Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.774

Rīgā 2009.gada 14.jūlijā (prot. Nr.48 32.§)
Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes “Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts” pirmo kārtu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.prioritātes “Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā” 1.3.1.pasākuma “Nodarbinātība” 1.3.1.5.aktivitātes “Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts” pirmo kārtu (turpmāk – aktivitāte);

1.2. Eiropas Sociālā fonda projektu (turpmāk – projekts) iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības projekta iesniedzējam;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Aktivitātes mērķis ir atbalstīt nodarbinātības līmeņa paaugstināšanas un bezdarba mazināšanas pasākumus pašvaldībās.

3. Aktivitātes mērķa grupa ir reģistrēts bezdarbnieks, kurš nesaņem bezdarbnieka pabalstu vai vecuma pensiju priekšlaicīgi.

(MK 10.08.2010. noteikumu Nr.772 redakcijā)

4. Projekta ietvaros atbalstāmas šādas darbības:

4.1. darba praktizēšana pašvaldībās, saņemot stipendiju (vienu mērķa grupas dalībnieku iesaista pasākumā ne mazāk kā divas nedēļas un ne vairāk kā sešus mēnešus gada laikā. Darba praktizēšanu organizē, paredzot, ka to īsteno astoņas stundas dienā, 40 stundas nedēļā);

4.2. darba praktizēšanai nepieciešamo materiālu un instrumentu nodroši­nāšana;

4.3. pasākuma īstenošanas monitorings un kontrole;

4.4. pasākuma rezultātu un ietekmes novērtējums;

4.5. projekta administrēšana;

4.6. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

(Grozīts ar MK 06.10.2009. noteikumiem Nr.1158)

5. Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

6. Šo noteikumu 4.1. un 4.2.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanā Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs piemēro normatīvos aktus par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem, ciktāl šie noteikumi nenosaka citādi.

7. Aktivitātes pirmajai kārtai pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 46 412 026 lati, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 34 605 995 lati un valsts budžeta finansējums 11 806 031 lats. Aktivitātei papildus paredz attiecināmo virssaistību finansējumu (valsts budžeta attiecināmais finansējums, kas piešķirts papildus darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" pirmajai kārtai noteiktajam finansējumam) 7 163 639 latu apmērā, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējumu 5 341 209 latus un valsts budžeta finansējumu 1 822 430 latu.

(MK 06.09.2011. noteikumu Nr.695 redakcijā)

II. Atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes atbildība un to kompetences sadalījums

8. Aktivitātes ietvaros atbildīgās iestādes funkcijas nodrošina Labklājības ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Atbildīgā iestāde:

8.1. izveido ierobežotas projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – komisija);

8.2. nosūta ierobežotam projektu iesniedzēju lokam uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu;

8.3. sniedz projekta iesniedzējam informāciju par projekta iesnieguma sagatavošanu un izstrādā palīgmateriālu projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai;

8.4. nodrošina projektu iesniegumu vērtēšanu un pieņem pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu;

8.5. uzkrāj datus par projektu iesniegumiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

8.6. piedalās vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) projekta izstrādē;

8.7. saskaņo šo noteikumu 52.punktā noteiktos projekta grozījumus un, ja ir iebildumi, sniedz sadarbības iestādei atzinumu par konstatētajiem trūkumiem;

8.8. plāno un īsteno informatīvus pasākumus par aktivitātes īstenošanu, tai skaitā publicē informāciju par aktivitātes ietvaros apstiprinātajiem projektiem;

8.9. nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 7.punktā noteiktais aktivitātes īstenošanai pieejamais attiecināmais finansējums, un uzrauga pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk – Padomes regula Nr. 1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā noteiktā principa izpildi aktivitātes līmenī.

9. Sadarbības iestādes funkcijas nodrošina Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – sadarbības iestāde). Sadarbības iestāde:

9.1. izstrādā vienošanās projektu;

9.2. slēdz vienošanos ar finansējuma saņēmēju;

9.3. izstrādā metodiskos palīgmateriālus finansējuma saņēmējam, kurš projekta ietvaros veic iepirkumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un ir pasūtītājs minētā likuma izpratnē;

9.4. izskata finansējuma saņēmēja iepirkuma plānu un iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojā;

9.5. sniedz Labklājības ministrijai informāciju valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu sagatavošanai, ievērojot normatīvos aktus, kas nosaka valsts budžeta finanšu vadības un valsts budžeta līdzekļu plānošanas kārtību Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai un maksājumu veikšanai;

9.6. nodrošina projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, tai skaitā veic pārbaudes projektu īstenošanas vietās un vada Padomes regulas Nr. 1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā noteiktā principa izpildi projektu līmenī;

9.7. sniedz informāciju finansējuma saņēmējam par vienošanās noteikumu izpildi;

9.8. pārbauda finansējuma saņēmēja iesniegtos maksājumu pieprasījumus, apstiprina attiecināmo izdevumu summas un sagatavo maksājuma rīkojumus, kā arī sagatavo izdevumu deklarācijas un nosūta tās pārbaudei sertifikācijas iestādei vai, ja izdevumu deklarācijas sagatavo sertifikācijas iestāde, iesniedz sertifikācijas iestādē aizpildītu apliecinājumu izdevumu deklarācijas apstiprināšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtību;

9.9. apstiprina grozījumus projektā, ievērojot šo noteikumu 51. un 53.punkta nosacījumus, bet 52.punktā noteiktajos gadījumos grozījumus apstiprina tad, ja tie saskaņoti ar atbildīgo iestādi atbilstoši šo noteikumu 8.7.apakšpunktam;

9.10. sniedz informāciju atbildīgajai iestādei par aktivitātes īstenošanai pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi;

9.11. uzkrāj datus par projektiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

9.12. plāno un īsteno sabiedrības informēšanas pasākumus par projektu īstenošanu;

9.13. izskata un apstiprina Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja iesniegtos projekta progresa pārskatus.

(Grozīts ar MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.772; MK 01.11.2011. noteikumiem Nr.849)

10. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

III. Projekta iesniedzēji un projekta izmaksu kopsumma

11. Projekta iesniedzējs ir iestāde (darba tirgus institūcija), kas saskaņā ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumu īsteno valsts politiku bezdarba samazināšanas un bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta jomā.

12. Ja projekta iesniegumu apstiprina, projekta iesniedzējs ir vienīgais finansējuma saņēmējs, kas vienojas ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu.

