Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.962

Rīgā 2008.gada 25.novembrī (prot. Nr.83 37.§)
Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.2.2.3.apakšaktivitāti “Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”

(Noteikumu nosaukums grozīts ar MK 30.11.2009. noteikumiem Nr.1371)

I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.prioritātes "Administratīvā kapacitāte" 1.5.2.pasākuma "Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana" 1.5.2.2.aktivitātes "Sociālo partneru, pašvaldību kapacitātes stiprināšana" 1.5.2.2.3.apakšaktivitāti "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" (turpmāk – apakšaktivitāte);

1.2. Eiropas Sociālā fonda projektu iesniegumu (turpmāk – projekta iesniegums) vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības projekta iesniedzējam;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu un sadarbības kārtību starp šīm iestādēm, atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

(Grozīts ar MK 30.11.2009. noteikumiem Nr.1371)

2. Apakšaktivitātes mērķis ir panākt aktīvu un kvalitatīvu pašvaldību līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā.

(Grozīts ar MK 30.11.2009. noteikumiem Nr.1371)

3. Apakšaktivitātes mērķa grupa ir plānošanas reģioni, novadu un republikas pilsētu pašvaldības.

(Grozīts ar MK 30.11.2009. noteikumiem Nr.1371)

4. Apakšaktivitātes mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 22.punktā minētās darbības un izpildot šo noteikumu 47.1.9.apakš­punktā minētos uzraudzības rādītājus.

5. Apakšaktivitāti īsteno atklātas projektu iesniegumu atlases veidā.

6. Apakšaktivitātes īstenošanas laikā atklāta projektu iesniegumu atlase notiek vismaz trīs reizes. Pirmo atklāto projektu iesniegumu atlasi izsludina 2009.gadā, un tajā pieejamais finansējums ir 590 355 lati. Otro atklāto projektu iesniegumu atlasi izsludina 2011.gada 1.ceturksnī, un tajā pieejamais finansējums ir 711 423 lati. Trešajā atklātajā projektu iesniegumu atlasē pieejamais finansējums ir apakšaktivitātē atlikušais finansējums.

(MK 05.07.2011. noteikumu Nr.530 redakcijā)

7. Apakšaktivitāti īsteno no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas līdz 2013.gada 31.decembrim.

II. Atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde

8. Ar apakšaktivitātes īstenošanu sais­tītos atbildīgās iestādes pienākumus un tiesības īsteno Valsts kanceleja (turpmāk – atbildīgā iestāde).

9. Ar apakšaktivitātes īstenošanu sais­tītos sadarbības iestādes pienākumus un tiesības īsteno Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāts (turpmāk – sadarbības iestāde).

10. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pakļautībā.

11. Apakšaktivitātes ietvaros atbildīgā iestāde:

11.1. piedalās vienošanās projekta izstrādē par Eiropas Sociālā fonda projekta īstenošanu;

11.2. uzrauga apakšaktivitātes īstenošanu, nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 16.punktā minētais apakšaktivitātes īstenošanai pieejamais Eiro­pas Sociālā fonda finansējums, un piemēro n+3 un n+2 principu apakšaktivitātes līmenī, īstenojot Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu;

11.3. sniedz vadošajai iestādei un šo noteikumu 75.punktā minētajai pasākuma “Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” uzraudzības komitejai (turpmāk – pasākuma uzraudzības komiteja) priekšlikumus par apakšaktivitātes īstenošanas pilnveidošanu;

11.4. izmanto Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadī­bas informācijas sistēmu apakšaktivitātes īstenošanas uzraudzībai;

11.5. pieprasa no sadarbības iestādes un finansējuma saņēmēja informāciju, kas nepieciešama apakšaktivitātes īstenošanas uzraudzības un kontroles nodrošināšanai.

(Grozīts ar MK 30.11.2009. noteikumiem Nr.1371)

12. Apakšaktivitātes ietvaros sadarbības iestāde:

12.1. izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi šo noteikumu 29.punktā noteiktajā kārtībā;

12.2. izveido atklātas projektu iesniegumu atlases projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju;

12.3. izstrādā projektu iesniegumu vērtēšanas metodiku un projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodiku;

12.4. sniedz projekta iesniedzējam informāciju projekta iesnieguma sagatavošanas laikā;

12.5. izvērtē projekta iesniegumu un pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu;

12.6. uzkrāj datus par projektu iesniegumiem un projektiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

12.7. izstrādā šo noteikumu 11.1.apakš­punktā minēto vienošanās projektu par Eiropas Sociālā fonda projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās), kā arī sniedz finansējuma saņēmējam informāciju par vienošanās noteikumu izpildi;

12.8. izskata un iesniedz Iepirkumu uzraudzības birojā finansējuma saņēmēja iepirkuma plānu;

12.9. sniedz budžeta veidošanu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto informāciju valsts budžeta līdzekļu pieprasījuma sagatavošanai;

12.10. nodrošina projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli, tai skaitā veic pārbaudes projektu īstenošanas vietās un piemēro n+3 un n+2 principu projektu līmenī, īstenojot Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minēto principu;

12.11. pārbauda finansējuma saņēmēja iesniegtos progresa pārskatus un maksājumu pieprasījumus, apstiprina attiecināmo izdevumu summas, sagatavo un iesniedz maksājumu iestādē maksājuma uzdevumus, sagatavo un nosūta pārbaudei vadošajai iestādei izdevumu deklarācijas;

12.12. apstiprina grozījumus projektā;

12.13. nodrošina informācijas sagatavošanu atbildīgajai iestādei par apakšaktivitātes īstenošanai pieejamā finansējuma apguvi;

12.14. sniedz sabiedrībai informāciju un nodrošina publicitāti par projektu īstenošanu.

(Grozīts ar MK 30.11.2009. noteikumiem Nr.1371)

III. Atbalsta sniegšanas nosacījumi

13. Projekta iesniedzējs un sadarbības partneris var būt plānošanas reģions, republikas pilsētas un novada pašvaldība, kas izveidota saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo iedalījumu.

(Grozīts ar MK 30.11.2009. noteikumiem Nr.1371)

14. Šīs apakšaktivitātes ietvaros plānošanas reģioni, novadu un republikas pilsētu pašvaldības nedrīkst pretendēt uz finansējumu tādu darbību veikšanai vai rezultātu sasniegšanai, kas finansēti 2004.–2006.gada programmēšanas perioda grantu shēmas "Tehniskā palīdzība nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšanai Eiropas Sociālā fonda pasākumu ieviešanai" ietvaros, kā arī šīs apakšaktivitātes un darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.5.3.1.aktivitātes "Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem" ietvaros.

(MK 28.12.2010. noteikumu Nr.1187 redakcijā)

15. Viens projekta iesniedzējs apakšaktivitātes īstenošanas laikā katrā izsludinātajā atklātajā projektu iesniegumu atlasē var iesniegt vienu projekta iesniegumu.

16. Apakšaktivitātes ietvaros Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 100 procentu no projekta kopējās attiecināmo izmaksu kopsummas. Kopējais apakšaktivitātē plānotais finansējums ir 1 418 135 lati.

(MK 30.03.2010. noteikumu Nr.324 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.06.2012. noteikumiem Nr.394; MK 18.12.2012. noteikumiem Nr.900; MK 09.07.2013. noteikumiem Nr.375)

17. (Svītrots ar MK 30.11.2009. noteikumiem Nr.1371)

18. Minimālā kopējā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam šajā apakšaktivitātē ir 1000 latu. Maksimālā kopējā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam šajā apakšaktivitātē ir 25 000 latu.

