Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.1/2

Rīgā 2009.gada 19.augustā (prot. Nr.30, 10.p.)
Obligātā iepirkuma komponenšu aprēķināšanas metodika
Izdota saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 28.panta piekto daļu, 30.panta trešo daļu
un likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem25.panta pirmo daļu

1. Obligātā iepirkuma komponenšu izmaksu attiecināšanas aprēķina metodika (turpmāk – metodika) nosaka kārtību, kādā publiskais tirgotājs aprēķina un regulators apstiprina komponentes, kas kompensē publiskajam tirgotājam obligātā iepirkuma ietvaros saražotās elektroenerģijas iepirkuma radītos papildu izdevumus, salīdzinot ar tāda paša apjoma elektroenerģijas iepirkumu elektroenerģijas tirgū (turpmāk – obligātā iepirkuma komponentes).

2. Vidējo cenu Tkoģ [Ls/kWh], par kuru publiskais tirgotājs iepērk elektroenerģiju no visiem ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā, aprēķina šādi:

Tkoģ = Ikoģ/ Ekoģ ,

kur

Ikoģ – kopējās obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamās elektroenerģijas izmaksas no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā [Ls];

Ekoģ – obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamās elektroenerģijas daudzums no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā [kWh].

3. Vidējo cenu Tat [Ls/kWh], par kuru publiskais tirgotājs iepērk elektroenerģiju no ražotājiem, kas elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus, aprēķina šādi:

Tat = Iat/Eat ,

kur

Iat – kopējās obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamās elektroenerģijas izmaksas no ražotājiem, kas elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus [Ls];

Eat – kopējais obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamās elektroenerģijas daudzums no ražotājiem, kas elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus [kWh].

4. Izmaksu daļu Ikoģ+ [Ls] obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamajai koģenerācijā saražotajai elektroenerģijai, kura pārsniedz izmaksas, kādas būtu, ja šo elektroenerģiju iepirktu kārtībā, kādā publiskais tirgotājs iepērk elektroenerģiju saistīto lietotāju apgādei un kas nav iepirkta obligātā iepirkuma kārtībā, aprēķina šādi:

Ikoģ+ = Ekoģ*( Tkoģ - T PT),

kur

TPT – elektroenerģijas saistīto lietotāju apgādei vidējā cena [Ls/kWh].

5. Izmaksu daļu Iat+ [Ls] obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamajai no atjaunojamiem energoresursiem saražotajai elektroenerģijai, kura pārsniedz izmaksas, kādas būtu, ja šo elektroenerģiju iepirktu kārtībā, kādā publiskais tirgotājs iepērk elektroenerģiju saistīto lietotāju apgādei un kas nav iepirkta obligātā iepirkuma kārtībā, aprēķina šādi:

I at+ = Eat *(Tat - TPT)

6. Obligātajam iepirkumam no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā, obligātā iepirkuma komponenti Tkoģ+ [Ls/kWh] aprēķina šādi:

Tkoģ+= (Ikoģ+ + (Iadm+Ibal)* Ekoģ/ Eliet)/ Eliet ,

kur

Iadm publiskā tirgotāja izmaksas, kuras nepieciešamas, lai administrētu elektroenerģijas iepirkšanu no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā, no ražotājiem, kas elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus (turpmāk – administratīvās izmaksas);

Ibal publiskā tirgotāja balansēšanas enerģijas izmaksas, kuras rodas, veicot balansēšanu ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā, un ražotājiem, kas elektroenerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus.

Eliet kopējais Latvijas galalietotāju elektroenerģijas patēriņš [kWh].

7. Obligātajam iepirkumam no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus, obligātā iepirkuma komponenti Tat+ [Ls/kWh] aprēķina šādi:

Tat+= (Iat++ (Iadm+Ibal)*Eat / Eliet) / Eliet

8. Obligātā iepirkuma komponenšu izmaksu pamatojumam publiskais tirgotājs iesniedz regulatoram:

8.1. katru gadu līdz 20.janvārim:

8.1.1. iepriekšējā gadā iepirktās elektroenerģijas daudzumu, obligātā iepirkuma izmaksas un vidējo elektroenerģijas iepirkuma cenu par katru ražotāju, kurš pārdod elektroenerģiju publiskajam tirgotājam obligātā iepirkuma ietvaros, atsevišķi nodalot ražotājus, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā (1.pielikums), un ražotājus, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus (2.pielikums);