12.1 Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs ir 74,56 procenti no aktivitātes pirmajai kārtai pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma un attiecināmā virssaistību finansējuma kopsummas, bet ne vairāk, kā minēts šo noteikumu 7.punktā.

(MK 06.09.2011. noteikumu Nr.695 redakcijā)

13. Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nav ierobežota, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma (ieskaitot virssaistību finansējumu) ir 53 575 665 lati. Maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma var palielināties, ja papildus šo noteikumu 7.punktā minētajam finansējumam aktivitātes īstenošanai tiek piešķirts finansējums no citiem finanšu avotiem. Papildus projektā var paredzēt neattiecināmo valsts budžeta finansējumu atbilstoši šo noteikumu 41.2 punktam.

(MK 01.11.2011. noteikumu Nr.849 redakcijā)

IV. Projektu iesniegumu atlase

14. Atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu (turpmāk – uzaicinājums).

15. Uzaicinājumā norāda:

15.1. projekta iesnieguma iesniegšanas kārtību, ja to iesniedz personīgi, nosūta pa pastu vai elektroniski;

15.2. projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu. Termiņš nav īsāks par 10 darbdienām no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas;

15.3. tīmekļa vietni, kurā ievietoti projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie dokumenti (šie noteikumi un palīgmateriāls projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai);

15.4. tīmekļa vietni, kurā ievietots vienošanās projekts.

16. Projekta iesniedzējs iesniedz projekta iesniegumu, ievērojot šādus nosacījumus:

16.1. projekta iesniedzējs iesniedz vienu projekta iesniegumu;

16.2. projekta iesniegums sastāv no aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas (1.pielikums) un šādiem tās pielikumiem:

16.2.1. dokumentiem, kas pamato projekta budžetā paredzēto materiāli tehnisko līdzekļu, aprīkojuma, telpu īres un nomas izmaksu aprēķinus (attiecināms, ja projekta īstenošanai plāno minētās izmaksas);

16.2.2. dokumentiem, kas pamato projekta budžetā paredzēto Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta jomas izmaksu aprēķinus, atbilstoši Padomes regulas Nr. 1083/2006 34.panta 2.punktam (attiecināms, ja projekta īstenošanai plāno minētās izmaksas);

16.3. projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, apakšsadaļas un to nosaukumus projekta iesniedzējs nemaina un nedzēš;

16.4. projekta iesniedzējs nodrošina projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajiem administratīvajiem, atbilstības un kvalitātes kritērijiem;

16.5. aizpildot projekta iesnieguma veidlapas sadaļas, projekta iesniedzējs nodrošina informācijas savstarpēju atbilstību, tas ir, aprakstot projekta aktualitāti, identificējot problēmu un tās risinājumu, saista to ar projekta mērķi, sasniedzamajiem rezultātiem, izvēlēto mērķa grupu, plānotajām aktivitātēm, laika un attiecināmo izmaksu plānojumu, kā arī projekta īstenošanas noteikumiem;

16.6. projekta iesniedzējs nepieciešamās projekta izmaksas plāno atbilstoši šo noteikumu 36., 37., 38., 39., 40., 41., 41.1, 41.2 un 43.punktā noteiktajām izmaksām un to apmēra ierobežojumiem, sniedzot projektā plānoto izmaksu pamatojumu un nodrošinot to atbilstību projekta mērķim, plānotajām aktivitātēm, sasniedzamajiem rezultātiem un laika plānojumam. Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta finansējumu projekta iesniegumā plāno projekta attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai;

16.7. projekta iesniedzējs projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē var iesniegt vienā no šādiem veidiem:

16.7.1. papīra formā trijos eksemplāros (oriģinālu un divas kopijas ar attiecīgu norādi “oriģināls” vai “kopija”). Projekta iesniegumu noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības;

16.7.2. elektroniska dokumenta formā (projekta iesniegumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām);

16.8. projekta iesniegumu iesniedz šo noteikumu 15.2.apakšpunktā minētajā termiņā personīgi, pa pastu vai elektroniski.

(Grozīts ar MK 02.03.2010. noteikumiem Nr.210; MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.772)

17. Atbildīgā iestāde reģistrē iesniegto projekta iesniegumu tā saņemšanas dienā, kā arī piešķir tam identifikācijas numuru. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam izsniedz personīgi uzreiz vai divu darbdienu laikā pēc tā saņemšanas nosūta pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu).

18. Atbildīgajai iestādei ir tiesības organizēt papildu ierobežotu projektu iesniegumu atlasi, ja:

18.1. šo noteikumu 15.2.apakšpunktā minētajā termiņā projekta iesniegums nav iesniegts;

18.2. projekta iesniegums ir noraidīts;

18.3. projekta iesniegums apstiprināts par summu, kas ir mazāka par šo noteikumu 7.punktā noteikto aktivitātei pieejamo kopējo attiecināmo finansējumu.

V. Projektu iesniegumu vērtēšana

19. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina komisija. Komisiju izveido šādā kārtībā:

19.1. komisijas priekšsēdētājs, balsstiesīgie komisijas locekļi un to aizvietotāji ir no Labklājības ministrijas, komisijas locekļi novērotāja statusā bez balsstiesībām – no vadošās iestādes un sadarbības iestādes. Komisijas personālsastāvu apstiprina atbildīgās iestādes vadītājs;

19.2. komisijas locekļa vai tā aizvietotāja prombūtnē viņu aizstāj cits pilnvarots pārstāvis. Šādu pilnvarojumu noformē rakstiski komisijas nolikumā noteiktajā kārtībā.

20. Komisijas darbību nosaka atbildīgās iestādes izstrādāts un apstiprināts nolikums.

21. Projekta iesnieguma atbilstību vērtē, pamatojoties uz šo noteikumu 2.pielikumā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un izmantojot atbildīgās iestādes izstrādāto procedūru aprakstu par projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu, kā arī projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas, kas izstrādātas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kuri nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas plānošanas dokumentu sagatavošanas un šo fondu ieviešanas kārtību un Eiropas Savienības fondu vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības. Šajā punktā minētos dokumentus atbildīgā iestāde publicē tīmekļa vietnē (www.lm.gov.lv/sf).

22. Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 1. un 2.punktā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem vērtē ar “Jā” (atbilst) un “Nē” (neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 3.punktā minētajiem kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

VI. Lēmuma pieņemšana par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un tā paziņošana

23. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu apstiprina, ja:

23.1. projekta iesniegums atbilst visiem šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajiem administratīvajiem kritērijiem un atbilstības kritērijiem;

23.2. projekta iesniegums šo noteikumu 2.pielikumā noteikto kvalitātes kritēriju vērtējumā saņēmis vismaz minimālo punktu skaitu.

24. Atbildīgā iestāde projekta iesniegumu apstiprina ar nosacījumu, ja projekta iesniegumu nepieciešams precizēt atbilstoši kādam no šo noteikumu 2.pielikuma 1. un 2.punktā noteiktajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, kuri pieļauj projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.

25. Šo noteikumu 24.punktā minētie nosacījumi var ietvert:

25.1. papildu skaidrojuma iesniegšanu par projekta iesniegumā iekļauto informāciju;

25.2. projekta īstenošanas laika vai izmaksu plānojuma precizēšanu sadalījumā pa gadiem;

25.3. izmaksu precizēšanu (samazināšanu vai izslēgšanu), ciktāl tas neietekmē šo noteikumu 38., 40. un 41.2 punktā, kā arī 37.1., 37.2., 37.3., 39.2., 39.3., 41.1 2., 41.1 3. un 41.8.apakšpunktā noteiktos izmaksu ierobežojumus;

25.4. citas tiesiski pamatotas darbības, lai nodrošinātu projekta iesniegu­ma atbilstību šo noteikumu 2.pielikuma 1. un 2.punktā noteiktajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, kuri pieļauj projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu.

(Grozīts ar MK 25.08.2009. noteikumiem Nr.951; MK 02.03.2010. noteikumiem Nr.210; MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.772)

26. Atbildīgā iestāde neturpina projekta iesnieguma vērtēšanu un to noraida, ja iestājies vismaz viens no šādiem apstākļiem:

26.1. projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 2.pielikuma 1. un 2.punktā noteiktajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, kurus neizpildot projekta iesniegumu noraida;

26.2. projekta iesniegumam nav pievienots šo noteikumu 16.2.1. vai 16.2.2.apakš­punktā noteiktais pielikums (attiecināms, ja projekta iesniegumā plāno materiāli tehnisko līdzekļu, aprīkojuma, telpu īres un nomas, kā arī Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta jomas izmaksas);

26.3. projekta iesnieguma vērtējums kādā no šo noteikumu 2.pielikuma 3.punktā minētajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem saņēmis zemāku vērtējumu par minimālo punktu skaitu.

27. Pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstipri­nāšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc pārvaldes lēmuma pieņemšanas nosūta projekta iesniedzējam.

28. Pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu atbildīgā iestāde iekļauj informāciju par vienošanās slēgšanas nosacījumiem.

29. Atbildīgā iestāde piecu darbdienu laikā pēc pārvaldes lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu informē par to sadarbības iestādi un nosūta tai pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu un divas apstiprinātā projekta kopijas. Atbildīgā iestāde apstiprināto projektu var nosūtīt elektroniska dokumenta formā, ja tas iesniegts šo noteikumu 16.7.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā. Sadarbības iestāde slēdz vienošanos piecu darbdienu laikā pēc šajā punktā minēto dokumentu saņemšanas.

30. Pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu atbildīgā iestāde norāda projekta iesniegumā veicamos precizējumus saskaņā ar šo noteikumu 24. un 25.punktu.

31. Pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs nodrošina un informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi sniedz atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā, kas nav garāks par 60 dienām no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Minēto informāciju projekta iesniedzējs var iesniegt vienā no šādiem veidiem:

31.1. papīra formā trijos eksemplāros (oriģinālu un divas kopijas ar attiecīgu norādi “oriģināls” vai “kopija”). Informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasības;

31.2. elektroniska dokumenta formā (informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi paraksta ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām).

32. Komisija izvērtē šo noteikumu 31.punktā minēto informāciju, un atbildīgā iestāde sagatavo atzinumu par pārvaldes lēmumā ietverto nosacījumu izpildi 10 darbdienu laikā pēc atbildīgās iestādes noteiktā informācijas iesniegšanas termiņa beigām.

33. Ja projekta iesniedzējs ir izpildījis pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus, atbildīgā iestāde divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 32.punktā noteiktā termiņa beigām projekta iesniedzējam nosūta atzinumu par pārvaldes lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, bet sadarbības iestādei četru darbdienu laikā – pārvaldes lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, atzinumu par pārvaldes lēmumā ietverto nosacījumu izpildi un divas apstiprinātā projekta kopijas, kā arī divas projekta iesniedzēja iesniegtās dokumenta kopijas ar informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi. Atbildīgā iestāde apstiprināto projektu sadarbības iestādei var nosūtīt elektroniska dokumenta formā, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 16.7.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā. Sadarbības iestāde slēdz vienošanos piecu darbdienu laikā pēc šajā punktā minēto dokumentu saņemšanas.

34. Ja projekta iesniedzējs nav izpildījis pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus vai nav izpildījis tos noteiktajā termiņā, projekta iesniegums ir uzskatāms par noraidītu. Atzinumu par to, ka lēmumā ietvertie nosacījumi nav izpildīti, atbildīgā iestāde nosūta projekta iesniedzējam divu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 32.punktā minētā termiņa beigām.

35. Ja pieņemts pārvaldes lēmums noraidīt projekta iesniegumu vai projekta iesniedzējs nav izpildījis pārvaldes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus, atbildīgā iestāde papildus šo noteikumu 27.punktā noteiktajam projekta iesniedzējam atdod vai nosūta pa pastu divas projekta iesnieguma kopijas. Atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam projekta iesniegumu var nosūtīt elektroniski, ja tas ir iesniegts šo noteikumu 16.7.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

VII. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

36. Projekta ietvaros plāno šādas izmaksas:

36.1. attiecināmās tiešās izmaksas jeb projekta īstenošanas izmaksas šādās izmaksu apakšpozīcijās:

36.1.1. mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas;

36.1.2. materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas;

36.1.3. pārējās projekta īstenošanas izmaksas;

36.1.4. projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;

36.1.5. neparedzētās izmaksas;

36.2. netiešās izmaksas, kuras līdz 2010.gada 31.jūlijam paredz kā projekta neattiecināmās izmaksas, bet no 2010.gada 1.augusta – kā projekta attiecināmās izmaksas;

36.3. neattiecināmās netiešās izmaksas – projekta vadības atlīdzības izmaksas;

36.4. uzņēmuma līguma izmaksas projekta iesnieguma un tā pamatojošās dokumentācijas sagatavošanai kā projekta attiecināmās izmaksas. Ja uzņēmējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā finansējuma saņēmēja darba ņēmējs, attiecināmas ir arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaksas.