(MK 30.03.2010. noteikumu Nr.324 redakcijā)

19. Projekta īstenošanas laiks ir no trim līdz 10 mēnešiem.

20. (Svītrots ar MK 30.11.2009. noteikumiem Nr.1371)

21. Atbalsts projekta ietvaros ir pieļaujams tikai tad, ja labuma saņēmējs ir projekta iesniedzējs, kas īsteno projektu savas institūcijas vai citas pašvaldības kapacitātes paaugstināšanai. Projekta ietvaros var tikt apmācītas fiziskās personas, kuras atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

21.1. attiecīgās fiziskās personas ir plānošanas reģionu, republikas pilsētu un novadu pašvaldību algoti darbinieki vai darbinieki saskaņā ar institūcijas vai pašvaldības darbību regulējošiem dokumentiem (novadu pašvaldības izveidotas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo iedalījumu);

21.2. attiecīgās fiziskās personas piedalās plānošanas reģionu, republikas pilsētu un novadu pašvaldību īstenota projekta ieviešanā uz darba vai uzņēmuma līguma pamata (novadu pašvaldības izveidotas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo iedalījumu).

(MK 30.11.2009. noteikumu Nr.1371 redakcijā)

22. Projekta ietvaros finansē šādas darbības:

22.1. projekta administrēšana;

22.2. apmācības un konsultācijas;

22.3. izpētes pasākumi;

22.4. metodisko un informatīvo materiālu izstrāde un izplatīšana;

22.5. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

22.1 Projekta ietvaros var iekļaut šādus finansējuma saņēmēja organizētus šo noteikumu 22.5.apakšpunktā minētos pasākumus:

22.1 1. interneta mājaslapas aktualizācija;

22.1 2. publikācijas plašsaziņas līdzekļos;

22.1 3. informatīvie pasākumi projekta rezultātu izplatīšanai (prezentācijas, semināri, konferences), nepārsniedzot piecus procentus no šo noteikumu 23.2. un 23.3.apakšpunktā minēto izmaksu kopsummas.

(MK 28.12.2010. noteikumu Nr.1187 redakcijā)

23. Projekta izmaksas tiek sadalītas šādās četrās izmaksu pozīcijās:

23.1. projekta netiešās izmaksas, piemērojot normatīvajos aktos noteikto nemainīgo likmi vai faktiski attiecināmo izmaksu principu:

23.1.1. projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas;

23.1.2. darba vietas aprīkojuma īres izmaksas;

23.1.3. transporta izmaksas (maksa par degvielu, transportlīdzekļu noma, transporta pakalpojumu pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana);

23.1.4. telpu īres un nomas izmaksas;

23.1.5. telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde);

23.1.6. biroja un kancelejas preču izmaksas;

23.1.7. interneta, pasta pakalpojumu un telekomunikāciju izmaksas;

23.1.8. komandējuma vai darba brauciena izmaksas;

23.2. materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas – inventāra izmaksas projekta specifisko aktivitāšu īstenošanai (vienas vienības vērtība nepārsniedz 150 latu, un tās kalpošanas laiks ir mazāks par gadu);

23.3. pārējās attiecināmās izmaksas:

23.3.1. konsultantu, ekspertu un speciālistu atalgojums;

23.3.2. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un citas sociālās garantijas, kuru izmaksa ir obligāta saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem;

23.3.3. ar pētījumu veikšanu saistītas izmaksas;

23.3.4. projekta specifisko aktivitāšu īstenošanai nepieciešamo mācību, metodisko un informatīvo materiālu izstrāde, tulkošana, iespiešana un izplatīšana;

23.3.5. ar semināru, konferenču un mācību organizēšanu un īstenošanu saistītās izmaksas:

23.3.5.1. telpu un biroja tehnikas noma;

23.3.5.2. ēdināšanas izdevumi (kafijas pauzes izmaksas vienai personai nepārsniedz 2,50 latu un pusdienu izmaksas vienai personai – 4 latus);

23.3.5.3. kancelejas preces;

23.3.5.4. kopēšanas un izdrukas izmaksas;

23.3.5.5. lektoru izmaksas;

23.3.5.6. dalības maksa;

23.3.5.7. pasta sakaru pakalpojumu izmaksas;

23.3.5.8. citas pasākuma organizēšanai nepieciešamas izmaksas;

23.3.6. transporta izmaksas – degviela, noma, pakalpojuma pirkšana, sa­biedriskā transporta izmantošana;

23.3.7. komandējumu izmaksas Latvijas Republikā atbilstoši norma­tīvajiem aktiem;

23.3.8. telpu, materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma nomas izmaksas;

23.3.9. telpu, materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma uzturēšanas iz­maksas;

23.3.10. ar projekta aktivitāšu īstenošanu saistītu pakalpojumu izmaksas;

23.3.11. kancelejas preču izmaksas projekta specifisko aktivitāšu īste­nošanai;

23.3.12. šo noteikumu 22.1 punktā minēto informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas;

23.4. neparedzētie izdevumi, kuru apmērs nepārsniedz piecus procentus no šo noteikumu 23.2. un 23.3.apakšpunktā minēto izmaksu kopsummas.

(Grozīts ar MK 30.11.2009. noteikumiem Nr.1371; MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1187; MK 13.09.2011. noteikumiem Nr.705)

23.1 Ja projekta administrēšanā tiek ievērots faktiski attiecināmo izmaksu princips, projekta netiešās izmaksas nedrīkst pārsniegt 5 % no šo noteikumu 23.2. un 23.3.apakšpunktā minēto izmaksu kopsummas un projektu administrē uz uzņēmuma vai pakalpojuma līguma pamata.

(MK 13.09.2011. noteikumu Nr.705 redakcijā)

24. Šo noteikumu 23.punktā minētās izmaksas ir projekta attiecināmās izmaksas. Šo noteikumu 23.2. un 23.3.apakšpunktā minētās izmaksas ir projekta tiešās izmaksas.

(MK 30.11.2009. noteikumu Nr.1371 redakcijā)

24.1 Ja projekta īstenošana uzsākta, piemērojot vienu no šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minētajām projekta netiešo izmaksu aprēķināšanas metodēm, projekta īstenošanas laikā to nevar aizstāt ar citu šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minēto metodi.

(MK 13.09.2011. noteikumu Nr.705 redakcijā)

25. Pievienotās vērtības nodokļa maksājumus projekta ietvaros var plānot kā attiecināmās izmaksas, ja finansējuma saņēmējs pievienotās vērtības nodokļa summu nevar atgūt kā priekšnodokli atbilstoši normatīvajiem aktiem par nodokļiem un nodevām.

26. Papildus Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 5.jūlija Regulas (EK) Nr. 1081/2006 par Eiropas Sociālo fondu un Regulas (EK) Nr. 1784/1999 atcelšanu 11.panta otrās daļas nosacījumiem par neattiecināmām uzskata šādas izmaksas:

26.1. visu veidu prēmijas, materiālā stimulēšana un naudas balvas;

26.2. atvaļinājuma pabalsts darbiniekiem;

26.3. pabalsts darbinieka ģimenes locekļa vai apgādājamā nāves gadī­jumā;

26.4. cita materiālā stimulēšana, kas nav noteikta darba samaksu regla­mentējošajos normatīvajos aktos;

26.5. veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšana, izņemot apdrošināšanu, kas saistīta ar šo noteikumu 23.3.7.apakšpunktā minētajām izmaksām;

26.6. (svītrots ar MK 30.11.2009. noteikumiem Nr.1371);

26.7. reprezentācijas, tirdzniecības un mārketinga izdevumi;

26.8. projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas.

(Grozīts ar MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1187)

27. Projekta iesniegumā paredzētajām attiecināmajām izmaksām jābūt reālām, pamatotām, atbilstošām projekta specifikai, mērķim un šo noteikumu 23. un 25.punktā minētajām prasībām.

28. Projekta īstenošanas gaitā izmaksas uzskata par attiecināmām, ja tās:

28.1. radušās periodā, ko nosaka vienošanās;

28.2. nepieciešamas projekta īstenošanai, ir paredzētas apstiprinātajā pro­jekta iesniegumā un veiktas, ievērojot atbilstīgas finanšu vadības principu, tas ir, ekonomiskuma un efektivitātes principu;

28.3. veiktas un iegrāmatotas finansējuma saņēmēja vai sadarbības partnera grāmatvedības uzskaitē un ir nodalītas no pārējām izmaksām;

28.4. iespējams identificēt un pārbaudīt un tās apliecina attiecīgi maksājumu pamatojošu dokumentu oriģināli.

IV. Projekta iesnieguma iesniegšana

29. Sadarbības iestāde pēc saskaņošanas ar atbildīgo iestādi izsludina atklātu projektu iesniegumu atlasi, ievietojot laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un savā mājaslapā internetā (www.lsif.lv) šādu informāciju:

29.1. projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš;

29.2. projektu iesniegumu atlasē pieejamais finansējums;

29.3. mājaslapas adrese internetā, kur ievietotas šādas ziņas:

29.3.1. projekta iesnieguma iesniegšanas kārtība tā nosūtīšanai pa pastu, iesniegšanai personīgi vai elektroniska dokumenta formā;

29.3.2. projekta iesnieguma sagatavošanai izmantojamie materiāli (šie noteikumi un palīgmateriāli projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai).

30. Ja izsludinātās atklātās projektu iesniegumu atlases ietvaros netiek noslēgtas vienošanās par visu šajā atlasē pieejamo finansējuma apmēru, atlikušo finansējuma daļu pārceļ uz nākamo atklāto projektu iesniegumu atlasi.

(Grozīts ar MK 30.11.2009. noteikumiem Nr.1371)

31. Projektu iesniegumus iesniedz sadarbības iestādē līdz sludinājumā norādītā iesniegšanas termiņa beigām. Iesniegšanas termiņš nav īsāks par vienu mēnesi no atlases izsludināšanas dienas. Projekta iesniegumu nevērtē, ja tas saņemts pēc norādītā iesniegšanas termiņa beigām.

(Grozīts ar MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1187)

32. Projekta iesniegums sastāv no aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas (1.pielikums) un tās pielikumiem:

32.1. projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistītā personāla dzīves gaitu apraksts (CV);

32.2. sadarbības partnerības apliecinājums (ja attiecināms);

32.3. pilnvarojumu apliecinoši dokumenti (ja attiecināms);

32.4. (svītrots ar MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1187).

33. Projekta iesniegumu aizpilda latviešu valodā datorrakstā.

34. Projekta iesniegumu sadarbības iestādē iesniedz vienā no šādiem veidiem:

34.1. papīra formā vienā eksemplārā. Projekta iesniegumu sagatavo saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu;

34.2. elektroniska dokumenta formā. Projekta iesniegumu sagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu (izmanto Office Open XML, ODF vai PDF datņu formātu).

(Grozīts ar MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1187; MK 13.09.2011. noteikumiem Nr.705)

35. Papīra formā iesniegtajam projekta iesniegumam pievieno projekta iesnieguma elektronisko versiju (elektronisko datu nesējā). Projekta iesniedzējs nodrošina projekta iesnieguma elektroniskās versijas atbilstību papīra formā iesniegtajam oriģinālam. Uz datu nesēja norāda šādu informāciju:

35.1. apakšaktivitātes numurs;

35.2. projekta iesniedzēja nosaukums;

35.3. projekta nosaukums.

(Grozīts ar MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1187)

36. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, to kopā ar iesnieguma elektronisko versiju (elektronisko datu nesējā) ievieto slēgtā aploksnē. Uz aploksnes norāda:

36.1. vārdus “Ierobežotas pieejamības informācija”;

36.2. sadarbības iestādes nosaukumu un adresi;

36.3. projekta iesniedzēja nosaukumu un adresi;

36.4. apakšaktivitātes numuru un nosaukumu;

36.5. projekta nosaukumu.

(Grozīts ar MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1187)

37. Projekta iesniegumu iesniedz kopā ar projekta iesniedzēja pavad­vēstuli. Pavadvēstulē norāda projekta iesniedzēja nosaukumu, apakšaktivitātes numuru un nosaukumu, kā arī projekta nosaukumu.

38. Sadarbības iestāde reģistrē projekta iesniegumu tā iesniegšanas dienā. Pēc iesniegšanas termiņa beigām sadarbības iestāde atver projekta iesniegumu, piešķir tam identifikācijas numuru un piecu darbdienu laikā nosūta elektroniski apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu.

(MK 28.12.2010. noteikumu Nr.1187 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.09.2011. noteikumiem Nr.705)

39. Projekta iesniegumu var iesniegt personīgi, elektroniska dokumenta formā vai nosūtot pa pastu, ievērojot šādus nosacījumus:

39.1. šo noteikumu 29.punktā minētajā sludinājumā norādītais projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigu datums ir pēdējā diena, kad sadarbības iestāde pieņem un reģistrē projektu iesniegumus, kas iesniegti personīgi vai elektroniska dokumenta formā;

39.2. ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, par projekta iesnieguma iesniegšanas laiku ir uzskatāms brīdis, kad tas reģistrēts sadarbības iestādes elektroniskā pasta informācijas sistēmā;

39.3. ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, projekta iesniedzējs nodrošina savlaicīgu projekta iesnieguma izsūtīšanu, lai tas tiktu saņemts sadarbības iestādē ne vēlāk kā šo noteikumu 29.punktā minētajā sludinājumā norādītajā projektu iesniegumu iesniegšanas termiņā;

39.4. ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējam jāpierāda, ka projekta iesniegums elektroniska dokumenta formā vai pa pastu ir nosūtīts pirms projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, bet sadarbības iestādei jāveic pārbaude par projekta iesnieguma saņemšanu un reģistrēšanu sadarbības iestādē un par rezultātiem jāinformē projekta iesniedzējs;

39.5. ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, projekta iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātam ar laika zīmogu pirms projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņa.

V. Projekta iesnieguma vērtēšana un lēmuma pieņemšana

40. Apakšaktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina sadarbības iestādes izveidota atklātas projektu iesniegumu atlases vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija). Komisija darbojas saskaņā ar sadarbības iestādes izstrādātu un apstiprinātu nolikumu.

41. Komisijas sastāvā ar balsstiesībām iekļauj pārstāvjus no:

41.1. sadarbības iestādes;

41.2. Tieslietu ministrijas;

41.3. Valsts kancelejas;

41.4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija;

41.5. Labklājības ministrijas.

(Grozīts ar MK 30.11.2009. noteikumiem Nr.1371; MK 05.07.2011. noteikumiem Nr.530)

42. Komisijas sastāvā novērotāja statusā var iekļaut atbildīgās iestādes un vadošās iestādes pārstāvi.

43. (Svītrots ar MK 30.11.2009. noteikumiem Nr.1371)

44. Komisija apakšaktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu iz­vērtēšanai var pieaicināt ekspertus.

45. Lai noteiktu projekta iesnieguma tehnisko atbilstību, projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šādiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem (2.pielikums):

45.1. projekta iesniegums ir aizpildīts datorrakstā (ja attiecināms);

45.2. projekta iesniegums ir aizpildīts latviešu valodā;

45.3. projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts;

45.4. (svītrots ar MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1187);

45.5. projekta iesnieguma oriģināls ir cauršūts (caurauklots) (ja attiecināms);

45.6. projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši šo noteikumu 32.punktā minētajai projekta iesnieguma veidlapai;

45.7. projekta iesniegumu ir parakstījusi projekta iesniedzēja institūcijas atbildīgā amatpersona vai pilnvarotā persona;

45.8. projekta iesniegumam ir pievienoti visi šo noteikumu 32.punktā minētie pielikumi:

45.8.1. projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistītā personāla dzīves gaitu apraksts (CV);

45.8.2. sadarbības partnerības apliecinājums (ja attiecināms);

45.8.3. pilnvarojumu apliecinoši dokumenti (ja attiecināms);

45.8.4. (svītrots ar MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1187);

45.9. projekta finanšu aprēķins ir veikts nacionālajā valūtā;

45.10. projekta attiecināmie izdevumi atbilst šo noteikumu 23., 24. un 25.punktā minētajām attiecināmajām izmaksām;

45.11. kopējā attiecināmo izmaksu summa nav mazāka par 1000 latiem un nepārsniedz 25 000 latu atbilstoši šo noteikumu 18.punktam;

45.12. projektā plānotās attiecināmās izmaksas atbilst šo noteikumu 22.1 3., 23.1., 23.3.5., 23.4.apakšpunktā un 23.1 punktā noteiktajiem izmaksu ierobežojumiem;

45.13. projekta īstenošanas termiņš nav mazāks kā trīs mēneši un nepārsniedz 10 mēnešus.

(Grozīts ar MK 30.11.2009. noteikumiem Nr.1371; MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1187; MK 13.09.2011. noteikumiem Nr.705)

46. Lai noteiktu projekta iesniedzēja un projekta iesnieguma atbilstību apakšaktivitātē definētajiem nosacījumiem, projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šādiem atbilstības vērtēšanas kritērijiem (2.pielikums):

46.1. projekta iesniedzējs un sadarbības partneris vai partneri (ja attiecināms) ir plānošanas reģions, novada vai republikas pilsētas pašvaldība, kas izveidojusies, īstenojot administratīvi terito­riālo reformu;

46.2. projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim vai partneriem (ja attiecināms) projekta iesniegšanas dienā nav nodokļu parādu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

46.3. projekta iesniedzējs un sadarbības partneris (ja attiecināms) nav iepriekš saņēmis Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu analogu darbību veikšanai vai rezultātu sasniegšanai saskaņā ar šo noteikumu 14.punktu;

46.4. projekta iesniegums atbilst noteiktajam mērķim – panākt aktīvu un kvalitatīvu pašvaldību līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā;

46.5. projekta iesniedzējs nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 panta trešajā daļā minētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanu.

(Grozīts ar MK 30.11.2009. noteikumiem Nr.1371; MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1187; MK 13.09.2011. noteikumiem Nr.705)

47. Lai noteiktu projekta iesnieguma nozīmīgumu identificēto problēmu risināšanā un projekta iesniedzēja spēju to īstenot, kā arī lai noteiktu prioritāri atbalstāmos projektu iesniegumus, kas projekta iesniegumam ļautu gūt lielāku atbalstu, projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šādiem kvalitātes vērtēšanas kritērijiem (2.pielikums):

47.1. projekta iesnieguma pamatojuma vērtēšanas kritēriji:

47.1.1. cik lielā mērā projekta īstenošana sekmēs apakšaktivitātes mērķa grupas līdzdalību Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto pasākumu īstenošanā un Eiropas Savienības struktūrfondu vadības procesos;

47.1.2. cik lielā mērā projekta īstenošana risinās apakšaktivitātes mērķa grupas vajadzības;

47.1.3. cik lielā mērā projekts paredz kompleksu pieeju mērķa grupas vajadzību risināšanā;

47.1.4. projekta mērķauditorijas skaitliskais novērtējums;

47.1.5. projekta ieguldījums horizontālo prioritāšu īstenošanā:

47.1.5.1. vai projektā paredzēta tieša vai netieša pozitīva ietekme uz vienādu iespēju horizontālo prioritāti;

47.1.5.2. vai projekta ietvaros tiek nodrošināta iedzīvotāju izpratnes paaugstināšana par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanu;

47.1.6. cik loģiska ir kopējā projekta uzbūve (projekta sadaļu savstarpējā atbilstība un papildinātība);

47.1.7. projekta aktivitāšu izvērtējums (aktivitāšu formulējums, aktivitāšu nepieciešamība un atbilstība projekta mērķu un sagaidāmo rezultātu sasniegšanā, laika grafika novērtējums);

47.1.8. projekta ilgtspējas izvērtējums (projekta rezultātu finansiālā, institucionālā un politiskā ilgtspēja);

47.1.9. vai projekta iesniegumā plānotie iznākuma rādītāji vai rezultātu rādītāji sekmē šādu uzraudzības rādītāju sasniegšanu:

47.1.9.1. iznākuma rādītājs: atbalstīto pašvaldību skaits – 54 jeb 51 procents (bāzes vērtība 2006.gadā – 40 jeb 7,6 procenti, rādītājs 2009.gadā – 30 jeb 28 procenti);

47.1.9.2. rezultāta rādītājs: pašvaldību skaits, kuras piedalās Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto pasākumu īstenošanā, – 105 vai 100 procentu no kopējā pašvaldību skaita (bāzes vērtība 2006.gadā – 235 jeb 45 procenti, mērķis 2009.gadā – 50 vai 47 procenti);

47.1.10. vai projektā plānotie publicitātes un informācijas pasākumi nodrošina projekta publicitāti un ir atbilstoši projektā plānotajām aktivitātēm un normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;

47.2. projekta īstenošanas kapacitātes vērtēšanas kritēriji:

47.2.1. projekta administrēšanā iesaistītā personāla pieredze projektu vadībā;

47.2.2. projekta iesniedzēja un projekta īstenošanā iesaistītā personāla tehniskā un profesionālā kapacitāte (projekta personāla pieredze un zināšanas apakšaktivitātes darbības jomā);

47.2.3. projekta īstenošanas materiāltehniskā nodrošinājuma plānojums;

47.2.4. projekta iesniegumā paredzētais projekta funkciju un pienākumu sadalījums ir atbilstošs (skaidri definēts funkciju un pienākumu sadalījums starp iesaistītajām institūcijām un projekta administrēšanā iesaistīto personālu, funkcijas un pienākumi ir sadalīti atbilstoši kompetencei un pieredzei);

47.2.5. projekta iesniegumā paredzētais projekta vadības un uzraudzības mehānisms ir atbilstošs (vadības, kontroles, uzraudzības un kvalitātes kontroles mehānismu izvērtējums);

47.2.6. projekta īstenošanā iesaistīto sadarbības partneru izvēle ir pamatota (norādīts plānotais sadarbības modelis; sadarbības partnera loma definēta atbilstoši tā kompetencei un pieredzei);

47.3. projekta iesnieguma budžeta vērtēšanas kritēriji:

47.3.1. projekta iesniegumā paredzētās izmaksas ir pamatotas un nepieciešamas projekta mērķu un rezultātu sasniegšanai un aktivitāšu īste­nošanai;

47.3.2. projekta budžetā paredzētās izmaksas atbilst vidējām tirgus cenām projekta iesnieguma iesniegšanas gadā;

47.3.3. projekta izmaksas ir samērojamas ar sagaidāmajiem projekta re­zultātiem;

47.4. specifiskie kvalitātes kritēriji:

47.4.1. teritorijas attīstības indekss ir mazāks par vai vienāds ar 0;

47.4.2. projekta iesniegumā ir paredzēta projekta rezultātu izmantošana konkrētā Eiropas Sociālā fonda finansētā pasākumā;

47.4.3. projekts tiek īstenots sadarbībā ar citām pašvaldībām vai plānošanas reģioniem.

(Grozīts ar MK 30.11.2009. noteikumiem Nr.1371; MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1187)

48. Projekta iesnieguma atbilstību katram šo noteikumu 45. un 46.punktā minētajam kritērijam vērtē ar "Jā" vai "Nē" ("Jā" – atbilst, "Nē" – neatbilst).

(MK 30.11.2009. noteikumu Nr.1371 redakcijā)

49. Projekta iesnieguma atbilstību katram šo noteikumu 47.1.1., 47.1.2., 47.1.3., 47.1.4., 47.1.6., 47.1.7., 47.1.8., 47.1.9., 47.1.10., 47.2. un 47.3.apakšpunktā minētajam kritērijam vērtē ar punktu skaitu no viens līdz pieci saskaņā ar šādu vērtējumu: 1 – ļoti vāji, 2 – vāji, 3 – apmierinoši vai neitrāli, 4 – labi, 5 – ļoti labi. Vērtējumā par atbilstību šo noteikumu 47.1.1. un 47.1.2.apakšpunktā minētajiem kritērijiem iegūtos punktus reizina ar koeficientu 2. Ja projekta īstenošanā sadarbības partneris vai partneri netiek iesaistīti, par atbilstību šo noteikumu 47.2.6.apakšpunktā minētajam kritērijam saņem 3 punktus.

50. Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 47.1.5.apakšpunktā minētajam kritērijam vērtē ar 0, 3 vai 5 punktiem:

50.1. par atbilstību šo noteikumu 47.1.5.1.apakšpunktā minētajam kritērijam: 0 – projekts šo jomu neskar, 3 – projektam ir netieša pozitīva ietekme, 5 – projektam ir tieša pozitīva ietekme;

50.2. par atbilstību šo noteikumu 47.1.5.2.apakšpunktā minētajam kritērijam: 0 – projekta ietvaros netiek nodrošināta iedzīvotāju izpratnes paaugstināšana par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanu, 3 – informatīvs vai mācību materiāls elektroniskā vai video formā, pieejams kompaktdiskos vai kopnes USB interfeisa atmiņas ierīcēs (vai cits, pieejams kompaktdiskos vai kopnes USB interfeisa atmiņas ierīcēs), 5 – informatīvs vai mācību materiāls elektroniskā vai video formā, brīvi pieejams tiešsaistē, baneris mājaslapā (vai cits, brīvi pieejams tiešsaistē).

(Grozīts ar MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1187)

51. Projekta iesnieguma atbilstību katram šo noteikumu 47.4.apakšpunktā minētajam kritērijam vērtē ar 0 punktiem vai 1 punktu (0 – nosacījums nav izpildīts, 1 – nosacījums ir izpildīts) un:

51.1. vērtējumā par atbilstību šo noteikumu 47.4.1. un 47.4.3.apakšpunktā minētajam kritērijam iegūtos punktus reizina ar koeficientu 5;

51.2. vērtējumā par atbilstību šo noteikumu 47.4.2.apakšpunktā minētajam kritērijam iegūtos punktus reizina ar koeficientu 10;

51.3. (svītrots ar MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1187).

(Grozīts ar MK 30.11.2009. noteikumiem Nr.1371; MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1187)

52. Projekta iesniegumu atzīst par atbilstošu:

52.1. projekta iesnieguma pamatojuma vērtēšanas kritērijiem (šo notei­kumu 47.1.apakšpunkts), ja kopējais iegūto punktu skaits nav mazāks par 43 punktiem;

52.2. projekta īstenošanas kapacitātes vērtēšanas kritērijiem (šo notei­kumu 47.2.apakšpunkts), ja kopējais iegūto punktu skaits nav mazāks par 20 punktiem;

52.3. projekta iesnieguma budžeta vērtēšanas kritērijiem (šo noteikumu 47.3.apakš­punkts), ja kopējais iegūto punktu skaits nav mazāks par 10 punktiem.

(Grozīts ar MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1187)

53. Ja tiek konstatēta projekta iesnieguma neatbilstība kaut vienam no šo noteikumu 45.1., 45.2., 45.3., 45.5., 45.6., 45.7., 45.8., 45.9., 45.10., 45.11., 45.13., 46.1., 46.3., 46.4. un 46.5.apakšpunktā minētajiem kritērijiem vai šo noteikumu 52.1., 52.2. vai 52.3.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, komisija pārtrauc projekta iesnieguma vērtēšanu un iesaka projekta iesniegumu noraidīt.

(MK 13.09.2011. noteikumu Nr.705 redakcijā)

54. Pēc projekta iesnieguma kvalitātes kritēriju izvērtēšanas projekta iesniegumam tiek piešķirts noteikts kopējais punktu skaits.

55. Projektu iesniegumus sarindo prioritārā secībā pēc iegūto punktu skaita, norādot projekta iesniegumā pieprasīto finansējumu. Ja vairāki projektu iesniegumi vērtējumā ir saņēmuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod tiem projektu iesniegumiem, kas saņēmuši augstāku kopējo vērtējumu par atbilstību šo noteikumu 47.1.1., 47.1.2. un 47.4.apakšpunktā minētajiem kritērijiem.

(Grozīts ar MK 30.11.2009. noteikumiem Nr.1371; MK 13.09.2011. noteikumiem Nr.705)

56. (Svītrots ar MK 30.11.2009. noteikumiem Nr.1371)

57. Komisija projekta iesniegumu virza apstiprināšanai vai apstiprināšanai ar nosacījumu, izņemot, ja tiek konstatēts kaut viens no šo noteikumu 53.punktā minētajiem gadījumiem vai ja projekta iesniegumam nepietiek izsludinātajā atklātajā projektu iesniegumu atlasē pieejamā finansējuma (šo noteikumu 29.2.apakšpunkts).

(MK 28.12.2010. noteikumu Nr.1187 redakcijā)

58. Komisija projekta iesniegumu virza apstiprināšanai ar nosacījumu, ja nepieciešami precizējumi šo noteikumu 45.12., 46.2., 47.1.7. vai 47.3.apakšpunktā minētajā kritērijā atbilstoši šo noteikumu 62.punktam.

(MK 28.12.2010. noteikumu Nr.1187 redakcijā)

59. Sadarbības iestādes vadītājs pieņem lēmumu par:

59.1. projekta iesnieguma apstiprināšanu finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem, ja komisija ir ieteikusi projekta iesniegumu apstiprināt vai apstiprināt ar nosacījumu un projekta iesniegumam pietiek izsludinātajā atklātajā projektu iesniegumu atlasē pieejamā finansējuma (šo noteikumu 29.2.apakšpunkts);

59.2. projekta iesnieguma noraidīšanu finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem, ja komisija ir ieteikusi projekta iesniegumu noraidīt vai projekta iesniegumam nepietiek izsludinātajā atklātajā projektu iesniegumu atlasē pieejamā finansējuma (šo noteikumu 29.2.apakšpunkts).

(MK 30.11.2009. noteikumu Nr.1371 redakcijā)

60. Sadarbības iestāde piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par to rakstiski informē projekta iesniedzēju.

61. Sadarbības iestāde lēmumam par projekta iesnieguma apstiprināšanu pievieno informāciju par vienošanās slēgšanas nosacījumiem.

62. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu sadarbības iestāde norāda projekta iesniegumā veicamos precizējumus. Minētie precizējumi var ietvert:

62.1. projektā plānoto attiecināmo izmaksu precizēšanu saskaņā ar šo noteikumu 22.1 3., 23.1., 23.3.5., 23.4.apakšpunktā un 23.1 punktā noteiktajiem izmaksu ierobežojumiem atbilstoši 45.12.apakšpunktā minētā kritērija vērtējumā izteiktajiem norādījumiem;

62.2. nosacījumu par nodokļu parādu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu samaksu pirms līguma slēgšanas atbilstoši šo noteikumu 46.2.apakšpunktā minētā kritērija vērtējumā izteiktajiem norādījumiem;

62.3. projekta aktivitāšu plānojuma precizēšanu atbilstoši šo noteikumu 47.1.7.apakšpunktā minētā kritērija vērtējumā izteiktajiem norādījumiem (laika grafika izmaiņas, nepārsniedzot plānoto projekta īstenošanas laiku, aktivitāšu sadalīšana vai izslēgšana);

62.4. projekta budžeta precizēšanu atbilstoši šo noteikumu 47.3.apakšpunktā minētā kritērija vērtējumā izteiktajiem norādījumiem (izmaksu samazināšana vai izslēgšana, aritmētiskas atbilstības nodrošināšana), ciktāl tas neietekmē maksimālo kopējo attiecināmo izmaksu summu vienam projektam atbilstoši šo noteikumu 18.punktam, kā arī šo noteikumu 22.1 3., 23.1., 23.3.5., 23.4.apakšpunktā un 23.1 punktā minētos ierobežojumus.

(MK 28.12.2010. noteikumu Nr.1187 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.09.2011. noteikumiem Nr.705)

63. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs nodrošina sadarbības iestādes noteiktajā termiņā (kas nepārsniedz 30 darbdienas) un informāciju par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi iesniedz sadarbības iestādē izvērtēšanai.

64. Sadarbības iestāde 10 darbdienu laikā izvērtē šo noteikumu 63.punktā minēto informāciju, sagatavo atzinumu par tās atbilstību lēmumā ietvertajam nosacījumam un:

64.1. ja atzinums ir pozitīvs, divu darbdienu laikā informē projekta iesniedzēju par vienošanās slēgšanas nosacījumiem;

64.2. ja atzinums ir negatīvs vai ja projekta iesniedzējs nav nodrošinājis lēmumā ietverto nosacījumu izpildi šo noteikumu 63.punktā noteiktajā termiņā, projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu.

(Grozīts ar MK 30.11.2009. noteikumiem Nr.1371; MK 28.12.2010. noteikumiem Nr.1187)

65. Ja projekta iesniegums ir noraidīts, sadarbības iestāde rīkojas šo noteikumu 60. un 66.punktā noteiktajā kārtībā.

66. Sadarbības iestāde lēmumā par projekta iesnieguma noraidīšanu iekļauj informāciju par projekta iesnieguma noraidīšanas iemesliem.

(MK 28.12.2010. noteikumu Nr.1187 redakcijā)

67. Ja projekta iesniedzējs, kas saņēmis šo noteikumu 59.1.apakšpunktā minēto lēmumu, sadarbības iestādes norādītajā termiņā nenoslēdz vienošanos, sadarbības iestāde saskaņā ar šo noteikumu 55.punktu atlasa pēc iegūtā punktu skaita nākamo projekta iesniegumu, kas izsludinātajā atklātajā projektu iesniegumu atlasē ticis noraidīts nepietiekama finansējuma dēļ, un rīkojas šo noteikumu 60. un 61.punktā noteiktajā kārtībā.

(MK 30.11.2009. noteikumu Nr.1371 redakcijā)

68. (Svītrots ar MK 30.11.2009. noteikumiem Nr.1371)

VI. Projekta īstenošanas nosacījumi

69. Pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu sadarbības iestāde ar finansējuma saņēmēju noslēdz vienošanos, kurā atrunāti līgumslēdzēju pušu pienākumi un tiesības, kā arī kārtība un nosacījumi (tai skaitā finansēšanas nosacījumi un maksāšanas kārtība), kas jāievēro, lai nodrošinātu projekta īstenošanu.

70. Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par projekta īstenošanu atbilstoši apstiprinātajam projekta iesniegumam un sniedz sadarbības iestādei pārskatu par īstenošanas progresu un finanšu izlietojumu saskaņā ar vienošanos.

71. Finansējuma saņēmējs projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanu uzsāk tikai pēc tam, kad noslēgta vienošanās.

72. Projekta īstenošanai atver atsevišķu kontu Valsts kasē, no kura tiek veikti un kurā tiek saņemti visi ar projekta īstenošanu saistītie maksājumi, ja finansējuma saņēmējs saņem avansa un starpposma maksājumus. Avansa maksājums finansējuma saņēmējam nedrīkst pārsniegt 20 procentu no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas.

(Grozīts ar MK 30.11.2009. noteikumiem Nr.1371)

73. Finansējuma saņēmējs nodrošina ar projekta īstenošanu saistītās aktuālās informācijas ievietošanu mājaslapā internetā (ja tāda ir) ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

74. Grozījumus projektā izdara atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu.

VII. Apakšaktivitātes īstenošanas uzraudzība

75. Apakšaktivitātes uzraudzības funkcijas veic pasākuma uzraudzības komiteja.

76. Pasākuma uzraudzības komitejai ir šādi uzdevumi:

76.1. izskatīt atbildīgās iestādes, sadarbības iestādes un finansējuma saņēmēja sniegto informāciju par apakšaktivitātes īstenošanu;

76.2. izskatīt atbildīgās iestādes priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas dokumentos un lemt par to virzību izskatīšanai Uzraudzības komitejā;

76.3. sniegt priekšlikumus par pasākuma “Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” uzraudzības procesa pilnveidošanu.

77. Pasākuma uzraudzības komitejai ir šādas tiesības:

77.1. pieprasīt un saņemt no atbildīgās iestādes, sadarbības iestādes un finansējuma saņēmēja informāciju, kas saistīta ar apakšaktivitātes īstenošanu;

77.2. pasākuma uzraudzības komitejas sēdēs ar padomdevēja tiesībām pieaicināt nozaru speciālistus un ekspertus.

78. Pasākuma uzraudzības komiteju vada Valsts kancelejas direktors. Sekretariāta funkcijas veic atbildīgā iestāde.

79. Pasākuma uzraudzības komiteja darbojas saskaņā ar nolikumu. Nolikumu apstiprina atklātā balsošanā ar balsu vairākumu, piedaloties vismaz divām trešdaļām pasākuma uzraudzības komitejas balsstiesīgo locekļu.

80. Pasākuma uzraudzības komitejas sēdes notiek ne retāk kā reizi ceturksnī.

81. Pasākuma uzraudzības komitejas sastāvā ar balsstiesībām iekļauj to ministriju un pašvaldību pārstāvjus, kuras ir iesaistītas cilvēkresursu politikas plānošanā un īstenošanā, kā arī Valsts kancelejas, atbildīgās iestādes un sociālo partneru pārstāvjus.

82. Pasākuma uzraudzības komitejas sēdēs ar padomdevēja tiesībām var piedalīties sadarbības iestādes, vadošās iestādes, sertifikācijas iestādes pārstāvji un to nevalstisko organizāciju pārstāvji, kuras ir iesaistītas cilvēkresursu politikas plānošanā un īstenošanā.

83. Pasākuma uzraudzības komitejas personālsastāvu, pamatojoties uz iestāžu un organizāciju pilnvarojumiem, apstiprina Ministru prezidents.

VIII. Noslēguma jautājumi

84. Šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minēto netiešo izmaksu apmēru nosaka atbilstoši Ministru kabineta lēmumam par netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēru.

(MK 30.11.2009. noteikumu Nr.1371 redakcijā)

85. Projektos, kuru īstenošana ir uzsākta pirms Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas par netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēru, netiešo izmaksu nemainīgo likmi piemēro no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, ievērojot šo noteikumu 18.punktā noteikto projekta izmaksu maksimālās summas ierobežojumu.

(MK 30.11.2009. noteikumu Nr.1371 redakcijā)

86. Sadarbības iestāde, noslēdzot vienošanos ar finansējuma saņēmēju, nosaka šo noteikumu 85.punktā minēto nosacījumu izpildes kārtību.

Ministru prezidents I.Godmanis

Finanšu ministrs A.Slakteris
1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.novembra noteikumiem Nr.962

(Pielikums MK 28.12.2010. noteikumu Nr.1187 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.09.2011. noteikumiem Nr.705)

2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.novembra noteikumiem Nr.962
Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji

(Pielikums MK 28.12.2010. noteikumu Nr.1187 redakcijā, kas grozīta ar MK 13.09.2011. noteikumiem Nr.705)

Darbības programmas numurs un nosaukums

1.

Cilvēkresursi un nodarbinātība
Prioritātes numurs un nosaukums

1.5.

Administratīvās kapacitātes stiprināšana
Pasākuma numurs un nosaukums

1.5.2.

Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana
Aktivitātes numurs un nosaukums

1.5.2.2.

Sociālo partneru, nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšana
Apakšaktivitātes numurs un nosaukums

1.5.2.2.3.

Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai
Projektu iesniegumu atlases veids

Atklāta projektu iesniegumu atlase
Atbildīgā iestāde

Valsts kanceleja
1. Kvalitātes kritēriji (punktu skala no 1 līdz 5:

1 – ļoti vāji, 2 – vāji, 3 – apmierinoši/neitrāli, 4 – labi, 5 – ļoti labi)

Vērtēšanas sistēma

Punktu skala

1.1. Projekta iesnieguma pamatojuma vērtēšanas kritēriji

Maksimālais skaits – 65 punkti

1.Cik lielā mērā projekta īstenošana sekmēs 1.5.2.2.3.apakšaktivitātes "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" mērķa grupas līdzdalību Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto pasākumu īstenošanā un Eiropas Savienības struktūrfondu vadības procesos

5 x 2

2.Cik lielā mērā projekta īstenošana risinās 1.5.2.2.3.apakšaktivitātes "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" mērķa grupas vajadzības

5 x 2

3.Cik lielā mērā projekts paredz kompleksu pieeju mērķa grupas vajadzību risināšanā

5

4.Projekta mērķauditorijas skaitliskais novērtējums

5

5.Projekta ieguldījums horizontālo prioritāšu īstenošanā:

5.1.vai projektā paredzēta tieša vai netieša pozitīva ietekme uz vienādu iespēju horizontālo prioritāti:

5

5.1.1.projektam ir tieša pozitīva ietekme (5 punkti)
5.1.2.projektam ir netieša pozitīva ietekme (3 punkti)
5.1.3.projekts šo jomu neskar (0 punktu)
5.2.projekta ietvaros tiek nodrošināta iedzīvotāju izpratnes paaugstināšana par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanu vismaz vienā no veidiem:

5

5.2.1.informatīvs vai mācību materiāls elektroniskā vai video formā, brīvi pieejams tiešsaistē, baneris mājaslapā (vai cits, brīvi pieejams tiešsaistē) (5 punkti)
5.2.2.informatīvs vai mācību materiāls elektroniskā vai video formā, pieejams kompaktdiskos vai kopnes USB interfeisa atmiņas ierīcēs (vai cits, pieejams kompaktdiskos vai kopnes USB interfeisa atmiņas ierīcēs) (3 punkti)
5.2.3.projekta ietvaros netiek nodrošināta iedzīvotāju izpratnes paaugstināšana par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanu (0 punktu)
6.Cik loģiska ir kopējā projekta uzbūve (projekta sadaļu savstarpējā atbilstība un papildinātība)

5

7.Projekta aktivitāšu izvērtējums (aktivitāšu formulējums, aktivitāšu nepieciešamība un atbilstība projekta mērķu un sagaidāmo rezultātu sasniegšanā, laika grafika novērtējums)

5

P*

8.Projekta ilgtspējas izvērtējums (projekta rezultātu finansiālā, institucionālā un politiskā ilgtspēja)

5

9.Vai projekta iesniegumā plānotie iznākuma rādītāji vai rezultātu rādītāji sekmē šādu uzraudzības rādītāju sasniegšanu:

5

9.1.iznākuma rādītājs – atbalstīto pašvaldību skaits – 54 jeb 51 % (bāzes vērtība 2006.gadā – 40 jeb 7,6 %, rādītājs 2009.gadā – 30 jeb 28 %)
9.2.rezultāta rādītājs – pašvaldību skaits, kuras piedalās Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto pasākumu īstenošanā, – 105 vai 100 % no kopējā pašvaldību skaita (bāzes vērtība 2006.gadā – 235 jeb 45 %, mērķis 2009.gadā – 50 jeb 47 %)
10.Vai projektā plānotie publicitātes un informācijas pasākumi nodrošina projekta publicitāti un ir atbilstoši projektā plānotajām aktivitātēm un Ministru kabineta noteikumos par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu noteiktajām prasībām

5

Ja vērtējumā par atbilstību šā pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. un 10.punktā minētajam kritērijam saņemts mazāk par 43 punktiem, projekta iesniegumu noraida
1.2. Projekta īstenošanas kapacitātes vērtēšanas kritēriji

Maksimālais skaits – 30 punktu

11.Projekta administrēšanā iesaistītā personāla pieredze projektu vadībā

5

12.Projekta iesniedzēja un projekta īstenošanā iesaistītā personāla tehniskā un profesionālā kapacitāte (projekta personāla pieredze un zināšanas 1.5.2.2.3.apakšaktivitātes "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" darbības jomā)

5

13.Projekta īstenošanas materiāltehniskā nodrošinājuma plānojums

5

14.Projekta iesniegumā paredzētais projekta funkciju un pienākumu sadalījums ir atbilstošs (skaidri definēts funkciju un pienākumu sadalījums starp iesaistītajām institūcijām un projekta administrēšanā iesaistīto personālu, funkcijas un pienākumi ir sadalīti atbilstoši kompetencei un pieredzei)

5

15.Projekta iesniegumā paredzētais projekta vadības un uzraudzības mehānisms ir atbilstošs (vadības, kontroles, uzraudzības un kvalitātes kontroles mehānismu izvērtējums)

5

16.Projekta īstenošanā iesaistīto sadarbības partneru izvēle ir pamatota (norādīts plānotais sadarbības modelis; sadarbības partnera loma definēta atbilstoši tā kompetencei un pieredzei)

5

Ja projekta īstenošanā sadarbības partneri netiek iesaistīti, šā pielikuma 16.punktā minētā kritērija vērtējums ir 3 punkti
Ja vērtējumā par atbilstību šā pielikuma 11., 12., 13., 14., 15. un 16.punktā minētajam kritērijam saņemts mazāk par 20 punktiem, projekta iesniegumu noraida
1.3. Projekta iesnieguma budžeta vērtēšanas kritēriji

Maksimālais skaits – 15 punktu

17.Projekta iesniegumā paredzētās izmaksas ir pamatotas un nepieciešamas projekta mērķu un rezultātu sasniegšanai un aktivitāšu īstenošanai

5

P

18.Projekta budžetā paredzētās izmaksas ir atbilstošas vidējām tirgus cenām projekta iesnieguma iesniegšanas gadā

5

P

19.Projekta izmaksas ir samērojamas ar sagaidāmajiem projekta rezultātiem

5

P

Ja vērtējumā par atbilstību šā pielikuma 17., 18. un 19.punktā minētajam kritērijam saņemts mazāk par 10 punktiem, projekta iesniegumu noraida
1.4. Specifiskie kvalitātes vērtēšanas kritēriji

0/1

Projekta iesnieguma specifiskos kvalitātes vērtēšanas kritērijus vērtē ar 0 punktiem, ja attiecīgais kritērijs nav izpildīts, un ar 1 punktu, ja attiecīgais kritērijs ir izpildīts. Kvalitātes vērtēšanas kritērijus reizina ar koeficientiem 5 un 10

Maksimālais skaits – 20 punktu

20.Teritorijas attīstības indekss ir mazāks par vai vienāds ar 0

1 x 5

21.Projekta iesniegumā ir paredzēta projekta rezultātu izmantošana konkrētā Eiropas Sociālā fonda finansētā pasākumā

1 x 10

22.Projekts tiek īstenots sadarbībā ar citām pašvaldībām vai plānošanas reģioniem

1 x 5

2. Atbilstības kritēriji

Jā/Nē

23.Projekta iesniedzējs un sadarbības partneris vai partneri (ja attiecināms) ir plānošanas reģions, novada vai republikas pilsētas pašvaldība1

Jā/Nē

N**

24.Projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim vai partneriem (ja attiecināms) projekta iesniegšanas dienā nav nodokļu parādu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu

Jā/Nē

P

25.Projekta iesniedzējs un sadarbības partneris (ja attiecināms) nav iepriekš saņēmis Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu analogu darbību veikšanai vai rezultātu sasniegšanai2

Jā/Nē

N

26.Projekta iesniegums atbilst noteiktajam mērķim – panākt aktīvu un kvalitatīvu pašvaldību līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā

Jā/Nē

N

26.1Projekta iesniedzējs nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.panta trešajā daļā minētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanuJā/NēN
Ja vērtējums par atbilstību kādam no šā pielikuma 23., 25., 26. vai 26.punktā minētajiem kritērijiem ir negatīvs, projekta iesniegumu noraida
3. Administratīvie kritēriji

Jā/Nē

27.Projekta iesniegums ir aizpildīts datorrakstā (ja attiecināms)

Jā/Nē

N

28.Projekta iesniegums ir aizpildīts latviešu valodā

Jā/Nē

N

29.Projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts

Jā/Nē

N

30.Projekta iesnieguma oriģināls ir cauršūts (caurauklots) (ja attiecināms)

Jā/Nē

N

31.Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši Ministru kabineta noteikumos par 1.5.2.2.3.apakšaktivitātes "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" īstenošanu noteiktajai projekta iesnieguma veidlapai

Jā/Nē

N

32.Projekta iesniegumu ir parakstījusi projekta iesniedzēja institūcijas atbildīgā amatpersona vai pilnvarotā persona

Jā/Nē

N

33.Projekta iesniegumam ir pievienoti visi Ministru kabineta noteikumos par 1.5.2.2.3.apakšaktivitātes "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" īstenošanu noteiktie pielikumi:

33.1.projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistītā personāla dzīvesgaitas apraksts (CV)

Jā/Nē

N

33.2.sadarbības partnerības apliecinājums (ja attiecināms)

Jā/Nē

N

33.3.pilnvarojumu apliecinoši dokumenti (ja attiecināms)

Jā/Nē

N

34.Projekta finanšu aprēķins ir veikts nacionālajā valūtā

Jā/Nē

N

35.Projekta attiecināmie izdevumi atbilst Ministru kabineta noteikumos par 1.5.2.2.3.apakšaktivitātes "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" īstenošanu noteiktajām attiecināmajām izmaksām

Jā/Nē

N

36.Kopējā attiecināmo izmaksu summa nav mazāka par
1000 latiem un nepārsniedz 25 000 latu

Jā/Nē

N

37.Projektā plānotās attiecināmās izmaksas atbilst Ministru kabineta noteikumos par 1.5.2.2.3.apakšaktivitātes "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" īstenošanu noteiktajiem izmaksu ierobežojumiem

Jā/Nē

P

38.Projekta īstenošanas termiņš nav mazāks par trim mēnešiem un nepārsniedz 10 mēnešus

Jā/Nē

N

Ja vērtējums par atbilstību kādam no 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36. vai 38.punktā minētajiem kritērijiem ir negatīvs, projekta iesniegumu noraida

Piezīmes.

1. Projekta iesniedzējas var būt tikai tās pašvaldības, kas izveidotas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo iedalījumu.

2. Kritērija piemērošanā tiks ņemti vērā tie projekta iesniedzēja un sadarbības partnera (ja attiecināms) projekti, kas ir saņēmuši atbalstu 2004.–2006.gada programmēšanas perioda grantu shēmas "Tehniskā palīdzība nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšanā Eiropas Sociālā fonda pasākumu ieviešanai" ietvaros, kā arī atbalstu 2007.–2013.gada plānošanas perioda 1.5.2.2.3.apakšaktivitātes "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" un 1.5.3.1.aktivitātes "Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem" ietvaros, lai novērstu dubultā finansējuma risku.

3. * P – pieņem lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu.

4. ** N – ja saņemts negatīvs vērtējums, projekta iesniegumu noraida.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.2.2.3.apakšaktivitāti .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 962Pieņemts: 25.11.2008.Stājas spēkā: 11.12.2008.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 192, 10.12.2008.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
184984
{"selected":{"value":"13.07.2013","content":"<font class='s-1'>13.07.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"13.07.2013","iso_value":"2013\/07\/13","content":"<font class='s-1'>13.07.2013.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"28.12.2012","iso_value":"2012\/12\/28","content":"<font class='s-1'>28.12.2012.-12.07.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.06.2012","iso_value":"2012\/06\/15","content":"<font class='s-1'>15.06.2012.-27.12.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.09.2011","iso_value":"2011\/09\/17","content":"<font class='s-1'>17.09.2011.-14.06.2012.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"09.07.2011","iso_value":"2011\/07\/09","content":"<font class='s-1'>09.07.2011.-16.09.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"31.12.2010","iso_value":"2010\/12\/31","content":"<font class='s-1'>31.12.2010.-08.07.2011.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.04.2010","iso_value":"2010\/04\/15","content":"<font class='s-1'>15.04.2010.-30.12.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"05.12.2009","iso_value":"2009\/12\/05","content":"<font class='s-1'>05.12.2009.-14.04.2010.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"11.12.2008","iso_value":"2008\/12\/11","content":"<font class='s-1'>11.12.2008.-04.12.2009.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
13.07.2013
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)