Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 16. februāra noteikumus Nr. 147 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai 2010.gadā".
Ministru kabineta noteikumi Nr.519

Rīgā 2009.gada 9.jūnijā (prot. Nr.39 9.§)
Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai 2009.gadā
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka valsts atbalsta piešķiršanas kārtību meža nozares attīstībai (turpmāk – atbalsts) 2009.gadā.

2. Atbalsta kopējais apmērs ir 346 544 lati no Zemkopības ministrijas budžeta programmas 24.00.00 “Meža resursu ilgtspējības saglabāšana” apakšprogrammā 24.02.00 “Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē” Meža attīstības fondam (turpmāk – fonds) paredzētajiem līdzekļiem.

(Grozīts ar MK 21.07.2009. noteikumiem Nr.804)

3.Atbalsts paredzēts:

3.1. meža nozares atbalsta un attīstības programmu un projektu (turpmāk – attīstības projekts) finansēšanai – 92 000 latu;

3.2. zinātniskās izpētes projektu (turpmāk – izpētes projekts) finansē­šanai – 242 724 lati;

3.3. valsts starptautisko saistību izpildei meža monitoringa pasākumu veikšanai (CO2 piesaistes un emisijas noteikšana zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektorā 1990.–2008.gadā, kā arī Eiropas meža monitoringa sistēmas attīstības projekta (“Fur­ther Development and Implementation of an EU-level Forest Monitoring System” (FUTMON)) ieviešanai) – 10 320 latu;

3.4. ekspertu atalgojumam – 1500 latu.

(MK 21.07.2009. noteikumu Nr.804 redakcijā)

4. Atbalsts attīstības projektiem:

4.1. sabiedrības informēšanai un izglītošanai – 37 500 latu;

4.2. Latvijas kokrūpniecības un meža īpašnieku pārstāvībai Eiropā – 23 300 latu;

4.3. meža īpašniekiem un citiem interesentiem paredzētā bezmaksas informatīvā izdevuma “Čiekurs” (par meža apsaimniekošanu un ar to saistītiem jautājumiem) sagatavošanai un izplatīšanai (arī elektroniski) – 5 000 latu;

4.4. fonda stipendijām (turpmāk – stipendija) Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes studentiem – 13 200 latu;

4.5. meža nozares gada balvas “Zelta čiekurs” balvu fondam – 13 000 latu.

(MK 21.07.2009. noteikumu Nr.804 redakcijā)

5. Atbalsts izpētes projektiem:

5.1. īstenošanas stadijā esošajos ilgtermiņa projektos paredzēto 2009.gada uzdevumu izpildei – 190 000 latu;

5.2. 2009.gada prioritārās jomas projektiem – Meža nozares ekonomiskās situācijas monitorings un novērtējums 2009.gadā – 52 724 lati.

(MK 21.07.2009. noteikumu Nr.804 redakcijā)

6. Uz atbalstu projektu īstenošanai var pieteikties:

6.1. šo noteikumu 3.3.apakšpunktā minētajam projektam – Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”;

6.2. šo noteikumu 4.1. un 4.2.apakšpunktā minētajiem projektiem – jebkura fiziska vai juridiska persona (turpmāk – pretendents);

6.3. šo noteikumu 4.3.apakšpunktā minētajam projektam – Valsts meža dienests;

6.4. šo noteikumu 4.4.apakšpunktā minētajām stipendijām – Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes studenti saskaņā ar fonda padomes apstiprinātu stipendijas nolikumu;

6.5. šo noteikumu 5.punktā minētajiem projektiem – pretendents, kas reģistrējies zinātnisko institūciju reģistrā.

(MK 21.07.2009. noteikumu Nr.804 redakcijā)

7. Izpētes projektu iesniegumu un šo noteikumu 11.punktā minētos dokumentus (turpmāk – iesniegums), kā arī projekta izpildes pārskatu izvērtē fonda padomes piesaistītie Latvijas Zinātnes padomes un izglītības un zinātnes ministra apstiprinātie tautsaimniecības eksperti. Eksperts par viena iesnieguma vērtējumu saņem 25 latus, par viena projekta izpildes pārskata vērtējumu – 50 latu pirms normatīvajos aktos noteikto nodokļu samaksas.

(Grozīts ar MK 21.07.2009. noteikumiem Nr.804)

II. Projekta iesniegšana, vērtēšana un lēmuma pieņemšana

8. Šo noteikumu 3., 4. un 5.punktā minēto projektu īstenošanai Zemkopības ministrija, pamatojoties uz fonda padomes lēmumu, izsludina konkursu, nosakot projekta iesnieguma (1.pielikums) iesniegšanas termiņu – 21 diena no konkursa izsludināšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un Zemkopības ministrijas mājaslapā internetā.