(MK 10.08.2010. noteikumu Nr.772 redakcijā)

37. Šo noteikumu 36.1.1.apakšpunktā noteiktā izmaksu apakšpozīcija ietver šādas izmaksas:

37.1. ikmēneša stipendija 80 latu apmērā par viena mēneša darba dienām šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, ko izmaksā proporcionāli faktiskajam darba praktizēšanas laikam attiecīgajā mēnesī;

37.2. iekšzemes transporta izdevumi šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, bet ne vairāk kā 12 latu par vienu darba praktizēšanas vietu mēnesī;

37.3. normatīvajos aktos paredzēto veselības pārbaužu izmaksas šo noteikumu 3.punktā minētajām personām, bet ne vairāk kā 20 latu apmērā par vienu veselības pārbaudi;

37.4. nelaimes gadījumu darba praktizēšanas vietā apdrošināšanas izmaksas šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai.

(Grozīts ar MK 25.08.2009. noteikumiem Nr.951; MK 06.10.2009. noteikumiem Nr.1158; MK 02.03.2010. noteikumiem Nr.210; MK 21.06.2011. noteikumiem Nr.462; grozījumi 37.1. un 37.2 apakšpunktā stājas spēkā 01.07.2011., sk. 60. un 61.punktu)

38. Šo noteikumu 36.1.2.apakšpunktā noteiktā izmaksu apakšpozīcija ietver:

38.1. darba praktizēšanai nepieciešamā mazvērtīgā inventāra (priekšmeti, kuru vērtība ir līdz 150 latiem par vienību, ja to kalpošanas laiks ir mazāks par gadu) iegādes un inventāra nomas izmaksas, kā arī palīgmateriālu (ēku, pagalmu un citu teritoriju apkopšanai un labiekārtošanai (izņemot kapitālo remontu) izmantojamo materiālu) iegādes izmaksas. Kopējās iegādes un nomas izmaksas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, nedrīkst pārsniegt 80 latu par vienu darba praktizēšanas vietu uz sešiem mēnešiem, tai skaitā izmaksas palīgmateriālu iegādei par vienu darba praktizēšanas vietu nedrīkst pārsniegt 40 latu, bet inventāra nomas izmaksas – 10 latu. Projekta ietvaros šīs izmaksas izmanto šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai. Izmaksu nepieciešamību pamato ar darba praktizēšanas specifiku, un tās nedrīkst pārsniegt 12 procentu no projekta kopējām attiecināmajām tiešajām izmaksām;

38.2. telpu īres un nomas izmaksas, iekārtu, inventāra, instrumentu un aparatūras remonta, tehniskās apkalpošanas, īres un nomas izmaksas. Šo izmaksu apmērs nedrīkst pārsniegt trīs procentus no projekta kopējām attiecināmajām tiešajām izmaksām.

(MK 25.08.2009. noteikumu Nr.951 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.03.2010. noteikumiem Nr.210; MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.772)

39. Šo noteikumu 36.1.3.apakšpunktā minētā izmaksu apakšpozīcija ietver šādas izmaksas:

39.1. iepirkumu procedūras īstenošanas izmaksas;

39.2. atlīdzības (izņemot pabalstu un kompensāciju, no kurām neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, prēmiju, materiālās stimulēšanas un naudas balvu) un uzņēmuma līguma izmaksas (tai skaitā bezdarbnieku uzskaites un reģistrēto vakanču informācijas sistēmas papildināšanai un attīstībai), projekta īstenošanas personāla iekšzemes komandējumu un dienesta braucienu izmaksas (dienas nauda, naktsmītnes un transporta izdevumi), biroja preču un inventāra, kā arī citu preču un materiālu izmaksas pakalpojuma nodrošināšanai (kancelejas preču un inventāra priekšmetu vērtībā līdz 150 latiem par vienību izmaksas, ja to kalpošanas laiks ir mazāks par gadu) un elektronisko sakaru pakalpojumu izmaksas. Ja uzņēmējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja darba ņēmējs, attiecināmas ir arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaksas;

39.3. atlīdzības izmaksas (izņemot pabalstus un kompensācijas, no kurām neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, prēmijas, materiālās stimulēšanas un naudas balvas) darba praktizēšanas vadītājam, tai skaitā atalgojumu minimālās darba algas apmērā, ja īsteno šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību un darba praktizēšanas vadītājs pārrauga ne mazāk kā 30 bezdarbnieku (pilna laika noslodze). Ja darba praktizēšanas vadītājs pārrauga mazāk nekā 30 bezdarbnieku, atlīdzības izmaksu apmēru aprēķina proporcionāli pārraugāmo bezdarbnieku skaitam;

39.4. (svītrots ar MK 25.08.2009. noteikumiem Nr.951);

39.5. (svītrots ar MK 25.08.2009. noteikumiem Nr.951).

(Grozīts ar MK 25.08.2009. noteikumiem Nr.951; MK 06.10.2009. noteikumiem Nr.1158; MK 02.03.2010. noteikumiem Nr.210; MK 22.02.2011. noteikumiem Nr.153)

40. Šo noteikumu 36.1.5.apakšpunktā minētās izmaksu apakšpozīcijas apmērs nepārsniedz piecus procentus no kopējām projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām. Projekta ietvaros šīs izmaksas plāno kā vienu izdevumu pozīciju, un tās izlieto iepriekš neplānotu izdevumu segšanai projekta tiešo attiecināmo izmaksu ietvaros.

