Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt 2009. gada 1. decembra likumu: Par valsts budžetu 2010.gadam.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par valsts budžetu 2009.gadam

1.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2009.gadam ieņēmumos 4 022 543 416 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

(16.06.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

2.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2009.gadam izdevumos 4 687 239 898 latu apmērā saskaņā ar 1., 3., 20. un 21.pielikumu.

(16.06.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

3.pants. Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 268 098 442 latu apmērā, tajā skaitā:

1) pašvaldību pamata, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības, speciālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 197 687 081 lata apmērā saskaņā ar 22., 23., 24. un 25.pielikumu;

2) pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 57 701 223 latu apmērā saskaņā ar 26.pielikumu;

3) pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 11 687 704 latu apmērā saskaņā ar 27.pielikumu;

4) pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 622 434 latu apmērā saskaņā ar 13.pielikumu;

5) pašvaldību pasākumiem 400 000 latu apmērā saskaņā ar 18.pielikumu;

6) Ministru kabinetam, pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas informāciju, ir tiesības mainīt šā panta 1., 2. un 3.punktā minētajos pielikumos noteikto finansējuma sadalījumu pa pašvaldībām.

(16.06.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

4.pants. Apstiprināt valsts budžeta dotāciju pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam 7 152 897 latu apmērā.

5.pants. Finanšu ministram mēneša laikā pēc šā likuma izsludināšanas apstiprināt valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamo apjomu.

(16.06.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

6.pants. Noteikt maksimālo valsts parādu gada beigās pēc nomināla 5 500 000 000 latu apmērā. Noteikt, ka finanšu ministrs 2009.gadā var valsts vārdā sniegt galvojumus 506 421 463 latu apmērā saskaņā ar 15.pielikumu, kā arī noteikt, ka finanšu ministrs Likuma par budžetu un finanšu vadību 8.1 panta pirmajā daļā noteikto mērķu realizācijai Likuma par budžetu un finanšu vadību 37.panta sestajā daļā noteiktajā kārtībā var valsts vārdā sniegt galvojumus, nepārsniedzot 10 procentus no šā likuma 49.pantā noteiktās iekšzemes kopprodukta prognozes apjoma.

(16.06.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

7.pants. Noteikt valsts budžeta aizdevumu kopējo palielinājumu 211 596 280 latu apmērā, kā arī noteikt, ka finanšu ministrs Likuma par budžetu un finanšu vadību 8.1 panta pirmajā daļā noteikto mērķu realizācijai Likuma par budžetu un finanšu vadību 36.panta sestajā daļā noteiktajā kārtībā var sniegt aizdevumus, nepārsniedzot 10 procentus no šā likuma 49.pantā noteiktās iekšzemes kopprodukta prognozes apjoma.

(16.06.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

7.1 pants. Saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likumu valsts 44 094 085 latu apmērā atbild par valsts akciju sabiedrības “Lauku attīstības fonds” garantijām, kas sniegtas atbilstoši “Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas programmai 2007.—2013.gadam”.

(16.06.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

8.pants. (1) Noteikt pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu 50 000 000 latu apmērā Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, tajā skaitā kapitālsabiedrību pamatkapitāla palielināšanai ar mērķi nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, un 1 000 000 latu apmērā pašvaldību finanšu stabilizācijas aizņēmumu nodrošināšanai tām pašvaldībām, kam tiek uzsākts finanšu stabilizācijas process atbilstoši likumam “Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību”, un Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai. Pašvaldību sniegto galvojumu kopējo palielinājumu noteikt 40 000 000 latu apmērā par tām parādu saistībām, ko uzņemas kapitālsabiedrības Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, un par tām parādu saistībām, kuras uzņemas studējošais studiju kredīta un studējošo kredīta saņemšanai no kredītiestādes, kā arī apkures sezonas nodrošināšanai, kurināmā iegādei.

(2) Noteikt pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu 10 000 000 latu apmērā tiem infrastruktūras projektiem, kuros pašvaldības faktiskais ieguldījums nav mazāks par 90 procentiem no kopējām izmaksām un nepieciešamā aizņēmuma apmērs nav lielāks par 10 procentiem no kopējām izmaksām līdz pilnīgai objekta nodošanai ekspluatācijā 2009.gadā, un valsts budžeta līdzfinansētiem investīciju projektiem.

