2.apakšpunktā noteiktā izmaksu apakšpozīcija ietver šādas izmaksas:

38.1. iepirkuma procedūru īstenošanas izmaksas;

38.2. uzņēmuma līguma izmaksas šo noteikumu 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9. un 5.10.apakšpunktā noteikto atbalstāmo darbību īstenošanai. Ja uzņēmējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā Eiropas Sociālā fonda projekta iesniedzēja (finansējuma saņēmēja) darba ņēmējs, attiecināmas ir arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaksas;

38.3. atlīdzības (izņemot pabalstus un kompensācijas, no kurām aprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, prēmijas, materiālās stimulēšanas un naudas balvas) izmaksas un uzņēmuma līguma izmaksas šo noteikumu 5.1., 5.2. un 5.3.apakšpunktā noteikto darbību īstenošanai. Ja uzņēmējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā Eiropas Sociālā fonda projekta iesniedzēja (finansējuma saņēmēja) darba ņēmējs, attiecināmas ir arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaksas;

38.4. nemateriālo ilgtermiņa ieguldījumu izmaksas – datorprogrammu licenču iegādei, šo noteikumu 5.8.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai –, kas noteiktas proporcionāli projekta īstenošanas laikposmam (izmaksas var plānot šo noteikumu 11.2.apakšpunktā minētais projekta iesniedzējs);

38.5. uzņēmuma līguma izmaksas pētījumu nodevumu tulkošanai un ekspertīzes veikšanai. Ja uzņēmējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā Eiropas Sociālā fonda projekta iesniedzēja (finansējuma saņēmēja) darba ņēmējs, attiecināmas ir arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaksas.

(Grozīts ar MK 27.11.2012. noteikumiem Nr.806)

39. Šo noteikumu 36.1.4.apakšpunktā noteiktās izmaksu apakšpozīcijas apmērs nedrīkst pārsniegt piecus procentus no kopējām projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām (norādītas šo noteikumu 36.1.apakš­punktā). Projekta ietvaros šīs izmaksas plāno kā vienu izdevumu pozīciju un izlieto iepriekš neplānotu izmaksu segšanai projekta attiecināmo tiešo izmaksu ietvaros.

40. Šo noteikumu 36.2.apakšpunktā noteiktā izmaksu pozīcija ietver uzņēmuma līguma kā ārpakalpojuma izmaksas:

40.1. šo noteikumu 5.11.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai. Ja uzņēmuma līgums ietver tikai atlīdzības izmaksas projekta vadības personālam, attiecināmas ir arī projekta vadības personāla administratīvās izmaksas: darba vietas aprīkojuma īres izmaksas, transporta izmaksas (izmaksas par degvielu, par transportlīdzekļa nomu, par transporta pakalpojumu pirkšanu, par sabiedriskā transporta izmantošanu), telpu īres un nomas izmaksas, telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde), biroja un kancelejas preču izmaksas (nebūtisku inventāra priekšmetu vērtībā līdz 213 euro par vienību, ja to kalpošanas laiks ir mazāks par gadu), interneta, pasta pakalpojumu un telekomunikāciju izmaksas, komandējuma vai darba brauciena izmaksas;

40.2. projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošanai.

(MK 06.04.2010. noteikumu Nr.342 redakcijā, kas grozīta ar MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1221)

41. Šo noteikumu 36.2.apakšpunktā minētās apakšpozīcijas apmērs nedrīkst pārsniegt piecus procentus no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām.

(MK 06.04.2010. noteikumu Nr.342 redakcijā)

42. Neatgūstamie pievienotās vērtības nodokļa maksājumi ir attiecināmās izmaksas.

43. Finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda un attiecināmajiem valsts budžeta līdzekļiem, kas noteikti šo noteikumu 7.punktā, nav attiecināmas izmaksas:

43.1. kas nav norādītas šo noteikumu 37., 38., 39., 40. un 42.punktā un 36.1.3.apakšpunktā vai neatbilst šo noteikumu 37., 39. un 41.punktā noteiktajam attiecināmo izmaksu apmēra ierobežojumam;

43.2. par kurām finansējuma saņēmējs ir uzņēmies saistības un veicis maksājumus pirms šo noteikumu spēkā stāšanās (izņemot šo noteikumu 40.2.apakšpunktā minētās izmaksas).

(MK 06.04.2010. noteikumu Nr.342 redakcijā)

43.1 Līgumos, kurus projekta ietvaros finansējuma saņēmējs slēdz par pakalpojumiem vai piegādēm šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, var piemērot avansa maksājumus ne vairāk kā 20 % apmērā no attiecīgā līguma summas.

