Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2019. gada 17. decembra noteikumus Nr. 673 "Atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanas, akreditācijas un uzraudzības noteikumi".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1059

Rīgā 2008.gada 16.decembrī (prot. Nr.93 83.§)
Noteikumi par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību
Izdoti saskaņā ar likuma “Par atbilstības novērtēšanu13.panta pirmo daļu
un Vides aizsardzības likuma 39.panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. nacionālās akreditācijas sistēmas darbību, kas ietver atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību;

1.2. kārtību, kādā izveido un uztur akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju sarakstu.

(Grozīts ar MK 27.02.2018. noteikumiem Nr. 112)

2. Valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" (turpmāk – birojs) Eiropas Savienības tiesību aktu izpratnē nacionālā līmenī darbojas kā nacionālā akreditācijas institūcija.

(Grozīts ar MK 12.05.2010. noteikumiem Nr. 436; MK 27.02.2018. noteikumiem Nr. 112)

3. Birojs publicē biroja mājaslapā internetā Eiropas un starptautisko akreditācijas organizāciju dokumentu sarakstus, kurus piemēro šo noteikumu izpildei (turpmāk – piemērojamie dokumenti).

(Grozīts ar MK 12.05.2010. noteikumiem Nr.436)

II. Nacionālās akreditācijas sistēmas darbība

4. Birojs novērtē, akreditē un uzrauga atbilstības novērtēšanas institūcijas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Regulu (EK) Nr. 765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr. 339/93, un saistošajiem piemērojamiem dokumentiem.

(MK 27.02.2018. noteikumu Nr. 112 redakcijā)

5. Birojs nereglamentētajā sfērā novērtē, akreditē un uzrauga:

5.1. inspicēšanas institūcijas;

5.2. pārvaldības sistēmu sertificēšanas institūcijas;

5.3. personāla sertificēšanas institūcijas;

5.4. testēšanas un kalibrēšanas laboratorijas;

5.5. testēšanas laboratorijas, kas darbojas medicīnas jomā;

5.6. produktu sertificēšanas institūcijas;

5.7. vides verificētājus atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regulai (EK) Nr. 1221/2009 par organizāciju brīvprātīgu dalību Kopienas vides vadības un audita sistēmā (EMAS), kā arī par Regulas (EK) Nr. 761/2001 un Komisijas Lēmumu 2001/681/EK un 2006/193/EK atcelšanu;

5.8. prasmes pārbaužu organizatorus;

5.9. validēšanas un verificēšanas institūcijas.

(MK 27.02.2018. noteikumu Nr. 112 redakcijā)

6. Birojs atbilstības novērtēšanas institūcijas reglamentētajā sfērā novērtē, akreditē un uzrauga atbilstoši šo noteikumu 4. punktam un kritērijiem, kas noteikti normatīvajos aktos par atbilstības novērtēšanu.

(MK 27.02.2018. noteikumu Nr. 112 redakcijā)

III. Akreditācijas kārtība

7. Birojs, pamatojoties uz atbilstības novērtēšanas institūcijas iesniegumu par tās akreditāciju, slēdz ar atbilstības novērtēšanas institūciju līgumu. Līgumā nosaka novērtēšanas procedūras un pušu pienākumus atbilstoši šo noteikumu II nodaļā minētajām prasībām.

(Grozīts ar MK 12.05.2010. noteikumiem Nr.436)

7.1 Birojs uzsāk atbilstības novērtēšanas institūcijas novērtēšanas procesu pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas un šo noteikumu 7. punktā minētā līguma noslēgšanas. Birojs ir tiesīgs neuzsākt novērtēšanas procesu, ja atbilstības novērtēšanas institūcija par novērtēšanas procedūru nav samaksājusi līgumā noteiktajā apmērā un termiņā.

