Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.1187

Rīgā 2010.gada 28.decembrī (prot. Nr.75 1.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.962 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.2.2.3.apakšaktivitāti "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.962 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.2.2.3.apakšaktivitāti "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 192.nr.; 2009, 191.nr.; 2010, 59.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Apakšaktivitātes īstenošanas laikā atklāta projektu iesniegumu atlase notiek vismaz trīs reizes. Pirmo atklāto projektu iesniegumu atlasi izsludina 2009.gadā, un tajā pieejamais finansējums ir 590 355 lati. Otro atklāto projektu iesniegumu atlasi izsludina 2010.gada 4.ceturksnī, un tajā pieejamais finansējums ir 545 000 latu. Trešajā atklātajā projektu iesniegumu atlasē pieejamais finansējums ir apakšaktivitātē atlikušais finansējums."

2. Izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Šīs apakšaktivitātes ietvaros plānošanas reģioni, novadu un republikas pilsētu pašvaldības nedrīkst pretendēt uz finansējumu tādu darbību veikšanai vai rezultātu sasniegšanai, kas finansēti 2004.-2006.gada programmēšanas perioda grantu shēmas "Tehniskā palīdzība nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšanai Eiropas Sociālā fonda pasākumu ieviešanai" ietvaros, kā arī šīs apakšaktivitātes un darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.5.3.1.aktivitātes "Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem" ietvaros."

3. Papildināt noteikumus ar 22.1 punktu šādā redakcijā:

"22.1 Projekta ietvaros var iekļaut šādus finansējuma saņēmēja organizētus šo noteikumu 22.5.apakšpunktā minētos pasākumus:

22.1 1. interneta mājaslapas aktualizācija;

22.1 2. publikācijas plašsaziņas līdzekļos;

22.1 3. informatīvie pasākumi projekta rezultātu izplatīšanai (prezentācijas, semināri, konferences), nepārsniedzot piecus procentus no šo noteikumu 23.2. un 23.3.apakšpunktā minēto izmaksu kopsummas."

4. Izteikt 23.1. un 23.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.1. projekta netiešās izmaksas, piemērojot Ministru kabineta noteiktu nemainīgu likmi:

23.1.1. projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas;

23.1.2. darba vietas aprīkojuma īres izmaksas;

23.1.3. transporta izmaksas (maksa par degvielu, transportlīdzekļu noma, transporta pakalpojumu pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana);

23.1.4. telpu īres un nomas izmaksas;

23.1.5. telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde);

23.1.6. biroja un kancelejas preču izmaksas;

23.1.7. interneta, pasta pakalpojumu un telekomunikāciju izmaksas;

23.1.8. komandējuma vai darba brauciena izmaksas;

23.2. materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas - inventāra izmaksas projekta specifisko aktivitāšu īstenošanai (vienas vienības vērtība nepārsniedz 150 latu, un tās kalpošanas laiks ir mazāks par gadu);".

5. Izteikt 23.3.12. un 23.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.3.12. šo noteikumu 22.1 punktā minēto informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas;

23.4. neparedzētie izdevumi, kuru apmērs nepārsniedz piecus procentus no šo noteikumu 23.2. un 23.3.apakšpunktā minēto izmaksu kopsummas."

6. Papildināt noteikumus ar 26.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.8. projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas."

7. Izteikt 31.punkta trešo teikumu šādā redakcijā:

"Projekta iesniegumu nevērtē, ja tas saņemts pēc norādītā iesniegšanas termiņa beigām."

8. Svītrot 32.4.apakšpunktu.

9. Izteikt 34.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"34.1. papīra formā vienā eksemplārā. Projekta iesniegumu sagatavo saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu;".

10. Izteikt 35.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"35. Papīra formā iesniegtajam projekta iesniegumam pievieno projekta iesnieguma elektronisko versiju (elektronisko datu nesējā). Projekta iesniedzējs nodrošina projekta iesnieguma elektroniskās versijas atbilstību papīra formā iesniegtajam oriģinālam. Uz datu nesēja norāda šādu informāciju:".

11. Izteikt 36.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, to kopā ar iesnieguma elektronisko versiju (elektronisko datu nesējā) ievieto slēgtā aploksnē."

12. Izteikt 38.punktu šādā redakcijā:

"38. Sadarbības iestāde reģistrē projekta iesniegumu tā iesniegšanas dienā. Pēc iesniegšanas termiņa beigām sadarbības iestāde atver projekta iesniegumu, piešķir tam identifikācijas numuru un piecu darbdienu laikā nosūta pa pastu apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu."

13. Svītrot 45.4.apakšpunktu.

14. Svītrot 45.8.4.apakšpunktu.

15. Izteikt 45.11. un 45.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"45.11. kopējā attiecināmo izmaksu summa nav mazāka par 1000 latiem un nepārsniedz 25 000 latu atbilstoši šo noteikumu 18.punktam;

45.12. projektā plānotās attiecināmās izmaksas atbilst šo noteikumu 22.1 3., 23.1. un 23.4.apakšpunktā noteiktajiem izmaksu ierobežojumiem;".

16. Izteikt 46.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"46.3. projekta iesniedzējs un sadarbības partneris (ja attiecināms) nav iepriekš saņēmis Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu analogu darbību veikšanai vai rezultātu sasniegšanai saskaņā ar šo noteikumu 14.punktu;".

17. Izteikt 47.1.5.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"47.1.5.2. vai projekta ietvaros tiek nodrošināta iedzīvotāju izpratnes paaugstināšana par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanu;".

18. Izteikt 47.1.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"47.1.10. vai projektā plānotie publicitātes un informācijas pasākumi nodrošina projekta publicitāti un ir atbilstoši projektā plānotajām aktivitātēm un normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;".

19. Izteikt 47.3.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"47.3.2. projekta budžetā paredzētās izmaksas atbilst vidējām tirgus cenām projekta iesnieguma iesniegšanas gadā;".

20. Izteikt 47.4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"47.4.1. teritorijas attīstības indekss ir mazāks par vai vienāds ar 0;".

21. Izteikt 50.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"50.2. par atbilstību šo noteikumu 47.1.5.2.apakšpunktā minētajam kritērijam: 0 - projekta ietvaros netiek nodrošināta iedzīvotāju izpratnes paaugstināšana par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanu, 3 - informatīvs vai mācību materiāls elektroniskā vai video formā, pieejams kompaktdiskos vai kopnes USB interfeisa atmiņas ierīcēs (vai cits, pieejams kompaktdiskos vai kopnes USB interfeisa atmiņas ierīcēs), 5 - informatīvs vai mācību materiāls elektroniskā vai video formā, brīvi pieejams tiešsaistē, baneris mājaslapā (vai cits, brīvi pieejams tiešsaistē)."

22. Izteikt 51.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"51.1. vērtējumā par atbilstību šo noteikumu 47.4.1. un 47.4.3.apakšpunktā minētajam kritērijam iegūtos punktus reizina ar koeficientu 5;".

23. Svītrot 51.3.apakšpunktu.

24. Aizstāt 52.1.apakšpunktā skaitli "39" ar skaitli "43".

25. Aizstāt 52.2.apakšpunktā skaitli "18" ar skaitli "20".

26. Izteikt 53.punktu šādā redakcijā:

"53. Ja tiek konstatēta projekta iesnieguma neatbilstība kaut vienam no šo noteikumu 45.1., 45.2., 45.3., 45.5., 45.6., 45.7., 45.8., 45.9., 45.10., 45.11., 45.13., 46.1., 46.3. un 46.4.apakšpunktā minētajiem kritērijiem vai šo noteikumu 52.1., 52.2. vai 52.3.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, komisija pārtrauc projekta iesnieguma vērtēšanu un iesaka projekta iesniegumu noraidīt."

27. Izteikt 57. un 58.punktu šādā redakcijā:

"57. Komisija projekta iesniegumu virza apstiprināšanai vai apstiprināšanai ar nosacījumu, izņemot, ja tiek konstatēts kaut viens no šo noteikumu 53.punktā minētajiem gadījumiem vai ja projekta iesniegumam nepietiek izsludinātajā atklātajā projektu iesniegumu atlasē pieejamā finansējuma (šo noteikumu 29.2.apakšpunkts).

58. Komisija projekta iesniegumu virza apstiprināšanai ar nosacījumu, ja nepieciešami precizējumi šo noteikumu 45.12., 46.2., 47.1.7. vai 47.3.apakšpunktā minētajā kritērijā atbilstoši šo noteikumu 62.punktam."

28. Izteikt 62.punktu šādā redakcijā:

"62. Lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu sadarbības iestāde norāda projekta iesniegumā veicamos precizējumus. Minētie precizējumi var ietvert:

62.1. projektā plānoto attiecināmo izmaksu precizēšanu saskaņā ar šo noteikumu 22.1 3., 23.1. un 23.4.apakšpunktā noteiktajiem izmaksu ierobežojumiem atbilstoši 45.12.apakšpunktā minētā kritērija vērtējumā izteiktajiem norādījumiem;

62.2. nosacījumu par nodokļu parādu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu samaksu pirms līguma slēgšanas atbilstoši šo noteikumu 46.2.apakšpunktā minētā kritērija vērtējumā izteiktajiem norādījumiem;

62.3. projekta aktivitāšu plānojuma precizēšanu atbilstoši šo noteikumu 47.1.7.apakšpunktā minētā kritērija vērtējumā izteiktajiem norādījumiem (laika grafika izmaiņas, nepārsniedzot plānoto projekta īstenošanas laiku, aktivitāšu sadalīšana vai izslēgšana);

62.4. projekta budžeta precizēšanu atbilstoši šo noteikumu 47.3.apakšpunktā minētā kritērija vērtējumā izteiktajiem norādījumiem (izmaksu samazināšana vai izslēgšana, aritmētiskas atbilstības nodrošināšana), ciktāl tas neietekmē maksimālo kopējo attiecināmo izmaksu summu vienam projektam atbilstoši šo noteikumu 18.punktam, kā arī šo noteikumu 22.1 3., 23.1. un 23.4.apakšpunktā minētos ierobežojumus."

29. Izteikt 64.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"64.2. ja atzinums ir negatīvs vai ja projekta iesniedzējs nav nodrošinājis lēmumā ietverto nosacījumu izpildi šo noteikumu 63.punktā noteiktajā termiņā, projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu."

30. Izteikt 66.punktu šādā redakcijā:

"66. Sadarbības iestāde lēmumā par projekta iesnieguma noraidīšanu iekļauj informāciju par projekta iesnieguma noraidīšanas iemesliem."

31. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.novembra
noteikumiem Nr.962

32. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 25.novembra
noteikumiem Nr.962

Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji

Darbības programmas numurs un nosaukums

 1.

Cilvēkresursi un nodarbinātība 
Prioritātes numurs un nosaukums

 1.5.

Administratīvās kapacitātes stiprināšana
Pasākuma numurs un nosaukums

 1.5.2.

Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana
Aktivitātes numurs un nosaukums

 1.5.2.2.

Sociālo partneru, nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšana 
Apakšaktivitātes numurs un nosaukums

 1.5.2.2.3.

Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai 
Projektu iesniegumu atlases veids

  

Atklāta projektu iesniegumu atlase 
Atbildīgā iestāde

  

Valsts kanceleja 

 

1. Kvalitātes kritēriji (punktu skala no 1 līdz 5:

1 - ļoti vāji, 2 - vāji, 3 - apmierinoši/neitrāli, 4 - labi, 5 - ļoti labi)

Vērtēšanas sistēma

  

Punktu skala

 1.1. Projekta iesnieguma pamatojuma vērtēšanas kritēriji

Maksimālais skaits - 65 punkti

  

 1. Cik lielā mērā projekta īstenošana sekmēs 1.5.2.2.3.apakšaktivitātes "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" mērķa grupas līdzdalību Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto pasākumu īstenošanā un Eiropas Savienības struktūrfondu vadības procesos

 5 x 2

  

 2. Cik lielā mērā projekta īstenošana risinās 1.5.2.2.3.apakšaktivitātes "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" mērķa grupas vajadzības

 5 x 2

  

 3. Cik lielā mērā projekts paredz kompleksu pieeju mērķa grupas vajadzību risināšanā

 5

  

 4. Projekta mērķauditorijas skaitliskais novērtējums

 5

  

 5. Projekta ieguldījums horizontālo prioritāšu īstenošanā:

  

  

 5.1. vai projektā paredzēta tieša vai netieša pozitīva ietekme uz vienādu iespēju horizontālo prioritāti:

 5

  

 5.1.1. projektam ir tieša pozitīva ietekme (5 punkti)
 5.1.2. projektam ir netieša pozitīva ietekme (3 punkti)
 5.1.3. projekts šo jomu neskar (0 punktu)
 5.2. projekta ietvaros tiek nodrošināta iedzīvotāju izpratnes paaugstināšana par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanu vismaz vienā no veidiem:

 5

  

 5.2.1. informatīvs vai mācību materiāls elektroniskā vai video formā, brīvi pieejams tiešsaistē, baneris mājaslapā (vai cits, brīvi pieejams tiešsaistē) (5 punkti)
 5.2.2. informatīvs vai mācību materiāls elektroniskā vai video formā, pieejams kompaktdiskos vai kopnes USB interfeisa atmiņas ierīcēs (vai cits, pieejams kompaktdiskos vai kopnes USB interfeisa atmiņas ierīcēs) (3 punkti)
 5.2.3. projekta ietvaros netiek nodrošināta iedzīvotāju izpratnes paaugstināšana par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanu (0 punktu)
 6. Cik loģiska ir kopējā projekta uzbūve (projekta sadaļu savstarpējā atbilstība un papildinātība)

 5

  

 7. Projekta aktivitāšu izvērtējums (aktivitāšu formulējums, aktivitāšu nepieciešamība un atbilstība projekta mērķu un sagaidāmo rezultātu sasniegšanā, laika grafika novērtējums)

 5

 P*

 8. Projekta ilgtspējas izvērtējums (projekta rezultātu finansiālā, institucionālā un politiskā ilgtspēja)

 5

  
 9. Vai projekta iesniegumā plānotie iznākuma rādītāji vai rezultātu rādītāji sekmē šādu uzraudzības rādītāju sasniegšanu:

 5

  

 9.1. iznākuma rādītājs - atbalstīto pašvaldību skaits - 54 jeb 51 % (bāzes vērtība 2006.gadā - 40 jeb 7,6 %, rādītājs 2009.gadā - 30 jeb 28 %)
 9.2. rezultāta rādītājs - pašvaldību skaits, kuras piedalās Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto pasākumu īstenošanā, - 105 vai 100 % no kopējā pašvaldību skaita (bāzes vērtība 2006.gadā - 235 jeb 45 %, mērķis 2009.gadā - 50 jeb 47 %)
 10. Vai projektā plānotie publicitātes un informācijas pasākumi nodrošina projekta publicitāti un ir atbilstoši projektā plānotajām aktivitātēm un Ministru kabineta noteikumos par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu noteiktajām prasībām

 5

  

Ja vērtējumā par atbilstību šā pielikuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. un 10.punktā minētajam kritērijam saņemts mazāk par 43 punktiem, projekta iesniegumu noraida
 1.2. Projekta īstenošanas kapacitātes vērtēšanas kritēriji

Maksimālais skaits - 30 punktu

  

 11. Projekta administrēšanā iesaistītā personāla pieredze projektu vadībā

 5

  

 12. Projekta iesniedzēja un projekta īstenošanā iesaistītā personāla tehniskā un profesionālā kapacitāte (projekta personāla pieredze un zināšanas 1.5.2.2.3.apakšaktivitātes "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" darbības jomā)

 5

  

 13. Projekta īstenošanas materiāltehniskā nodrošinājuma plānojums

 5

  

 14. Projekta iesniegumā paredzētais projekta funkciju un pienākumu sadalījums ir atbilstošs (skaidri definēts funkciju un pienākumu sadalījums starp iesaistītajām institūcijām un projekta administrēšanā iesaistīto personālu, funkcijas un pienākumi ir sadalīti atbilstoši kompetencei un pieredzei)

 5

  

 15. Projekta iesniegumā paredzētais projekta vadības un uzraudzības mehānisms ir atbilstošs (vadības, kontroles, uzraudzības un kvalitātes kontroles mehānismu izvērtējums)

 5

  

 16. Projekta īstenošanā iesaistīto sadarbības partneru izvēle ir pamatota (norādīts plānotais sadarbības modelis; sadarbības partnera loma definēta atbilstoši tā kompetencei un pieredzei)

 5

  

Ja projekta īstenošanā sadarbības partneri netiek iesaistīti, šā pielikuma 16.punktā minētā kritērija vērtējums ir 3 punkti
Ja vērtējumā par atbilstību šā pielikuma 11., 12., 13., 14., 15. un 16.punktā minētajam kritērijam saņemts mazāk par 20 punktiem, projekta iesniegumu noraida
 1.3. Projekta iesnieguma budžeta vērtēšanas kritēriji

Maksimālais skaits - 15 punktu

  

 17. Projekta iesniegumā paredzētās izmaksas ir pamatotas un nepieciešamas projekta mērķu un rezultātu sasniegšanai un aktivitāšu īstenošanai

 5

 P

 18. Projekta budžetā paredzētās izmaksas ir atbilstošas vidējām tirgus cenām projekta iesnieguma iesniegšanas gadā

 5

 P

 19. Projekta izmaksas ir samērojamas ar sagaidāmajiem projekta rezultātiem

 5

 P

Ja vērtējumā par atbilstību šā pielikuma 17., 18. un 19.punktā minētajam kritērijam saņemts mazāk par 10 punktiem, projekta iesniegumu noraida
1.4. Specifiskie kvalitātes vērtēšanas kritēriji

0/1

  

Projekta iesnieguma specifiskos kvalitātes vērtēšanas kritērijus vērtē ar 0 punktiem, ja attiecīgais kritērijs nav izpildīts, un ar 1 punktu, ja attiecīgais kritērijs ir izpildīts. Kvalitātes vērtēšanas kritērijus reizina ar koeficientiem 5 un 10

Maksimālais skaits - 20 punktu

  

 20. Teritorijas attīstības indekss ir mazāks par vai vienāds ar 0

 1 x 5

  

 21. Projekta iesniegumā ir paredzēta projekta rezultātu izmantošana konkrētā Eiropas Sociālā fonda finansētā pasākumā

 1 x 10

  

 22. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar citām pašvaldībām vai plānošanas reģioniem

 1 x 5

  

2. Atbilstības kritēriji

Jā/Nē

  
 23. Projekta iesniedzējs un sadarbības partneris vai partneri (ja attiecināms) ir plānošanas reģions, novada vai republikas pilsētas pašvaldība1

 Jā/Nē 

 N**

 24. Projekta iesniedzējam un sadarbības partnerim vai partneriem (ja attiecināms) projekta iesniegšanas dienā nav nodokļu parādu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu

 Jā/Nē

 P

 25. Projekta iesniedzējs un sadarbības partneris (ja attiecināms) nav iepriekš saņēmis Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu analogu darbību veikšanai vai rezultātu sasniegšanai2

 Jā/Nē

 N

 26. Projekta iesniegums atbilst noteiktajam mērķim - panākt aktīvu un kvalitatīvu pašvaldību līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā

 Jā/Nē

 N

Ja vērtējums par atbilstību kādam no šā pielikuma 23., 25. vai 26.punktā minētajiem kritērijiem ir negatīvs, projekta iesniegumu noraida
3. Administratīvie kritēriji

Jā/Nē

  

 27. Projekta iesniegums ir aizpildīts datorrakstā (ja attiecināms)

 Jā/Nē

 N

 28. Projekta iesniegums ir aizpildīts latviešu valodā

 Jā/Nē

 N

 29. Projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts

 Jā/Nē

 N

 30. Projekta iesnieguma oriģināls ir cauršūts (caurauklots) (ja attiecināms)

 Jā/Nē

 N

 31. Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši Ministru kabineta noteikumos par 1.5.2.2.3.apakšaktivitātes "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" īstenošanu noteiktajai projekta iesnieguma veidlapai

 Jā/Nē

 N

 32. Projekta iesniegumu ir parakstījusi projekta iesniedzēja institūcijas atbildīgā amatpersona vai pilnvarotā persona

 Jā/Nē

 N

 33. Projekta iesniegumam ir pievienoti visi Ministru kabineta noteikumos par 1.5.2.2.3.apakšaktivitātes "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" īstenošanu noteiktie pielikumi:

  

  

 33.1. projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistītā personāla dzīvesgaitas apraksts (CV)

 Jā/Nē

N

 33.2. sadarbības partnerības apliecinājums (ja attiecināms)

 Jā/Nē

N

 33.3. pilnvarojumu apliecinoši dokumenti (ja attiecināms)

 Jā/Nē

N

 34. Projekta finanšu aprēķins ir veikts nacionālajā valūtā

 Jā/Nē

 N

 35. Projekta attiecināmie izdevumi atbilst Ministru kabineta noteikumos par 1.5.2.2.3.apakšaktivitātes "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" īstenošanu noteiktajām attiecināmajām izmaksām

 Jā/Nē

 N

 36. Kopējā attiecināmo izmaksu summa nav mazāka par
1000 latiem un nepārsniedz 25 000 latu

 Jā/Nē

 N

 37. Projektā plānotās attiecināmās izmaksas atbilst Ministru kabineta noteikumos par 1.5.2.2.3.apakšaktivitātes "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" īstenošanu noteiktajiem izmaksu ierobežojumiem

 Jā/Nē

P

 38. Projekta īstenošanas termiņš nav mazāks par trim mēnešiem un nepārsniedz 10 mēnešus

 Jā/Nē

 N

Ja vērtējums par atbilstību kādam no 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36. vai 38.punktā minētajiem kritērijiem ir negatīvs, projekta iesniegumu noraida

Piezīmes.

1.  Projekta iesniedzējas var būt tikai tās pašvaldības, kas izveidotas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālo iedalījumu.

2.  Kritērija piemērošanā tiks ņemti vērā tie projekta iesniedzēja un sadarbības partnera (ja attiecināms) projekti, kas ir saņēmuši atbalstu 2004.-2006.gada programmēšanas perioda grantu shēmas "Tehniskā palīdzība nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšanā Eiropas Sociālā fonda pasākumu ieviešanai" ietvaros, kā arī atbalstu 2007.-2013.gada plānošanas perioda 1.5.2.2.3.apakšaktivitātes "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" un 1.5.3.1.aktivitātes "Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem" ietvaros, lai novērstu dubultā finansējuma risku.

3. * P - pieņem lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu.

4. ** N - ja saņemts negatīvs vērtējums, projekta iesniegumu noraida."

Ministru prezidents,
reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Finanšu ministrs A.Vilks

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.962 "Noteikumi par darbības programmas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1187Pieņemts: 28.12.2010.Stājas spēkā: 31.12.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 206, 30.12.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
223583
31.12.2010
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)