9. Iesniegumu šo noteikumu 4.8.apakš­punktā minēto stipendiju konkursam par 2008./2009.gada otro semestri iesniedz septiņu dienu laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās.

(Grozīts ar MK 21.07.2009. noteikumiem Nr.804)

10. Iesniegumu, projekta izpildes pārskatu un finanšu līdzekļu izlietojuma kopsavilkumu pretendents iesniedz Lauku atbalsta dienestā (turpmāk – dienests) vienā no šādiem veidiem:

10.1. papīra formā, pievienojot identisku dokumenta elektronisko versiju elektroniskajā datu nesējā;

10.2. elektroniska dokumenta formā ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

11. Pretendents iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

11.1. projekta vadītāja un izpildītāju dzīves gājuma aprakstus (CV);

11.2. rakstisku trešās personas apliecinājumu par līdzfinansējuma pieejamību, ja attīstības projekta īstenošanai paredzēts trešās personas līdzfinansējums;

11.3. attiecīgu pilnvarojumu, ja iesniegumu parakstījusi institūcijas vadītāja pilnvarota persona.

12. Dienests piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām:

12.1. izskata iesnieguma atbilstību šo noteikumu 13.punktā minētajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem;

12.2. elektroniski informē Zemkopības ministriju par iesnieguma atbilstību šo noteikumu 13.punktā minētajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem;

12.3. elektroniski nosūta Zemkopības ministrijai šo noteikumu 11.punktā minētos dokumentus.

13. Administratīvie vērtēšanas kritēriji:

13.1. iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā;

13.2. iesniegums ir sagatavots atbilstoši iesnieguma veidlapai, ir aizpildīti un iesniegti visi šo noteikumu 11.punktā minētie dokumenti;

13.3. iesniegums ir iesniegts atbilstoši šo noteikumu 10.punktā minētajām prasībām;

13.4. iesniegumā pieprasītais finansējums norādīts pilnos latos;

13.5. iesnieguma tāme ir aritmētiski pareiza un saskan ar norādīto kopsummu;

13.6. projekta izmaksu pozīcijās nav ietvertas šo noteikumu 18.punktā minētās neattiecināmās izmaksas.

14. Zemkopības ministrija sagatavo dokumentus fonda padomei saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Meža attīstības fonda izveidošanas, pārvaldīšanas un izlietošanas kārtību.

15. Iesniegumu izvērtē:

15.1. par šo noteikumu 4.punktā (izņemot 4.4. un 4.5.apakšpunktu) minētajiem projektiem – fonda konsultatīvā padome (turpmāk – konsultatīvā padome) atbilstoši attīstības projektu vērtēšanas kritērijiem (2.pielikums);

15.2. par šo noteikumu 3.3.apakšpunktā un 5.punktā minētajiem projektiem – konsultatīvā padome un eksperti atbilstoši izpētes projektu vērtēšanas kritērijiem (3.pielikums).

(MK 21.07.2009. noteikumu Nr.804 redakcijā)

16. Projekta izpildes pārskatu izvērtē:

16.1. par šo noteikumu 4.punktā (izņemot 4.4. un 4.5.apakšpunktu) minētajiem projektiem – konsultatīvā padome;

16.2. par šo noteikumu 3.3.apakšpunktā un 5.punktā minētajiem pro­jektiem – konsultatīvā padome un eksperti.

(MK 21.07.2009. noteikumu Nr.804 redakcijā)

17. Fonda padome mēneša laikā pēc iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Meža attīstības fondu un Administratīvā procesa likuma normām pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu un iesniedz to dienestā.

18. Projektā nav attiecināmas šādas izmaksas:

18.1. pievienotās vērtības nodoklis un citi nodokļi un nodevas, ko iespējams atgūt normatīvajos aktos par nodokļiem un nodevām noteiktajā kārtībā;

18.2. transportlīdzekļu iegāde;

18.3. veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšana;

18.4. izmaksas, kas nav saistītas ar projekta īstenošanu;

18.5. izmaksas, kas nav pamatotas ar izmaksu attaisnojošiem dokumentiem.

III. Līgumu slēgšana un finansēšana

19. Dienests piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 17.punktā minētā fonda padomes lēmuma saņemšanas nosūta pretendentam fonda padomes lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt atbalstu.

