Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2015. gada 4. augusta noteikumus Nr. 453 "Noteikumi par publiskas personas akciju sabiedrības tipveida statūtiem".
Ministru kabineta noteikumi Nr.705

Rīgā 2009.gada 30.jūnijā (prot. Nr.45 64.§)
Noteikumi par valsts un pašvaldības akciju sabiedrību tipveida statūtiem

1. Ar noteikumiem tiek apstiprināti:

1.1. valsts akciju sabiedrības tipveida statūti (1.pielikums);

1.2. tādas valsts akciju sabiedrības tipveida statūti, kuras valdē ir viens loceklis (2.pielikums);

1.3. pašvaldības akciju sabiedrības tipveida statūti (3.pielikums);

1.4. tādas pašvaldības akciju sabiedrības tipveida statūti, kuras valdē ir viens loceklis (4.pielikums);

1.5. (zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. 5.punktu);

1.6. (zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. 5.punktu);

1.7. tādas valsts akciju sabiedrības tipveida statūti, kura darbojas kā kredītiestāde, ieguldījumu pārvaldes sabiedrība vai finanšu iestāde Kredītiestāžu likuma izpratnē, kas pilda īpašu uzdevumu − ievieš valsts attīstības un atbalsta programmas (7.pielikums);

1.8. tādas pašvaldības akciju sabiedrības tipveida statūti, kura darbojas kā kredītiestāde, ieguldījumu pārvaldes sabiedrība vai finanšu iestāde Kredītiestāžu likuma izpratnē, kas pilda īpašu uzdevumu − ievieš valsts attīstības un atbalsta programmas (8.pielikums).

(Grozīts ar MK 15.10.2013. noteikumiem Nr.1118; sk. 6.punktu)

2. Ja valsts un pašvaldības akciju sabiedrības komercdarbību reglamentē speciāli normatīvie akti, sabiedrības statūtos ietver kārtību, kādā tiks nodrošināta speciālo normu izpilde.

3. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumus Nr.710 “Noteikumi par valsts un pašvaldības akciju sabiedrības tipveida statūtiem” (Latvijas Vēstnesis, 2003, 180.nr.).

4. Noteikumi piemērojami ar 2009.gada 1.jūliju.

5. Šo noteikumu 1.5. un 1.6.apakšpunkts un 5. un 6.pielikums ir spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim.

(MK 15.10.2013. noteikumu Nr.1118 redakcijā)

6. Šo noteikumu 1.7. un 1.8.apakšpunkts un 7. un 8.pielikums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

(MK 15.10.2013. noteikumu Nr.1118 redakcijā)

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs A.Kampars
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.705
Valsts akciju sabiedrības tipveida statūti

(Pielikums grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.958)

I. Vispārīgie noteikumi

1. Sabiedrības firma: akciju sabiedrība “_________” (turpmāk – sabiedrība).

Piezīme. Valsts akciju sabiedrības firmā var ietvert attiecīgi vārdu “valsts”, ja šai sabiedrībai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu ir deleģēts veikt valsts pārvaldes uzdevumu. Šajā gadījumā sabiedrības firmā ietver norādi “valsts akciju sabiedrība”.

2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

2.1. ________________;

2.2. ________________;

2.3. ________________;

utt.

3. Attiecībā uz jautājumiem, kurus nereglamentē šie statūti, piemēro likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” un Komerclikuma noteikumus.

4. Šajos statūtos paredzētos paziņojumus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē vai elektroniski (piemēram, izmantojot telefaksu, e-pastu) uz adresēm, kuras sabiedrības pārvaldes un kontroles institūciju locekļi ir paziņojuši valdes loceklim, kurš kārto akcionāru reģistru.

5. Sabiedrības darbības termiņš ir __________________.

Piezīme. Šādu punktu sabiedrības statūtos ietver, ja sabiedrība tiek dibināta uz noteiktu laiku.

6. Sabiedrības darbības mērķis ir __________________.

Piezīme. Šādu punktu sabiedrības statūtos ietver, ja sabiedrība tiek dibināta noteikta mērķa sasniegšanai.

II. Sabiedrības kapitāls un vērtspapīri

7. Sabiedrības pamatkapitāls ir _______ (summa vārdiem) euro, ko veido ________ (skaits vārdiem) akcijas.

8. Visām sabiedrības akcijām ir vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu.

9. Visām sabiedrības akcijām, izņemot personāla akcijām, ir vienādas tiesības uz likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.

