Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.785

Rīgā 2009.gada 14.jūlijā (prot. Nr.48 62.§)
Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.1.5.apakšaktivitāti “Atbalsts bezdarba riskam pakļauto personu apmācībai”
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.prioritātes “Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā” 1.3.1.pasākuma “Nodarbinātība” 1.3.1.1.5.apakšaktivitāti “Atbalsts bezdarba riskam pakļauto personu apmācībai” (turpmāk – aktivitāte);

1.2. Eiropas Sociālā fonda projektu (turpmāk – projekts) iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības projekta iesniedzējam;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Aktivitātes mērķis ir veicināt cilvēkresursu attīstību, paaugstinot bezdarba riskam pakļauto personu konkurētspēju darba tirgū un palīdzot viņiem saglabāt darba vietu.

3. Aktivitātes mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 5.punktā noteiktās atbalstāmās darbības un izpildot iznākuma rādītāju – atbalstīto bezdarba riskam pakļauto personu skaits ir 5 887.

(Grozīts ar MK 25.01.2011. noteikumiem Nr.68; MK 21.02.2012. noteikumiem Nr.132)

4. Aktivitātes mērķa grupa ir komersantu un pašnodarbināto nodarbinātas personas (izņemot valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību darbiniekus), kuras strādā nepilnu darba laiku, pašreizējā darbavietā nodarbinātas ilgāk par sešiem mēnešiem un kurām darba laiks samazināts vismaz vienu mēnesi pirms iesaistes apmācību programmu apguvē.

(MK 06.10.2009. noteikumu Nr.1157 redakcijā)

5. Projekta ietvaros atbalstāmas šādas darbības:

5.1. ar darba devēja jomu vai nozari saistītā apmācība (maksimālais apmācības ilgums seši mēneši) profesionālās kvalifikācijas ieguvei profesionālās pilnveides izglītības programmās (izņemot tās profesionālās pilnveides izglītības programmas, kuru pabeigšana paredz iespēju iegūt tiesības vadīt A, A1, B, B1, C, C1, M kategorijas transportlīdzekļus vai kuras saistītas ar minēto transportlīdzekļu vadīšanas apmācību) un profesionālās tālākizglītības programmās ilgtspējīgas darba vietas saglabāšanai. Apmācība īstenojama atbilstoši normatīvajiem aktiem par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem, ciktāl šie noteikumi nenosaka citādi;

5.2. projekta administrēšana;

5.3. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

(Grozīts ar MK 02.03.2010. noteikumiem Nr.211; MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.769)

5.1 Personu iesaista šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minētajā darbībā, ja pirms pirmreizējas iesaistes tajā persona pēdējo formālo vai neformālo izglītību ir ieguvusi pirms 12 mēnešiem vai agrāk un iesniegusi attiecīgu apliecinājumu.

(MK 10.08.2010. noteikumu Nr.769 redakcijā)

5.2 Personu var atkārtoti iesaistīt apmācībā ne agrāk kā divus gadus pēc iepriekšējas dalības šajā aktivitātē un aktivitātē, kas tiek īstenota atbilstoši normatīvajiem aktiem, kuri nosaka kārtību, kādā īstenojams atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai.

(MK 10.08.2010. noteikumu Nr.769 redakcijā)

6. Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā vienā kārtā, izņemot šo noteikumu 18.punktā minētos gadījumus.

7. Aktivitātei pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 4 007 763 lati, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 3 070 747 lati un attiecināmais valsts budžeta finansējums 937 016 latu.

(MK 21.02.2012. noteikumu Nr.132 redakcijā)

7.1 Papildus šo noteikumu 7.punktā minētajam finansējumam aktivitātei ir pieejams neattiecināmais valsts budžeta finansējums ne vairāk kā 90 976 latu apmērā šo noteikumu 36.3.apakšpunktā minēto izmaksu finansēšanai.

(MK 25.01.2011. noteikumu Nr.68 redakcijā)

II. Atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes atbildība un to kompetences sadalījums

8. Aktivitātes ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas nodrošina Labklājības ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Atbildīgā iestāde:

8.1. izveido ierobežotas projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija);

8.2. nosūta ierobežotam projektu iesniedzēju lokam uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu;

8.3. sniedz projekta iesniedzējam informāciju par projekta iesnieguma sagatavošanu un izstrādā palīgmateriālu projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai;

8.4. nodrošina projektu iesniegumu vērtēšanu un pieņem pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu;

8.5. uzkrāj datus par projektu iesniegumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

8.6. piedalās vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) projekta izstrādē;

8.7. saskaņo šo noteikumu 51.punktā noteiktos projekta grozījumus un, ja ir iebildumi, sniedz atzinumu sadarbības iestādei par konstatētajiem trūkumiem projekta grozījumos;

8.8. plāno un īsteno informatīvus pasākumus par aktivitātes īstenošanu, tajā skaitā publicē informāciju par aktivitātes ietvaros apstiprinātajiem projektiem;

8.9. nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 7.punktā noteiktais aktivitātes īstenošanai pieejamais attiecināmais finansējums, un uzrauga pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk – Padomes regula Nr. 1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā noteiktā principa izpildi aktivitātes līmenī.