(MK 27.02.2018. noteikumu Nr. 112 redakcijā)

8. Birojs novērtē atsevišķi katra veida atbilstības novērtēšanas institūcijas saskaņā ar šo noteikumu 5. vai 6.punktā minētajām prasībām, ievērojot šādu akreditācijas secību:

8.1. atbilstības novērtēšanas institūcija sniedz birojam tā pieprasīto novērtēšanai nepieciešamo informāciju;

8.2. birojs:

8.2.1. norīko vērtētājus un piesaista attiecīgās vērtēšanas jomas ekspertus, kuru kompetenci ir izvērtējis birojs un kuri iekļauti kopējā biroja ekspertu sarakstā. Samaksa par ekspertu piesaisti tiek noteikta saskaņā ar apstiprināto biroja maksas pakalpojumu cenrādi;

8.2.2. analizē dokumentus pieteiktajā akreditācijas sfērā un novērtē atbilstības novērtēšanas institūciju, tai skaitā prasmes pārbaudes dažādās institūcijas darbības vietās;

8.2.3. pēc novērtēšanas vizītes sniedz atbilstības novērtēšanas institūcijai novērtēšanas pārskatu;

8.3. atbilstības novērtēšanas institūcija novērtēšanas pārskatā minētajā termiņā veic darbības, lai novērstu konstatētās neatbilstības.

(Grozīts ar MK 27.02.2018. noteikumiem Nr. 112)

9. Pamatojoties uz novērtēšanas rezultātiem, birojs pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

9.1. piešķirt akreditāciju, ja atbilstības novērtēšanas institūcija ir izpildījusi šo noteikumu 5. vai 6.punktā minēto normatīvo aktu prasības. Akreditāciju sākotnēji piešķir uz četriem gadiem, pēc atkārtotas akreditācijas procedūras akreditācijas termiņš ir pieci gadi;

9.2. nepiešķirt akreditāciju, ja atbilstības novērtēšanas institūcija nav izpildījusi šo noteikumu 5. vai 6.punktā minēto normatīvo aktu prasības;

9.3. saglabāt akreditāciju, ja akreditētā atbilstības novērtēšanas institūcija izpildījusi šo noteikumu 5. vai 6.punktā minēto normatīvo aktu prasības;

9.4. apturēt akreditāciju uz laiku līdz sešiem mēnešiem, ja akreditētajā atbilstības novērtēšanas institūcijā novērtēšanas laikā konstatētās neatbilstības nav tik būtiskas, lai atceltu akreditāciju visā akreditācijas sfērā vai tās daļā;

9.5. atcelt akreditāciju, ja akreditētā atbilstības novērtēšanas institūcija nav izpildījusi šo noteikumu 5. vai 6.punktā minēto normatīvo aktu prasības vai šo noteikumu 8.2.3.apakšpunktā minētajā pārskatā noteiktajā termiņā nav novērsusi novērtēšanas laikā konstatētās neatbilstības;

9.6. paplašināt akreditācijas sfēru, ja akreditētā atbilstības novērtēšanas institūcija ir izpildījusi šo noteikumu 5. vai 6.punktā minēto normatīvo aktu prasības papildus pieteiktajā akreditācijas sfērā;

9.7. sašaurināt akreditācijas sfēru, ja akreditētā atbilstības novērtēšanas institūcija nav izpildījusi šo noteikumu 5. vai 6.punktā minēto normatīvo aktu prasības attiecīgajā akreditācijas sfēras daļā.

10. Lēmumu par akreditācijas atcelšanu, apturēšanu vai sfēras sašaurinā­šanu pieņem arī tad, ja saņemts akreditētas atbilstības novērtēšanas institūcijas attiecīgs iesniegums.

11. Lēmumu par akreditācijas apturēšanu vai atcelšanu birojs pieņem arī tad, ja akreditētā atbilstības novērtēšanas institūcija nepilda šo noteikumu 7.punktā minētā līguma nosacījumus.

(Grozīts ar MK 12.05.2010. noteikumiem Nr.436)

12. Mēneša laikā pēc šo noteikumu 9.1., 9.6. un 9.7.apakšpunktā minēto lēmumu pieņemšanas birojs noformē akreditētās atbilstības novērtēšanas institūcijas akreditācijas apliecību un tās pielikumu.

13. Birojs:

13.1. izstrādā atbilstības novērtēšanas institūcijas novērtēšanas vizīšu plānu atkārtotai novērtēšanai un citām ar novērtēšanu saistītām darbībām, kas nepieciešamas, lai pastāvīgi uzraudzītu, kā akreditētās atbilstības novērtēšanas institūcijas izpilda akreditācijas prasības;

13.2. nosaka laika intervālus starp novērtēšanas vizītēm, kas nepārsniedz divus gadus;

13.3. plāno uzraudzības novērtēšanas vizītes, ņemot vērā citas uzraudzī­bas darbības;

13.4. var veikt ārpuskārtas novērtēšanu, ja saņemtas sūdzības par atbilstības novērtēšanas institūcijas darbību vai informācija par izmaiņām tās darbībā, kā arī ņemot vērā citas uzraudzības darbības;

13.5. glabā atbilstības novērtēšanas institūcijas novērtēšanas pārskatus un nodrošina to konfidencialitāti.

