Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2016. gada 28. jūnija noteikumus Nr. 418 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem".
Ministru kabineta noteikumi Nr. 250

Rīgā 1999.gada 13.jūlijā (prot. Nr.35 2.§)
Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu" 16.panta pirmo daļu
(MK 19.01.2010. noteikumu Nr.50 redakcijā)

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā pašvaldības, kuru administratīvajā teritorijā deklarētie iedzīvotāji izmanto citas pašvaldības izglītības iestādes vai sociālās aprūpes iestādes sniegtos pakalpojumus, noslēdz līgumus ar attiecīgajām pašvaldībām par šiem iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu samaksu.

(Grozīts ar MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1292)

1.1 Pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā sniegtos pakalpojumus izmanto citas pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētie iedzīvotāji, šo noteikumu izpratnē ir pakalpojuma sniedzējs. Pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā deklarētie iedzīvotāji saņem pakalpojumu, ir pakalpojuma saņēmējs.

(MK 12.11.2013. noteikumu Nr.1292 redakcijā)

2. Pakalpojuma sniedzējs līdz attiecīgā budžeta gada 1.aprīlim vai triju mēnešu laikā pēc tam, kad skolēni un audzēkņi (turpmāk – audzēkņi) sākuši apmeklēt pašvaldības izglītības iestādi, sagatavo un nosūta parakstīšanai pakalpojuma saņēmējam līgumu par viena audzēkņa izmaksām pašvaldības izglītības iestādē, kā arī par kārtību, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem (1.pielikums). Līguma pielikumos, kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa, norāda faktisko audzēkņu skaitu, kas attiecīgajā laikposmā apmeklē pašvaldības izglītības iestādi (pievieno audzēkņu sarakstu), un pašvaldības apstiprinātos izglītības iestādes iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītos izdevumus vai šo noteikumu 20.5 punktā minētajā gadījumā – pašvaldības apstiprinātu izglītības iestādes plānoto izdevumu tāmi. Savstarpējos norēķinus uzsāk ar dienu, kurā pakalpojums sniegts, un beidz ar dienu, kad audzēknis pārtrauc apmeklēt attiecīgo izglītības iestādi vai deklarē dzīvesvietu citā pašvaldībā. Savstarpējos norēķinus var veikt ne vairāk kā par trijiem iepriekšējiem mēnešiem pirms līguma parakstīšanas.

(MK 12.11.2013. noteikumu Nr.1292 redakcijā)

2.1 Mainoties audzēkņu skaitam, norēķinus par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem veic, ņemot vērā, ka jūnijā, jūlijā un augustā izmaksas tiek attiecinātas uz visu audzēkņu (arī izglītības iestādes absolventu) skaitu, kuri mācījušies izglītības iestādē līdz mācību gada beigām, izņemot gadījumus, ja audzēknis vai absolvents šajos mēnešos deklarējis dzīvesvietu citā pašvaldībā.

(MK 25.03.2003. noteikumu Nr.138 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1292)

3. (Svītrots ar MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1292)

4. Lai vienotos par savstarpējiem norēķiniem, pakalpojuma sniedzējs saskaņo ar pakalpojuma saņēmēju kārtību, kādā slēdzams līgums par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

5. Pakalpojuma sniedzējs reizi četros mēnešos saskaņo precizēto audzēkņu skaitu ar to pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā deklarētie audzēkņi apmeklē attiecīgo izglītības iestādi, un, ja ir notikušas izmaiņas, līdz attiecīgā perioda pēdējā mēneša piecpadsmitajam datumam nosūta pašvaldībai jaunu šo noteikumu 2.punktā minētā līguma pielikumu.

(MK 12.11.2013. noteikumu Nr.1292 redakcijā)

6. Pakalpojuma saņēmējam ir pienākums slēgt šo noteikumu 2.punktā minēto līgumu par sniegtajiem pakalpojumiem attiecīgajā administratīvajā teritorijā deklarētajiem audzēkņiem, kuri apmeklē citas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes, sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas vai vakara un neklātienes (maiņu) vispārējās izglītības iestādes (bez vecuma ierobežojuma).