(3) Noteikt, ka pašvaldībām nav tiesību uzņemties ilgtermiņa saistības atbilstoši likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.pantam, izņemot attīstībai nozīmīgu infrastruktūras objektu īstenošanai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ar finanšu ministra atļauju, Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī publiskās un privātās partnerības projektu īstenošanai, ja saņemta Ministru kabineta atļauja iepirkuma līguma slēgšanai.

(4) Lai neaizkavētu Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanu, atļaut finanšu ministram pašvaldībai piešķirt aizņēmumu vai sniegt galvojumu arī gadījumos, ja pašvaldības saistības (aizņēmumi, galvojumi, citas ilgtermiņa saistības) pārsniedz 20 procentus no pašvaldības saimnieciskā gada pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām un iemaksām pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, ar nosacījumu, ka pašvaldība būs spējīga pildīt savas saistības un veikt maksājumus, kuriem iestājies atmaksāšanas termiņš.

(5) Noteikt, ka pašvaldībām ir tiesības plānot budžetā aizņēmumu kā izdevumu finansēšanas avotu tikai pēc tam, kad ir atbalstīts attiecīgais pašvaldības aizņēmuma pieprasījums.

(6) Noteikt pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu 5 000 000 latu apmērā apkures sezonas nodrošināšanai, kurināmā iegādei.

(7) Finanšu ministram ir tiesības mainīt šā panta pirmajā, otrajā un sestajā daļā minēto aizņēmumu palielinājumu, nepārsniedzot pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu.

(16.06.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

9.pants. Noteikt Izglītības un zinātnes ministrijai finansējumu studējošo un studiju kredītu dzēšanai 853 200 latu apmērā.

(16.06.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

10.pants. Noteikt, ka saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu” sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu ieņēmumu īpatsvars gada sociālās apdrošināšanas pakalpojumu finansējuma summā ir šāds: valsts pensiju speciālajā budžetā — 62,25 procenti, invaliditātes, maternitātes un slimības speciālajā budžetā — 23,52 procenti, nodarbinātības speciālajā budžetā — 13,42 procenti, darba negadījumu speciālajā budžetā — 0,81 procents.

(16.06.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

11.pants.

(Izslēgts ar 16.06.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

12.pants. Programmas “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” izlietojumu nosaka Ministru kabinets.

(12.12.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2009.)

13.pants. Budžeta izpildītājiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sastādīt un apstiprināt valsts budžeta iestāžu valsts budžeta programmu un apakšprogrammu un pasākumu tāmes. Budžeta izpildītājiem piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošināt efektīvu un racionālu valsts budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši tāmēs plānotajam, lai nodrošinātu attiecīgo valsts funkciju izpildi.

14.pants. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nodrošina ieņēmumu par veikto darbību ieskaitīšanu pamatbudžeta ieņēmumu kontos plānotajā apjomā saskaņā ar 2.pielikumu.

15.pants. Noteikt, ka Valsts prezidenta kancelejas programmas “Valsts prezidenta darbības nodrošināšana” ietvaros izdevumi Valsts prezidenta atalgojumam mēnesī nepārsniedz 3000 latus un reprezentācijas izdevumi mēnesī nepārsniedz 600 latus.

(16.06.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

16.pants. Noteikt, ka programmas 01.00.00 “Mērķdotācijas izglītības pasākumiem”, programmas 05.00.00 “Mērķdotācijas pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” un programmas 10.00.00 “Mērķdotācijas pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” izpildītājs ir Izglītības un zinātnes ministrija un ka tā nodrošina programmu finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei.

(16.06.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

17.pants. Noteikt, ka programmas 02.00.00 “Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” izpildītājs ir Kultūras ministrija un ka tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei.

18.pants. Noteikt, ka programmas 01.00.00 “Dotācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam” izpildītājs ir Finanšu ministrija un ka tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei.

19.pants. Noteikt, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadalījums starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem ir šāds: pašvaldību budžetiem — 83 procentu apmērā un valsts budžetam — 17 procentu apmērā; iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja mēneša neapliekamais minimums — 35 lati un iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums par apgādībā esošu personu — 63 lati mēnesī.

