Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.466

Rīgā 2013.gada 30.jūlijā (prot. Nr.41 90.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā"

Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma
28.panta otro un septīto daļu un
28.1 panta otro un piekto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 42., 189., 205.nr.; 2010, 150.nr.; 2012, 142.nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt noteikumus ar 21.1 punktu šādā redakcijā:

"21.1 Saskaņā ar šiem noteikumiem noteikto termiņu, kādā jāuzsāk elektroenerģijas ražošana koģenerācijā, nevar pagarināt.";

1.2. izteikt 35.1 punktu šādā redakcijā:

"35.1 Ja komersants neizpilda šo noteikumu 35., 72. vai 73.punktā minētos pienākumus vai neuzsāk elektroenerģijas ražošanu koģenerācijā termiņā, kāds noteikts lēmumā, ar kuru tam piešķirtas tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, ministrija mēneša laikā pieņem lēmumu par šo noteikumu 20.punktā minētā lēmuma atcelšanu. Lēmumu paziņo komersantam, publiskajam tirgotājam un sistēmas operatoram.";

1.3. papildināt 40.punktu aiz vārda "apstiprina" ar vārdu "neatkarīgs";

1.4. papildināt noteikumus ar 40.2 un 40.3 punktu šādā redakcijā:

"40.2 Ja komersants nav iesniedzis šo noteikumu 40.punktā minēto gada pārskatu, ministrija brīdina komersantu, līdz 1.aprīlim nosūtot tam attiecīgu paziņojumu.

40.3 Ja komersants mēneša laikā pēc ministrijas brīdinājuma saņemšanas neiesniedz šo noteikumu 40.punktā minēto gada pārskatu, ministrija 20 dienu laikā pēc brīdinājumā minētā termiņa beigām pieņem lēmumu atņemt komersantam tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu. Lēmumu paziņo komersantam un sistēmas operatoram.";

1.5. papildināt noteikumus ar 45.1 un 45.2 punktu šādā redakcijā:

"45.1 Ministrija ir tiesīga izveidot kontroles grupu, kas pēc nepieciešamības pārbauda koģenerācijas stacijas atbilstību šo noteikumu 6., 10. un 44.1 punktā minētajiem kritērijiem un informācijas un datu ticamību, kas sniegti komersanta gada pārskatā vai šo noteikumu 14.punktā minētajā iesniegumā. Kontroles grupa apseko koģenerācijas staciju visā norēķinu periodā. Komersantam ir pienākums 10 dienu laikā no ministrijas pieprasījuma saņemšanas dienas noteikt apsekojuma datumu, kas nav vēlāk par 20 dienām no ministrijas pieprasījuma saņemšanas dienas. Apsekojuma ietvaros kontroles grupa pieprasa komersantam uzraudzības īstenošanai nepieciešamo informāciju, kā arī rakstiskus un mutiskus paskaidrojumus.

45.2 Ja ministrija pēc kontroles grupas apsekojuma konstatē, ka koģenerācijas stacija neatbilst šo noteikumu 6., 10. vai 44.1 punktā minētajiem kritērijiem vai komersants sniedzis nepatiesu informāciju šo noteikumu 14.punktā minētajā iesniegumā, uz kura pamata ministrija ir pieņēmusi pozitīvu lēmumu, ministrija 20 dienu laikā pēc kontroles grupas apsekojuma brīdina komersantu, nosūtot tam paziņojumu par koģenerācijas stacijas neatbilstību un iespēju zaudēt tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu. Minēto brīdinājumu ministrija nosūta arī tirgotājam un sistēmas operatoram.";

1.6. papildināt noteikumus ar 46.2 punktu šādā redakcijā:

"46.2 Ja ministrija konstatējusi, ka komersants sniedzis nepatiesu informāciju gada pārskatā vai šo noteikumu 14.punktā minētajā iesniegumā, komersants sešu mēnešu laikā pēc šo noteikumu 45.2 punktā minētā brīdinājuma saņemšanas iesniedz ministrijā pārskatu par attiecīgo laikposmu atbilstoši šo noteikumu 5.pielikumā minētajai veidlapai.";

1.7. izteikt 47. un 48.punktu šādā redakcijā:

"47. Ja šo noteikumu 46.punktā minētā pārskata dati liecina, ka koģenerācijas stacija joprojām neatbilst efektivitātes kritērijiem, vai pēc komersanta apliecinājuma iesniegšanas tiek konstatēta neatbilstība šo noteikumu 44.1 punktā minētajiem kritērijiem vai šo noteikumu 46.2 punktam un neatbilstība nav novērsta sešu mēnešu laikā pēc brīdinājuma saņemšanas, ministrija mēneša laikā pieņem lēmumu atņemt komersantam tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai saņemt maksu par koģenerācijas stacijā uzstādīto elektrisko jaudu. Lēmumu paziņo komersantam, tirgotājam un sistēmas operatoram.