10. Visas sabiedrības akcijas ir vārda akcijas.

11. Visas sabiedrības akcijas ir dematerializētas akcijas.

12. Katras sabiedrības akcijas nominālvērtība ir _______ euro.

III. Valde

13. Valdes sastāvā ir _______ (skaits vārdiem) locekļi.

14. Valdes locekli ievēlē amatā uz trim gadiem.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt īsāku termiņu.

15. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var noteikt lielāku balsu vairākumu.

16. Papildus likumā noteiktajiem ierobežojumiem par valdes locekli nedrīkst būt šādas personas:

16.1. ________________;

16.2. ________________;

16.3. ________________;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt uz valdes locekļiem attiecināmus stingrākus ierobežojumus.

17. Papildus Komerclikumā noteiktajiem ierobežojumiem akcionāru sapulce var noteikt, ka valdes loceklis nedrīkst būt darbinieks vai ieņemt vēlētus amatus citā komercsabiedrībā, valsts vai pašvaldības institūcijās, organizācijās un iestādēs.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt arī citus ierobežojumus valdes locekļiem.

18. Visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes locekļi pārstāv sabiedrību kopīgi.

19. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus.

20. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja akcionāru sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

20.1. ________________;

20.2. ________________;

20.3. ________________;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt arī citus jautājumus, kuru izlemšanai valdei nepieciešama iepriekšēja akcionāru sapulces rakstiska piekrišana.

IV. Sabiedrības darbības izbeigšana

21. Papildus likumā noteiktajam sabiedrības darbība izbeidzas šādos gadījumos:

21.1. ________________;

21.2. ________________;

21.3. ________________;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt arī citus gadījumus, kad izbeidzas sabiedrības darbība.

Akciju turētāja pārstāvis ________________ (paraksts un tā atšifrējums)

 vai

____________ ministrs ____________________ (paraksts un tā atšifrējums)

Piezīme. Likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām28.panta piektajā daļā noteiktajos gadījumos statūtus paraksta kapitāla daļu turētāja pārstāvis, bet 28.panta sestajā daļā noteiktajos gadījumos statūtus paraksta ministrs, kura vadītā ministrija ir valsts kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja.

____________________________ (vieta), 20__.gada ___.___________

Ekonomikas ministrs A.Kampars
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.705
Valsts akciju sabiedrības tipveida statūti, kuras valdē ir viens loceklis

(Pielikums grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.958)

I. Vispārīgie noteikumi

1. Sabiedrības firma: akciju sabiedrība “_________” (turpmāk – sabiedrība).

Piezīme. Valsts akciju sabiedrības firmā var ietvert attiecīgi vārdu “valsts”, ja šai sabiedrībai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu ir deleģēts veikt valsts pārvaldes uzdevumu. Šajā gadījumā sabiedrības firmā ietver norādi “valsts akciju sabiedrība”.

2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

2.1. ________________;

2.2. ________________;

2.3. ________________;

utt.

3. Attiecībā uz jautājumiem, kurus nereglamentē šie statūti, piemēro likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” un Komerclikuma noteikumus.

4. Šajos statūtos paredzētos paziņojumus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē vai elektroniski (piemēram, izmantojot telefaksu, e-pastu) uz adresēm, kuras sabiedrības pārvaldes un kontroles institūciju locekļi ir paziņojuši valdes loceklim, kurš kārto akcionāru reģistru.

5. Sabiedrības darbības termiņš ir __________________.

Piezīme. Šādu punktu sabiedrības statūtos ietver, ja sabiedrība tiek dibināta uz noteiktu laiku.

6. Sabiedrības darbības mērķis ir __________________.

Piezīme. Šādu punktu sabiedrības statūtos ietver, ja sabiedrība tiek dibināta noteikta mērķa sasniegšanai.

II. Sabiedrības kapitāls un vērtspapīri

7. Sabiedrības pamatkapitāls ir _______ (summa vārdiem) euro, ko veido ________ (skaits vārdiem) akcijas.

8. Visām sabiedrības akcijām ir vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu.

9. Visām sabiedrības akcijām, izņemot personāla akcijām, ir vienādas tiesības uz likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.