9. Sadarbības iestādes funkcijas nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – sadarbības iestāde). Sadarbības iestāde:

9.1. izstrādā vienošanās projektu;

9.2. slēdz vienošanos ar finansējuma saņēmējiem;

9.3. izstrādā metodiskos palīgmateriālus finansējuma saņēmējam, kurš projekta ietvaros veic iepirkumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un kurš ir pasūtītājs minētā likuma izpratnē;

9.4. izskata finansējuma saņēmēja iepirkuma plānu un iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojā;

9.5. sniedz Labklājības ministrijai informāciju valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu sagatavošanai, ievērojot normatīvos aktus, kas nosaka valsts budžeta finanšu vadības un valsts budžeta līdzekļu plānošanas kārtību Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai un maksājumu veikšanai;

9.6. nodrošina projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, tai skaitā veic pārbaudes projektu īstenošanas vietās un vada Padomes regulas Nr. 1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā noteiktā principa izpildi projektu līmenī;

9.7. sniedz informāciju finansējuma saņēmējam par vienošanās noteikumu izpildi;

9.8. pārbauda finansējuma saņēmēja iesniegtos maksājumu pieprasījumus, apstiprina attiecināmo izdevumu summas un sagatavo maksājuma uzdevumus, kā arī sagatavo izdevumu deklarācijas un nosūta tās pārbaudei sertifikācijas iestādei;

9.9. apstiprina grozījumus projektā, ievērojot šo noteikumu 50. un 52.punkta nosacījumus, bet šo noteikumu 51.punktā noteiktajos gadījumos grozījumus apstiprina tad, ja tie saskaņoti ar atbildīgo iestādi atbilstoši šo noteikumu 8.7.apakšpunktam;

9.10. sniedz informāciju atbildīgajai iestādei par aktivitātes īstenošanai pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi;

9.11. uzkrāj datus par projektiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

9.12. plāno un īsteno sabiedrības informēšanas pasākumus par projektu īstenošanu;

9.13. izskata un apstiprina Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja iesniegtos projekta progresa pārskatus.

(Grozīts ar MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.769)

10. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

III. Projekta iesniedzējs un projekta izmaksu kopsumma

11. Projekta iesniedzējs ir valsts pārvaldes iestāde (darba tirgus institūcija), kas atbilstoši Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumam īsteno valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta jomā.

12. Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs ir 76,62 procenti no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas, bet ne vairāk kā noteikts šo noteikumu 7.punktā.

13. Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nav ierobežota. Projekta maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma ir 4 007 763 lati.

(MK 25.05.2010. noteikumu Nr.481 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.01.2011. noteikumiem Nr.68; MK 12.04.2011. noteikumiem Nr.278; MK 21.02.2012. noteikumiem Nr.132)

IV. Projektu iesniegumu atlase

14. Atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu (turpmāk – uzaicinājums).

15. Uzaicinājumā norāda:

15.1. projekta iesnieguma iesniegšanas kārtību, ja to iesniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniski;

15.2. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu. Termiņš nav īsāks par 10 darbdienām no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas;

15.3. tīmekļa vietni, kurā ievietoti projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti (šie noteikumi un palīgmateriāls projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai);

15.4. tīmekļa vietni, kurā ievietots vienošanās projekts.

16. Projekta iesniedzējs iesniedz projekta iesniegumu, ievērojot šādus nosacījumus:

16.1. projekta iesniedzējs iesniedz vienu projekta iesniegumu;

16.2. projekta iesniegums sastāv no aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas (1.pielikums) un projekta budžetā paredzēto materiāli tehnisko līdzekļu, aprīkojuma un telpu īres un nomas izmaksu aprēķinus pamatojošiem dokumentiem (attiecināms, ja projekta īstenošanai plāno minētās izmaksas);

16.3. projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, apakšsadaļas un to nosaukumus projekta iesniedzējs nemaina un nedzēš;

16.4. projekta iesniedzējs nodrošina projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajiem administratīvajiem, atbilstības un kvalitātes kritērijiem;

