Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2008. gada 16. decembra noteikumus Nr. 1059 "Noteikumi par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību".
Ministru kabineta noteikumi Nr.96

Rīgā 2008.gada 11.februārī (prot. Nr.8 17.§)
Noteikumi par atbilstības novērtēšanas institūciju akreditāciju un uzraudzību
Izdoti saskaņā ar likuma "Par atbilstības novērtēšanu" 13.panta pirmo daļu
un Vides aizsardzības likuma 39.panta ceturto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. nacionālās akreditācijas sistēmas darbību, kas ietver testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju, pārvaldības sistēmu, personāla un produktu sertificē­šanas institūciju, inspicēšanas institūciju un vides verificētāju (turpmāk - atbilstības novērtēšanas institūcija) akreditāciju un uzraudzību;

1.2. kārtību, kādā izveido un uztur akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju reģistru.

2. Valsts aģentūra "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" (turpmāk - akreditācijas birojs) iesniedz publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" tādu Eiropas un starptautisko akreditācijas organizāciju dokumentu sarakstus, kurus piemēro šo noteikumu izpildei (turpmāk - piemērojamie dokumenti).

II. Nacionālās akreditācijas sistēmas darbība

3. Akreditācijas birojs veic atbilstības novērtēšanas institūciju akreditāciju un uzraudzību atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17011:2004 "Atbilstības novērtēšana. Vispārējās prasības akreditācijas institūcijām, kuras akreditē atbil­stības novērtēšanas institūcijas" un saskaņā ar akreditācijas birojam saistošajiem piemērojamiem dokumentiem.

4. Akreditācijas birojs atbilstības novērtēšanas institūcijas reglamentētajā sfērā akreditē atbilstoši normatīvajos aktos par atbilstības novērtēšanu noteik­tajiem kritērijiem un saskaņā ar piemērojamos dokumentos minētajām prasībām.

5. Akreditācijas birojs nereglamentētajā sfērā akreditē un uzrauga:

5.1. inspicēšanas institūcijas atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17020:2005 "Galvenie kritēriji dažādu veidu institūcijām, kas veic inspicēšanu" un piemērojamiem dokumentiem;

5.2. pārvaldības sistēmu sertificēšanas institūcijas atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17021:2007 "Atbilstības novērtēšana. Prasības institūcijām, kas nodrošina pārvaldības sistēmu auditu un sertifikāciju" un piemērojamiem dokumentiem;

5.3. personāla sertificēšanas institūcijas atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17024:2005 "Atbilstības novērtēšana. Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām" un piemērojamiem dokumentiem;

5.4. testēšanas un kalibrēšanas laboratorijas atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības" un piemērojamiem dokumentiem;

5.5. testēšanas laboratorijas, kas darbojas medicīnas jomā, atbilstoši standartam LVS EN ISO 15189:2008 "Medicīnas laboratorijas. Īpašās prasības kvalitātei un kompetencei" vai standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības" un piemērojamiem dokumentiem;

5.6. produktu sertificēšanas institūcijas atbilstoši standartam LVS EN 45011:2004 "Vispārīgās prasības institūcijām, kas nodarbojas ar produktu sertifikācijas sistēmām" un piemērojamiem dokumentiem;

5.7. vides verificētājus atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 19.marta Regulai (EK) Nr. 761/2001, ar ko organizācijām atļauj brīvprātīgi piedalīties Kopienas vides vadības un audita sistēmā, un piemērojamiem dokumentiem.

III. Akreditācijas kārtība

6. Akreditācijas birojs, pamatojoties uz atbilstības novērtēšanas institū­cijas iesniegumu veikt tās akreditāciju, slēdz ar atbilstības novērtēšanas institūciju līgumu. Līgumā nosaka novērtēšanas procedūras un pušu pienākumus atbilstoši šo noteikumu II nodaļā minētajām prasībām.

