Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.177

Rīgā 2009.gada 24.februārī (prot. Nr.14 25.§)
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma “Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana” aktivitātē “Meža ugunsdrošības profilaktisko pasākumu ieviešana”
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākuma “Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana” (turpmāk – pasākums) aktivitātē “Meža ugunsdrošības profilaktisko pasākumu ieviešana” (turpmāk – aktivitāte), kuru īsteno atbilstoši Padomes 2005.gada 20.septembra Regulai (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (turpmāk – Padomes Regula Nr. 1698/2005) un Komisijas 2006.gada 15.decembra Regulai (EK) Nr. 1974/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1698/2005 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (turpmāk – Komisijas Regula Nr. 1974/2006).

2. Projektu iesniegumu pieņemšanas, izvērtēšanas un lēmuma pieņemšanas kārtību, kā arī atbalsta pieprasīšanas kārtību nosaka normatīvie akti par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai.

(MK 17.08.2010. noteikumu Nr.781 redakcijā)

3. Aktivitātes mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu, attīstot un pilnveidojot meža ugunsdrošības profilaktiskos pasākumus.

II. Atbalsta saņemšanas nosacījumi

4. Aktivitātes īstenošanas vieta ir visa Latvijas teritorija.

5. Aktivitātē atbalstu piešķir šādām darbībām:

5.1. meža apsardzības infrastruktūras ierīkošanai;

5.2. preventīvu ugunsdrošības mežsaimniecisku pasākumu īstenošanai;

5.3. uguns novērošanas torņu būvniecībai un rekonstrukcijai;

5.4. sakaru un novērošanas iekārtu tīkla izveidošanai un pilnveidošanai.

6. Atbalsta pretendents ir valsts pārvaldes iestāde.

(MK 17.08.2010. noteikumu Nr.781 redakcijā)

7. Šo noteikumu 5.punktā minētās darbības veic teritorijās, kas attiecas uz paaugstinātas, augstas vai vidējas ugunsbīstamības klases mežiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ugunsdrošību.

8. Ierīkojot mineralizēto joslu un nodrošinot tās uzturēšanu, to pielāgo šādām prasībām:

8.1. mineralizētās joslas platums nav mazāks par 1,5 metriem;

8.2. mineralizētajā joslā augsne ir apvērsta vai attīrīta līdz augsnes minerālslānim;

8.3. uz mineralizētās joslas neatrodas gāzti koki un kritalas.

9. Mineralizētās joslas uzturēšanas darbus paredz meža ugunsdrošības profilaktisko pasākumu plānā, un tos veic ne biežāk kā reizi gadā un ne ilgāk kā trīs gadus pēc kārtas vienai un tai pašai mineralizētajai joslai.

10. Apaugumu novāc ar augsnes virsfrēzi vai citu paņēmienu, kas spēj nodrošināt līdzvērtīgu apauguma novākšanas kvalitāti tā, lai pa attīrīto platību varētu pārvietoties ugunsdzēsības tehnika.

11. Izbūvējot vai rekonstruējot ūdens ņemšanas vietu, atbalsta pretendents:

11.1. pie ūdens ņemšanas vietas izveido piebrauktuvi ugunsdzēsības transportam un nodrošina tam brīvu piekļuvi ūdens ņemšanas vietai;

11.2. paredzamo ūdenstilpi plāno ar ne mazāk kā 200 m2 lielu virsmas laukumu un ne mazāk kā divu metru dziļumu.

12. Lai pieteiktos atbalstam, atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienesta centrālajā aparātā personīgi, pa pastu vai elektroniski (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) iesniedz:

12.1. projekta iesniegumu (1.pielikums). Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, tam pievieno arī elektronisko versiju;

12.1.1 atbalsta pretendenta deklarāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauku un zivsaimniecības attīstībai;

12.2. šo noteikumu 5.1. un 5.2.apakšpunktā minētajām darbībām – Valsts meža dienesta apstiprinātu meža ugunsdrošības profilaktisko pasākumu plānu, kurā ietverti projektā paredzētie darbi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ugunsdrošību;

