Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.293

Rīgā 2009.gada 31.martā (prot. Nr.22 41.§)
Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.2.aktivitāti “Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai”
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.prioritātes “Nodarbinātības veicināšana un veselība darbā” 1.3.1.pasākuma “Nodarbinātība” 1.3.1.2.aktivitāti “Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai” (turpmāk – aktivitāte);

1.2. Eiropas Sociālā fonda aktivitātes projektu (turpmāk – projekts) iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības Eiropas Sociālā fonda aktivitātes projekta iesniedzējam (turpmāk – projekta iesniedzējs);

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību;

1.5. atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Aktivitātes mērķis ir paaugstināt saimnieciskās darbības aktivitāti valstī (īpaši – teritorijās ārpus Rīgas), attīstot saimnieciskās darbības uzsācēju zināšanas un iemaņas saimnieciskajā darbībā, kā arī sniedzot nepieciešamo finansiālo atbalstu saimnieciskās darbības uzsākšanai.

3. Aktivitātes mērķa grupa ir iedzīvotāji darbspējas vecumā (tai skaitā bezdarbnieki, kuri ir izteikuši vēlmi uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību) un jaundibināti komersanti. Aktivitātes ietvaros uz atbalstu nevar pretendēt lielie saimnieciskās darbības veicēji, kas neatbilst Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2014. gada 26. jūnijs, Nr. L 187), 1. pielikumā minētajai mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai.

(Grozīts ar MK 29.04.2014. noteikumiem Nr.227; MK 09.12.2014. noteikumiem Nr.750)

4. Šo noteikumu izpratnē par jaundibinātu uzskata komersantu, kas komercreģistrā reģistrēts ne agrāk kā trīs gadus pirms pieteikuma iesniegšanas atbalsta saņemšanai šīs aktivitātes ietvaros.

(MK 07.07.2009. noteikumu Nr.754 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.07.2013. noteikumiem Nr.360)

4.1 Jauns produkts šo noteikumu izpratnē ietver preces un pakalpojumus, kuri atbalsta saņēmējam vai, ja atbalsta saņēmējam ir saistītās personas, - saistīto personu grupai ir pilnīgi jauni vai kuriem ir būtiski uzlabotas to funkcionālās īpašības un paredzamais lietošanas veids (piemēram, būtiski mainīti tehniskie parametri, sastāvdaļas un materiāli, pievienotā programmatūra, lietotājam draudzīgās īpašības vai citas funkcionālās īpašības).

(MK 10.05.2011. noteikumu Nr.363 redakcijā)

5. Aktivitātes ietvaros sasniedzamie uzraudzības rādītāji ir šādi:

5.1. uzņēmējdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai piešķirto aizdevumu skaits – 1450;

5.2. pašnodarbinātību un komercdarbību uzsākušo personu īpatsvars ir 25 % no konsultācijas saņēmušajām personām.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1431 redakcijā)

6. Aktivitātes īstenošanas veids ir ierobežota projektu iesniegumu atlase.

7. Aktivitātes īstenošanu nodrošina atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde. Atbildīgā iestāde ir Ekonomikas ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde). Sadarbības iestāde ir Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (turpmāk – sadarbības iestāde). Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

(Grozīts ar MK 02.07.2013. noteikumiem Nr.360)

8. Atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes kompetence:

8.1. atbildīgā iestāde:

8.1.1. nodrošina aktivitātes īstenošanu, uzraudzību un kontroli, tai skaitā piemēro n+2 un n+3 principu aktivitātes līmenī, īstenojot Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk – Padomes Regula Nr. 1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu;

8.1.2. nodrošina aktivitātes finanšu plānošanu;

8.2. sadarbības iestāde:

8.2.1. izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju un izstrādā komisijas darbības kārtību;

8.2.2. nosūta projekta iesniedzējam uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu;

8.2.3. pirms projektu iesniegumu pieņemšanas izstrādā, apstiprina un publicē sadarbības iestādes tīmekļa vietnē projektu iesniegumu vērtēšanas un vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku, kā arī izstrādā un publicē sadarbības iestādes tīmekļa vietnē līguma par projekta īstenošanu paraugu, tai skaitā starpposma un noslēguma pārskata veidlapu, tās aizpildīšanas kārtību un izdevumus apliecinošo dokumentu sarakstu;

8.2.4. pēc vērtēšanas un vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodikas saskaņošanas ar atbildīgo iestādi veic projekta iesnieguma atlasi un nodrošina projekta iesnieguma vērtēšanu;

8.2.5. pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprinā­šanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un informē par to projekta iesniedzēju;

8.2.6. slēdz līgumu ar finansējuma saņēmēju par projekta īstenošanu (turpmāk – līgums par projekta īstenošanu), ievērojot Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulas (EK) Nr. 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 1828/2006), 43.pantā noteiktās prasības;

8.2.7. izvērtē un pieņem lēmumu par grozījumiem projektos saskaņā ar kārtību, kas noteikta normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu, un līgumā par projekta īstenošanu;

8.2.8. sniedz projekta iesniedzējam informāciju par projekta iesnieguma sagatavošanu, projekta īstenošanu un līguma par projekta īstenošanu nosacījumu izpildi;

8.2.9. nodrošina aktivitātes īstenošanu, uzraudzību un kontroli, tai skaitā piemēro n+2 un n+3 principu projektu līmenī, īstenojot Padomes Regulas Nr. 1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu izpildi;

8.2.10. analizē problēmas aktivitātes un projektu īstenošanā un sniedz atbildīgajai iestādei priekšlikumus, kā uzlabot aktivitātes un projektu īstenošanu;

8.2.11. pārbauda un apstiprina finansējuma saņēmēja maksājuma piepra­sījumu un sagatavo izdevumu deklarāciju;

8.2.12. sniedz sabiedrībai informāciju un nodrošina publicitāti jautāju­mos, kas saistīti ar aktivitātes ietvaros iesniegtajiem projektu iesniegumiem;

8.2.13. nodrošina datu uzkrāšanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmā par projektu iesniegumiem un projektiem.

9. (Zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. 93.punktu)

9.1 Aktivitātes ietvaros projektu līdzfinansē no Eiropas Sociālā fonda, valsts budžeta un finansējuma saņēmēja līdzekļiem. Kopējais aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums ir 25 806 681 euro, ko veido publiskais finansējums 15 079 470 euro apmērā (Eiropas Sociālā fonda finansējums – 12 817 551 euro, valsts budžeta finansējums – 2 261 919 euro) (turpmāk – publiskais finansējums) un privātais finansējums 10 727 211 euro apmērā.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1431 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

10. Aktivitātes ietvaros finansējuma saņēmējs izveido atsevišķu aizdevumu fondu atbilstoši Komisijas Regulas Nr. 1828/2006 43. pantā minētajām prasībām (turpmāk – aizdevumu fonds).

(MK 29.04.2014. noteikumu Nr.227 redakcijā)

II. Projekta iesniedzējam noteiktās prasības, atbalstāmās un neatbalstāmās darbības

11. Aktivitātes ietvaros projekta iesniedzējs ir valsts akciju sabiedrība "Latvijas attīstības finanšu institūcija Altum".

(MK 29.04.2014. noteikumu Nr.227 redakcijā)

12. Aktivitātes ietvaros finansējuma saņēmējs sniedz atbalstu personām, kas vēlas uzsākt saimniecisko darbību (fiziska persona atbilstoši aktivitātes mērķa grupai), un saimnieciskās darbības uzsācējiem (fiziska vai juridiska persona atbilstoši aktivitātes mērķa grupai).