20. Pretendents 10 darbdienu laikā pēc lēmuma saņemšanas par atbalsta piešķiršanu iesniedz dienestā informāciju, kas nepieciešama līguma sagatavošanai (juridiska persona norāda reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā, juridisko adresi, bankas rekvizītus, fiziska persona – pases datus, deklarēto dzīvesvietas adresi, bankas rekvizītus). Ja informāciju noteiktajā laikā nesniedz, dienests informē par to fonda padomi un tā ir tiesīga pārskatīt pieņemto lēmumu par atbalsta piešķiršanu.

21. Dienests 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 20.punktā minētās informācijas saņemšanas slēdz līgumu ar pretendentu par projekta īstenošanu. Līgumā paredz:

21.1. projekta izpildes pārskata iesniegšanas kārtību un termiņus:

21.1.1. (svītrots ar MK 21.07.2009. noteikumiem Nr.804);

21.1.2. projekta izpildes pārskatu (ilgtermiņa izpētes projektiem – pārskatu par 2009.gada uzdevumu izpildi), kurā atspoguļo darba uzdevumu izpildi, rezultātus un finanšu līdzekļu izlietojuma kopsavilkumu (4.pielikums), iesniedz dienestā līdz 2009.gada 9.novembrim;

21.1.3. izpētes projektu izpildes pārskatu publisku prezentāciju – 2010.gada I ceturksnī;

21.1.4. attīstības projektu izpildes pārskatu publisku prezentāciju – 2009.gada IV ceturksnī;

21.2. finansēšanas kārtību un termiņus:

21.2.1. avansa maksājumu 50 % apmērā no projekta atbalsta summas;

21.2.2. (svītrots ar MK 21.07.2009. noteikumiem Nr.804);

21.2.3. gala norēķinu – pēc projekta izpildes pārskata apstiprināšanas fonda padomē;

21.2.4. finansējuma izmaiņas līguma tāmē saskaņo ar fonda padomi, izmaiņas, kas līguma tāmes sadaļās “Materiāli” un “Pakalpojumi” nepārsniedz 10 % no minēto tāmju sadaļu finansējuma, saskaņo ar dienestu;

21.2.5. atbalstu izmaksā bezskaidras naudas norēķinu veidā, to pārskaitot uz projekta īstenotāja norādīto bankas kontu;

21.3. nosacījumu, ka šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minētās izmaksas attiecināmas ar 2009.gada 1.janvāri;

21.4. nosacījumu, ka, izplatot jebkuru informāciju par projektu, norāda atsauci uz finansētāju – fondu;

21.5. nosacījumu, ka izpētes projektu izpildes pārskatu ievieto Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātnisko pētījumu datubāzē līdz 2010.gada 1.februārim;

21.6. nosacījumu, ka projekta izpildītājs informē fondu par projekta īstenošanā plānotajiem informatīvajiem pasākumiem.

(Grozīts ar MK 21.07.2009. noteikumiem Nr.804)

22. Dienests:

22.1. piecu darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas izmaksā avansu projekta īstenotājam, ievērojot līguma nosacījumus;

22.2. piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 21.1.2.apakš­punktā minēto pārskatu iesniegšanas dienestā apkopo projektu izpildes pārskatus un apkopoto informāciju elektroniski nosūta Zemkopības ministrijai;

22.3. piecu darbdienu laikā pēc fonda padomes lēmuma saņemšanas par pārskata apstiprināšanu veic norēķinu ar projekta īstenotāju;

22.4. piecu darbdienu laikā pēc fonda padomes lēmuma saņemšanas par stipendijas piešķiršanu veic norēķinu ar stipendiātu;

22.5. piecu darbdienu laikā pēc fonda padomes lēmuma saņemšanas par šo noteikumu 4.5.apakšpunktā minētās meža nozares gada balvas “Zelta čiekurs” piešķiršanu veic norēķinus ar balvas laureātiem;

22.6. kontrolē finanšu izlietojuma atbilstību lietvedību un grāmatvedību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

22.7. izlases veidā auditē ne mazāk kā 5 % no kopējā īstenoto projektu skaita;

22.8. slēdz līgumu ar šo noteikumu 3.4.apakšpunktā minētajiem eksper­tiem par atbalsta piešķiršanu. Līgumā paredz, ka atbalsts izmantojams iesniegumu un projektu izpildes pārskatu izvērtēšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Meža attīstības fondu.

(Grozīts ar MK 21.07.2009. noteikumiem Nr.804)

23. Fonda padome saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Meža attīstības fondu pieņem lēmumu par finansēto projektu izpildi vai neizpildi un piešķirto līdzekļu atmaksas apmēru.

24. Dienests pēc fonda padomes lēmuma pieņemšanas izbeidz līgumu ar projekta īstenotāju, ja tas sniedzis nepatiesu informāciju vai pārkāpis šo noteikumu vai noslēgtā līguma nosacījumus. Pēc fonda padomes lēmuma pieņemšanas par atbalsta atmaksu dienests pieprasa projekta īstenotājam atmaksāt lēmumā minēto summu.