12.3. akceptētu tehnisko projektu, ja to paredz būvniecību reglamentējošie normatīvie akti un tehniskais projekts ir izstrādāts, vai tā kopiju (uzrādot oriģinālu);

12.4. plānošanas un arhitektūras uzdevuma kopiju (uzrādot oriģinālu), ja to paredz būvniecību reglamentējošie normatīvie akti un projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī nav tehniskā projekta;

12.5. iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus saskaņā ar normatī­vajiem aktiem par iepirkumu procedūras piemērošanu;

12.6. būvatļaujas kopiju (uzrādot oriģinālu), ja to paredz būvniecību reglamentējošie normatīvie akti un projekta iesniegumam ir pievienots tehniskais projekts;

12.7. meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju tehniskās apsekošanas atzinumu būvējamai vai rekonstruējamai ūdens ņemšanas vietai, ja projekta iesniegumam nav pievienots akceptēts tehniskais projekts. Atzinumā norāda ierīkojamās ūdens ņemšanas vietas atbilstību šo noteikumu 11.2.apakšpunktā minētajām prasībām;

12.8. (svītrots ar MK 17.08.2010. noteikumiem Nr.781);

12.9. (svītrots ar MK 17.08.2010. noteikumiem Nr.781);

12.10. Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par paredzēto darbību ietekmi uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000), kuru īstenošanai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums, ja projekts paredzēts Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamā teritorijā.

(Grozīts ar MK 17.08.2010. noteikumiem Nr.781)

12.1 Ja nekustamais īpašums nav atbalsta pretendenta īpašumā, iesniedzot projekta iesniegumu, atbalsta pretendents uzrāda tiesisko valdījumu apliecinošus dokumentus par nekustamo īpašumu, kurā tiks veikti projekta iesniegumā paredzētie darbi. Ja paredzēts veikt šo noteikumu 5.3. un 5.4.apakšpunktā minētās darbības, uzrāda nomas līgumu, kas noslēgts vismaz uz 10 gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas.

(MK 17.08.2010. noteikumu Nr.781 redakcijā)

13. Būvatļaujas kopiju, akceptētu tehnisko projektu un iepirkuma dokumentus stacionārām iekārtām, kuras paredzētas tehniskajā projektā, ja to nosaka būvniecību reglamentējošie normatīvie akti, kā arī būvniecības iepirkuma procedūru apliecinošus dokumentus iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

(MK 17.08.2010. noteikumu Nr.781 redakcijā)

III. Atbalsta veids un apmērs

14. Projekta attiecināmo izmaksu apmērs vienā projektā nedrīkst būt lielāks par finansējumu, kas noteikts konkrētajai projektu pieņemšanas kārtai. Projektu skaits vienam pretendentam netiek ierobežots.

15. Atbalsta intensitāte šo noteikumu 5.punktā minēto darbību īstenošanai ir 100 procenti no attiecināmo izmaksu summas.

16. Aktivitātē ir noteiktas šādas attiecināmo izmaksu kategorijas:

16.1. šo noteikumu 5.1.apakšpunktā minētajai darbībai – ūdens ņemšanas vietu (arī ugunsdzēsības transporta piebrauktuves) būvniecības un rekonstrukcijas izmaksas un mineralizētu joslu ierīkošanas un uzturēšanas izmaksas;

16.2. šo noteikumu 5.2.apakšpunktā minētajai darbībai – apauguma novākšanas izmaksas;

16.3. šo noteikumu 5.3.apakšpunktā minētajai darbībai – uguns novērošanas torņu būvniecības un rekonstrukcijas izmaksas;

16.4. šo noteikumu 5.4.apakšpunktā minētajai darbībai – sakaru un novērošanas sistēmu iegādes un uzstādīšanas izmaksas;

16.5. vispārējās izmaksas, kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai ieviešanu (piemēram, arhitektu, inženieru un konsultantu, juridisko pakalpojumu, tehniski ekonomisko pamatojumu, patentu un licenču saņemšanas izmaksas) un kas nepārsniedz astoņus procentus no šo noteikumu 16.1., 16.2. un 16.4.apakšpunktā minētās izmaksu summas vai 12 procentus no šo noteikumu 16.3.apakšpunktā minētās izmaksu summas.