13. Finansējuma saņēmēja atbalstāmās darbības:

13.1. projekta vadība;

13.2. biznesa plāna sagatavošanas posmā:

13.2.1. konsultāciju nodrošināšana par aktivitātes ietvaros pieejamo atbalstu un biznesa plāna sagatavošanu personām, kas vēlas uzsākt saimniecisko darbību un izstrādāt biznesa plānu savas biznesa idejas īstenošanai;

13.2.2. tās personas sagatavotā biznesa plāna izvērtēšana, kura vēlas uzsākt saimniecisko darbību;

13.3. saimnieciskās darbības uzsākšanas posmā:

13.3.1. aizdevuma piešķiršana saimnieciskās darbības uzsācējam;

13.3.2. subsidēto procentu likmju piešķiršana šo noteikumu 13.3.1.apakšpunktā minētajam aizdevumam. Personām, kas atbilst šo noteikumu 21.1. un 21.2.apakšpunktā minētajām prasībām, piešķir procentu likmes subsīdiju 80 % apmērā no procentu maksājumos paredzētā maksājuma, savukārt personām, kas atbilst šo noteikumu 21.3. un 21.4.apakšpunktā minētajām prasībām, – 70 % apmērā no procentu maksājumos paredzētā apjoma;

13.3.3. šo noteikumu 12.punktā minēto atbalsta saņēmēju uzraudzība, lai projekts tiktu īstenots saskaņā ar iesniegto biznesa plānu, un konsultāciju nodrošināšana projekta īstenošanas laikā.

(MK 02.07.2013. noteikumu Nr.360 redakcijā)

14. Šo noteikumu 13. punktā minētās atbalstāmās darbības finansē no aizdevumu fonda. Finansējuma saņēmējs nosaka aizdevumu procentu likmi šo noteikumu 13.3.1. apakšpunktā minētajam aizdevumam.

(MK 29.04.2014. noteikumu Nr.227 redakcijā)

14.1 (Svītrots ar MK 02.07.2013. noteikumiem Nr.360)

15. Iepirkumu, kas nepieciešams projekta īstenošanai, finansējuma saņēmējs veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem iepirkuma procedūras jomā.

16. Finansējuma saņēmējs pirms līguma slēgšanas ar iepirkuma procedūrā noteikto uzvarētāju saskaņo ar sadarbības iestādi iepirkuma procedūras atbilstību normatīvajiem aktiem iepirkuma procedūras jomā. Finansējuma saņēmēja veikto iepirkuma procedūru sadarbības iestāde pārbauda pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas.

III. Nosacījumi personām, kas vēlas uzsākt saimniecisko darbību, un saimnieciskās darbības uzsācējiem

17. Persona, kas vēlas uzsākt saimniecisko darbību, slēdz līgumu ar finansējuma saņēmēju par biznesa plāna sagatavošanu un nepieciešamo konsultāciju saņemšanu.

(MK 02.07.2013. noteikumu Nr.360 redakcijā)

18. (Svītrots ar MK 02.07.2013. noteikumiem Nr.360)

19. Saimnieciskās darbības uzsācējs ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs (komersants vai pašnodarbināta persona) aizdevuma līguma noslēgšanas brīdī. Šo noteikumu izpratnē persona, kas vēlas uzsākt saimniecisko darbību, pēc aizdevuma saņemšanas kļūst par saimnieciskās darbības uzsācēju.

20. (Svītrots ar MK 02.07.2013. noteikumiem Nr.360)

20.1 (Svītrots ar MK 02.07.2013. noteikumiem Nr.360)

20.2 No šo noteikumu 13.3.1.apakšpunktā minētā aizdevuma līdzekļiem nevar finansēt pamatlīdzekļu iegādi, ja to piegādātājs ir saimnieciskās darbības uzsācēja dalībnieks vai ar saimnieciskās darbības uzsācēju saistītā persona.

(MK 10.05.2011. noteikumu Nr.363 redakcijā)

21. Persona, kas vēlas uzsākt saimniecisko darbību, var pretendēt uz atbalstu, ja tā atbalsta pieteikuma iesniegšanas brīdī ir sasniegusi 18 gadu vecumu un atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

21.1. tā neveic un pēdējā gada laikā nav veikusi saimniecisko darbību;

21.2. saimniecisko darbību, kurai vēlas saņemt atbalstu, tā ir uzsākusi pēdējā gada laikā, un pēdējā gada laikā tā nav veikusi citu saimniecisko darbību;

21.3. saimniecisko darbību, kurai vēlas saņemt atbalstu, tā ir uzsākusi laikposmā no viena līdz trim gadiem pirms pieteikuma iesniegšanas atbalsta saņemšanai, un pēdējā gada laikā tā nav veikusi citu saimniecisko darbību;

21.4. tā veic vai pēdējā gada laikā ir veikusi saimniecisko darbību, bet atbalstu vēlas saņemt saimnieciskās darbības uzsākšanai citā darbības jomā, tai skaitā jauna produkta ražošanai, ar nosacījumu, ka biznesa plāna īstenošanai pēdējā gada laikā ir reģistrēts vai tiks reģistrēts jauns komersants.

(MK 10.05.2011. noteikumu Nr.363 redakcijā, kas grozīta ar MK 02.07.2013. noteikumiem Nr.360)

21.1 Šo noteikumu izpratnē tiek uzskatīts, ka persona veic saimniecisko darbību, ja tai ir būtiska līdzdalība komersantā vai tā ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicējs - tā ir komersants vai individuālā uzņēmuma, zemnieku saimniecības vai zvejnieku saimniecības īpašnieks, izņemot pašnodarbinātas personas. Par būtisku līdzdalību komersantā uzskata, ja personai pieder 25 % vai vairāk no komersanta balsstiesīgo akciju vai kapitāldaļu skaita.

(MK 10.05.2011. noteikumu Nr.363 redakcijā)

22. Šīs aktivitātes ietvaros saimnieciskās darbības uzsācējs vai, ja saimnieciskās darbības uzsācējs ir komersants, tā daļu īpašnieki var saņemt atbalstu viena biznesa plāna īstenošanai.

(MK 02.07.2013. noteikumu Nr.360 redakcijā)

23. Saimnieciskās darbības uzsācējs atbilst šādiem nosacījumiem:

23.1. ja saimnieciskās darbības uzsācējs ir pašnodarbināta persona, tā atbilst vismaz vienam no šo noteikumu 21.punktā minētajiem nosacījumiem;

23.2. ja saimnieciskās darbības uzsācējs ir komersants, tā dalībnieki ir fiziskas personas, kuras atbilst vismaz vienam no šo noteikumu 21.punktā minētajiem nosacījumiem, vai juridiskas personas, kuru kopējais daļu skaits nepārsniedz 25 %. Ja komersanta dalībnieki ir fiziskas personas, komersanta valdes locekļi un prokūristi ir tikai komersanta dalībnieki. Ja komersanta dalībnieks ir arī juridiska persona, attiecīgās juridiskās personas valdes locekļi vai prokūristi nevar būt komersanta valdes locekļi vai prokūristi.