10. Visas sabiedrības akcijas ir vārda akcijas.

11. Visas sabiedrības akcijas ir dematerializētas akcijas.

12. Katras sabiedrības akcijas nominālvērtība ir _____ euro.

III. Valde

13. Valdes sastāvā ir viens loceklis.

14. Valdes locekli ievēlē amatā uz trim gadiem.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt īsāku termiņu.

15. Valdes loceklis ir sabiedrības izpildinstitūcija. Valdes loceklis vada un pārstāv sabiedrību, un tam ir visas likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām93., 95., 96., 97 un 98.pantā deleģētās tiesības un pienākumi.

16. Papildus likumā noteiktajiem ierobežojumiem par valdes locekli nedrīkst būt šādas personas:

16.1. ________________;

16.2. ________________;

16.3. ________________;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt uz valdes locekļiem attiecināmus stingrākus ierobežojumus.

17. Papildus Komerclikumā noteiktajiem ierobežojumiem akcionāru sapulce var noteikt, ka valdes loceklis nedrīkst būt darbinieks vai ieņemt vēlētus amatus citā komercsabiedrībā, valsts vai pašvaldības institūcijās, organizācijās un iestādēs.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt arī citus ierobežojumus valdes locekļiem.

18. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja akcionāru sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

18.1. ________________;

18.2. ________________;

18.3. ________________;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt arī citus jautājumus, kuru izlemšanai valdei nepieciešama iepriekšēja akcionāru sapulces rakstiska piekrišana.

IV. Sabiedrības darbības izbeigšana

20. Papildus likumā noteiktajam sabiedrības darbība izbeidzas šādos gadījumos:

20.1. ________________;

20.2. ________________;

20.3. ________________;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt arī citus gadījumus, kad izbeidzas sabiedrības darbība.

Akciju turētāja pārstāvis ________________ (paraksts un tā atšifrējums)

 vai

____________ ministrs ___________________ (paraksts un tā atšifrējums)

 

Piezīme. Likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām28.panta piektajā daļā noteiktajos gadījumos statūtus paraksta kapitāla daļu turētāja pārstāvis, bet 28.panta sestajā daļā noteiktajos gadījumos statūtus paraksta ministrs, kura vadītā ministrija ir valsts kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja.

____________________________ (vieta), 20__.gada ___.___________

Ekonomikas ministrs A.Kampars
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.705
Pašvaldību akciju sabiedrības tipveida statūti

(Pielikums grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.958)

I. Vispārīgie noteikumi

1. Sabiedrības firma: akciju sabiedrība “_________” (turpmāk – sabiedrība).

Piezīme. Pašvaldību akciju sabiedrības firmā var ietvert attiecīgi vārdu “pašvaldība”, ja šai sabiedrībai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu ir deleģēts veikt valsts pārvaldes uzdevumu. Šajā gadījumā sabiedrības firmā ietver norādi “pašvaldības akciju sabiedrība”.

2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

2.1. ________________;

2.2. ________________;

2.3. ________________;

utt.

3. Attiecībā uz jautājumiem, kurus nereglamentē šie statūti, piemēro likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” un Komerclikuma noteikumus.

4. Šajos statūtos paredzētos paziņojumus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē vai elektroniski (piemēram, izmantojot telefaksu, e-pastu) uz adresēm, kuras sabiedrības pārvaldes un kontroles institūciju locekļi ir paziņojuši valdes loceklim, kurš kārto akcionāru reģistru.

5. Sabiedrības darbības termiņš ir __________________.

Piezīme. Šādu punktu sabiedrības statūtos ietver, ja sabiedrība tiek dibināta uz noteiktu laiku.

6. Sabiedrības darbības mērķis ir __________________.

Piezīme. Šādu punktu sabiedrības statūtos ietver, ja sabiedrība tiek dibināta noteikta mērķa sasniegšanai.

II. Sabiedrības kapitāls un vērtspapīri

7. Sabiedrības pamatkapitāls ir _______ (summa vārdiem) euro, ko veido ________ (skaits vārdiem) akcijas.

8. Visām sabiedrības akcijām ir vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu.

9. Visām sabiedrības akcijām, izņemot personāla akcijām, ir vienādas tiesības uz likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.