(16.06.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

20.pants. (Izslēgts ar 12.12.2008. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2009.)

21.pants. Atļaut finanšu ministram Ministru kabineta noteiktajā kārtībā dzēst valsts aizdevumus 3 562 212 latu apmērā likvidētajiem uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) vai komercsabiedrībām.

22.pants. Finanšu ministram gadījumos, kad Eiropas Kopienas iestāžu noteiktās Latvijas iemaksas Eiropas Kopienas budžetā pārsniedz šajā likumā apstiprinātos apjomus, atļauts līdz grozījumu izdarīšanai šajā likumā veikt nepieciešamos maksājumus.

23.pants. (Izslēgts ar 12.12.2008. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2009.)

24.pants. (Izslēgts ar 12.12.2008. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2009.)

25.pants. (Izslēgts ar 12.12.2008. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2009.)

26.pants. Ministru kabinetam ir tiesības pārdalīt attiecīgajai ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei Finanšu ministrijas apakšprogrammā 41.08.00 “Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” paredzētos 79 022 382 latus Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai.

(16.06.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

27.pants. Ministru kabinetam ir tiesības Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei likumā noteiktās apropriācijas ietvaros pārdalīt apropriāciju starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.

28.pants. Ministru kabinetam ir tiesības ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei likumā noteiktās apropriācijas ietvaros pārdalīt apropriāciju starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, ievērojot šādus nosacījumus:

1) kopējais pārdales apjoms starp programmām (apakšprogrammām) nedrīkst izraisīt katras atsevišķās programmas (apakšprogrammas) palielinājumu lielāku par 5 procentiem no programmai (apakšprogrammai) apstiprinātās gada apropriācijas apjoma;

2) ir pieļaujama tikai tāda apropriācijas pārdale no kapitālajiem izdevumiem uz kārtējiem izdevumiem, kas neietekmē ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei nākamajiem periodiem noteiktos maksimāli pieļaujamos izdevumu apjomus;

3) pārskaitījumi pašvaldībām tiek nodrošināti tikai ar transfertu starpniecību;

4) nav pieļaujama apropriācijas pārdale atlīdzības palielināšanai, ja tā ietekmē ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei nākamajiem periodiem noteikto maksimāli pieļaujamo izdevumu apjomu atlīdzībai un kopējo izdevumu apjomu;

5) nav pieļaujama apropriācijas pārdale no izdevumiem sociālajiem pabalstiem un pensijām (tajā skaitā izdienas pensijām) uz citiem izdevumiem;

6) nav pieļaujama apropriācijas pārdale no izdevumiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai uz citiem izdevumiem;

7) nav pieļaujamas tādas apropriācijas izmaiņas, kas palielina ministrijas ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamo apjomu;

8) nav pieļaujama apropriācijas pārdale starp šajā likumā apstiprināto pamatbudžetu un speciālo budžetu;

9) speciālajā budžetā nav pieļaujama apropriācijas pārdale starp apakšprogrammām;

10) nav pieļaujama jaunu programmu (apakšprogrammu) izveidošana.

29.pants. Šā likuma 28.panta nosacījumi neattiecas uz šā likuma 26. un 27.pantā paredzēto apropriācijas pārdali.

30.pants. Noteikt, ka Ministru kabinetam ir tiesības pārdalīt programmā “Apropriācijas rezerve” apstiprināto apro­priāciju, lai ministrijas un citas centrālās valsts iestādes varētu veikt galīgā norēķina maksājumus par 2008.gadā saņemtajiem pakalpojumiem un īstenotajiem investīciju projektiem, ievērojot šādus nosacījumus:

1) 2008.gadā bija uzsākta un netika pabeigta iepirkumu procedūra, bet 2009.gadā attiecīgajam pasākumam apropriācija nav piešķirta vai tās plānotais apmērs ir nepietiekams;

2) 2008.gada valsts budžetā plānotu un iesāktu investīcijas projektu (izņemot izdevumus atlīdzībai) pabeigšanai, ja 2009.gadā šiem mērķiem apropriācija nav piešķirta vai tās plānotais apmērs ir nepietiekams;