(MK 02.07.2013. noteikumu Nr.360 redakcijā)

23.1 Ja biznesa plānā paredzētā projekta apjoms ir lielāks par 7 114,36 euro, saimnieciskās darbības uzsācējs nodrošina līdzfinansējumu sava biznesa plāna īstenošanai vismaz 10 % apmērā no biznesa plānā paredzētās projekta summas. Saimnieciskās darbības uzsācēja biznesa plānā paredzētā projekta apjoms nepārsniedz 85 372,31 euro.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1431 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

24. Saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 1407/2013) vienam saimnieciskās darbības uzsācējam vai vienai saimnieciskās darbības uzsācēja saistīto personu grupai piešķirtais de minimis kopējais bruto atbalsts triju fiskālo gadu laikā nepārsniedz 200 000 euro atbalsta piešķiršanas dienā, savukārt vienam saimnieciskās darbības uzsācējam vai saimnieciskās darbības uzsācēja saistīto personu grupai, kas darbojas kravu komercpārvadājumu autotransporta nozarē, piešķirtā de minimis atbalsta kopapjoms nepārsniedz 100 000 euro triju fiskālo gadu laikā. Šo de minimis atbalstu nevar izmantot kravas transportlīdzekļu iegādei.

(MK 29.04.2014. noteikumu Nr.227 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

25. Subsīdijas ekvivalents saimnieciskās darbības uzsācējiem ir aprēķināms kā starpība starp procentu maksājuma summu, kura būtu jāmaksā, piemērojot atsauces likmi, kas aprēķināma saskaņā ar Eiropas Komisijas Latvijai apstiprināto atsauces likmi, ko nosaka atbilstoši Komisijas paziņojumam par atsauces likmes un diskonta likmes noteikšanas metodes pārskatīšanu (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2008.gada 19.janvāris, Nr. C 014), un saimnieciskās darbības uzsācēja faktiski samaksāto procentu maksājumu summu.

(MK 02.07.2013. noteikumu Nr.360 redakcijā)

26. Saistītās personas šo noteikumu izpratnē atbilst Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma definīcijai.

(MK 29.04.2014. noteikumu Nr.227 redakcijā)

27. Saimnieciskās darbības uzsācējs biznesa plānā paredzētās saimnieciskās darbības līdzfinansēšanai izmanto savus resursus vai ārējo finansējumu, kas nav saistīts ar jebkādu komercdarbības atbalstu.

28. (Svītrots ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1403)

IV. Attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

29. Aktivitātes ietvaros ir attiecināmas šādas izmaksu pozīcijas:

29.1. vadības izmaksas saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 1828/2006 43.panta 4.punktu. Minētās izmaksas vienā projekta īstenošanas gadā nedrīkst pārsniegt vidēji 3 % no aizdevuma fonda apjoma:

29.1.1. projekta vadības personāla izmaksas. Vadības izmaksas ietver konsultantu izmaksas, lai nodrošinātu šo noteikumu 13.2.1., 13.2.2. un 13.3.3.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības;

29.1.2. interneta, pasta pakalpojumu un telekomunikāciju izmaksas;

29.1.3. transporta izdevumi (maksa par degvielu, transportlīdzekļa noma, transporta pakalpojumu pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana);

29.1.4. kancelejas preču izmaksas;

29.1.5. telpu nomas maksa un uzturēšanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde);

29.1.6. darbvietas aprīkojuma izmaksas (pieļaujama tikai aprīkojuma noma) un biroja tehnikas uzturēšanas un remonta izmaksas. Vienas darbvietas aprīkojuma īres un nomas maksa, kā arī biroja tehnikas uzturēšanas un remonta izmaksas nedrīkst pārsniegt 2 134,31 euro;

29.1.7. audita veikšanas izmaksas;

29.1.8. drošības izmaksas;

29.1.9. nodrošinājuma pārvaldīšanas izmaksas;

29.1.10. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izmaksas;

29.1.11. finanšu stabilitātes valsts nodeva;

29.1.12. sakaru, datu pārraides un informācijas sistēmu pakalpojumu izmaksas (ieskaitot programmatūras licenču nomu) un ārējo informācijas resursu lietošanas izdevumi;

29.1.13. izmaksas, kas saskaņā ar Eiropas Savienības fondu īstenošanu regulējošiem normatīvajiem aktiem saistītas ar informācijas un publicitātes pasākumiem par projekta īstenošanu (informatīvās plāksnes), tirgvedības un publicitātes pakalpojumu izmaksas;

29.2. aizdevumi saimnieciskās darbības uzsācēju biznesa plānos paredzētās saimnieciskās darbības īstenošanai. Vienam saimnieciskās darbības uzsācējam piešķirtā aizdevuma maksimālais apjoms ir 100 % no biznesa plānā paredzētās projekta summas, ja projekta summa nepārsniedz 7 114,36 euro, vai 90 % no biznesa plānā paredzētās projekta summas, ja projekta summa pārsniedz 7 114,36 euro. Aizdevuma maksimālais apjoms ir 76 935,08 euro;

29.3. procentu likmju subsīdija šo noteikumu 13.3.1.apakšpunktā minētajam aizdevumam.

(MK 02.07.2013. noteikumu Nr.360 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1431; MK 29.04.2014. noteikumiem Nr.227)

29.1 Aktivitātes ietvaros var attiecināt neparedzētos izdevumus, ja tie nepārsniedz 0,5 % no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām. Neparedzētos izdevumus finansējuma saņēmējs var izmantot, ja tos iepriekš saskaņo ar sadarbības iestādi, pamatojoties uz līgumu par projekta īstenošanu.

(MK 02.07.2013. noteikumu Nr.360 redakcijā)

29.2 (Svītrots ar MK 02.07.2013. noteikumiem Nr.360)

30. Aktivitātes ietvaros neattiecināmas ir šādas izmaksu pozīcijas:

30.1. izmaksas, kas radušās pirms līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas un pēc līgumā par projekta īste­nošanu noteiktā projekta īstenošanas beigu datuma;

30.2. soda naudas, līgumsodi, nokavējuma procenti, naudas sodi un tiesvedības izdevumi;

30.3. (svītrots ar MK 26.10.2010. noteikumiem Nr.998);

30.4. (svītrots ar MK 26.10.2010. noteikumiem Nr.998).

(Grozīts ar MK 07.07.2009. noteikumiem Nr.754)

31. Projekta iesniegumā neiekļauj izmaksas, kas nav noteiktas šo noteikumu 29., 29.1 un 30.punktā.

(Grozīts ar MK 02.07.2013. noteikumiem Nr.360)

32. Aktivitātes ietvaros finansē tikai tādas attiecināmās izmaksas, kuras saistītas ar projekta ietvaros veiktajām darbībām, ir samērīgas un pamatotas.

32.1 Aktivitātes ietvaros finansējuma saņēmējam ir attiecināms pievienotās vērtības nodoklis, ja finansējuma saņēmējs to nevar atgūt atbilstoši nodokļus regulējošiem normatīvajiem aktiem.

