Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2020. gada 2. septembra noteikumus Nr. 561 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, uzraudzību un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā".
Ministru kabineta noteikumi Nr.221

Rīgā 2009.gada 10.martā (prot. Nr.17 56.§)
Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā
Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 28. panta otro daļu,
28.panta otro daļu, 31.1 panta devīto daļu un 31.2 panta trešo un piekto daļu
(MK 12.05.2020. noteikumu Nr. 290 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kritērijus, pēc kādiem tiek kvalificētas koģenerācijas elektrostacijas, lai tās iegūtu tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt garantētu maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu;

1.2. koģenerācijas elektrostacijā ražotās elektroenerģijas obligātā iepirkuma un tā uzraudzības kārtību;

1.3. kārtību, kādā sedzamas izmaksas, kas saistītas ar obligāto iepirkumu un maksājumiem par uzstādīto elektrisko jaudu;

1.4. koģenerācijas elektrostacijā ražotās elektroenerģijas cenas noteikšanas kārtību atkarībā no koģenerācijas stacijas elektriskās jaudas un izmantojamā kurināmā;

1.5. kārtību, kādā komersants var atteikties no tiesībām pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros;

1.6. (svītrots ar MK 20.06.2017. noteikumiem Nr. 355);

1.7. kārtību, kādā nosakāma maksa par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu atkarībā no ražošanas tehnoloģijas, izmantojamā kurināmā un koģenerācijas elektrostacijas uzstādītās elektriskās jaudas, kā arī kārtību, kādā šī maksa veicama;

1.8. kārtību, kādā komersants var atteikties no tiesībām saņemt garantētu maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu;

1.9. kārtību, kādā aptur valsts atbalsta izmaksu;

1.10. pārkāpumus, par kuriem atceļamas tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt garantētu maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu, kā arī kārtību, kādā tās atceļamas;

1.11. nosacījumus un metodiku nepamatoti vai nelikumīgi saņemtā valsts atbalsta atgūšanai par koģenerācijā ražoto elektroenerģiju.

(Grozīts ar MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 214; MK 12.05.2020. noteikumiem Nr. 290)

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. koģenerācijas elektrostacija – tehnoloģisku iekārtu, būvju un infrastruktūras kopums, kas paredzēts vienlaicīgai elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai. Koģenerācijas elektrostacija sastāv no vienas vai vairākām koģenerācijas iekārtām, kuru darbības nodrošināšanai tiek izmantotas palīgiekārtas un ražošanā izmantojamo energoresursu padeves, dūmgāzu aizvadīšanas, saražotās elektroenerģijas un siltumenerģijas nodošanas un citas infrastruktūras. Koģenerācijas elektrostacijā var būt uzstādītas iekārtas, ko izmanto tikai siltumenerģijas ražošanai (piemēram, ūdenssildāmie katli, tvaika katli) vai tikai elektroenerģijas ražošanai. Koģenerācijas iekārtas, kuras izvietotas vienā adresē, ir uzskatāmas par vienu koģenerācijas elektrostaciju;

2.2. koģenerācijas iekārta – iekārta vai iekārtu kopums, kas paredzēts vienlaicīgai elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai vienotā tehnoloģiskajā procesā. Koģenerācijas iekārtā neietilpst iekārtas, ko izmanto tikai siltumenerģijas ražošanai vai tikai elektroenerģijas ražošanai;

2.3. lietderīgā siltumenerģija – koģenerācijas iekārtā saražota siltum­enerģija, ko komersants pārdod siltumenerģijas lietotājam par cenu, kas atbilst vienam no šādiem nosacījumiem (ja komersants ir vertikāli integrēts un vienlaikus nodarbojas ar siltumenerģijas ražošanu, pārvadi un sadali, par lietderīgo siltumenerģiju atzīstama visa koģenerācijas iekārtā saražotā siltumenerģija. Lietderīgās siltumenerģijas apjomā neieskaita siltumenerģiju, kas saražota atsevišķos ūdenssildāmajos vai tvaika katlos):

2.3.1. ja siltumapgādes sistēmas operatora licences zonā ir tikai viens siltumenerģijas ražotājs, siltumenerģijas pārdošanas cenu ir noteikusi vai apstiprinājusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – regulators);

2.3.2. ja siltumapgādes sistēmas operatora licences zonā ir vairāk nekā viens siltumenerģijas ražotājs, siltumenerģijas pārdošanas cena nav zemāka par kurināmā izmaksām siltumenerģijas vienas vienības saražošanai katlumājā, ja izmanto to pašu kurināmā veidu, ko koģenerācijas iekārtā, un katlumājas neto lietderības koeficients nav mazāks par 92 %, izmantojot gāzi vai šķidro kurināmo, un nav mazāks par 80 %, izmantojot cieto kurināmo;

2.4. garantēta maksa par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu – gada maksa, kuru publiskais tirgotājs (turpmāk – tirgotājs) maksā koģenerācijas elektrostacijai vai šīs elektrostacijas atsevišķai koģenerācijas iekārtai par katru uzstādītās elektriskās jaudas megavatu (EUR/MW);

2.5. mazas jaudas koģenerācijas elektrostacija – koģenerācijas elektrostacija, kurā uzstādītā elektroenerģijas ražošanas jauda nav lielāka par vienu megavatu;

2.6. uzstādītā elektriskā jauda – koģenerācijas elektrostacijas koģenerācijas iekārtas vai vairāku koģenerācijas iekārtu summārā (bruto) elektriskā jauda, kuru nosaka saskaņā ar koģenerācijas elektrostacijas tehnisko dokumentāciju.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr. 1621; MK 28.08.2012. noteikumiem Nr. 604; MK 05.11.2013. noteikumiem Nr. 1270; MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 214)

2.1 Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk – birojs) organizē to elektroenerģijas ražotāju darbības uzraudzību un kontroli, kuri izmanto šajos noteikumos minētās tiesības pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt garantētu maksu par uzstādīto elektrisko jaudu. Birojam ir tiesības grozīt vai atcelt lēmumus, ar kuriem piešķirtas tiesības uz elektroenerģijas obligāto iepirkumu un garantēto maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, kā arī pieņemt lēmumus par valsts atbalsta izmaksas apturēšanu un nepamatoti vai nelikumīgi saņemtā valsts atbalsta atgūšanu. Birojs, pieņemot lēmumu obligātā iepirkuma uzraudzības vai kontroles ietvaros, par to triju darbdienu laikā informē sistēmas operatoru un tirgotāju.

(MK 12.05.2020. noteikumu Nr. 290 redakcijā)

II. Kvalifikācijas kritēriji elektroenerģijas pārdošanai obligātā iepirkuma ietvaros vai garantētas maksas saņemšanai par uzstādīto elektrisko jaudu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā, un atteikšanās kārtība no minētajām tiesībām

3. Pretendēt uz kvalificēšanos elektroenerģijas pārdošanai obligātā iepirkuma ietvaros vai garantētas maksas saņemšanai par uzstādīto elektrisko jaudu (ja šo noteikumu 3.1., 3.2. un 3.3.apakšpunktā minētās elektrostacijas nav ieviestas vai tās nav plānots ieviest Elektroenerģijas tirgus likuma 23.pantā noteiktajā kārtībā) var komersants:

3.1. kura īpašumā vai lietojumā ir elektrostacija, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā un enerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus;

3.2. kurš plāno uzbūvēt elektrostaciju, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijā un enerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus;

3.3. kurš plāno palielināt tā īpašumā vai lietojumā esošas elektrostacijas jaudu, ja minētā elektrostacija elektroenerģiju ražo koģenerācijā un enerģijas ražošanai izmanto atjaunojamos energoresursus.

(MK 07.09.2010. noteikumu Nr.841 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.11.2010., sk. grozījumu 2.punktu)

4. Kvalificēties, lai iegūtu tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, var koģenerācijas elektrostacijas, kas sastāv no koģenerācijas iekārtas un atsevišķiem siltumenerģijas ražošanas katliem vai tikai no koģenerācijas iekārtas un kas vienlaikus ražo elektroenerģiju un lietderīgo siltumenerģiju, izmantojot vienu vai vairākas šādas ražošanas tehnoloģijas:

4.1. kombinētā cikla gāzes turbīna ar siltuma utilizāciju;

4.2. tvaika kondensācijas turbīna ar termofikācijas nozartvaiku;

4.3. tvaika pretspiediena turbīna;

4.4. gāzes turbīna ar siltuma utilizāciju;

4.5. iekšdedzes dzinējs;

4.6. mikroturbīnas;

4.7. Sterlinga dzinēji;

4.8. kurināmā elementi;

4.9. tvaika dzinēji;

4.10. organiskais Renkina cikls;

4.11. citas tehnoloģijas vai to kombinācijas, ja, tās izmantojot, vienlaikus iespējams ražot elektroenerģiju un lietderīgo siltumenerģiju.

(Grozīts ar MK 20.06.2017. noteikumiem Nr. 355)

5. Lai noteiktu koģenerācijas elektrostacijas efektivitāti, aprēķina primāro energoresursu ietaupījumu, ko iegūst, koģenerācijas elektrostacijai ražojot enerģiju koģenerācijā (PEI). Aprēķiniem izmanto šādu formulu:

ηelCHP – koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto koģenerācijas iekārtu elektriskais lietderības koeficients noteiktā laikposmā, ko aprēķina, izmantojot šo noteikumu 7.punktā minēto formulu;

ηthCHP – koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto koģenerācijas iekārtu siltuma lietderības koeficients noteiktā laikposmā, ko aprēķina, izmantojot šo noteikumu 8.punktā minēto formulu;

ηthref – lietderības koeficients atsevišķai siltumenerģijas ražošanai atkarībā no izmantotā kurināmā veida (1.pielikums);

ηelref – lietderības koeficients atsevišķai elektroenerģijas ražošanai atkarībā no izmantotā kurināmā veida (ja koģenerācijas elektrostacijā izmanto koksnes kurināmo vai biogāzi, pieņem ηelref = ηelharm), ko aprēķina, izmantojot šādu formulu:

ηelref = ηelharm × (epašp × zpašp + (1– epašp) × znod), kur

ηelharm – harmonizētais lietderības koeficients ar klimata korekciju atsevišķai elektroenerģijas ražošanai atkarībā no izmantotā kurināmā un gada, kad koģenerācijas elektrostacija nodota ekspluatācijā (1.pielikums);

epašp – koģenerācijas elektrostacijas paš­patēriņa koeficients, ko aprēķina, dalot koģenerācijas elektrostacijas gadā patērēto elektroenerģijas apjomu ar koģenerācijas elektrostacijas gadā saražotās elektroenerģijas apjomu;

zpašp – korekcijas koeficients novērstajiem tīkla zudumiem attiecībā uz elektroenerģiju, kas patērēta koģenerācijas elektrostacijā (2.pielikums);

znod – korekcijas koeficients novērstajiem tīkla zudumiem attiecībā uz elektroenerģiju, kas nodota tīklā (2.pielikums).

6. Koģenerācijas elektrostacija atbilst efektivitātes kritērijiem un ir tiesīga pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, ja aprēķinātais primāro energoresursu ietaupījums ir:

6.1. lielāks par 1 % mazas jaudas koģenerācijas elektrostacijām;

6.2. ne mazāks par 10 % pārējām koģenerācijas elektrostacijām.

7. Koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto koģenerācijas iekārtu elektrisko lietderības koeficientu noteiktā laikposmā, kas nav mazāks par četriem mēnešiem, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

ηelCHP =ECHP, kur
B

ECHP – koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto koģenerācijas iekārtu saražotais elektroenerģijas daudzums attiecīgajā laikposmā, kas nav mazāks par četriem mēnešiem (MWh);

B – kopējais kurināmā daudzums, kas patērēts elektroenerģijas un lietderīgās siltumenerģijas ražošanai koģenerācijas elektrostacijā uzstādītajās koģenerācijas iekārtās attiecīgajā laikposmā, kas nav mazāks par četriem mēnešiem (MWh).

8. Koģenerācijas elektrostacijas uzstādīto koģenerācijas iekārtu siltuma lietderības koeficientu noteiktā laikposmā, kas nav mazāks par četriem mēnešiem, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

ηthCHP =QCHP, kur
B

QCHP – koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto koģenerācijas iekārtu saražotais lietderīgās siltumenerģijas daudzums attiecīgajā laikposmā, kas nav mazāks par četriem mēnešiem (MWh);

B – kopējais kurināmā daudzums, kas patērēts elektroenerģijas un lietderīgās siltumenerģijas ražošanai koģenerācijas elektrostacijā uzstādītajās koģenerācijas iekārtās attiecīgajā laikposmā, kas nav mazāks par četriem mēnešiem (MWh).

9. Kvalificēties tiesību iegūšanai saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu var koģenerācijas elektrostacija vai atsevišķa šīs elektrostacijas koģenerācijas iekārta ar uzstādīto elektrisko jaudu 20 megavati un vairāk, kas vienlaikus ražo elektroenerģiju un lietderīgo siltumenerģiju, izmantojot vienu vai vairākas šādas ražošanas tehnoloģijas:

9.1. kombinētā cikla gāzes turbīna ar siltuma utilizāciju;

9.2. tvaika kondensācijas turbīna ar termofikācijas nozartvaiku;

9.3. tvaika pretspiediena turbīna;

9.4. gāzes turbīna ar siltuma utilizāciju;

9.5. citas tehnoloģijas vai to kombinācijas, ja, tās izmantojot, vienlaikus iespējams ražot elektroenerģiju un lietderīgo siltumenerģiju.

10. Koģenerācijas elektrostacija vai atsevišķa šīs elektrostacijas koģenerācijas iekārta kvalificējas tiesību iegūšanai saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, ja ir izpildīti šādi kritēriji:

10.1. koģenerācijas elektrostacijas vai atsevišķas šīs elektrostacijas koģenerācijas iekārtas primāro resursu ietaupījums, kas aprēķināts atbilstoši šo noteikumu 6.punktam, ir ne mazāks par 10 %;

10.2. koģenerācijas elektrostacijas vai atsevišķas šīs elektrostacijas koģenerācijas iekārtas uzstādītās elektriskās jaudas izmantošanas stundu skaits gadā (TMAX) pārsniedz 3000 stundu. Vienā siltumapgādes sistēmas operatora licences zonā esošām vienam komersantam piederošām koģenerācijas elektrostacijām, kas pieslēgtas elektroenerģijas pārvades sistēmai un iekļautas dispečervadības grafikā, uzstādītās elektriskās jaudas izmantošanas stundu skaitu gadā nosaka, summējot kopā. Komersants rakstiski informē biroju par atbilstību šajā punktā minētajiem nosacījumiem.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr. 604; MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 631; MK 12.05.2020. noteikumiem Nr. 290)

11. Lai noteiktu koģenerācijas elektrostacijas vai atsevišķas šīs elektrostacijas koģenerācijas iekārtas uzstādītās elektriskās jaudas izmantošanas stundu skaitu gadā, izmanto šādu formulu:

TMAX =E, kur
P

E – koģenerācijas elektrostacijā vai atsevišķā šīs elektrostacijas koģenerācijas iekārtā saražotais elektroenerģijas daudzums gadā (MWh);

P – elektrostacijas uzstādītā elektriskā jauda, kas atbilst koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektroenerģijas ražošanas iekārtu izgatavotāja noteikto bruto jaudu summai (MW).

12. Komersants, kas vēlas iegūt tiesības pārdot koģenerācijas elektro­stacijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto jaudu, iesniedz Ekonomikas ministrijā (turpmāk – ministrija) iesniegumu atbilstoši šo noteikumu 14.punktā minētajām prasībām.

13. Par ekspluatācijā esošu koģenerācijas elektrostaciju, kurai jau ir tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai tiesības saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, iesniegumu iesniedz tad, ja tiek izmainītas uzstādītās jaudas, lai novērtētu koģenerācijas elektrostacijas atbilstību šo noteikumu 6. vai 10.punktā minētajiem efektivitātes kritērijiem pēc uzstādītās jaudas izmaiņām.

14. Komersants iesniegumu sagatavo datorrakstā bez labojumiem atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumam. Iesniegumu paraksta komersanta pilnvarotā amatpersona un iesniedz to ministrijā papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr. 604; MK 05.07.2016. noteikumiem Nr. 443)

15. Šo noteikumu 14.punktā minētajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

15.1. (svītrots ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.604);

15.2. komersanta apliecinājumu par nodokļu parādu neesību;

15.3. tās elektrostacijas, kura ražo vai kurā plānots ražot elektroenerģiju koģenerācijā, aprakstu brīvā formā, kurā pamato iesniegumā iekļautos rādītājus (norāda būtiskāko informāciju par elektrostaciju: izmantojamais energoresursu veids, atrašanās vieta, uzstādītā vai plānotā uzstādāmā elektriskā jauda, izmantojamās tehnoloģijas, esošie vai plānotie darba režīmi);

15.4. lietderīgās siltumenerģijas pārdošanas līguma vai nodomu protokola par lietderīgās siltumenerģijas pārdošanu apliecinātu kopiju. Šajos dokumentos jābūt norādītiem lietderīgās siltumenerģijas pārdošanas apjomiem un pārdošanas cenai.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.604)

16. Komersants, kas vēlas iegūt tiesības pārdot obligātā iepirkuma ietvaros tā īpašumā vai lietojumā esošas koģenerācijas elektrostacijas saražoto elektroenerģiju vai saņemt garantētu maksu par uzstādīto elektrisko jaudu, iesniegumam pievieno dokumentu vai tā apliecinātu kopiju, kas apliecina, ka attiecīgā elektrostacija ir komersanta īpašumā vai lietojumā.

17. Ministrija izskata iesniegumu 30 dienu laikā pēc tā saņemšanas. Ministrija ir tiesīga pārbaudīt šo noteikumu 15.punktā minēto dokumentu autentiskumu un to izsniedzēju identitāti.

18. Ja iesniegums nesatur visu informāciju, kas minēta šo noteikumu 3.pielikumā, vai iesniegumam nav pievienoti visi dokumenti atbilstoši šo noteikumu 15. un 16.punktam, vai pārbaudē kāds no iesniegumam pievienotajiem dokumentiem atzīstams par spēkā neesošu, ministrija lūdz trūkstošo informāciju vai dokumentu iesniegt 30 dienu laikā. Ja komersants noteiktajā termiņā nav iesniedzis prasīto, ministrija pieņem lēmumu noraidīt iesniegumu un informē par to komersantu, nosūtot iesniegumu atpakaļ.

19. Ja iesniegums un tam pievienotie dokumenti atbilst šo noteikumu prasībām, ministrija, pamatojoties uz iesniegumā sniegto informāciju, 30 dienu laikā pēc visas nepieciešamās informācijas saņemšanas pārbauda koģenerācijas elektrostacijas atbilstību šo noteikumu 3., 4., 5., 6., 9. un 10.punktā minētajām prasībām.

20. Ja komersants un tā iesniegums atbilst attiecīgajām prasībām, ministrija pieņem lēmumu piešķirt komersantam tiesības pārdot elektrostacijā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt garantētu maksu par elektrostacijā uzstādīto jaudu. Ministrija minēto lēmumu sagatavo atbilstoši šo noteikumu 21. punktam.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 214 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.05.2020. noteikumiem Nr. 290)

21. Šo noteikumu 20.punktā minētajā lēmumā norāda:

21.1. komersanta firmu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

21.2. reģistrācijas numuru elektroenerģijas ražotāju reģistrā;

21.3. koģenerācijas elektrostacijas atrašanās vietu;

21.4. koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu;

21.5. ja tiesības saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto jaudu tiek piešķirtas koģenerācijas iekārtai, – šīs iekārtas operatīvo apzīmējumu;

21.6. ka komersants ir ieguvis tiesības pārdot attiecīgajā elektrostacijā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai tiesības saņemt garantētu maksu par elektrostacijā uzstādīto jaudu;

21.7. ja komersants ieguvis tiesības pārdot attiecīgajā elektrostacijā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, – elektroenerģijas iepirkuma apjomu kalendāra gadā obligātā iepirkuma ietvaros;

21.8. ja komersants ieguvis tiesības saņemt garantētu maksu par elektrostacijā uzstādīto jaudu, – elektrostacijas uzstādīto jaudu, par kuru iegūtas šīs tiesības, un uzstādītās elektriskās jaudas izmantošanas stundu skaitu gadā, kas aprēķināts atbilstoši šo noteikumu 11.punktam;

21.9. atbilstoši šo noteikumu 5., 7. un 8.punktam aprēķināto primāro energoresursu ietaupījumu;

21.10. termiņu, līdz kuram komersantam ir jāuzsāk elektroenerģijas ražošana koģenerācijā.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.604)

21.1 Saskaņā ar šiem noteikumiem noteikto termiņu, kādā jāuzsāk elektroenerģijas ražošana koģenerācijā, nevar pagarināt.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.466 redakcijā)

21.2 Komersants, kurš elektroenerģijas ražošanai izmanto cieto biomasu, laikā, kad tas izmanto piešķirtās obligātā iepirkuma tiesības vai tiesības saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto jaudu, var lūgt birojam atļauju pilnībā vai daļēji aizstāt šo noteikumu 14. punktā minētajā iesniegumā norādīto cietās biomasas kurināmo ar citu cietās biomasas kurināmo. Šādā gadījumā komersants iesniedz birojā iesniegumu, kurā norāda informāciju par iecerēto cietās biomasas kurināmā aizstāšanu atbilstoši šo noteikumu 3. pielikuma 3. punktam, kā arī pamato kurināmā aizstāšanu. Birojs pēc iesnieguma saņemšanas izvērtē iesnieguma atbilstību šo noteikumu 6. punktā un 10.1. apakšpunktā noteiktajām prasībām. Ja komersanta iesniegums atbilst minētajām prasībām, birojs pieņem lēmumu, ar kuru groza šo noteikumu 20. punktā minēto lēmumu, nosakot cietās biomasas kurināmā veida maiņu.

