Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.792

Rīgā 2009.gada 21.jūlijā (prot. Nr.49 5.§)
Noteikumi par saistību piespiedu izpildīšanas brīdinājuma kārtībā izmantojamām veidlapām
Izdoti saskaņā ar Civilprocesa likuma 406.3panta pirmo daļu, 406.5panta pirmo daļu un 406.6panta pirmo daļu

Noteikumi apstiprina šādas saistību piespiedu izpildīšanas brīdinājuma kārtībā izmantojamās veidlapas:

1. Pieteikums par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā (1.pielikums).

2. Brīdinājums par maksājuma saistības piespiedu izpildīšanu (2.pielikums).

3. Atbilde uz brīdinājumu par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā (3.pielikums).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Tieslietu ministrs M.Segliņš
1. pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 21.jūlija noteikumiem Nr.792

(Pielikums grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr. 330; MK 22.05.2018. noteikumiem Nr. 293)

Pieteikuma paraugs par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā

PIETEIKUMS
PAR SAISTĪBAS PIESPIEDU IZPILDĪŠANU
BRĪDINĀJUMA KĀRTĪBĀ

  tiesai
 rajona (pilsētas) 

PIETEICĒJS

 
(vārds, uzvārds/juridiskās personas nosaukums)
 
Personas            Reģistrācijas           
kods      -     numurs           
 
(deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas nav, – dzīvesvieta/juridiskā adrese)

PIETEICĒJA PĀRSTĀVIS (aizpilda, ja tāds ir)

 
(vārds, uzvārds)
 
Personas kods      -      
 
(adrese saziņai ar tiesu)
 
(pārstāvības pamats)*

PRASĪJUMĀ PRET PARĀDNIEKU

 
(vārds, uzvārds/juridiskās personas nosaukums)
 
Personas            Reģistrācijas           
kods      -     numurs           
 
 
(deklarētā dzīvesvieta un deklarācijā norādītā papildu adrese, bet, ja tādas nav, – dzīvesvieta/juridiskā adrese)
 
Tālrunis (aizpilda, ja tāds ir)

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 406.6 un 406.9 pantu, lūdzu:

1. Izsniegt parādniekam brīdinājumu par maksājuma saistības piespiedu izpildi atbilstoši norādītajam pamatojumam un aprēķinam

1) saistību pamatojošo dokumentu identificējošā informācija
 

(ne vairāk par 80 zīmēm)

2) saistības izpildes termiņš          
 

(dd/mm/gggg)

3) parāda aprēķins:

a) galvenais parāds 
  
b) nolīgtie vai likumiskie procenti 
  
c) līgumsods 

4) tiesas izdevumi:

d) valsts nodeva 
  
e) ar brīdinājuma izsniegšanu saistītie izdevumi 
  
 pieteicējs atbrīvots no tiesas izdevumu samaksas

pamatojums

 
  

(Civilprocesa likuma 43. panta daļa vai
daļa un punkts)

 
5) kopējā summa   
 

(a + b + c + d + e)

 

(summa vārdiem)

 Vēlos brīdinājumu par maksājuma saistības piespiedu izpildi izsniegt parādniekam ar zvērināta tiesu izpildītāja starpniecību.

2. Aicināt parādnieku samaksāt pieteicējam norādīto summu

1) kredītiestāde 
2) kredītiestādes kods 
3) maksājuma saņēmējs 
 
4) konta numurs                     
 (IBAN)

3. Lemt par maksājuma saistības piespiedu izpildi un tiesas izdevumu piedziņu, ja parādnieks labprātīgi neapmierina prasījumu

Apliecinu, ka prasījums nav atkarīgs no pretizpildījuma vai pretizpildījums ir izdarīts.

4. Tiesas paziņojumus un lēmumus nosūtīt (atzīmēt tikai vienu):

pieteicējam;

pieteicēja pārstāvim.