41. Šo noteikumu 36.2.apakšpunktā minētā izmaksu apakšpozīcija ietver šādas izmaksas, ko izmanto šo noteikumu 4.5.apakšpunktā noteikto atbalstāmo darbību īstenošanai:

41.1. (svītrots ar MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.772);

41.2. (svītrots ar MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.772);

41.3. (svītrots ar MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.772);

41.4. darba vietas aprīkojuma nomas izmaksas;

41.5. transporta izmaksas (maksa par degvielu, transportlīdzekļu noma, transporta pakalpojumu pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana);

41.6. telpu nomas izmaksas;

41.7. telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimnieko­šanas pakalpojumi, ūdensapgāde);

41.8. biroja un kancelejas preču izmaksas (tai skaitā nebūtisku inventāra priekšmetu vērtībā līdz 150 latiem par vienību, ja to kalpošanas laiks ir mazāks par gadu);

41.9. interneta, pasta pakalpojumu un telekomunikāciju izmaksas;

41.10. komandējuma vai darba brauciena izmaksas;

41.11. (svītrots ar MK 12.05.2010. noteikumiem Nr.439).

(MK 02.03.2010. noteikumu Nr.210 redakcijā)

41.1 Šo noteikumu 36.3.apakšpunktā minētā izmaksu apakšpozīcija ietver šādas izmaksas, ko izmanto šo noteikumu 4.5.apakšpunktā noteikto atbalstāmo darbību īstenošanai:

41.1 1. atlīdzības izmaksas (izņemot pabalstus un kompensācijas, no kurām neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī izņemot prēmijas, materiālās stimulēšanas un naudas balvas) projekta vadības personālam uz darba līguma pamata, kas projekta īstenošanas laikā veic tikai ar projekta administrēšanu saistītus pienākumus;

41.1 2. atlīdzības izmaksas (atalgojumu un darba devēja sociāla rakstura pabalstus un kompensācijas, no kurām aprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) vienam darba praktizēšanas vietas organizētājam katrā pašvaldībā, ko izmaksā kā dotāciju 90 latu apmērā par viena mēneša darba praktizēšanas dienām;

41.1 3. atlīdzības izmaksas (atalgojumu un darba devēja sociāla rakstura pabalstus un kompensācijas, no kurām aprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) vienam grāmatvedim katrā pašvaldībā, ko izmaksā kā dotāciju 90 latu apmērā par viena mēneša darba praktizēšanas dienām.

(MK 10.08.2010. noteikumu Nr.772 redakcijā)

41.2 Šo noteikumu 36.2., 36.3. un 36.4.apakšpunktā minēto izmaksu kopsumma nepārsniedz piecus procentus no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām, bet šo noteikumu 36.2. un 36.3.apakšpunktā minētās neattiecināmās izmaksas nepārsniedz 1 209 769 latus.

(MK 01.11.2011. noteikumu Nr.849 redakcijā)

42. (Svītrots ar MK 02.03.2010. noteikumiem Nr.210)

43. Attiecināmo izmaksu neatgūstamie pievienotās vērtības nodokļa maksājumi ir attiecināmās izmaksas.

(MK 10.08.2010. noteikumu Nr.772 redakcijā)

44. Finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda un attiecināmajiem valsts budžeta līdzekļiem, kas minēti šo noteikumu 7.punktā, neattiecina izmaksas:

44.1. kas nav norādītas šo noteikumu 36.1.4.apakšpunktā un 37., 38., 39., 40., 41. un 43.punktā vai neatbilst šo noteikumu 38. un 40.punktā un 37.1., 37.2., 37.3., 39.2., 39.3. un 41.8.apakšpunktā minētajam attiecināmo izmaksu apmēra ierobežojumam;

44.2. par kurām finansējuma saņēmējs ir uzņēmies saistības un veicis maksājumus pirms šo noteikumu spēkā stāšanās (izņemot šo noteikumu 36.4.apakšpunktā minētās izmaksas);

44.3. šo noteikumu 41.1 punktā minētās izmaksas;

44.4. šo noteikumu 41.punktā minētās izmaksas – līdz 2010.gada 31.jūlijam.

(MK 02.03.2010. noteikumu Nr.210 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.05.2010. noteikumiem Nr.439; MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.772)

VIII. Projekta īstenošanas nosacījumi

45. Projekta īstenošanu plāno saskaņā ar vienošanos, bet ne ilgāk kā līdz 2011.gada 31.decembrim.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.439 redakcijā)

46. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija. Projekta ietvaros starptautiskā sadarbība nav attiecināma.

47. Īstenojot projektu, finansējuma saņēmējs nodrošina informācijas un publicitātes pasākumus, kas noteikti Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulā (EK) Nr. 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, kā arī normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu.

48. Finansējuma saņēmējs savā tīmekļa vietnē, ja tāda ir, ne retāk kā reizi trijos mēnešos ievieto aktuālu informāciju par projekta īstenošanu.

49. (Svītrots ar MK 02.03.2010. noteikumiem Nr.210)

49.1 Darba praktizēšanu organizē no jauna izveidotās vai iepriekš pastāvējušās darba vietās, kurās vismaz četrus mēnešus, pirms bezdarbnieks uzsācis dalību pasākumā, nav tikusi nodarbināta neviena cita persona, kā arī attiecīgais bezdarbnieks vismaz 12 mēnešus pirms iesaistes pasākumā nav ticis nodarbināts institūcijā, kurā tiek organizēta darba praktizēšana (izņēmums – bezdarbnieka iepriekšējā iesaiste Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos nodarbinātības pasākumos). Pašvaldības pirms darba praktizēšanas uzsākšanas finansējuma saņēmējam iesniedz apliecinājumu, ka izveidotās darba praktizēšanas vietas atbilst šajā punktā noteiktajām prasībām.

(MK 10.08.2010. noteikumu Nr.772 redakcijā)

50. Eiropas Savienības struktūrfondu projekta īstenošanai nepieciešamos finanšu līdzekļus (tai skaitā virssaistību finansējumu) plāno, projekta īstenošanu finansē un maksājumus valsts budžeta iestādei veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē Eiropas Savienības fonda finansējuma saņemšanas nosacījumus. Ja nepieciešams, attiecīgo finanšu līdzekļu plānošanu, finansēšanu un maksājumu veikšanu nodrošina šādā kārtībā:

50.1. finansējuma saņēmējs organizē pašvaldību (novadu un republikas pilsētu) finanšu līdzekļu novirzīšanu projekta attiecināmo izmaksu segšanai;

50.2. pašvaldību (novadu un republikas pilsētu) veiktos izdevumus finansējuma saņēmējs iekļauj maksājuma pieprasījumā;

50.3. kad saņemti atbilstošie valsts budžeta līdzekļi, finansējuma saņēmējs tos pārskaita pašvaldībai (novadam un republikas pilsētai) veikto izdevumu apmērā.