(MK 02.07.2013. noteikumu Nr.360 redakcijā)

V. Publiskā finansējuma apmēra noteikšanas kārtība

33. (Zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. 93.punktu)

34. (Zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. 93.punktu)

35. (Zaudējis spēku ar 01.01.2014.; sk. 93.punktu)

35.1 Aktivitātes ietvaros projekta iesniedzējs var saņemt publisko finansējumu vienam projektam. Projektam minimāli pieļaujamais publiskā finansējuma apjoms nav ierobežots. Projektam maksimāli pieļaujamais publiskā finansējuma apjoms ir 15 079 470 euro.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1431 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

35.2 Šo noteikumu 13.3.1. un 13.3.2.apakšpunktā minēto darbību īstenošanai pieejamais publiskais finansējums ir 12 208 040 euro, ko veido Eiropas Sociālā fonda finansējums 10 376 835 euro apmērā un valsts budžeta finansējums 1 831 205 euro apmērā, un finansējuma saņēmēja finansējums 10 727 211 euro. Šo noteikumu 13.3.2. apakšpunktā minētās procentu likmes subsīdijas finansē no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta finansējuma.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1431 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.12.2014. noteikumiem Nr.750)

35.3 Šo noteikumu 13.1., 13.2. un 13.3.3.apakšpunktā minēto darbību īstenošanai pieejamais finansējums ir 2 871 430 euro, ko veido Eiropas Sociālā fonda finansējums 2 440 716 euro apmērā un valsts budžeta finansējums 430 714 euro apmērā.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1431 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.01.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

36. (Svītrots ar MK 02.07.2013. noteikumiem Nr.360)

37. (Svītrots ar MK 26.10.2010. noteikumiem Nr.998)

VI. Projekta iesnieguma atlase un projekta iesnieguma iesniegšanas kārtība

38. Projektu iesniegumu iesniegšanu organizē sadarbības iestāde vienā projektu iesniegumu atlases kārtā par visu aktivitātei pieejamo finansējumu.

39. Sadarbības iestāde ne vēlāk kā mēneša laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās dienas aktivitātes ietvaros noteiktajam projekta iesniedzējam rakstiski nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu (turpmāk – uzaicinājums). Uzaicinājumā norāda projekta iesnieguma iesniegšanas termiņu, pieejamo publisko finansējumu, projekta iesnieguma iesniegšanas adresi un sadarbības iestādes elektroniskā pasta adresi. Uzaicinājumā minētā informācija ir saistoša projekta iesniedzējam, sadarbības iestādei un atbildīgajai iestādei.

40. Lai pieteiktos publiskā finansējuma saņemšanai, projekta iesniedzējs sadarbības iestādē iesniedz projekta iesniegumu:

40.1. aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu (1.pielikums);

40.2. papildus iesniedzamos dokumentus:

40.2.1. (svītrots ar MK 07.07.2009. noteikumiem Nr.754);

40.2.2. biznesa plānu saskaņā ar Komisijas Regulas Nr. 1828/2006 43.panta 2.punktā noteiktajām prasībām;

40.2.3. iepirkuma dokumentāciju, lai pēc projekta apstiprināšanas varētu uzsākt iepirkuma procedūras par apmācību pakalpojumu sniedzēju atlasi un piesaisti;

40.2.4. ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas reģistrācijas apliecības kopiju;

40.2.5. projekta iesniedzēja aptaujas lapu par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās (ja pievienotās vērtības nodokli iekļauj projekta attiecināmajās izmaksās).

41. Ja papildus iesniedzamie dokumenti nav sagatavoti latviešu valodā, dokumentiem pievieno apliecinātu dokumentu tulkojumu latviešu valodā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā.

42. Projekta iesniegumu var iesniegt papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā. Projekta iesniegumu, kas noformēts papīra formā, var iesniegt personīgi sadarbības iestādē vai nosūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē. Projekta iesniegumu, kas noformēts elektroniska dokumenta veidā, var iesniegt personīgi sadarbības iestādē, nosūtīt pa pastu vai nosūtīt uz sadarbības iestādes elektroniskā pasta adresi, kas norādīta uzaicinājumā.

43. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, to iesniedz divos eksemplāros (viens oriģināls un viena kopija). Katru projekta iesnieguma eksemplāru iesniedz cietos vākos, caurauklotu, ar secīgi sanumurētām lapām, uz pēdējās lapas aizmugurē diegu gali ir pielīmēti, uz uzlīmes ir norāde par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, apliecinājums par dokumentu kopiju pareizību, projekta iesniedzēja nosaukums, projekta iesnieguma sagatavo­šanas datums, dokumenta autora nosaukums, dokumenta izstrādāšanas vietas nosaukums un projekta iesniedzēja amatpersonas paraksts. Uz oriģināleksemplāra pirmās lapas ir norāde “Oriģināls”, uz kopijas pirmās lapas – norāde “Kopija”.

44. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, projekta iesniedzējs ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas sadarbības iestādei iesniedz elektroniski vai nosūta uz elektroniskā pasta adresi veidlapa@liaa.gov.lv aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu un šo noteikumu 40.2.2.apakšpunktā minēto dokumentu DOC, XLS vai PDF datņu formātā.

45. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, ievēro šādas prasības:

45.1. projekta iesniegumu izstrādā un noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti;

45.2. projekta iesniegumu izstrādā DOC, XLS, PDF vai JPG datņu formātā;

45.3. projekta iesnieguma veidlapa un papildus iesniedzamo dokumentu oriģināli ir parakstīti katrs atsevišķi ar autora drošu elektronisku parakstu un apliecināti ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tie ir apliecināti katrs atsevišķi ar projekta iesniedzēja drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

46. Ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, projekta iesnieguma iesnieg­šanas laiks ir sadarbības iestādes zīmogā norādītais saņemšanas datums un laiks.

47. Ja projekta iesniegumu sūta pa pastu, projekta iesnieguma iesnieg­šanas datums ir pasta zīmogā norādītais nosūtīšanas datums.

48. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, nosūtot uz sadarbības iestādes elektroniskā pasta adresi, un rodas domstarpības, projekta iesniedzējs pierāda, ka projekta iesniegums ir nosūtīts pirms projektu iesnie­gumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja sadarbības iestāde apgalvo, ka projekta iesniegums nav saņemts vai saņemts pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, tā pēc projekta iesniedzēja lūguma pamato minēto apgalvojumu.

49. Ja projekta iesniegums iesniegts elektroniska dokumenta veidā vai nosūtīts pa pastu, sadarbības iestāde piecu darbdienu laikā pēc projekta iesnie­guma saņemšanas rakstiski paziņo projekta iesniedzējam projekta iesnieguma reģistrācijas numuru. Ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi, projekta iesnie­guma reģistrācijas numurs tiek piešķirts projekta iesnieguma saņemšanas brīdī.

50. Projekta iesniedzēja pienākums ir sagatavot un uzglabāt projekta iesnieguma oriģinālu un ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģinālus līdz projekta iesnieguma vērtēšanas beigām, bet, ja projektu apstiprina, finansē­juma saņēmēja pienākums ir uzglabāt minētos dokumentus līdz 2023.gada 31.decembrim, kā arī sniegt Eiropas Savienības un Latvijas Republikas institūcijām pieeju šiem dokumentiem vai to kopijām, kas apliecinātas atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu.

(Grozīts ar MK 02.07.2013. noteikumiem Nr.360)

VII. Projekta iesnieguma vērtēšanas un lēmumu pieņemšanas kārtība

51. Aktivitātes ietvaros iesniegtā projekta iesnieguma vērtēšanu nodrošina sadarbības iestādes izveidota projektu iesniegumu vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija):

51.1. komisijas sastāvā ir Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras un Ekonomikas ministrijas pārstāvji;

51.2. komisijas sēdēs novērotāja statusā (bez balsstiesībām) var piedalīties vadošās iestādes, atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes pārstāvji;

51.3. komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus ar padomdevēja tiesībām.