Korespondences
adrese
 
Tālrunis 
Elektroniskā
pasta adrese
 
 (norāda, ja pieteicējs saziņai ar tiesu piekrīt izmantot elektronisko pastu)

Pielikumā:

1) dokuments, kas apstiprina valsts nodevas samaksu:
maksājuma numurs            
 
maksājuma datums           
 (dd/mm/gggg) 
 
kredītiestādes kods         
 
2) dokuments, kas apstiprina ar brīdinājuma izsniegšanu saistīto izdevumu samaksu:
maksājuma numurs            
 
maksājuma datums           
 (dd/mm/gggg) 
 
kredītiestādes kods         
20_____.gada _____________________ 
 (pieteicēja vai pārstāvja vārds, uzvārds un paraksts)
Es, , apliecinu, ka
 (pieteicēja vārds, uzvārds) 
sniegtās ziņas ir patiesas un sniegtas pēc labākās sirdsapziņas. Man ir zināms, ka Krimināllikums paredz atbildību par nepatiesa pieteikuma sniegšanu.
Es, , apliecinu, ka
 (pārstāvja vārds, uzvārds) 
pārstāvamā vārdā sniegtās ziņas ir patiesas un sniegtas pēc labākās sirdsapziņas. Man ir zināms, ka Krimināllikums paredz atbildību par nepatiesa pieteikuma sniegšanu.

Piezīme. * Norādot informāciju par pārstāvības pamatu, tajā ietver informāciju par pārstāvību apliecinošā dokumenta izdevēju (fiziskajai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, juridiskajai personai – nosaukumu un reģistrācijas numuru), personu (fiziskajai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, juridiskajai personai – nosaukumu un reģistrācijas numuru), kas ir tiesīga pārstāvēt pārstāvību apliecinošā dokumenta izdevēju, pārstāvību apliecinošā dokumenta numuru un datumu. Ja pārstāvība tiek īstenota uz pārpilnvarojuma tiesību pamata, minēto informāciju norāda arī par dokumentu, kurā ir ietvertas pārpilnvarojuma tiesības.

Tieslietu ministrs M.Segliņš
2. pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 21.jūlija noteikumiem Nr.792

(Pielikums grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr. 330)

Brīdinājuma paraugs
par maksājuma saistības piespiedu izpildīšanu

BRĪDINĀJUMS
PAR MAKSĀJUMA SAISTĪBAS
PIESPIEDU IZPILDĪŠANU

20___.gada ______________

 Tiesa 
 Tiesas adrese 
 Brīdinājums Nr. 
 Lietas arhīva Nr. 
 
PIETEICĒJS  PARĀDNIEKS 
Vārds, uzvārds/
juridiskas personas
nosaukums
  Vārds, uzvārds/
juridiskas personas
nosaukums
 
Personas kods/
reģistrācijas numurs
  

Personas kods/
reģistrācijas numurs

 

Deklarētā dzīvesvieta/
juridiskā adrese

  

Deklarētā dzīvesvieta/
 juridiskā adrese

 

Pēc pieteicēja pieteikuma par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā un saskaņā ar Civilprocesa likuma 406.6 pantu tiesa izsniedz brīdinājumu par maksājuma saistības izpildīšanu pret pieteicēju.

SAISTĪBA APRĒĶINS
  Galvenais parāds 
Saistības izpildes termiņš  Nolīgtie vai
likumiskie procenti
 
MAKSĀJUMS  Līgumsods 
Saņēmējs  Valsts nodeva 
Kredītiestāde  Ar brīdinājuma
izsniegšanu saistītie
izdevumi
 
Konta numurs  
Maksājuma mērķis  
   Kopējā summa 

Tiesa uzaicina parādnieku 14 dienu laikā no brīdinājuma izsniegšanas dienas samaksāt norādīto summu pieteicējam un paziņot par samaksu tiesai vai iesniegt tiesā iebildumus, kas noformēti uz pievienotās atbildes veidlapas.

Tiesa brīdina parādnieku, ja noteikto 14 dienu laikā tiesā nebūs iesniegti pierādījumi par samaksu vai iebildumi, brīdinājumā norādītā saistība tiks nodota piespiedu izpildei.

Tiesa nepārbauda pieteiktā prasījuma pamatotību!