16.5. aizpildot projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, projekta iesniedzējs nodrošina informācijas savstarpēju atbilstību, tas ir, aprakstot projekta aktualitāti, identificējot problēmu un tās risinājumu, saista to ar projekta mērķi, sasniedzamajiem rezultātiem, izvēlēto mērķa grupu, plānotajām aktivitātēm, laika un attiecināmo izmaksu plānojumu, kā arī projekta īstenošanas noteikumiem;

16.6. aizpildot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs nepieciešamās projekta izmaksas plāno atbilstoši šo noteikumu 36., 37., 38., 39., 40., 41., 41.1 un 43.punktā noteiktajām izmaksām un to apmēra ierobežojumiem, sniedzot projektā plānoto izmaksu pamatojumu un nodrošinot to atbilstību projekta mērķim, sasniedzamajiem rezultātiem, plānotajām aktivitātēm un laika plānojumam. Eiropas Sociālā fonda finansējumu projekta iesniegumā plāno tikai projekta attiecināmo izmaksu segšanai;

16.7. projekta iesniedzējs projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē var iesniegt vienā no šādiem veidiem:

16.7.1. papīra formā trijos eksemplāros (oriģinālu un divas kopijas ar attiecīgu norādi “oriģināls” vai “kopija”). Projekta iesniegumu noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības;

16.7.2. elektroniska dokumenta formā (projekta iesniegumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām);

16.8. projekta iesniegumu iesniedz uzaicinājumā norādītajā termiņā personīgi, pa pastu vai elektroniski.

(Grozīts ar MK 02.03.2010. noteikumiem Nr.211; MK 25.05.2010. noteikumiem Nr.481)

17. Atbildīgā iestāde reģistrē iesniegto projekta iesniegumu tā saņemšanas dienā, kā arī piešķir tam identifikācijas numuru. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam izsniedz personīgi uzreiz vai divu darbdienu laikā pēc tā saņemšanas nosūta pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu).

18. Atbildīgajai iestādei ir tiesības organizēt papildu ierobežotu projektu iesniegumu atlasi, ja:

18.1. šo noteikumu 15.2.apakšpunktā noteiktajā termiņā projekta iesniegums nav iesniegts;

18.2. projekta iesniegums ir noraidīts;

18.3. projekta iesniegums apstiprināts par summu, kas ir mazāka par šo noteikumu 7.punktā noteikto aktivitātei pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu.

V. Projektu iesniegumu vērtēšana

19. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina komisija. Komisiju izveido šādā kārtībā:

19.1. komisijas priekšsēdētājs, balsstiesīgie komisijas locekļi un to aizvietotāji ir no Labklājības ministrijas, komisijas locekļi novērotāja statusā bez balsstiesībām – no vadošās iestādes un sadarbības iestādes. Komisijas personālsastāvu apstiprina atbildīgās iestādes vadītājs;

19.2. komisijas locekļa vai tā aizvietotāja prombūtnē viņu aizstāj cits pilnvarots pārstāvis. Šādu pilnvarojumu noformē rakstiski komisijas nolikumā noteiktajā kārtībā.

20. Komisijas darbību nosaka atbildīgās iestādes izstrādāts un apstiprināts komisijas nolikums.

21. Projekta iesnieguma atbilstību vērtē, pamatojoties uz šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un izmantojot atbildīgās iestādes izstrādāto procedūru aprakstu par projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu, kā arī projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas, kas izstrādātas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kuri nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas plānošanas dokumentu sagatavošanas un šo fondu ieviešanas kārtību un Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības. Šajā punktā minētos dokumentus atbildīgā iestāde publicē tīmekļa vietnē (www.lm.gov.lv/sf).

22. Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 1. un 2.punktā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem vērtē ar “Jā” (atbilst) un “Nē” (neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 3.punktā minētajiem kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

VI. Pārvaldes lēmuma pieņemšana par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un tā paziņošana

23. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu apstiprina, ja:

23.1. projekta iesniegums atbilst visiem šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem administratīvajiem un atbilstības kritērijiem;

23.2. projekta iesniegums šo noteikumu 2.pielikumā minēto kvalitātes kritēriju vērtējumā saņēmis vismaz minimālo punktu skaitu.

24. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu apstiprina ar nosacījumu, ja projekta iesniegumu nepieciešams precizēt atbilstoši kādam no šo noteikumu 2.pielikuma 1. un 2.punktā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, kuri pieļauj projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.

25. Šo noteikumu 24.punktā minētie nosacījumi var ietvert:

25.1. papildu skaidrojuma iesniegšanu;

25.2. projekta īstenošanas laika vai izmaksu plānojuma precizēšanu sadalījumā pa gadiem;

25.3. izmaksu precizēšanu (samazināšanu vai izslēgšanu), ciktāl tas neietekmē šo noteikumu 37., 39., 40., 41.1 punktā un 38.3. un 41.6.apakšpunktā noteiktos izmaksu ierobežojumus;

25.4. citas tiesiski pamatotas darbības, lai nodrošinātu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 1. un 2.punktā noteiktajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, kuri pieļauj projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.