(MK 12.05.2020. noteikumu Nr. 290 redakcijā)

22. Ministrija pieņem lēmumu nepiešķirt komersantam tiesības pārdot attiecīgajā koģenerācijas elektrostacijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu šādos gadījumos:

22.1. koģenerācijas elektrostacija vai šīs elektrostacijas koģenerācijas iekārta neatbilst šo noteikumu 6. vai 10.punktā minētajiem efektivitātes kritērijiem;

22.2. iesniegumā vai tam pievienotajos dokumentos sniegtie dati ir pretrunīgi vai nav pienācīgi pamatoti vai ir pieļautas aritmētiskas kļūdas, nosakot koģenerācijas elektrostacijas vai šīs elektrostacijas koģenerācijas iekārtas atbilstību šo noteikumu 6. vai 10.punktā minētajiem efektivitātes kritērijiem;

22.3. komersanta iesniegums ir pretrunā Elektroenerģijas tirgus likuma normām.

23. Ministrijas lēmumu nepiešķirt komersantam tiesības pārdot attiecīgajā koģenerācijas elektrostacijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto jaudu komersants var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

III. Obligātā iepirkuma un garantētās maksas par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu īstenošana un uzraudzība

24. Obligāto iepirkumu īsteno, pamatojoties uz tirgotāja un komersanta vai tā pilnvarotas personas līgumu.

(Grozīts ar MK 05.07.2016. noteikumiem Nr. 443)

25. Pirms līguma slēgšanas komersants iesniedz tirgotājam vienu šo noteikumu 20.punktā minētā ministrijas lēmuma eksemplāru. Komersanta plānotajai elektrostacijai par līguma spēkā stāšanos dienu tiek uzskatīta diena, kad elektrostacija nodota ekspluatācijā un saņemts sistēmas operatora akts par elektrostacijas atzīšanu par derīgu paralēlam darbam ar sistēmu.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr.604)

26. Lai pārdotu elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemtu maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto jaudu, koģenerācijas elektrostaciju aprīko ar:

26.1. koģenerācijas elektrostacijā un tajā uzstādītajās koģenerācijas iekārtās saražotās, elektroenerģijas sistēmas operatora (turpmāk – sistēmas operators) tīklā nodotās un no tīkla saņemtās elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātiem. Elektrotīklā nodotās un no tīkla saņemtās elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātus uzstāda un noplombē sistēmas operators;

26.2. siltumenerģijas uzskaites mēraparātu vai mēraparātu sistēmu, kas atbilst normatīvajiem aktiem par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem un to metroloģiskās kontroles kārtību un nodrošina koģenerācijas iekārtā saražotās siltumenerģijas, atsevišķos siltumenerģijas ražošanas katlos vai citā veidā saražotās siltumenerģijas un lietotājam pārdotās lietderīgās siltumenerģijas atsevišķu uzskaiti;

26.3. mēraparātu vai mērlīdzekļu sistēmu, kas nodrošina koģenerācijas iekārtā un citās siltumenerģijas ražošanas iekārtās katra patērētā kurināmā atsevišķu uzskaiti.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 214 redakcijā)

26.Lai pārdotu elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemtu maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto jaudu, komersants nodrošina:

26.1. saražotās elektroenerģijas, siltumenerģijas uzskaiti ne retāk kā reizi dienā un patērētā kurināmā uzskaiti ne retāk kā reizi mēnesī. Uzskaites dati tiek uzglabāti vismaz piecus gadus pēc kārtējā kalendāra gada beigām;

26.2. elektroenerģijas, siltumenerģijas un kurināmā padeves pieslēguma shēmu izvietošanu koģenerācijas elektrostacijā redzamā vietā.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 214 redakcijā)

27. Norēķinu periods par elektroenerģijas pārdošanu un pirkšanu obligātā iepirkuma ietvaros ir viens kalendāra mēnesis.

28. Tirgotājs no koģenerācijas elektrostacijas, kas ir saņēmusi tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, iepērk tikai koģenerācijā saražotās elektroenerģijas pārpalikumu, kas atlicis pēc elektroenerģijas izlietošanas koģenerācijas elektrostacijas darbības nodrošināšanai atbilstoši šo noteikumu 28.punktā minētajai koģenerācijas elektrostacijas principiālajai elektriskā pieslēguma shēmai. Atlikušo elektroenerģijas daudzumu aprēķina šo noteikumu 29. punktā minētajā kārtībā.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 214 redakcijā)

28.1 Koģenerācijas elektrostacijas principiālajā elektriskā pieslēguma shēmā norāda koģenerācijas iekārtas, to darbības nodrošināšanai izmantotās palīgiekārtas, ražošanā izmantojamo energoresursu padeves, dūmgāzu aizvadīšanas, saražotās elektroenerģijas un siltumenerģijas nodošanas un citus infrastruktūras objektus, kā arī to pieslēguma punktus, kas nosaka koģenerācijas elektrostacijas robežas.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 214 redakcijā)

28.2 Komersants, kurš ieguvis tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, iesniedz sistēmas operatoram, tirgotājam un birojam komersanta apliecinātu šo noteikumu 28.punktā minēto principiālo elektriskā pieslēguma shēmu. Tirgotājs pēc šo noteikumu 24. punktā minētā līguma stāšanās spēkā uzsāk koģenerācijas elektrostacijā koģenerācijā saražotās elektroenerģijas iepirkumu, ja komersants ir iesniedzis sistēmas operatoram, tirgotājam un birojam šo noteikumu 28.punktā minēto principiālo elektriskā pieslēguma shēmu. Ja koģenerācijas elektrostacijā veiktas izmaiņas, komersants nodrošina, ka sistēmas operatoram, tirgotājam un birojam tiek iesniegta komersanta apliecināta, faktiskajai situācijai atbilstoša šo noteikumu 28.punktā minētā principiālā elektriskā pieslēguma shēma.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 214 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 631)

29. Norēķinu periodā koģenerācijā saražotās elektroenerģijas daudzumu, kas atlicis pēc elektroenerģijas izlietošanas koģenerācijas elektrostacijas darbības nodrošināšanai atbilstoši šo noteikumu 28.punktā minētajai principiālajai elektriskā pieslēguma shēmai, nosaka šādi:

29.1. aprēķina faktisko kopējo koģenerācijas elektrostacijas enerģijas ražošanas lietderības koeficientu, izmantojot šādu formulu:

ηfaktCHP =Ernp + Qnp× 100%, kur
Bnp

Ernp – norēķinu periodā koģenerācijas elektrostacijā uzstādītajās koģenerācijas iekārtās saražotais elektroenerģijas daudzums, kas noteikts saskaņā ar uzskaites mēraparātu rādījumiem ģeneratora izejā (MWh);

Qnp norēķinu periodā koģenerācijas elektrostacijā uzstādītajās koģenerācijas iekārtās saražotais lietderīgās siltumenerģijas daudzums (MWh);

Bnp norēķinu periodā koģenerācijas elektrostacijā uzstādītajās koģenerācijas iekārtās patērētais kurināmā daudzums (MWh);

29.2. pieņem, ka koģenerācijā saražotās elektroenerģijas daudzums, kas atlicis pēc elektroenerģijas izlietošanas koģenerācijas elektrostacijas darbības nodrošināšanai, norēķinu periodā ir vienāds ar sistēmas operatora elektrotīklā nodotās elektroenerģijas daudzumu vai aprēķināto elektroenerģijas daudzumu šo noteikumu 29.4. apakšpunktā minētajā gadījumā, ja ir ievērots viens no šādiem nosacījumiem:

29.2.1. koģenerācijas elektrostacijai, kurā izmanto šo noteikumu 4.1. vai 4.2. apakšpunktā minēto tehnoloģiju, faktiskais kopējais enerģijas ražošanas lietderības koeficients, kas aprēķināts saskaņā ar šo noteikumu 29.1. apakšpunktu, ir 80 % vai lielāks;

29.2.2. koģenerācijas elektrostacijai, kurā izmanto kādu no šo noteikumu 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9., 4.10. vai 4.11. apakšpunktā minētajām tehnoloģijām, faktiskais kopējais enerģijas ražošanas lietderības koeficients, kas aprēķināts saskaņā ar šo noteikumu 29.1. apakšpunktu, ir 75 % vai lielāks;

29.3. ja saskaņā ar šo noteikumu 29.1. apakšpunktu aprēķinātais koģenerācijas elektrostacijas faktiskais kopējais lietderības koeficients ir mazāks nekā šo noteikumu 29.2.1. vai 29.2.2. apakšpunktā minētās vērtības, koģenerācijā saražotās elektroenerģijas daudzumu, kas atlicis pēc tās izlietošanas koģenerācijas elektrostacijas darbības nodrošināšanai, aprēķina, izmantojot šādu formulu:

EnpCHP = Qnp x α, kur

α – attiecība starp koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto koģenerācijas iekārtu uzstādīto elektrisko jaudu un siltuma jaudu saskaņā ar tehniskās pases datiem. Ja šādi dati nav pieejami, minēto lielumu nosaka atkarībā no izmantotās koģenerācijas tehnoloģijas saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikumu;

29.4. ja koģenerācijas elektrostacijai, kurā saražoto elektroenerģiju pārdod obligātā iepirkuma ietvaros, ir vairāki pieslēgumi sistēmas operatora tīklam, katrā stundā aprēķina elektroenerģijas daudzumu, ko veido starpība starp sistēmas operatora tīklā nodoto un no sistēmas operatora tīkla saņemto elektroenerģiju visu sistēmas pieslēgumu ietvaros saskaņā ar šo noteikumu 28.punktā minēto principiālo elektriskā pieslēguma shēmu.

(Grozīts ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr. 604; MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 214; 29.4. apakšpunkts piemērojams ar 01.07.2019., sk. 92. punktu )

30. Elektroenerģijas daudzumu, kas saskaņā ar šo noteikumu 29.punktu nav atzīstams par saražotu koģenerācijā, komersants pārdod tirgotājam par vienošanās cenu.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1621 redakcijā)

31. Komersanti, kas ieguvuši tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, pārdod saražoto elektroenerģiju tirgotājam:

31.1. atbilstoši fiksētiem tirdzniecības intervālu grafikiem nākamajam norēķinu periodam, ja koģenerācijas elektrostacijā uzstādītā elektriskā jauda ir 15 MW vai lielāka;

31.2. atbilstoši faktiskajai ģenerācijai, ja koģenerācijas elektrostacijā uzstādītā elektriskā jauda ir mazāka par 15 MW.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1621)

32. Laikā, kad koģenerācijas elektrostacija ražo mazāk elektroenerģijas, nekā patērē tās darbības nodrošināšanai, vai neražo nemaz, tā pērk elektroenerģiju no tirgotāja atbilstoši elektroenerģijas tirdzniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem.

(Grozīts ar MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 214)

32.1 Elektroenerģiju, kas nepieciešama koģenerācijas elektrostacijas darbības nodrošināšanai, komersants drīkst patērēt un pirkt, izmantojot pieslēgumu sistēmas operatora tīklam.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 214 redakcijā)

33. Fiksēto tirdzniecības intervālu grafiku saskaņošanas kārtību elektroenerģijas ražotājs un tirgotājs atrunā līgumā, ņemot vērā Tīkla kodeksa prasības. Elektroenerģijas ražotājs galīgo dienas tirdzniecības intervālu grafiku saskaņo ar tirgotāju vismaz vienu darbdienu pirms tirdzniecības uzsākšanas. Elektroenerģijas ražotājs var mainīt iepriekš saskaņoto fiksēto tirdzniecības intervālu grafiku, saskaņojot to ar tirgotāju vismaz divas stundas pirms tirdzniecības intervāla sākuma. Iepērkot elektroenerģiju atbilstoši fiksētiem tirdzniecības intervālu grafikiem, tirgotājs iepērk no elektroenerģijas ražotāja elektroenerģiju, kas nodota tīklā un pārsniedz grafikā noteikto, par šajos noteikumos noteikto cenu, kas reizināta ar koeficientu 0,8, kā arī pārdod elektroenerģijas ražotājam trūkstošo elektroenerģiju par šajos noteikumos noteikto cenu, kas reizināta ar koeficientu 1,2.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1621 redakcijā)

34. Obligātā iepirkuma izmaksas un izmaksas, ko veido maksājumi par uzstādīto elektrisko jaudu, sedz visi Latvijas elektroenerģijas galalietotāji saskaņā ar regulatora noteiktajām obligātā iepirkuma un jaudas komponentēm no koģenerācijas elektrostacijām, veicot samaksu attiecīgajam elektroenerģijas pārvades vai sadales sistēmas operatoram kopā ar maksu par pārvades vai sadales pakalpojumu. Sistēmas operators uzskaita tā sistēmai pieslēgto galalietotāju elektroenerģijas patēriņam, sprieguma un pieprasītās jaudas līmenim atbilstošās obligātā iepirkuma un jaudas komponentes katrā norēķinu periodā, sniedz nepieciešamo informāciju tirgotājam norēķinu veikšanai un norēķinās ar tirgotāju par tā sistēmai pieslēgto galalietotāju elektroenerģijas patēriņam, sprieguma un pieprasītās jaudas līmenim atbilstošajām obligātā iepirkuma un jaudas komponentēm.

(MK 03.10.2017. noteikumu Nr. 608 redakcijā)

35. Komersants, kas ieguvis tiesības saņemt garantētu maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, ne vēlāk kā piecu gadu laikā pēc šo noteikumu 20.punktā minētā lēmuma spēkā stāšanās nodrošina, lai koģenerācijas elektrostacijas uzstādītā jauda būtu nodota ekspluatācijā un būtu darboties spējīga.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1621)

35.1 Birojs mēneša laikā pieņem lēmumu, ar kuru tiek atceltas komersantam piešķirtās tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu, ja komersants:

35.1. neizpilda šo noteikumu 35., 72. vai 73. punktā minētos pienākumus vai neuzsāk elektroenerģijas ražošanu koģenerācijā termiņā, kāds noteikts lēmumā, ar kuru tam piešķirtas tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros;

35.2. nesaņem sistēmas operatora atļauju pieslēgt sistēmai koģenerācijas elektrostaciju ar elektrisko jaudu, kas ir vismaz 50 % no plānotās koģenerācijas elektrostacijas elektriskās jaudas, kas norādīta komersanta iesniegumā, uz kura pamata ministrija ir pieņēmusi lēmumu piešķirt tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, termiņā, kāds noteikts lēmumā, ar kuru komersantam piešķirtas tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros;

35.3. nenoslēdz šo noteikumu 24. punktā minēto līgumu ar tirgotāju vai minētais līgums nestājas spēkā triju mēnešu laikā pēc dienas, kad iestājies termiņš elektroenerģijas ražošanas koģenerācijā uzsākšanai, kas noteikts šo noteikumu 72. vai 73. punktā vai lēmumā, ar kuru komersantam piešķirtas tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 214 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 631; MK 12.05.2020. noteikumiem Nr. 290)

35.2 Ja komersanta koģenerācijas elektrostacijā uzstādītā elektriskā jauda, kas norādīta līgumā ar tirgotāju, iepriekšējā kalendāra gada beigās ir mazāka par plānoto koģenerācijas elektrostacijas elektrisko jaudu, kas norādīta komersanta iesniegumā, uz kura pamata ministrija ir pieņēmusi lēmumu par tiesību piešķiršanu pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, birojs līdz attiecīgā gada 1. aprīlim pieņem lēmumu, ar kuru groza kalendāra gadā obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamās elektroenerģijas apjomu. Obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamās elektroenerģijas apjomu (norāda ar precizitāti trīs zīmes aiz komata) aprēķina, izmantojot šādu formulu:

AOI =Ap× Pf, kur
Pp

AOI – kalendāra gadā obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamās elektroenerģijas apjoms (MWh);

Ap – kalendāra gadā obligātā iepirkuma ietvaros iepērkamās elektroenerģijas apjoms (MWh), kas noteikts lēmumā, ar kuru komersantam piešķirtas tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros;

Pp – plānotā koģenerācijas elektrostacijas elektriskā jauda (MW), kas norādīta iesniegumā, uz kura pamata ministrija ir pieņēmusi lēmumu par tiesību piešķiršanu pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros;

Pf – koģenerācijas elektrostacijā uzstādītā elektriskā jauda (MW), kas norādīta līgumā ar tirgotāju, pārskata gada beigās.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 214 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 631; MK 12.05.2020. noteikumiem Nr. 290)

35.3 Šo noteikumu 35.punktā minēto lēmumu birojs pieņem, ja saskaņā ar šo noteikumu 35.punktā minēto formulu aprēķinātais lielums ir mazāks par komersantam noteikto elektroenerģijas apjomu (MWh), kas kalendāra gadā iepērkams no koģenerācijas elektrostacijas obligātā iepirkuma ietvaros.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 214 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 631)

36. Maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu veic, pamatojoties uz tirgotāja un komersanta līgumu, ko slēdz uz termiņu, kas nav ilgāks par 15 gadiem no koģenerācijas stacijas vai šīs stacijas koģenerācijas iekārtas nodošanas ekspluatācijā, saskaņā ar sistēmas operatora izdotu atļauju pieslēgt sistēmai koģenerācijas elektrostaciju. Pirms līguma slēgšanas komersants iesniedz tirgotājam vienu šo noteikumu 20.punktā minētā ministrijas lēmuma eksemplāru.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr. 1621 redakcijā, kas grozīta ar MK 28.08.2012. noteikumiem Nr. 604; MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 214)

37. Komersanta plānotai koģenerācijas elektrostacijai vai šīs elektrostacijas koģenerācijas iekārtai par līguma spēkā stāšanos dienu uzskata dienu, kad koģenerācijas elektrostacija vai šīs elektrostacijas koģenerācijas iekārta nodota ekspluatācijā.

38. Tirgotājs maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu komersantam maksā reizi mēnesī.

(Grozīts ar MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 214)

39. Tirgotājs pārtrauc maksāt par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, ja koģenerācijas elektrostacija vai šīs elektrostacijas koģenerācijas iekārta nepārtraukti ilgāk nekā sešus mēnešus nav darboties spējīga.
Tirgotājs atjauno maksu par koģenerācijas elektrostacijas uzstādīto elektrisko jaudu no brīža, kad komersants pierāda, ka koģenerācijas elektro­stacija vai šīs elektrostacijas koģenerācijas iekārta ir darboties spējīga.

(Grozīts ar MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 214)

40. Komersants katru gadu līdz 1. martam iesniedz birojā pārskatu par tā īpašumā esošās koģenerācijas elektrostacijas darbību atbilstoši šo noteikumu 5. pielikumam. Pārskatu iesniedz biroja elektroniskajā sistēmā, kas paredzēta elektrostaciju gada pārskatu iesniegšanai. Sistēmas operators pēc biroja pieprasījuma iesniedz datus par elektroenerģijas apjomu, kuru komersants nodevis tīklā un saņēmis no tīkla iepriekšējā gadā. Pārskatā sniegtos datus par saražoto elektroenerģiju un siltumenerģiju, pārdoto lietderīgo siltumenerģiju, koģenerācijas elektrostacijā patērēto elektroenerģiju, patērēto kurināmo, izmantoto koģenerācijas tehnoloģiju un kopējo uzstādīto elektrisko un siltuma jaudu apstiprina neatkarīgs akreditēts auditors, norādot, ka dati atbilst faktiskajai situācijai koģenerācijas elektrostacijā, vai norādot konkrētu datu neatbilstību. Vienlaikus minētais auditors sagatavo ziņojumu, kurā iekļauj detalizētu informāciju par koģenerācijas elektrostacijas gada pārskatā sniegtās informācijas atbilstību un pamatotību, kā arī par veiktajām darbībām un pārbaudītajiem dokumentiem, lai par to pārliecinātos, tostarp pievieno sarakstu, kurā norādīti šo noteikumu 26.1. un 26.2. apakšpunktā minēto mērierīču numuri un verifikācijas termiņi.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 214 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 631)

40.1 Šo noteikumu 40.punktā minētais auditors ir juridiska persona, kura ir akreditēta Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā un atbilst akreditācijas prasībām, ņemot vērā standartu LVS EN ISO/IEC 17020:2012 "Atbilstības novērtēšana. Prasības dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju". Akreditēto auditoru sarakstu Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs publicē savā tīmekļa vietnē.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.604 redakcijā)

40.2 Ja komersants nav iesniedzis šo noteikumu 40. vai 42. punktā minētos dokumentus, birojs līdz attiecīgā gada 1. aprīlim nosūta tam brīdinājumu.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 214 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 631)

40.3 Ja komersants mēneša laikā pēc šo noteikumu 40.punktā minētā brīdinājuma saņemšanas neiesniedz šo noteikumu 40. vai 42. punktā minētos dokumentus, birojs mēneša laikā pieņem lēmumu, ar kuru tiek atceltas komersantam piešķirtās tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 214 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 631; MK 12.05.2020. noteikumiem Nr. 290)

40.Komersants, kura koģenerācijas elektrostacijas ir pieslēgtas pārvades sistēmai un ir saņēmušas tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, un kuru uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par četriem megavatiem, kopā ar šo noteikumu 40. punktā minēto gada pārskatu iesniedz aprēķinu par koģenerācijas elektrostacijas vai atsevišķas tās iekārtas uzstādītās elektriskās jaudas izmantošanas stundu skaitu pārskata gadā, atsevišķi norādot arī ražošanas apjomu, kas pārsniedz šo noteikumu 52.3. apakšpunktā minēto elektriskās jaudas izmantošanas stundu skaitu pārskata gadā un tā uzkrājumu no iepriekšējiem gadiem.

(MK 03.10.2017. noteikumu Nr. 608 redakcijā)

41. Ja tiesības saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu ir saņēmusi atsevišķa šīs elektrostacijas iekārta, pārskatu atbilstoši šo noteikumu 40.punktam sniedz tikai par šīs iekārtas darbību.