Brīdinājums sagatavots elektroniski un ir saistošs bez paraksta

Informāciju par pieteikuma izskatīšanas gaitu iespējams apskatīt tiesu portālā www.tiesas.lv, norādot brīdinājuma numuru ______________

Pieteicēja tālrunis papildu informācijai par maksājuma saistību____________________

Tiesas tālrunis informācijai par brīdinājumu __________________________

Tieslietu ministrs M.Segliņš
3. pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 21.jūlija noteikumiem Nr.792

(Pielikums grozīts ar MK 17.06.2014. noteikumiem Nr. 330)

Paraugs atbildei uz brīdinājumu
par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā

ATBILDE UZ BRĪDINĀJUMU
PAR SAISTĪBAS PIESPIEDU IZPILDĪŠANU
BRĪDINĀJUMA KĀRTĪBĀ

20___.gada ______________

 Tiesa 
 Tiesas adrese 
 Brīdinājums Nr. 
 Lietas arhīva Nr. 
 
PIETEICĒJS  PARĀDNIEKS 
Vārds, uzvārds/
juridiskas personas
nosaukums
  Vārds, uzvārds/
juridiskas personas
nosaukums
 
Personas kods/
reģistrācijas numurs
  Personas kods/
reģistrācijas numurs
 
Deklarētā dzīvesvieta/
juridiskā adrese
  Deklarētā dzīvesvieta/
juridiskā adrese
 

Atbilde uz brīdinājumu par saistības piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā (Civilprocesa likuma 406.7 panta kārtībā) (atzīmēt tikai vienu):

 A  Atzīstu pilnā apmērā. Pieteikumā norādītā maksājuma saistība ir pamatota un pieteikumā minētās ziņas ir patiesas  D  Atzīstu daļēji. Šajā daļā pieteikumā norādītā maksājuma saistība ir pamatota, un šajā daļā pieteikumā minētās ziņas ir patiesas (norādīt, kādā daļā):
 B  Neatzīstu Galvenais parāds 

 C  Brīdinājumā norādītā summa samaksāta

Pielikumā – maksājuma dokuments (kopija)

 Nolīgtie vai likumiskie procenti 
 Līgumsods 

PARĀDNIEKA PĀRSTĀVIS (aizpilda, ja tāds ir)

 
(vārds, uzvārds)
 
Personas kods      -      
 
(adrese saziņai ar tiesu)
 
(pārstāvības pamats)*
   
(datums)** (parādnieka vai pārstāvja vārds, uzvārds un paraksts**)
Es, , apliecinu, ka
 (parādnieka vārds, uzvārds) 
sniegtās ziņas ir patiesas un sniegtas pēc labākās sirdsapziņas. Man ir zināms, ka Krimināllikums paredz atbildību par nepatiesa pieteikuma sniegšanu.
Es, , apliecinu, ka
 (pārstāvja vārds, uzvārds) 
pārstāvamā vārdā sniegtās ziņas ir patiesas un sniegtas pēc labākās sirdsapziņas. Man ir zināms, ka Krimināllikums paredz atbildību par nepatiesa pieteikuma sniegšanu.

Piezīmes.

1. * Norādot informāciju par pārstāvības pamatu, tajā ietver informāciju par pārstāvību apliecinošā dokumenta izdevēju (fiziskajai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, juridiskajai personai – nosaukumu un reģistrācijas numuru), personu (fiziskajai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, juridiskajai personai – nosaukumu un reģistrācijas numuru), kas ir tiesīga pārstāvēt pārstāvību apliecinošā dokumenta izdevēju, pārstāvību apliecinošā dokumenta numuru un datumu. Ja pārstāvība tiek īstenota uz pārpilnvarojuma tiesību pamata, minēto informāciju norāda arī par dokumentu, kurā ir ietvertas pārpilnvarojuma tiesības.

2. ** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Tieslietu ministrs M.Segliņš
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par saistību piespiedu izpildīšanas brīdinājuma kārtībā izmantojamām veidlapām Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 792Pieņemts: 21.07.2009.Stājas spēkā: 29.07.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 118, 28.07.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
195361
{"selected":{"value":"01.07.2018","content":"<font class='s-1'>01.07.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2018","iso_value":"2018\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2018.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2014","iso_value":"2014\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2014.-30.06.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.07.2009","iso_value":"2009\/07\/29","content":"<font class='s-1'>29.07.2009.-30.06.2014.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2018
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"