Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 1999. gada 13. jūlija noteikumus Nr. 250 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu vai sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem".

Ministru kabineta noteikumi Nr. 448

Rīgā 1997.gada 30.decembrī (prot. nr.73 22.§)

Noteikumi par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 98.pantu
un Pārejas noteikumu 16.punktu

1. Šie noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā pilsētu, pagastu un rajonu pašvaldības veic norēķinus par iedzīvotājiem sniegtajiem pakalpojumiem ārpus pašvaldības administratīvās teritorijas (kurā iedzīvotāji ir pierakstīti), kuri tiek finansēti no pašvaldību budžetiem;

1.2. pašvaldību norēķinu kārtību, ja pašvaldības vienojušās par kompetences maiņu kādas noteiktas funkcijas izpildē.

2. Pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā ir pierakstīti izglītības iestāžu skolēni un audzēkņi (turpmāk - audzēkņi), ja viņi apmeklē citas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošās izglītības iestādes, līdz attiecīgā budžeta gada 1.aprīlim noslēdz līgumu par vienam audzēknim nepieciešamajām izmaksām pašvaldības izglītības iestādē, kā arī par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem (1.pielikums). Līguma pielikumā, kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa, tiek norādīts faktiskais audzēkņu skaits, kas attiecīgajā periodā apmeklē pašvaldības izglītības iestādi.

3. Pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā sniegtos pakalpojumus izmanto citu pašvaldību administratīvajā teritorijā pierakstītie iedzīvotāji, šo noteikumu izpratnē ir pakalpojuma sniedzējs. Pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā pierakstītie iedzīvotāji saņem pakalpojumu, ir pakalpojuma saņēmējs.

4. Pakalpojuma sniedzējs, lai vienotos par savstarpējo norēķinu kārtību, organizē līguma par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem slēgšanas procedūru ar pakalpojuma saņēmēju.

5. Pakalpojuma sniedzējs katru ceturksni saskaņo audzēkņu skaitu ar to pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā pierakstītie audzēkņi apmeklē attiecīgo izglītības iestādi, precizē audzēkņu skaitu un līdz kārtējā ceturkšņa pēdējā mēneša piecpadsmitajam datumam nosūta pašvaldībai jaunu šo noteikumu 2.punktā minētā līguma pielikumu.

6. Pakalpojuma saņēmējam ir pienākums slēgt šo noteikumu 2.punktā minēto līgumu par sniegtajiem pakalpojumiem attiecīgajā administratīvajā teritorijā pierakstītajiem audzēkņiem, kuri apmeklē citas pašvaldības pirmsskolas bērnu iestādes, sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas vai vakara (maiņu) vispārējās izglītības iestādes (bez vecuma ierobežojuma), izņemot šo noteikumu 9.punktā minētās iestādes.

7. Pakalpojuma saņēmējam savstarpējo norēķinu veidā ir jāsedz attiecīgajā administratīvajā teritorijā pierakstītā audzēkņa transporta izdevumi līdz izglītības iestādei vai uzturēšanas izdevumi internātā saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja iesniegto pašvaldības domes (padomes) apstiprināto izdevumu tāmi, ja attiecīgā izglītība nav iegūstama pakalpojuma saņēmēja administratīvajā teritorijā.

8. Ja ārpusskolas izglītības iestāde nodota rajona pilsētas vai pagasta pakļautībā, rajona padome nodod attiecīgajai pašvaldībai finansējumu, kuru tā ir saņēmusi no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda.

9. Ja rajona vai vietējo pašvaldību pārziņā esošo ārpusskolas izglītības iestādi izmanto vairāku attiecīgā rajona administratīvajā teritorijā esošo vietējo pašvaldību iedzīvotāji, rajona padome nosaka norēķinu kārtību par pakalpojumu apmaksu. Pašvaldību savstarpējie norēķini par ārpusskolas izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem ārpus rajona administratīvās teritorijas netiek paredzēti, ja rajona padome nav lēmusi citādi.

10. Pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā pierakstītie iedzīvotāji ar 1998.gada 1.janvāri uzsāk izmantot citu pašvaldību pakļautībā esošo vispārēja profila sociālās aprūpes iestāžu sniegtos pakalpojumus, uz nenoteiktu laiku slēdz līgumus par pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību par vispārēja profila sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem (2.pielikums). Izmaiņas tiek norādītas līguma pielikumā, kas ir līguma neatņemama sastāvdaļa.

11. Finansējums pakalpojuma sniedzējam par vispārēja profila sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem iedzīvotājiem, kuri ievietoti minētajās iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim, tiek nodrošināts likumā par pašvaldību finansu izlīdzināšanu noteiktajā kārtība, un savstarpējie norēķini par minētajiem iedzīvotājiem sniegtajiem pakalpojumiem netiek veikti, izņemot šo noteikumu 14.punktā minētos gadījumus.

12. Par vispārēja profila sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem pakalpojuma saņēmējs organizē līgumu slēgšanas procedūru ar pakalpojuma sniedzēju, lai vienotos par savstarpējo norēķinu kārtību.

13. Pakalpojuma saņēmējs norēķinās par saņemtajiem vispārēja profila sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem atbilstoši attiecīgās pašvaldības domes (padomes) apstiprinātajai pakalpojuma sniedzēja pakļautībā esošās vispārēja profila sociālās aprūpes iestādes izdevumu tāmei. Savstarpējos norēķinos netiek ņemti vērā pakalpojuma sniedzēja pakļautībā esošās vispārēja profila sociālās aprūpes iestādes nekustamā īpašuma uzturēšanas izdevumi, investīcijas un pakalpojumu saņēmēju iemaksas (pensijas, atskaitījumi u.c.).

14. Ja bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu audzināšanas iestādes, kā arī veco ļaužu pansionāti tiek nodoti rajona pilsētas vai pagasta pakļautībā, rajona padome nodod attiecīgajai pašvaldībai finansējumu, kuru rajona padome ir saņēmusi no pašvaldību finansu izlīdzināšanas fonda par attiecīgo iemītnieku. Ja pakalpojuma sniedzējs attiecīgo finansējumu nesaņem no rajona pašvaldības, tam ir tiesības griezties Pašvaldības finansu izlīdzināšanas fonda padomē (turpmāk - Padome), lai ar Valsts kases starpniecību saņemtu minēto finansējumu.

15. Pakalpojuma saņēmējs, kurš nepiekrīt piedāvātajiem līguma nosacījumiem, atsakās slēgt līgumu un rakstiski pamato atteikuma iemeslu.

16. Ja pakalpojuma sniedzējs uzskata, ka atteikums slēgt līgumu nav pamatots vai noslēgtais līgums netiek pildīts, pakalpojuma sniedzējam ir tiesības griezties Padomē ar lūgumu izskatīt jautājumu par attiecīgo pakalpojumu finansēšanu.

17. Padomei iesniedzami šādi dokumenti:

17.1. izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu finansēšanas jomā:

17.1.1. audzēkņu saraksts, kur norādīta administratīvā teritorija, kurā audzēknis ir pierakstīts, un izglītības iestāde, kuru viņš apmeklē;

17.1.2. šo noteikumu 2.punktā minētā līguma kopija, atteikuma vēstules kopija vai apliecinošs dokuments, kad vēstule nosūtīta;

17.1.3. pašvaldības domes (padomes) apstiprinātā izglītības iestādes izdevumu tāme;

17.2. vispārēja profila sociālās aprūpes iestāžu sniegto pakalpojumu finansēšanas jomā:

17.2.1. šo noteikumu 10.punktā minētā līguma kopija;

17.2.2. pašvaldības domes (padomes) apstiprinātā sociālās aprūpes iestādes izdevumu tāme.