42. Šo noteikumu 40. punktā minētajam pārskatam pievieno šo noteikumu 40. punktā minēto neatkarīga akreditēta auditora ziņojumu, pārskata periodā spēkā esoša lietderīgās siltumenerģijas pārdošanas līguma kopiju, regulatora lēmuma kopiju par siltumenerģijas tarifu (ja siltumenerģijas tarifu apstiprinājis regulators), dokumentu kopijas, kas apliecina ikmēneša pārdotās siltumenerģijas daudzumu un cenu, aprakstu un aprēķina piemēru par izmantotā kurināmā siltumspējas noteikšanu, šo noteikumu 26.3. apakšpunktā minēto mēraparātu vai mērlīdzekļu sistēmu uzskaitījumu un darbības aprakstu un paskaidrojuma rakstu par pārskata gadā veiktajām izmaiņām koģenerācijas elektrostacijā, ja šādas izmaiņas ietekmē šo noteikumu 40. punktā minētajā pārskatā norādāmos datus, tai skaitā norādot koģenerācijas elektrostacijas elementus, kurus skar attiecīgās izmaiņas.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 214 redakcijā)

42.1 Birojs reģistrē un uzskaita visus lēmumus, atbilstoši kuriem komersantam piešķirtas tiesības pārdot elektrostacijā koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai tiesības saņemt garantētu maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu. Birojs savā tīmekļa vietnē publicē šādu informāciju:

42.1 1. visu lēmumu sarakstu un to pieņemšanas datumu;

42.1 2. komersanta firmu;

42.1 3. izmantojamā kurināmā veidu;

42.1 4. uzstādīto jaudu un elektroenerģijas apjomu gadā, ko komersants tiesīgs pārdot obligātā iepirkuma ietvaros;

42.1 5. līdz katra gada 1.martam – summu, kas komersantam izmaksāta iepriekšējā gadā obligātā iepirkuma vai garantētās maksas ietvaros.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr. 604 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 631)

43. Regulators kontrolē koģenerācijas elektrostacijas darbības atbilstību saskaņā ar normatīvajiem aktiem sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas jomā, sistēmas operators – uz elektroietaišu piederības robežas uzstādīto elektroenerģijas komercuzskaites ierīču stāvokli un sistēmā nodotās jaudas lielumu, bet siltumapgādes sistēmas operators – siltumenerģijas komercuzskaites ierīču stāvokli.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 214 redakcijā)

44. Birojs triju mēnešu laikā pēc šo noteikumu 40. punktā minētā pārskata saņemšanas izvērtē koģenerācijas elektrostacijas atbilstību šo noteikumu 6. vai 10. punktā minētajiem efektivitātes kritērijiem un saražotās elektroenerģijas izlietojumu koģenerācijas elektrostacijas darbības nodrošināšanai saskaņā ar šo noteikumu prasībām. Ja koģenerācijas elektrostacijas obligātā iepirkuma ietvaros pārdotās elektroenerģijas apjoms ir vienāds ar saražotās elektroenerģijas apjomu, birojs nosūta komersantam brīdinājumu par koģenerācijas elektrostacijas neatbilstību un iespēju zaudēt tiesības pārdot koģenerācijā ražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 214 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 631)

44.1 Lai pārliecinātos par šo noteikumu 40. punktā minētajā pārskatā sniegtās informācijas atbilstību šo noteikumu prasībām, birojs ir tiesīgs pieprasīt, lai komersants iesniedz papildu informāciju un skaidrojumus. Komersantam ir pienākums 10 darbdienu laikā pēc biroja pieprasījuma saņemšanas iesniegt pieprasīto informāciju. Ja pārskatā sniegtā informācija neatbilst šo noteikumu prasībām, birojs nosūta komersantam brīdinājumu par iespēju zaudēt tiesības pārdot koģenerācijā ražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 631 redakcijā)

44.2 Birojs reizi ceturksnī pārliecinās, vai komersantam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu un nodevu parādu. Ja birojs konstatē, ka komersantam ir nodokļu vai nodevu parādi, kuru kopsumma pārsniedz 150 euro, birojs nosūta komersantam brīdinājumu par iespēju zaudēt tiesības pārdot koģenerācijā ražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu. Birojs, veicot minēto pārbaudi, pārliecinās maksātnespējas reģistrā, vai komersantam, kuram ir nodokļu vai nodevu parāds, nav ierosināts tiesiskās aizsardzības process. Šajā punktā minēto brīdinājumu neattiecina uz komersanta nodokļu parādiem, kuru kopsumma pārsniedz 150 euro, ja par tiem ir ierosināts tiesiskās aizsardzības process, no tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanas līdz izbeigšanas brīdim.

(MK 12.05.2020. noteikumu Nr. 290 redakcijā)

44.3 Ja saskaņā ar biroja rīcībā esošo informāciju komersants koģenerācijas elektrostacijas ekspluatācijā neievēro būvniecību vai būvju ekspluatāciju reglamentējošo normatīvo aktu prasības, birojs tam nosūta brīdinājumu par iespēju zaudēt tiesības pārdot koģenerācijā ražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 214 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 631)

44.4 Ja tirgotāja rīcībā ir informācija par iespējamu koģenerācijas elektrostacijas neatbilstību normatīvajiem aktiem, tas nekavējoties par to informē biroju. Lai pārliecinātos par koģenerācijas elektrostacijas atbilstību, birojs ir tiesīgs pieprasīt, lai komersants iesniedz papildu informāciju un skaidrojumus. Komersantam ir pienākums 10 darbdienu laikā pēc biroja pieprasījuma saņemšanas iesniegt pieprasīto informāciju.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 631 redakcijā)

44.5 Birojs, administrējot Elektroenerģijas tirgus likuma 31.1 pantā minēto uzraudzības nodevu, desmit darbdienu laikā no nodevas samaksas termiņa beigām pārbauda, vai komersants to ir samaksājis. Ja komersants uzraudzības nodevu noteiktajā termiņā nav samaksājis, birojs piecu darbdienu laikā no fakta konstatēšanas pieņem lēmumu apturēt valsts atbalsta izmaksu par iepirkto elektroenerģiju vai garantēto maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu par periodu pēc Elektroenerģijas tirgus likuma 31.1 pantā noteiktā uzraudzības nodevas samaksas termiņa beigām. Tirgotājs nākamajā darbdienā pēc lēmuma spēkā stāšanās līdz jaunam biroja lēmumam, kas pieņemts saskaņā ar šo noteikumu 44.6 punktu, aptur valsts atbalsta izmaksu komersantam par iepirkto elektroenerģiju vai valsts atbalsta garantēto maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu par periodu pēc Elektroenerģijas tirgus likuma 31.1 pantā noteiktā uzraudzības nodevas samaksas termiņa beigām.

(MK 12.05.2020. noteikumu Nr. 290 redakcijā)

44.6 Ja komersants vēlas atjaunot valsts atbalsta izmaksu, kas apturēta saskaņā ar šo noteikumu 44.punktu, tas iesniedz birojā apliecinājumu par uzraudzības nodevas samaksu. Birojs triju darbdienu laikā pārliecinās par uzraudzības nodevas samaksas faktu. Ja birojs konstatē, ka atbilstoši sniegtajam apliecinājumam komersants uzraudzības nodevu ir samaksājis, birojs piecu darbdienu laikā no šā fakta konstatēšanas pieņem lēmumu par saskaņā ar šo noteikumu 44.punktu apturētā valsts atbalsta izmaksas atsākšanu ar nākamā kalendāra mēneša pirmo datumu pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas.

(MK 12.05.2020. noteikumu Nr. 290 redakcijā)

45. (Svītrots ar MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 214)

45.1 Birojs izveido kontroles grupu, kas ir tiesīga pārbaudīt koģenerācijas elektrostacijas atbilstību normatīvo aktu prasībām un iesniegtās informācijas ticamību. Komersantam ir pienākums nodrošināt kontroles grupai piekļuvi koģenerācijas elektrostacijai. Pārbaudes ietvaros kontroles grupa pieprasa komersantam pārbaudes īstenošanai nepieciešamo informāciju. Informāciju, kas kontroles grupai nepieciešama šo noteikumu 45.punktā minētā pārbaudes akta sagatavošanai, komersants var iesniegt birojā 10 darbdienu laikā pēc kontroles grupas veiktās pārbaudes vai – pēc komersanta lūguma – 20 darbdienu laikā, ja koģenerācijas elektrostacijas pārbaude veikta bez iepriekšēja brīdinājuma un komersants var pierādīt objektīvus apstākļus, kādēļ informācija nevar tikt iesniegta 10 darbdienu laikā.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 631 redakcijā)

45.2 Birojs nosūta komersantam brīdinājumu par iespēju zaudēt tiesības pārdot koģenerācijā ražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, ja birojs konstatē, ka koģenerācijas elektrostacija neatbilst vai šo noteikumu 40. punktā minētā gada pārskata periodā nav atbildusi vienam no šādiem kritērijiem:

45.1. koģenerācijas elektrostacija neatbilst šo noteikumu 6. vai 10. punktā minētajiem kritērijiem vai komersanta rīcībā nav dokumentu, kas apliecina koģenerācijas elektrostacijas atbilstību minētajiem kritērijiem;

45.2. koģenerācijas elektrostacijā uzstādītā elektriskā jauda, kas pieslēgta sistēmas operatora tīklam, neatbilst līgumā ar tirgotāju norādītajai jaudai;

45.3. koģenerācijas elektrostacijā netiek nodrošināta saražotās elektroenerģijas izlietošana koģenerācijas elektrostacijas darbības nodrošināšanai saskaņā ar šiem noteikumiem;

45.4. koģenerācijas elektrostacijā nav uzstādītas mēraparātu vai mērlīdzekļu sistēmas vai uzstādītās mēraparātu vai mērlīdzekļu sistēmas neatbilst šo noteikumu 26. punktam;

45.5. koģenerācijas elektrostacija neatbilst normatīvajiem aktiem, kas nosaka prasības koģenerācijas elektrostaciju darbībai enerģētikas jomā, vai kontroles grupas veiktajās pārbaudēs konstatētās neatbilstības šo noteikumu prasībām var ietekmēt izmaksājamā atbalsta apmēru;

45.6. koģenerācijas elektrostacija neatbilst normatīvajiem aktiem, kas nosaka prasības koģenerācijas elektrostaciju darbībai vides un darba drošības jomā.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 214 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 631)

45.3 Birojs bez iepriekšēja brīdinājuma pieņem lēmumu, ar kuru atceļ komersantam piešķirtās tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt garantētu maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu:

45.1. ja pēc kontroles grupas veiktās pārbaudes birojs konstatē, ka koģenerācijas elektrostacijā izmantotās tehnoloģijas veids vai kurināmais neatbilst informācijai, kas norādīta šo noteikumu 14. punktā minētajā iesniegumā, vai koģenerācijas elektrostacijā izmantotais kurināmais neatbilst šo noteikumu 21.2 punktā minētajā lēmumā noteiktajam, vai koģenerācijas elektrostacijā nav paredzēta saražotās siltumenerģijas nodošana lietderīgas siltumenerģijas lietotājam. Birojs lēmumu pieņem mēneša laikā pēc šo noteikumu 45.9 punktā minētā pārbaudes akta saņemšanas;

45.2. ja komersantam pasludina maksātnespējas procesu. Birojs lēmumu pieņem piecu darbdienu laikā no brīža, kad konstatēts fakts par komersanta maksātnespējas procesa pasludināšanu.

(MK 12.05.2020. noteikumu Nr. 290 redakcijā)

45.4 Komersants šo noteikumu 40. punktā minētajā pārskatā norāda kontaktpersonu (arī tās elektroniskā pasta adresi un tālruņa numuru), ar kuru birojs var sazināties saistībā ar kontroles grupas plānotajām pārbaudēm, kā arī kontaktpersonu (arī tās tālruņa numuru), kura var nodrošināt kontroles grupai piekļuvi koģenerācijas elektrostacijai. Komersants piecu darbdienu laikā informē biroju par izmaiņām minētajā kontaktinformācijā.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 214 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 631)

45.5 Kontroles grupa ir tiesīga koģenerācijas elektrostacijā veikt plānoto un neplānoto pārbaudi.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 214 redakcijā)

45.6 Birojs brīdina komersantu par plānotās pārbaudes veikšanas datumu. Informāciju par plānoto pārbaudi birojs nosūta komersantam uz šo noteikumu 45.punktā minēto un šo noteikumu 5. pielikumā norādītajā veidlapā minēto elektroniskā pasta adresi vai komersanta juridisko adresi. Birojs plānotās pārbaudes veikšanas datumu nosaka vismaz trīs darbdienas pēc komersantam nosūtītās informācijas saņemšanas dienas. Ja biroja noteiktajā datumā komersants nevar nodrošināt kontroles grupai iespēju veikt koģenerācijas elektrostacijas pārbaudi, birojs atkārtoti nosaka pārbaudes veikšanas datumu, kas nav vēlāks kā 15 darbdienas pēc sākotnēji noteiktā datuma. 

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 214 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 631)

45.7 Ja kontroles grupa ieradusies koģenerācijas elektrostacijā bez iepriekšēja brīdinājuma un komersants nevar nodrošināt tai iespēju veikt koģenerācijas elektrostacijas pārbaudi, kontroles grupa ne vēlāk kā 10 darbdienas pēc pirmās ierašanās koģenerācijas elektrostacijā atkārtoti ierodas koģenerācijas elektrostacijā, lai veiktu pārbaudi.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 214 redakcijā)

45.8 Ja komersants saskaņā ar šo noteikumu 45.6 un 45.punktu atkārtoti nenodrošina kontroles grupai iespēju veikt koģenerācijas elektrostacijas pārbaudi, birojs mēneša laikā pēc atkārtoti noteiktā pārbaudes veikšanas datuma pieņem lēmumu, ar kuru tiek atceltas komersantam piešķirtās tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 214 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 631; MK 12.05.2020. noteikumiem Nr. 290)

45.9 Birojs pēc kontroles grupas veiktās pārbaudes sagatavo pārbaudes aktu un nosūta to komersantam. Pārbaudes aktā norāda kontroles grupas konstatējumus par koģenerācijas elektrostacijas atbilstību normatīvo aktu prasībām un komersanta sniegtos paskaidrojumus. Komersanta paraksttiesīgā persona un persona, kas bijusi klāt pārbaudes laikā, paraksta pārbaudes aktu un 10 darbdienu laikā pēc tā saņemšanas nosūta birojam.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 214 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 631)

45.10 Triju mēnešu laikā pēc šo noteikumu 44., 44.punktā vai 45.3. apakšpunktā minētā brīdinājuma saņemšanas komersantam, kas ieguvis tiesības pārdot koģenerācijā ražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, jānodrošina koģenerācijas elektrostacijas atbilstība attiecīgajiem kritērijiem, par kuriem izteikts brīdinājums, un jāiesniedz birojā pārskats par minēto laikposmu atbilstoši šo noteikumu 5. pielikumā norādītajai veidlapai, kas apliecina koģenerācijas elektrostacijas atbilstību attiecīgajiem kritērijiem visā triju mēnešu periodā.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 214 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 631)

46. Sešu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 45.1. apakšpunktā minētā brīdinājuma saņemšanas komersantam, kas ieguvis tiesības pārdot koģenerācijā ražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, jānodrošina koģenerācijas elektrostacijas atbilstība attiecīgajam šo noteikumu 6. vai 10. punktā minētajam efektivitātes kritērijam un jāiesniedz birojā pārskats par minēto laikposmu atbilstoši šo noteikumu 5. pielikumā norādītajai veidlapai, kas apliecina koģenerācijas elektrostacijas atbilstību attiecīgajiem kritērijiem visā sešu mēnešu periodā.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 214 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 631)

46.1 Triju mēnešu laikā pēc šo noteikumu 44.2 vai 44.punktā, 45.2., 45.5. vai 45.6. apakšpunktā minētā brīdinājuma saņemšanas komersants, kas ieguvis tiesības pārdot koģenerācijā ražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, nodrošina koģenerācijas elektrostacijas un komersanta atbilstību attiecīgajiem kritērijiem un iesniedz birojā attiecīgu apliecinājumu.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 214 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 631)

46.Mēneša laikā pēc šo noteikumu 45.4. apakšpunktā minētā brīdinājuma saņemšanas komersants, kas ieguvis tiesības pārdot koģenerācijā ražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, nodrošina koģenerācijas elektrostacijas un komersanta atbilstību attiecīgajiem kritērijiem un iesniedz birojā attiecīgu apliecinājumu. Ja mērierīces verifikāciju veic citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts akreditēta mērīšanas līdzekļu atbilstības novērtēšanas institūcija un komersants iesniedzis birojā attiecīgu mērīšanas līdzekļu atbilstības novērtēšanas institūcijas apliecinājumu ar termiņu, kurā tiks veikta mērierīces verifikācija, verifikācijas termiņš var tikt pagarināts līdz šim termiņam, bet ne ilgāk kā līdz trim mēnešiem no brīdinājuma saņemšanas dienas.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 214 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 631)

46.3 Ja ministrija vai birojs iepriekšējo triju gadu laikā komersantam ir nosūtījis trīs brīdinājumus saskaņā ar šo noteikumu 44.44.144.punktu vai 45.1., 45.2., 45.3., 45.4. vai 45.5. apakšpunktu un birojs konstatē komersanta vai tā koģenerācijas elektrostacijas neatbilstību kādam no šo noteikumu 44., 44.1, 44.punktā vai 45.1., 45.2., 45.3., 45.4. vai 45.5. apakšpunktā minētajiem kritērijiem, birojs mēneša laikā pieņem lēmumu, ar kuru tiek atceltas komersantam piešķirtās tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu.

(MK 10.12.2019. noteikumu Nr. 631 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.05.2020. noteikumiem Nr. 290)

47. Ja šo noteikumu 45.10 vai 46. punktā minētā pārskata dati liecina, ka koģenerācijas elektrostacija attiecīgajā pārskata periodā nav atbildusi noteiktajiem kritērijiem, vai pēc šo noteikumu 46.vai 46.2 punktā minētā komersanta apliecinājuma iesniegšanas tiek konstatēta neatbilstība šo noteikumu 44.2 vai 44.3 punktā, 45.2., 45.4., 45.5. vai 45.6. apakšpunktā minētajiem kritērijiem, vai komersants nav iesniedzis šo noteikumu 46.1 vai 46.2 punktā minēto apliecinājumu, birojs mēneša laikā pieņem lēmumu, ar kuru atceļ komersantam piešķirtās tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu.

(MK 12.05.2020. noteikumu Nr. 290 redakcijā)

47.1 Ja komersants šo noteikumu 45.10 vai 46. punktā minētajā periodā nevar nodrošināt noteikto kritēriju izpildi, tas piecu darbdienu laikā pēc brīdinājuma saņemšanas informē biroju, tirgotāju un sistēmas operatoru par koģenerācijas elektrostacijas neatbilstību. Tirgotājs nākamajā darbdienā pēc komersanta paziņojuma saņemšanas aptur elektroenerģijas iepirkumu obligātā iepirkuma ietvaros vai jaudas komponentes maksāšanu koģenerācijas elektrostacijai. Pēc atbilstības nodrošināšanas šo noteikumu 45.10 vai 46. punktā minētajiem kritērijiem komersants iesniedz apliecinājumu birojam un tirgotājam. Tirgotājs nākamajā darbdienā pēc komersanta apliecinājuma saņemšanas atsāk elektroenerģijas iepirkumu obligātā iepirkuma ietvaros vai jaudas komponentes maksāšanu koģenerācijas elektrostacijai. Ja komersants šo noteikumu 45.10 punktā minētajā periodā pēc šo noteikumu 45.10 punktā minētā pārskata iesniegšanas vai šo noteikumu 46. punktā minētajā periodā pēc šo noteikumu 46. punktā minētā pārskata iesniegšanas (izņemot periodu, kurā tirgotājs ir apturējis elektroenerģijas iepirkumu obligātā iepirkuma ietvaros un jaudas komponentes maksāšanu koģenerācijas elektrostacijai) nav nodrošinājis koģenerācijas elektrostacijas atbilstību attiecīgajiem kritērijiem, birojs pieņem šo noteikumu 47. punktā minēto lēmumu.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 214 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 631)

48. Pamatojoties uz šo noteikumu 35.1, 40.punktā, 45.1. apakšpunktā, 45.8, 46.3, 47. vai 49. punktā minēto lēmumu, tirgotājs pārtrauc šo noteikumu 24. vai 36. punktā minētā līguma darbību.

(MK 12.05.2020. noteikumu Nr. 290 redakcijā)

49. Komersants var atteikties no tiesībām pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt garantētu maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto jaudu, iesniedzot birojam attiecīgu iesniegumu. Birojs mēneša laikā pieņem lēmumu, ar kuru tiek atceltas komersantam piešķirtās tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 214 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 631; MK 12.05.2020. noteikumiem Nr. 290)

49.1 Tirgotājs, piesaistot neatkarīgus ekspertus, veic vienreizēju apsekojumu un pārbaudi (tai skaitā novērtējot atbilstību šo noteikumu prasībām un mērķim veicināt koģenerāciju, kas balstīta uz lietderīgās siltumenerģijas pieprasījumu) koģenerācijas elektrostacijās, kuras noslēgušas līgumu ar tirgotāju par elektroenerģijas iepirkumu obligātā iepirkuma ietvaros vai saņem garantēto maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu. Attiecīgajā pusgadā pārbaudāmo koģenerācijas elektrostaciju sarakstu, kas sastādīts, pamatojoties uz risku izvērtējumu, tirgotājam izsniedz ministrija. Ministrija vai birojs pēc tirgotāja pieprasījuma izsniedz tās rīcībā esošos dokumentus par pārbaudāmās koģenerācijas elektrostacijas darbību. Komersantam ir pienākums nodrošināt tirgotājam piekļuvi koģenerācijas stacijai, kā arī sniegt pārbaudes īstenošanai nepieciešamos dokumentus, informāciju un rakstveida un mutiskus paskaidrojumus.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 214 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 631)

49.2 Tirgotājs katru gadu līdz 31. janvārim un 31. jūlijam iesniedz birojā detalizētu ziņojumu par iepriekšējā pusgadā veiktajiem šo noteikumu 49.punktā minētajiem apsekojumiem, veiktajām pārbaudēm, konstatētajām neatbilstībām un izdarīto novērtējumu. Pirmo ziņojumu iesniedz līdz 2018. gada 31. jūlijam.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 214 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 631)

49.3 Izmaksas, kas tirgotājam radušās, veicot šo noteikumu 49.1 un 49.punktā minētos pasākumus, iekļauj obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķinā. Regulators, apstiprinot obligātā iepirkuma un jaudas komponentes, ņem vērā tirgotājam radušās izmaksas.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 214 redakcijā)

50. Pēc šo noteikumu 24. vai 36.punktā noteiktā līguma darbības pārtraukšanas komersantam joprojām ir pienākums iesniegt šo noteikumu 40.punktā minēto pārskatu.