(Grozīts ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.376; MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1292)

7. Ja attiecīgā izglītība nav iegūstama pakalpojuma saņēmēja administratīvajā teritorijā, pakalpojuma saņēmējam savstarpējo norēķinu veidā jāsedz attiecīgajā administratīvajā teritorijā deklarētā audzēkņa ikdienas transporta izdevumi līdz izglītības iestādei vai jāslēdz līgums par uzturēšanās izdevumiem internātā vai diennakts pirmsskolas izglītības iestādē saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja iesniegto pašvaldības domes apstiprināto izdevumu tāmi. Slēdzot līgumu, pakalpojuma saņēmējs paziņo pakalpojuma sniedzējam par pakalpojuma veida izvēli.

(MK 25.03.2003. noteikumu Nr.138 redakcijā, kas grozīta ar MK 14.10.2008. noteikumiem Nr.855; MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1292)

8. (Svītrots ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.376.)

9. Pašvaldību savstarpējie norēķini par interešu izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem ārpus pašvaldības administratīvās teritorijas netiek paredzēti, ja pašvaldības dome nav lēmusi citādi.

(MK 28.04.2009. noteikumu Nr.376 redakcijā)

10. Pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā deklarētie iedzīvotāji ar 1998.gada 1.janvāri izmanto citu pašvaldību pakļautībā esošo sociālās aprūpes iestāžu sniegtos pakalpojumus, uz nenoteiktu laiku slēdz līgumus par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem (2.pielikums). Izmaiņas tiek norādītas līguma pielikumā, kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa.

(Grozīts ar MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1292)

11. Finansējums pakalpojuma sniedzējam par sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem iedzīvotājiem, kuri ievietoti minētajās iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim, tiek nodrošināts likumā "Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu" noteiktajā kārtībā, un savstarpējie norēķini par minētajiem iedzīvotājiem sniegtajiem pakalpojumiem netiek veikti, izņemot šo noteikumu 14.punktā minētos gadījumus.

12. Lai vienotos par savstarpējiem norēķiniem par sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, pakalpojuma saņēmējs saskaņo ar pakalpojuma sniedzēju kārtību, kādā slēdzams attiecīgais līgums.

12.1 Ja personai piešķirts grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojums kādā no pašvaldībām, kura sniedz šādu pakalpojumu, par pakalpojuma saņēmēju atbilstoši šiem noteikumiem uzskatāma pašvaldība, kura ir pieņēmusi lēmumu par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nepiecie­šamību attiecīgajai personai.

(MK 03.03.2008. noteikumu Nr.145 redakcijā)

13. Pakalpojuma saņēmējs norēķinās par saņemtajiem sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem atbilstoši attiecīgās pašvaldības domes apstiprinātajai pakalpojuma sniedzēja pakļautībā esošās sociālās aprūpes iestādes izdevumu tāmei. Savstarpējos norēķinos netiek ņemtas vērā pakalpojuma sniedzēja pakļautībā esošās sociālās aprūpes iestādes investīcijas un pakalpojumu saņēmēju iemaksas.

(Grozīts ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.50)

13.1 Aprēķinot sociālās aprūpes iestādes izmaksas budžeta gadā par vienu personu, izdevumu tāmē atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem iekļaujami šādi izdevumi:

13.1 1. atalgojums;

13.1 2. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

13.1 3. izdevumi, kas saistīti ar komandējumiem un dienesta braucieniem, ja tie attiecas uz sociālā pakalpojuma nodrošināšanu;

13.1 4. samaksa par pakalpojumiem:

13.1 4.1. pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi;

13.1 4.2. izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem;

13.1 4.3. iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi, ja tie attiecas uz sociālā pakalpojuma nodrošināšanu;

13.1 4.4. remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu);

