Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2012. gada 9. oktobra noteikumus Nr. 689 "Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums".
Ministru kabineta noteikumi Nr.288

Rīgā 2009.gada 31.martā (prot. Nr.22 38.§)
Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 8.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – aģentūra) ir reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde. Ministrs pārraudzību īsteno ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas starpniecību.

2. Aģentūras darbības mērķis ir īstenot atbalsta pasākumus līdzsvarotai valsts reģionālajai attīstībai, nodrošinot normatīvajos aktos deleģēto valsts, Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu ieviešanu, valsts un pašvaldību elektroniskās pārvaldes attīstību, pētniecisko darbību, kā arī administratīvo atbalstu starptautisko programmu sekretariātiem.

(Grozīts ar MK 11.06.2009. noteikumiem Nr.526)

II. Aģentūras funkcijas, uzdevumi un tiesības

3. Aģentūrai ir šādas funkcijas:

3.1. valsts, Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu finan­sēto aktivitāšu ieviešana un uzraudzība;

3.2. analītiskās un pētnieciskās darbības nodrošināšana un koordinēšana saistībā ar teritoriālās attīstības procesiem valstī;

3.3. Eiropas telpiskās plānošanas novērošanas tīkla (turpmāk – ESPON) Latvijas nacionālā kontaktpunkta darbības nodrošināšana;

3.4. valsts informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu uzturēšana un attīstība;

3.5. elektronisko iepirkumu sistēmas nodrošināšana un attīstība.

(Grozīts ar MK 11.06.2009. noteikumiem Nr.526)

4. Lai nodrošinātu funkciju izpildi, aģentūra veic šādus uzdevumus:

4.1. nodrošina Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas kompetencē esošo valsts, Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu projektu iesniegumu vērtēšanu, kā arī slēdz līgumus par projektu īstenošanu, nodrošina to uzraudzību un kontroli;

4.2. uztur valsts, Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu ietvaros atbalstīto projektu datubāzi un arhīvu;

4.3. nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa “Eiropas terito­riālā sadarbība” programmu pirmā līmeņa finanšu kontroli;

4.4. nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa “Eiropas terito­riālā sadarbība” programmu apvienoto tehnisko sekretariātu uzņemošās institūcijas funkcijas un to uzturēšanu;

4.5. nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa “Eiropas terito­riālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmu informācijas punktu uzņemošās institūcijas funkcijas un to uzturēšanu;

4.6. veic un koordinē pētniecisko darbību reģionālās attīstības jomā, nodrošinot pētījumu pēctecību, pētījumu rezultātu saglabāšanu un pieejamību;

4.7. veic statistiskās informācijas analīzi un novērtēšanu reģionālās attīs­tības jomā, organizē statistisko datu strukturētu uzglabāšanu;

4.8. katru gadu sagatavo pārskatu “Reģionu attīstība Latvijā”;

4.9. koordinē ESPON pētnieciskās sadarbības tīklu Latvijā un sniedz atzinumus par ESPON programmas projektu starpziņojumiem un gala ziņojumiem;

4.10. nodrošina reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas sistēmas izstrādi, ieviešanu, uzturēšanu un attīstību;

4.11. nodrošina pašvaldību vienotās informācijas sistēmas pieejamību pašvaldībām, sistēmas attīstību un uzturēšanu;

4.12. nodrošina teritoriju plānošanas informācijas sistēmas izstrādi, ievie­šanu, uzturēšanu un attīstību;

4.13. nodrošina Baltijas jūras reģiona valstu sekretariāta “Vīzija un stratēģijas apkārt Baltijas jūrai” uzņemošās institūcijas funkcijas;

4.14. nodrošina publicitātes un informācijas pasākumus par administrē­tajām valsts, Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu finansētajām aktivitātēm;

4.15. nodrošina mācības un seminārus par aģentūras kompetencē esoša­jiem jautājumiem;

4.16. izstrādā priekšlikumus normatīvo aktu pilnveidošanai reģionālās attīstības un elektroniskās pārvaldes jomā;

4.17. nodrošina valsts informācijas sistēmu savietotāja uzturēšanu un attīstību;

4.18. nodrošina Latvijas valsts portāla un publisko elektronisko pakalpojumu uzturēšanu un attīstību;

4.19. nodrošina centralizēto publisko pakalpojumu kataloga uzturēšanu un attīstību;

4.20. nodrošina valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju sadarbību elektronisko pakalpojumu attīstīšanā;

4.21. īsteno no Eiropas Savienības fondiem un citiem finanšu instrumentiem finansētos projektus elektroniskās pārvaldes, informācijas sabiedrības un informācijas tehnoloģiju jomā;

4.22. nodrošina elektronisko iepirkumu sistēmas darbību valsts un pašvaldību iestāžu iepirkumu veikšanai;

4.23. organizē pasākumus, lai noslēgtu vispārīgās vienošanās par piedalīšanos standartizētu preču un pakalpojumu iepirkumā;

4.24. uzrauga vispārīgo vienošanos izpildi un regulāri publicē informāciju par visiem elektroniskajā iepirkumu sistēmā veiktajiem piegādes līgumiem.