51. Komersantiem, kas ir ieguvuši tiesības saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, pārvades sistēmas operators kontrolē koģenerācijas elektrostacijas (vai atsevišķas tās iekārtas) jaudu pieejamību šādā kārtībā:

51.1. pārvades sistēmas operators kontrolē un aprēķina darbgatavību – katras koģenerācijas elektrostacijas (vai atsevišķas tās iekārtas) gatavību palaišanai noteiktā ar komersantu saskaņotā laikā un pārvades sistēmas operatora pieprasītās jaudas uzņemšanai;

51.2. pārvades sistēmas operators veic koģenerācijas elektrostacijas (vai atsevišķas tās iekārtas) darbgatavības uzraudzību, tai skaitā pieprasot koģenerācijas stacijas (vai atsevišķas tās iekārtas) palaišanu un noslodzi. Ja pārvades sistēmas operators ir pieprasījis koģenerācijas stacijas (vai atsevišķas tās iekārtas) palaišanu un noslodzi, operators kompensē komersantam papildus radītos izdevumus, vienojoties ar komersantu par to apmēru. Ja koģenerācijas stacija (vai tās atsevišķa iekārta) nespēj izpildīt pārvades sistēmas operatora dispečera komandu vai to izpilda daļēji, ar to saistītos izdevumus kompensē komersants, trīskāršā apmērā atlīdzinot pārvades sistēmas operatoram radītos izdevumus;

51.3. tirgotājs aptur jaudas komponentes maksāšanu koģenerācijas elektrostacijai, kas ir pieslēgta elektroenerģijas pārvades sistēmai un saskaņā ar Tīkla kodeksa prasībām atbilst dispečervadības grafika ģenerētājvienības definīcijai, ja iepriekšējā gadā koģenerācijas elektrostacijas uzstādītā jauda nav bijusi pieejama (darbgatavībā) šajos noteikumos noteiktajā apmērā. Tirgotājs atsāk jaudas komponentes maksāšanu, ja koģenerācijas elektrostacija pierāda jaudas pieejamību (darbgatavību).

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr. 466 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 214)

III1. Nosacījumi gada pārskata akreditācijas veicējam

(Nodaļa MK 30.07.2013. noteikumu Nr.466 redakcijā)

51.1 Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs, akreditējot institūciju, kas apstiprina sniegtos datus par pārdoto lietderīgo siltumenerģiju (5.pielikums), apliecina institūcijas atbilstību standartā LVS EN ISO/IEC 17020:2012 "Atbilstības novērtēšana. Prasības dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju" noteiktajām prasībām.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr. 466 redakcijā)

51.2 Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs veic akreditētā auditora ikgadēju uzraudzību.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr. 466 redakcijā)

51.3 Ja birojs akreditētas institūcijas auditora apstiprinātajā gada pārskatā konstatē būtiskas informācijas vai datu neatbilstības esošajai informācijai vai datiem un auditors šādas neatbilstības nav konstatējis vai nav ņēmis vērā, birojs par to ziņo Latvijas Nacionālajam akreditācijas birojam. Ziņojumā iekļauj šādu informāciju:

51.3 1. attiecīgās akreditētas institūcijas nosaukums un informācija par auditoru;

51.3 2. konstatētās neatbilstības;

51.3 3. informācijas vai datu neatbilstību sekas.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr. 466 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 631)

51.4 Birojs ir tiesīgs iesniegt Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā sūdzību par akreditēto institūciju. Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs to izskata saskaņā ar standartā LVS EN ISO/IEC 17020:2012 "Atbilstības novērtēšana. Prasības dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju" noteikto kārtību.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr. 466 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 631)

51.5 Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību pieņem lēmumu par institūcijas akreditācijas atcelšanu, apturēšanu vai akreditācijas jomas samazināšanu, ja:

51.5 1. apstiprinot šo noteikumu 40.punktā minēto gada pārskatu, akreditētas institūcijas auditors nav ievērojis standartā LVS EN ISO/IEC 17020:2012 "Atbilstības novērtēšana. Prasības dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju" noteiktās prasības;

51.5 2. izvērtējot šo noteikumu 51.3 punktā minēto biroja ziņojumu, konstatēts būtisks pārkāpums akreditētās institūcijas darbībās.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr. 466 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 631)

51.6 Šo noteikumu 51.5 punktā minēto lēmumu par piešķirtās akreditācijas atsaukšanu, apturēšanu vai akreditācijas jomas samazināšanu Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs publicē savā tīmekļa vietnē.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr. 466 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.05.2020. noteikumiem Nr. 290)

51.7 Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs atjauno institūcijas akreditāciju, kas apturēta saskaņā ar šo noteikumu 51.5 punktā minēto lēmumu, ja:

51.7 1. akreditētā institūcija ir novērsusi neatbilstības un veikusi nepieciešamās darbības, lai nepieļautu to atkārtošanos;

51.7 2. Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs ir pārliecinājies, ka akreditētā institūcija ievēro visas standarta LVS EN ISO/IEC 17020:2012 "Atbilstības novērtēšana. Prasības dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju" akreditētam auditoram noteiktās prasības.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr. 466 redakcijā)

III2. Nepamatoti vai nelikumīgi saņemta valsts atbalsta atgūšanas nosacījumi un metodika

(Nodaļa MK 12.05.2020. noteikumu Nr. 290 redakcijā)

51.8 Birojs lēmumā, ar kuru šo noteikumu 40.punktā, 45.1. apakšpunktā, 45.8, 46.3 vai 47. punktā minētajos gadījumos atceļ komersantam piešķirtās tiesības, nosaka pienākumu mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas atmaksāt tirgotājam saņemto nepamatoto valsts atbalstu:

51.1. šo noteikumu 40.3 punktā minētajā gadījumā – valsts atbalstu par elektroenerģijas pārdošanu obligātā iepirkuma ietvaros vai maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, ko tirgotājs izmaksājis par periodu, kurš sākas no šo noteikumu 40. punktā minētā gada pārskata perioda pirmās dienas;

51.2. šo noteikumu 45.1. apakšpunktā vai 45.8 punktā minētajā gadījumā – valsts atbalstu par elektroenerģijas pārdošanu obligātā iepirkuma ietvaros vai maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, ko tirgotājs izmaksājis par periodu kopš šo noteikumu 40. punktā minētā pēdējā gada pārskata iesniegšanas termiņa;

51.3. šo noteikumu 46.3 punktā minētajā gadījumā – valsts atbalstu par elektroenerģijas pārdošanu obligātā iepirkuma ietvaros vai maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, ko tirgotājs izmaksājis par periodu kopš pēdējā brīdinājuma paziņošanas komersantam;

51.4. šo noteikumu 47. punktā minētajā gadījumā – valsts atbalstu par elektroenerģijas pārdošanu obligātā iepirkuma ietvaros vai maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, ko tirgotājs izmaksājis par periodu kopš brīdinājuma paziņošanas komersantam.

(MK 12.05.2020. noteikumu Nr. 290 redakcijā)

51.9 Ja birojs konstatē, ka komersants pārkāpis Elektroenerģijas tirgus likumā un šajos noteikumos minētos valsts atbalsta nosacījumus un saņemtais atbalsts uzskatāms par nelikumīgu valsts atbalstu, birojs mēneša laikā no fakta konstatēšanas pieņem lēmumu, ar kuru atceļ komersantam piešķirtās tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu un nosaka komersantam pienākumu mēneša laikā atmaksāt tirgotājam šo noteikumu ietvaros saņemto nelikumīgo valsts atbalstu kopā ar procentiem, kurus aprēķina atbilstoši likmei, ko publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk – Regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus saskaņā ar Regulas Nr. 794/2004 9. panta 2. punktu, ievērojot Regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

(MK 12.05.2020. noteikumu Nr. 290 redakcijā)

51.10 Tirgotājs nākamajā darbdienā pēc šo noteikumu 51.8 vai 51.9 punktā minētā lēmuma stāšanās spēkā pārtrauc elektroenerģijas iepirkumu obligātā iepirkuma ietvaros vai jaudas komponentes maksāšanu koģenerācijas elektrostacijai.

(MK 12.05.2020. noteikumu Nr. 290 redakcijā)

51.11 Ja komersants nepilda šo noteikumu 51.8 vai 51.9 punktā minēto lēmumu tajā noteiktajā termiņā, tirgotājs triju darbdienu laikā par to informē biroju, norādot neatmaksātās summas apmēru, tai skaitā šo noteikumu 51.9 punktā minētos procentus.

(MK 12.05.2020. noteikumu Nr. 290 redakcijā)

IV. Cenas vai garantētās maksas par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto jaudu noteikšana

52. No koģenerācijas elektrostacijām, kas saņēmušas tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros un kuru uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par četriem megavatiem, tirgotājs iepērk koģenerācijas procesā saražoto elektroenerģiju par cenu, kuru nosaka šādā kārtībā:

52.1. enerģijas komponente ir vienāda ar attiecīgās stundas elektroenerģijas biržas cenu (EUR/MWh). Elektroenerģijas tirgotājs maksā enerģijas komponenti, pamatojoties uz ikstundas datiem par koģenerācijas elektrostacijā saražoto un tīklā nodoto elektroenerģiju;

52.2. jaudas komponente:

52.2.1. koģenerācijas elektrostacijām, kuru uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par 4 MW, bet mazāka par 20 MW, jaudas komponenti par vienu uzstādīto elektrisko megavatu gadā aprēķina, izmantojot šādu formulu:

J = 153 527 × s;

52.2.2. koģenerācijas elektrostacijām, kuru uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par 20 MW, bet mazāka par 100 MW, jaudas komponenti par vienu uzstādīto elektrisko megavatu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

J = 119 237 × s;

52.2.3. koģenerācijas elektrostacijām, kuru uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par 100 MW, jaudas komponenti par vienu uzstādīto elektrisko megavatu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

J = 102 304 × s, kur

J – jaudas komponente par vienu uzstādīto elektrisko megavatu gadā (EUR/MW gadā);

s – cenas diferencēšanas koeficients pārkompensācijas novēršanai; 

52.3. koģenerācijas elektrostacijām, kas ir pieslēgtas pārvades sistēmai un ir saņēmušas tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros un kuru uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par četriem megavatiem, koģenerācijas elektrostacijas vai atsevišķas tās iekārtas uzstādītās elektriskās jaudas izmantošanas stundu skaits gadā ir vismaz 1200 stundu;

52.4. tirgotājs jaudas komponenti par uzstādīto elektrisko jaudu (neatkarīgi no elektroenerģijas izstrādes) maksā reizi mēnesī, sadalot gada maksājumu 12 daļās;

52.5. tirgotājs aptur jaudas komponentes maksāšanu koģenerācijas elektrostacijai, kas ir pieslēgta elektroenerģijas pārvades sistēmai un saskaņā ar Tīkla kodeksa prasībām atbilst dispečervadības grafika ģenerētājvienības definīcijai, ja iepriekšējā gadā koģenerācijas elektrostacijas uzstādītā jauda nav bijusi pieejama (darbgatavībā) vismaz 4500 stundu. Pārvades sistēmas operators kontrolē un aprēķina darbgatavību šo noteikumu 51.punktā minētajā kārtībā;

52.6. par koģenerācijas elektrostacijā saražoto un tirgotājam pārdoto elektroenerģiju, kas pārsniedz šo noteikumu 7.pielikumā minēto apjomu, komersants veic šo noteikumu 52.2.apakšpunktā minēto jaudas komponentes korekciju. Komersants katru mēnesi līdz desmitajam datumam iesniedz tirgotājam jaudas komponentes korekcijas aprēķinu (elektroniskā formā) par iepriekšējo kalendāra mēnesi saskaņā ar šo noteikumu 7.pielikumu. Tirgotājs norēķinos ar komersantu ņem vērā jaudas komponentes korekciju, attiecīgi samazinot izmaksājamo summu;

52.7. ja iepriekšējos gados šo noteikumu 52.3. apakšpunktā minētajās koģenerācijas elektrostacijās elektriskās jaudas izmantošanas stundu skaits gadā ir pārsniedzis 1200 stundas, tad attiecīgās koģenerācijas elektrostacijas ir tiesīgas samazināt koģenerācijas elektrostacijas vai atsevišķas tās iekārtas uzstādītās elektriskās jaudas izmantošanas stundu skaitu gadā par 25 %, bet ne vairāk kā par iepriekšējos gados izveidoto un neizmantoto jaudas izmantošanas stundu uzkrājumu.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr. 466 redakcijā, kas grozīta ar MK 05.11.2013. noteikumiem Nr. 1270; MK 05.07.2016. noteikumiem Nr. 443; MK 03.10.2017. noteikumiem Nr. 608)

52.1 Tirgotājs no komersanta, kas saņēmis tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros un kura koģenerācijas elektrostacijas vai atsevišķas šīs elektrostacijas koģenerācijas iekārtas uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par četriem megavatiem, iepērk koģenerācijas procesā saražoto elektroenerģiju 15 gadus no dienas, kad izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

52.1 1. koģenerācijas elektrostacijas vai atsevišķas šīs elektrostacijas koģenerācijas iekārtas jauda ir nodota ekspluatācijā saskaņā ar sistēmas operatora izdotu atļauju pieslēgt sistēmai koģenerācijas elektrostaciju vai atsevišķu šīs elektrostacijas koģenerācijas iekārtu, bet, ja šāda atļauja nav izsniegta, ar stacijas ekspluatācijā pieņemšanas dienu;

52.1 2. lēmumā par koģenerācijā saražotās elektroenerģijas obligātā iepirkuma tiesību piešķiršanu pēc jaudas palielināšanas norādītā jauda ir nodota ekspluatācijā saskaņā ar sistēmas operatora izdotu atļauju pieslēgt sistēmai ar palielināto jaudu koģenerācijas elektrostaciju vai atsevišķu šīs elektrostacijas koģenerācijas iekārtu.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.604 redakcijā; piemērojams ar 01.07.2017., sk. 76.punktu)

53. Koģenerācijas elektrostacijām, kuru uzstādītā elektriskā jauda nepārsniedz četrus megavatus, koģenerācijā saražotās elektroenerģijas cenu nosaka, izmantojot šādas formulas:

53.1. koģenerācijas elektrostacijām, kas par kurināmo izmanto atjaunojamos energoresursus vai kūdru:

C = kAER × s, kur

C – cena bez pievienotās vērtības nodokļa, par kādu tirgotājs iepērk koģenerācijā saražoto elektroenerģiju (EUR/MWh);

kAER – cenas diferencēšanas koeficients atjaunojamos energoresursus vai kūdru izmantojošām elektrostacijām, kas atkarīgs no koģenerācijas elektrostacijā uzstādītās elektriskās jaudas;

s – cenas diferencēšanas koeficients pārkompensācijas novēršanai;

53.2. pārējām koģenerācijas elektrostacijām:

, kur

Tgs – Enerģētikas likumā noteiktajā kārtībā noteiktajā dabasgāzes cenā saistītajiem lietotājiem iekļautā dabasgāzes tirdzniecības cena bez pievienotās vērtības nodokļa (EUR/MWh);

kgst dabasgāzes cenas diferencēšanas koeficients, kas atkarīgs no koģenerācijas elektrostacijā uzstādītās elektriskās jaudas;

kgpu dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas koeficients;

k – cenas diferencēšanas koeficients, kas atkarīgs no koģenerācijas elektrostacijā uzstādītās elektriskās jaudas;

s – cenas diferencēšanas koeficients pārkompensācijas novēršanai;";

53.3. ja koģenerācijas elektrostacijā par kurināmo izmanto atjaunojamos energoresursus un kūdras vai cita kurināmā maisījumu ar tiem, elektroenerģijas cenu aprēķina kā vidējo svērto lielumu proporcionāli dažādu veidu kurināmā patēriņam. Šādā gadījumā koģenerācijas elektrostaciju aprīko ar mērierīču sistēmu, kas ļauj atsevišķi uzskaitīt katra veida kurināmā patēriņu. Ja atjaunojamie energoresursi veido vismaz 90 % no koģenerācijas iekārtas patērētā kurināmā apjoma, pieņem, ka visa koģenerācijas iekārtā saražotā elektroenerģija ir ražota no atjaunojamajiem energoresursiem.

(Grozīts ar MK 05.11.2013. noteikumiem Nr. 1270; MK 05.07.2016. noteikumiem Nr. 443; MK 20.06.2017. noteikumiem Nr. 355; MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 214)

53.1 Tirgotājs no komersanta, kas saņēmis tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros un kura koģenerācijas elektrostacijas vai atsevišķas šīs elektrostacijas koģenerācijas iekārtas uzstādītā elektriskā jauda nepārsniedz četrus megavatus, iepērk koģenerācijas procesā saražoto elektroenerģiju 10 gadus no dienas, kad izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

53.1 1. koģenerācijas elektrostacijas vai atsevišķas šīs elektrostacijas koģenerācijas iekārtas jauda ir nodota ekspluatācijā saskaņā ar sistēmas operatora izdotu atļauju pieslēgt sistēmai koģenerācijas elektrostaciju vai atsevišķu šīs elektrostacijas koģenerācijas iekārtu, bet, ja šāda atļauja nav izsniegta, ar stacijas ekspluatācijā pieņemšanas dienu;

53.1 2. lēmumā par koģenerācijā saražotās elektroenerģijas obligātā iepirkuma tiesību piešķiršanu pēc jaudas palielināšanas norādītā jauda ir nodota ekspluatācijā saskaņā ar sistēmas operatora izdotu atļauju pieslēgt sistēmai ar palielināto jaudu koģenerācijas elektrostaciju vai atsevišķu šīs elektrostacijas koģenerācijas iekārtu.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.604 redakcijā; piemērojams ar 01.07.2017., sk. 76.punktu)

54. Lai aprēķinātu cenu, par kādu tirgotājs iepērk atbilstoši šo noteikumu 29. punktam noteikto koģenerācijā saražotās elektroenerģijas daudzumu, izmantojot šo noteikumu 53. punktā minētās formulas:

54.1. koģenerācijas elektrostacijām, kas minētas šo noteikumu 53.1. un 53.2. apakšpunktā, lieto cenas diferencēšanas koeficientu pārkompensācijas novēršanai s atbilstoši šo noteikumu 54.3 punktam;

54.2. koģenerācijas elektrostacijām, kas minētas šo noteikumu 53.1. apakšpunktā, lieto šo noteikumu 6. pielikumā minētās koeficienta kAER vērtības, kas atkarīgas no koģenerācijas elektrostacijā uzstādītās elektriskās jaudas;

54.3. koģenerācijas elektrostacijām, kas minētas šo noteikumu 53.2. apakšpunktā, lieto:

54.3.1. šo noteikumu 6. pielikumā minētās koeficienta k vērtības, kas atkarīgas no koģenerācijas elektrostacijā uzstādītās elektriskās jaudas;

54.3.2. Enerģētikas likumā noteiktajā kārtībā noteiktajā dabasgāzes cenā saistītajiem lietotājiem iekļauto dabasgāzes tirdzniecības cenu bez pievienotās vērtības nodokļa, tirdzniecības pakalpojuma, pārvades, uzglabāšanas un sadales pakalpojuma tarifa Tgs;

54.3.3. šo noteikumu 6. pielikumā minētās dabasgāzes cenas diferencēšanas koeficienta kgst vērtības, kas atkarīgas no koģenerācijas elektrostacijā uzstādītās elektriskās jaudas;

54.3.4. dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas koeficientu kgpu, kas ir 0.

(MK 20.06.2017. noteikumu Nr. 355 redakcijā)

54.1 Šo noteikumu 53.2. un 54.3.2. apakšpunktā norādītā dabasgāzes tirdzniecības cena Tgs nepārsniedz 26,33 EUR/MWh.

(MK 20.06.2017. noteikumu Nr. 355 redakcijā)

54.2 Ja dabasgāzes tirdzniecības cena Tgs ir zemāka par 26,33 EUR/MWh, šo noteikumu 53.2. un 54.3.2. apakšpunktā norādītā dabasgāzes tirdzniecības cena Tgs (EUR/MWh) tiek noteikta atbilstoši faktiskajai dabasgāzes tirdzniecības cenai.

(MK 20.06.2017. noteikumu Nr. 355 redakcijā)

54.3 Šo noteikumu 52., 53. un 55. punktā minētajās formulās izmantotais cenas diferencēšanas koeficients pārkompensācijas novēršanai s:

54.1. nav mazāks par 0 un nepārsniedz 1, un ir noteikts ministrijas vai biroja lēmumā saskaņā ar šo noteikumu 56.2 vai 56.12 punktu;

54.2. ir vienāds ar 1, ja ministrija vai birojs nav izdevusi lēmumu saskaņā ar šo noteikumu 56.2 vai 56.12 punktu.