48. Pamatojoties uz šo noteikumu 40.3, 45.1 vai 47.punktā minēto lēmumu, tirgotājs vai pārvades sistēmas operators pārtrauc šo noteikumu 24. vai 36.punktā minētā līguma darbību. Pēc līguma pārtraukšanas koģenerācijas stacija drīkst turpināt darbu un pārdot saražoto elektroenerģiju jebkuram tirgus dalībniekam, savstarpēji vienojoties par pārdošanas nosacījumiem.";

1.8. izteikt 51.punktu šādā redakcijā:

"51. Komersantiem, kas ir ieguvuši tiesības saņemt maksu par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu, pārvades sistēmas operators kontrolē koģenerācijas elektrostacijas (vai atsevišķas tās iekārtas) jaudu pieejamību šādā kārtībā:

51.1. pārvades sistēmas operators kontrolē un aprēķina darbgatavību - katras koģenerācijas elektrostacijas (vai atsevišķas tās iekārtas) gatavību palaišanai noteiktā ar komersantu saskaņotā laikā un pārvades sistēmas operatora pieprasītās jaudas uzņemšanai;

51.2. pārvades sistēmas operators veic koģenerācijas elektrostacijas (vai atsevišķas tās iekārtas) darbgatavības uzraudzību, tai skaitā pieprasot koģenerācijas stacijas (vai atsevišķas tās iekārtas) palaišanu un noslodzi. Ja pārvades sistēmas operators ir pieprasījis koģenerācijas stacijas (vai atsevišķas tās iekārtas) palaišanu un noslodzi, operators kompensē komersantam papildus radītos izdevumus, vienojoties ar komersantu par to apmēru. Ja koģenerācijas stacija (vai tās atsevišķa iekārta) nespēj izpildīt pārvades sistēmas operatora dispečera komandu vai to izpilda daļēji, ar to saistītos izdevumus kompensē komersants, trīskāršā apmērā atlīdzinot pārvades sistēmas operatoram radītos izdevumus;

51.3. pārvades sistēmas operators aptur jaudas komponentes maksāšanu koģenerācijas elektrostacijai, kas ir pieslēgta elektroenerģijas pārvades sistēmai un saskaņā ar Tīkla kodeksa prasībām atbilst dispečervadības grafika ģenerētājvienības definīcijai, ja iepriekšējā gadā koģenerācijas elektrostacijas uzstādītā jauda nav bijusi pieejama (darbgatavībā) šajos noteikumos noteiktajā apmērā. Pārvades sistēmas operators atsāk jaudas komponentes maksāšanu, ja koģenerācijas elektrostacija pierāda jaudas pieejamību (darbgatavību).";

1.9. papildināt noteikumus ar III1 nodaļu šādā redakcijā:

"III1. Nosacījumi gada pārskata akreditācijas veicējam

51.1 Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs, akreditējot institūciju, kas apstiprina sniegtos datus par pārdoto lietderīgo siltumenerģiju (5.pielikums), apliecina institūcijas atbilstību standartā LVS EN ISO/IEC 17020:2012 "Atbilstības novērtēšana. Prasības dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju" noteiktajām prasībām.

51.2 Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs veic akreditētā auditora ikgadēju uzraudzību.

51.3 Ja ministrija akreditētas institūcijas auditora apstiprinātajā gada pārskatā konstatē būtiskas informācijas vai datu neatbilstības esošajai informācijai vai datiem un auditors šādas neatbilstības nav konstatējis vai nav ņēmis vērā, ministrija par to ziņo Latvijas Nacionālajam akreditācijas birojam. Ziņojumā iekļauj šādu informāciju:

51.3 1. attiecīgās akreditētas institūcijas nosaukums un informācija par auditoru;

51.3 2. konstatētās neatbilstības;

51.3 3. informācijas vai datu neatbilstību sekas.

51.4 Ministrija ir tiesīga iesniegt Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā sūdzību par akreditēto institūciju. Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs to izskata saskaņā ar standartā LVS EN ISO/IEC 17020:2012 "Atbilstības novērtēšana. Prasības dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju" noteikto kārtību.

