Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta rīkojums Nr.509

Rīgā 2009.gada 29.jūlijā (prot. Nr. 48 57.§ 50 72.§)
Par Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju

1. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta pirmo, trešo un ceturto daļu un Publisko aģentūru likuma 8.panta pirmo daļu reorganizēt (likvidēt) šādas valsts pārvaldes iestādes:

1.1. līdz 2009.gada 1.septembrim – valsts aģentūru “Sabiedrības veselības aģentūra” un tās funkcijas sadalīt starp Veselības ministriju, Veselības inspekciju, valsts aģentūru “Latvijas infektoloģijas centrs”, Katastrofu medicīnas centru un Veselības ekonomikas centru (valsts aģentūra “Sabiedrības veselības aģentūra” beidz pastāvēt);

1.2. līdz 2009.gada 1.oktobrim:

1.2.1. Zāļu cenu valsts aģentūru un uz tās bāzes izveidot tiešās pārvaldes iestādi “Veselības ekonomikas centrs”;

1.2.2. Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūru un uz tās bāzes izveidot tiešās pārvaldes iestādi “Veselības norēķinu centrs”;

1.2.3. Medicīnas profesionālās izglītības centru un tā funkcijas sadalīt starp Veselības ministriju, Veselības inspekciju un Veselības ekonomikas centru (Medicīnas profesionālās izglītības centrs beidz pastāvēt);

1.2.4. Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūru un tās funkcijas sadalīt starp Veselības inspekciju, Veselības ekonomikas centru un Zāļu valsts aģentūru (Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūra beidz pastāvēt).

(Grozīts ar MK 30.09.2009. rīkojumu Nr.665)

2. Šā rīkojuma 1.punktā minētās iestādes tiek reorganizētas (likvidētas) šādā kārtībā:

2.1. valsts aģentūras “Sabiedrības veselības aģentūra” funkciju, pārvaldes uzdevumu, tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas un lietvedības pārņēmēji ir:

2.1.1. Veselības ministrija šādās jomās:

2.1.1.1. sabiedrības veselības veicināšanas politikas īstenošana, veselības veicināšanas programmu izstrāde un to īstenošanas metodiskā vadība;

2.1.1.2. metodoloģiskā atbalsta sniegšana ārstniecības iestādēm sabied­rības veselības jautājumos;

2.1.1.3. iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu sistemātiska pētnie­cība un izvērtēšana;

2.1.1.4. dažādu sabiedrības grupu izglītošana jautājumos, kas ietekmē veselību un veselīgu dzīvesveidu;

2.1.1.5. informācijas sagatavošana un ieteikumu izstrāde valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, citām juridiskām un fiziskām personām jautājumos, kas saistīti ar veselības veicināšanu;

2.1.2. Veselības inspekcija šādās jomās:

2.1.2.1. slimību uzraudzība (izņemot infekcijas slimības), kā arī tādu vides faktoru uzraudzība, kuri izraisa saslimšanu;

2.1.2.2. veselības veicināšanas īstenošanas uzraudzība reģionālajā līmenī;

2.1.3. valsts aģentūra “Latvijas infektoloģijas centrs” šādās jomās:

2.1.3.1. infekcijas slimību, tai skaitā HIV infekcijas un seksuālās transmisijas infekciju, monitorings;

2.1.3.2. infekcijas slimību epidemioloģiskā uzraudzība;

2.1.3.3. infekcijas slimību specifiskās profilakses aptveres efektivitātes uzraudzība;

2.1.3.4. metodoloģiskā atbalsta sniegšana ārstniecības iestādēm infekto­loģijas jomā;

2.1.3.5. dažādu sabiedrības grupu izglītošana infekcijas slimību profilak­ses jautājumos;

2.1.4. Katastrofu medicīnas centrs šādās jomās:

2.1.4.1. ārkārtējo situāciju pārvaldīšanas koordinēšana, ja rodas draudi sabiedrības veselībai;