(MK 05.07.2016. noteikumu Nr. 443 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 631)

55. Maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu mēnesī koģenerācijas elektrostacijām vai šo elektrostaciju koģenerācijas iekārtām aprēķina, izmantojot šādas formulas:

55.1. koģenerācijas elektrostacijai vai šīs elektrostacijas koģenerācijas iekārtai, kurā izmanto cieto kurināmo, maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu mēnesī aprēķina, maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudas vienību gadā (EUR 224 459) reizinot ar uzstādīto elektrisko jaudu un dalot ar 12 mēnešiem:

55.2. koģenerācijas elektrostacijai vai šīs elektrostacijas koģenerācijas iekārtai, kurā par kurināmo izmanto dabasgāzi vai šķidro kurināmo, maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu mēnesī aprēķina, maksu par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudas vienību gadā (EUR 136 186) reizinot ar uzstādīto elektrisko jaudu un dalot ar 12 mēnešiem:

M – garantētā maksa par koģenerācijas elektrostacijā vai šīs elektrostacijas koģenerācijas iekārtā uzstādīto elektrisko jaudu (EUR/mēnesī);

P – koģenerācijas elektrostacijas vai koģenerācijas iekārtas uzstādītā elektriskā jauda, kas atbilst iekārtu izgatavotāja noteikto bruto jaudu summai (MW);

s – cenas diferencēšanas koeficients pārkompensācijas novēršanai;

55.3. ja koģenerācijas elektrostacijā par kurināmo izmanto atjaunojamos energoresursus un kūdras vai cita kurināmā maisījumu ar tiem, garantēto maksu aprēķina kā vidējo svērto lielumu proporcionāli dažādu veidu kurināmā patēriņam. Šādā gadījumā koģenerācijas elektrostaciju aprīko ar mērierīču sistēmu, kas ļauj atsevišķi uzskaitīt katra veida kurināmā patēriņu. Ja atjaunojamie energoresursi veido vismaz 90 % no koģenerācijas iekārtas patērētā kurināmā apjoma, pieņem, ka visa koģenerācijas iekārtā saražotā elektroenerģija ir ražota no atjaunojamajiem energoresursiem.

(Grozīts ar MK 05.11.2013. noteikumiem Nr. 1270; MK 05.07.2016. noteikumiem Nr. 443; MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 214)

55.1 Tirgotājs maksā komersantam garantētu maksu 15 gadus no dienas, kad izpildīts viens no šādiem nosacījumiem:

55.1 1. lēmumā par garantētas maksas tiesību piešķiršanu norādītā jauda ir nodota ekspluatācijā saskaņā ar sistēmas operatora izdotu atļauju pieslēgt sistēmai koģenerācijas elektrostaciju;

55.1 2. lēmumā par garantētas maksas tiesību piešķiršanu pēc jaudas palielināšanas norādītā jauda ir nodota ekspluatācijā saskaņā ar sistēmas operatora izdotu atļauju pieslēgt sistēmai ar palielināto jaudu koģenerācijas elektrostaciju.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr. 604 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr. 466; MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 214

56. Komersanti, kas saņem garantēto maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, koģenerācijas elektrostacijā saražoto elektroenerģiju pārdod elektroenerģijas tirgū par tādu cenu, par kādu komersants vienojas ar elektroenerģijas pircēju.

IV1. Nosacījumi pārkompensācijas izvērtēšanai un novēršanai

(Nodaļa MK 05.07.2016. noteikumu Nr. 443 redakcijā)

56.1 Ja elektroenerģijas ražotājs par koģenerācijas staciju ar jaudu, kas nepārsniedz 4 MW, izmanto tiesības, kas piešķirtas saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 28. pantu, piecus pilnus kalendāra gadus, ieskaitot gadu, par kuru tiek iesniegts šo noteikumu 40. punktā minētais pārskats, un komersants nav iesniedzis šo noteikumu 56.punktā minēto aprēķinu, birojs divu mēnešu laikā pēc minētā pārskata saņemšanas veic aprēķinu par elektrostacijas kopējo kapitālieguldījumu iekšējo peļņas normu visam atbalsta periodam saskaņā ar šo noteikumu 8. pielikumu.

(MK 05.07.2016. noteikumu Nr. 443 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 631)

56.2 Ja atbilstoši šo noteikumu 56.1, 56.4 vai 56.punktā minētajam aprēķinam elektrostacijas kopējo kapitālieguldījumu iekšējā peļņas norma visam atbalsta periodam pārsniedz 9 %, birojs veic aprēķinu par cenas diferencēšanas koeficientu pārkompensācijas novēršanai saskaņā ar šo noteikumu 56.18, 56.19 un 56.20 punktu un pieņem lēmumu, ar kuru nosaka šo noteikumu 53. punktā minētajās formulās izmantojamo cenas diferencēšanas koeficientu pārkompensācijas novēršanai s.

(MK 05.07.2016. noteikumu Nr. 443 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 631; MK 12.05.2020. noteikumiem Nr. 290)

56.3 Ja komersants nepiekrīt biroja veiktā aprēķina par elektrostacijas kopējo kapitālieguldījumu iekšējo peļņas normu visam atbalsta periodam rezultātam vai pēc savas iniciatīvas, ja komersants izmanto šo noteikumu 56.punktā minētās tiesības mazāk nekā piecus pilnus kalendāra gadus vai ir mainīta elektrostacijas elektriskā vai siltuma jauda, tas iesniedz birojā zvērināta revidenta apstiprinātu aprēķinu par elektrostacijas kopējo kapitālieguldījumu iekšējo peļņas normu visam atbalsta periodam un to pamatojošus dokumentus. Aprēķinu veic šādā kārtībā:

56.1. aprēķinā izmanto šo noteikumu 8. pielikuma I sadaļā minētās formulas, aizstājot līmeņatzīmju vērtības ar faktiskajām un paredzamajām ieņēmumu un izdevumu vērtībām;

56.2. tīrās naudas plūsmas aprēķinā komersanti iekļauj koģenerācijas elektrostacijā veiktās investīcijas, kuras nepieciešamas elektrostacijas paredzētajā dzīves ciklā, tā pagarināšanai vai efektivitātes paaugstināšanai. Tīrās naudas plūsmas aprēķinā papildu investīciju apjomu (EUR) iekļauj gadā, kurā tās tikušas veiktas;

56.3. veicot aprēķinu par pagātnes periodu, komersants norāda koģenerācijas elektrostacijas faktiskās ieņēmumu un izdevumu vērtības;

56.34. veicot aprēķinu nākotnes periodiem, komersantam jāievēro šādi nosacījumi:

56.4.1. elektroenerģijas cena nākotnes periodiem jāpamato ar NASDAQ OMX biržas elektroenerģijas finanšu kontraktu cenu kotāciju Latvijas vai Somijas cenu apgabalam. Izmantojot Somijas cenu apgabala elektroenerģijas finanšu kontraktu cenu kotāciju, elektroenerģijas cenu nākotnes periodiem Latvijas cenu apgabalam nosaka, pieskaitot Somijas un Latvijas cenu starpību (EUR/MWh) attiecīgajam gadam. Aprēķinos jāizmanto vidējās cenu kotācijas pēdējā mēneša laikā pirms aprēķinu iesniegšanas birojā;

56.4.2. dabasgāzes cenai jāizmanto dati saskaņā ar šo noteikumu 8. pielikuma 9. tabulā minēto prognozi;

56.4.3. kurināmā cenu, personāla izmaksas, ekspluatācijas izmaksas, pārējās darbības izmaksas nākotnes periodiem jāpieņem atbilstoši iepriekšējo triju pilnu kalendāra gadu faktiskajām izmaksām, attiecinot inflācijas prognozes vērtības saskaņā ar šo noteikumu 8. pielikuma 1. tabulu;

56.4.4. darba stundu skaits nākotnes periodiem jāpieņem atbilstoši iepriekšējo triju pilnu kalendāra gadu faktisko darba stundu skaita vidējai vērtībai.

(MK 05.07.2016. noteikumu Nr. 443 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 631)

56.4 Ja atbilstoši šo noteikumu 56.punktā minētajam aprēķinam elektrostacijas kopējo kapitālieguldījumu iekšējā peļņas norma visam atbalsta periodam pārsniedz 9 %, komersants šim aprēķinam pievieno zvērināta revidenta apstiprinātu aprēķinu par cenas diferencēšanas koeficientu pārkompensācijas novēršanai un tā piemērošanas sākuma datumu saskaņā ar šo noteikumu 56.21 punktu. Ja atbilstoši šo noteikumu 56.punktā minētajam aprēķinam elektrostacijas kopējo kapitālieguldījumu iekšējā peļņas norma visam atbalsta periodam nepārsniedz 9 %, cenas diferencēšanas koeficients pārkompensācijas novēršanai ir vienāds ar 1.

(MK 05.07.2016. noteikumu Nr. 443 redakcijā)

56.5 Birojs aprēķinu par elektrostacijas kopējo kapitālieguldījumu iekšējo peļņas normu visam atbalsta periodam un aprēķinu par cenas diferencēšanas koeficientu pārkompensācijas novēršanai var veikt šādos gadījumos:

56.1. konstatējot koģenerācijas stacijas uzstādītās elektriskās vai siltuma jaudas izmaiņas vai izmaiņas komersantam piemērotajā subsidētās elektroenerģijas nodokļa likmē;

56.2. konstatējot papildus par komersanta koģenerācijas elektrostaciju faktiski saņemto publisko finansējumu;

56.3. ja saskaņā ar šo noteikumu 56.17 punktu tiek pārskatītas šo noteikumu 8. pielikuma 1., 2., 4., 5., 7. vai 9. tabulā minētās vērtības;

56.4. pēc komersanta pieprasījuma.

(MK 05.07.2016. noteikumu Nr. 443 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 631)

56.6 Šo noteikumu 56.punktā minēto pieprasījumu komersants var iesniegt, ja tas izmanto šo noteikumu 56.punktā minētās tiesības mazāk nekā piecus pilnus kalendāra gadus vai ja ir mainīta koģenerācijas stacijas elektriskā vai siltuma jauda, vai ja no šo noteikumu 56.punktā minētā lēmuma spēkā stāšanās dienas ir pagājis vismaz viens gads.

(MK 05.07.2016. noteikumu Nr. 443 redakcijā)

56.7 Ja komersants ir iesniedzis šo noteikumu 56.punktā minēto aprēķinu, birojs var pieprasīt komersantam iesniegt precizētus šo noteikumu 56.3 un 56.punktā minētos aprēķinus šādos gadījumos:

56.1. konstatējot koģenerācijas stacijas uzstādītās elektriskās vai siltuma jaudas izmaiņas;

56.2. konstatējot papildus par komersanta koģenerācijas elektrostaciju faktiski saņemto publisko finansējumu;

56.3. ja saskaņā ar šo noteikumu 56.17 punktu tiek pārskatītas šo noteikumu 8. pielikuma 1., 2. vai 9. tabulā minētās vērtības.

(MK 05.07.2016. noteikumu Nr. 443 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 631)

56.8 Ja komersants divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 56.punktā minētā pieprasījuma nosūtīšanas neizpilda šo noteikumu 56.punktā minētās prasības, birojs veic elektrostacijas kopējo kapitālieguldījumu iekšējās peļņas normas aprēķinu par elektrostacijas kopējo kapitālieguldījumu iekšējo peļņas normu visam atbalsta periodam saskaņā ar šo noteikumu 8. pielikumu.

(MK 05.07.2016. noteikumu Nr. 443 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 631)

56.9 Ja elektroenerģijas ražotājs par koģenerācijas staciju ar jaudu, kas pārsniedz 4 MW, izmanto tiesības, kas piešķirtas saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 28. vai 28.pantu, astoņus vai trīspadsmit pilnus kalendāra gadus, ieskaitot gadu, par kuru tiek iesniegts šo noteikumu 40. punktā minētais pārskats, pārskatam pievieno zvērināta revidenta apstiprinātu aprēķinu par elektrostacijas kopējo kapitālieguldījumu iekšējo peļņas normu visam atbalsta periodam, kas veikts atbilstoši šo noteikumu 8. pielikumam.

(MK 05.07.2016. noteikumu Nr. 443 redakcijā)

56.10 Ja atbilstoši šo noteikumu 56.punktā minētajam aprēķinam elektrostacijas kopējo kapitālieguldījumu iekšējā peļņas norma visam atbalsta periodam pārsniedz 9 %, komersants šim aprēķinam pievieno zvērināta revidenta apstiprinātu aprēķinu par cenas diferencēšanas koeficientu pārkompensācijas novēršanai un tā piemērošanas sākuma datumu saskaņā ar šo noteikumu 56.21 punktu.

(MK 05.07.2016. noteikumu Nr. 443 redakcijā)

56.11 Komersants var iesniegt šo noteikumu 56.9 un 56.10 punktā minēto aprēķinu, ja tas izmanto šo noteikumu 56.punktā minētās tiesības mazāk nekā astoņus pilnus kalendāra gadus vai ja ir mainīta koģenerācijas stacijas elektriskā vai siltuma jauda, vai ja no šo noteikumu 56.12 punktā minētā lēmuma spēkā stāšanās dienas ir pagājis vismaz viens gads.

(MK 05.07.2016. noteikumu Nr. 443 redakcijā)

56.12 Mēneša laikā pēc šo noteikumu 56.4 vai 56.10 punktā minētā aprēķina saņemšanas birojs, pamatojoties uz minēto aprēķinu, pieņem lēmumu, ar kuru nosaka šo noteikumu 52., 53. un 55. punktā minētajās formulās izmantojamo cenas diferencēšanas koeficientu pārkompensācijas novēršanai s un lēmuma spēkā stāšanās dienu.

(MK 05.07.2016. noteikumu Nr. 443 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 631; MK 12.05.2020. noteikumiem Nr. 290)

56.13 Cenas diferencēšanas koeficientu pārkompensācijas novēršanai, kas noteikts saskaņā ar šo noteikumu 56.2 vai 56.12 punktā minēto lēmumu, tirgotājs piemēro, sākot ar nākamā pilnā kalendāra mēneša pirmo datumu pēc šo noteikumu 56.2 vai 56.12 punktā minētā lēmuma spēkā stāšanās dienas.

(MK 05.07.2016. noteikumu Nr. 443 redakcijā)

56.14 Ja komersants mēneša laikā neizpilda šo noteikumu 56.9 vai 56.10 punktā minētās prasības, birojs mēneša laikā nosūta komersantam brīdinājumu.

(MK 05.07.2016. noteikumu Nr. 443 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 631)

56.15 Ja komersants mēneša laikā pēc šo noteikumu 56.14 punktā minētā brīdinājuma saņemšanas neizpilda šo noteikumu 56.9 vai 56.10 punktā minētās prasības, birojs pieņem lēmumu, ar kuru tiek atceltas komersantam piešķirtās tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 214 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 631)

56.16 Šo noteikumu 56.1 un 56.punktā minētās prasības nav attiecināmas uz tām koģenerācijas elektrostacijām, kurām triju gadu laikā no datuma, kurā tās ir uzsākušas izmantot šo noteikumu 20. punktā minētās tiesības, saražotās siltumenerģijas tarifu ir apstiprinājis regulators.

(MK 05.07.2016. noteikumu Nr. 443 redakcijā)

56.17 Ministrija var ierosināt pārskatīt šo noteikumu 8. pielikuma 1., 2., 4., 5., 7. vai 9. tabulā minēto vērtību pamatotību un atbilstību faktiskajai tirgus situācijai.

(MK 05.07.2016. noteikumu Nr. 443 redakcijā)

56.18 Cenas diferencēšanas koeficientu pārkompensācijas novēršanai s aprēķina ar pakāpeniskām iterācijām, izmantojot iekšējās peļņas normas aprēķinu.

(MK 05.07.2016. noteikumu Nr. 443 redakcijā)

56.19 Cenas diferencēšanas koeficientu pārkompensācijas novēršanai s nosaka tādā līmenī, lai elektrostacijas kopējo kapitālieguldījumu iekšējā peļņas norma visam atbalsta periodam nepārsniedz 9 %, aprēķinot to katrai komersanta elektrostacijai individuāli ar precizitāti līdz tūkstošdaļai.

(MK 05.07.2016. noteikumu Nr. 443 redakcijā)

56.20 Birojs, veicot cenas diferencēšanas koeficienta pārkompensācijas novēršanai s aprēķinu, ņem vērā tā piemērošanas sākuma datumu saskaņā ar šo noteikumu 56.13 punktu.

(MK 05.07.2016. noteikumu Nr. 443 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 631)

56.21 Zvērināts revidents, veicot šo noteikumu 56.4 vai 56.10 punktā minēto cenas diferencēšanas koeficienta pārkompensācijas novēršanai s aprēķinu, nosaka tā piemērošanas sākuma datumu, ņemot vērā, ka tas ir trešā pilnā kalendāra mēneša pirmais datums pēc dienas, kad attiecīgais aprēķins iesniegts birojā.

(MK 05.07.2016. noteikumu Nr. 443 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 631)

IV2. Nosacījumi garantētās maksas par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu saistību samazināšanai, saņemot vienreizēju diskontētu maksājumu

(Nodaļa MK 03.10.2017. noteikumu Nr. 608 redakcijā)

56.22 Pieteikties saņemt vienreizēju maksājumu, kas sastāv no diskontētām trim ceturtdaļām no atlikušajā atbalsta periodā saņemamās garantētās maksas par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu (turpmāk – vienreizējs maksājums) un tiek izmaksāts saskaņā ar šo noteikumu 56.23 punktā minētajiem nosacījumiem, var komersants, ja vienlaikus īstenojas šādi nosacījumi:

56.22 1. komersants saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 28.pantu saņem garantēto maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, un tā koģenerācijas elektrostacijā uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par 100 MW;

56.22 2. koģenerācijas elektrostacijas kopējā kapitālieguldījumu iekšējās peļņas norma nepārsniedz 9 % un ir aprēķināta, ievērojot šo noteikumu IVnodaļā minētos nosacījumus.

(MK 03.10.2017. noteikumu Nr. 608 redakcijā)

56.23 Vienreizējo maksājumu veido divas daļas, par kuru apmēru lemj Ministru kabinets. Pirmā daļa nepārsniedz vienu trešdaļu no kopējā apmēra, tiek izmaksāta komersantam kā kompensācija izmaksas gadā un komersanta grāmatvedības dokumentos ir grāmatojama kā attiecīgā gada ieņēmumi. Atlikusī daļa tiek izmaksāta kā avansa maksājums un komersanta grāmatvedībā ir atzīstama kā ieņēmumi proporcionāli saistību izpildei līdz atbalsta perioda beigām.

(MK 03.10.2017. noteikumu Nr. 608 redakcijā)

56.24 Komersants, kurš vēlas saņemt vienreizējo maksājumu, iesniedz ministrijā pieteikumu, kuram pievieno:

56.24 1. zvērināta revidenta apstiprinātu aprēķinu par koģenerācijas elektrostacijas kopējo kapitālieguldījumu iekšējo peļņas normu visam atbalsta periodam (aprēķins veikts, ievērojot šo noteikumu IVnodaļā minētos nosacījumus) vai rakstisku apliecinājumu tam, ka šāds aprēķins tiks iesniegts ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms šo noteikumu 56.26 punktā minētā termiņa iestāšanās;

56.24 2. apliecinājumu turpināt darbību visā atlikušajā atbalsta periodā atbilstoši nosacījumiem, kas uz to attiecās līdz pieteikuma iesniegšanas dienai.

(MK 03.10.2017. noteikumu Nr. 608 redakcijā)  

56.25 Vienreizējo maksājumu aprēķina, izmantojot šādu formulu:

 , kur

M – vienreizējā maksājuma apmērs (euro);

Gi – i gada jaudas komponentes maksājuma apmērs, kuru nosaka saskaņā ar šo noteikumu 52. punktu (euro). Gadā, kurā pārstāj maksāt jaudas maksājumus, jaudas maksājuma apmēru nosaka proporcionāli dienu skaitam, kurās atbalsts tiek maksāts;

i – gads pēc kārtas, kur 2018. gads ir pirmais gads;

n – kalendāra gadu skaits atlikušajā atbalsta periodā.

(MK 03.10.2017. noteikumu Nr. 608 redakcijā)

56.26 Ja šo noteikumu 56.24 punktā minētais pieteikums atbilst šo noteikumu 56.22 un 56.24 punktā minētajām prasībām, ministrija mēneša laikā sagatavo un ekonomikas ministrs steidzamības kārtībā iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā izvērtējumu par komersanta atbilstību šajā nodaļā minētajiem nosacījumiem un lēmuma projektu par vienreizējā maksājuma veikšanu. Lēmuma projektu sagatavo Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(MK 03.10.2017. noteikumu Nr. 608 redakcijā)

56.27 Ministru kabinets, izskatot šo noteikumu 56.26 punktā minēto informāciju un lēmuma projektu par vienreizējā maksājuma veikšanu, vienlaikus lemj arī par finansējuma piešķiršanas avotu un apjomu publiskajam tirgotājam šā darījuma finansēšanai.

(MK 03.10.2017. noteikumu Nr. 608 redakcijā)

56.28 Pēc šo noteikumu 56.27 punktā minētā Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas publiskais tirgotājs veic vienreizējo maksājumu, un no 2018. gada 1. janvāra komersants saņem garantētu maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu 25 % apmērā no aprēķinātās jaudas komponentes. Ministru kabineta pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(MK 03.10.2017. noteikumu Nr. 608 redakcijā)

56.29 Komersantam ir tiesības iesniegt Ministru kabinetam pieprasījumu pārskatīt šo noteikumu 56.23 punktā minētā avansa saistību izpildi attiecībā uz atlikušās avansa daļas izmaksu pa gadiem. Lēmuma projektu par atlikušās avansa daļas izmaksas pa gadiem pārskatīšanu vai par atteikumu pārskatīt atlikušās avansa daļas izmaksu pa gadiem sagatavo birojs, un ekonomikas ministrs steidzamības kārtībā iesniedz to izskatīšanai Ministru kabinetā.