14. Testēšanas un kalibrēšanas laboratorijas piedalās prasmes pārbaudēs vai citās salīdzināšanas programmās.

15. Akreditētā atbilstības novērtēšanas institūcija uz atbilstības novērtēšanas institūcijas novērtēšanas rezultātiem lieto akreditācijas zīmi (pielikums).

16. Akreditācijas zīmi nedrīkst lietot, lai maldinātu. Tās lietošana nedrīkst būt pretrunā ar šo noteikumu 12.punktā minētajām prasībām.

17. Birojs reizi mēnesī rakstiski informē Vides pārraudzības valsts biroju par attiecīgajā pārskata mēnesī akreditētajiem vides verificētājiem un norāda šo noteikumu 18.punktā minēto informāciju.

IV. Akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju saraksta izveidošana un uzturēšana

18. Birojs izveido un uztur akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju sarakstu. Sarakstā ietver šādu informāciju:

18.1. atbilstības novērtēšanas institūcijas akreditācijas numurs;

18.2. atbilstības novērtēšanas institūcijas nosaukums, juridiskā adrese un faktiskās darbības vietas adrese;

18.3. atbilstības novērtēšanas institūcijas akreditācijas sfēra;

18.4. akreditācijas apliecības derīguma termiņš;

18.5. akreditācijas apturēšanas termiņš šo noteikumu 9.4.apakšpunktā minētajos gadījumos.

19. Birojs aktualizē akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju sarakstā ietverto informāciju par akreditētajām atbilstības novērtēšanas institūcijām. Saraksts pieejams biroja mājaslapā internetā.

(Grozīts ar MK 12.05.2010. noteikumiem Nr.436)

V. Noslēguma jautājumi

20. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 11.februāra noteikumus Nr.96 “Noteikumi par atbilstības novērtēšanas institūciju akreditāciju un uzraudzību” (Latvijas Vēstnesis, 2008, 26.nr.).

21. Noteikumi stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents I.Godmanis

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
Pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 16.decembra noteikumiem Nr.1059
Akreditācijas zīme

(Pielikums grozīts ar MK 27.02.2018. noteikumiem Nr. 112)

1. Akreditācijas logo:

1.1. izmēri (ieteicami A4 formāta lapai) – augstums 10 mm, platums 15 mm;

1.2. viena no šādām krāsām:

1.2.1. melna;

1.2.2. tumši zilas un gaiši zilas krāsas salikums:

1.2.2.1. T burts un zvaigznes – Pantone 5415C krāsu skalā;

1.2.2.2. pārējā logo daļa – Pantone 654C krāsu skalā.

2. Atbilstības novērtēšanas institūcijas akreditācijas numuru veido:

2.1. X – attiecīgs atbilstības novērtēšanas institūcijas apzīmējums:

2.1.1. T – testēšanas laboratorijai;

2.1.2. K – kalibrēšanas laboratorijai;

2.1.3. S1 – produktu sertificēšanas institūcijai;

2.1.4. S2 – pārvaldības sistēmu sertificēšanas institūcijai;

2.1.5. S3 – personāla sertificēšanas institūcijai;

2.1.6. I – inspicēšanas institūcijai;

2.1.7. LV–V – vides verificētājam;

2.1.8. M – medicīnas laboratorijai;

2.1.9. GHG – validēšanas un verificēšanas institūcijai;

2.1.10. PTP – prasmes pārbaužu organizatoriem;

2.2. YYYY – akreditētās atbilstības novērtēšanas institūcijas numurs.

Ekonomikas ministrs K.Gerhards
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1059Pieņemts: 16.12.2008.Stājas spēkā: 01.01.2009.Zaudē spēku: 01.01.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 201, 29.12.2008.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
185789
{"selected":{"value":"01.03.2018","content":"<font class='s-1'>01.03.2018.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.03.2018","iso_value":"2018\/03\/01","content":"<font class='s-1'>01.03.2018.-31.12.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.05.2010","iso_value":"2010\/05\/19","content":"<font class='s-1'>19.05.2010.-28.02.2018.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2009","iso_value":"2009\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2009.-18.05.2010.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.03.2018
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"