2.1.4.2. Pasaules Veselības organizācijas koordinācijas punkta funkciju nodrošināšana Starptautisko veselības aizsardzības noteikumu darbības jomā;

2.1.5. Veselības ekonomikas centrs šādās jomās:

2.1.5.1. metodoloģiskā atbalsta sniegšana ārstniecības iestādēm klīnisko vadlīniju ieviešanas jautājumos;

2.1.5.2. sabiedrības veselības monitorings;

2.1.5.3. Eiropas Narkotiku un narkotiku atkarības monitoringa centra nacionālā koordinatora, nacionālā references centra un nacionālā koordinācijas punkta funkciju nodrošināšana Eiropas narkotiku informācijas un monitoringa datortīklā (Reitox);

2.1.5.4. garīgās veselības, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu, alkohola un tabakas valsts starpnozaru informācijas un monitoringa sistēmas veidošana, attīstība un darbības koordinēšana;

2.2. Zāļu cenu valsts aģentūras funkciju, pārvaldes uzdevumu, tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas un lietvedības pārņēmējs ir Veselības ekonomikas centrs;

2.3. Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras funkciju, pārvaldes uzdevumu, tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas un lietvedības pārņēmēji ir:

2.3.1. Veselības ekonomikas centrs šādās jomās:

2.3.1.1. veselības aprūpes pakalpojumu cenu aprēķināšana;

2.3.1.2. (svītrots ar MK 30.09.2009. rīkojumu Nr.665);

2.3.1.3. jaunu veselības aprūpes pakalpojumu ieviešanas finanšu aprēķinu izstrāde;

2.3.2. Veselības norēķinu centrs šādās jomās:

2.3.2.1. valsts obligātās veselības apdrošināšanas finanšu līdzekļu administrēšana;

2.3.2.2. līgumu slēgšana par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu;

2.3.2.3. veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšana;

2.3.2.4. samaksas veikšana par veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī ambulatorajai ārstniecībai paredzētajām zālēm, medicīniskajām ierīcēm un precēm;

2.3.2.5. valsts budžeta līdzekļu izlietojuma uzraudzība saskaņā ar noslēg­tajiem līgumiem;

2.3.2.6. līdzekļu atguve regresa kārtībā par personu ārstēšanu, ja ārstēšana ir prettiesiskas darbības, bezdarbības vai noziedzīga nodarījuma sekas;

2.3.2.7. (svītrots ar MK 30.09.2009. rīkojumu Nr.665);

2.3.2.8. veselības aprūpes pakalpojumu finanšu un apjoma rādītāju analīze, veselības aprūpes pakalpojumu apjoma prognozēšana un šo pakalpojumu nepieciešamības izvērtēšana;

2.3.3. Veselības inspekcija – veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespēju un to sniegšanas uzraudzība, pārbaudot atbilstību normatīvajiem aktiem un līgumiem ar veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem;

2.4. Medicīnas profesionālās izglītības centra funkciju, pārvaldes uzdevumu, tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas un lietvedības pārņēmēji ir:

2.4.1. Veselības ministrija šādās jomās:

2.4.1.1. rezidentu sadale;

2.4.1.2. ārstniecības personu tālākizglītības plānošana un organizēšana;

2.4.1.3. ārstniecības personu tālākizglītības procesa attīstība un kvalitātes nodrošināšana un novērtēšana;

2.4.1.4. Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai” administrēšana;

2.4.1.5. rezidentūras finansēšana;

2.4.1.6. ārstniecības personu tālākizglītībai piešķirto valsts budžeta līdzekļu administrēšana;

2.4.2. (svītrots ar MK 30.09.2009. rīkojumu Nr.665);

2.4.3. Veselības inspekcija – ārstniecības personu (māsu, vecmāšu, ārsta palīgu (feldšeru), māsas palīgu un kosmētiķu) reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;

2.4.4. (svītrots ar MK 30.09.2009. rīkojumu Nr.665);