(MK 24.04.2018. noteikumu Nr. 251 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 631)

V. Koģenerācijā ražotas elektroenerģijas izcelsmes apliecinājuma izsniegšana komersantam

(Nodaļa svītrota ar MK 20.06.2017. noteikumiem Nr. 355)

57. (Svītrots ar MK 20.06.2017. noteikumiem Nr. 355)

58. (Svītrots ar MK 20.06.2017. noteikumiem Nr. 355)

59. (Svītrots ar MK 20.06.2017. noteikumiem Nr. 355)

60. (Svītrots ar MK 20.06.2017. noteikumiem Nr. 355)

61. (Svītrots ar MK 20.06.2017. noteikumiem Nr. 355)

62. (Svītrots ar MK 20.06.2017. noteikumiem Nr. 355)

VI. Noslēguma jautājumi

63. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumus Nr.921 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu koģenerācijā” (Latvijas Vēstnesis, 2006, 181.nr.).

64. Tirgotājs turpina iepirkt elektroenerģiju no komersantiem, kuriem tiesības pārdot koģenerācijas elektrostacijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros piešķirtas ar lēmumiem, ko ministrija izdevusi saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumiem Nr.921 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu koģenerācijā”, ievērojot minētajos lēmumos ietvertos nosacījumus.

(Grozīts ar MK 22.12.2009. noteikumiem Nr.1621)

65. Iesniegumus par tiesību piešķiršanu pārdot elektroenerģiju, kas saražota koģenerācijas elektrostacijā, obligātā iepirkuma ietvaros, kas iesniegti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ministrija izskata Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.921 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu koģenerācijā” noteiktajā kārtībā.

66. Koģenerācijas stacija, kura ir saņēmusi tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros un kuras uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par četriem megavatiem, un kura līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai ir nodota ekspluatācijā vai atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likuma 22.panta pirmajai daļai ir saņēmusi Ekonomikas ministrijas atļauju ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunas ražošana iekārtas ieviešanai, pārdod tirgotājam koģenerācijā saražoto elektroenerģiju par cenu, ko nosaka regulators atbilstoši regulatora apstiprinātai metodikai.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1621 redakcijā)

67. Šo noteikumu 66.punktā minētā koģenerācijas stacija ir tiesīga izvēlēties pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju par cenu, kura noteikta saskaņā ar šo noteikumu 52.2.1., 52.2.2. un 52.2.3.apakšpunktu. Šādā gadījumā tā zaudē tiesības pārdot tirgotājam koģenerācijā saražoto elektroenerģiju par cenu, ko nosaka regulators atbilstoši regulatora apstiprinātai metodikai. Tirgotājs 30 dienu laikā pēc attiecīga lēmuma pieņemšanas informē regulatoru par komersanta izvēlēto cenas noteikšanas kārtību.

(MK 22.12.2009. noteikumu Nr.1621 redakcijā, kas grozīta ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.466)

68. Komersants, kas līdz 2010.gada 31.oktobrim saskaņā ar šiem noteikumiem vai Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumiem Nr.921 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu koģenerācijā" ir ieguvis tiesības pārdot koģenerācijas elektrostacijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto jaudu, saglabā tiesības pārdot elektroenerģiju publiskajam tirgotājam obligātā iepirkuma ietvaros.

(MK 07.09.2010. noteikumu Nr.841 redakcijā)

69. Komersants, kas līdz 2010.gada 31.oktobrim saskaņā ar šiem noteikumiem vai Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumiem Nr.921 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu koģenerācijā" ir ieguvis tiesības pārdot koģenerācijas elektrostacijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, var pretendēt uz kvalificēšanos garantētas maksas saņemšanai par uzstādīto elektrisko jaudu atbilstoši 2010.gada 31.oktobrī spēkā esošajiem nosacījumiem par kvalificēšanās kritērijiem garantētas maksas saņemšanai par uzstādīto elektrisko jaudu.

(MK 07.09.2010. noteikumu Nr.841 redakcijā)

70. No 2012.gada 10.septembra līdz 2020. gada 1.janvārim komersants nav tiesīgs kvalificēties tiesību iegūšanai pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros un tiesību iegūšanai saņemt garantētu maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr. 604 redakcijā, kas grozīta ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 741)

71. Ja iesniegumi par tiesību iegūšanu pārdot elektroenerģiju, kas saražota koģenerācijas elektrostacijā, obligātā iepirkuma ietvaros un par tiesību iegūšanu saņemt garantētu maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu iesniegti līdz 2012.gada 9.septembrim, ministrija tos izskata šajos noteikumos paredzētajā kārtībā, kas ir spēkā iesnieguma iesniegšanas dienā.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.604 redakcijā)

72. Ja ministrijas izsniegtajā lēmumā par tiesību piešķiršanu pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros nav norādīts termiņš elektroenerģijas ražošanas uzsākšanai un komersants nav uzsācis elektroenerģijas ražošanu koģenerācijā, tad elektroenerģijas ražošanu koģenerācijā uzsāk šādos termiņos, par termiņa atskaites punktu piemērojot 2012.gada 10.septembri:

72.1. ne vēlāk kā 24 mēnešu laikā, ja koģenerācijas elektrostacijas plānotā uzstādāmā elektriskā jauda nepārsniedz 1 MW;

72.2. ne vēlāk kā 36 mēnešu laikā, ja koģenerācijas elektrostacijas plānotā uzstādāmā elektriskā jauda nepārsniedz 4 MW;

72.3. ne vēlāk kā 48 mēnešu laikā, ja koģenerācijas elektrostacijas plānotā uzstādāmā elektriskā jauda nepārsniedz 20 MW;

72.4. ne vēlāk kā 60 mēnešu laikā, ja koģenerācijas elektrostacijas plānotā uzstādāmā elektriskā jauda pārsniedz 20 MW.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.604 redakcijā)

73. Ja ministrijas izsniegtajā lēmumā par tiesību piešķiršanu pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros pēc elektrostacijas jaudas palielināšanas nav norādīts termiņš, līdz kuram jāuzsāk elektroenerģijas ražošana koģenerācijā pēc elektrostacijas jaudas palielināšanas, tad elektroenerģijas ražošanu koģenerācijā pēc elektrostacijas jaudas palielināšanas uzsāk šādos termiņos, par termiņa atskaites punktu piemērojot 2012.gada 10.septembri:

73.1. ne vēlāk kā 24 mēnešu laikā, ja koģenerācijas elektrostacijas papildus uzstādāmā elektriskā jauda nepārsniedz 1 MW;

73.2. ne vēlāk kā 36 mēnešu laikā, ja koģenerācijas elektrostacijas papildus uzstādāmā elektriskā jauda nepārsniedz 4 MW;

73.3. ne vēlāk kā 48 mēnešu laikā, ja koģenerācijas elektrostacijas papildus uzstādāmā elektriskā jauda nepārsniedz 20 MW;

73.4. ne vēlāk kā 60 mēnešu laikā, ja koģenerācijas elektrostacijas papildus uzstādāmā elektriskā jauda pārsniedz 20 MW.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.604 redakcijā)

74. Šo noteikumu 72. un 73.punktā minētie termiņi ir attiecināmi arī uz ministrijas izdotajiem lēmumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumiem Nr.921 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu koģenerācijā".

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.604 redakcijā)

75. Šo noteikumu 40.punktā minētās prasības par akreditēta auditora apstiprinājumu pārskatā sniegtajiem datiem attiecībā uz pārdoto lietderīgo siltumenerģiju piemēro no 2013.gada 1.janvāra.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.604 redakcijā)

76. Šo noteikumu 52.1, 53.1 un 55.1 punktu piemēro ar 2017.gada 1.jūliju.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.604 redakcijā)

77. Ekonomikas ministrija var ierosināt pārskatīt šajos noteikumos iekļauto formulu pamatotību un atbilstību elektroenerģijas tirgus situācijai.

(MK 28.08.2012. noteikumu Nr.604 redakcijā)

78. Komersants, kurš ieguvis tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai tiesības saņemt garantēto maksu par uzstādīto elektrisko jaudu un kurš vēl nav nodevis staciju ekspluatācijā, un kura plānotā koģenerācijas elektrostacijas elektriskā jauda nepārsniedz četrus megavatus, līdz 2013.gada 31.decembrim iesniedz ministrijā:

78.1. kredītiestādes izziņu par tās pieņemto lēmumu par finansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai, ja komersantam projekta īstenošanai nepieciešams kredīts;

78.2. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformētu būvatļaujas kopiju.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.466 redakcijā)

79. Ja komersants šo noteikumu 78.1. un 78.2.apakšpunktā minētos dokumentus ir iesniedzis kopā ar šo noteikumu 14.punktā minēto iesniegumu, komersants atkārtoti attiecīgos dokumentus neiesniedz. Ministrijai ir tiesības pārbaudīt šo noteikumu 78.1. un 78.2.apakšpunktā minēto dokumentu autentiskumu, kā arī to, vai attiecīgās koģenerācijas elektrostacijas būvniecība vai tās jaudas palielināšana ir nodota ekspluatācijā saskaņā ar sistēmas operatora izdotu atļauju pieslēgt sistēmai koģenerācijas elektrostaciju (vai atsevišķu tās iekārtu) vai, ja šāda atļauja nav izsniegta, ar stacijas ekspluatācijā pieņemšanas dienu.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.466 redakcijā)

80. Ja komersants projekta īstenošanā plāno ieguldīt privātos līdzekļus, tas līdz 2013.gada 31.decembrim iesniedz apliecinājumu, ka komersantam ir pietiekami naudas līdzekļi visa projekta īstenošanai pilnā apmērā, vienlaikus iesniedzot dokumentus, kuros norādītas projekta kopējās izmaksas, un kredītiestādes izziņu par komersanta apliecinājumā minēto naudas līdzekļu pieejamību.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.466 redakcijā)

81. Ja komersants projekta īstenošanā plāno ieguldīt citas personas finanšu līdzekļus, tas līdz 2013.gada 31.decembrim iesniedz apliecinājumu, ka investors nodrošinās naudas līdzekļus visa projekta īstenošanai, vienlaikus iesniedzot dokumentus, kuros norādītas projekta kopējās izmaksas, un investoram adresētu kredītiestādes izziņu par komersanta apliecinājumā minēto naudas līdzekļu pieejamību.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.466 redakcijā)

82. Ja komersants neizpilda šo noteikumu 78.1. un 78.2.apakšpunktā un 80. vai 81.punktā minētos pienākumus, ministrija līdz 2014.gada 1.februārim pieņem lēmumu par šo noteikumu 20.punktā minētā lēmuma atcelšanu, izņemot gadījumu, ja komersants ir iesniedzis ministrijā iesniegumu ar lūgumu pagarināt dokumentu iesniegšanas termiņu uz laiku, ne ilgāku par diviem mēnešiem, norādot šo noteikumu 78.1. un 78.2.apakšpunktā un 80. vai 81.punktā minēto pienākumu izpildes termiņu.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.466 redakcijā)

83. Uz komersantu, kurš ieguvis tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai tiesības saņemt garantēto maksu par uzstādīto elektrisko jaudu un kuram stacija jānodod ekspluatācijā līdz 2013.gada 31.decembrim, šo noteikumu 78.1. un 78.2.apakšpunktā un 80. un 81.punktā minētie pienākumi neattiecas.

(MK 30.07.2013. noteikumu Nr.466 redakcijā)

84. Šo noteikumu IVnodaļā minētās prasības ir attiecināmas arī uz komersantiem, kuriem tiesības pārdot koģenerācijas elektrostacijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros ir piešķirtas ar lēmumiem, ko ministrija izdevusi saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 6. novembra noteikumiem Nr. 921 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu koģenerācijā".

(MK 05.07.2016. noteikumu Nr. 443 redakcijā)

85. Ja elektroenerģijas ražotājs par koģenerācijas staciju ar jaudu, kas nepārsniedz 4 MW, izmanto tiesības, kas piešķirtas saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 28. pantu, vismaz piecus pilnus kalendāra gadus līdz šo noteikumu IVnodaļas spēkā stāšanās dienai, ministrija veic šo noteikumu IVnodaļā minētās darbības divu mēnešu laikā pēc šo noteikumu IVnodaļas spēkā stāšanās dienas.

(MK 05.07.2016. noteikumu Nr. 443 redakcijā)

86. Šo noteikumu 85. punktā minētās prasības nepiemēro, ja elektroenerģijas ražotāja tiesībām, kas piešķirtas saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 28. pantu, par koģenerācijas staciju ar jaudu, kas nepārsniedz 4 MW, izmantošanas termiņš beidzas līdz 2017. gada 31. decembrim.

(MK 05.07.2016. noteikumu Nr. 443 redakcijā)

87. Līdz brīdim, kad stājas spēkā regulatora padomes 2017. gada 27. marta lēmuma Nr. 1/9 (prot. Nr. 12, 2. p.) "Dabasgāzes cenas saistītajiem lietotājiem aprēķināšanas metodika" 3. un 4. nodaļā noteiktie dabasgāzes cenas elementi, šo noteikumu 53.2., 54.3.4. apakšpunktā un 8. pielikuma 10. punktā minētais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas koeficients kgpu ir 27,07.

(MK 20.06.2017. noteikumu Nr. 355 redakcijā)

88. Līdz 2017. gada 30. jūnijam koģenerācijas elektrostacijām, kas par kurināmo izmanto dabasgāzi, šo noteikumu 8. pielikuma 10. punktā minēto kurināmā cenas līmeņatzīmi kalendāra gada t kalendāra mēnesī i aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

 – kalendāra gada t kalendāra mēnesim i regulatora apstiprinātais dabasgāzes tirdzniecības gala tarifs bez pievienotās vērtības nodokļa atbilstoši dabasgāzes faktiskajai siltumspējai (EUR/tūkst. n. m3), kas noteikts saskaņā ar dabasgāzes patēriņa apjomiem (6. pielikums) atkarībā no koģenerācijas elektrostacijā uzstādītās elektriskās jaudas, kura norādīta līgumā ar publisko tirgotāju, kalendāra gada t kalendāra mēnesī i ;

 – akcīzes nodoklis dabasgāzes izmantošanai par kurināmo kalendāra gada t kalendāra mēnesī i (EUR/tūkst. n. m3).

(MK 20.06.2017. noteikumu Nr. 355 redakcijā)

89. Komersants, kurš vēlas saņemt vienreizējo maksājumu, šo noteikumu 56.24 punktā minēto pieteikumu ministrijā var iesniegt mēneša laikā no šo noteikumu IVnodaļas spēkā stāšanās dienas.

(MK 03.10.2017. noteikumu Nr. 608 redakcijā)

90. Šo noteikumu 35.2 un 35.punktu piemēro ar 2019. gada 1. janvāri.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 214 redakcijā)

91. Šo noteikumu 28.punktu piemēro ar 2019. gada 1. jūniju.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 214 redakcijā)

92. Šo noteikumu 29.4. apakšpunktu piemēro ar 2019. gada 1. jūliju.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 214 redakcijā)

93. Šo noteikumu 35.2. apakšpunktu piemēro tām elektrostacijām, kurām termiņš elektroenerģijas ražošanas koģenerācijā uzsākšanai iestājas pēc šo noteikumu 35.2. apakšpunkta spēkā stāšanās dienas.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 214 redakcijā)

94. Ministrija pieņem lēmumu, ar kuru tiek atceltas komersantam piešķirtās tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, ja komersantam, kuram termiņš elektroenerģijas ražošanas koģenerācijā uzsākšanai, kas noteikts šo noteikumu 72. vai 73. punktā vai lēmumā, ar kuru tam piešķirtas tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, ir iestājies pirms šo noteikumu 35.3. apakšpunkta spēkā stāšanās dienas un šo noteikumu 24. punktā minētais līgums ar tirgotāju nav noslēgts vai nav stājies spēkā triju mēnešu laikā pēc šo noteikumu 35.3. apakšpunkta spēkā stāšanās dienas.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 214 redakcijā)

95. Šo noteikumu 40. punktā minēto pārskatu par 2017. gadu komersants iesniedz saskaņā ar šo noteikumu redakciju, kas bija spēkā līdz 2017. gada 31. decembrim.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 214 redakcijā)

96. Līdz 2018. gada 1. jūnijam komersants papildus šo noteikumu 40. punktā minētajam pārskatam par 2017. gadu elektroniski iesniedz ministrijā informāciju atbilstoši šo noteikumu 5. pielikuma II nodaļai (Microsoft Office Excel vai ekvivalentā formātā).

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 214 redakcijā)

97. Komersants par šo noteikumu 45.punktā minēto kontaktpersonu informē ministriju līdz 2018. gada 1. jūnijam.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 214 redakcijā)

98. Komersanti, kuri līdz 2019. gada 1. jūnijam ir uzsākuši koģenerācijas elektrostacijā koģenerācijā saražotās elektroenerģijas pārdošanu obligātā iepirkuma ietvaros, līdz 2019. gada 1. jūnijam iesniedz sistēmas operatoram, tirgotājam un ministrijai šo noteikumu 28.punktā minēto principiālo elektriskā pieslēguma shēmu.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 214 redakcijā)

99. Ja šo noteikumu 98. punktā minētie komersanti līdz 2019. gada 1. jūnijam nav iesnieguši sistēmas operatoram, tirgotājam un ministrijai šo noteikumu 28.punktā minēto principiālo elektriskā pieslēguma shēmu, tirgotājs ar 2019. gada 1. jūliju pārtrauc koģenerācijā saražotās elektroenerģijas iepirkumu obligātā iepirkuma ietvaros. Tirgotājs atsāk koģenerācijā saražotās elektroenerģijas iepirkumu obligātā iepirkuma ietvaros ar nākamā pilnā kalendāra mēneša pirmo datumu pēc šo noteikumu 28.punktā minētās principiālās elektriskā pieslēguma shēmas iesniegšanas sistēmas operatoram, tirgotājam un ministrijai vai pēc 2020. gada 1. janvāra sistēmas operatoram, publiskajam tirgotājam un birojam.

(MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 214 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 631)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 11.februāra Direktīvas 2004/8/EK par tādas koģenerācijas veicināšanu, kas balstīta uz lietderīgā siltuma pieprasījumu iekšējā enerģijas tirgū, un ar kuru groza Direktīvu 92/42/EEK;

2) Eiropas Komisijas 2006.gada 21.decembra Lēmuma par saskaņotu efektivitātes atskaites vērtību noteikšanu atsevišķai elektroenerģijas un siltuma ražošanai, piemērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/8/EK.

Ministru prezidents I.Godmanis

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 10.marta noteikumiem Nr.221
Lietderības koeficienti

(Pielikums MK 20.06.2017. noteikumu Nr. 355 redakcijā)

I. Harmonizētie lietderības koeficienti ar klimata korekciju atsevišķai elektroenerģijas ražošanai

Kurināmais

Kategorija

Kurināmā veids

Koģenerācijas elektrostacijas ekspluatācijā nodošanas gads

2012.
un agrāk

2012.–2015.

2016.
un vēlāk

Cietais kurināmais

S1

Akmeņogles, ieskaitot antracītu, bitumena ogles, melno lignītu, koksu, puskoksu, naftas koksu

0,442

0,442

0,442

S2

Lignīts, lignīta briketes, slānekļa nafta

0,418

0,418

0,418

S3

Kūdra, kūdras briketes

0,390

0,390

0,390

S4

Sausa biomasa, ieskaitot koksnes granulas un briketes, žāvēta šķelda, tīri koksnes atlikumi, riekstu čaumalas un olīvu un citi kauliņi

0,330

0,330

0,370

S5

Cita cietā biomasa, ieskaitot visu veidu cieto biomasu, kas nav uzskaitīta kategorijā S4, kā arī melnais un brūnais atsārms

0,250

0,250

0,300

S6

Sadzīves un rūpnieciskie atkritumi (neatjaunojamie) un atjaunojamie/bioloģiski noārdāmie atkritumi

0,250

0,250

0,250

Šķidrais kurināmais

L7

Mazuts, gāzeļļa, dīzeļeļļa, citi naftas produkti

0,442

0,442

0,442

L8

Biodegvielas, ieskaitot biometanolu, bioetanolu, biobutanolu, biodīzeļdegvielu un citas biodegvielas

0,442

0,442

0,442

L9

Šķidrā veida atkritumi, ieskaitot bioloģiski noārdāmus atkritumus un neatjaunojamos atkritumus (tai skaitā pirolīzes eļļu, kausētus taukus, taukus un izlietotos graudus)

0,250

0,250

0,290

Gāzveida kurināmais

G10

Dabasgāze, SNG, SDG un biometāns

0,533

0,533

0,538

G11

Rafinēšanas gāze, ūdeņradis un sintēzes gāze

0,450

0,450

0,450

G12

Biogāze, kas iegūta no anaerobās sadalīšanas, atkritumu poligona un notekūdeņu attīrīšanas

0,428

0,428

0,428

G13

Koksa gāze, domnas gāze, kalnrūpniecības gāze un citas atgūstamās gāzes (izņemot rafinēšanas gāzi)

0,358

0,358

0,358

Cits

O14

Siltuma pārpalikums (ieskaitot augstas temperatūras procesu izplūdes gāzes, eksotermiskas ķīmiskās reakcijas produktus)

0,300

O15

Kodolenerģija

0,300

O16

Saules enerģija

0,300

O17

Ģeotermālā enerģija

0,300

O18

Cita veida kurināmais, kas nav minēts šajā tabulā

0,300

II. Lietderības koeficienti atsevišķai siltumenerģijas ražošanai

Kurināmais

Kategorija

Kurināmā veids

Siltumenerģijas izmantošanas veids

Karstais ūdens

Tvaiks1

Dūmgāzu tiešā izmantošana2

Cietais kurināmais

S1

Akmeņogles, ieskaitot antracītu, bitumena ogles, melno lignītu, koksu, puskoksu, naftas koksu

0,88

0,83

0,80

S2

Lignīts, lignīta briketes, slānekļa nafta

0,86

0,81

0,78

S3

Kūdra, kūdras briketes

0,86

0,81

0,78

S4

Sausa biomasa, ieskaitot koksnes granulas un briketes, žāvēta šķelda, tīri koksnes atlikumi, riekstu čaumalas un olīvu un citi kauliņi

0,86

0,81

0,78

S5

Cita cietā biomasa, ieskaitot visu veidu cieto biomasu, kas nav uzskaitīta kategorijā S4, kā arī melnais un brūnais atsārms

0,80

0,75

0,72

S6

Sadzīves un rūpnieciskie atkritumi (neatjaunojamie) un atjaunojamie/bioloģiski noārdāmie atkritumi

0,80

0,75

0,72

Šķidrais kurināmais

L7

Mazuts, gāzeļļa, dīzeļeļļa, citi naftas produkti

0,85

0,80

0,77

L8

Biodegvielas, ieskaitot biometanolu, bioetanolu, biobutanolu, biodīzeļdegvielu un citas biodegvielas

0,85

0,80

0,77

L9

Šķidrā veida atkritumi, ieskaitot bioloģiski noārdāmus atkritumus un neatjaunojamos atkritumus (ieskaitot pirolīzes eļļu, kausētus taukus, taukus un izlietotos graudus)

0,75

0,70

0,67

Gāzveida kurināmais

G10

Dabasgāze, SNG, SDG un biometāns

0,92

0,87

0,84

G11

Rafinēšanas gāze, ūdeņradis un sintēzes gāze

0,90

0,85

0,82

G12

Biogāze, kas iegūta no anaerobās sadalīšanas, atkritumu poligona un notekūdeņu attīrīšanas

0,80

0,75

0,72

G13

Koksa gāze, domnas gāze, kalnrūpniecības gāze un citas atgūstamās gāzes (izņemot rafinēšanas gāzi)

0,80

0,75

0,72

Cits

O14

Siltuma pārpalikums (ieskaitot augstas temperatūras procesu izplūdes gāzes, eksotermiskas ķīmiskās reakcijas produktus)

0,92

0,87

O15

Kodolenerģija

0,92

0,87

O16

Saules enerģija

0,92

0,87

O17

Ģeotermālā enerģija

0,92

0,87

O18

Cita veida kurināmais, kas nav minēts šajā tabulā

0,92

0,87

Piezīmes.