(Grozīts ar MK 02.07.2013. noteikumiem Nr.360)

52. Komisijas darbību nosaka sadarbības iestādes izstrādāta un apstiprināta kārtība.

53. Uzsākot komisijas darbu, komisijas locekļi, eksperti un novērotāji paraksta apliecinājumu, ka viņu darbībā nepastāv tādi apstākļi, kas pārkāpj Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumā noteiktos ierobežojumus Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītajai personai, un nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta projekta iesnieguma iesniedzēja iesniegtā projekta iesnieguma apstiprināšanā.

54. Projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem kvalitātes, atbilstības, administratīvajiem un finansējuma piešķiršanas kritērijiem, izmantojot projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas metodiku un projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas, kas noteiktas normatīvajos aktos par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu un nosaka Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības un kontroles sistēmas izveidošanas prasības.

55. Kritēriju vērtēšanas secība:

55.1. sākot vērtēšanu, vispirms vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 32.punktā minētajam kritērijam. Ja projekta iesniegums neatbilst minētajam kritērijam, tā vērtēšanu neturpina;

55.2. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 3.pielikuma 32.punktā minētajam kritērijam, vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 24.punktā minētajam kritērijam. Ja projekta iesniegums neatbilst minētajam kritērijam, tā vērtēšanu neturpina;

55.3. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 3.pielikuma 24.punktā minētajam kritērijam, projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem kvalitātes kritērijiem (3.pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. un 9.punkts);

55.4. projekta iesniegumu, kas vērtēts atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem kvalitātes kritērijiem, vērtē atbilstoši šo noteikumu 3.pielikuma 35.punktā minētajam kritērijam. Ja projekta iesniegums neatbilst minētajam kritērijam, tā vērtēšanu neturpina;

55.5. atbilstoši pārējiem šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem kritērijiem projekta iesniegumu vērtē tikai tad, ja tas atbilst šo noteikumu 3.pielikuma 35.punktā minētajam kritērijam.

56. Ja projekta iesniegumā nav informācijas, lai izvērtētu projekta iesnieguma atbilstību vienam vai vairākiem vērtēšanas kritērijiem, vai tā nav pilnīga, vai ja minētā informācija nav salasāma vai nav sniegta latviešu valodā, uzskata, ka projekta iesniegums neatbilst attiecīgajam kritērijam, vai attiecīgajā kritērijā piešķir zemāko vērtējumu.

57. Sadarbības iestādes vadītājs, pamatojoties uz komisijas vērtējumu, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja, vērtējot projekta iesniegumu, projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 3.pielikuma 35.punktā minētajam kritērijam. Ja projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 3.pielikuma 35.punktā minētajam kritērijam, sadarbības iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu. Šajā punktā minētos lēmumus sadarbības iestādes vadītājs pieņem mēneša laikā no projekta iesnieguma saņemšanas datuma.

58. Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu var ietvert nosacīju­mus, kas jāizpilda, lai projekta iesniedzējs varētu noslēgt līgumu par projekta īstenošanu.

59. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu sadarbības iestāde projekta iesniedzējam norāda, kāda papildu vai precizējošā informācija ir nepieciešama, lai projekta iesniegums atbilstu šo noteikumu 3.pielikuma 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 33. un 34.punktā minētajam kritērijam, un termiņu, kādā informācija ir iesniedzama.

60. Sadarbības iestādes lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildes termiņš nevar būt garāks par 20 darbdienām no dienas, kad lēmums nosūtīts projekta iesniedzējam.

61. Šo noteikumu 60.punktā minēto termiņu nevar pagarināt.

62. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un atzinumu par projekta iesniedzēja iesniegtās informāciju atbilstību lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertajiem nosacījumiem sadarbības iestāde divu darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma vai atzinuma parakstīšanas nosūta projekta iesniedzējam pa pastu.

63. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un atzinumu par projekta iesniedzēja iesniegtās informācijas atbilstību lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertajiem nosacījumiem sadarbības iestāde vienas darbdienas laikā pēc attiecīgā lēmuma vai atzinuma parakstīšanas nosūta projekta iesniedzējam arī uz projekta iesniegumā norādīto faksa numuru vai elektroniskā pasta adresi.

64. Informāciju par lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs iesniedz sadarbības iestādē izvērtēšanai. Sadarbības iestāde 10 darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas izvērtē projekta iesniedzēja iesniegto informāciju un sagatavo atzinumu par tās atbilstību lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertajiem nosacījumiem.

65. Ja noteiktajā projekta iesnieguma iesniegšanas termiņā projekta iesniedzējs neiesniedz projekta iesniegumu vai iesniegtais projekta iesniegums tiek noraidīts, sadarbības iestāde rakstiski nosūta aktivitātes ietvaros noteiktajam projekta iesniedzējam atkārtotu uzaicinājumu atbilstoši šo noteikumu 39.punktā minētajām prasībām.

66. Finansējuma saņēmēja pienākums ir 30 darbdienu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, vai dienas, kad sadarbības iestāde parakstījusi atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi, noslēgt līgumu ar sadarbības iestādi par projekta īstenošanu.

VIII. Projekta īstenošanas un publiskā finansējuma saņemšanas nosacījumi

67. Finansējuma saņēmējs projekta iesniegumā minētās aktivitātes īsteno līdz 2015. gada 30. jūnijam vai līdz brīdim, kad tiek izlietots aizdevuma fonda ietvaros pieejamais finansējums, – atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais.

(MK 09.12.2014. noteikumu Nr.750 redakcijā)

68. Finansējuma saņēmējs nodrošina, lai aktuālā informācija par projekta īstenošanas gaitu tiktu ievietota finansējuma saņēmēja tīmekļa vietnē ne retāk kā reizi mēnesī.

(MK 08.12.2009. noteikumu Nr.1403 redakcijā)

69. Finansējuma saņēmējs pirmo iepirkuma procedūru izsludina ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas par projekta īstenošanu. Ja iepirkuma procedūru minētajā termiņā neuzsāk, sadarbības iestāde var lemt par līguma par projekta īstenošanu izbeigšanu.

70. Aktivitātes ietvaros finansējuma saņēmējs saimnieciskās darbības uzsācējiem atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas Regulu Nr. 1407/2013.

(MK 29.04.2014. noteikumu Nr.227 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

70.1 Atbalsta uzskaiti veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību.

(MK 02.07.2013. noteikumu Nr.360 redakcijā)

71. Finansējuma saņēmējs atbalstu personām, kas vēlas uzsākt saimnie­cisko darbību, un saimnieciskās darbības uzsācējiem nepiešķir šādām darbībām un nozarēm:

71.1. Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 1. pantā noteiktās darbības un nozares;

71.2. (svītrots ar MK 02.07.2013. noteikumiem Nr.360);

71.3. apdrošināšana, finanšu starpniecība un banku pakalpojumi;

71.4. kravas transportlīdzekļu, mašīnu un iekārtu iznomāšana;

71.5. operācijas ar nekustamo īpašumu;

71.6. azartspēles un derības;

71.7. ieroču, tabakas, alus un alkoholisko dzērienu ražošana un tirdznie­cība.