2.5. Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūras funkciju, pārvaldes uzdevumu, tiesību, saistību, finanšu līdzekļu, mantas un lietvedības pārņēmēji ir:

2.5.1. Veselības ekonomikas centrs šādās jomās:

2.5.1.1. sabiedrības veselības un veselības aprūpes statistiskās informā­cijas iegūšana, apkopošana, apstrāde un analīze;

2.5.1.2. ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra papildināšana un uzturēšana;

2.5.1.3. (svītrots ar MK 30.09.2009. rīkojumu Nr.665);

2.5.1.4. sadarbības iestādes funkciju veikšana Eiropas Savienības fondu finansēto projektu ieviešanā;

2.5.1.5. ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstipri­nāšana;

2.5.2. Veselības inspekcija šādās jomās:

2.5.2.1. ārstniecības iestāžu atbilstības normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām prasībām kontrole;

2.5.2.2. veselības nozares kontrole un tirgus uzraudzība veselības aprūpes un farmācijas jomā, tai skaitā medicīnisko ierīču lietotāju un ražotāju uzraudzības audita nodrošināšana;

2.5.2.3. ārstniecības personu un ārstniecības iestāžu reģistru papildināšana un uzturēšana;

2.5.3. (svītrots ar MK 30.09.2009. rīkojumu Nr.665);

2.5.4. Zāļu valsts aģentūra šādās jomās:

2.5.4.1. (svītrots ar MK 30.09.2009. rīkojumu Nr.665);

2.5.4.2. medicīnisko ierīču reģistrācija;

2.5.4.3. modrības sistēmas (Vigilance) nodrošināšana un nepārtraukta tehniskā uzraudzība;

2.5.4.4. ārstniecības iestāžu asins kabinetu, Valsts asinsdonoru centra un asins sagatavošanas nodaļu atbilstības novērtēšana;

2.5.4.5. audu un orgānu ieguves un uzglabāšanas centru atbilstības novērtēšana;

2.5.4.6. zāļu, medicīnas ierīču un medicīnas tehnoloģiju atbilstības novērtēšana un lietošanas drošības uzraudzība;

2.5.4.7. medicīnisko ierīču klīnisko pētījumu uzraudzība.

(Grozīts ar MK 30.09.2009. rīkojumu Nr.665)

3. Ar šā rīkojuma 1.punktā minēto valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju (likvidāciju) saistītos izdevumus segt no attiecīgajai iestādei piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

(Grozīts ar MK 30.09.2009. rīkojumu Nr.665)

4. Šā rīkojuma 1.punktā minētās valsts pārvaldes iestādes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodod dokumentus Latvijas Valsts arhīvā.

5. Līdz Veselības ekonomikas centra izveidošanai šā rīkojuma 2.1.5.apakšpunktā minētās funkcijas pilda Zāļu cenu valsts aģentūra.

(Grozīts ar MK 30.09.2009. rīkojumu Nr.665)

6. Atzīt par spēku zaudējušiem šādus Ministru kabineta rīkojumus:

6.1. Ministru kabineta 2009.gada 19.jūnija rīkojumu Nr.412 “Par Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju” (Latvijas Vēstnesis, 2009, 97.nr.);

6.2. Ministru kabineta 2009.gada 30.jūnija rīkojumu Nr.444 “Par Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu funkciju optimizācijas plānu” (Latvijas Vēstnesis, 2009, 106.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Veselības ministre B.Rozentāle
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 509Pieņemts: 29.07.2009.Stājas spēkā: 29.07.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 121, 31.07.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
195595
{"selected":{"value":"30.09.2009","content":"<font class='s-1'>30.09.2009.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"30.09.2009","iso_value":"2009\/09\/30","content":"<font class='s-1'>30.09.2009.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"29.07.2009","iso_value":"2009\/07\/29","content":"<font class='s-1'>29.07.2009.-29.09.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
30.09.2009
85
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)