(Grozīts ar MK 22.02.2011. noteikumiem Nr.153)

50.1 Izdevumi, kas atzīti par attiecināmiem un veikti no šo noteikumu 7.punktā minētā virssaistību finansējuma, ir deklarējami Eiropas Komisijai. Valsts kase informē vadošo iestādi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 3.prioritātei "Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā" noteiktā finansējuma pārsniegšanu.

(MK 22.02.2011. noteikumu Nr.153 redakcijā)

51. Grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, ciktāl šajos noteikumos nav noteikts citādi.

52. Sadarbības iestāde iesniedz saskaņošanai atbildīgajā iestādē projekta grozījumus, ja izmaiņas ir saistītas ar:

52.1. projekta mērķi;

52.2. Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja maiņu;

52.3. projekta īstenošanas termiņu;

52.4. projekta sasniedzamajiem rezultātiem;

52.5. projekta kopējo attiecināmo izmaksu summu vai to plānojumu sadalījumā pa gadiem.

53. Nepārsniedzot šo noteikumu 38., 40. un 41.2 punktā un 37.1., 37.2., 37.3., 39.2., 39.3., 41.1 2., 41.1 3. un 41.8.apakšpunktā noteiktos izmaksu apmēra ierobežojumus un iepriekš saskaņojot ar sadarbības iestādi, finansējuma saņēmējs projekta ietvaros var veikt:

53.1. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 36.1.1., 36.1.2., 36.1.3. un 36.1.4.apakšpunktā noteiktajām izmaksu apakšpozīcijām, nepārsniedzot piecus procentus no pārdalāmās izmaksu apakšpozīcijas kopējās attiecināmo izmaksu summas;

53.2. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 37., 38. un 39.punktā noteik­tajām izmaksām. Šī izmaksu pārdale veicama šo noteikumu 36.1.1., 36.1.2. un 36.1.3.apakšpunktā noteikto izmaksu apakšpozīciju ietvaros, nepārsniedzot 10 procentus no pārdalāmo izmaksu kopējās attiecināmo izmaksu summas;

53.3. izmaksu pārdali šo noteikumu 36.1.4.apakšpunktā minētās izmaksu apakšpozīcijas ietvaros, nepārsniedzot 10 procentus no pārdalāmo izmaksu kopējās attiecināmo izmaksu summas;

53.4. šo noteikumu 40.punktā noteikto izmaksu pārdali;

53.5. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 41. un 41.1 punktā minētajām apakš­pozīcijām, nepārsniedzot 10 procentus no pārdalāmās izmaksu apakšpozīcijas kopējās izmaksu summas.

(MK 02.03.2010. noteikumu Nr.210 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.772)

IX. Noslēguma jautājums

(Nodaļas nosaukums MK 02.03.2010. noteikumu Nr.210 redakcijā)

54. (Svītrots ar MK 02.03.2010. noteikumiem Nr.210)

55. (Svītrots ar MK 02.03.2010. noteikumiem Nr.210)

56. (Svītrots ar MK 02.03.2010. noteikumiem Nr.210)

57. (Svītrots ar MK 02.03.2010. noteikumiem Nr.210)

58. Šo noteikumu 36.2. un 36.3.apakšpunktu piemēro no vienošanās noslēgšanas dienas.

(MK 02.03.2010. noteikumu Nr.210 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.772)

59. Pašvaldībās izveidotās darba praktizēšanas vietas turpina pastāvēt un darba praktizēšanā bezdarbniekus tajās iesaista līdz darba praktizēšanas vietu izveides termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2011.gada 30.novembrim.

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.462 redakcijā)

60. Grozījumi šo noteikumu 37.1.apakšpunktā, kas nosaka, ka ikmēneša stipendija ir 80 latu apmērā, stājas spēkā 2011.gada 1.jūlijā un ir piemērojami arī attiecībā uz tām personām, kuras darba praktizēšanā tikušas iesaistītas līdz 2011.gada 30.jūnijam.

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.462 redakcijā)

61. Grozījumi šo noteikumu 37.2.apakšpunktā, kas nosaka, ka iekšzemes transporta izdevumi ir ne vairāk kā 12 latu par vienu darba praktizēšanas vietu mēnesī, stājas spēkā 2011.gada 1.jūlijā un ir piemērojami arī uz tām darba praktizēšanas vietām, kuras izveidotas līdz 2011.gada 30.jūnijam.

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.462 redakcijā)

62. Darba praktizēšanas vietām, kuras izveidotas līdz 2011.gada 30.jūnijam, šo noteikumu 38.1.apakšpunktā minētās izmaksas no 2011.gada 1.septembra paredz ne vairāk kā 13,33 latus mēnesī par vienu darba praktizēšanas vietu. Attiecībā uz darba praktizēšanas vietām, kuras izveidotas pēc 2011.gada 1.jūlija, šo noteikumu 38.1.apakšpunktā minētās izmaksas neplāno un neattiecina.

(MK 21.06.2011. noteikumu Nr.462 redakcijā)

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministrs U.Augulis
Labklājības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.774

(Pielikums grozīts ar MK 25.08.2009. noteikumiem Nr.951; MK 02.03.2010. noteikumiem Nr.210; MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.772; MK 22.02.2011. noteikumiem Nr.153)

KN774P1_PAGE_01.JPG (71345 bytes)

KN774P1_PAGE_02.JPG (47765 bytes)

KN774P1_PAGE_03.JPG (115100 bytes)

KN774P1_PAGE_04.JPG (102473 bytes)

KN774P1_PAGE_05.JPG (98606 bytes)

KN774P1_PAGE_06.JPG (102803 bytes)

KN774P1_PAGE_07.JPG (26172 bytes)

KN774P1_PAGE_09.JPG (52452 bytes)

6. SADAĻA – PROJEKTA IZMAKSAS UN FINANSĒŠANAS AVOTI

6.1. Projekta finansēšanas plāns, LVL

 

%

2009

2010

2011

2012

2013

20..

20..