(Grozīts ar MK 02.07.2013. noteikumiem Nr.360; MK 29.04.2014. noteikumiem Nr.227; grozījumi punktā stājas spēkā 01.07.2014., sk. grozījumu 2.punktu)

72. Atbalstu nepiešķir saimnieciskās darbības uzsācējiem, kuriem ar tiesas spriedumu ir pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai ar tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, ir uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai kuru saimnieciskā darbība ir izbeigta vai tie atbilst normatīvajos aktos maksātnespējas jomā noteiktajiem kritērijiem, lai tiem pēc kreditoru pieprasījuma ierosinātu maksātnespējas procedūru.

(MK 29.04.2014. noteikumu Nr.227 redakcijā, kas grozīta ar MK 09.12.2014. noteikumiem Nr.750)

73. Pirms šo noteikumu 13.3.1. un 13.3.2.apakšpunktā minētā atbalsta piešķiršanas finansējuma saņēmējs pārbauda, vai nav pārsniegts šo noteikumu 24.punktā minētais atbalsta ierobežojums.

(MK 02.07.2013. noteikumu Nr.360 redakcijā)

74. Finansējuma saņēmējs saņemto publisko finansējumu izmanto šo noteikumu 13.punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai.

74.1 Aktivitātes ietvaros finansējumu atbalsta saņēmējam nevar piešķirt, ja atbalsta saņēmējs ir saņēmis vai paredz saņemt finansējumu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros no valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības līdzekļiem.

(MK 10.05.2011. noteikumu Nr.363 redakcijā)

74.2 Aktivitātes ietvaros saņemto finansējumu atbalsta saņēmējs nevar apvienot ar citu aktivitāšu ietvaros saņemto atbalstu no valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības līdzekļiem.

(MK 02.07.2013. noteikumu Nr.360 redakcijā)

75. Finansējuma saņēmējam šo noteikumu 9.1 punktā minēto publiskā finansējuma maksājumu veic kā iemaksu aizdevumu fondā.

(MK 29.04.2014. noteikumu Nr.227 redakcijā)

76. (Svītrots ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1403)

77. Finansējuma iemaksas kārtību aizdevuma fondā un aizdevuma fonda finansējuma izlietojuma nosacījumus nosaka līgums par projekta īstenošanu.

78. Finansējuma saņēmēja ieņēmumus, kas radušies aizdevumu fonda darbības rezultātā, iegulda atpakaļ aizdevumu fondā un izmanto šajos noteikumos noteiktajam mērķim.

(MK 02.07.2013. noteikumu Nr.360 redakcijā)

79. (Svītrots ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1403)

80. Saskaņā ar Regulas Nr. 1828/2006 43.panta 3.punktu finansējuma saņēmējs nodrošina projekta īstenošanas finanšu plūsmas skaidru nodalīšanu no citām finansējuma saņēmēja darbības finanšu plūsmām projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc projekta īstenošanas pabeigšanas.

(MK 08.12.2009. noteikumu Nr.1403 redakcijā)

81. Sadarbības iestāde saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā konsta­tētajām neatbilstībām, pieņem lēmumu par piešķirtā finansējuma izlie­tojumu un atgūst neatbilstošos izdevumus, kā arī atbilstoši līgumam par pro­jekta īstenošanu no veiktajām iemaksām aizdevumu fondā proporcionāli atgūst pub­liskā finansējuma summu šādos gadījumos:

81.1. ja faktiskais finanšu līdzekļu izlietojums ir mazāks, nekā paredzēts projekta iesniegumā;

81.2. ja nav īstenota kāda no līgumā par projekta īstenošanu paredzētajām darbībām, bet tiek sasniegts projekta mērķis;

81.3. ja nav iesniegti finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinošie dokumenti;

81.4. ja līdzekļu izlietojums nav samērīgs un pamatots;

81.5. ja finansējuma saņēmējs projekta īstenošanas laikā sadarbības iestādei apzināti ir sniedzis nepatiesu informāciju;

81.6. ja iepirkums nav veikts atbilstoši normatīvajiem aktiem iepirkuma jomā;

81.7. ja projekts nav īstenots atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

(Grozīts ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1403; MK 02.07.2013. noteikumiem Nr.360)

82. Sadarbības iestādei ir tiesības projekta īstenošanas laikā, starpposma un noslēguma pārskata vērtēšanas laikā, kā arī pēc iemaksas aizdevumu fondā no finansējuma saņēmēja pieprasīt informāciju par aizdevumu fonda finan­sējuma izlietojumu.

(MK 08.12.2009. noteikumu Nr.1403 redakcijā)

83. Sadarbības iestādei ir tiesības starpposma un noslēguma pārskata vērtēšanas laikā pieaicināt ekspertu, lai pārbaudītu, vai projekta izmaksu tāmē norādītās attiecināmās izmaksas ir samērīgas un ekonomiski pamatotas.

(Grozīts ar MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1403)

84. Maksājumus veic bezskaidras naudas norēķinu veidā uz atsevišķu projekta īstenošanai paredzēto finansējuma saņēmēja kontu, kurš norādīts līgumā par projekta īstenošanu.

85. Finansējuma saņēmējs līgumā par projekta īstenošanu noteiktajos termiņos iesniedz sadarbības iestādē starpposma pārskatu un noslēguma pār­skatu. Finansējuma saņēmējs projekta noslēguma pārskatu iesniedz sadarbības iestādē ne vēlāk kā 15 darbdienu laikā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, bet ne vēlāk par 2015.gada 15.jūliju.

(MK 08.12.2009. noteikumu Nr.1403 redakcijā)

86. Sadarbības iestāde publiskā finansējuma izlietojumu pārbauda, pamatojoties uz projekta attiecināmo izmaksu tāmi un iesniegtajiem izdevumus apliecinošajiem dokumentiem, kas izstrādāti un noformēti atbilstoši norma­tīvajiem aktiem par iepirkuma dokumentāciju, maksājumu un darījumu dokumentiem.

(MK 08.12.2009. noteikumu Nr.1403 redakcijā)

IX. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa svītrota ar MK 07.07.2009. noteikumiem Nr.754)

X. Noslēguma jautājumi

(Nodaļa MK 02.07.2013. noteikumu Nr.360 redakcijā)

91. Šo noteikumu 13.3.2.apakšpunktā minēto procentu likmes subsīdiju piemēro visiem saimnieciskās darbības uzsācējiem, kuriem šo noteikumu 13.3.1.apakšpunktā minētais aizdevums tika piešķirts, uzsākot aktivitātē ietvertās darbības, kā arī tiem saimnieciskās darbības uzsācējiem, kuri ir saņēmuši šo noteikumu 13.3.1.apakšpunktā minēto aizdevumu pēc 2013.gada 14.februāra, bet tiem nav piešķirta procentu likmes subsīdija.

92. Finansējuma saņēmējs aktualizē projekta iesnieguma un biznesa plāna sadaļas, nodrošinot to atbilstību spēkā esošajai šo noteikumu redakcijai, un iesniedz tās sadarbības iestādē līdz 2013.gada 15.jūlijam.

93. Šo noteikumu 9., 33., 34., un 35.punkts ir spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim.