13.1 4.5. informācijas tehnoloģiju pakalpojumi, ja tie saistīti ar sociālā pakalpojuma nodrošināšanu;

13.1 4.6. īres un nomas maksa, ja tā saistīta ar sociālā pakalpojuma nodrošināšanu;

13.1 5. krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, ko neuzskaita pamatkapitāla veidošanā:

13.1 5.1. biroja preces un inventārs, ja tas saistīts ar sociālā pakalpojuma nodrošināšanu;

13.1 5.2. kurināmais un enerģētiskie materiāli;

13.1 5.3. zāles un medicīniskās ierīces, ja tās paredzētas sociālā pakalpojuma saņēmējam;

13.1 5.4. kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli;

13.1 5.5. valsts un pašvaldību aprūpē un apgādībā esošo personu uzturēšanas izdevumi;

13.1 5.6. mācību līdzekļi un materiāli, ja tie paredzēti izglītības iestādes audzēkņiem.

(MK 19.01.2010. noteikumu Nr.50 redakcijā)

14. Ja bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu audzināšanas iestādes, kā arī veco ļaužu pansionāti tiek nodoti novada pakļautībā, rajona pašvaldības administrācija nodod attiecīgajai pašvaldībai finansējumu, kuru rajona pašvaldība par attiecīgo iemītnieku ir saņēmusi no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda. Ja pakalpojuma sniedzējs attiecīgo finansējumu nesaņem no rajona pašvaldības administrācijas, tam ir tiesības griezties Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomē (turpmāk – padome), lai ar Valsts kases starpniecību saņemtu minēto finansējumu.

(MK 28.04.2009. noteikumu Nr.376 redakcijā)

15. Pakalpojuma saņēmējam, kurš nepiekrīt piedāvātajiem līguma nosacījumiem un atsakās slēgt līgumu, rakstiski jāpamato atteikuma iemesls.

16. Ja pakalpojuma sniedzējs uzskata, ka atteikums slēgt līgumu nav pamatots, vai noslēgtais līgums netiek pildīts, pakalpojuma sniedzējam ir tiesības griezties padomē ar lūgumu izskatīt jautājumu par attiecīgo pakalpojumu finansēšanu.

17. Padomē iesniedzami šādi dokumenti:

17.1. izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu finansēšanas jomā:

17.1.1. audzēkņu saraksts, kur norādīta administratīvā teritorija, kurā audzēknis ir deklarēts, un izglītības iestāde, kuru viņš apmeklē, kā arī laikposms, kurā audzēknis apmeklējis izglītības iestādi;

17.1.2. šo noteikumu 2.punktā minētā līguma kopija, atteikuma vēstules kopija vai dokuments, kas apliecina vēstules vai līguma nosūtīšanas laiku;

17.1.3. pašvaldības apstiprinātie izglītības iestādes iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītie izdevumi vai šo noteikumu 20.5 punktā minētajā gadījumā pašvaldības apstiprinātā izglītības iestādes plānoto izdevumu tāme;

17.1.4. pasta kvīts kopija par iesnieguma un padomei savstarpējo parādu piedziņai iesniegto dokumentu nosūtīšanu pakalpojuma saņēmējam, kā arī šo dokumentu pavadvēstules kopija;

17.2. sociālās aprūpes iestāžu sniegto pakalpojumu finansēšanas jomā:

17.2.1. šo noteikumu 10.punktā minētā līguma kopija;

17.2.2. pašvaldības domes apstiprinātā sociālās aprūpes iestādes izdevumu tāme.

(Grozīts ar MK 25.03.2003. noteikumiem Nr.138; MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1292)

18. Padome jautājumu par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem izskata kārtējā padomes sēdē pēc pakalpojuma sniedzēja iesnieguma saņemšanas, ja 10 darbdienas pirms padomes kārtējās sēdes ir iesniegti visi šo noteikumu 17.punktā minētie dokumenti un to kopijas nosūtītas pakalpojuma saņēmējam. Ja minētie dokumenti iesniegti vēlāk nekā 10 darbdienas pirms padomes kārtējās sēdes, padome jautājumu par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem izskata nākamajā padomes sēdē.