(Grozīts ar MK 11.06.2009. noteikumiem Nr.526)

5. Funkciju un uzdevumu izpildes nodrošināšanai aģentūra sadarbojas ar valsts pārvaldes iestādēm, Eiropas Savienības institūciju struktūrvienībām un amatpersonām, citām juridiskām un fiziskām personām.

6. Šo noteikumu 3. un 4.punktā minētās funkcijas un uzdevumus aģentūra veic atbilstoši reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra apstiprinātajai aģentūras vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģijai un saskaņā ar noslēgto pārvaldes līgumu.

7. Aģentūrai ir šādas tiesības:

7.1. pieprasīt un saņemt no valsts pārvaldes iestādēm, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā no fiziskajām un juridiskajām personām aģentūras funkciju izpildei nepieciešamo informāciju;

7.2. publicēt informatīvus materiālus un sniegt informāciju plašsaziņas līdzekļos par aģentūras kompetencē esošajiem jautājumiem;

7.3. organizēt un vadīt seminārus un konferences, kā arī piedalīties starptautisko organizāciju rīkotajos pasākumos aģentūras kompetencē esošajos jautājumos;

7.4. pieaicināt ekspertus, lai veiktu ar aģentūras darbību saistītus uzdevu­mus;

7.5. rīkoties kā centralizētajai iepirkumu institūcijai Publisko iepirkumu likuma izpratnē, veicot iepirkumus visiem Publisko iepirkumu likuma subjektiem.

(Grozīts ar MK 11.06.2009. noteikumiem Nr.526)

III. Aģentūras pārvalde

8. Aģentūras darbu vada aģentūras direktors. Aģentūras direktors veic Publisko aģentūru likumā, Valsts pārvaldes iekārtas likumā un aģentūras pārvaldes līgumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas. Aģentūras direktoram var būt vietnieki.

9. Aģentūras direktors ir civildienesta ierēdnis. Aģentūras direktoru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Valsts civildienesta likumā noteiktajā kārtībā.

10. Aģentūra ir tiesīga veidot struktūrvienības. Aģentūras struktūrvienības darbojas saskaņā ar struktūrvienības vadītāja izdotu un aģentūras direktora apstiprinātu reglamentu.

11. Aģentūra pēc saskaņošanas ar reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministru ir tiesīga veidot teritoriālās struktūrvienības šajos noteikumos paredzēto funkciju veikšanai.

12. Aģentūras direktors atbilstoši kompetencei bez īpaša pilnvarojuma pārstāv aģentūru.

IV. Aģentūras manta un finanšu līdzekļi

13. Aģentūras finanšu līdzekļus veido:

13.1. valsts budžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem;

13.2. ārvalstu finanšu palīdzība;

13.3. ziedojumi un dāvinājumi.

14. Aģentūra Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktajā kārtībā ar finanšu ministra atļauju ir tiesīga ņemt aizņēmumus un uzņemties saistības. Pirms finanšu ministra atļaujas saņemšanas aģentūra attiecīgā darījuma nosacījumus saskaņo ar reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministru.

15. Aģentūra ar tās valdījumā nodoto mantu rīkojas Publisko aģentūru likumā noteiktajā kārtībā un atbilstoši pārvaldes līgumam.

V. Aģentūras darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskatu sniegšana

16. Aģentūras direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

17. Aģentūra sagatavo un iesniedz Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā publisko, kārtējo un gada pārskatu par aģentūras darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.

VI. Noslēguma jautājums

18. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 8.marta noteikumus Nr.130 “Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums” (Latvijas Vēstnesis, 2004, 39.nr.; 2006, 48.nr.).

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 288Pieņemts: 31.03.2009.Stājas spēkā: 04.04.2009.Zaudē spēku: 01.01.2013.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 53, 03.04.2009.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
190179
{"selected":{"value":"20.06.2009","content":"<font class='s-1'>20.06.2009.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"20.06.2009","iso_value":"2009\/06\/20","content":"<font class='s-1'>20.06.2009.-31.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.04.2009","iso_value":"2009\/04\/04","content":"<font class='s-1'>04.04.2009.-19.06.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
20.06.2009
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)