(MK 20.08.2013. noteikumu Nr.595 redakcijā)

44. Projekta īstenošanu plāno no vienošanās noslēgšanas dienas līdz 2013.gada 31.decembrim.

45. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

46. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulā (EK) Nr. 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, kā arī normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu.

47. Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs savā tīmekļa vietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu.

48. Grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, ciktāl šajos noteikumos nav noteikts citādi.

49. Sadarbības iestāde iesniedz saskaņošanai atbildīgajā iestādē projekta grozījumus, ja izmaiņas ir saistītas ar:

49.1. projekta mērķi;

49.2. Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja maiņu;

49.3. projekta īstenošanas termiņu;

49.4. projekta sasniedzamajiem rezultātiem;

49.5. projekta kopējo attiecināmo izmaksu summu vai to plānojumu sadalījumā pa gadiem.

50. Nepārsniedzot šo noteikumu 37., 39. un 41.punktā noteikto izmaksu apmēra ierobežojumu un iepriekš paziņojot sadarbības iestādei, Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs projekta ietvaros var veikt:

50.1. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 36.1.1., 36.1.2., 36.1.3.apakšpunktā noteiktajām apakšpozīcijām un 36.2.apakšpunktā noteiktajām izmaksu pozīcijām, nepārsniedzot piecus procentus no pārdalāmās izmaksu apakšpozīcijas vai pozīcijas kopējās attiecināmo izmaksu summas;

50.2. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 37., 38. un 40.punktā noteiktajām izmaksām. Šī izmaksu pārdale veicama šo noteikumu 36.1.1. un 36.1.2.apakšpunktā noteikto apakšpozīciju un 36.2.apakšpunktā noteiktās izmaksu pozīcijas ietvaros, nepārsniedzot 10 procentus no pārdalāmo izmaksu kopējās attiecināmo izmaksu summas;

50.3. izmaksu pārdali šo noteikumu 36.1.3.apakšpunktā noteiktās izmaksu apakšpozīcijas ietvaros, nepārsniedzot 10 procentus no pārdalāmo izmaksu kopējās attiecināmo izmaksu summas;

50.4. šo noteikumu 39.punktā noteikto izmaksu pārdali.

(MK 06.04.2010. noteikumu Nr.342 redakcijā)

VIII. Noslēguma jautājumi

51. (Svītrots ar MK 06.04.2010. noteikumiem Nr.342)

52. (Svītrots ar MK 06.04.2010. noteikumiem Nr.342)

53. (Svītrots ar MK 06.04.2010. noteikumiem Nr.342)

54. (Svītrots ar MK 06.04.2010. noteikumiem Nr.342)

55. Grozījumus šo noteikumu 40.punktā, kas nosaka, kādas izmaksas ietver šo noteikumu 36.2.apakšpunkts, un grozījumus šo noteikumu 41.punktā, kas nosaka, ka šo noteikumu 36.2.apakšpunktā minētās apakšpozīcijas apmērs nedrīkst pārsniegt piecus procentus no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām, piemēro no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

(MK 06.04.2010. noteikumu Nr.342 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministrs U.Augulis
Labklājības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.949

(Pielikums grozīts ar MK 06.04.2010. noteikumiem Nr.342; MK 29.10.2013. noteikumiem Nr.1221)

01.JPG (76058 bytes)

02.JPG (49581 bytes)

03.JPG (108840 bytes)

04.JPG (108197 bytes)

05.JPG (112529 bytes)

06.JPG (107424 bytes)

07.JPG (35906 bytes)

08.JPG (46478 bytes)

09.JPG (57521 bytes)

10.JPG (60383 bytes)


13.JPG (136923 bytes)

14.JPG (14950 bytes)

Labklājības ministrs U.Augulis
Labklājības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.949
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

(Pielikums grozīts ar MK 06.04.2010. noteikumiem Nr.342)

1. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu
(P*, N**)

Jā/Nē

1.1.

Vai projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai projektu iesniegumu atlasei

X

N

1.2.

Vai projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā

X

N

1.3.

Vai projekta iesniegumu ir parakstījusi projekta iesniedzēja pilnvarotā persona (atbildīgā amatpersona)

X

N

1.4.

Vai iesniegtais projekta iesniegums ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniski)

X

N

1.5.

Vai projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā

X

N

1.6.

Vai projekta iesniegums ir sagatavots valsts valodā

X

N

1.7.

Vai ir iesniegts šo noteikumu par aktivitātes īstenošanu noteiktais projekta iesnieguma eksemplāru (oriģināla un kopiju) skaits un tie ir atbilstoši apliecināti (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā)

X

P

1.8.