(MK 25.03.2003. noteikumu Nr.138 redakcijā)

19. Ja padome atzīst prasību par pamatotu, tā pieņem lēmumu par nepieciešamo līdzekļu ieturēšanu ar Valsts kases starpniecību par labu pakalpojuma sniedzējam. Ja līgums nav noslēgts, maksājumus par savstarpējiem norēķiniem ietur ne vairāk kā par trijiem iepriekšējiem mēnešiem pirms līguma nosūtīšanas. Padome lēmumu piecu darbdienu laikā nosūta Valsts kasei izpildei un par to informē attiecīgās pašvaldības.

(Grozīts ar MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1292)

20. Veicot pašvaldību savstarpējos norēķinus ar padomes starpniecību, samaksu par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem nosaka atbilstoši noslēgtajam līgumam, bet, ja līgums nav noslēgts, atbilstoši pakalpojuma sniedzēja apstiprinātiem iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem vai šo noteikumu 20.5 punktā minētajā gadījumā atbilstoši apstiprinātai plānoto izdevumu tāmei katrā izglītības iestādē – vispārējās izglītības iestādē, vakara un neklātienes izglītības iestādē, pirmsskolas izglītības iestādē, diennakts pirmsskolas izglītības iestādē un internātā.

(MK 12.11.2013. noteikumu Nr.1292 redakcijā)

20.1 (Svītrots ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.376.)

20.2 Aprēķinot izmaksas budžeta gadā par vienu audzēkni konkrētā izglītības iestādē, izmaksu aprēķinā atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem iekļaujami šādi izglītības iestādes iepriekšējā gadā pēc naudas plūsmas uzskaitītie izdevumi:

20.2 1. atalgojumi (EKK 1100) (izņemot pedagogu atalgojumu, kuru piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta; prēmijas, naudas balvas un materiālo stimulēšanu (EKK 1148), darba devēja piešķirtos labumus un maksājumus (EKK 1170));

20.2 2. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas (EKK 1200) (izņemot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kuras piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta);

20.2 3. mācību, darba un dienesta komandējumi, dienesta, darba braucieni (EKK 2100) (izņemot ārvalstu mācību, darba un dienesta komandējumus, dienesta, darba braucienus (EKK 2120));

20.2 4. pakalpojumu samaksa (EKK 2200):

20.2 4.1. pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi (EKK 2210);

20.2 4.2. izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem (EKK 2220);

20.2 4.3. iestādes administratīvie izdevumi un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi (EKK 2230);

20.2 4.4. remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) (EKK 2240);

20.2 4.5. informācijas tehnoloģiju pakalpojumi (EKK 2250);

20.2 4.6. īres un nomas maksa (EKK 2260) (izņemot transportlīdzekļu nomas maksu (EKK 2262));

20.2 5. krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita pamatkapitāla veidošanā (EKK 2300):

20.2 5.1. biroja preces un inventārs (EKK 2310);

20.2 5.2. kurināmais un enerģētiskie materiāli (EKK 2320) (izņemot degvielas izdevumus (EKK 2322));

20.2 5.3. zāles, medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti (EKK 2340);

20.2 5.4. kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli (EKK 2350);

20.2 5.5. valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo personu uzturēšanas izdevumi (EKK 2360) (izņemot ēdināšanas izdevumus (EKK 2363));

20.2 5.6. mācību līdzekļi un materiāli (EKK 2370);

20.2 6. izdevumi periodikas iegādei (EKK 2400);

20.2 7. bibliotēku krājumi (EKK 5233).

(MK 12.11.2013. noteikumu Nr.1292 redakcijā)

20.3 (Svītrots ar MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1292)

20.4 Pakalpojuma sniedzējs līdz kārtējā budžeta gada 1.oktobrim precizē uz vienu audzēkni noteikto mēneša maksājuma summu ar pakalpojuma saņēmēju, ja uz kārtējā budžeta gada 1.septembri ir mainījies audzēkņu skaits.