51.5 Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību pieņem lēmumu par institūcijas akreditācijas atcelšanu, apturēšanu vai akreditācijas jomas samazināšanu, ja:

51.5 1. apstiprinot šo noteikumu 40.punktā minēto gada pārskatu, akreditētas institūcijas auditors nav ievērojis standartā LVS EN ISO/IEC 17020:2012 "Atbilstības novērtēšana. Prasības dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju" noteiktās prasības;

51.5 2. izvērtējot šo noteikumu 51.3 punktā minēto ministrijas ziņojumu, konstatēts būtisks pārkāpums akreditētās institūcijas darbībās.

51.6 Šo noteikumu 51.5 punktā minēto lēmumu par piešķirtās akreditācijas atsaukšanu, apturēšanu vai akreditācijas jomas samazināšanu Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs paziņo adresātam un publicē savā tīmekļa vietnē.

51.7 Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs atjauno institūcijas akreditāciju, kas apturēta saskaņā ar šo noteikumu 51.5 punktā minēto lēmumu, ja:

51.7 1. akreditētā institūcija ir novērsusi neatbilstības un veikusi nepieciešamās darbības, lai nepieļautu to atkārtošanos;

51.7 2. Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs ir pārliecinājies, ka akreditētā institūcija ievēro visas standarta LVS EN ISO/IEC 17020:2012 "Atbilstības novērtēšana. Prasības dažāda veida institūcijām, kas veic inspekciju" akreditētam auditoram noteiktās prasības.";

1.10. izteikt 52.punktu šādā redakcijā:

"52. No koģenerācijas elektrostacijām, kas saņēmušas tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros un kuru uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par četriem megavatiem, tirgotājs iepērk koģenerācijas procesā saražoto elektroenerģiju par cenu, kuru nosaka šādā kārtībā:

52.1. enerģijas komponente ir vienāda ar attiecīgās stundas elektroenerģijas biržas cenu (LVL/MWh). Elektroenerģijas tirgotājs maksā enerģijas komponenti, pamatojoties uz ikstundas datiem par koģenerācijas elektrostacijā saražoto un tīklā nodoto elektroenerģiju;

52.2. jaudas komponente:

52.2.1. koģenerācijas elektrostacijām, kuru uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par četriem megavatiem (ieskaitot), bet mazāka par 20 MW, jaudas komponente ir 107 900 latu par vienu uzstādīto elektrisko megavatu gadā (LVL/MW gadā);

52.2.2. koģenerācijas elektrostacijām, kuru uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par 20 MW (ieskaitot), bet mazāka par 100 MW, jaudas komponente ir 83 800 latu par vienu uzstādīto elektrisko megavatu (LVL/MW gadā);

52.2.3. koģenerācijas elektrostacijām, kuru uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par 100 MW (ieskaitot), jaudas komponente ir 71 900 latu par vienu uzstādīto elektrisko megavatu (LVL/MW gadā);

52.3. koģenerācijas elektrostacijām, kas ir pieslēgtas pārvades sistēmai un ir saņēmušas tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros un kuru uzstādītā elektriskā jauda ir lielāka par četriem megavatiem, koģenerācijas elektrostacijas vai atsevišķas tās iekārtas uzstādītās elektriskās jaudas izmantošanas stundu skaits gadā ir vismaz 1200 stundu;

52.4. tirgotājs jaudas komponenti par uzstādīto elektrisko jaudu (neatkarīgi no elektroenerģijas izstrādes) maksā reizi mēnesī, sadalot gada maksājumu 12 daļās;

52.5. tirgotājs aptur jaudas komponentes maksāšanu koģenerācijas elektrostacijai, kas ir pieslēgta elektroenerģijas pārvades sistēmai un saskaņā ar Tīkla kodeksa prasībām atbilst dispečervadības grafika ģenerētājvienības definīcijai, ja iepriekšējā gadā koģenerācijas elektrostacijas uzstādītā jauda nav bijusi pieejama (darbgatavībā) vismaz 4500 stundu. Pārvades sistēmas operators kontrolē un aprēķina darbgatavību šo noteikumu 51.punktā minētajā kārtībā;

52.6. par koģenerācijas elektrostacijā saražoto un tirgotājam pārdoto elektroenerģiju, kas pārsniedz šo noteikumu 7.pielikumā minēto apjomu, komersants veic šo noteikumu 52.2.apakšpunktā minēto jaudas komponentes korekciju. Komersants katru mēnesi līdz desmitajam datumam iesniedz tirgotājam jaudas komponentes korekcijas aprēķinu (elektroniskā formā) par iepriekšējo kalendāra mēnesi saskaņā ar šo noteikumu 7.pielikumu. Tirgotājs norēķinos ar komersantu ņem vērā jaudas komponentes korekciju, attiecīgi samazinot izmaksājamo summu.";