Vai iesniegtais projekta iesnieguma oriģināls un tā kopijas ir cauršūtas (caurauklotas) (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā)

X

P

1.9.

Vai projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai un ir pievienoti šo noteikumu 16.2.apakšpunktā noteiktie dokumenti

X

P

1.10.

Vai projekta iesnieguma kopijas atbilst projekta iesnieguma oriģinālam (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā)

X

P

1.11.

Vai visas projekta iesnieguma eksemplāru (oriģināla un kopiju) lapas ir numurētas (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā)

X

P

1.12.

Vai projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir veikts latos

X

P

1.13.

Vai projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir izstrādāts aritmētiski precīzi un atbilstoši projekta iesnieguma veidlapas prasībām

X

P

1.14.

Vai projekta iesniegumā paredzētais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs nepārsniedz šo noteikumu 12.punktā noteikto finansējuma apmēru

X

P

1.15.

Vai projekta iesniegumā norādītā attiecināmo izmaksu kopsumma nav mazāka par šo noteikumu 13.punktā noteikto minimālo projekta finansējuma apmēru un nepārsniedz šo noteikumu 13.1 un 13.2.apakšpunktā noteikto maksimālo projekta finansējuma apmēru

X

P

1.16.

Vai projekta iesniegumā iekļautās izmaksas atbilst šo noteikumu 36., 37., 38., 40. un 42.punktā noteiktajām izmaksām

X

P

1.17.

Vai projekta iesniegumā plānotās izmaksas nepārsniedz šo noteikumu 37., 39. un 41.punktā noteiktos izmaksu ierobežojumus

X

P

1.18.

Vai projekta īstenošanas termiņi un izmaksu sadalījums pa gadiem atbilst šo noteikumu 44.punktā noteiktajam projekta īstenošanas periodam

X

P

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu
(P*, N**)

Jā/Nē

2.1.

Vai projekta mērķis sekmē šo noteikumu 2.punktā noteiktā aktivitātes mērķa sasniegšanu

X

N

2.2.

Vai projekta iesniegumā plānoto izdevumu nepieciešamība ir pamatota

X

P

2.3.

Vai projekta iesniegums pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības un identificē risināmās problēmas

X

P

2.4.

Vai projekta iesniegumā plānotās projekta aktivitātes paredz projektā definētās problēmas risināšanu

X

P

2.5.

Vai projekta iesniegumā plānotais iznākuma rādītājs sekmē šo noteikumu 3. punktā noteiktā iznākuma rādītāja sasniegšanu

X

P

2.6.

Vai projekta iesniegums paredz nodrošināt sasniegto rezultātu uzturēšanu pēc projekta pabeigšanas

X

P

2.7.

Vai projekta iesniegumā ir definēti projekta īstenošanas personāla darba pienākumi un tā kvalifikācijas prasības

X

P

2.8.

Vai projekta iesniegumā ir definēti projekta administrēšanas personāla darba pienākumi un tā kvalifikācijas prasības

X

P

2.9.

Vai projekta iesniegums atspoguļo esošo un plānoto materiāli tehnisko nodrošinājumu (attiecināms, ja projekta īstenošanai tiek plānots materiāli tehniskais nodrošinājums)

X

P

2.10.

Vai projekta iesniegums atspoguļo projekta vadības, uzraudzības un kvalitātes nodrošināšanas sistēmu

X

P

2.11.

Vai projekta iesniegumā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst šo noteikumu 46. un 47.punktā noteiktajām prasībām

X

P

3. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Minimālais nepieciešamais punktu skaits

Apakškritēriji/Punktu skala

Maksimālais iegūstamais punktu skaits un punktu piešķiršanas kārtība

3.1.

Projekta rezultāti sniegs tiešu ieguldījumu nodarbinātības, izglītības, sociālās iekļaušanas un dzimumu līdztiesības politikas veidošanā un īstenošanā.

3.1.1. Projekta rezultāti sniegs tiešu ieguldī­jumu visu kritērijā minēto politiku veido­šanā un īstenošanā – 7 punkti

7V

5 punkti

3.1.2. Projekta rezultāti sniegs tiešu ieguldī­jumu vienas līdz triju kritērijā minēto politiku vei­došanā un īstenošanā – 5 punkti

3.1.3. Projekta rezultāti nesniegs tiešu ieguldī­jumu kritērijā minēto politiku veidošanā un īstenošanā – 0 punktu

3.2.

Projekts nodrošina analīzes un secinājumu sniegšanu dažādos griezumos (dzimumu, vecumu, tautību, administratīvi teritoriālā, izglītības, pēc statusa darba tirgū u.c.)