10. Visas sabiedrības akcijas ir vārda akcijas.

11. Visas sabiedrības akcijas ir dematerializētas akcijas.

12. Katras sabiedrības akcijas nominālvērtība ir ____ euro.

III. Valde

13. Valdes sastāvā ir _______ (skaits vārdiem) locekļi.

14. Valdes locekli ievēlē amatā uz trim gadiem.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt īsāku termiņu.

15. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var noteikt lielāku balsu vairākumu.

16. Papildus likumā noteiktajiem ierobežojumiem par valdes locekli nedrīkst būt šādas personas:

16.1. ________________;

16.2. ________________;

16.3. ________________;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt uz valdes locekļiem attiecināmus stingrākus ierobežojumus.

17. Papildus Komerclikumā noteiktajiem ierobežojumiem akcionāru sapulce var noteikt, ka valdes loceklis nedrīkst būt darbinieks vai ieņemt vēlētus amatus citā komercsabiedrībā, valsts vai pašvaldības institūcijās, organizācijās un iestādēs.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt arī citus ierobežojumus valdes locekļiem.

18. Visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes locekļi pārstāv sabiedrību kopīgi.

19. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus.

20. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja akcionāru sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

20.1. ________________;

20.2. ________________;

20.3. ________________;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt arī citus jautājumus, kuru izlemšanai valdei nepieciešama iepriekšēja akcionāru sapulces rakstiska piekrišana.

IV. Sabiedrības darbības izbeigšana

21. Papildus likumā noteiktajam sabiedrības darbība izbeidzas šādos gadījumos:

21.1. ________________;

21.2. ________________;

21.3. ________________;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt arī citus gadījumus, kad izbeidzas sabiedrības darbība.

Akciju turētāja pārstāvis ________________ (paraksts un tā atšifrējums)

____________________________ (vieta), 20__.gada ___.___________

Ekonomikas ministrs A.Kampars
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.705
Pašvaldību akciju sabiedrības tipveida statūti, kuras valdē ir viens loceklis

(Pielikums grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.958)

I. Vispārīgie noteikumi

1. Sabiedrības firma: akciju sabiedrība “_________” (turpmāk – sabiedrība).

Piezīme. Pašvaldības akciju sabiedrības firmā var ietvert attiecīgi vārdu “pašvaldība”, ja šai sabiedrībai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu ir deleģēts veikt valsts pārvaldes uzdevumu. Šajā gadījumā sabiedrības firmā ietver norādi “pašvaldības akciju sabiedrība”.

2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

2.1. ________________;

2.2. ________________;

2.3. ________________;

utt.

3. Attiecībā uz jautājumiem, kurus nereglamentē šie statūti, piemēro likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” un Komerclikuma noteikumus.

4. Šajos statūtos paredzētos paziņojumus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē vai elektroniski (piemēram, izmantojot telefaksu, e-pastu) uz adresēm, kuras sabiedrības pārvaldes un kontroles institūciju locekļi ir paziņojuši valdes loceklim, kurš kārto akcionāru reģistru.

5. Sabiedrības darbības termiņš ir __________________.

Piezīme. Šādu punktu sabiedrības statūtos ietver, ja sabiedrība tiek dibināta uz noteiktu laiku.

6. Sabiedrības darbības mērķis ir __________________.

Piezīme. Šādu punktu sabiedrības statūtos ietver, ja sabiedrība tiek dibināta noteikta mērķa sasniegšanai.

II. Sabiedrības kapitāls un vērtspapīri

7. Sabiedrības pamatkapitāls ir _______ (summa vārdiem) euro, ko veido ________ (skaits vārdiem) akcijas.

8. Visām sabiedrības akcijām ir vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu.

9. Visām sabiedrības akcijām, izņemot personāla akcijām, ir vienādas tiesības uz likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.

10. Visas sabiedrības akcijas ir vārda akcijas.

11. Visas sabiedrības akcijas ir dematerializētas akcijas.

12. Katras sabiedrības akcijas nominālvērtība ir ____ euro.

III. Valde

13. Valdes sastāvā ir viens loceklis.

14. Valdes locekli ievēlē amatā uz trim gadiem.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt īsāku termiņu.

15. Valdes loceklis ir sabiedrības izpildinstitūcija. Valdes loceklis vada un pārstāv sabiedrību, un tam ir visas likuma “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām93., 95., 96., 97 un 98.pantā deleģētās tiesības un pienākumi.

16. Papildus likumā noteiktajiem ierobežojumiem par valdes locekli nedrīkst būt šādas personas:

16.1. ________________;

16.2. ________________;

16.3. ________________;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt uz valdes locekļiem attiecināmus stingrākus ierobežojumus.

17. Papildus Komerclikumā noteiktajiem ierobežojumiem akcionāru sapulce var noteikt, ka valdes loceklis nedrīkst būt darbinieks vai ieņemt vēlētus amatus citā komercsabiedrībā, valsts vai pašvaldības institūcijās, organizācijās un iestādēs.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt arī citus ierobežojumus valdes locekļiem.

18. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja akcionāru sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

18.1. ________________;

18.2. ________________;

18.3. ________________;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt arī citus jautājumus, kuru izlemšanai valdei nepieciešama iepriekšēja akcionāru sapulces rakstiska piekrišana.

IV. Sabiedrības darbības izbeigšana

19. Papildus likumā noteiktajam sabiedrības darbība izbeidzas šādos gadījumos:

19.1. ________________;

19.2. ________________;

19.3. ________________;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt arī citus gadījumus, kad izbeidzas sabiedrības darbība.

Akciju turētāja pārstāvis ________________ (paraksts un tā atšifrējums)

____________________________ (vieta), 20__.gada ___.___________

Ekonomikas ministrs A.Kampars
5.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.705
Tipveida statūti valsts akciju sabiedrībai, kura darbojas kā kredītiestāde, ieguldījumu pārvaldes sabiedrība vai finanšu iestāde Kredītiestāžu likuma izpratnē, kas pilda īpašu uzdevumu − ievieš valsts attīstības un atbalsta programmas

(Pielikums zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. noteikumu 5.punktu)

6.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.705
Tipveida statūti pašvaldības akciju sabiedrībai, kura darbojas kā kredītiestāde, ieguldījumu pārvaldes sabiedrība vai finanšu iestāde Kredītiestāžu likuma izpratnē, kas pilda īpašu uzdevumu − ievieš valsts attīstības un atbalsta programmas

(Pielikums zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. noteikumu 5.punktu)

7.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.705
Tipveida statūti valsts akciju sabiedrībai, kura darbojas kā kredītiestāde, ieguldījumu pārvaldes sabiedrība vai finanšu iestāde Kredītiestāžu likuma izpratnē, kas pilda īpašu uzdevumu − ievieš valsts attīstības un atbalsta programmas

(Pielikums MK 15.10.2013. noteikumu Nr.1118 redakcijā; sk. noteikumu 6.punktu)

I. Vispārīgie noteikumi

1. Sabiedrības firma: akciju sabiedrība "_____________________" (turpmāk – sabiedrība).

Piezīme. Valsts akciju sabiedrības firmā var ietvert attiecīgi vārdu "valsts", ja šai sabiedrībai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu ir deleģēts veikt valsts pārvaldes uzdevumu. Šajā gadījumā sabiedrības firmā ietver norādi "valsts akciju sabiedrība".

2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

2.1. ________________________________;

2.2. ________________________________;

2.3. ________________________________;

utt.

3. Attiecībā uz jautājumiem, kurus nereglamentē šie statūti, piemēro likuma "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" un Komerclikuma noteikumus, kā arī citus normatīvos aktus.

4. Šajos statūtos paredzētos paziņojumus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē vai elektroniski (piemēram, izmantojot telefaksu, e-pastu) uz adresēm, kuras sabiedrības pārvaldes un kontroles institūciju locekļi ir paziņojuši valdes loceklim, kurš kārto akcionāru reģistru.

5. Sabiedrības darbības termiņš ir ________________________________________.

Piezīme. Šādu punktu sabiedrības statūtos ietver, ja sabiedrība tiek dibināta uz noteiktu laiku.

6. Sabiedrības darbības mērķis ir ________________________________________.

Piezīme. Šādu punktu sabiedrības statūtos ietver, ja sabiedrība tiek dibināta noteikta mērķa sasniegšanai.

II. Sabiedrības kapitāls un vērtspapīri

7. Sabiedrības pamatkapitāls ir _____________________ (summa vārdiem) euro, ko veido __________________ (skaits vārdiem) akcijas.

8. Visām sabiedrības akcijām ir vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu.

9. Visām sabiedrības akcijām, izņemot personāla akcijas, ir vienādas tiesības uz likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.

10. Visas sabiedrības akcijas ir vārda akcijas.

11. Visas sabiedrības akcijas ir dematerializētas akcijas.

12. Katras sabiedrības akcijas nominālvērtība ir _____________ euro.

III. Padome

13. Padomes sastāvā ir __________________ (skaits vārdiem) locekļi.

14. Padome pieņem lēmumus ar klātesošo padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var noteikt lielāku balsu vairākumu.

15. Papildus likumā noteiktajiem ierobežojumiem par padomes locekli nedrīkst būt šādas personas:

15.1. ________________________________;

15.2. ________________________________;

15.3. ________________________________;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt arī citus ierobežojumus padomes locekļiem.

IV. Valde

16. Valdes sastāvā ir __________________ (skaits vārdiem) locekļi.

17. Valdes locekli ievēlē amatā uz trim gadiem.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt īsāku termiņu.

18. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var noteikt lielāku balsu vairākumu.

19. Papildus likumā noteiktajiem ierobežojumiem par valdes locekli nedrīkst būt šādas personas:

19.1. ________________________________;

19.2. ________________________________;

19.3. ________________________________;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt uz valdes locekļiem attiecināmus stingrākus ierobežojumus.

20. Papildus Komerclikumā noteiktajiem ierobežojumiem akcionāru sapulce var noteikt, ka valdes loceklis nedrīkst būt darbinieks vai ieņemt vēlētus amatus citā komercsabiedrībā, valsts vai pašvaldības institūcijās, organizācijās un iestādēs.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt arī citus ierobežojumus valdes locekļiem.

21. Visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes locekļi pārstāv sabiedrību kopīgi.

22. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteiktu veidu darījumus.

23. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja padomes piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

23.1. ________________________________;

23.2. ________________________________;

23.3. ________________________________;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt arī citus jautājumus, kuru izlemšanai valdei nepieciešama iepriekšēja padomes piekrišana.

24. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja akcionāru sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

24.1. ________________________________;

24.2. ________________________________;

24.3. ________________________________;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt arī citus jautājumus, kuru izlemšanai valdei nepieciešama iepriekšēja akcionāru sapulces rakstiska piekrišana.

V. Sabiedrības darbības izbeigšana

25. Papildus likumā noteiktajam sabiedrības darbība izbeidzas šādos gadījumos:

25.1. ________________________________;

25.2. ________________________________;

25.3. ________________________________;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt arī citus gadījumus, kad izbeidzas sabiedrības darbība.

Akciju turētāja pārstāvis ____________________________________________ (paraksts un tā atšifrējums)

vai

___________________________ ministrs ____________________________________________ (paraksts un tā atšifrējums)

Piezīme. Likuma "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" 28.panta piektajā daļā noteiktajos gadījumos statūtus paraksta kapitāla daļu turētāja pārstāvis, bet 28.panta sestajā daļā noteiktajos gadījumos statūtus paraksta ministrs, kura vadītā ministrija ir valsts kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja.

______________________________________ (vieta), 20____.gada _____._______________________

8.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.705
Tipveida statūti pašvaldības akciju sabiedrībai, kura darbojas kā kredītiestāde, ieguldījumu pārvaldes sabiedrība vai finanšu iestāde Kredītiestāžu likuma izpratnē, kas pilda īpašu uzdevumu − ievieš valsts attīstības un atbalsta programmas

(Pielikums MK 15.10.2013. noteikumu Nr.1118 redakcijā; sk. noteikumu 6.punktu)

I. Vispārīgie noteikumi

1. Sabiedrības firma: akciju sabiedrība "_____________________" (turpmāk – sabiedrība).

Piezīme. Pašvaldību akciju sabiedrības firmā var ietvert attiecīgi vārdu "pašvaldība", ja šai sabiedrībai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu ir deleģēts veikt valsts pārvaldes uzdevumu. Šajā gadījumā sabiedrības firmā ietver norādi "pašvaldības akciju sabiedrība".

2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

2.1. ________________________________;

2.2. ________________________________;

2.3. ________________________________;

utt.

3. Attiecībā uz jautājumiem, kurus nereglamentē šie statūti, piemēro likuma "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" un Komerclikuma noteikumus, kā arī citus normatīvos aktus.

4. Šajos statūtos paredzētos paziņojumus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē vai elektroniski (piemēram, izmantojot telefaksu, e-pastu) uz adresēm, kuras sabiedrības pārvaldes un kontroles institūciju locekļi ir paziņojuši valdes loceklim, kurš kārto akcionāru reģistru.

5. Sabiedrības darbības termiņš ir ________________________________________.

Piezīme. Šādu punktu sabiedrības statūtos ietver, ja sabiedrība tiek dibināta uz noteiktu laiku.

6. Sabiedrības darbības mērķis ir ________________________________________.

Piezīme. Šādu punktu sabiedrības statūtos ietver, ja sabiedrība tiek dibināta noteikta mērķa sasniegšanai.

II. Sabiedrības kapitāls un vērtspapīri

7. Sabiedrības pamatkapitāls ir _____________________ (summa vārdiem) euro, ko veido __________________ (skaits vārdiem) akcijas.

8. Visām sabiedrības akcijām ir vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu.

9. Visām sabiedrības akcijām, izņemot personāla akcijas, ir vienādas tiesības uz likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.

10. Visas sabiedrības akcijas ir vārda akcijas.

11. Visas sabiedrības akcijas ir dematerializētas akcijas.

12. Katras sabiedrības akcijas nominālvērtība ir _____________ euro.

III. Padome

13. Padomes sastāvā ir __________________ (skaits vārdiem) locekļi.

14. Padome pieņem lēmumus ar klātesošo padomes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var noteikt lielāku balsu vairākumu.

15. Papildus likumā noteiktajiem ierobežojumiem par padomes locekli nedrīkst būt šādas personas:

15.1. ________________________________;

15.2. ________________________________;

15.3. ________________________________;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt arī citus ierobežojumus padomes locekļiem.

IV. Valde

16. Valdes sastāvā ir __________________ (skaits vārdiem) locekļi.

17. Valdes locekli ievēlē amatā uz trim gadiem.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt īsāku termiņu.

18. Valde pieņem lēmumus ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var noteikt lielāku balsu vairākumu.

19. Papildus likumā noteiktajiem ierobežojumiem par valdes locekli nedrīkst būt šādas personas:

19.1. ________________________________;

19.2. ________________________________;

19.3. ________________________________;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt uz valdes locekļiem attiecināmus stingrākus ierobežojumus.

20. Papildus Komerclikumā noteiktajiem ierobežojumiem akcionāru sapulce var noteikt, ka valdes loceklis nedrīkst būt darbinieks vai ieņemt vēlētus amatus citā komercsabiedrībā, valsts vai pašvaldības institūcijās, organizācijās un iestādēs.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt arī citus ierobežojumus valdes locekļiem.

21. Visiem valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes locekļi pārstāv sabiedrību kopīgi.

22. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteiktu veidu darījumus.

23. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja padomes piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

23.1. ________________________________;

23.2. ________________________________;

23.3. ________________________________;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt arī citus jautājumus, kuru izlemšanai valdei nepieciešama iepriekšēja padomes piekrišana.

24. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja akcionāru sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

24.1. ________________________________;

24.2. ________________________________;

24.3. ________________________________;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt arī citus jautājumus, kuru izlemšanai valdei nepieciešama iepriekšēja akcionāru sapulces rakstiska piekrišana.

V. Sabiedrības darbības izbeigšana

25. Papildus likumā noteiktajam sabiedrības darbība izbeidzas šādos gadījumos:

25.1. ________________________________;

25.2. ________________________________;

25.3. ________________________________;

utt.

Piezīme. Sabiedrības statūtos var paredzēt arī citus gadījumus, kad izbeidzas sabiedrības darbība.

Akciju turētāja pārstāvis ____________________________________________ (paraksts un tā atšifrējums)

______________________________________ (vieta), 20____.gada _____._______________________

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par valsts un pašvaldības akciju sabiedrību tipveida statūtiem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 705Pieņemts: 30.06.2009.Stājas spēkā: 05.07.2009.Piemērojams ar: 01.07.2009.Zaudē spēku: 01.01.2015.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 104, 04.07.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
194403
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-31.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"25.10.2013","iso_value":"2013\/10\/25","content":"<font class='s-1'>25.10.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.07.2009","iso_value":"2009\/07\/05","content":"<font class='s-1'>05.07.2009.-24.10.2013.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)