Kopā

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)12

Kopējās izmaksas

Kopējās izmaksas         

Kopējās attiecināmās izmaksas

Kopējās attiecināmās izmaksas:

100 %

        
t.sk. virssaistību finansējums         
Publiskais finansējums:         
t.sk. virssaistību finansējums         

Publiskais finansējums

Attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējums:         
t.sk. virssaistību finansējums         
Attiecināmais valsts budžeta finansējums:         
t.sk. virssaistību finansējums         
Valsts budžeta dotācija pašvaldībām         
Attiecināmais pašvaldības budžeta finansējums         
Attiecināmais cits publiskais finansējums13         
Privātais attiecināmais finansējums         
Neattiecināmās izmaksas         

12 Kopējās summas pa ailēm veidojas šādi: (9) = (2) + (3) + (..)+ (8)

13  Piemēram, Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums.

6.2. Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais projekta izmaksu plāns, LVL:

Nr.
p.k.

Atbilstošās aktivitātes Nr.14

Izmaksu pozīcijas/apakšpozīcijas nosaukums15

Vienības nosaukums

Daudzums16

Kopējā summa

Izmaksas

LVL

%

attiecināmās

neattiecināmās

Tiešās izmaksas jeb projekta īstenošanas izmaksas:

X

X

 

X

  
1. Mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas kopā

X

X

 

X

  
1.1.     

X

  
1.2.     

X

  
2. Materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas kopā

X

X

    
2.1.     

X

  
2.2.        
3. Pārējās projekta īstenošanas izmaksas kopā

X

X

 

X

  
3.1.     

X

  
3.2.     

X

  
3.3.     

X

  
3.4.        
4. Projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas

X

X

 

X

  
4.1.     

X

  
4.2.     

X

  
         
5. Neparedzētās izmaksas

X

X

    
Netiešās izmaksas      
1        
2.       

X

….       

X

….       

X

….      

X

 
….      

X

 
….      

X

 
Projekta iesnieguma un tā pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas   

X

  
       
  KOPĀ

X

X

 

X

  

14 Aktivitātes numuram jāsakrīt ar 2.8.punktā norādītās aktivitātes numuru.

15 Izmaksu pozīcijas un apakšpozīcijas norāda atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.774 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" pirmo kārtu". Katrai izmaksu apakšpozīcijai norāda izmaksu vienības.

16 Jānorāda vienības daudzums katras apakšpozīcijas un izmaksu ietvaros.

KN774P1_PAGE_13.JPG (137842 bytes)

KN774P1_PAGE_14.JPG (17394 bytes)

Labklājības ministrs U.Augulis
Labklājības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.774

(Pielikums grozīts ar MK 25.08.2009. noteikumiem Nr.951; MK 02.03.2010. noteikumiem Nr.210; MK 10.08.2010. noteikumiem Nr.772)

PROJEKTA IESNIEGUMA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

1. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu

( P*, N** )

Jā/ Nē

1.1.

Projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai projektu iesniegumu atlasei

X

N

1.2.

Projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā

X

N

1.3.

Projekta iesniegumu ir parakstījusi projekta iesniedzēja pilnvarotā persona (atbildīgā amatpersona)

X

N

1.4.

Iesniegtais projekta iesniegums ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā)

X

N

1.5.

Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā

X

N

1.6.

Projekta iesniegums ir sagatavots valsts valodā

X

N

1.7.

Ir iesniegts šo noteikumu 16.7.1.punktā noteiktais projekta iesnieguma eksemplāru (oriģināla un kopiju) skaits un tie ir atbilstoši apliecināti (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā)

X

P

1.8.

Projekta iesnieguma oriģināls un tā kopijas ir cauršūtas (caurauklotas) (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā)

X

P

1.9.

Projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts un sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai un ir pievienoti šo noteikumu 16.2. punktā noteiktie pielikumi

X

P

1.10.

Projekta iesnieguma kopijas atbilst projekta iesnieguma oriģinālam (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā)

X

P

1.11.

Visas projekta iesnieguma eksemplāru (oriģināla un kopiju) lapas ir numurētas (attiecināms, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā)

X

P

1.12.

Projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir veikts latos

X

P

1.13.

Projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir izstrādāts aritmētiski precīzi un atbilstoši projekta iesnieguma veidlapas prasībām

X

P

1.14.

Projekta iesniegumā paredzētais ESF finansējuma apmērs nepārsniedz šo noteikumu 7.punktā noteikto finansējuma apmēru

X

P

1.15.

Projekta iesniegumā norādītā attiecināmo izmaksu kopsumma nepārsniedz šo noteikumu 13.punktā noteikto maksimālo projekta finansējuma apmēru

X

P

1.16.

Projekta iesniegumā iekļautās izmaksas atbilst šo noteikumu 37., 38., 39., 40., 41., 41.1, 41.2 un 43.punktā un 36.1.4.apakšpunktā noteiktajām izmaksām

X

P

1.17.

Projekta iesniegumā plānotās izmaksas nepārsniedz šo noteikumu 38., 40. un 41.2 punktā un 37.1., 37.2., 37.3., 39.2., 39.3., 41.1 2., 41.1 3. un 41.8.apakšpunktā noteiktos izmaksu apmēra ierobežojumus

X

P

1.18.

Projekta īstenošanas termiņi un izmaksu sadalījums pa gadiem atbilst šo noteikumu 45.punktā noteiktam projekta īstenošanas periodam

X

P

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Kritērija ietekme uz lēmuma pieņemšanu

( P*, N** )

2.1.

Projekta mērķis sekmē šo noteikumu 2.punktā noteiktā aktivitātes mērķa sasniegšanu

X

N

2.2.

Projekta iesniegumā plānoto izdevumu nepieciešamība ir pamatota

X

P

2.3.

Projekta iesniegums pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības un identificē risināmās problēmas

X

P

2.4.

Projekta iesniegumā plānotās projekta aktivitātes paredz projektā definētās problēmas risināšanu

X

P

2.5.

Projekta iesniegums paredz nodrošināt sasniegto rezultātu uzturēšanu pēc projekta pabeigšanas

X

P

2.6.

Projekta iesniegumā ir definēti projekta īstenošanas personāla darba pienākumi un tā kvalifikācijas prasības

X

P

2.7.

Projekta iesniegumā ir definēti projekta administrēšanas personāla darba pienākumi un tā kvalifikācijas prasības

X

P

2.8.

Projekta iesniegums atspoguļo esošo un plānoto materiāli tehnisko nodrošinājumu (attiecināms, ja projekta īstenošanai tiek plānots materiāli tehniskais nodrošinājums)

X

P

2.9.

Projekta iesniegums atspoguļo projekta vadības, uzraudzības un kvalitātes nodrošināšanas sistēmu

X

P

2.10.