3) maksājumiem, kas nepieciešami 2008.gada valsts budžetā plānotiem un iesāktiem pasākumiem un pasūtījumiem, ja galīgā norēķina maksājumus (izņemot komunālos maksājumus) nevarēja nodrošināt preču vai pakalpojumu piegādātāja darba nepietiekamas kvalitātes vai aizkavētas piegādes dēļ un 2009.gadā šiem mērķiem apropriācija nav piešķirta vai tās plānotais apmērs ir nepietiekams;

4) investīciju projektu sagatavošanai nepieciešamo zemesgabalu iegādei (atsavināšanai), ja par iegādes nepieciešamību ir iesniegts objektīvs pamatojums.

31.pants. Valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Valsts meži” ieskaitīt valsts pamatbudžeta ieņēmumos maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu (ieņēmumus no dividendēm) 46 694 758 latu apmērā.

(16.06.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

32.pants. Noteikt, ka programmas 42.00.00 “Valsts budžeta aizdevumi un to atmaksāšana” izpildītājs ir Valsts kase un ka tā nodrošina programmas uzskaiti valsts budžeta finanšu bilances ietvaros.

33.pants. Naudas līdzekļi, kas ieskaitāmi valsts budžetā saskaņā ar likumu “Par likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem” atzīšanu par spēku zaudējušu”, ieskaitāmi budžeta kontā Latvijas Bankā un novirzāmi valsts budžeta finansiālā deficīta segšanai.

(16.06.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

34.pants. Ja pēc šā likuma spēkā stāšanās normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos tiek veikta līdzekļu pārdale starp ministrijām, citām centrālajām valsts iestādēm, programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām vai tiek palielināta apropriācija, Finanšu ministrija katru mēnesi līdz nākamā mēneša 10.datumam atbilstoši veiktajām izmaiņām precizē valsts budžeta kopsavilkuma datus.

35.pants. Apstiprināt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas apakšprogrammā 25.02.00 “Atbalsts pašvaldību investīciju projektiem” paredzētās apro­priācijas 12 166 777 latu apmērā sadalījumu pašvaldībām saskaņā ar 17.pielikumu.

(16.06.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

36.pants. Noteikt, ka programmas 12.00.00 “Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem” izlietošanas kārtību nosaka Ministru kabinets. Programmas izpildītājs ir Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, un tā nodrošina finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei.

37.pants. Finanšu ministrijai pārņemt valsts akciju sabiedrības “Latvijas Hipotēku un zemes banka” kredītsaistības pret Ziemeļu investīciju banku par aizdevuma līgumu “MVU Aizdevumu programma” 29 517 768 latu apmērā un atļaut valsts akciju sabiedrības “Latvijas Hipotēku un zemes banka” pamatkapitāla palielināšanu par attiecīgo summu.

38.pants. Atļaut finanšu ministram Ministru kabineta noteiktajā kārtībā palielināt Latvijas Republikas saistības pret Starptautisko Valūtas fondu Latvijas Republikas kvotas palielināšanai Starptautiskajā Valūtas fondā par 15 300 000 Speciālā aizņēmuma tiesībām (SDR) latu ekvivalentā saskaņā ar kvotas palielinājuma apmaksas dienā noteikto Starptautiskā Valūtas fonda valūtas maiņas kursu.

39.pants.

(Izslēgts ar 16.06.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

40.pants. (Izslēgts ar 12.12.2008. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2009.)

41.pants. (Izslēgts ar 12.12.2008. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2009.)

42.pants. Valsts akciju sabiedrībai “Latvijas valsts radio un televīzijas centrs” ieskaitīt valsts pamatbudžeta ieņēmumos maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu (ieņēmumus no dividendēm) 16 800 000 latu apmērā.

(16.06.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

43.pants. Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm, kā arī ministriju un citu centrālo valsts iestāžu apropriācijas ietvaros pašvaldībām, līdzekļu piešķiršanas un to izlietošanas kārtību nosaka Ministru kabinets. Šāda apropriācijas pārdale nedrīkst ierobežot Satversmē noteikto institūciju patstāvību, tai skaitā šo institūciju finansiālo patstāvību.

(12.12.2008. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.01.2009.)

44.pants.

(Izslēgts ar 16.06.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

45.pants.

(Izslēgts ar 16.06.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

46.pants.

(Izslēgts ar 16.06.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

47.pants.

(Izslēgts ar 16.06.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

48.pants.

(Izslēgts ar 16.06.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

49.pants. Likuma “Par valsts budžetu 2009.gadam” sagatavošanā izmantota iekšzemes kopprodukta prognoze 12 980 900 000 latu apmērā.

(16.06.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

50.pants.

(Izslēgts ar 16.06.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

51.pants.

(Izslēgts ar 16.06.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

52.pants.

(Izslēgts ar 16.06.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

53.pants.

(Izslēgts ar 16.06.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

54.pants.

(Izslēgts ar 16.06.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

55.pants. Valsts kasei dzēst 2008.gadā veikto iedzīvotāju ienākuma nodokļa kompensāciju pašvaldībām 6 523 442 latu apmērā.

(16.06.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

56.pants. (1) Noteikt, ka prognozētie pašvaldību iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumi ir 621 670 000 latu apmērā, tajā skaitā Valsts kases iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu budžeta sadales kontā ieskaitāmā iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu daļa prognozēta 370 294 193 latu apmērā.

(2) Noteikt, ka pašvaldību finanšu izlīdzināšanas pārrēķins 2009.gadam netiek veikts un noteiktā pašvaldību finanšu nepieciešamība netiek mainīta. Sākot no 2009.gada 1.jūlija, pašvaldības veic iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 16.decembra noteikumu Nr.1064 “Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2009.gadā” 1.pielikumā noteiktajam procentam no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu faktiskās izpildes. Dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda saņem atbilstoši minēto noteikumu 2.pielikumā noteiktajam procentam no pašvaldību izlīdzināšanas fondā iemaksātās summas.

(16.06.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

57.pants. Finanšu ministram ir tiesības dzēst Valsts kasē ņemto pašvaldību aizņēmumu neatmaksāto daļu, lai nodrošinātu Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 15. un 16.punktā, kā arī Ministru kabineta 2008.gada 18.marta noteikumos Nr.191 “Kārtība, kādā piešķir un izlieto vienreizēju dotāciju novadu pašvaldību infrastruktūras attīstībai” paredzētos dotācijas līdzekļus atbilstoši 28.pielikumā minētajam apmēram.

(16.06.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

58.pants. (1) Jaunizveidotās novada pašvaldības budžetu apstiprina ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc jaunizveidotās novada pašvaldības domes pirmās sēdes. Līdz budžeta apstiprināšanai ir spēkā novadu veidojošo pašvaldību saistošie noteikumi par pašvaldību budžetiem.

(2) Rajona pašvaldības budžeta līdzekļu atlikumu pēc stāvokļa 2009.gada 31.decembrī pārņem Rajonu pašvaldību reorganizācijas likuma 10.panta otrajā daļā noteiktā novada pašvaldība, lai nodrošinātu finansējumu rajona pašvaldības pārskatu sagatavošanai, ar rajonu reorganizāciju saistītu izdevumu un citu izdevumu segšanai.

(3) Rajonu pašvaldību reorganizācijas likuma 10.panta otrajā daļā noteiktajai novada pašvaldībai, veicot grozījumus rajona pašvaldības budžetā, pārdalot finansējumu starp izdevumu veidiem un ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas klasifikācijas kodiem reorganizācijas plāna izpildes gaitā, ir tiesības samazināt pašvaldību iestādēm paredzēto finansējuma apjomu proporcionāli pašvaldību budžeta ieņēmumu samazinājumam.

(16.06.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

59.pants. Maksa, kas tiek ieturēta no valsts pensijas, pabalsta vai atlīdzības par to piegādi saņēmēja dzīvesvietā, ir 1,22 lati. Ieturēto maksu par valsts pensijas, pabalsta vai atlīdzības piegādi saņēmēja dzīvesvietā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra pārskaita valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Pasts” no tā budžeta līdzekļiem, no kura tiek izmaksāta valsts pensija, pabalsts vai atlīdzība.

