Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2017. gada 7. marta noteikumus Nr. 136 "Noteikumi par revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles prasību ievērošanas pārbaudi un pilnvaroto pārstāvju kvalifikācijas prasībām".
Ministru kabineta noteikumi Nr.536

Rīgā 2009.gada 17.jūnijā (prot. Nr.43 11.§)
Noteikumi par revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles prasību ievērošanas pārbaudi
Izdoti saskaņā ar likuma “Par zvērinātiem revidentiem” 35.1panta ceturto daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Finanšu ministrijas pilnvarots pārstāvis (turpmāk – pilnvarotais pārstāvis) pārbauda revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles prasību ievērošanu, kā arī pārbaudes protokolā ietveramās ziņas un pārbaužu programmas saturu.

II. Revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles prasību ievērošanas pārbaudes kārtība

2. Pilnvarotais pārstāvis veic revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles prasību ievērošanas pārbaudes (turpmāk – pārbaude):

2.1. kārtējās pārbaudes veic, lai iegūtu informāciju par revīzijas pakalpo­jumu kvalitātes kontroles prasību ievērošanas stāvokli un tā izmaiņām;

2.2. ārkārtas pārbaudes veic, lai:

2.2.1. noskaidrotu cēloņus, kas traucē sniegt revīzijas pakalpojumus atbilstoši Latvijā atzītiem starptautiskajiem revīzijas standartiem;

2.2.2. iegūtu informāciju par konkrēta zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības sniegto revīzijas pakalpojumu kvalitāti.

3. Pilnvarotais pārstāvis, veicot pārbaudi:

3.1. izskata Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas (turpmāk – asociācija) valdes lēmumus par revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontrolieru (turpmāk – kvalitātes kontrolieris) apstiprināšanu, citus asociācijas valdes vai komiteju un komisiju lēmumus kvalitātes kontroles jautājumos un kvalitātes kontroles ziņo­jumus, kvalitātes kontroliera darba dokumentus, kā arī pārbaudāmā zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības atklātības ziņojumu;

3.2. ja nepieciešams:

3.2.1. iepazīstas ar pārbaudāmā zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības revīzijas darba dokumentiem;

3.2.2. ar aptaujas, uzziņas un noskaidrošanas palīdzību iegūst informāciju par faktiem (piemēram, vai pastāv kvalitātes kontrolieru rotācija, par kvalitātes kontroliera neatkarību no pārbaudāmā zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības);

3.2.3. uzklausa kvalitātes kontrolieri, pārbaudāmo zvērinātu revidentu vai pārbaudāmās zvērinātu revidentu komercsabiedrības pilnvaroto pārstāvi.

4. Par katru pārbaudi pilnvarotais pārstāvis iekārto pārbaudes lietu. Pārbaudes lietā iekļauj pārbaudes laikā iegūtos vai sagatavotos dokumentus. Pilnvarotais pārstāvis mēneša laikā pēc pārbaudes beigām sastāda pārbaudes protokolu.

(Grozīts ar MK 08.11.2011. noteikumiem Nr.856)

4.1 Pirms pārbaudes protokola pabeigšanas pilnvarotais pārstāvis informē kvalitātes kontrolieri, pārbaudāmo zvērinātu revidentu komercsabiedrību vai zvērinātu revidentu par pārbaudes rezultātiem un šo noteikumu 6.4.4.apakšpunktā minētajiem ieteikumiem, tajā skaitā arī par pārbaudes rezultātiem attiecībā uz zvērinātu revidentu komercsabiedrības vai zvērināta revidenta atklātības ziņojumu, kā arī uzklausa kvalitātes kontroliera, pārbaudāmās zvērinātu revidentu komercsabiedrības vai zvērināta revidenta viedokli par pārbaudes rezultātiem un šo noteikumu 6.4.4.apakšpunktā minētajiem ieteikumiem.

(MK 08.11.2011. noteikumu Nr.856 redakcijā)

4.2 Pārbaudāmā zvērinātu revidentu komercsabiedrība vai zvērināts revidents gada laikā pēc pārbaudes protokola parakstīšanas veic visus nepieciešamos pasākumus, lai uzlabotu iekšējās kontroles sistēmu atbilstoši šo noteikumu 6.4.4.apakšpunktā minētajiem ieteikumiem, un par to rakstiski informē Finanšu ministriju. Ja mēnesi pirms šajā punktā noteiktā termiņa beigām Finanšu ministrija nav saņēmusi informāciju par pasākumiem iekšējās kontroles sistēmas uzlabošanai, tā nosūta pārbaudāmajai zvērinātu revidentu komercsabiedrībai vai zvērinātam revidentam attiecīgu atgādinājumu.

(MK 08.11.2011. noteikumu Nr.856 redakcijā)

4.3 Ja šo noteikumu 4.2 punktā noteiktajā termiņā pārbaudāmā zvērinātu revidentu komercsabiedrība vai zvērināts revidents nav veicis pasākumus iekšējās kontroles sistēmas uzlabošanai, Finanšu ministrija mēneša laikā pēc šo noteikumu 4.2 punktā noteiktā termiņa beigām publicē mājaslapā internetā informāciju par pārbaudāmās zvērinātu revidentu komercsabiedrības vai zvērināta revidenta iekšējās kontroles sistēmas būtiskiem trūkumiem un par to rakstiski informē arī Latvijas Zvērinātu revidentu asociāciju.

(MK 08.11.2011. noteikumu Nr.856 redakcijā)

5. Pārbaudes lietā iekļautos dokumentus un pārbaudes protokolu glabā Finanšu ministrijas arhīvā attiecīgajā lietā.

5.1 Mēneša laikā pēc katra kalendāra gada beigām pilnvarotais pārstāvis sagatavo un iesniedz Finanšu ministrijā kopsavilkumu par visu attiecīgajā gadā veikto pārbaužu rezultātiem un sniegtajiem ieteikumiem. Finanšu ministrija mēneša laikā pēc kopsavilkuma saņemšanas sagatavo par to ziņojumu. Ziņojumā iekļauj informāciju par sniegtajiem ieteikumiem un ar tiem saistītajiem plānotajiem pasākumiem, kā arī par kvalitātes kontroles nodrošināšanas efektivitāti un lietderību attiecībā uz pārbaudāmo zvērinātu revidentu komercsabiedrību vai zvērinātu revidentu. Divu nedēļu laikā pēc ziņojuma sagatavošanas Finanšu ministrija rakstiski informē Latvijas Zvērinātu revidentu asociāciju par būtiskiem ziņojumā norādītiem faktiem.

(MK 08.11.2011. noteikumu Nr.856 redakcijā)

III. Pārbaudes protokolā ietveramās ziņas

6. Pārbaudes protokolā ietver šādas ziņas:

6.1. pārbaudes protokola sastādīšanas vieta, adrese, datums un laiks;

6.2. tā pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds un amats, kurš veicis pārbaudi;

6.3. tā dokumenta rekvizīti (identifikācijas dati), ar kuru saskaņā saņemts pilnvarojums veikt pārbaudi;

6.4. ziņas par pārbaudi:

6.4.1. pārbaudes veikšanas laiks;

6.4.2. pārbaudes būtība;

6.4.3. pārbaudes rezultāti;

6.4.4. ieteikumi zvērinātu revidentu komercsabiedrības vai zvērināta revidenta iekšējās kvalitātes kontroles sistēmas uzlabošanai atbilstoši veiktajai pārbaudei.

(Grozīts ar MK 08.11.2011. noteikumiem Nr.856)

7. Ja tiek pārbaudīta kvalitātes kontroliera darbības atbilstība revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles nolikumam, pārbaudes protokolā papildus šo noteikumu 6.punktā minētajām ziņām norāda šādu informāciju:

7.1. kvalitātes kontroliera (arī atbildīgā kvalitātes kontroliera, ja tāds ir) vārds un uzvārds;

7.2. informācija par kvalitātes kontroliera veikto un pārbaudei pakļauto kvalitātes kontroli:

7.2.1. kvalitātes kontroliera veiktās kvalitātes kontroles norises laiks un veids (kārtējā/ārkārtas);

7.2.2. kvalitātes kontrolei pakļautā zvērināta revidenta vārds, uzvārds, sertifikāta numurs un prakses vietas adrese vai kvalitātes kontrolei pakļautās zvērinātu revidentu komercsabiedrības nosaukums, licences numurs un juridiskā adrese;

7.2.3. kvalitātes kontroles ziņojumā ietvertais atzinums par kvalitātes kontrolei pakļautā zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības sniegto revīzijas pakalpojumu atbilstību kvalitātes prasībām;

7.3. informācija par izskatītajiem kvalitātes kontroliera darba dokumentiem (identifikācijas dati);

7.4. veiktās kvalitātes kontroles novērtējums.