7. Akreditācijas birojs novērtē atsevišķi katru atbilstības novērtēšanas institūcijas veidu saskaņā ar šo noteikumu 4. vai 5.punktā minētajām prasībām, ievērojot šādu akreditācijas secību:

7.1. akreditācijas birojs norīko kompetentus vērtētājus un ekspertus;

7.2. atbilstības novērtēšanas institūcija sniedz akreditācijas birojam pieprasīto novērtēšanai nepieciešamo informāciju;

7.3. akreditācijas birojs novērtē atbilstības novērtēšanas institūciju pieteiktajā akreditācijas sfērā, tai skaitā paraugu ņemšanu un prasmes pārbaudes dažādās atbilstības novērtēšanas institūcijas darbības vietās;

7.4. pēc novērtēšanas vizītes akreditācijas birojs rakstiski iesniedz atbilstības novērtēšanas institūcijā novērtēšanas rezultātu pārskatu;

7.5. pēc novērtēšanas vizītes atbilstības novērtēšanas institūcijas pārstāvis paraksta atbilstības novērtēšanas institūcijas novērtēšanas rezultātu pārskatu;

7.6. atbilstības novērtēšanas institūcija veic darbības, lai novērstu atklātās neatbilstības.

8. Pamatojoties uz novērtēšanas rezultātiem, akreditācijas birojs pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

8.1. piešķirt akreditāciju, ja atbilstības novērtēšanas institūcija izpildījusi šo noteikumu 4. vai 5.punktā minēto normatīvo aktu, standartu un dokumentu prasības. Akreditāciju sākotnēji piešķir uz četriem gadiem, pēc atkārtotas akreditācijas procedūras akreditācijas termiņš ir pieci gadi;

8.2. nepiešķirt akreditāciju, ja atbilstības novērtēšanas institūcija nav izpildījusi šo noteikumu 4. vai 5.punktā minēto normatīvo aktu, standartu un dokumentu prasības;

8.3. saglabāt akreditāciju, ja akreditētā atbilstības novērtēšanas institūcija izpildījusi šo noteikumu 4. vai 5.punktā minēto normatīvo aktu, standartu un dokumentu prasības;

8.4. apturēt akreditāciju, ja akreditētajā atbilstības novērtēšanas institūcijā novērtēšanas laikā atklātie trūkumi nav tik būtiski, lai atceltu akreditāciju visā akreditācijas sfērā vai tās daļā. Akreditācijas apturēšanas termiņu nosaka līdz sešiem mēnešiem;

8.5. atcelt akreditāciju, ja akreditētā atbilstības novērtēšanas institūcija nav izpildījusi šo noteikumu 4. vai 5.punktā minēto normatīvo aktu, standartu un dokumentu prasības vai šo noteikumu 8.4.apakšpunktā minētajā lēmumā noteiktajā termiņā tā nav novērsusi novērtēšanas laikā atklātos trūkumus;

8.6. paplašināt akreditācijas sfēru, ja akreditētā atbilstības novērtēšanas institūcija izpildījusi šo noteikumu 4. vai 5.punktā minēto normatīvo aktu, standartu un dokumentu prasības akreditācijas sfērā;

8.7. sašaurināt akreditācijas sfēru, ja akreditētā atbilstības novērtēšanas institūcija nav izpildījusi šo noteikumu 4. vai 5.punktā minēto normatīvo aktu, standartu un dokumentu prasības akreditācijas sfēras daļā.

9. Lēmumu par akreditācijas atcelšanu, apturēšanu vai sfēras sašaurinā­šanu pieņem arī pēc attiecīga akreditētās atbilstības novērtēšanas institūcijas iesnieguma saņemšanas.

10. Lēmumu par akreditācijas apturēšanu vai atcelšanu akreditācijas birojs pieņem arī tad, ja akreditētā atbilstības novērtēšanas institūcija nepilda šo noteikumu 6.punktā minētā līguma nosacījumus.

11. Pēc šo noteikumu 8.1., 8.6. un 8.7.apakš­punktā minēto lēmumu pieņemšanas akreditācijas birojs mēneša laikā noformē akreditētās atbilstības novērtēšanas institūcijas akreditācijas apliecību un tās pielikumu.

12. Akreditācijas birojs:

12.1. izstrādā atbilstības novērtēšanas institūcijas novērtēšanas vizīšu plānu atkārtotai novērtēšanai un citām ar novērtēšanu saistītām darbībām, kas nepieciešamas, lai uzraudzītu akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju nepārtrauktu akreditācijas prasību izpildi;

12.2. starp novērtēšanas vizītēm nosaka laika intervālus, kas nepārsniedz divus gadus;

12.3. plāno uzraudzības novērtēšanas vizītes, ņemot vērā citas uzraudzī­bas darbības;

12.4. var veikt ārpuskārtas novērtēšanu, ja saņemtas sūdzības par atbilstības novērtēšanas institūcijas darbību vai informācija par izmaiņām tās darbībā, kā arī ņemot vērā citas uzraudzības darbības;

12.5. glabā atbilstības novērtēšanas institūcijas novērtēšanas rezultātu pārskatus un nodrošina to konfidencialitāti.

