Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta instrukcija Nr.12

Rīgā 2009.gada 14.jūlijā (prot. Nr.48 13.§)
Viltoto un autentisko dokumentu (False and Authentic Documents) informācijas sistēmas veidošanas, aktualizēšanas un izmantošanas kārtība
Izdota saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Instrukcijā lietoti šādi termini:

1.1. viltoto un autentisko dokumentu (False and Authentic Documents) informācijas sistēma (turpmāk – FADO) – informācijas sistēma, kas izveidota saskaņā ar 1998.gada 3.decembra Eiropas Savienības Padomes vienotajā rīcībā (98/700/TI) noteikto, lai iespējami īsākā laikposmā elektroniski apmainītos ar Eiropas Savienības dalībvalstu un partnervalstu rīcībā esošo informāciju par autentiskiem un viltotiem dokumentiem;

1.2. FADO centrālā informācijas sistēma – Eiropas Savienības dalībvalstu un partnervalstu koplietošanas informācijas sistēma, kuras pārzinis ir Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariāts un kurā apkopota Eiropas Savienības dalībvalstu un partnervalstu sniegtā informācija par autentiskiem un viltotiem dokumentiem;

1.3. (svītrots ar MK 10.04.2012. instrukciju Nr.3);

1.4. iFADO (Intranet False and Authentic Documents Online) – Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariāta Tieslietu un iekšlietu ģenerāldirektorāta pārraudzībā esošais viltotu un autentisku personu apliecinošu un ceļošanas dokumentu dienesta lietošanas reģistrs. Reģistrā pieejamo informāciju izvēlas un nodrošina Eiropas Savienības dalībvalstis un citas valstis, kuras piedalās FADO sistēmas veidošanā;

1.5. PRADO (Public Register of Authentic Identity and Travel Documents Online) (autentisku personu apliecinošu un ceļošanas dokumentu publiskais reģistrs tiešsaistē) – Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariāta Tieslietu un iekšlietu ģenerāldirektorāta pārraudzībā esošais autentisku personu apliecinošu un ceļošanas dokumentu publiski bez lietotāju autorizācijas pieejams reģistrs. Reģistrā pieejamo informāciju izvēlas un nodrošina Eiropas Savienības dalībvalstis un citas valstis, kuras piedalās FADO sistēmas veidošanā;

1.6. FADO dokumentācija – Eiropas Savienības tiesību akti un tehniskie dokumenti, kas nosaka FADO informācijas sistēmas veidošanas, aktualizēšanas un izmantošanas kārtību;

1.7. pilnvarota iestāde – iestāde, kura saskaņā ar tiesību aktiem izsniedz autentisku dokumentu;

1.8. autentisks dokuments – pilnvarotas iestādes izsniegts personu apliecinošs vai tiesības apliecinošs dokuments, vīza, spiedoga vai zīmoga nospiedums (turpmāk – spiedoga nospiedums);

1.9. viltots dokuments – personu apliecinošs vai tiesības apliecinošs dokuments, vīza, spiedoga nospiedums, kas neatbilst noteiktajam paraugam vai satur pilnvarotas iestādes neatrunātus labojumus;

1.10. tehniskā informācija – saskaņā ar FADO dokumentāciju sagatavota tekstuāla un grafiska informācija par autentiska dokumenta tehniskajiem raksturojumiem un drošības elementiem vai konstatēta viltojuma raksturojums;

1.11. normatīvā informācija – Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikta informācija par autentiska dokumenta formu un saturu;

1.12. ekspertu iestāde – Valsts policija, Valsts robežsardze un Tieslietu ministrijas Valsts tiesu ekspertīžu birojs;

1.13. datu atlase – FADO nacionālās lietotājiestādes veicamā datu noteik­šana un atzīmēšana FADO centrālajā informācijas sistēmā, lai attiecīgos datus iekļautu iFADO un PRADO.

(Grozīts ar MK 10.04.2012. instrukciju Nr.3)

2. Instrukcija nosaka kārtību, kādā šajā instrukcijā minētās Latvijas Republikas iestādes:

2.1. piedalās FADO centrālajā informācijas sistēmā iekļaujamās informācijas ievadīšanā un aktualizēšanā;

2.2. veic iFADO un PRADO iekļaujamo datu atlasi;

2.3. izmanto FADO centrālo informācijas sistēmu un iFADO.

(Grozīts ar MK 10.04.2012. instrukciju Nr.3)

3. (Svītrots ar MK 10.04.2012. instrukciju Nr.3)

4. Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (turpmāk – Informācijas centrs) koordinē šīs instrukcijas 9.punktā minēto iestāžu pieeju FADO centrālajai informācijas sistēmai, kā arī sniedz praktisku palīdzību tehniskajos jautājumos, kas saistīti ar pieeju FADO centrālajai informācijas sistēmai.

(Grozīts ar MK 10.04.2012. instrukciju Nr.3)

5. Saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem FADO centrālajā informācijas sistēmā iekļautā informācija ir informācija dienesta vajadzībām.