(Grozīts ar MK 18.08.2009. noteikumiem Nr.943; MK 25.05.2010. noteikumiem Nr.481)

26. Atbildīgā iestāde neturpina projekta iesnieguma vērtēšanu un to noraida, ja iestājies vismaz viens no šādiem apstākļiem:

26.1. projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 2.pielikuma 1. un 2.punktā noteiktajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, kurus neizpildot projekta iesniegumu noraida;

26.2. projekta iesniegumam nav pievienoti šo noteikumu 16.2.apakšpunktā noteiktie dokumenti;

26.3. projekta iesnieguma vērtējums kādā no šo noteikumu 2.pielikuma 3.punktā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem saņēmis zemāku vērtējumu par minimālo punktu skaitu.

27. Pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstipri­nāšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc pārvaldes lēmuma pieņemšanas nosūta projekta iesniedzējam.

28. Pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu atbildīgā iestāde iekļauj informāciju par vienošanās slēgšanas nosacījumiem.

29. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc pārvaldes lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu informē par to sadarbības iestādi. Sadarbības iestāde slēdz vienošanos saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu. Atbildīgā iestāde nosūta sadarbības iestādei pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu un divas apstiprinātā projekta kopijas. Atbildīgā iestāde apstiprināto projektu var nosūtīt elektroniska dokumenta formā, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 16.7.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

30. Pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu atbildīgā iestāde norāda projekta iesniegumā veicamos precizējumus saskaņā ar šo noteikumu 24. un 25.punktu.

31. Pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs nodrošina un informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi sniedz atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā, kas nav garāks par 60 dienām no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Minēto informāciju projekta iesniedzējs var iesniegt vienā no šādiem veidiem:

31.1. papīra formā trijos eksemplāros (oriģinālu un divas kopijas ar attiecīgu norādi “oriģināls” vai “kopija”). Informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības;

31.2. elektroniska dokumenta formā (informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi paraksta ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām).

32. Komisija izvērtē šo noteikumu 31.punktā minēto informāciju, un atbildīgā iestāde sagatavo atzinumu par pārvaldes lēmumā ietverto nosacījumu izpildi 10 darbdienu laikā pēc atbildīgās iestādes noteiktā informācijas iesniegšanas termiņa beigām.

33. Ja projekta iesniedzējs ir izpildījis pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus, atbildīgā iestāde divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 32.punktā noteiktā termiņa beigām projekta iesniedzējam nosūta atzinumu par pārvaldes lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, bet sadarbības iestādei četru darbdienu laikā – pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, atzinumu par pārvaldes lēmumā ietverto nosacījumu izpildi un divas apstiprinātā projekta kopijas, kā arī divas projekta iesniedzēja iesniegtās dokumenta kopijas ar informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi. Sadarbības iestāde slēdz vienošanos saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu. Atbildīgā iestāde apstiprināto projektu sadarbības iestādei var nosūtīt elektroniska dokumenta formā, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 16.7.2.apakš­punktā noteiktajā kārtībā.

34. Ja projekta iesniedzējs nav izpildījis pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus vai nav izpildījis tos noteiktajā termiņā, projekta iesniegums ir uzskatāms par noraidītu. Atzinumu par to, ka lēmumā ietvertie nosacījumi nav izpildīti, atbildīgā iestāde nosūta projekta iesniedzējam divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 32.punktā minētā termiņa beigām.

35. Ja pieņemts pārvaldes lēmums noraidīt projekta iesniegumu vai projekta iesniedzējs nav izpildījis pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus, atbildīgā iestāde papildus šo noteikumu 27.punktā noteiktajam dokumentam projekta iesniedzējam atdod vai nosūta pa pastu divas projekta iesnieguma kopijas. Atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam projekta iesniegumu var nosūtīt elektroniski, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 16.7.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

VII. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

36. Projekta ietvaros plāno šādas izmaksu pozīcijas:

36.1. attiecināmās tiešās izmaksas jeb projekta īstenošanas izmaksas šādās izmaksu apakšpozīcijās:

36.1.1. mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

36.1.2. pārējās projekta īstenošanas izmaksas;

36.1.3. materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas;

36.1.4. projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;

36.1.5. neparedzētās izmaksas;

36.2. attiecināmās netiešās izmaksas;

36.3. neattiecināmās netiešās izmaksas – projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas uz darba līguma pamata (izņemot pabalstus un kompensācijas, no kurām neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī izņemot prēmijas, materiālo stimulēšanu un naudas balvas).