1.11. aizstāt 52.punktā apzīmējumu "LVL/MWh" ar apzīmējumu "EUR/MWh";

1.12. aizstāt 52.2.1.apakšpunktā skaitli un vārdu "107 900 latu" ar skaitli un vārdu "153 527 euro";

1.13. aizstāt 52.2.2.apakšpunktā skaitli un vārdu "83 800 latu" ar skaitli un vārdu "119 237 euro";

1.14. aizstāt 52.2.3.apakšpunktā skaitli un vārdu "71 900 latu" ar skaitli un vārdu "102 304 euro";

1.15. izteikt 55.1 1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"55.1 1. lēmumā par garantētas maksas tiesību piešķiršanu norādītā jauda ir nodota ekspluatācijā saskaņā ar sistēmas operatora izdotu atļauju pieslēgt sistēmai koģenerācijas elektrostaciju;";

1.16. aizstāt 67.punktā skaitļus un vārdus "52.1. un 52.2.apakšpunktu" ar skaitļiem un vārdiem "52.2.1., 52.2.2. un 52.2.3.apakšpunktu";

1.17. papildināt noteikumus ar 78., 79., 80., 81., 82. un 83.punktu šādā redakcijā:

"78. Komersants, kurš ieguvis tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai tiesības saņemt garantēto maksu par uzstādīto elektrisko jaudu un kurš vēl nav nodevis staciju ekspluatācijā, un kura plānotā koģenerācijas elektrostacijas elektriskā jauda nepārsniedz četrus megavatus, līdz 2013.gada 31.decembrim iesniedz ministrijā:

78.1. kredītiestādes izziņu par tās pieņemto lēmumu par finansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai, ja komersantam projekta īstenošanai nepieciešams kredīts;

78.2. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformētu būvatļaujas kopiju.

79. Ja komersants šo noteikumu 78.1. un 78.2.apakšpunktā minētos dokumentus ir iesniedzis kopā ar šo noteikumu 14.punktā minēto iesniegumu, komersants atkārtoti attiecīgos dokumentus neiesniedz. Ministrijai ir tiesības pārbaudīt šo noteikumu 78.1. un 78.2.apakšpunktā minēto dokumentu autentiskumu, kā arī to, vai attiecīgās koģenerācijas elektrostacijas būvniecība vai tās jaudas palielināšana ir nodota ekspluatācijā saskaņā ar sistēmas operatora izdotu atļauju pieslēgt sistēmai koģenerācijas elektrostaciju (vai atsevišķu tās iekārtu) vai, ja šāda atļauja nav izsniegta, ar stacijas ekspluatācijā pieņemšanas dienu.

80. Ja komersants projekta īstenošanā plāno ieguldīt privātos līdzekļus, tas līdz 2013.gada 31.decembrim iesniedz apliecinājumu, ka komersantam ir pietiekami naudas līdzekļi visa projekta īstenošanai pilnā apmērā, vienlaikus iesniedzot dokumentus, kuros norādītas projekta kopējās izmaksas, un kredītiestādes izziņu par komersanta apliecinājumā minēto naudas līdzekļu pieejamību.

81. Ja komersants projekta īstenošanā plāno ieguldīt citas personas finanšu līdzekļus, tas līdz 2013.gada 31.decembrim iesniedz apliecinājumu, ka investors nodrošinās naudas līdzekļus visa projekta īstenošanai, vienlaikus iesniedzot dokumentus, kuros norādītas projekta kopējās izmaksas, un investoram adresētu kredītiestādes izziņu par komersanta apliecinājumā minēto naudas līdzekļu pieejamību.

82. Ja komersants neizpilda šo noteikumu 78.1. un 78.2.apakšpunktā un 80. vai 81.punktā minētos pienākumus, ministrija līdz 2014.gada 1.februārim pieņem lēmumu par šo noteikumu 20.punktā minētā lēmuma atcelšanu, izņemot gadījumu, ja komersants ir iesniedzis ministrijā iesniegumu ar lūgumu pagarināt dokumentu iesniegšanas termiņu uz laiku, ne ilgāku par diviem mēnešiem, norādot šo noteikumu 78.1. un 78.2.apakšpunktā un 80. vai 81.punktā minēto pienākumu izpildes termiņu.

83. Uz komersantu, kurš ieguvis tiesības pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros vai tiesības saņemt garantēto maksu par uzstādīto elektrisko jaudu un kuram stacija jānodod ekspluatācijā līdz 2013.gada 31.decembrim, šo noteikumu 78.1. un 78.2.apakšpunktā un 80. un 81.punktā minētie pienākumi neattiecas.";

1.18. papildināt noteikumus ar 7.pielikumu šādā redakcijā:

"7.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 10.marta
noteikumiem Nr.221

Jaudas komponentes korekcijas aprēķins

Diena, mēnesis, gads, stunda1

Pārdotās elektroenerģijas apjoms2
(MWh)

Elektroenerģijas biržas
spot cena3 (LVL/MWh)

Koģenerācijas mainīgās izmaksas4 (LVL/MWh)

Papildus ieņēmumu aprēķins5
(LVL)
[(3) - (4)] x (2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

dd.mm.gggg. 00:00
dd.mm.gggg. 01:00
dd.mm.gggg. 02:00
dd.mm.gggg. 03:00
dd.mm.gggg. 04:00
dd.mm.gggg. 05:00
dd.mm.gggg. 06:00
dd.mm.gggg. 07:00
dd.mm.gggg. 08:00
dd.mm.gggg. 09:00
dd.mm.gggg. 10:00
dd.mm.gggg. 11:00
dd.mm.gggg. 12:00
dd.mm.gggg. 13:00
dd.mm.gggg. 14:00
dd.mm.gggg. 15:00
dd.mm.gggg. 16:00
dd.mm.gggg. 17:00
dd.mm.gggg. 18:00
dd.mm.gggg. 19:00
dd.mm.gggg. 20:00
dd.mm.gggg. 21:00
dd.mm.gggg. 22:00
dd.mm.gggg. 23:00
Kopā dienā
[…]
Jaudas komponentes korekcija mēnesī (LVL)6

Piezīmes.

1 Iesniedz, sākot ar stundu, kurā koģenerācijas stacijas saražotās un tirgotājam pārdotais elektroenerģijas apjoms pārsniedz lielumu, kuru aprēķina, izmantojot šādu formulu:

P  × 1200 , kur

P - koģenerācijas stacijā uzstādītā elektriskā jauda (MW).

Vienā siltumapgādes sistēmas operatora licences zonā esošām vienam komersantam piederošām koģenerācijas stacijām, kas pieslēgtas elektroenerģijas pārvades sistēmai, pārdotās elektroenerģijas apjomu, pēc kura sasniegšanas jāsāk veikt jaudas komponentes korekcijas aprēķins, nosaka summāri, reizinot koģenerācijas staciju kopējo uzstādīto elektrisko jaudu ar 1200 stundām. Elektroenerģijas apjoma uzskaiti uzsāk katra gada 1.novembrī.

2 Apjomu norāda MWh ar precizitāti trīs zīmes aiz komata.

3 Stundas elektroenerģijas biržas spot cenu nosaka saskaņā ar Nordpoolspot biržas Latvijas cenu apgabala spot cenu LVL/MWh ar precizitāti divas zīmes aiz komata.

4 Koģenerācijas mainīgās izmaksas (LVL/MWh) ar precizitāti divas zīmes aiz komata aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Tg + Ta  × 1.2 + CO2 × 0.17 +2.5, kur
9,3

 

Tg - regulatora apstiprinātais dabasgāzes tirdzniecības gala tarifs bez pievienotās vērtības nodokļa atbilstoši dabasgāzes patēriņa apjomiem (6.pielikums) atkarībā no koģenerācijas stacijā uzstādītās elektriskās jaudas (LVL/tūkst.n.m3);

Ta - dabasgāzes akcīzes nodoklis (LVL/tūkst.n.m3), ja tāds koģenerācijas stacijai tiek piemērots;

CO2 - ICE biržā noteiktā EUA cena (EUR/t).

5 Papildu ieņēmumus (LVL) ar precizitāti divas zīmes aiz komata aprēķina katrai stundai, no elektroenerģijas biržas cenas (3.aile) atņemot koģenerācijas mainīgās izmaksas (4.aile) un rezultātu reizinot ar pārdotās enerģijas apjomiem (2.aile).

6 Jaudas komponentes korekciju aprēķina, reizinot mēneša kopējo papildu ieņēmumu summu (5.aile) ar koeficientu 0,75. Ja jaudas komponentes korekcija ir negatīvs skaitlis, to pieņem vienādu ar nulli.";

1.19. aizstāt 7.pielikumā apzīmējumu "LVL" ar apzīmējumu "EUR";

1.20. aizstāt 7.pielikuma 4.piezīmes formulā skaitli "2.5" ar skaitli "3.55".

2. Šo noteikumu 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.19. un 1.20.apakšpunkts stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis

Ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 466Pieņemts: 30.07.2013.Stājas spēkā: 16.08.2013.Zaudē spēku: 11.09.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 158, 15.08.2013. OP numurs: 2013/158.2
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
258988
16.08.2013
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)