(Grozīts ar MK 10.04.2012. instrukciju Nr.3)

6. Tās Latvijas Republikas iestādes vadītājs, kura ievada un aktualizē datus, kā arī izmanto FADO informācijas sistēmu, saskaņā ar Eiropas Savienības Padomes drošības reglamentu (2001/264/EK, apstiprināts ar Eiropas Savienības Padomes 2001.gada 19.marta lēmumu), Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā aizsargājama informācija dienesta vajadzībām, un FADO drošību regulējošo dokumentāciju, ir atbildīgs par informācijas dienesta vajadzībām apstrādes prasībām atbilstoša datu pārraides tīkla un darba vietas nodrošināšanu attiecīgajā iestādē.

7. Datu ievadi un aktualizāciju FADO centrālajā informācijas sistēmā, iFADO un PRADO veic saskaņā ar FADO dokumentāciju.

8. Šajā instrukcijā neminētu informāciju par autentisku vai viltotu dokumentu FADO centrālajā informācijas sistēmā, iFADO un PRADO ievada un aktualizē saskaņā ar FADO dokumentāciju pēc šīs instrukcijas 9.punktā minēto iestāžu savstarpējas vienošanās.

II. Informācijas ievades un aktualizēšanas kārtība FADO centrālajā informācijas sistēmā

9. Latvijas Republikā pieejas tiesības FADO centrālajai informācijas sistēmai ir šādām iestādēm:

9.1. Ārlietu ministrijas Konsulārajam departamentam;

9.2. Informācijas centram;

9.3. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei;

9.4. Tieslietu ministrijas Valsts tiesu ekspertīžu birojam;

9.5. Valsts robežsardzei;

9.6. Valsts policijai.

10. Pamatojoties uz šīs instrukcijas 9.punktā minētās iestādes vadītāja rakstisku iesniegumu, Informācijas centrs nosūta Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātam pieprasījumu piešķirt iestādes darbiniekam lietotāja tiesības FADO centrālajā informācijas sistēmā.

11. Šīs instrukcijas 9.1.apakšpunktā minētajai iestādei ir tiesības pārlūkot FADO centrālajā informācijas sistēmā iekļauto informāciju. Šīs instrukcijas 9.2., 9.3., 9.4., 9.5. un 9.6.apakšpunktā minētajām iestādēm ir tiesības pārlūkot informāciju, ievadīt datus un aktualizēt tos FADO centrālajā informācijas sistēmā saskaņā ar šajā instrukcijā noteikto.

12. FADO centrālajā informācijas sistēmā ievada un aktualizē informāciju par šādiem autentiskiem dokumentiem:

12.1. pasi;

12.2. personas apliecību jeb identifikācijas karti;

12.3. atgriešanās apliecību;

12.4. jūrnieka identifikācijas dokumentu;

12.5. vīzu;

12.6. uzturēšanās atļauju;

12.7. transportlīdzekļa vadītāja apliecību;

12.8. spiedoga nospieduma paraugu;

12.9. citiem dokumentiem, ja to nosaka FADO dokumentācija.

(Grozīts ar MK 10.04.2012. instrukciju Nr.3)

13. Informāciju par Latvijas Republikas pilnvarotas iestādes izsniegtu autentisku dokumentu FADO centrālajā informācijas sistēmā ievada un aktualizē Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

13.1 Informāciju par trešās valsts, kas nav FADO dalībvalsts, pilnvarotas iestādes izsniegtu autentisku dokumentu FADO centrālajā informācijas sistēmā ievada un aktualizē Valsts robežsardze.

(MK 10.04.2012. instrukcijas Nr.3 redakcijā)

14. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde informāciju par Latvijas Republikas pilnvarotas iestādes izsniegtu autentisku dokumentu FADO centrālajā informācijas sistēmā ievada un aktualizē, pamatojoties uz:

14.1. Latvijas Republikas pilnvarotas iestādes un ekspertu iestādes sniegto normatīvo un tehnisko informāciju;

14.2. Latvijas Republikas pilnvarotas iestādes izsniegto autentiska dokumenta paraugu;

14.3. FADO dokumentāciju.

15. Informāciju par autentisku dokumentu, kura izsniegšana Latvijas Republikā vēl nav uzsākta, Latvijas Republikas pilnvarotā iestāde un ekspertu iestāde Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē iesniedz ne vēlāk kā divus mēnešus pirms attiecīgā dokumenta izsniegšanas uzsākšanas.

16. Valsts policija ne vēlāk kā 10 dienas pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes rakstiska pieprasījuma saņemšanas sniedz informāciju par šīs instrukcijas 15.punktā minētā autentiskā dokumenta paraugu saskaņā ar FADO dokumentāciju.

17. Tieslietu ministrijas Valsts tiesu ekspertīžu birojs ne vēlāk kā 10 dienas pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes rakstiska pieprasījuma un autentiska dokumenta parauga saņemšanas nodrošina šīs instrukcijas 15.punktā minētā autentiskā dokumenta attēlu izgatavošanu atbilstoši FADO dokumen­tācijai.

18. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde informāciju par autentisku dokumentu, kura izsniegšana Latvijas Republikā vēl nav uzsākta, FADO centrālajā informācijas sistēmā ievada ne vēlāk kā mēnesi pirms attiecīgā dokumenta izsniegšanas uzsākšanas.

19. Ekspertu iestāde atzīst viltojumu par aktuālu un ievada informāciju par to FADO centrālajā informācijas sistēmā, ja informācija par konkrēto viltojumu vēl nav iekļauta FADO centrālajā informācijas sistēmā vai konkrētais viltojums var sekmēt FADO centrālās sistēmas lietotājiestāžu iespējas sekmīgāk atklāt dokumentu viltojumus.

20. Ekspertu iestādei ir tiesības sniegt argumentētus komentārus par citu Eiropas Savienības dalībvalstu un partnervalstu FADO centrālajā informācijas sistēmā ievadīto informāciju par autentisku vai viltotu dokumentu. Minētos komentārus ekspertu iestāde sniedz FADO dokumentācijā noteiktajā kārtībā.

III. Informācijas iekļaušanas un saņemšanas kārtība iFADO un PRADO

21. Latvijas Republikā pieejas tiesības iFADO ir šādām iestādēm:

21.1. Valsts robežsardzei;

21.2. Valsts policijai;

21.3. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei;

21.4. Tieslietu ministrijas Valsts tiesu ekspertīžu birojam;

21.5. Ārlietu ministrijas Konsulārajam departamentam;

21.6. Latvijas Republikas diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvnie­cībām ārvalstīs;

21.7. Drošības policijai;

21.8. Satversmes aizsardzības birojam;

21.9. Informācijas centram;

21.10. Valsts ieņēmumu dienestam;

21.11. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam;

21.12. citām valsts un pašvaldību iestādēm, kurām to darbību regulējošajos normatīvajos aktos ir noteiktas tiesības iepazīties ar attiecīga rakstura informāciju, lai veiktu iestādes funkcijas.

22. Pieeju iFADO piešķir Informācijas centra priekšnieks, pamatojoties uz šīs instrukcijas 21.punktā minētās iestādes vadītāja rakstisku iesniegumu.

23. iFADO un PRADO saskaņā ar FADO dokumentāciju iekļauj daļu no FADO centrālajā informācijas sistēmā iekļautās informācijas par šīs instrukcijas 12.punktā minētajiem dokumentiem.

24. iFADO un PRADO iekļaujamo datu atlasi veic Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

25. Datu atlasi attiecībā uz iFADO iekļaujamo informāciju par viltotu dokumentu, izvērtējot informācijas iekļaušanas lietderību iFADO, veic ekspertu iestāde, kas konstatēja attiecīgo viltoto dokumentu.

26. iFADO un PRADO iekļaujamo informāciju par nacionāliem autentiskiem dokumentiem nosaka attiecīgā pilnvarotā iestāde.

27. iFADO un PRADO iekļaujamo informāciju par autentisku dokumentu, kura izsniegšana Latvijas Republikā vēl nav uzsākta, Latvijas Republikas pilnvarotā iestāde Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē iesniedz šīs instrukcijas 15.punktā noteiktajā kārtībā.

28. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde iFADO un PRADO iekļaujamo datu atlasi veic ne vēlāk kā mēnesi pirms dokumenta izsniegšanas uzsākšanas.

IV. FADO nacionālās informācijas sistēmas izmantošanas kārtība

(Nodaļa svītrota ar MK 10.04.2012. instrukciju Nr.3)

V. Statistiskās informācijas iekļaušanas kārtība FADO

32. Ekspertu iestādes saskaņā ar FADO dokumentācijā noteikto regularitāti, izmantojot aktuālo FADO statistikas veidni, iesniedz Informācijas centrā statistikas datus par konstatētajiem dokumentu viltojumiem.

33. Informācijas centrs apkopo saņemtos statistikas datus un iekļauj tos FADO.

34. Precīzus termiņus statistikas datu iesniegšanai Informācijas centrā un iekļaušanai FADO nosaka pēc ekspertu iestāžu un Informācijas centra savstarpējas vienošanās.

VI. Noslēguma jautājums

35. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2006.gada 22.augusta instrukciju Nr.9 “Viltoto un autentisko dokumentu (False and Authentic Documents) informācijas sistēmas veidošanas, aktualizēšanas un izmantošanas kārtība” (Latvijas Vēstnesis, 2006, 138.nr.)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Viltoto un autentisko dokumentu (False and Authentic Documents) informācijas sistēmas veidošanas, .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: instrukcija Numurs: 12Pieņemts: 14.07.2009.Stājas spēkā: 29.07.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 118, 28.07.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
195371
{"selected":{"value":"13.04.2012","content":"<font class='s-1'>13.04.2012.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"13.04.2012","iso_value":"2012\/04\/13","content":"<font class='s-1'>13.04.2012.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"29.07.2009","iso_value":"2009\/07\/29","content":"<font class='s-1'>29.07.2009.-12.04.2012.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
13.04.2012
86
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)