(MK 25.05.2010. noteikumu Nr.481 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.769)

37. Šo noteikumu 36.1.1.apakšpunktā minētā izmaksu apakšpozīcija ietver šādas izmaksas:

37.1. ne vairāk kā 500 latu vienai personai profesionālās tālākizglītības programmu mācību maksas segšanai;

37.2. ne vairāk kā 300 latu vienai personai profesionālās pilnveides izglītības programmu mācību maksas segšanai;

37.3. ikmēneša stipendiju 70 latu apmērā par kalendāra mēnesi.

(MK 18.08.2009. noteikumu Nr.943 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.769)

38. Šo noteikumu 36.1.2.apakšpunktā noteiktā izmaksu apakšpozīcija ietver šādas izmaksas:

38.1. iepirkumu procedūru īstenošanas izmaksas;

38.2. atlīdzības (izņemot pabalstus un kompensācijas, no kurām neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, prēmijas, materiālo stimulēšanu un naudas balvas) izmaksas un uzņēmuma līguma izmaksas šo noteikumu 5.1. un 5.3.apakšpunktā noteikto darbību īstenošanai. Ja uzņēmējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā Eiropas Sociālā fonda projekta iesniedzēja (finansējuma saņēmēja) darba ņēmējs, attiecināmas ir arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaksas;

38.3. iekšzemes komandējumu un dienesta braucienu izmaksas (dienas nauda, naktsmītnes un transporta izdevumi) projekta īstenošanas personālam, biroja preču un inventāra izmaksas (kancelejas preču un inventāra priekšmetu izmaksas vērtībā līdz 150 latiem par vienību, ja to kalpošanas laiks ir mazāks par gadu) un elektronisko sakaru pakalpojumu izmaksas.

39. Šo noteikumu 36.1.3.apakšpunktā noteiktā izmaksu apakšpozīcija ietver telpu īres un nomas izmaksas, kā arī iekārtu, inventāra un aparatūras remonta, tehniskās apkalpošanas, īres un nomas izmaksas. Šīs izmaksu apakšpozīcijas apmērs nedrīkst pārsniegt divus procentus no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām.

40. Šo noteikumu 36.1.5.apakšpunktā minētās izmaksu apakšpozīcijas apmērs nepārsniedz piecus procentus no kopējām projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām. Projekta ietvaros šīs izmaksas plāno kā vienu izdevumu pozīciju, un tās izlieto iepriekš neplānotu projekta attiecināmo tiešo izmaksu segšanai.

(MK 25.05.2010. noteikumu Nr.481 redakcijā)

41. Šo noteikumu 36.2.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija ietver šādas izmaksu apakšpozīcijas šo noteikumu 5.2.apakšpunktā noteiktās atbalstāmās darbības īstenošanai:

41.1. (svītrots ar MK 25.05.2010. noteikumiem Nr.481);

41.2. darba vietas aprīkojuma īres izmaksas;

41.3. transporta izmaksas (maksa par degvielu, transportlīdzekļu noma, transporta pakalpojumu pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana);

41.4. telpu īres un nomas izmaksas;

41.5. telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde);

41.6. biroja un kancelejas preču izmaksas (nebūtiski inventāra priekšmeti vērtībā līdz 150 latiem par vienību, ja to kalpošanas laiks ir mazāks par gadu);

41.7. interneta, pasta pakalpojumu un telekomunikāciju izmaksas;

41.8. komandējuma vai darba brauciena izmaksas;

41.9. uzņēmuma līguma izmaksas projekta iesnieguma un tā pamatojošās dokumentācijas sagatavošanai. Ja uzņēmējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā finansējuma saņēmēja darba ņēmējs, attiecināmas ir arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaksas.

(MK 02.03.2010. noteikumu Nr.211 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.05.2010. noteikumiem Nr.481)

41.1 Šo noteikumu 36.2. un 36.3.apakšpunktā minēto izmaksu kopsumma nedrīkst pārsniegt piecus procentus no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām.

(MK 25.05.2010. noteikumu Nr.481 redakcijā)

41.2 Šo noteikumu 36.3.apakšpunktā minētās neattiecināmās izmaksas pieprasa no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai", un to maksimālais apmērs ir 90 976 lati.