3.2.1. projektā plānots nodrošināt analīzes un secinājumu sniegšanu četros un vairāk griezumos – 6 punkti

6V

2 punkti

3.2.2. projektā plānots nodrošināt analīzes un secinājumu sniegšanu trīs griezumos - 4 punkti

3.2.3. projektā plānots nodrošināt analīzes un secinājumu sniegšanu divos griezumos – 2 punkti

3.2.4. projektā plānots nodrošināt analīzes un secinājumu sniegšanu mazāk kā divos griezumos – 0 punktu

3.3.

Projekts nodrošina līdzšinēji veikto ieguldījumu pēctecību

3.3.1. projekts nodro­šina līdzšinēji veikto ieguldījumu pēctecību - 5 punkti

5V

5 punkti

3.3.2. projekts neno­drošina līdzšinēji veikto ieguldījumu pēctecību - 0 punktu

3.4.

Projekta iesniegumā ir identificēti un atspoguļoti projekta īstenošanas riski, novērtēta to ietekme un iestāšanās varbūtība, kā arī noteikti riskus mazinošie pasākumi

3.4.1. projekta iesnie­gums satur projekta īstenošanas termiņu risku analīzi – 4 punkti

12S

8 punkti

3.4.2. projekta iesnie­gums satur projekta īstenošanas finanšu risku analīzi - 4 punkti

3.4.3. projekta iesnie­gums satur aktivitāšu rezultātu un uzraudzības rādītāju izpildes risku analīzi - 4 punkti

3.4.4. projekta iesnie­gumā nav identificēti un atspoguļoti projekta īstenošanas riski, novērtēta to ietekme un iestāšanās varbūtība, kā arī nav noteikti riskus mazinošie pasākumi – 0 punktu

3.5.

Projektā paredzētas aktivitātes, kas sekmē vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu (dzimuma līdztiesības, aktīvās novecošanās un personu ar invaliditāti tiesību) ievērošanu

3.5.1.paredzētās aktivitātes sekmē trīs pamatprincipu ievērošanu – 10 punkti

10V

Nav

3.5.2. paredzētās aktivitātes sekmē divu pamatprincipu ievērošanu – 6 punkti

3.5.3. paredzētās aktivitātes sekmē viena pamatprincipa ievērošanu – 4 punkti

3.5.4. projektā nav paredzētas aktivitātes, kas sekmē vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu ievērošanu – 0 punktu

4. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu
(P*, N**)

Jā/Nē

4.1.

Vai projekta iesniegums atbilst 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. un 1.6. administratīvajiem kritērijiem, 2.1. atbilstības kritērijam, kā arī 3.1. un 3.3. kvalitātes kritērija vērtējumā ir saņēmis katrā vismaz 5 punktus, 3.2. kvalitātes kritērija vērtējumā ir saņēmis vismaz 2 punktus, 3.4. kvalitātes kritērija vērtējumā ir saņēmis vismaz 8 punktus un kopā ir saņēmis vismaz 24 punktus, vērtējot pēc kvalitātes vērtēšanas kritērijiem

X

N

4.2.

Vai, sarindojot pēc 4.1.apakšpunktā minētā finansējuma piešķiršanas kritērija ar “Jā” novērtētos projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktus ieguvušo projekta iesniegumu, projekta iesniegumam pietiek aktivitātē/aktivitātes atlases kārtā pieejamais finansējums

X

N

* Kritērija neatbilstības gadījumā atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, ievērojot Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.949 “Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.7.aktivitāti “Darba tirgus pieprasījuma īstermiņa un ilgtermiņa prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība” noteikto.

** Kritērija neatbilstības gadījumā atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

V Piemēro vienu atbilstošo kritēriju.

S Piemēro visus atbilstošos kritērijus (summējot tiem piemērojamo punktu skaitu).

Labklājības ministrs U.Augulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.7.aktivitāti .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 949Pieņemts: 25.08.2009.Stājas spēkā: 29.08.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 137, 28.08.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
196652
{"selected":{"value":"08.04.2014","content":"<font class='s-1'>08.04.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"08.04.2014","iso_value":"2014\/04\/08","content":"<font class='s-1'>08.04.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-07.04.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.08.2013","iso_value":"2013\/08\/23","content":"<font class='s-1'>23.08.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.11.2012","iso_value":"2012\/11\/30","content":"<font class='s-1'>30.11.2012.-22.08.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.04.2010","iso_value":"2010\/04\/15","content":"<font class='s-1'>15.04.2010.-29.11.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.08.2009","iso_value":"2009\/08\/29","content":"<font class='s-1'>29.08.2009.-14.04.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
08.04.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"