(MK 12.11.2013. noteikumu Nr.1292 redakcijā)

20.5 Ja kārtējā budžeta gadā tiek dibināta jauna izglītības iestāde, aprēķinot izmaksas pirmajā budžeta gadā par vienu audzēkni konkrētajā izglītības iestādē, izdevumu tāmē iekļaujami kārtējā budžeta gada plānotie izglītības iestādes izdevumi atbilstoši šo noteikumu 20.2 punktā minētajiem ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

(MK 12.11.2013. noteikumu Nr.1292 redakcijā)

21. Pašvaldības pēc vienošanās slēdz savstarpējo norēķinu līgumus par pašvaldību profesionālās izglītības iestādēs esošo audzēkņu mācību procesa nodrošināšanu saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja iesniegto attiecīgās pašvaldības domes apstiprināto tāmi.

(Grozīts ar MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1292)

22. Samaksu par sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem nosaka atbilstoši noslēgtajam līgumam. Ja pašvaldības nevar vienoties par konkrētiem savstarpējo norēķinu apmēriem, padomei ir tiesības noteikt piemērojamo maksimālo samaksu par minētajiem pakalpojumiem.

23. Izglītības iestāžu un sociālās aprūpes iestāžu sniegto pakalpojumu izmaksas aprēķināmas par budžeta gadu, maksājumi par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem izdarāmi par četru mēnešu periodu līdz perioda pēdējā mēneša piecpadsmitajam datumam, maksājumi par sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem izdarāmi ne retāk kā reizi ceturksnī līdz tā pēdējā mēneša piecpadsmitajam datumam. Pakalpojuma sniedzēja pienākums ir 14 dienu laikā informēt maksātāju par izmaiņām pakalpojumu saņēmēju sarakstos, ja tā rezultātā mainās līgumā noteiktā maksājuma summa. Pakalpojuma sniedzējs un pakalpojuma saņēmējs pēc savstarpējas vienošanās var noteikt citu samaksas kārtību.

(Grozīts ar MK 25.03.2003. noteikumiem Nr.138; MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1292)

24. Valsts kase, pamatojoties uz padomes lēmumu, nepieciešamo summu noraksta no attiecīgās pašvaldības iedzīvotāju ienākuma nodokļa vai dotācijām, kas pašvaldībai izmaksājamas no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda, un informē par to attiecīgo pašvaldību un padomi.

25. Ja pašvaldības nav pilnīgi norēķinājušās par izglītības iestāžu un sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem attiecīgajā budžeta gadā, to parāda saistības pāriet uz nākamo budžeta gadu. Dokumenti par pašvaldību savstarpējo norēķinu parādiem par iepriekšējo budžeta gadu pašvaldībai līdz kārtējā budžeta gada 1.jūlijam jāiesniedz izskatīšanai padomē.

26. (Svītrots ar MK 25.03.2003. noteikumiem Nr.138.)

27. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 1997.gada 30.decembra noteikumus Nr.448 "Noteikumi par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 1./2.nr.).

Ministru prezidents V.Krištopans

Finansu ministrs I.Godmanis
1.pielikums
Ministru kabineta
1999.gada 13.jūlija noteikumiem Nr. 250

(Pielikums grozīts ar MK 25.03.2003. noteikumiem Nr.138; MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1292)

Parauglīgums
par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību
par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem

.gada

(līguma noslēgšanas vieta)

republikas pilsētas (novada) dome,

tās priekšsēdētājapersonā,

(vārds un uzvārds)

kas darbojas saskaņā ar domes nolikumu (turpmāk - Pakalpojuma sniedzējs), no vienas puses,
unrepublikas pilsētas (novada)
dome, tās priekšsēdētājapersonā,

(vārds un uzvārds)

kas darbojas saskaņā ar domes nolikumu (turpmāk - Pakalpojuma saņēmējs), no otras puses, vienojas:

1. Līguma priekšmets

1.1. Par skolēniem un pirmsskolas iestāžu audzēkņiem, kuriem dzīvesvieta ir deklarēta administratīvajā teritorijā,

(republikas pilsēta, novads)

 

 

 bet kas apmeklēizglītības iestādi(-es),

(republikas pilsēta, novads)

Pakalpojuma saņēmējs _____.gadā veic savstarpējos norēķinus ar Pakalpojuma sniedzēju saskaņā ar izglītības iestādes iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem vai šo noteikumu 20.punktā minētajā gadījumā saskaņā ar izglītības iestādes plānoto izdevumu tāmi un audzēkņu sarakstu, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa un kuru precizē reizi četru mēnešu periodā.

1.2. Viena skolēna izmaksas mēnesī
1.2.1. ________________________________________________________________________________________________________________________

(republikas pilsētas, novada izglītības iestāde)

(summa euro (skaitļiem un vārdiem))

1.2.2. ________________________________________________________________________________________________________________________

(republikas pilsētas, novada izglītības iestāde)

.

(summa euro (skaitļiem un vārdiem))

1.3. Papildu noteikumi

2. Līguma darbības termiņš

Līgums ir spēkā līdz

.gada

(datums)

3. Norēķinu termiņi un kārtība

3.1. Līgumslēdzējas puses savstarpējos norēķinus veic ar _____.gada ___.____________ .

3.2. Pakalpojuma saņēmējs veic norēķinus ar Pakalpojuma sniedzēju par četru mēnešu periodu līdz perioda pēdējā mēneša piecpadsmitajam datumam.

3.3. Ja savstarpējie norēķini nav veikti vai veikti daļēji, tā līgumslēdzēja puse, kura ir pārkāpusi līguma nosacījumus, otrai līgumslēdzējai pusei par katru nokavēto dienu maksā soda naudu 0,5 % apmērā no nesamaksātās summas.

4. Strīdu izskatīšanas kārtība

Visas domstarpības, kas rodas sakarā ar līguma saistību izpildi, izskatāmas līgumslēdzēju pušu savstarpējās sarunās vai ar Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda padomes starpniecību.

5. Papildu nosacījumi

5.1. Visi līgumā izdarītie grozījumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie iesniegti rakstiski un apstiprināti ar abu līgumslēdzēju pušu parakstiem.

5.2. Jautājumus, kas nav minēti šajā līgumā, līgumslēdzējas puses risina saskaņā ar likumiem un citiem tiesību aktiem.

5.3. Līgums sastādīts divos eksemplāros, un tiem ir vienāds juridisks spēks. Pie katras no līgumslēdzējām pusēm atrodas viens līguma eksemplārs.

Līgumslēdzēju pušu rekvizīti

Pakalpojuma saņēmējsPakalpojuma sniedzējs
(paraksts un tā atšifrējums)(paraksts un tā atšifrējums)
Z.vZ.v
Finansu ministrs I.Godmanis
2.pielikums
Ministru kabineta
1999.gada 13.jūlija noteikumiem Nr. 250

(Pielikums grozīts ar MK 25.03.2003. noteikumiem Nr.138; MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1292)

Parauglīgums
par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību
par sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem

.gada

(līguma noslēgšanas vieta)

republikas pilsētas (novada) dome,

tās priekšsēdētājapersonā,

(vārds un uzvārds)

kas darbojas saskaņā ar domes nolikumu (turpmāk - Pakalpojuma sniedzējs), no vienas puses,
unrepublikas pilsētas (novada)
dome, tās priekšsēdētājapersonā,

(vārds un uzvārds)

kas darbojas saskaņā ar domes nolikumu (turpmāk - Pakalpojuma saņēmējs), no otras puses, vienojas:

1. Līguma priekšmets

1.1. Līgumslēdzējas puses veic savstarpējos norēķinus par Pakalpojuma saņēmēja administratīvajā teritorijā deklarētajai personai