(MK 25.05.2010. noteikumu Nr.481 redakcijā)

42. (Svītrots ar MK 02.03.2010. noteikumiem Nr.211)

43. Attiecināmo izmaksu neatgūstamie pievienotās vērtības nodokļa maksājumi ir attiecināmās izmaksas.

(MK 10.08.2010. noteikumu Nr.769 redakcijā)

44. Finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda un attiecināmajiem valsts budžeta līdzekļiem, kas minēti šo noteikumu 7.punktā, neattiecina izmaksas:

44.1. kas nav norādītas šo noteikumu 37., 38., 39., 40., 41. un 43.punktā un 36.1.4.apakšpunktā vai neatbilst šo noteikumu 37., 39. un 40.punktā un 38.3. un 41.6.apakšpunktā minētajiem attiecināmo izmaksu apmēra ierobežojumiem;

44.2. par kurām finansējuma saņēmējs ir uzņēmies saistības un veicis maksājumus pirms šo noteikumu spēkā stāšanās (izņemot šo noteikumu 41.9.apakšpunktā minētās izmaksas);

44.3. šo noteikumu 36.3.apakšpunktā minētās izmaksas.

(MK 25.05.2010. noteikumu Nr.481 redakcijā)

VIII. Projekta īstenošanas nosacījumi

45. Projekta īstenošanu plāno saskaņā ar vienošanos, bet ne ilgāk kā līdz 2010.gada 31.decembrim.

(MK 18.08.2009. noteikumu Nr.943 redakcijā, kas grozīta ar MK 25.05.2010. noteikumiem Nr.481)

46. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

47. Īstenojot projektu, Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulā (EK) Nr. 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, kā arī normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu.

48. Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs savā tīmekļa vietnē ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu.

49. Eiropas Savienības struktūrfondu projekta īstenošanai nepieciešamos finanšu līdzekļus plāno, projekta īstenošanu finansē un maksājumus valsts budžeta iestādei veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē Eiropas Savienības fonda finansējuma saņemšanas nosacījumus.

50. Grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, ciktāl šajos noteikumos nav noteikts citādi.

51. Sadarbības iestāde iesniedz saskaņošanai atbildīgajā iestādē projekta grozījumus, ja izmaiņas ir saistītas ar:

51.1. projekta mērķi;

51.2. Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja maiņu;

51.3. projekta īstenošanas termiņu;

51.4. projekta sasniedzamajiem rezultātiem;

51.5. projekta kopējo attiecināmo izmaksu summu vai to plānojumu sadalījumā pa gadiem.

52. Nepārsniedzot šo noteikumu 37., 39., 40., 41.1 punktā un 38.3. un 41.6.apakšpunktā minētos izmaksu apmēra ierobežojumus un iepriekš saskaņojot to ar sadarbības iestādi, Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs projekta ietvaros var veikt:

52.1. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 36.1.1., 36.1.2., 36.1.3. un 36.1.4.apakšpunktā minētajām izmaksu apakšpozīcijām un šo noteikumu 36.2.apakšpunktā minēto izmaksu pozīciju, nepārsniedzot piecus procentus no pārdalāmās izmaksu apakšpozīcijas vai pozīcijas kopējās attiecināmo izmaksu summas;

52.2. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 37., 38., 39. un 41.punktā minētajām izmaksām. Šī izmaksu pārdale veicama šo noteikumu 36.1.1., 36.1.2. un 36.1.3.apakšpunktā minēto izmaksu apakšpozīciju un šo noteikumu 36.2.apakšpunktā minētās izmaksu pozīcijas ietvaros, nepārsniedzot 10 procentu no pārdalāmo izmaksu kopējās attiecināmo izmaksu summas;

52.3. izmaksu pārdali šo noteikumu 36.1.4.apakšpunktā minētās izmaksu apakšpozīcijas ietvaros, nepārsniedzot 10 procentu no pārdalāmo izmaksu kopējās attiecināmo izmaksu summas;

52.4. šo noteikumu 40.punktā minēto izmaksu pārdali.

(MK 25.05.2010. noteikumu Nr.481 redakcijā)

IX. Noslēguma jautājumi

53. (Svītrots ar MK 25.05.2010. noteikumiem Nr.481)

54. (Svītrots ar MK 25.05.2010. noteikumiem Nr.481)

55. (Svītrots ar MK 25.05.2010. noteikumiem Nr.481)

56. Personām, kuras līdz 2010.gada 1.martam uzsākušas ar darba devēja jomu vai nozari saistīto apmācību (maksimālais apmācības ilgums seši mēneši) vai ir pieteikušās uz to, apmācību īsteno saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem.

(MK 02.03.2010. noteikumu Nr.211 redakcijā)

57. Šo noteikumu 36.3.apakšpunktā minētās izmaksas ir uzskatāmas par projekta neattiecināmajām izmaksām no vienošanās noslēgšanas dienas.