8. Ja pilnvarotais pārstāvis pārbaudes procesā veicis šo noteikumu 3.2.apakš­punktā minētās darbības, pārbaudes protokolā norāda arī ziņas, kas saistītas ar šīm darbībām.

9. Pārbaudes protokolu paraksta pilnvarotais pārstāvis, kurš veicis pārbaudi.

IV. Pārbaužu programmas saturs

10. Pārbaužu programmā iekļauj pasākumus, kas nepieciešami, lai:

10.1. pārbaudītu asociācijas darbības efektivitāti likumā “Par zvērinātiem revidentiem” (turpmāk – likums) asociācijai noteikto revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles prasību nodrošināšanā, tai skaitā pārbaudītu:

10.1.1. vai tiek nodrošināta likuma prasība ne retāk kā reizi piecos gados pakļaut revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontrolei visas zvērinātu revidentu komercsabiedrības un zvērinātus revidentus, kas veic profesionālo darbību kā individuālie komersanti vai pašnodarbinātas personas;

10.1.2. vai tiek nodrošināta likuma prasība ne retāk kā reizi trijos gados pakļaut revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontrolei visas zvērinātu revidentu komercsabiedrības un zvērinātus revidentus, kas sniedz revīzijas pakalpojumus finanšu institūcijām un komercsabiedrībām, kuru pārvedamie vērtspapīri ir iekļauti dalībvalstu regulētajā tirgū;

10.1.3. vai personas, kuras asociācijas valde ir apstiprinājusi par kvalitātes kontrolieriem, ir neatkarīgas no pārbaudāmā zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības. Kvalitātes kontrolieris ir neatkarīgs no pārbaudāmā zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības, ja tas nav pārbaudāmais zvērināts revidents vai persona, kura šā zvērināta revidenta pārraudzībā sniedz revīzijas pakalpojumus vai ir tos sniegusi pēdējo divu gadu laikā, vai ir citādi saistīta vai pēdējo divu gadu laikā bijusi saistīta ar pārbaudāmo zvērinātu revidentu vai zvērinātu revidentu komercsabiedrību;

10.2. pārbaudītu kvalitātes kontroliera darbības atbilstību asociācijas apstiprinātajam un ar Finanšu ministriju saskaņotajam Revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles nolikumam.

11. Pārbaužu programmā norāda informāciju par kārtējā gadā plānotajiem pārbaudes pasākumiem:

11.1. (svītrots ar MK 08.11.2011. noteikumiem Nr.856);

11.2. pārbaudes pasākumu veikšanas laiks;

11.3. (svītrots ar MK 08.11.2011. noteikumiem Nr.856);

11.4. pārbaudes uzdevumi un pārbaudes termiņi.

12. (Svītrots ar MK 08.11.2011. noteikumiem Nr.856)

13. Kārtējās pārbaudes veic saskaņā ar Finanšu ministrijas apstiprināto pārbaužu programmu.

V. Noslēguma jautājums

14. Noteikumi stājas spēkā 2009.gada 29.jūnijā.

Ministru prezidenta vietā – finanšu ministrs E.Repše

Ekonomikas ministrs A.Kampars
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles prasību ievērošanas pārbaudi Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 536Pieņemts: 17.06.2009.Stājas spēkā: 29.06.2009.Zaudē spēku: 17.03.2017.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 97, 26.06.2009.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
193723
{"selected":{"value":"11.11.2011","content":"<font class='s-1'>11.11.2011.-16.03.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"11.11.2011","iso_value":"2011\/11\/11","content":"<font class='s-1'>11.11.2011.-16.03.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.06.2009","iso_value":"2009\/06\/29","content":"<font class='s-1'>29.06.2009.-10.11.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
11.11.2011
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)