1 Šīs vērtības izmanto stacijām, kas darbojas ar tvaiku un nodotas ekspluatācijā pēc 2015. gada 31. decembra. Ja šādām stacijām, aprēķinot lietderības koeficientu atsevišķai siltumenerģijas ražošanai, neņem vērā kondensāta atgūšanu, tad tabulā norādītās vērtības tvaikam palielina par 5 procentpunktiem.

2 Šīs vērtības izmanto, ja dūmgāzu temperatūra ir 250 °C vai augstāka.

2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 10.marta noteikumiem Nr.221
Korekcijas koeficienti z novērstajiem tīkla zudumiem, kas piemērojami lietderības koeficienta aprēķinam atsevišķai elektroenerģijas ražošanai

(Pielikums MK 20.06.2017. noteikumu Nr. 355 redakcijā)

Spriegums tīklā, kuram pieslēgta koģenerācijas elektrostacija

Attiecībā uz elektroenerģiju,
kas nodota tīklā

Attiecībā uz elektroenerģiju, kas patērēta koģenerācijas elektrostacijā

345 kV vai lielāks

1

0,976

No 200 līdz 345 kV (neieskaitot)

0,972

0,963

No 100 līdz 200 kV (neieskaitot)

0,963

0,951

No 50 līdz 100 kV (neieskaitot)

0,952

0,936

No 12 līdz 50 kV (neieskaitot)

0,935

0,914

No 0,45 līdz 12 kV (neieskaitot)

0,918

0,891

Mazāks par 0,45 kV

0,888

0,851

Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 10.marta noteikumiem Nr.221

(Pielikums grozīts ar MK 05.11.2013. noteikumiem Nr.1270)

KN221P3_PAGE_2.JPG (125205 bytes)

KN221P3_PAGE_3.JPG (125938 bytes)

KN221P3_PAGE_4.JPG (112275 bytes)

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

4.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 10.marta noteikumiem Nr.221
Attiecība starp koģenerācijas iekārtas uzstādīto elektrisko un siltuma jaudu dažādām koģenerācijas tehnoloģijām

Nr.
p.k.

Koģenerācijas tehnoloģija

Attiecība starp elektroenerģiju un siltumenerģiju α

1.

Kombinētā cikla gāzes turbīna ar siltuma utilizāciju

0,95

2.

Tvaika kondensācijas turbīna ar termofikācijas nozartvaiku

0,45

3.

Tvaika pretspiediena turbīna

0,45

4.

Gāzes turbīna ar siltuma utilizāciju

0,55

5.

Iekšdedzes dzinējs

0,75

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
5. pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 10.marta noteikumiem Nr.221

(Pielikums MK 10.04.2018. noteikumu Nr. 214 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 631)

Koģenerācijas elektrostacijas _____. gada pārskats

I. Vispārīga informācija par koģenerācijas elektrostaciju

Koģenerācijas elektrostacijas atrašanās vieta (adrese vai zemesgabala kadastra numurs) 
Koģenerācijas elektrostacijas vai koģenerācijas iekārtas ekspluatācijā nodošanas gads1 
Reģistrācijas numurs elektroenerģijas ražotāju reģistrā (ja tā nepieciešamība noteikta tiesību aktos) 
Sistēmas operators, kura elektrotīkliem elektrostacija pieslēgta 
Komersants (nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs) 
Koģenerācijas elektrostacijas vai koģenerācijas iekārtas uzstādītā jauda: 
 elektriskā (MW) 
 siltuma (MW)2 
Koģenerācijas tehnoloģija 
Izmantotā kurināmā veids/veidi 
Darbinieku skaits 
Lietderīgās siltumenerģijas lietotājs (nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs) 
Lietderīgās siltumenerģijas izmantošanas veids (karstais ūdens, tvaiks vai dūmgāzu tiešā izmantošana) 
Komersants norāda personu, kura saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 1. panta 5. punkta "a" vai "b" apakšpunktu uzskatāma par kapitālsabiedrības patieso labuma guvēju, un datus, kas ļauj šo personu nepārprotami identificēt3 
Spriegums tīklā, kuram pieslēgta koģenerācijas elektrostacija (kV) 
Kontaktpersona (elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs), ar kuru birojs var sazināties saistībā ar biroja kontroles grupas plānotajām pārbaudēm 
Kontaktpersona (tālruņa numurs), kura var nodrošināt kontroles grupai piekļuvi koģenerācijas elektrostacijai 

Piezīmes.

1 Ja koģenerācijas elektrostacijā veikta modernizācija, kuras izmaksas pārsniedz 50 % no ieguldījuma izmaksām par līdzvērtīgu jaunu koģenerācijas elektrostaciju, par stacijas ekspluatācijā nodošanas gadu uzskata to kalendāra gadu, kurā modernizētā koģenerācijas elektrostacija uzsākusi ražot elektrību.

2 Koģenerācijas elektrostacijas uzstādītā siltuma jauda, kas atbilst elektrostacijā uzstādīto koģenerācijas iekārtu izgatavotāja noteikto bruto siltumjaudu summai.

3 Ja komersants objektīvu iemeslu dēļ nevar noskaidrot personu, kura uzskatāma par kapitālsabiedrības patieso labuma guvēju, vai nevar iegūt atsevišķas ziņas par minēto personu vai ja šādas personas nav, komersants norāda iemeslus, kuru dēļ ziņas par kapitālsabiedrības patieso labuma guvēju netiek sniegtas.

II. Informācija par koģenerācijas elektrostacijas darbību _____. gadā

Nr. 
p. k.
 MērvienībaMēnešiKopā gadāAuditora atzinums
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIatbilstneatbilst
Informācija par koģenerācijas iekārtā patērēto kurināmo1
1.Dabasgāzes patēriņš1000 m3               
2.Dabasgāzes augstākā vai zemākā siltumspēja (norādīt vajadzīgo)MWh/
1000 m3
               
3.Dabasgāzes patēriņšMWh               
4.Dabasgāzes cena2EUR/
1000 m3
               
5.Degvieleļļat               
6.Degvieleļļas zemākā siltumspējaMWh/t               
7.Degvieleļļas patēriņšMWh               
8.Degvieleļļas cenaEUR/t               
9.Koksnes šķeldas patēriņšmber               
10.Koksnes šķeldas blīvumskg/mber               
11.Koksnes šķeldas zemākā siltumspējaMWh/t               
12.Koksnes šķeldas patēriņšMWh               
13.Koksnes šķeldas cenaEUR/mber; EUR/MWh (norādīt vajadzīgo)               
14.Kopējais kurināmā patēriņšMWh               
15.Koģenerācijas iekārtā saražotā siltumenerģijaMWh               
16.Lietotājam pārdotā lietderīgā siltumenerģijaMWh               
17.Lietderīgās siltumenerģijas pārdošanas cenaEUR/MWh               
18.Saražotā elektroenerģijaMWh               
19.Tīklā nodotā elektroenerģija, tai skaitā:MWh               
19.1.obligātā iepirkuma ietvaros pārdotāMWh               
19.2.elektroenerģijas tirgū pārdotāMWh               
20.Pirktā elektroenerģijaMWh               
21.Koģenerācijas iekārtas faktiskais kopējais lietderības koeficients3MWh               
22.Par koģenerācijā saražotu atzīstamā elektroenerģijaMWh               
23.Koģenerācijā saražotās elektroenerģijas pārdošanas cenaEUR/MWh               

Pielikumi (atzīmēt ar X, ja pievienoti):

 Neatkarīga akreditēta auditora ziņojums
 Pārskata periodā spēkā esoša lietderīgās siltumenerģijas pārdošanas līguma kopija
 Regulatora lēmuma kopija par siltumenerģijas tarifu (ja attiecas)
 To dokumentu kopijas, kuri apliecina ikmēneša pārdotās siltumenerģijas apjomu un cenu
 Apraksts par izmantotā kurināmā siltumspējas noteikšanu
 Aprēķina piemērs par izmantotā kurināmā siltumspējas noteikšanu
 Patērētā kurināmā uzskaites nodrošināšanai izmantoto mēraparātu vai mērlīdzekļu sistēmu uzskaitījums un darbības apraksts
 Paskaidrojuma raksts par pārskata gadā veiktajām izmaiņām koģenerācijas elektrostacijā, tai skaitā norādot koģenerācijas elektrostacijas elementus, ko skar attiecīgās izmaiņas

Neatkarīga akreditēta auditora atzinums par koģenerācijas elektrostacijas atbilstību (atzīmēt ar X, ja attiecas)

Neatkarīgs akreditēts auditors:

 apliecina, ka komersanta gada pārskatā norādītie dati
  (nosaukums) 
 par saražoto elektroenerģiju un siltumenerģiju, pārdoto lietderīgo siltumenerģiju, elektroenerģijas pašpatēriņu, visu veidu patērēto kurināmo, izmantoto koģenerācijas tehnoloģiju un kopējo uzstādīto elektrisko un siltuma jaudu ir korekti un nav pamatojuma to apšaubīšanai. Gada pārskats ir sagatavots atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumiem Nr. 221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā"
 ir konstatējis neatbilstības komersanta gada pārskatā
  (nosaukums) 
Neatkarīgs akreditēts auditors
  
(amats, vārds, uzvārds, paraksts4)
  
(datums4) 
Komersanta pilnvarotā amatpersona
  
(amats, vārds, uzvārds, paraksts4)
  
(datums4) 
Sagatavotājs
     
(vārds, uzvārds) (tālrunis) (e-pasts)

Piezīmes.

1 Sniedz informāciju par tiem kurināmā veidiem, kuri faktiski ir patērēti. Gāzveida kurināmos norāda pēc dabasgāzes parauga. Beramos kurināmos (koksnes šķelda, skaidas, kubikmetros mērāma biomasa) norāda pēc koksnes šķeldas parauga. Citu veidu kurināmos norāda pēc degvieleļļas parauga.

2 Visas cenas un tarifus norāda bez PVN. Dabasgāzes tarifu un patēriņu norāda, ņemot vērā faktisko vai normatīvo zemāko siltumspēju, kas pēc iesniedzēja izvēles lietota informācijas tabulā.

3 Aprēķina, izmantojot Ministru kabineta 2009. gada 10. marta noteikumu Nr. 221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā" 29.1. apakšpunktā minēto formulu.

4 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

6.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 10.marta noteikumiem Nr.221
Koeficientu kAER, kgst un k vērtības dabasgāzes patēriņa apjoms atkarībā no koģenerācijas elektrostacijā uzstādītās elektriskās jaudas

(Pielikums MK 20.06.2017. noteikumu Nr. 355 redakcijā)

Nr.
p. k.

Koģenerācijas elektrostacijā uzstādītā elektriskā jauda

Koeficienta kAER vērtība

Koeficienta k vērtība

Dabasgāzes patēriņa apjoms gadā, n. m3

Koeficienta
kgst vērtība

1.

Nepārsniedz 0,08 MW

217,002

1,240

25000–126000

99,82

2.

Lielāka par 0,08 MW, bet nepārsniedz 0,15 MW

194,925

1,231

126000–1260000

65,39

3.

Lielāka par 0,15 MW, bet nepārsniedz 0,20 MW

190,333

1,202

4.

Lielāka par 0,20 MW, bet nepārsniedz 0,40 MW

179,090

1,131

5.

Lielāka par 0,40 MW, bet nepārsniedz 0,60 MW

171,965

1,086

6.

Lielāka par 0,60 MW, bet nepārsniedz 0,80 MW

169,748

1,072

7.

Lielāka par 0,80 MW, bet nepārsniedz 1,00 MW

167,056

1,055

8.

Lielāka par 1,00 MW, bet nepārsniedz 1,50 MW

153,988

1,035

1260000–12600000

45,63

9.

Lielāka par 1,50 MW, bet nepārsniedz 2,00 MW

149,971

1,008

10.

Lielāka par 2,00 MW, bet nepārsniedz 2,50 MW

147,590

0,992

11.

Lielāka par 2,50 MW, bet nepārsniedz 3,00 MW

146,103

0,982

12.

Lielāka par 3,00 MW, bet nepārsniedz 3,50 MW

144,912

0,974

13.

Lielāka par 3,50 MW, bet nepārsniedz 4,00 MW

143,573

0,965

14.

Lielāka par 4,00 MW, bet nepārsniedz 20,00 MW  

12600000–20000000

32,27

15.

Lielāka par 20,00 MW, bet nepārsniedz 40,00 MW  

20000000–100000000

22,51

16.

Lielāka par 40 MW  

virs 100000000

9,82

7.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 10.marta noteikumiem Nr.221
Jaudas komponentes korekcijas aprēķins

(Pielikums MK 30.07.2013. noteikumu Nr.466 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.06.2017. noteikumiem Nr. 355)

Diena, mēnesis, gads, stunda1

Pārdotās elektroenerģijas apjoms2
(MWh)

Elektroenerģijas biržas
spot cena3 (EUR/MWh)

Koģenerācijas mainīgās izmaksas4 (EUR/MWh)

Papildus ieņēmumu aprēķins5
(EUR)
[(3) – (4)] x (2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

dd.mm.gggg. 00:00    
dd.mm.gggg. 01:00    
dd.mm.gggg. 02:00    
dd.mm.gggg. 03:00    
dd.mm.gggg. 04:00    
dd.mm.gggg. 05:00    
dd.mm.gggg. 06:00    
dd.mm.gggg. 07:00    
dd.mm.gggg. 08:00    
dd.mm.gggg. 09:00    
dd.mm.gggg. 10:00    
dd.mm.gggg. 11:00    
dd.mm.gggg. 12:00    
dd.mm.gggg. 13:00    
dd.mm.gggg. 14:00    
dd.mm.gggg. 15:00    
dd.mm.gggg. 16:00    
dd.mm.gggg. 17:00    
dd.mm.gggg. 18:00    
dd.mm.gggg. 19:00    
dd.mm.gggg. 20:00    
dd.mm.gggg. 21:00    
dd.mm.gggg. 22:00    
dd.mm.gggg. 23:00    
Kopā dienā    
[…]    
Jaudas komponentes korekcija mēnesī (EUR)6    

Piezīmes.

1 Iesniedz, sākot ar stundu, kurā koģenerācijas stacijas saražotās un tirgotājam pārdotais elektroenerģijas apjoms pārsniedz lielumu, kuru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

× 1200, kur

P – koģenerācijas stacijā uzstādītā elektriskā jauda (MW).

Vienā siltumapgādes sistēmas operatora licences zonā esošām vienam komersantam piederošām koģenerācijas stacijām, kas pieslēgtas elektroenerģijas pārvades sistēmai, pārdotās elektroenerģijas apjomu, pēc kura sasniegšanas jāsāk veikt jaudas komponentes korekcijas aprēķins, nosaka summāri, reizinot koģenerācijas staciju kopējo uzstādīto elektrisko jaudu ar 1200 stundām. Elektroenerģijas apjoma uzskaiti uzsāk katra gada 1.novembrī.

2 Apjomu norāda MWh ar precizitāti trīs zīmes aiz komata.

3 Stundas elektroenerģijas biržas spot cenu nosaka saskaņā ar Nordpoolspot biržas Latvijas cenu apgabala spot cenu EUR/MWh ar precizitāti divas zīmes aiz komata.

4 Koģenerācijas mainīgās izmaksas (EUR/MWh) ar precizitāti divas zīmes aiz komata aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Tg – koģenerācijas stacijā par kurināmo izmantotās dabasgāzes faktiskā gala cena bez pievienotās vērtības nodokļa un dabasgāzes akcīzes nodokļa (EUR/MWh);

Ta – dabasgāzes akcīzes nodoklis (EUR/MWh), ja tāds koģenerācijas stacijai tiek piemērots;

CO2Intercontinental Exchange (ICE) biržā noteiktā European Emission Allowances (EUA) cena (EUR/t).

5 Papildu ieņēmumus (EUR) ar precizitāti divas zīmes aiz komata aprēķina katrai stundai, no elektroenerģijas biržas cenas (3.aile) atņemot koģenerācijas mainīgās izmaksas (4.aile) un rezultātu reizinot ar pārdotās enerģijas apjomiem (2.aile).

6 Jaudas komponentes korekciju aprēķina, reizinot mēneša kopējo papildu ieņēmumu summu (5.aile) ar koeficientu 0,75. Ja jaudas komponentes korekcija ir negatīvs skaitlis, to pieņem vienādu ar nulli.

8. pielikums
Ministru kabineta
2009. gada 10. marta noteikumiem Nr. 221
Koģenerācijas elektrostacijas kopējo kapitālieguldījumu iekšējās peļņas normas aprēķins

(Pielikums MK 05.07.2016. noteikumu Nr. 443 redakcijā, kas grozīta ar MK 20.06.2017. noteikumiem Nr. 355; MK 10.04.2018. noteikumiem Nr. 214; MK 10.12.2019. noteikumiem Nr. 631)

I. Elektrostacijas kopējo kapitālieguldījumu iekšējās peļņas normas aprēķina gaita koģenerācijas elektrostacijām, kuru uzstādītā elektriskā jauda nepārsniedz 4 MW

1. Iekšējā peļņas norma ir diskonta likmes vērtība, pie kuras pašreizējā diskontētās naudas plūsmas vērtība ir vienāda ar sākotnēji ieguldītā kapitāla vērtību. Iekšējā peļņas norma tiek aprēķināta uz pēdējo gadu, kad ražotājs var izmantot tiesības, kas piešķirtas saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 28. vai 28.pantu.

2. Iekšējo peļņas normu aprēķina ar pakāpeniskām iterācijām, izmantojot šādu formulu:

, kur

TNPt – tīrā naudas plūsma jeb naudas plūsma, kas paliek komersanta rīcībā pēc visu ražošanas izdevumu segšanas, kalendāra gadā t (EUR);

r – iekšējā peļņas norma (%);

t – kalendāra gads, par kuru tiek veikts aprēķins;

t– kalendāra gads, kad komersants ir sācis izmantot tiesības, kas piešķirtas saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 28. vai 28.1 pantu;

n – kalendāra gads, kad komersanta tiesībām, kas piešķirtas saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 28. vai 28.1 pantu, beidzas izmantošanas laiks;

I0 – komersanta sākotnējās investīcijas koģenerācijas elektrostacijā (EUR);

  – līdz kalendāra gadam t0 (neieskaitot) par komersanta koģenerācijas elektrostaciju piešķirtais un faktiski saņemtais publiskais finansējums (EUR), tai skaitā maksājumi no valsts vai pašvaldības budžeta, kredītu procentu likmju subsidēšana, kā arī cita finanšu palīdzība, kas tiek piešķirta vai sniegta no valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības budžeta līdzekļiem un ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.

3. Komersanta sākotnējās investīcijas koģenerācijas elektrostacijā I0 aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

 – koģenerācijas elektrostacijas uzstādītā elektriskā jauda (MW), kas norādīta līgumā ar publisko tirgotāju kalendāra gadā t0;

– komersanta koģenerācijas elektrostacijas īpatnējo investīciju līmeņatzīme (EUR/kW), kas atkarībā no koģenerācijas elektrostacijas izmantotā kurināmā veida un attiecīgajā laikposmā uzstādītās elektriskās jaudas, kas norādīta līgumā ar publisko tirgotāju, ir noteikta šā pielikuma 3., 6. un 8. tabulā;

Ipārv – komersanta koģenerācijas elektrostacijas faktiskās elektroenerģijas pieslēguma izmaksas elektroenerģijas pārvades tīklam (EUR). Ja komersanta koģenerācijas elektrostacija ir pieslēgta elektroenerģijas sadales tīklam, Ipārv ir 0.

4. Tīro naudas plūsmu kalendāra gadā t aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

 – tīrā naudas plūsma jeb naudas plūsma, kas paliek komersanta rīcībā pēc visu ražošanas izdevumu segšanas, kalendāra gada t kalendāra mēnesī i (EUR);

 – sākotnējo investīciju koģenerācijas elektrostacijā korekcija (EUR);

Dt – kalendāra gadā t par komersanta koģenerācijas elektrostaciju piešķirtais un faktiski saņemtais publiskais finansējums (EUR), tai skaitā maksājumi no valsts vai pašvaldības budžeta, kredītu procentu likmju subsidēšana, kā arī cita finanšu palīdzība, kas tiek piešķirta vai sniegta no valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības budžeta līdzekļiem un ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem.