(MK 25.05.2010. noteikumu Nr.481 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministrs U.Augulis
Labklājības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.785

(Pielikums grozīts ar MK 18.08.2009. noteikumiem Nr.943; MK 02.03.2010. noteikumiem Nr.211; MK 25.05.2010. noteikumiem Nr.481)

KN785P1_PAGE_01.JPG (67525 bytes)

KN785P1_PAGE_02.JPG (81196 bytes)

KN785P1_PAGE_03.JPG (116553 bytes)

KN785P1_PAGE_04.JPG (117146 bytes)

KN785P1_PAGE_05.JPG (94355 bytes)

KN785P1_PAGE_06.JPG (72037 bytes)

 

KN785P1_PAGE_07.JPG (40328 bytes)

KN785P1_PAGE_08.JPG (53369 bytes)


KN785P1_PAGE_12.JPG (153870 bytes)

KN785P1_PAGE_13.JPG (17686 bytes)

Labklājības ministrs U.Augulis
Labklājības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.785
PROJEKTA IESNIEGUMA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

(Pielikums grozīts ar MK 02.03.2010. noteikumiem Nr.211; MK 25.05.2010. noteikumiem Nr.481)

1. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu
( P*, N** )

Jā/ Nē

1.1.

Projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai projektu iesniegumu atlasei

X

N

1.2.

Projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā

X

N

1.3.

Projekta iesniegumu ir parakstījusi projekta iesniedzēja pilnvarotā persona (atbildīgā amatpersona)

X

N

1.4.

Iesniegtais projekta iesniegums ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā)

X

N

1.5.

Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā

X

N

1.6.

Projekta iesniegums ir sagatavots valsts valodā

X

N

1.7.

Ir iesniegts šo noteikumu 16.7.1.punktā noteiktais projekta iesnieguma eksemplāru (oriģināla un kopiju) skaits un tie ir atbilstoši apliecināti (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā)

X

P

1.8.

Projekta iesnieguma oriģināls un tā kopijas ir cauršūtas (caurauklotas) (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā)

X

P

1.9.

Projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai un ir pievienoti šo noteikumu 16.2.punktā noteiktie pielikumi

X

P

1.10.

Projekta iesnieguma kopijas atbilst projekta iesnieguma oriģinālam (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā)

X

P

1.11.

Visas projekta iesnieguma eksemplāru (oriģināla un kopiju) lapas ir numurētas (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā)

X

P

1.12.

Projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir veikts latos

X

P

1.13.

Projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir izstrādāts aritmētiski precīzi un atbilstoši projekta iesnieguma veidlapas prasībām

X

P

1.14.

Projekta iesniegumā paredzētais ESF finansējuma apmērs nepārsniedz šo noteikumu 7.punktā noteikto finansējuma apmēru

X

P

1.15.

Projekta iesniegumā norādītā attiecināmo izmaksu kopsumma nepārsniedz šo noteikumu 13.punktā noteikto maksimālo projekta finansējuma apmēru

X

P

1.16.

Projekta iesniegumā iekļautās izmaksas atbilst šo noteikumu 37., 38., 39., 40., 41. un 43.punktā un 36.1.4.apakšpunktā noteiktajām izmaksām

X

P

1.17.

Projekta iesniegumā plānotās izmaksas nepārsniedz šo noteikumu 37., 39., 40., 41.punktā un 38.3. un 41.6.apakšpunktā noteiktos izmaksu apmēra ierobežojumus

X

P

1.18.

Projekta īstenošanas termiņi un izmaksu sadalī­jums pa gadiem atbilst šo noteikumu 45.punktā noteiktam projekta īstenošanas periodam

X

P

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu

( P*, N** )

2.1.

Projekta mērķis sekmē šo noteikumu 2.punktā noteiktā aktivitātes mērķa sasniegšanu

X

N

2.2.

Projekta iesniegumā plānoto izdevumu nepieciešamība ir pamatota

X

P

2.3.

Projekta iesniegums pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības un identificē risināmās problēmas

X

P

2.4.

Projekta iesniegumā plānotās projekta aktivitātes paredz projektā definētās problēmas risināšanu

X

P

2.5.

Projekta iesniegumā plānotie iznākuma rādītāji sekmē šo noteikumu 3.punktā noteikto iznākuma rādītāju sasniegšanu

X

P

2.6.

Projekta iesniegums paredz nodrošināt sasniegto rezultātu uzturēšanu pēc projekta pabeigšanas

X

P

2.7.

Projekta iesniegumā ir definēti projekta īstenošanas personāla darba pienākumi un tā kvalifikācijas prasības

X

P

2.8.

Projekta iesniegumā ir definēti projekta administrēšanas personāla darba pienākumi un tā kvalifikācijas prasības

X

P

2.9.

Projekta iesniegums atspoguļo esošo un plānoto materiāli tehnisko nodrošinājumu (attiecināms, ja projekta īstenošanai tiek plānots materiāli tehniskais nodrošinājums)

X

P

2.10.