(MK 10.12.2013. noteikumu Nr.1431 redakcijā)

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs V.Dombrovskis

Ekonomikas ministra vietā – iekšlietu ministre L.Mūrniece
Ekonomikas ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 31.marta noteikumiem Nr.293

(Pielikums grozīts ar MK 07.07.2009. noteikumiem Nr.754; MK 08.12.2009. noteikumiem Nr.1403; MK 26.10.2010. noteikumiem Nr.998; MK 02.07.2013. noteikumiem Nr.360; MK 10.12.2013. noteikumiem Nr.1431; sk. grozījumu 2.punktu)

Ekonomikas ministra vietā – iekšlietu ministre L.Mūrniece
2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 31.marta noteikumiem Nr.293

(Pielikums svītrots ar MK 07.07.2009. noteikumiem Nr.754)

3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 31.marta noteikumiem Nr.293
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

(Pielikums MK 07.07.2009. noteikumu Nt.754 redakcijā)

1. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes*

Ar punktiem (maksimālais punktu skaits, izpildoties kritērija nosacīju­miem)

Min. – 41

(visu kritēriju kopsumma)

1.

Potenciālo saimnieciskās darbības uzsācēju skaits, kuru zināšanas un motivāciju plānots novērtēt, kā arī sniegt apmācību un individuālu konsultāciju atbalstu

 

Ja vērtējums ir mazāks par 10 punktiem, projekta iesniegumu noraida

1.1.

vairāk nekā 1200 cilvēku

15

 

1.2.

1000–1200 cilvēku

10

 

1.3.

800–999 cilvēki

5

 

1.4.

līdz 799 cilvēkiem

0

 

2.

Saimnieciskās darbības uzsācēju skaits, kuru biznesa projektu īstenošanai plānots sniegt finansiālo un konsultatīvo atbalstu

 

Ja vērtējums ir mazāks par 10 punktiem, projekta iesniegumu noraida

2.1.

vairāk nekā 300 cilvēku

15

 

2.2.

200–300 cilvēku

10

 

2.3.

100–199 cilvēki

5

 

2.4.

līdz 99 cilvēkiem

0

 

3.

Projekta iesniedzēja kapacitāte

 

Ja vērtējums ir mazāks par 10 punktiem, projekta iesniegumu noraida

3.1.

Projekta iesniedzējs ir ieviesis Eiropas Savienības (turpmāk – ES) struktūrfondu līdzfinansētus projektus (vienu vai vairākus), kuru kopējais finansējuma apjoms ir lielāks par 10 milj. LVL

15

 

3.2.

Projekta iesniedzējs ir ieviesis ES struktūrfondu līdzfinansētus projektus (vienu vai vairākus), kas pēc finansējuma apjoma ir ne mazāki par 5 milj. LVL un ne lielāki par 9,99 milj. LVL, un pierāda, ka viņam ir projekta apjomam atbilstoša kapacitāte

10

 

3.3.

Projekta iesniedzējs ir ieviesis ES struktūrfondu līdzfinansētus projektus (vienu vai vairākus), kas pēc finansējuma apjoma ir ne mazāki par 1 milj. LVL un ne lielāki par 4,99 milj. LVL, un nepierāda, ka viņam ir projekta apjomam atbilstoša kapacitāte

5

 

3.4.

Projekta iesniedzējs ir ieviesis nelielus (kopējā finansējuma apjoms ir līdz 0,99 milj. LVL) ES struktūrfondu līdzfinansētus projektus

0

 

4.

Projekta iesniedzēja pieredze saimnieciskās darbības projektu novērtēšanā

 

Ja vērtējums ir mazāks par 5 punktiem, projekta iesniegumu noraida

4.1.

vairāk nekā 10 gadu

15

 

4.2.

5–10 gadu

10

 

4.3.

3–4 gadi

5

 

4.4.

līdz 2 gadiem

0

 

1.1. KVALITĀTES KRITĒRIJI PAR HORIZONTĀLAJĀM PRIORITĀTĒM

Vērtēšanas sistēma

 

Punkti

 

5.

Horizontālā prioritāte “Teritorijas līdzsvarota attīstība”

 

Ja vērtējums ir mazāks par 2 punktiem, projekta iesniegumu noraida

5.1.

Katrā Latvijas plānošanas reģionā pakalpojumus šīs aktivitātes ietvaros sniedz vismaz piecās vietās

10

 

5.2.

Katrā Latvijas plānošanas reģionā pakalpojumus šīs aktivitātes ietvaros sniedz četrās vietās

8

 

5.3.

Katrā Latvijas plānošanas reģionā pakalpojumus šīs aktivitātes ietvaros sniedz trijās vietās

6

 

5.4.

Katrā Latvijas plānošanas reģionā pakalpojumus šīs aktivitātes ietvaros sniedz divās vietās

4

 

5.5.

Katrā Latvijas plānošanas reģionā pakalpojumus šīs aktivitātes ietvaros sniedz vienā vietā

2

 

5.6.

Pakalpojumi tiek sniegti tikai Rīgā

0

 

6.

Horizontālā prioritāte “Makroekonomiskā stabilitāte”

Privātā līdzfinansējuma apjoms:

 

Ja vērtējums ir mazāks par 4 punktiem, projekta iesniegumu noraida

6.1.

vairāk nekā 40 %

10

 

6.2.

35–40 %

8

 

6.3.

30–34 %

6

 

6.4.

25–29 %

4

 

6.5.

līdz 25 %

0

 

7.

Horizontālā prioritāte “Vienlīdzīgas iespējas”

  

7.1.

Projekta iesniedzējs īstenos specifiskas aktivitātes, kas sekmē dzimumu līdztiesības, aktīvās novecošanās un personu ar invaliditāti tiesību pamatprincipu ievērošanu, un ir apzinājis darbinieku sociālo portretu (piemēram, datus sadalījumā pēc dzimuma, vecuma un invaliditātes)

17

Kritērijs dod papildu punktus

7.2.

Projekta iesniedzējs īstenos specifiskas aktivitātes, kas sekmē dzimumu līdztiesības, aktīvās novecošanās un personu ar invaliditāti tiesību pamatprincipu ievērošanu

10

 

7.3.

Projekta iesniedzējs ir apzinājis darbinieku sociālo portretu (piemēram, datus sadalījumā pēc dzimuma, vecuma un invaliditātes), bet neīstenos specifiskas aktivitātes, kas sekmē dzimumu līdztiesības, aktīvās novecošanās un personu ar invaliditāti tiesību pamatprincipu ievērošanu

0

 

8.

Horizontālā prioritāte “Ilgtspējīga attīstība”

 

Kritērijs dod papildu punktus

8.1.

Projektā tiks veiktas speciālas aktivitātes, lai veicinātu investīcijas saimnieciskās darbības veicējos, kas darbojas atbilstoši vides aizsardzības prasībām un izmanto videi draudzīgas tehnoloģijas vai ražo videi draudzīgus produktus vai pakalpojumus

2

 

8.2.

Projektā netiks veiktas speciālas aktivitātes, lai veicinātu investīcijas saimnieciskās darbības veicējos, kas darbojas atbilstoši vides aizsardzības prasībām un izmanto videi draudzīgas tehnoloģijas vai ražo videi draudzīgus produktus vai pakalpojumus

0

 

9.

Horizontālā prioritāte “Informācijas sabiedrība”

 

Kritērijs dod papildu punktus

9.1.

Projektā tiks veidots informāciju tehnoloģiju (turpmāk – IT) risinājums vai IT pakalpojumi

1

 

9.2.

Projektā netiks veidots IT risinājums vai IT pakalpojumi

0

 

2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

  

2.1. PROJEKTA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

 

Jā/Nē

 

10.