18. Padome jautājumu par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem izskata Padomes kārtējā sēdē pēc pakalpojuma sniedzēja iesnieguma saņemšanas, ja ir iesniegti visi šo noteikumu 17.punktā minētie dokumenti.

19. Ja Padome atzīst prasību par pamatotu, tā pieņem lēmumu par nepieciešamo līdzekļu ieturēšanu ar Valsts kases starpniecību par labu pakalpojuma sniedzējam. Padomes lēmums piecu darbadienu laikā tiek nosūtīts Valsts kasei izpildei, un par to tiek informētas attiecīgās pašvaldības.

20. Veicot pašvaldību savstarpējos norēķinus ar Padomes starpniecību, par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, ja līgumā nav noteikts citādi, tiek piemērotas šādas maksimālās izmaksas budžeta gadā par vienu audzēkni:

20.1. vispārējās vidējās izglītības iestādē - 120 latu;

20.2. vakara (maiņu) vispārējās vidējās izglītības iestādē - 100 latu;

20.3. pirmsskolas izglītības iestādē - 330 latu;

20.4. diennakts pirmsskolas izglītības iestādē, kā arī internātā - saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja iesniegto pašvaldības domes (padomes) apstiprināto izdevumu tāmi.

21. Pašvaldības vienojoties slēdz savstarpējo norēķinu līgumus par pašvaldību arodizglītības iestādēs esošo audzēkņu mācību procesa nodrošināšanu saskaņā ar pakalpojuma sniedzēja iesniegto attiecīgās pašvaldības domes (padomes) apstiprināto tāmi.

22. Samaksa par vispārēja profila sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem tiek noteikta atbilstoši noslēgtajam līgumam. Ja pašvaldības nevar vienoties par konkrētiem savstarpējo norēķinu apmēriem, Padomei ir tiesības noteikt piemērojamo maksimālo samaksu par minētajiem pakalpojumiem.

23. Izglītības iestāžu un vispārējā profila sociālās aprūpes iestāžu sniegto pakalpojumu izmaksas aprēķināmas par budžeta gadu, maksājumi izdarāmi ne retāk kā reizi ceturksni līdz tā pēdējā mēneša piecpadsmitajam datumam. Pakalpojuma sniedzēja pienākums ir 10 dienu laikā informēt maksātāju par izmaiņām pakalpojumu saņēmēju sarakstos, ja tā rezultātā mainās līgumā noteiktā maksājuma summa. Pakalpojuma sniedzējs un pakalpojuma saņēmējs savstarpēji vienojoties var noteikt citu samaksas kārtību.

24. Valsts kase, pamatojoties uz Padomes lēmumu, noraksta nepieciešamo summu no attiecīgās pašvaldības iedzīvotāju ienākuma nodokļa vai dotācijas ieņēmumiem un informē par to attiecīgo pašvaldību un Padomi.

25. Ja pašvaldības nav pilnīgi norēķinājušās par izglītības iestāžu un vispārēja profila sociālās aprūpes iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem attiecīgajā budžeta gadā, to parāda saistības pāriet uz nākamo budžeta gadu.

26. Pašvaldībām, kuru pārziņā nav nepieciešamo infrastruktūras objektu, izņemot šo noteikumu 2. un 10.punktā minētos gadījumus, ir pienākums slēgt līgumus ar citām pašvaldībām likumos noteikto funkciju izpildei, līgumā paredzot pašvaldību savstarpējo norēķinu kārtību. Šādos gadījumos norēķini ar Padomes starpniecību netiek paredzēti.

Ministru prezidenta vietā -
vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs,
Ministru prezidenta biedrs A.Gorbunovs

Zemkopības ministrs A.Rāviņš

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 448Pieņemts: 30.12.1997.Stājas spēkā: 04.01.1998.Zaudē spēku: 17.07.1999.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 1/2, 03.01.1998.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
46500
04.01.1998
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)