5. Tīro naudas plūsmu kalendāra gada t kalendāra mēnesī i aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

 – koģenerācijas elektrostacijas ieņēmumi kalendāra gada t kalendāra mēnesī i (EUR);

 – koģenerācijas elektrostacijas izdevumi kalendāra gada t kalendāra mēnesī i (EUR).

6. Ja kalendāra gadā t komersanta koģenerācijas elektrostacijas uzstādītā elektriskā jauda, kas norādīta līgumā ar publisko tirgotāju, nav palielinājusies, sākotnējo investīciju koģenerācijas elektrostacijā korekcija Ik t ir 0 EUR. Ja kalendāra gadā t komersanta koģenerācijas elektrostacijas uzstādītā elektriskā jauda, kas norādīta līgumā ar publisko tirgotāju, ir palielinājusies, sākotnējo investīciju koģenerācijas elektrostacijā korekciju Ik t aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

 – koģenerācijas elektrostacijas uzstādītā elektriskā jauda (MW), kas norādīta līgumā ar publisko tirgotāju, kalendāra gadā t;

 – koģenerācijas elektrostacijas uzstādītā elektriskā jauda (MW), kas norādīta līgumā ar publisko tirgotāju, kalendāra gadā t–1.

7. Koģenerācijas elektrostacijas ieņēmumus kalendāra gada t kalendāra mēnesī   aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

 – komersanta koģenerācijas elektrostacijai noteiktā elektroenerģijas iepirkuma cena (EUR/MWh) kalendāra gada t kalendāra mēnesī i. Aprēķinot dabasgāzes koģenerācijas stacijās saražotās elektroenerģijas iepirkuma cenu nākotnes periodā, Tgs tiek noteikts atbilstoši šā pielikuma 9. tabulā minētajām līmeņatzīmēm;

 – koģenerācijas elektrostacijas uzstādītā elektriskā jauda (MW), kas norādīta līgumā ar publisko tirgotāju kalendāra gada t kalendāra mēnesī i;

d – komersanta koģenerācijas elektrostacijas darba stundu skaita kalendāra gadā līmeņatzīme, kas atkarībā no koģenerācijas elektrostacijas izmantotā kurināmā veida un kalendāra gada t kalendāra mēnesī i uzstādītās elektriskās jaudas ir noteikta šā pielikuma 3., 6. un 8. tabulā;

 – komersantam faktiski piemērojamā subsidētās elektroenerģijas nodokļa likme (%) kalendāra gada t kalendāra mēnesī i. Nākotnes periodam piemērojamā likme tiek noteikta, ņemot vērā aprēķina dienā komersantam faktiski piemērojamo subsidētās elektroenerģijas nodokļa likmi;

 – siltumenerģijas cenas līmeņatzīme kalendāra gada t kalendāra mēnesī i (EUR/MWh);

 – koģenerācijas elektrostacijas uzstādītās neto siltuma jaudas līmeņatzīme (MW) kalendāra gada t kalendāra mēnesī i;

Eth – siltumenerģijas patēriņa līmeņatzīme biogāzes ražošanai (%). Koģenerācijas elektrostacijām, kurās izmanto dabasgāzi, biomasu, poligongāzi vai biogāzi, kas iegūta biomasas gazifikācijas procesā, Eth ir 0. Pārējām biogāzes koģenerācijas elektrostacijām Eth ir 35 %.

8. Kalendāra gada t kalendāra mēnesī i koģenerācijas elektrostacijas uzstādītās neto siltuma jaudas līmeņatzīmi aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

 – koģenerācijas elektrostacijas uzstādītā siltuma jauda, kas atbilst elektrostacijā uzstādīto koģenerācijas iekārtu izgatavotāja noteikto bruto siltumjaudu summai (MW).

9. Siltumenerģijas cenas līmeņatzīmi kalendāra gada t kalendāra mēnesī i aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

 – kurināmā cenas līmeņatzīme kalendāra gada t kalendāra mēnesī i (EUR/MWh);

 – lietderības koeficients siltumenerģijas pārdošanas cenas aprēķinam, kas ir atkarīgs no izmantotā kurināmā veida un ir noteikts šā pielikuma 3., 6. un 8. tabulā.

10. Kurināmā cenas līmeņatzīme kalendāra gada t kalendāra mēnesī i koģenerācijas elektrostacijām, kas par kurināmo izmanto atjaunojamos energoresursus, atkarībā no izmantotā kurināmā veida un uzstādītās elektriskās jaudas ir noteikta šā pielikuma 4., 5. un 7. tabulā. Koģenerācijas elektrostacijām, kas par kurināmo izmanto dabasgāzi, kurināmā cenas līmeņatzīmi kalendāra gada t kalendāra mēnesī i aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

 – kalendāra gada t kalendāra mēnesim i Enerģētikas likumā noteiktajā kārtībā noteiktajā dabasgāzes cenā saistītajiem lietotājiem iekļautā dabasgāzes tirdzniecības cena bez pievienotās vērtības nodokļa (EUR/MWh). Nākotnes periodam tā tiek noteikta atbilstoši šā pielikuma 9. tabulā minētajām dabasgāzes tirdzniecības cenas līmeņatzīmēm;

kgst dabasgāzes cenas diferencēšanas koeficients kgst, kas minēts šo noteikumu 6. pielikumā un atkarīgs no koģenerācijas elektrostacijā uzstādītās elektriskās jaudas, kura norādīta līgumā ar publisko tirgotāju, kalendāra gada t kalendāra mēnesī i ;

kgpu dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas koeficients kgpu, kas ir 0;

– akcīzes nodoklis dabasgāzes izmantošanai par kurināmo kalendāra gada t kalendāra mēnesī i (EUR/MWh). Nākotnes periodam izmanto akcīzes nodokļa likmi, kas ir spēkā aprēķina veikšanas dienā.

11. Atjaunojamos energoresursus izmantojošas koģenerācijas stacijas izdevumus kalendāra gada t kalendāra mēnesī i IZDt i aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

A – komersanta nodarbinātā pilnas darba slodzes koģenerācijas elektrostacijas darbinieku skaita līmeņatzīme, kas atkarībā no koģenerācijas elektrostacijas izmantotā kurināmā veida un uzstādītās elektriskās jaudas, kas norādīta līgumā ar publisko tirgotāju, kalendāra gada t kalendāra mēnesī i ir noteikta šā pielikuma 3., 6. un 8. tabulā;

IA t – koģenerācijas elektrostacijas personāla izmaksu par pilnu darba slodzi līmeņatzīme (EUR/gadā), kas noteikta, izmantojot šā pielikuma 2. tabulu;

 – ekspluatācijas izmaksu līmeņatzīme (%), kas raksturo koģenerācijas elektrostacijas ikgadējo ar koģenerācijas elektrostacijas apkopi saistīto izmaksu attiecību pret kapitālieguldījumu izmaksām un kas atkarībā no koģenerācijas elektrostacijas izmantotā kurināmā veida un uzstādītās elektriskās jaudas, kas norādīta līgumā ar publisko tirgotāju, kalendāra gada t kalendāra mēnesī i ir noteikta šā pielikuma 3. un 6. tabulā. Ekspluatācijas izmaksas ietver arī izmaksas, kas saistītas ar koģenerācijas elektrostaciju dzinēju kapitālajiem remontiem un tamlīdzīgiem izdevumiem. Ekspluatācijas izmaksas tiek indeksētas ar inflācijas procentu, kas noteikts šā pielikuma 1. tabulā, sākot ar nākamo kalendāra gadu pēc kalendāra gada, kad ražotājs sācis izmantot tiesības, kas piešķirtas saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 28. vai 28.pantu;

 – pārējo darbības izmaksu līmeņatzīme (%), kas raksturo pārējo koģenerācijas elektrostacijas attiecināmo operatīvās darbības ikgadējo izmaksu attiecību pret kapitālieguldījumu izmaksām un kas atkarībā no koģenerācijas elektrostacijas izmantotā kurināmā veida un uzstādītās elektriskās jaudas, kas norādīta līgumā ar publisko tirgotāju, kalendāra gada t kalendāra mēnesī i ir noteikta šā pielikuma 3., 6. un 8. tabulā. Pārējās darbības izmaksas ietver administratīvās, transporta, zemes īres, apdrošināšanas un citas izmaksas. Pārējās darbības izmaksas tiek indeksētas ar inflācijas procentu, kas noteikts šā pielikuma 1. tabulā, sākot ar nākamo kalendāra gadu pēc kalendāra gada, kad ražotājs sācis izmantot tiesības, kas piešķirtas saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 28. vai 28.pantu;

 – aprēķinātais patērētā kurināmā apjoms (MWh), kas nepieciešams komersanta koģenerācijas elektrostacijas darbības nodrošināšanai kalendāra gada t kalendāra mēnesī i.

12. Dabasgāzi izmantojošas koģenerācijas elektrostacijas izdevumus kalendāra gada t kalendāra mēnesī i IZDt i aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

 – ekspluatācijas izmaksu līmeņatzīme (EUR/MWh), kas raksturo dabasgāzi izmantojošas koģenerācijas elektrostacijas ikgadējās ar koģenerācijas elektrostacijas apkopi saistītās izmaksas uz saražoto elektroenerģijas vienību un kas atkarībā no koģenerācijas elektrostacijas uzstādītās elektriskās jaudas, kas norādīta līgumā ar publisko tirgotāju, kalendāra gada t kalendāra mēnesī i ir noteikta šā pielikuma 8. tabulā. Ekspluatācijas izmaksas ietver arī izmaksas, kas saistītas ar koģenerācijas elektrostaciju dzinēju kapitālajiem remontiem un tamlīdzīgiem izdevumiem. Ekspluatācijas izmaksas tiek indeksētas ar inflācijas procentu, kas noteikts šā pielikuma 1. tabulā, sākot ar nākamo kalendāra gadu pēc kalendāra gada, kad ražotājs sācis izmantot tiesības, kas piešķirtas saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 28. vai 28.pantu.

13. Aprēķināto patērētā kurināmā apjomu nosaka, izmantojot šādu formulu:

, kur

0,75 – koeficients, kas raksturo koģenerācijas elektrostacijas minimālo efektivitāti.

14. Aprēķinā, kas veikts saskaņā ar šo pielikumu, vērtības naudas izteiksmē noapaļo līdz tuvākajam centam, ņemot vērā trešo zīmi aiz komata. Ja trešā zīme aiz komata ir no 0 līdz 4, centa vērtība nemainās. Ja trešā zīme aiz komata ir no 5 līdz 9, centu noapaļo par vienu vienību uz augšu.

II. Elektrostacijas kopējo kapitālieguldījumu iekšējās peļņas normas aprēķina gaita koģenerācijas elektrostacijām, kuru uzstādītā elektriskā jauda pārsniedz 4 MW

15. Komersanti, kuru koģenerācijas elektrostaciju uzstādītā elektriskā jauda pārsniedz 4 MW, aprēķina elektrostacijas iekšējās peļņas normu, izmantojot šā pielikuma I sadaļā minētās formulas, aizstājot līmeņatzīmju vērtības ar faktiskajām un paredzamajām ieņēmumu un izdevumu vērtībām.

16. Veicot aprēķinu par pagātnes periodu, komersants norāda koģenerācijas elektrostacijas faktiskās ieņēmumu un izdevumu vērtības. Veicot aprēķinu nākotnes periodiem, komersantam jāievēro šādi nosacījumi:

16.1. elektroenerģijas cena nākotnes periodiem jāpamato ar NASDAQ OMX biržas elektroenerģijas finanšu kontraktu cenu kotāciju Latvijas vai Somijas cenu apgabalam. Izmantojot Somijas cenu apgabala elektroenerģijas finanšu kontraktu cenu kotāciju, elektroenerģijas cenu nākotnes periodiem Latvijas cenu apgabalam nosaka, pieskaitot Somijas un Latvijas cenu starpību (EUR/MWh) attiecīgajam gadam. Aprēķinos jāizmanto vidējās cenu kotācijas pēdējā mēneša laikā pirms aprēķinu iesniegšanas birojā;

16.2. dabasgāzes cenai jāizmanto dati saskaņā ar šā pielikuma 9. tabulā minēto prognozi;

16.3. uz kurināmā cenu, personāla izmaksām, ekspluatācijas izmaksām, pārējām darbības izmaksām nākotnes periodiem var tikt attiecinātas inflācijas prognozes vērtības saskaņā ar šā pielikuma 1. tabulu;

16.4. komersanti, kuri kā kurināmo izmanto dabasgāzi, pārējās darbības izmaksās ietver izdevumus, kas saistīti ar nepieciešamo siltumnīcefekta gāzu emisiju kvotu iegādi virs komersantam piešķirtā emisiju kvotu apjoma;

16.5. darba stundu skaits nākotnes periodiem jāpieņem atbilstoši iepriekšējo triju gadu darba stundu skaita vidējai vērtībai;

16.6. tīrās naudas plūsmas TNPt aprēķinā komersanti iekļauj koģenerācijas elektrostacijā veiktās un plānotās investīcijas, kuras nepieciešamas elektrostacijas paredzētajā dzīves ciklā, tā pagarināšanai vai efektivitātes paaugstināšanai. Tīrās naudas plūsmas aprēķinā papildus investīciju apjomu (EUR) iekļauj gadā, kurā tās tikušas veiktas vai kurā tās plānots veikt.

III. Līmeņatzīmes koģenerācijas elektrostacijas kopējo kapitālieguldījumu iekšējās peļņas normas aprēķinam

1. tabula

Inflācijas līmeņatzīmes

Gads2007.2008.2009.2010.2011.2012.2013.2014.
Inflācija, %10,115,33,3–1,24,22,30,00,7
Gads2015.2016.2017.2018.2019.2020.–2040.
Inflācija, %0,20,42,02,52,51,8


2. tabula

Koģenerācijas elektrostacijas personāla izmaksu (par pilnu darba slodzi) līmeņatzīmes

Gads2007.2008.2009.2010.2011.2012.2013.2014.2015.
Personāla izmaksas
1 slodzei, EUR/mēn.
108211401083114311801237124813101379
Gads2016.2017.2018.2019.2020.2021.2022.2023.2024.
Personāla izmaksas
1 slodzei, EUR/mēn.
137913961417143814641490151715441572
Gads2025.2026.2027.2028.2029.2030.2031.2032.2033.
Personāla izmaksas
1 slodzei, EUR/mēn.
160016291659168817191750178118131846
Gads2034.2035.2036.2037.2038.2039.2040.  
Personāla izmaksas
1 slodzei, EUR/mēn.
1879191319471982201820542091 

 

3. tabula

Biogāzes stacijām (izņemot biomasas gazifikācijas stacijas) piemērojamās līmeņatzīmes

Uzstādītā elektriskā jauda PelDarba stundu skaits gadā d (h)Īpatnējās investīcijas Iīp (EUR/kWel)Darbinieku skaits A (attiecināmās darba slodzes)Ekspluatācijas izmaksas gadā IM
(% no kopējām investīcijām)
Pārējās darbības izmaksas gadā IO
(% no kopējām investīcijām)
Siltumenerģijas patēriņš biogāzes ražošanai Eth (% no saražotā)Lietderības koeficients siltumenerģijas pārdošanas cenas aprēķinam (%)
2007.–2011. gads2012.–2013. gads2014. gads2015.–2016. gads2017. gads un turpmāk
Nepārsniedz 0,5 MW40005500600065006800400033,323592
Lielāka par 0,5 MW, bet nepārsniedz 1 MW40005500600065006800380053,123592
Lielāka par 1 MW, bet nepārsniedz 2 MW40005500600065006800380062,823592
Lielāka par 2 MW40005500600065006800330062,623592

4. tabula

Biogāzes stacijām (izņemot stacijas, kurās izmanto biomasas gazifikāciju vai poligongāzes) piemērojamās kurināmā cenas līmeņatzīmes

Uzstādītā elektriskā jauda PelKurināmā cena bez PVN Ckur1, EUR/MWh
2008.2009.2010.2011.2012.2013.2014.2015.2016.1
Nepārsniedz 0,5 MW21,1221,8221,5622,4722,9922,9923,1523,2023,30
Lielāka par 0,5 MW, bet nepārsniedz 1 MW26,4627,3327,0028,1328,7828,7828,9829,0429,16
Lielāka par 1 MW, bet nepārsniedz 2 MW28,7129,6629,3030,5331,2331,2331,4531,5131,63
Lielāka par 2 MW28,7129,6629,3030,5331,2331,2331,4531,5131,63
Piezīme. 1 Turpmākajiem gadiem cenas indeksētas saskaņā ar šā pielikuma 1. tabulā norādīto inflācijas prognozi.

5. tabula

Poligongāzes cenas līmeņatzīmes

Uzstādītā elektriskā jauda PelKurināmā cena bez PVN Ckur, EUR/MWh
visi gadi
Visas jaudas10

6. tabula

Biomasas un biomasas gazifikācijas stacijām piemērojamās līmeņatzīmes

Uzstādītā elektriskā jauda PelDarba stundu skaits gadā d (h)Īpatnējās investīcijas Iīp  (EUR/kWel)Darbinieku skaits A (attiecināmās darba slodzes)Ekspluatācijas izmaksas gadā IM
(% no kopējām investīcijām)
Pārējās darbības izmaksas gadā IO
(% no kopējām investīcijām)
Lietderības koeficients siltumenerģijas pārdošanas cenas aprēķinam (%)
Nepārsniedz 1 MW5500450032280
Lielāka par 1 MW, bet nepārsniedz 4 MW5500400052280
Lielāka par 4 MW5500360072280

7. tabula

Biomasas un biomasas gazifikācijas stacijām piemērojamās kurināmā cenas līmeņatzīmes

Uzstādītā elektriskā jauda PelKurināmā cena bez PVN Ckur1, EUR/MWh
2008.2009.2010.2011.2012.2013.2014.2015.2016.1
Visas jaudas11,312,69,29,511,110,911,111,211,2
Piezīme. 1 Turpmākajiem gadiem cenas indeksētas saskaņā ar šā pielikuma 1. tabulā norādīto inflācijas prognozi.

8. tabula

Dabasgāzes stacijām piemērojamās līmeņatzīmes

Uzstādītā elektriskā jauda PelDarba stundu skaits gadā d (h)Īpatnējās investīcijas Iīp  (EUR/kWel)Darbinieku skaits A (attiecināmās darba slodzes)Ekspluatācijas izmaksas IDG
(EUR/MWh)
Pārējās darbības izmaksas gadā IO
(% no kopējām investīcijām)
Lietderības koeficients siltumenerģijas pārdošanas cenas aprēķinam (%)
Nepārsniedz 1 MW600016001131,592
Lielāka par 1 MW, bet nepārsniedz 2 MW600013003121,592
Lielāka par 2 MW, bet nepārsniedz 4 MW600012004111,592

9. tabula

Dabasgāzes tirdzniecības cenas līmeņatzīmes

Gads

2017.

2018.

2019.

2020.

2021.

2022.

2023.

2024.

Prognozētā gada vidējā dabasgāzes tirdzniecības cena, EUR/MWh (bez PVN)

17,890

17,631

18,324

18,950

19,491

19,966

19,966

19,966

Gads

2025.

2026.

2027.

2028.

2029.

2030.

2031.

 
Prognozētā gada vidējā dabasgāzes tirdzniecības cena, EUR/MWh (bez PVN)

19,966

19,966

19,966

19,966

19,966

19,966

19,966

 
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 221Pieņemts: 10.03.2009.Stājas spēkā: 18.03.2009.Zaudē spēku: 11.09.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 42, 17.03.2009.
Dokumenta valoda:
LVEN
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
 • Zaudējis spēku ar
 • Grozījumi
 • Tiesību akti, kuriem maina statusu
 • Izdoti saskaņā ar
 • Satversmes tiesas nolēmumi
 • Augstākās tiesas atziņas
 • Latvijas standarti
 • Citi saistītie dokumenti
189260
{"selected":{"value":"19.05.2020","content":"<font class='s-1'>19.05.2020.-10.09.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"19.05.2020","iso_value":"2020\/05\/19","content":"<font class='s-1'>19.05.2020.-10.09.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2020","iso_value":"2020\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2020.-18.05.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"10.05.2018","iso_value":"2018\/05\/10","content":"<font class='s-1'>10.05.2018.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"27.04.2018","iso_value":"2018\/04\/27","content":"<font class='s-1'>27.04.2018.-09.05.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.10.2017","iso_value":"2017\/10\/14","content":"<font class='s-1'>14.10.2017.-26.04.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2017","iso_value":"2017\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2017.-13.10.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2017","iso_value":"2017\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2017.-30.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.12.2015","iso_value":"2015\/12\/23","content":"<font class='s-1'>23.12.2015.-30.04.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.05.2014","iso_value":"2014\/05\/01","content":"<font class='s-1'>01.05.2014.-22.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-30.04.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.08.2013","iso_value":"2013\/08\/16","content":"<font class='s-1'>16.08.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.09.2012","iso_value":"2012\/09\/08","content":"<font class='s-1'>08.09.2012.-15.08.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.11.2010","iso_value":"2010\/11\/01","content":"<font class='s-1'>01.11.2010.-07.09.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.09.2010","iso_value":"2010\/09\/23","content":"<font class='s-1'>23.09.2010.-31.10.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.12.2009","iso_value":"2009\/12\/31","content":"<font class='s-1'>31.12.2009.-22.09.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"03.12.2009","iso_value":"2009\/12\/03","content":"<font class='s-1'>03.12.2009.-30.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.03.2009","iso_value":"2009\/03\/18","content":"<font class='s-1'>18.03.2009.-02.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
19.05.2020
87
1
 • X
 • Facebook
 • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"