Projekta iesniegumā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst šo noteikumu 47. un 48.punktā noteiktajām prasībām

X

P

3. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Mini­mālais nepiecie­šamais punktu skaits

Apakškritēriji/Punktu skala

Maksi­mā­lais iegūs­ta­mais punktu skaits un punktu piešķir­­šanas kārtība

3.1.

Projekta iesniedzējs līdzšinējā darbībā ir nodrošinājis pakalpojumus, kas veicina bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu iekļaušanu darba dzīvē

3.1.1. Projekta iesniedzējs līdzšinējā darbībā ir nodrošinājis pakalpojumus, kas veicina bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu iekļaušanu darba dzīvē – 8 punkti

8V

Nav

3.1.2. Projekta iesniedzējs līdzšinējā darbībā nav nodrošinājis pakalpojumus, kas veicina bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu iekļaušanu darba dzīvē – 0 punktu

3.2.

Projekts nodrošina nodarbinātības veicināšanas pasākumu pieejamību visā Latvijas teritorijā

3.2.1. projekts nodrošina nodarbinātības veicināšanas pasākumu pieejamību visā Latvijas teritorijā - 4 punkti

4V

Nav

3.2.2. projekts nenodrošina nodarbinātības veicināšanas pasākumu pieejamību visā Latvijas teritorijā – 0 punktu

3.3.

Projektā paredzēti reģionālajai, ekonomiskajai un sociālajai situācijai atbilstoši nodarbinātību veicinoši pasākumi

3.3.1.projektā plānotie nodarbinātību veicinošie pasākumi ir atbilstoši reģionālajai situācijai – 2 punkti

6S

2 punkti

3.3.2.projektā plānotie nodarbinātību veicinošie pasākumi ir atbilstoši ekonomiskajai situācijai – 2 punkti

3.3.3.projektā plānotie nodarbinātību veicinošie pasākumi ir atbilstoši sociālajai situācijai – 2 punkti

3.4. projektā nav paredzēti reģionālajai, ekonomiskajai un sociālajai situācijai atbilstoši nodarbinātību veicinoši pasākumi – 0 punktu

3.4.

Projektā ir atspoguļoti kritēriji nodarbinātības veicināšanas pasākumos iesaistāmo personu loka un skaita noteikšanai pašvaldībās

3.4.1. projektā ir atspoguļoti kritēriji nodarbinātības veicināšanas pasākumos iesaistāmo personu loka un skaita noteikšanai pašvaldībās - 8 punkti

8V

Nav

3.4.2. projektā nav atspoguļoti kritēriji nodarbinātības veicināšanas pasākumos iesaistāmo personu loka un skaita noteikšanai pašvaldībās – 0 punktu

3.5.

Projekta iesniegumā ir identificēti un atspoguļoti projekta īstenošanas riski, novērtēta to ietekme un iestāšanās varbūtība, kā arī noteikti riskus mazinoši pasākumi

3.5.1. projekta iesniegums satur projekta īstenošanas termiņu risku analīzi – 2 punkti

6 S

4 punkti

3.5.2. projekta iesniegums satur projekta īstenošanas finanšu risku analīzi – 2 punkti

3.5.3. projekta iesniegums satur aktivitāšu rezultātu un uzraudzības rādītāju izpildes risku analīzi – 2 punkti

3.5.4. projekta iesniegumā nav identificēti un atspoguļoti projekta īstenošanas riski, nav novērtēta to ietekme un iestāšanās varbūtība, kā arī nav noteikti riskus mazinoši pasākumi – 0 punktu.

3.6.

Projektā paredzētas specifiskas aktivitātes, kas sekmē vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu (dzimumu līdztiesības, aktīvās novecošanās un personu ar invaliditāti tiesību) ievērošanu

3.6.1.projektā paredzētas specifiskas aktivitātes, kas sekmē dzimumu līdztiesības ievērošanu - 2 punkti

6S

2 punkti

3.6.2. projektā paredzētas specifiskas aktivitātes, kas sekmē personu ar invaliditāti tiesību ievērošanu – 2 punkti

3.6.3. projektā paredzētas specifiskas aktivitātes, kas sekmē aktīvās novecošanās principu ievērošanu – 2 punkts

3.6.4. projektā nav paredzētas aktivitātes, kas sekmē vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu ievērošanu – 0 punktu.

* Kritērija neatbilstības gadījumā atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, ievērojot Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.774 „Noteikumi par darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes „Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts” pirmo kārtu” noteikto.

** Kritērija neatbilstības gadījumā atbildīgā iestāde pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu.

V Piemēro vienu atbilstošo kritēriju.

S Piemēro visus atbilstošos kritērijus (summējot tiem piemērojamo punktu skaitu).

Labklājības ministrs U.Augulis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 774Pieņemts: 14.07.2009.Stājas spēkā: 29.07.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 118, 28.07.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
195347
{"selected":{"value":"09.11.2011","content":"<font class='s-1'>09.11.2011.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"09.11.2011","iso_value":"2011\/11\/09","content":"<font class='s-1'>09.11.2011.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"15.09.2011","iso_value":"2011\/09\/15","content":"<font class='s-1'>15.09.2011.-08.11.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2011","iso_value":"2011\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2011.-14.09.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"30.06.2011","iso_value":"2011\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2011.-30.06.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.04.2011","iso_value":"2011\/04\/16","content":"<font class='s-1'>16.04.2011.-29.06.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.03.2011","iso_value":"2011\/03\/03","content":"<font class='s-1'>03.03.2011.-15.04.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.12.2010","iso_value":"2010\/12\/11","content":"<font class='s-1'>11.12.2010.-02.03.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.08.2010","iso_value":"2010\/08\/19","content":"<font class='s-1'>19.08.2010.-10.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.05.2010","iso_value":"2010\/05\/20","content":"<font class='s-1'>20.05.2010.-18.08.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.03.2010","iso_value":"2010\/03\/17","content":"<font class='s-1'>17.03.2010.-19.05.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.10.2009","iso_value":"2009\/10\/14","content":"<font class='s-1'>14.10.2009.-16.03.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.08.2009","iso_value":"2009\/08\/28","content":"<font class='s-1'>28.08.2009.-13.10.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.07.2009","iso_value":"2009\/07\/29","content":"<font class='s-1'>29.07.2009.-27.08.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
09.11.2011
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"