13. Testēšanas un kalibrēšanas laboratorijas piedalās prasmes pārbaudēs vai citās salīdzināšanas programmās.

14. Akreditētā atbilstības novērtēšanas institūcija (kuras akreditāciju apliecina akreditācijas apliecība un tās pielikums) uz atbilstības novērtēšanas institūcijas rezultātiem lieto akreditācijas biroja logo un atbilstības novērtēšanas institūcijas akreditācijas numuru (turpmāk - logo) (pielikums), ja atbilstības novērtēšana veikta atbilstoši akreditētajai sfērai.

15. Logo nedrīkst lietot, lai maldinātu. Tā lietošana nedrīkst būt pretrunā ar šo noteikumu 14.punktā minētajām prasībām.

16. Akreditācijas birojs reizi mēnesī rakstiski informē Vides pārraudzības valsts biroju par attiecīgajā pārskata mēnesī akreditētajiem vides verificētājiem, norādot šo noteikumu 17.punktā minēto informāciju.

IV. Akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju reģistra izveidošana un uzturēšana

17. Akreditācijas birojs izveido un uztur akreditēto atbilstības novērtēša­nas institūciju reģistru. Reģistrā ietver šādu informāciju:

17.1. atbilstības novērtēšanas institūcijas akreditācijas numurs;

17.2. atbilstības novērtēšanas institūcijas nosaukums, juridiskā adrese un faktiskās darbības vietas adrese;

17.3. atbilstības novērtēšanas akreditācijas sfēra;

17.4. akreditācijas apliecības derīguma termiņš;

17.5. akreditācijas apturēšanas termiņš šo noteikumu 8.4.apakšpunktā minētajos gadījumos.

18. Akreditācijas birojs aktualizē akreditēto atbilstības novērtēšanas insti­tūciju reģistrā ietverto informāciju par akreditētajām atbilstības novērtēšanas institūcijām. Reģistrs pieejams akreditācijas biroja mājaslapā internetā.

V. Noslēguma jautājumi

19. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumus Nr.689 "Noteikumi par testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju, sertificēšanas un inspicēšanas institūciju un vides verificētāju akreditāciju un uzraudzību" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 124.nr.; 2005, 100.nr.).

20. Šo noteikumu 5.5.apakšpunkts attiecībā uz standartu LVS EN ISO 15189:2008 "Medicīnas laboratorijas. Īpašās prasības kvalitātei un kompetencei" stājas spēkā ar 2008.gada 1.maiju.

Ministru prezidents I.Godmanis

Vides ministrs R.Vējonis
Pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 11.februāra noteikumiem Nr.96
Akreditācijas biroja logo un atbilstības novērtēšanas institūcijas akreditācijas numurs

15.JPG (1870 bytes)

1. Akreditācijas biroja logo:

1.1. izmēri (ieteicami A4 formāta lapai) - augstums 10 mm, platums 15 mm;

1.2. viena no šādām krāsām:

1.2.1. melna;

1.2.2. tumši zilas un gaiši zilas krāsas salikums:

1.2.2.1. T burts un zvaigznes - Pantone 5415C krāsu skalā;

1.2.2.2. pārējā logo daļa - Pantone 654C krāsu skalā.

2. Atbilstības novērtēšanas institūcijas akreditācijas numuru veido:

2.1. X - attiecīgs atbilstības novērtēšanas institūcijas apzīmējums:

2.1.1. T - testēšanas laboratorijai;

2.1.2. K - kalibrēšanas laboratorijai;

2.1.3. S1 - produktu sertificēšanas institūcijai;

2.1.4. S2 - pārvaldības sistēmu sertificēšanas institūcijai;

2.1.5. S3 - personāla sertificēšanas institūcijai;

2.1.6. I - inspicēšanas institūcijai;

2.1.7. LV-V - vides verificētājam;

2.1.8. M - medicīnas laboratorijai;

2.2. YYYY - akreditētās atbilstības novērtēšanas institūcijas numurs.

Vides ministrs R.Vējonis
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par atbilstības novērtēšanas institūciju akreditāciju un uzraudzību Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 96Pieņemts: 11.02.2008.Stājas spēkā: 16.02.2008.Zaudē spēku: 01.01.2009.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 26, 15.02.2008.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
170938
16.02.2008
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)