(vārds un uzvārds, personas kods, pases numurs, dzīvesvietas adrese)

sniegtajiem pakalpojumiem
Pakalpojuma sniedzēja pakļautībā esošajā sociālās aprūpes iestādē
.gadā

(iestādes nosaukums, adrese)

1.2. Vienas personas uzturēšanas izmaksas mēnesī šī līguma 1.1.apakšpunktā minētajā iestādē

(summa euro (vārdiem))

1.3. Papildu noteikumi
1.3.1
1.3.2.

2. Līguma darbības termiņš

Līgums ir spēkā līdz

.gada

(datums)

3. Norēķinu termiņi un kārtība

3.1. Līgumslēdzējas puses savstarpējos norēķinus veic ar ______.gada 1.janvāri.
3.2. Samaksa par pakalpojumiem veicama katru ceturksni līdz kārtējā ceturkšņa pēdējā mēneša piecpadsmitajam datumam.
3.3. Ja savstarpējie norēķini nav veikti vai veikti daļēji, Pakalpojuma saņēmējs Pakalpojuma sniedzējam par katru nokavēto dienu maksā soda naudu 0,5 % apmērā no nesamaksātās summas.

4. Strīdu izskatīšanas kārtība

Visas domstarpības, kas rodas sakarā ar līguma saistību izpildi, izskatāmas līgumslēdzēju pušu savstarpējās sarunās vai ar Pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda padomes starpniecību.

5. Pušu pienākumi un tiesības

5.1. Pakalpojuma sniedzējs apņemas nodrošināt šī līguma 1.1.apakšpunktā minētās personas uzturēšanu sociālās aprūpes iestādē atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumam.
5.2. Pakalpojuma saņēmējam ir tiesības no Pakalpojuma sniedzēja saņemt informāciju par pakalpojumu kvalitāti, personas uzturēšanas izdevumiem un to aprēķināšanas kārtību.
5.3. Ja Pakalpojuma sniedzējs nepilda vai pārkāpj šī līguma 5.1.apakšpunktā noteiktās prasības attiecībā uz sociālās aprūpes pakalpojumu kvalitāti, Pakalpojuma saņēmējs ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu, mēnesi iepriekš paziņojot par to rakstiski Pakalpojuma sniedzējam.

6. Papildu nosacījumi

6.1. Visi līgumā izdarītie grozījumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie iesniegti rakstiski un apstiprināti ar abu līgumslēdzēju pušu parakstiem.
6.2. Jautājumus, kas nav minēti šajā līgumā, līgumslēdzējas puses risina saskaņā ar likumiem un citiem tiesību aktiem.
6.3. Līgums sastādīts divos eksemplāros, un tiem ir vienāds juridisks spēks. Pie katras no līgumslēdzējām pusēm atrodas viens līguma eksemplārs.

Līgumslēdzēju pušu rekvizīti

Pakalpojuma saņēmējsPakalpojuma sniedzējs
(paraksts un tā atšifrējums)(paraksts un tā atšifrējums)
Z.vZ.v
Finansu ministrs I.Godmanis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 250Pieņemts: 13.07.1999.Stājas spēkā: 17.07.1999.Zaudē spēku: 01.07.2016.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 231/232, 16.07.1999.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
19209
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-30.06.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-30.06.2016.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.09.2010","iso_value":"2010\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2010.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.01.2010","iso_value":"2010\/01\/23","content":"<font class='s-1'>23.01.2010.-31.08.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2009","iso_value":"2009\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2009.-22.01.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2009","iso_value":"2009\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2009.-30.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.03.2008","iso_value":"2008\/03\/06","content":"<font class='s-1'>06.03.2008.-31.12.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.03.2003","iso_value":"2003\/03\/29","content":"<font class='s-1'>29.03.2003.-05.03.2008.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.07.1999","iso_value":"1999\/07\/17","content":"<font class='s-1'>17.07.1999.-28.03.2003.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)