(Grozīts ar MK 10.01.2012. noteikumiem Nr.32)

17. Attiecināmas ir tikai tās izmaksas, kas izriet no līgumiem ar trešajām personām, kuras ir atbildīgas par darbu veikšanu. Būvprojekta tāmes pozīcijas ir attiecināmas, ja tās tiešā veidā saistītas ar aktivitātes mērķa sasniegšanu.

18. Aktivitātē ir noteiktas šādas neattiecināmo izmaksu kategorijas, kas saistītas ar projekta ieviešanu:

18.1. apakšlīgumu slēgšana, ja tie palielina projekta izmaksas, bet nepievieno projektam atbilstošu vērtību, kā arī ja apakš­līgumos samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta izmaksām;

18.2. izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, par kuru nav veikta atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;

18.3. esošo būvju uzturēšanas izmaksas;

18.4. citas izmaksas, kas nav attiecināmas saskaņā ar Padomes Regulu Nr. 1698/2005 un Komisijas Regulu Nr. 1974/2006.

IV. Projektu iesniegumu vērtēšana un atlase

19. Priekšrocības saņemt atbalstu ir projektam, ko īsteno teritorijā ar augstāku ugunsbīstamības klasi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ugunsdrošību. Ja projektus īsteno teritorijās, kurās ugunsbīstamības klase ir vienāda, priekšrocība ir projektam ar lielāku platību augstākā ugunsbīstamības klasē.

V. Veikto darbu pārbaude

20. Pretendents paziņo Valsts meža dienestam par projektā paredzēto darbību izpildi, kas minētas šo noteikumu 5.1. un 5.2.apakšpunktā (ja tā nav ūdenstilpes būvniecība vai rekonstrukcija).

21. Valsts meža dienests pēc informācijas saņemšanas par šo noteikumu 5.1. un 5.2.apakšpunktā minēto darbību izpildi veic pārbaudi dabā un pieņem lēmumu par īstenoto darbību atbilstību profilaktiskajam pasākumu plānam.

22. Valsts meža dienests pārbaudes rezultātus un pieņemto lēmumu paziņo pretendentam saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.

23. Valsts meža dienests iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārbaudes pārskatu, norādot pieņemto lēmumu.

24. Atbalsta saņēmējs kopā ar maksājuma pieprasījumu Lauku atbalsta dienestā iesniedz pārskatu par projekta īstenošanas rezultātiem (2.pielikums) un pārskatu par atbalsta saņēmēja saimnieciskās darbības rādītājiem (3.pielikums).

(MK 17.08.2010. noteikumu Nr.781 redakcijā)

Ministru prezidents I.Godmanis

Zemkopības ministra pienākumu izpildītājs – vides ministrs R.Vējonis
Zemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 24.februāra noteikumiem Nr.177

(Pielikums MK 17.08.2010. noteikumu Nr.781 redakcijā, kas grozīta ar MK 18.02.2014. noteikumiem Nr.105)

2.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 24.februāra noteikumiem Nr.177

(Pielikums MK 17.08.2010. noteikumu Nr.781 redakcijā)

3.pielikums
Ministru kabineta
2009.gada 24.februāra noteikumiem Nr.177

(Pielikums MK 17.08.2010. noteikumu Nr.781 redakcijā)

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma “Mežsaimniecības ražošanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 177Pieņemts: 24.02.2009.Stājas spēkā: 04.03.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 34, 03.03.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
188489
{"selected":{"value":"06.03.2014","content":"<font class='s-1'>06.03.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"06.03.2014","iso_value":"2014\/03\/06","content":"<font class='s-1'>06.03.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"13.01.2012","iso_value":"2012\/01\/13","content":"<font class='s-1'>13.01.2012.-05.03.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"20.08.2010","iso_value":"2010\/08\/20","content":"<font class='s-1'>20.08.2010.-12.01.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"04.03.2009","iso_value":"2009\/03\/04","content":"<font class='s-1'>04.03.2009.-19.08.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
06.03.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)