Projekta iesniegums atspoguļo projekta vadības, uzraudzības un kvalitātes nodrošināšanas sistēmu

X

P

2.11.

Projekta iesniegumā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst MK noteikumos par aktivitātes īstenošanu 47. un 48.punktā noteiktajām prasībām

X

P

3. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Mini­mālais nepiecie­šamais punktu skaits

Apakškritēriji/Punktu skala

Maksi­mālais iegūs­tamais punktu skaits un punktu piešķir­šanas kārtība

3.1.

Projekta iesniedzējs var nodrošināt bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta pasākumu pieejamību visā Latvijas teritorijā

3.1.1. projekta iesniedzējs var nodrošināt bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta pasākumu pieejamību visā Latvijas teritorijā – 8 punkti

8V

8 punkti

3.1.2. projekta iesniedzējs nevar nodrošināt bezdarba riskam pakļauto personu atbalsta pasākumu pieejamību visā Latvijas teritorijā – 0

3.2.

Projektā iesniegumā ir ietverts projekta aktivitāšu dalībnieku izvēles mehānisms

3.2.1. projekta iesniegumā ir ietverts projekta aktivitāšu dalībnieku izvēles mehānisms – 4 punkti

4V

4 punkti

3.2.2. projekta iesniegumā nav ietverts projekta aktivitāšu dalībnieku izvēles mehānisms – 0

3.3.

Projektā paredzēti jauni bezdarba prevencijas pasākumi atbilstoši ekonomiskajai un sociālajai situācijai

3.3.1. projektā paredzēti jauni bezdarba prevencijas pasākumi atbilstoši ekonomiskajai un sociālajai situācijai – 4

4V

4 punkti

3.3.2. projektā nav paredzēti jauni bezdarba prevencijas pasākumi atbilstoši ekonomiskajai un sociālajai situācijai – 0

3.4.

Projekta iesniegumā ir identificēti un atspoguļoti projekta īstenošanas riski, novērtēta to ietekme un iestāšanās varbūtība, kā arī noteikti riskus mazinošie pasākumi

3.4.1. Projekta iesniegums satur projekta īstenošanas termiņu risku analīzi – 2

6S

4 punkti

3.4.2. Projekta iesniegums satur projekta īstenošanas finanšu risku analīzi – 2

3.4.3. Projekta iesniegums satur projekta aktivitāšu rezultātu un uzraudzības rādītāju izpildes risku analīzi – 2

3.5.

Projektā paredzēta tieša vai netieša pozitīva ietekme uz vienlīdzīgu iespēju horizontālo prioritāti.

3.5.1. projektam ir tieša pozitīva ietekme – 5

5V

3 punkti

3.5.2. projektam ir netieša pozitīva ietekme – 3

3.5.3. projekts neattiecas uz vienlīdzīgu iespēju horizontālo prioritāti – 0

* Kritērija neatbilstības gadījumā atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, ievērojot Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.785 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.1.5.apakšaktivitāti „Atbalsts bezdarba riskam pakļauto personu apmācībai” noteikto.

** Kritērija neatbilstības gadījumā atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

V Piemēro vienu atbilstošo kritēriju.

S Piemēro visus atbilstošos kritērijus (summējot tiem piemērojamo punktu skaitu).

Labklājības ministrs U.Augulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.1.5.apakšaktivitāti .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 785Pieņemts: 14.07.2009.Stājas spēkā: 29.07.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 118, 28.07.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
195353
{"selected":{"value":"29.02.2012","content":"<font class='s-1'>29.02.2012.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"29.02.2012","iso_value":"2012\/02\/29","content":"<font class='s-1'>29.02.2012.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"16.04.2011","iso_value":"2011\/04\/16","content":"<font class='s-1'>16.04.2011.-28.02.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.01.2011","iso_value":"2011\/01\/28","content":"<font class='s-1'>28.01.2011.-15.04.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.08.2010","iso_value":"2010\/08\/19","content":"<font class='s-1'>19.08.2010.-27.01.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"02.06.2010","iso_value":"2010\/06\/02","content":"<font class='s-1'>02.06.2010.-18.08.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.03.2010","iso_value":"2010\/03\/10","content":"<font class='s-1'>10.03.2010.-01.06.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.10.2009","iso_value":"2009\/10\/14","content":"<font class='s-1'>14.10.2009.-09.03.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.09.2009","iso_value":"2009\/09\/03","content":"<font class='s-1'>03.09.2009.-13.10.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.07.2009","iso_value":"2009\/07\/29","content":"<font class='s-1'>29.07.2009.-02.09.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
29.02.2012
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)