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.519

KN519P1_PAGE_1.JPG (109262 bytes)

KN519P1_PAGE_2.JPG (122451 bytes)

KN519P1_PAGE_3.JPG (74584 bytes)

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.519
Meža nozares attīstības projektu vērtēšanas kritēriji

Nr. p.k.

Vērtēšanas kritērijs

Maksimālais punktu skaits

1.

Plānoto rezultātu iegūšanas iespēja noteiktajā apjomā un termiņā

10

2.

Projekta vadītāja un izpildītāju pieredze un spēja kvalitatīvi īstenot pieteikto projektu un gūt plānotos rezultātus

20

3.

Piedāvātā pieeja projekta īstenošanai

10

4.

Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe

20

5.

Izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem, samērojamība ar iegūstamajiem rezultātiem

10

6.

Projekta izpildei piesaistītais līdzfinansējums:

20

6.1.

līdz 10 %

5

6.2.

11–25 %

10

6.3.

vairāk par 25 %

20

7.

Dažādu nozaru, apakšnozaru institūciju vai citu sadarbības partneru iesaistīšana projekta īstenošanā

10

KOPĀ

100

8.

Pieteiktā projekta vērtējumu var samazināt, ja kāds no projekta vadītāja vadītiem un Zemkopības ministrijas finansētajiem projektiem

–30

8.1.

nav izpildīts laikā

–15

8.2.

nav izpildīts atbilstoši līgumā noteiktajiem darba uzdevumiem

–15

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.519
Zinātniskās izpētes projektu vērtēšanas kritēriji

Nr.
p.k.

Vērtēšanas kritērijs

Maksimālais punktu skaits

1.

Plānoto rezultātu iegūšanas iespēja noteiktajā apjomā un termiņā

20

2.

Piedāvātā risinājuma metodiskā pieeja

10

3.

Projekta vadītāja un izpildītāju spēja kvalitatīvi īstenot pieteikto projektu

20

3.1.

projekta vadītājam nav pieredzes projekta vadībā

0

3.2.

projekta vadītājam ir pieredze vismaz viena projekta vadībā

5

3.3.

projekta izpildītājiem nav pieredzes projekta tēmas izpildē

0

3.4.

projekta izpildītājiem ir pieredze un zināšanas projekta tēmas izpildē

5

3.5.

notikuši informatīvi pasākumi par pieteikto tēmu (piemēram, semināri, priekšlasījumi, lekcijas)

5

3.6.

vismaz viens projekta iesnieguma 3.1.apakšpunktā minētais izdevums vai vismaz viena publikācija projekta iesnieguma 3.2.1.apakšpunktā minētajā izdevumā

5

4.

Vairāku zinātnisko institūciju vai sadarbības partneru (vismaz 3) iesaistīšana projekta īstenošanā

5

5.

Starpdisciplīnu pētījums

5

6.

Topošo zinātnieku, doktorantu iesaistīšana projekta īstenošanā

10

6.1.

projekta īstenošanā nav iesaistīti topošie zinātnieki, doktoranti

0

6.2.

projekta īstenošanā iesaistīti 1–3 topošie zinātnieki, doktoranti

5

6.3.

projekta īstenošanā iesaistīti vairāk nekā 3 topošie zinātnieki, doktoranti

10

7.

Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe, izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem, samērojamība ar plānotajiem rezultātiem

20

8.

Pētījumam nepieciešamais materiāltehniskais nodrošinājums zinātniskajā institūcijā

10

KOPĀ

100

9.

Pieteiktā projekta vērtējumu var samazināt, ja kāds no projekta vadītāja vadītiem un Zemkopības ministrijas finansētajiem projektiem

–30

9.1.

nav izpildīts laikā

–15

9.2.

nav izpildīts atbilstoši līgumā noteiktajiem darba uzdevumiem

–15

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.519
KN519P4.JPG (53787 bytes)
Zemkopības ministrs J.Dūklavs
 
Tiesību akta pase
Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 519Pieņemts: 09.06.2009.Stājas spēkā: 13.06.2009.Zaudē spēku: 01.01.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 92, 12.06.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
193240
{"selected":{"value":"29.07.2009","content":"<font class='s-1'>29.07.2009.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"29.07.2009","iso_value":"2009\/07\/29","content":"<font class='s-1'>29.07.2009.-31.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"13.06.2009","iso_value":"2009\/06\/13","content":"<font class='s-1'>13.06.2009.-28.07.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
29.07.2009
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva