Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.164

Rīgā 2009.gada 17.februārī (prot. Nr.13 53.§)
Noteikumi par aizdevumiem saimnieciskās darbības uzsācējiem un komersantiem konkurētspējas uzlabošanai

(Noteikumu nosaukums MK 16.12.2014. noteikumu Nr.787 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma
31.panta pirmās daļas 3.punktu
un Attīstības finanšu institūcijas likuma
12. panta ceturto daļu
(Grozīta ar MK 08.12.2015. noteikumiem Nr. 702)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka atbalsta piešķiršanas nosacījumus aizdevumu veidā saimnieciskās darbības uzsācējiem un komersantiem konkurētspējas uzlabošanai (turpmāk – aizdevums).

(MK 16.12.2014. noteikumu Nr.787 redakcijā)

2. Aizdevumus sniedz valsts akciju sabiedrība "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – sabiedrība Altum). Minētie aizdevumi papildina finanšu tirgū pieejamo kredītiestāžu finansējumu.

(Grozīts ar MK 01.07.2014. noteikumiem Nr.374)

3. Noteikumu mērķis ir uzlabot saimnieciskās darbības uzsācēju, mikrokomersantu, kā arī mazo un vidējo komersantu konkurētspēju, lai veicinātu Latvijas Republikas tautsaimniecības attīstību.

(MK 16.12.2014. noteikumu Nr.787 redakcijā)

4. Sabiedrība Altum mikrokomersantiem, mazajiem un vidējiem komersantiem sniedz apgrozāmo līdzekļu aizdevumus, investīciju aizdevumus un mikroaizdevumus. Sabiedrība Altum saimnieciskās darbības uzsācējiem sniedz aizdevumu saimnieciskās darbības uzsākšanai.

(MK 16.12.2014. noteikumu Nr.787 redakcijā)

5. Kopējais aizdevumu apmērs ir 298 803 080,23 euro. Papildus ir pieejams finansējums 2 000 000 euro apmērā darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.1. aktivitātes "Biznesa inkubatori" Biznesa inkubatorā iekļautajiem saimnieciskās darbības uzsācējiem, ja tie atbilst šo noteikumu III2 nodaļā minētajām prasībām. Šā finansējuma avots ir darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.2. aktivitātes "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai" līdzekļu atmaksas publiskā finansējuma daļa."

(Grozīts ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1432; MK 16.12.2014. noteikumiem Nr.787)

5.1 Ekonomikas ministrija slēdz ar sabiedrību Altum līgumu par šo noteikumu 5. punktā minētā papildus pieejamā finansējuma izlietošanas, uzraudzības un piešķiršanas kārtību.

(MK 16.12.2014. noteikumu Nr.787 redakcijā)

5.2 Šo noteikumu III1 un III2 nodaļā minētajam aizdevumam ir papildus pieejams finansējums 4 291 446,29 euro apmērā.

(MK 08.12.2015. noteikumu Nr. 702 redakcijā)

6. Aizdevuma līgumu noslēgšanas termiņš ir 2015. gada 31. decembris. Šo noteikumu 5.2 punktā minētā finansējuma ietvaros aizdevuma līgumu noslēgšanas termiņš ir 2016. gada 30. jūnijs.

(MK 16.12.2014. noteikumu Nr. 787 redakcijā, kas grozīta ar MK 08.12.2015. noteikumiem Nr. 702)

7. Šo noteikumu izpratnē mikrokomersanti, mazie un vidējie komersanti ir komersanti, kuri atbilst Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 651/2014), 1. pielikumā noteiktajām definīcijām.

(MK 01.07.2014. noteikumu Nr.374 redakcijā)

7.1 Šo noteikumu izpratnē par jaundibinātu uzskata mikrokomersantu, mazo vai vidējo komersantu, kas komercreģistrā reģistrēts ne agrāk kā trīs gadus pirms pieteikuma iesniegšanas aizdevuma saņemšanai.

(MK 07.05.2013. noteikumu Nr.246 redakcijā)

7.2 Šo noteikumu izpratnē par strauji augošu uzskata mikrokomersantu, mazo vai vidējo komersantu, kas atbilstoši iesniegtajam biznesa plānam gada laikā palielinās apgrozījumu vai aktīvus vismaz par 25 %, salīdzinot ar attiecīgā komersanta darbības rādītājiem aizdevuma saņemšanas brīdī.

(MK 07.05.2013. noteikumu Nr.246 redakcijā)

8. Šo noteikumu II, III un III1 nodaļas ietvaros atbalsta saņēmēju mērķgrupa ir mikrokomersanti, mazie un vidējie komersanti (turpmāk – komersanti). Šo noteikumu III2 nodaļas ietvaros atbalsta saņēmēju mērķgrupa ir fiziskas personas, kas atbilst nosacījumiem šo noteikumu III2 nodaļā minētā atbalsta saņemšanai un vēlas uzsākt saimniecisko darbību vai pašnodarbinātību, kā arī jaundibināti komersanti (turpmāk – saimnieciskās darbības uzsācēji).

(MK 16.12.2014. noteikumu Nr.787 redakcijā)

9. Aizdevumus sniedz saimnieciskās darbības uzsācējiem un komersantiem, kuriem ir ekonomiski pamatoti turpmākās darbības plāni, bet nav pieejams kredītiestāžu finansējums paaugstinātu risku dēļ.

(MK 16.12.2014. noteikumu Nr.787 redakcijā)

10. Komersantam var sniegt atsevišķi apgrozāmo līdzekļu aizdevumu, investīciju aizdevumu vai mikroaizdevumu vai kopā visus minētos aizdevumus. Atsevišķi sniedz atbalstu aizdevumu veidā saimnieciskās darbības uzsācējiem.

(MK 16.12.2014. noteikumu Nr.787 redakcijā)

10.1 Ja kopējā aizdevumu summa vienam komersantam pārsniedz 500 000 euro, ievēro šādus papildu nosacījumus:

10.1 1. komersants ir jaundibināts komersants vai komersants, kas uzsāk darbību jaunā darbības jomā, vai strauji augošs komersants;

10.1 2. ja komersantam ir saistības citā kredītiestādē, komersants kopā ar aizdevuma pieteikumu iesniedz sabiedrībā Altum tās kredītiestādes piekrišanas vēstuli, kurā komersantam ir saistības.

(MK 07.05.2013. noteikumu Nr.246 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1432; MK 01.07.2014. noteikumiem Nr.374)

11. Aizdevumus nevar saņemt komersanti, kuriem ir nodokļu parādi. Šis ierobežojums neattiecas uz gadījumiem, kad komersants ir vienojies ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda atmaksas grafiku un pilda šīs vienošanās nosacījumus.

12. Neatkarīgi no šo noteikumu II, III un III1 nodaļā noteiktajiem ierobežo­jumiem atbalstu nepiešķir šādām nozarēm:

12.1. ieroču un munīcijas ražošana un tirdzniecība;

12.2. tabakas izstrādājumu ražošana un tirdzniecība;

12.3. azartspēles un derības;

12.4. finanšu un apdrošināšanas darbības;

12.5. operācijas ar nekustamo īpašumu;

12.6. vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība;

12.7. automobiļu un motociklu remonts;

12.8. transportlīdzekļu, mašīnu un iekārtu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu iznomāšana;

12.9. transports un uzglabāšana;

12.10. ēdināšanas pakalpojumi;

12.11. datorprogrammatūras tiražēšana, kinofilmu, videofilmu, televīzijas programmu un skaņu ierakstu producēšana, radio un televīzijas programmu izstrāde un apraide, telekomunikācija;

12.12. profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi;

12.13. administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība;

12.14. izglītība;

12.15. veselība un sociālā aprūpe;

12.16. māksla, izklaide un atpūta;

12.17. sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbība, datoru, indivi­duālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts, pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana;

12.18. mājsaimniecību kā darba devēju darbība;

12.19. elektroenerģija un siltumapgāde, izņemot, ja projekta īstenošanu līdzfinansē Kohēzijas fonds.

(Grozīts ar MK 20.07.2010. noteikumiem Nr.659; MK 01.07.2014. noteikumiem Nr.374)

12.1 Šo noteikumu 12.6., 12.7., 12.8., 12.9., 12.10., 12.11., 12.12., 12.13., 12.14., 12.15., 12.16, 12.17. (izņemot sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbību) un 12.18. apakšpunktā minētie nozaru ierobežojumi neattiecas uz mikroaizdevumiem, kurus sniedz saskaņā ar šo noteikumu III1 nodaļu.

(MK 01.07.2014. noteikumu Nr.374 redakcijā)

12.2 Nozares, kam netiek sniegts atbalsts saimnieciskās darbības uzsākšanai, ir noteiktas šo noteikumu III2 nodaļā.

(MK 16.12.2014. noteikumu Nr.787 redakcijā)

13. Sabiedrība Altum aizdevumu saņēmējiem papildus šajos noteikumos minētajiem no­sacījumiem var noteikt citus nosacījumus, ja tādus ir noteikuši sabiedrības Altum kreditori, kuru resursi tiek izmantoti aizdevumu finansēšanai. Minēto informāciju sabiedrība Altum nekavējoties publicē tīmekļa vietnē (www.altum.lv).

(Grozīts ar MK 01.07.2014. noteikumiem Nr.374)

II. Apgrozāmo līdzekļu aizdevumi

14. Apgrozāmo līdzekļu aizdevumus, kuri tiek līdzfinansēti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem, komersantam izsniedz darbībām, kas ir saistītas ar jauna komersanta izveidi, esoša komersanta paplašināšanu, esoša komersanta produkcijas daudzveidošanu ar jauniem papildu produktiem vai komersanta vispārējā ražošanas procesa būtisku maiņu.

(MK 20.07.2010. noteikumu Nr.659 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.05.2013. noteikumiem Nr.246; MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1432; MK 01.07.2014. noteikumiem Nr.374)

15. Apgrozāmo līdzekļu aizdevumus sniedz kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013).

(MK 01.07.2014. noteikumu Nr.374 redakcijā)

16. Apgrozāmos līdzekļus nepiešķir darbībām un nozarēm, kas noteiktas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. pantā. Apgrozāmos līdzekļus, kuri tiek līdzfinansēti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem, nepiešķir un komersants tos nedrīkst izmantot esošo kredītsaistību pilnīgai vai daļējai segšanai, tai skaitā kredītprocentu atmaksai.

(MK 20.07.2010. noteikumu Nr.659 redakcijā, kas grozīta ar MK 07.05.2013. noteikumiem Nr.246; MK 01.07.2014. noteikumiem Nr.374)

16.1 Apgrozāmos līdzekļus nepiešķir grūtībās nonākušam komersantam:

16.1 1. kuram ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai kura saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai kurš atbilst normatīvajos aktos maksātnespējas jomā noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma ierosinātu maksātnespējas procedūru;

16.1 2. ja tas ir kapitālsabiedrība un tam uz projekta pieteikuma iesniegšanas dienu uzkrāto zaudējumu dēļ ir zaudēta vairāk nekā puse no tā pamatkapitāla (tas ir, ja, uzkrātos zaudējumus atskaitot no rezervēm (un visām pārējām pozīcijām, kuras vispārpieņemts uzskatīt par daļu no sabiedrības pašu kapitāla), rodas negatīvs rezultāts, kas pārsniedz pusi no pamatkapitāla);

16.1 3. ja vismaz dažiem tā dalībniekiem ir neierobežota atbildība par sabiedrības parādsaistībām un uz projekta pieteikuma iesniegšanas dienu uzkrāto zaudējumu dēļ ir zaudēta vairāk nekā puse no sabiedrības grāmatvedības uzskaitē norādītā kapitāla.

(MK 16.12.2014. noteikumu Nr.787 redakcijā)

16.2 Komersantu, kas dibināts pirms mazāk nekā trim gadiem, neuzskata par grūtībās nonākušu komersantu, izņemot gadījumu, ja tas atbilst šo noteikumu 16.1 1. apakšpunktā minētajam nosacījumam.

(MK 16.12.2014. noteikumu Nr.787 redakcijā)

17. Lai saņemtu apgrozāmo līdzekļu aizdevumu, komersants iesniedz sabiedrībā Altum aizdevuma pieteikumu un biznesa plānu.

(Grozīts ar MK 01.07.2014. noteikumiem Nr.374)

18. Sabiedrība Altum pieņem lēmumu par apgrozāmo līdzekļu aizdevuma piešķiršanu, pamatojoties uz komersanta iesniegto biznesa plānu, kas satur plānoto pasākumu aprakstu komersanta finansiālās situācijas uzlabošanai un apgrozāmo līdzekļu aizdevuma atmaksas nodrošināšanai, kā arī mārketinga stratēģiju, produktu aprakstu, plānoto komersanta naudas plūsmu, kā arī citu sabiedrības Altum norādīto informāciju.

(Grozīts ar MK 01.07.2014. noteikumiem Nr.374)

19. Apgrozāmo līdzekļu aizdevuma maksimālais apmērs ir 720 000 euro. Apgrozāmo līdzekļu aizdevuma termiņš – līdz pieciem gadiem.

(Grozīts ar MK 07.05.2013. noteikumiem Nr.246; MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1432; MK 01.07.2014. noteikumiem Nr.374; MK 16.12.2014. noteikumiem Nr.787)

20. Piešķirot apgrozāmo līdzekļu aizdevumu, vienam vienotam uzņēmumam sniegtā de minimis atbalsta kopējā summa nedrīkst pārsniegt Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktos ierobežojumus. Viens vienots uzņēmums atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai "viena vienota uzņēmuma" definīcijai.

(MK 01.07.2014. noteikumu Nr.374 redakcijā)

III. Investīciju aizdevumi

21. Investīciju aizdevumi ir paredzēti sākotnējo ieguldījumu veikšanai Latvijas Republikas teritorijā.

(Grozīts ar MK 20.07.2010. noteikumiem Nr.659; MK 07.05.2013. noteikumiem Nr.246; MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1432; MK 01.07.2014. noteikumiem Nr.374)

22. Investīciju aizdevumus sniedz kā reģionālo atbalstu ieguldījumiem saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014.

(MK 01.07.2014. noteikumu Nr.374 redakcijā)

23. Investīciju aizdevumus nepiešķir:

23.1. darbībām, kas noteiktas Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 2. punktā un 13. panta "d" apakšpunktā;

23.2. nozarēm, kas noteiktas Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punktā un 13. panta "a" apakšpunktā;

23.3. komersantiem, kas atbilst grūtībās nonākuša komersanta definīcijai atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktam;

23.4. komersantiem, uz kuriem attiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums, kas minēts Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "a" apakšpunktā.

(MK 01.07.2014. noteikumu Nr.374 redakcijā)

23.1 Ja projekta iesniedzējs darbojas gan Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 3. punkta "a", "b" vai "c" apakšpunktā minētajās nozarēs, gan citās nozarēs, uz kurām attiecas Komisijas regulas Nr. 651/2014 darbības jomas, atbalstu drīkst piešķirt tikai ar nosacījumu, ka tiek skaidri nodalītas atbalstāmās darbības vai finanšu plūsmas no citu darbības nozaru finanšu plūsmas, tādējādi nodrošinot, ka darbības izslēgtajās nozarēs negūst labumu no atbalsta, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 651/2014.

(MK 01.07.2014. noteikumu Nr.374 redakcijā)

24. Lai saņemtu investīciju aizdevumu, komersants, pirms sāk īstenot biznesa projektu, iesniedz sabiedrībā Altum aizdevuma pieteikumu un biznesa plānu.

(Grozīts ar MK 01.07.2014. noteikumiem Nr.374)

25. Sabiedrība Altum pieņem lēmumu par investīciju aizdevuma piešķiršanu, pamatojoties uz komersanta iesniegto biznesa plānu, kas satur īstenojamā biznesa projekta aprakstu, kā arī mārketinga stratēģiju, produktu aprakstu, plānoto komersanta naudas plūsmu, kā arī citu sabiedrības Altum norādīto informāciju.

(Grozīts ar MK 01.07.2014. noteikumiem Nr.374)

26. (Svītrots ar MK 07.05.2013. noteikumiem Nr.246)

27. Apstrādes rūpniecības nozares komersantu biznesa projektam jāatbilst vismaz trijiem no šādiem efektivitātes kritērijiem:

27.1. darba vietu skaita palielināšana;

27.2. pievienotās vērtības pieaugums;

27.3. produktivitātes pieaugums;

27.4. ražošanas procesa efektivitātes pieaugums;

27.5. produkcijas kvalitātes paaugstināšana.

28. Atbalstu sniedz sākotnējām investīcijām vai sākotnējām investīcijām jaunā ekonomiskajā aktivitātē saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 41., 49. un 51. punktā minētajām definīcijām, kā arī ņemot vērā Komisijas regulas Nr. 651/2014 14. panta 6., 7. un 13. punktā minētos nosacījumus.

(MK 01.07.2014. noteikumu Nr.374 redakcijā)

29. (Svītrots ar MK 07.05.2013. noteikumiem Nr.246)

30. Nemateriālie ieguldījumi atbilst šādiem nosacījumiem:

30.1. tos izmanto tikai komersants, kas saņem atbalstu;

30.2. tos iekļauj komersanta aktīvos kā amortizējamos pamatlīdzekļus, saglabājot to saistību ar projektu vismaz trīs gadus;

30.3. tos iegādājas par tirgus cenu no trešajām personām;

30.4. to izmaksas nepārsniedz 25 % (neieskaitot pievienotās vērtības nodokli) no aizdevuma apmēra un atbalstāmo izmaksu summas.

(Grozīts ar MK 01.07.2014. noteikumiem Nr.374)

31. Investīciju aizdevuma maksimālais apmērs ir 1 430 000 euro. Investīciju aizdevuma termiņš – līdz 10 gadiem.

(Grozīts ar MK 07.05.2013. noteikumiem Nr.246; MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1432; MK 01.07.2014. noteikumiem Nr.374; MK 16.12.2014. noteikumiem Nr.787)

32. Aizdevumu saņēmējs, izmantojot savus resursus vai ārējo finan­sējumu, kas nav saistīts ar jebkādu komercdarbības atbalstu, ieguldījumu projekta īstenošanā iegulda vismaz 25 % no projekta kopējām izmaksām.

33. Investīciju aizdevumu atbalsta intensitāte nepārsniedz 15 %.

(MK 07.05.2013. noteikumu Nr.246 redakcijā)

33.1 Sabiedrība Altum publicē tīmekļa vietnē www.altum.lv informāciju atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punktā noteiktajam, kā arī nodrošina minētās informācijas pieejamību 10 gadus, skaitot no atbalsta piešķiršanas dienas.

(MK 01.07.2014. noteikumu Nr.374 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.12.2014. noteikumiem Nr.787)

34. Sākotnējiem ieguldījumiem jāpaliek Latvijas Republikā vismaz trīs gadus pēc tam, kad ir veikts viss ieguldījums. Šis ierobežojums neliedz aizstāt ražotni vai iekārtas, kas ir novecojušas, strauji attīstoties tehnoloģijām, ja vien visu noteikto periodu saimnieciskā darbība tiek turpināta Latvijā.

(MK 07.05.2013. noteikumu Nr.246 redakcijā)

III1. Mikroaizdevumi

(Nodaļa MK 01.07.2014. noteikumu Nr.374 redakcijā)

34.1 Mikroaizdevumus piešķir komersantiem dzīvotspējīgu biznesa projektu īstenošanai – investīcijām un apgrozāmiem līdzekļiem.

34.2 Mikroaizdevumus sniedz kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013.

34.3 Mikroaizdevumus nepiešķir darbībām un nozarēm, kas noteiktas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. pantā.

34.4 Mikroaizdevumus nepiešķir grūtībās nonākušam komersantam:

34.4 1. kuram ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai kura saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai kurš atbilst normatīvajos aktos maksātnespējas jomā noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma ierosinātu maksātnespējas procedūru;

34.4 2. ja tas ir kapitālsabiedrība un tam uz projekta pieteikuma iesniegšanas dienu uzkrāto zaudējumu dēļ ir zaudēta vairāk nekā puse no tā pamatkapitāla (tas ir, ja, uzkrātos zaudējumus atskaitot no rezervēm (un visām pārējām pozīcijām, kuras vispārpieņemts uzskatīt par daļu no sabiedrības pašu kapitāla), rodas negatīvs rezultāts, kas pārsniedz pusi no pamatkapitāla);

34.4 3. ja vismaz dažiem tā dalībniekiem ir neierobežota atbildība par sabiedrības parādsaistībām un uz projekta pieteikuma iesniegšanas dienu uzkrāto zaudējumu dēļ ir zaudēta vairāk nekā puse no sabiedrības grāmatvedības uzskaitē norādītā kapitāla.

(MK 16.12.2014. noteikumu Nr.787 redakcijā)

34.5 Lai saņemtu mikroaizdevumu, komersants iesniedz sabiedrībā Altum aizdevuma pieteikumu.

34.6 Sabiedrība Altum pieņem lēmumu par mikroaizdevuma piešķiršanu, pamatojoties uz komersanta iesniegto pieteikumu, kurā ietverts biznesa projekta apraksts, kā arī cita sabiedrības Altum norādītā informācija.

34.7 Mikroaizdevuma maksimālā summa ir 25 000 euro. Mikroaizdevuma piešķiršanas termiņš – līdz septiņiem gadiem. Komersants var saņemt vairākus aizdevumus ar nosacījumu, ka to kopsumma nepārsniedz šajā punktā noteikto maksimālo summu.

34.8 Ja finansējamā biznesa projekta summa nepārsniedz 30 000 euro un mikroaizdevums paredzēts investīciju un tām nepieciešamo apgrozāmo līdzekļu finansēšanai, komersantam kopā ar mikroaizdevumu piešķir procentu likmju subsīdiju 50 % apmērā no procentu maksājumos paredzētā maksājuma.

34.9 Piešķirot mikroaizdevumu, vienam vienotam uzņēmumam sniegtā de minimis atbalsta kopējā summa nedrīkst pārsniegt Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktos ierobežojumus. Viens vienots uzņēmums atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai "viena vienota uzņēmuma" definīcijai.

34.10 Komersantu, kas dibināts pirms mazāk nekā trim gadiem, neuzskata par grūtībās nonākušu komersantu, izņemot gadījumu, ja tas atbilst šo noteikumu 34.4 1. apakšpunktā minētajam nosacījumam.

(MK 16.12.2014. noteikumu Nr.787 redakcijā)

III2. Atbalsts saimnieciskās darbības uzsācējiem

(Nodaļa MK 16.12.2014. noteikumu Nr.787 redakcijā)

34.11 Uz atbalstu var pretendēt fiziska persona, ja tā aizdevuma pieteikuma iesniegšanas brīdī ir sasniegusi 18 gadu vecumu, vai juridiska persona, ja minētā persona atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

34.11 1. tā neveic un pēdējā gada laikā nav veikusi saimniecisko darbību;

34.11 2. saimniecisko darbību, kurai vēlas saņemt atbalstu, tā ir uzsākusi pēdējā gada laikā, un pēdējā gada laikā tā nav veikusi citu saimniecisko darbību;

34.11 3. saimniecisko darbību, kurai vēlas saņemt atbalstu, tā ir uzsākusi laikposmā no viena līdz trim gadiem pirms aizdevuma pieteikuma iesniegšanas, un pēdējā gada laikā tā nav veikusi citu saimniecisko darbību;

34.11 4. tā veic vai pēdējā gada laikā ir veikusi saimniecisko darbību, bet atbalstu vēlas saņemt saimnieciskās darbības uzsākšanai citā darbības jomā, tai skaitā jauna produkta ražošanai, ar nosacījumu, ka biznesa plāna īstenošanai pēdējā gada laikā ir reģistrēts vai tiks reģistrēts jauns komersants. Jauns produkts šo noteikumu izpratnē ietver preces un pakalpojumus, kuri atbalsta saņēmējam vai, ja atbalsta saņēmējam ir saistītās personas, – saistīto personu grupai ir pilnīgi jauni vai kuriem ir būtiski uzlabotas to funkcionālās īpašības un paredzamais lietošanas veids (piemēram, būtiski mainīti tehniskie parametri, sastāvdaļas un materiāli, pievienotā programmatūra, lietotājam draudzīgās īpašības vai citas funkcionālās īpašības).

34.12 Saimnieciskās darbības uzsācējs pēc sabiedrības Altum lēmuma saņemšanas par aizdevuma piešķiršanu reģistrējas Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs (komersants vai pašnodarbināta persona).

34.13 Šo noteikumu izpratnē uzskatāms, ka persona veic saimniecisko darbību, ja tai ir būtiska līdzdalība komersantā vai tā ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicējs (izņemot pašnodarbinātas personas). Par būtisku līdzdalību komersantā uzskata, ja personai pieder 25 % vai vairāk no komersanta balsstiesīgo akciju vai kapitāldaļu skaita.

34.14 Saimnieciskās darbības uzsācējs atbilst šādiem nosacījumiem:

34.14 1. ja saimnieciskās darbības uzsācējs ir pašnodarbināta persona, tas atbilst vismaz vienam no šo noteikumu 34.11 punktā minētajiem nosacījumiem;

34.14 2. ja saimnieciskās darbības uzsācējs ir komersants, tā dalībnieki ir fiziskas personas, kuras atbilst vismaz vienam no šo noteikumu 34.11 punktā minētajiem nosacījumiem, vai, ja saimnieciskās darbības uzsācēja dalībnieki ir juridiskas personas, juridisko personu īpatsvars no kopējā balsstiesīgo akciju vai daļu skaita pieļaujams ne vairāk kā 25 %. Ja komersanta dalībnieki ir fiziskas personas, komersanta valdes locekļi ir tikai komersanta dalībnieki.

34.15 No aizdevuma līdzekļiem nevar finansēt pamatlīdzekļu iegādi, ja to piegādātājs ir saimnieciskās darbības uzsācēja dalībnieks vai ar saimnieciskās darbības uzsācēju saistītā persona. Saistītās personas šo noteikumu izpratnē atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai.

34.16 Atbalstu saimnieciskās darbības uzsācējiem sniedz kā de minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013.

34.17 Atbalstu saimnieciskās darbības uzsācējiem nepiešķir šādām darbībām un nozarēm:

34.17 1. Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. pantā noteiktajām darbībām un nozarēm;

34.17 2. apdrošināšana, finanšu starpniecība un banku pakalpojumi;

34.17 3. kravas transportlīdzekļu, mašīnu un iekārtu iznomāšana;

34.17 4. operācijas ar nekustamo īpašumu;

34.17 5. azartspēles un derības;

34.17 6. ieroču, tabakas, alus un alkoholisko dzērienu ražošana un tirdzniecība.

34.18 Atbalstu saimnieciskās darbības uzsācējam nepiešķir, ja tam ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība ir izbeigta, vai tas atbilst normatīvajos aktos maksātnespējas jomā noteiktajiem kritērijiem, lai tam pēc kreditoru pieprasījuma ierosinātu maksātnespējas procedūru.

34.19 Lai saņemtu atbalstu saimnieciskās darbības uzsākšanai, pretendents iesniedz sabiedrībā Altum aizdevuma pieteikumu.

34.20 Lēmumu par atbalsta piešķiršanu sabiedrība Altum pieņem, pamatojoties uz pretendenta iesniegto pieteikumu, kurā ietverts biznesa projekta apraksts, kā arī cita sabiedrības Altum norādītā informācija.

34.21 Aizdevuma maksimālā summa ir 77 000 euro. Aizdevuma piešķiršanas termiņš – līdz astoņiem gadiem. Saimnieciskās darbības uzsācējs vai, ja saimnieciskās darbības uzsācējs ir komersants, tā daļu īpašnieki var saņemt atbalstu viena biznesa plāna īstenošanai.

34.22 Ja biznesa plānā paredzētā projekta apjoms ir lielāks par 7200 euro, saimnieciskās darbības uzsācējs nodrošina līdzfinansējumu sava biznesa plāna īstenošanai vismaz 10 % apmērā no biznesa plānā paredzētās projekta summas. Saimnieciskās darbības uzsācējs biznesa plānā paredzētās saimnieciskās darbības līdzfinansēšanai izmanto savus resursus vai ārējo finansējumu, kas nav saistīts ne ar kādu komercdarbības atbalstu. Saimnieciskās darbības uzsācēja biznesa plānā paredzētā projekta apjoms nepārsniedz 86 000 euro.

34.23 Saimnieciskās darbības uzsācējam piešķir procentu likmju subsīdiju:

34.23 1. 80 % apmērā no procentu maksājumos paredzētā maksājuma apjoma personām, kas atbilst šo noteikumu 34.11 1. un 34.11 2. apakšpunktā minētajām prasībām;

34.23 2. 70 % apmērā no procentu maksājumos paredzētā maksājuma apjoma personām, kas atbilst šo noteikumu 34.11 3. un 34.11 4. apakšpunktā minētajām prasībām.

34.24 Piešķirot atbalstu saimnieciskās darbības uzsācējiem, vienam vienotam uzņēmumam sniegtā de minimis atbalsta kopējā summa nedrīkst pārsniegt Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktos ierobežojumus. Viens vienots uzņēmums atbilst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai.

IV. Atbalsta intensitāte un summēšana

35. Subsīdijas ekvivalentu komersantiem aprēķina, pamatojoties uz atsauksmes likmi, kuru nosaka atbilstoši Komisijas paziņojumam par atsauces likmes un diskonta likmes noteikšanas metodes pārskatīšanu. Ja komersantam saskaņā ar šo noteikumu 43. punktu pagarina aizdevuma termiņu, tad no jauna izvērtē un pārbauda komersanta atbilstību de minimis atbalsta nosacījumiem un veic subsīdijas ekvivalenta aprēķinu.

(Grozīts ar MK 28.04.2020. noteikumiem Nr. 239)

36. Lai saņemtu atbalstu, komersants sabiedrībā Altum iesniedz šādu informāciju:

36.1. ja komersants pretendē uz apgrozāmo līdzekļu aizdevumu, mikroaizdevumu vai atbalstu saimnieciskās darbības uzsācējiem – informāciju par komersanta iepriekš saņemto de minimis atbalstu, ievērojot normatīvos aktus par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem, norādot ziņas par fiskālo gadu un diviem iepriekšējiem fiskālajiem gadiem;

36.2. ja komersants pretendē uz investīciju aizdevumu – informāciju par komersanta iepriekš saņemto atbalstu sākotnējo ieguldījumu projektiem, kā arī informāciju par iesniegtajiem pieteikumiem par atbalsta saņemšanu sākotnējiem ieguldījumiem citu atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu ietvaros, par kuriem atbildīgā institūcija vēl nav pieņēmusi lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu.

(Grozīts ar MK 01.07.2014. noteikumiem Nr.374; MK 16.12.2014. noteikumiem Nr.787)

37. Atbalstu, kura attiecināmās izmaksas ir nosakāmas, var apvienot ar citu valsts atbalstu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 8. panta 3. un 4. punktā minētajiem nosacījumiem.

(MK 01.07.2014. noteikumu Nr.374 redakcijā)

37.1 Ja atbalsta saņēmējs ir pārkāpis Komisijas regulas Nr. 1407/2013 prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt sabiedrībai Altum visu projekta ietvaros saņemto valsts atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk – Komisijas regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

(MK 28.04.2020. noteikumu Nr. 239 redakcijā)

37.2 Ja tiek konstatēts, ka komercdarbības atbalsts investīciju aizdevumiem ir piešķirts, pārkāpjot Komisijas regulas Nr. 651/2014 prasības, komercdarbības atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt sabiedrībai Altum visu šo noteikumu ietvaros saņemto nelikumīgo komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 794/2004 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad komercdarbības atbalsts tika nodots galalietotāja rīcībā, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

(MK 28.04.2020. noteikumu Nr. 239 redakcijā)

37.3 Atbalstu šo noteikumu ietvaros nevar apvienot ar atbalstu, kuru atbilstoši Eiropas Komisijas pieņemtajam lēmumam sabiedrība Altum sniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par apgrozāmo līdzekļu aizdevumiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība, un par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība.

(MK 28.04.2020. noteikumu Nr. 239 redakcijā)

38. (Svītrots ar MK 01.07.2014. noteikumiem Nr.374)

38.1 Šo noteikumu ietvaros Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu nevar piešķirt, ja atbalsta saņēmējs ir saņēmis vai paredz saņemt finansējumu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros no valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības līdzekļiem atbilstoši šo noteikumu 37. punktam, un mikroaizdevumu nevar apvienot ar atbalstu, kas sniegts saskaņā ar Ministru kabineta 2011. gada 6. septembra noteikumiem Nr. 698 "Noteikumi par mikroaizdevumiem un grantiem Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta "Mikrokreditēšanas programma" ietvaros". Atbalstu nepiešķir saimnieciskās darbības uzsācējiem, kas saņēmuši atbalstu darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.2. aktivitātes "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai" ietvaros.

(MK 01.07.2014. noteikumu Nr.374 redakcijā, kas grozīta ar MK 16.12.2014. noteikumiem Nr.787)

38.2 Saimnieciskās darbības uzsācējam, kas tiek finansēts darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.1. aktivitātes "Biznesa inkubatori" ietvaros un atbilst šo noteikumu III2 nodaļas prasībām, atbalstu saimnieciskās darbības uzsākšanai sedz no šo noteikumu 5. punktā minētā papildu finansējuma.

(MK 16.12.2014. noteikumu Nr.787 redakcijā)

38.3 Sabiedrība Altum un komersants, kas ir saņēmis aizdevumu, nodrošina dokumentācijas uzglabāšanu, ievērojot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktā minētos nosacījumus.

(MK 08.12.2015. noteikumu Nr. 702 redakcijā)

38.4 Ja komersants vienlaikus darbojas vienā vai vairākās nozarēs vai veic citas darbības, kas neietilpst Komisijas regulas Nr. 1407/2013 darbības jomā, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu.

(MK 28.04.2020. noteikumu Nr. 239 redakcijā)

38.5 Lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu var pieņemt līdz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 7. panta 4. punktā un 8. pantā noteiktā piemērošanas termiņa beigām.

(MK 28.04.2020. noteikumu Nr. 239 redakcijā)

38.6 Sabiedrība Altum komersantam de minimis atbalstu piešķir, pieņemot lēmumu par aizdevuma piešķiršanu.

(MK 28.04.2020. noteikumu Nr. 239 redakcijā)

38.7 Sabiedrība Altum informāciju par šo noteikumu ietvaros izsniegto atbalstu publicē atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 9. panta 1. un 4. punktā noteiktajām publicitātes pasākumu prasībām un normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā publicē informāciju par sniegto komercdarbības atbalstu un piešķir un anulē elektroniskās sistēmas lietošanas tiesības.

(MK 28.04.2020. noteikumu Nr. 239 redakcijā)

V. Noslēguma jautājumi

(Nodaļas nosaukums MK 07.05.2013. noteikumu Nr.246 redakcijā)

39. Aizdevumu pieteikumu un biznesa plānu pieņemšana šo noteikumu 12.19.apakšpunktā minētajā nozarē tiek pārtraukta ar 2010.gada 1.augustu. Aizdevumu pieteikumus un biznesa plānus, kas ir iesniegti sabiedrībā Altum pirms 2010.gada 1.augusta, izskata saskaņā ar tiem normatīvajiem aktiem, kas bija spēkā šo aizdevumu pieteikumu un biznesa plānu iesniegšanas dienā.

(Grozīts ar MK 01.07.2014. noteikumiem Nr.374)

40. Aizdevumu pieteikumus, kas sabiedrībā Altum iesniegti pirms grozījumu šo noteikumu 3., 4., 8., 9., 10., 14., 19., 21. un 31.punktā spēkā stāšanās dienas, izskata saskaņā ar tiem normatīvajiem aktiem, kas bija spēkā aizdevuma pieteikumu iesniegšanas dienā.

(MK 07.05.2013. noteikumu Nr.246 redakcijā, kas grozīta ar MK 01.07.2014. noteikumiem Nr.374)

41. Aizdevumu pieteikumus saimnieciskās darbības uzsākšanai, kas sabiedrībā Altum iesniegti laikposmā no 2014. gada 1. oktobra līdz šo noteikumu III2 nodaļas spēkā stāšanās dienai, finansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saskaņā ar valsts atbalsta nosacījumiem, kas noteikti Ministru kabineta 2009. gada 31. marta noteikumu Nr. 293 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.2. aktivitāti "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai"" III nodaļā.

(MK 16.12.2014. noteikumu Nr.787 redakcijā)

42. Šo noteikumu 5.2 punktā minētais finansējums ir pieejams, līdz tiek uzsākta darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.4. pasākuma "Mikrokreditēšana un aizdevumi uzsācējiem" ieviešana.

(MK 08.12.2015. noteikumu Nr. 702 redakcijā)

43. (Zaudējis spēku ar 01.01.2021.; sk. 44. punktu)

44. Šo noteikumu 43. punkts ir spēkā līdz 2020. gada 31. decembrim.

(MK 28.04.2020. noteikumu Nr. 239 redakcijā)

Ministru prezidents I.Godmanis

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par aizdevumiem saimnieciskās darbības uzsācējiem un komersantiem konkurētspējas uzlabošanai Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 164Pieņemts: 17.02.2009.Stājas spēkā: 05.03.2009.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 35, 04.03.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
188596
{"selected":{"value":"01.01.2021","content":"<font class='s-1'>01.01.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2021","iso_value":"2021\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"30.04.2020","iso_value":"2020\/04\/30","content":"<font class='s-1'>30.04.2020.-31.12.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"23.12.2015","iso_value":"2015\/12\/23","content":"<font class='s-1'>23.12.2015.-29.04.2020.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"24.12.2014","iso_value":"2014\/12\/24","content":"<font class='s-1'>24.12.2014.-22.12.2015.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.07.2014","iso_value":"2014\/07\/09","content":"<font class='s-1'>09.07.2014.-23.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-08.07.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"22.05.2013","iso_value":"2013\/05\/22","content":"<font class='s-1'>22.05.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"28.07.2010","iso_value":"2010\/07\/28","content":"<font class='s-1'>28.07.2010.-21.05.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.03.2009","iso_value":"2009\/03\/05","content":"<font class='s-1'>05.03.2009.-27.07.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)