Projektā ir plānots sniegt šādus pakalpojumus:

1) individualizētas apmācības un motivācijas pasākumi, ieskaitot potenciālo saimnieciskās darbības uzsācēju zināšanu līmeņa noteikšanu un apmācību plāna izveidošanu;

2) individualizētas saimnieciskās darbības uzsākšanas konsultācijas gan pirms finansējuma piešķiršanas, gan arī laikposmā līdz saimnieciskās darbības projekta ieviešanas pabeigšanai un saimnieciskās darbības nostabilizēšanai (vismaz divu gadu laikā pēc finansējuma piešķiršanas);

3) finansējumu (grantu potenciālajam saimnieciskās darbības uzsācējam, aizdevumu ar atvieglojumu nodrošinājuma apjomam un granta elementu) saimnieciskās darbības uzsākšanai

 

P

11.

Projektā ir paredzēts piesaistīt klientus vismaz šādos veidos:

1) izplatot informāciju plašsaziņas līdzekļos;

2) izplatot informāciju caur projekta iesniedzēja mājaslapu;

3) izplatot informāciju caur projekta iesniedzēja filiālēm;

4) organizējot seminārus;

5) sadarbībā ar biznesa inkubatoriem;

6) sadarbībā ar biznesa eņģeļiem;

7) sadarbībā ar citiem atbalsta sniedzējiem (piemēram, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, Lauku atbalsta dienestu)

 

P

12.

Projektā ir parādīta sinerģija ar citiem atbalsta instrumentiem, kas ir projekta iesniedzēja un citu atbalsta sniedzēju rīcībā

 

P

13.

Projektā ir paredzēts informēt klientu, kurš saņēmis finansējumu šīs aktivitātes ietvaros un kura vajadzības pārsniedz šīs aktivitātes piedāvātos pakalpojumus, par citu atbalsta sniedzēju piedāvātajiem pakalpojumiem

 

P

14.

Projektā ir izstrādāta nepieciešamā dokumentācija, lai veiktu apmācību pakalpojumu sniedzēju atlasi un piesaisti

 

P

15.

Projekta ietvaros plānotais atbalsts sastāv no zināšanu testēšanas, individuālām konsultācijām un apmācībām, aizdevumiem ar atvieglotiem noteikumiem nodrošinājuma jomā, grantiem saimnieciskās darbības uzsākšanai un iztikas nodrošināšanai darbības sākuma posmā. Apmācībām un konsultācijām ir individuāla pieeja. Konsultācijas plānots nodrošināt visu šā projekta īstenošanas termiņu

 

P

16.

Projekta iesniedzējs nodrošina projekta grāmatvedības nodalītu uzskaiti

 

P

17.

Projekta iesniedzējs nodrošina datu par projekta īstenošanu piegādi ievadīšanai struktūrfondu vienotajā informācijas sistēmā

 

P

18.

Projekta iesniegumā plānotās aktivitātes un sasniedzamie rezultāti ir precīzi definēti, pamatoti, izmērāmi, atbilstoši projekta īstenošanas laika grafikam un vērsti uz projekta mērķu sasniegšanu

 

P

19.

Projekta izmaksas (kopējās projekta attiecināmās izmaksas, kopējās projekta neattiecināmās izmaksas un kopējās projekta izmaksas) projekta izmaksu tāmē ir aprēķinātas aritmētiski pareizi un ievērojot Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktos attiecināmo izmaksu ierobežojumus

 

P

20.

Pieprasītais finansējuma apmērs ir aprēķināts pareizi un atbilst Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajam apmēram

 

P

21.

Projekta attiecināmo izmaksu veidi un apjoms atbilst Ministru kabineta noteikumiem par aktivitātes īstenošanu

 

P

22.

Projekta attiecināmās izmaksas ir ekonomiski pamatotas, nepieciešamas projekta īstenošanai un nodrošina fiziski izmērāmu rezultātu rašanos

 

P

23.

Projekta īstenošanas laika grafiks atbilst Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajiem termiņiem

 

P

2.2. PROJEKTA IESNIEDZĒJA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

 

Jā/Nē

 

24.

Projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu ierobežotai projekta atlasei

 

N

25.

Projekta iesniedzējs pēdējo triju gadu laikā ir finansējis vismaz 100 mazo un vidējo komersantu projektus

 

P

3. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

 

Jā/Nē

 

26.

Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši projekta iesnieguma veidlapai, ir pievienoti visi papildus iesniedzamo dokumentu sarakstā minētie dokumenti, un tie ir sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu

 

P

27.

Projekta iesnieguma oriģinālam un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecinātai tā kopijai ir dokumenta juridiskais spēks

 

P

28.

Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta

 

P

29.

Projekta iesnieguma oriģinālam ir sanumurētas lapas

 

P

30.

Projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu – dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu un papildinājumu (ja tas iesniegts papīra formātā)

 

P

31.

Projekta iesniegumā lietotā naudas vienība ir lats – LVL

 

P

32.

Projekta iesniegums iesniegts projektu iesniegumu iesniegšanas termiņā

 

N

33.

Projekta iesniegums ir aizpildīts latviešu valodā un datorrakstā

 

P

34.

Projekta iesniegums ir iesniegts divos eksemplāros – viens oriģināls un viena kopija (ja tas iesniegts papīra formātā)

 

P

4. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma

 

Jā/Nē

 

35.

Ja projekta iesniegums atbilst 32.administratīvajam un 24.atbilstības kritērijam, kā arī 1., 2. un 3.kvalitātes kritērijā ir saņēmis katrā vismaz 10 punktu, 4.kvalitātes kritērijā ir saņēmis vismaz 5 punktus, 5.kvalitātes kritērijā ir saņēmis vismaz 2 punktus, 6.kvalitātes kritērijā ir saņēmis vismaz 4 punktus un kopā ir saņēmis vismaz 41 punktu, vērtējot atbilstoši kvalitātes kritērijiem, tad, sarindojot projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktus ieguvušo projekta iesniegumu, projekta iesniegumam pietiek aktivitātes atlases kārtā pieejamais finansējums

 

N

* Piezīmes.

1. N – ja projekts neatbilst kritērijam, projekta iesniegumu noraida.

2. P – ja projekts neatbilst kritērijam, var pieņemt lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.3.1.2.aktivitāti .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 293Pieņemts: 31.03.2009.Stājas spēkā: 17.04.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 58, 16.04.2009.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
190611
{"selected":{"value":"13.12.2014","content":"<font class='s-1'>13.12.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"13.12.2014","iso_value":"2014\/12\/13","content":"<font class='s-1'>13.12.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.07.2014","iso_value":"2014\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2014.-12.12.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.05.2014","iso_value":"2014\/05\/17","content":"<font class='s-1'>17.05.2014.-30.06.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-16.05.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.12.2013","iso_value":"2013\/12\/14","content":"<font class='s-1'>14.12.2013.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.07.2013","iso_value":"2013\/07\/06","content":"<font class='s-1'>06.07.2013.-13.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"18.05.2011","iso_value":"2011\/05\/18","content":"<font class='s-1'>18.05.2011.-05.07.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.11.2010","iso_value":"2010\/11\/04","content":"<font class='s-1'>04.11.2010.-17.05.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"16.12.2009","iso_value":"2009\/12\/16","content":"<font class='s-1'>16.12.2009.-03.11.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.07.2009","iso_value":"2009\/07\/17","content":"<font class='s-1'>17.07.2009.-15.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.04.2009","iso_value":"2009\/04\/17","content":"<font class='s-1'>17.04.2009.-16.07.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
13.12.2014
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"