8.1.2. iepriekšējā gadā kopējo iepirktās elektroenerģijas daudzumu, kopējās obligātā iepirkuma izmaksas un vidējo elektroenerģijas iepirkuma cenu atsevišķi ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā (1.pielikums), un ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus (2.pielikums);

8.1.3. iepriekšējā gadā saistīto lietotāju apgādei iepirktās (izņemot obligātā iepirkuma ietvaros) elektroenerģijas daudzumu, elektroenerģijas iepirkuma izmaksas un vidējo elektroenerģijas iepirkuma cenu par katru elektroenerģijas ražotāju un tirgotāju, un par importēto elektroenerģiju, kā arī kopējo elektroenerģijas daudzumu, kopējās elektroenerģijas iepirkuma izmaksas un vidējo elektroenerģijas iepirkuma cenu (3.pielikums);

8.1.4. iepriekšējā gada balansēšanas enerģijas izmaksas, kuras radušās, nodrošinot ražotāju, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā, un ražotāju, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus, balansēšanu;

8.2. katru gadu līdz 20.janvārim par nākošā perioda no 1.aprīļa līdz 31.martam administratīvo izmaksu prognožu aprēķinu un to pamatojumu, kā arī atskaiti par iepriekšējā perioda administratīvajām izmaksām un to pamatojumu;

8.3. katru gadu līdz 31.janvārim par periodu no 1.jūlija līdz 31.decembrim un līdz 31.jūlijam par periodu no 1.janvāra līdz 30.jūnijam iepriekšējā pusgada savus ieņēmumus no elektroenerģijas tirdzniecības par diferencētajiem tarifiem saistītajiem lietotājiem un attiecīgā perioda elektroenerģijas tirdzniecības daudzumu saviem saistītajiem lietotājiem.

9. Publiskais tirgotājs aprēķina obligātā iepirkuma komponentes latos par kilovatstundu atbilstoši metodikas 6–7.punktam, ievērojot 8.1. un 8.2.punktā noteikto izmaksu pamatojumu, ar precizitāti līdz ceturtajai zīmei aiz komata. Publiskais tirgotājs iesniedz regulatoram aprēķinātās obligātā iepirkuma komponentes vienlaicīgi ar to veidojošo izmaksu pamatojumu.

10. Publiskais tirgotājs līdz 31.janvārim par iepriekšējo periodu no 1.jūlija līdz 31.decembrim un līdz 31.jūlijam par iepriekšējo periodu no 1.janvāra līdz 30.jūnijam aprēķina un iesniedz regulatoram diferencēto tarifu saistītajiem lietotājiem vidējo svērto vērtību (latos par kilovatstundu ar precizitāti līdz ceturtajai zīmei aiz komata), ko aprēķina, dalot attiecīgā perioda ieņēmumus no elektroenerģijas tirdzniecības par diferencētajiem tarifiem saistītajiem lietotājiem ar attiecīgā perioda elektroenerģijas tirdzniecības daudzumu saistītajiem lietotājiem, ievērojot 8.3. punktā noteikto izmaksu pamatojumu.

11. Regulators saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likumu un ņemot vērā Ministru kabineta izdotos noteikumus par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un Ministru kabineta noteikumus par elektroenerģijas ražošanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā, apstiprina un publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” publiskā tirgotāja aprēķinātās un iesniegtās obligātā iepirkuma komponentes ne vēlāk kā līdz katra gada februāra mēneša beigām, un tās stājas spēkā no 1.aprīļa.

12. Regulators apstiprina un publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" elektroenerģijas tirdzniecības vidējo tarifu saistītajiem lietotājiem, kas aprēķināts un iesniegts regulatoram atbilstoši metodikas 10.punktam, ne vēlāk kā līdz katra gada februāra un augusta mēneša beigām, un tas stājas spēkā no 1.aprīļa un 1.oktobra. Apstiprinātais elektroenerģijas tirdzniecības vidējais tarifs saistītajiem lietotājiem piemērojams kā elektroenerģijas realizācijas vidējais tarifs attiecībā uz Elektroenerģijas tirgus likuma 30.panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem atbilstošajiem elektroenerģijas ražotājiem.

(SPRK padomes 24.03.2010. lēmuma Nr.1/6 redakcijā)

13. Atzīt par spēku zaudējušu Obligātā iepirkuma komponenšu aprēķināšanas metodiku, kas apstiprināta ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2007.gada 14.novembra lēmumu Nr.519 (Latvijas Vēstnesis, 2007, 188.nr.; 2008, 78.nr.).

Noslēguma jautājums

(SPRK padomes 24.03.2010. lēmuma Nr.1/6 redakcijā)

Šīs metodikas 12.punkta noteikumi attiecināmi arī uz elektroenerģijas tirdzniecības vidējo tarifu saistītajiem lietotājiem, kuru regulators apstiprinājis ar 2010.gada 17.februāra lēmumu Nr.60 ("Latvijas Vēstnesis, 2010, 31.nr.) un kurš stājas spēkā no 2010.gada 1.aprīļa.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva
1.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
19.08.2009. lēmumam Nr.1/2
“Obligātā iepirkuma komponenšu aprēķināšanas metodika”
Pārskats par ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā obligātā iepirkuma ietvaros

Nr. p.k.

Ražotāja, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā obligātā iepirkuma ietvaros, nosaukums

PT* iepirktais elektroenerģijas daudzums

PT elektroenerģijas iepirkuma
izmaksas

Vidējā elektroenerģijas iepirkuma cena

kWh

Ls

Ls/ kWh

1.

2.
Kopējais PT iepirktais elektroenerģijas daudzums no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā obligātā iepirkuma ietvaros

Kopējās PT iepirktās elektroenerģijas izmaksas no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā obligātā iepirkuma ietvaros

Vidējā PT iepirktās elektroenerģijas cena no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā obligātā iepirkuma ietvaros

*PT - publiskais tirgotājs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva
2.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
19.08.2009. lēmumam Nr.1/2
“Obligātā iepirkuma komponenšu aprēķināšanas metodika”
Pārskats par ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus obligātā iepirkuma ietvaros

Nr. p.k.

Ražotāja, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus obligātā iepirkuma ietvaros, nosaukums

PT* iepirktais
elektroenerģijas daudzums

PT elektroenerģijas iepirkuma izmaksas

Vidējā elektroenerģijas iepirkuma cena

kWh

Ls

Ls/kWh

1.

2.

Kopējais PT iepirktais elektroenerģijas daudzums no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus obligātā iepirkuma ietvaros

Kopējās PT iepirktās elektroenerģijas izmaksas no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus obligātā iepirkuma ietvaros

Vidējā PT iepirktās elektroenerģijas cena no ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo, izmantojot atjaunojamos energoresursus obligātā iepirkuma ietvaros

*PT - publiskais tirgotājs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva
3.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
19.08.2009. lēmumam Nr.1/2
“Obligātā iepirkuma komponenšu aprēķināšanas metodika”
Pārskats par ražotājiem, tirgotājiem un importētājiem, no kuriem publiskais tirgotājs iepērk elektroenerģiju saistīto lietotāju apgādei

Nr. p.k.

Ražotāja, tirgotāja vai importētāja (PT* iepirktā elektroenerģija saistīto lietotāju ap­gādei) nosaukums

PT iepirktais elektroenerģijas daudzums

PT elektroenerģijas iepirkuma izmaksas

Vidējā elektroenerģijas iepirkuma cena

kWh

Ls

Ls/kWh

1.

2.

Kopējais PT iepirktais elektroenerģijas daudzums no ražotāja, tirgotāja vai importētāja

Kopējās PT iepirktās elektroenerģijas izmaksas no ražotāja, tirgotāja vai importētāja

Vidējā PT iepirktās elektroenerģijas cena no ražotāja, tirgotāja vai importētāja

*PT – publiskais tirgotājs
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja V.Andrējeva
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Obligātā iepirkuma komponenšu aprēķināšanas metodika Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 1/2Pieņemts: 19.08.2009.Stājas spēkā: 19.08.2009.Zaudē spēku: 05.09.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 133, 21.08.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
196347
{"selected":{"value":"27.03.2010","content":"<font class='s-1'>27.03.2010.-04.09.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"27.03.2010","iso_value":"2010\/03\/27","content":"<font class='s-1'>27.03.2010.-04.09.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.08.2009","iso_value":"2009\/08\/19","content":"<font class='s-1'>19.08.2009.-26.03.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
27.03.2010
136
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"