(16.06.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

60.pants. (1) Atļaut valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Valsts ceļi” 2009.gadā ņemt aizņēmumu Valsts kasē 20 400 000 latu apmērā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma apmērā fonda līdzfinansētās darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.1.1.aktivitātes “Valsts 1.šķiras autoceļu maršrutu sakārtošana” projektiem un Kohēzijas fonda līdzfinansējuma apmērā projektu “E-22 posma Rīga (Tīnūži)—Koknese būvniecība” un “E-22 posma Ludza—Terehova būvniecība” īstenošanai. Valsts kasei izsniegt aizdevumu valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Valsts ceļi”.

(2) Valsts kase triju darba dienu laikā informē Satiksmes ministriju par Eiropas Komisijas veiktā finansējuma atmaksu par šā panta pirmajā daļā minētajiem projektiem.

(3) Finanšu ministrija un Satiksmes ministrija nodrošina līdzekļus no Valsts kases valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Valsts ceļi” izsniegtā aizdevuma atmaksai pēc tam, kad valsts budžeta ieņēmumos ir ieskaitīts šā panta otrajā daļā minētais Eiropas Savienības finansējums.

(4) Satiksmes ministrija šā panta trešajā daļā minētos līdzekļus aizņēmuma atmaksai pieprasa no Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammas 41.08.00 “Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”.

(5) Procentu maksājumus par Valsts kasē ņemto aizņēmumu Satiksmes ministrija plāno budžeta programmai 23.00.00 “Valsts autoceļu fonds” piešķirto līdzekļu ietvaros.

(6) Par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto autoceļu projektu finansēšanas kārtību 2010.gadā un turpmākajos gados lemt, gatavojot likumprojektu par valsts budžetu 2010.gadam.

(16.06.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

61.pants. Ekonomikas ministrija no apakšprogrammas 27.06.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana (2007—2013)” izdevumu kodā “Subsīdijas un dotācijas” paredzētās apropriācijas pārskaita sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Latvijas Garantiju aģentūra” pamatkapitāla palielināšanai 20 000 000 latu atbilstoši 2.2.1.3. aktivitātei “Garantijas konkurētspējas uzlabošanai”.

(16.06.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

62.pants. Finanšu ministram mēneša laikā pēc šā likuma izsludināšanas apstiprināt ministriju un citu centrālo valsts iestāžu maksimāli pieļaujamo amata vietu skaitu 2009.gada 31.decembrī.

(16.06.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

63.pants. Valdības rīcības pieļaujamās robežas, lai segtu izdevumus, kas var rasties, pildot uz valsts budžetu attiecināmās valsts galvotā parāda saistības 2009.gadā, noteikt 1 045 000 latu apmērā.

(16.06.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

64.pants. Atļaut valsts akciju sabiedrības “Latvijas Hipotēku un zemes banka” pamatkapitāla palielināšanu par 43 290 000 latiem, kas saņemti no Ekonomikas ministrijas apakšprogrammas 27.06.00 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana (2007—2013)” izdevumu kodā “Subsīdijas un dotācijas” paredzētās apropriācijas atbilstoši darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.2.1.4.aktivitātei “Aizdevumi komersantu konkurētspējas uzlabošanai”. Finanšu ministrijai veikt 43 290 000 latu valsts ieguldījuma Latvijas Hipotēku un zemes bankas pamatkapitālā uzskaiti.

(16.06.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

65.pants. Ja 2009.gadā faktiskie ieņēmumi no Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības pārsniedz gadskārtējā valsts budžeta likumā plānoto apjomu, tad par attiecīgo apjomu tiek palielināta apropriācija Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammā 41.08.00 “Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”. Par minēto papildu ieņēmumu novirzīšanu Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu papildu izdevumu finansēšanai finanšu ministrs nekavējoties informē Ministru kabinetu un Saeimu. Izdevumus minētajam mērķim atļauts veikt, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas nav iebildusi pret apropriācijas palielinājumu.

(16.06.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

66.pants. Finanšu ministram ir tiesības palielināt gadskārtējā valsts budžeta likumā noteikto apropriāciju Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammā 41.02.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Par šīs apropriācijas palielināšanu finanšu ministrs nekavējoties informē Ministru kabinetu un Saeimu. Izdevumus minētajam mērķim atļauts veikt, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas nav iebildusi pret apropriācijas palielinājumu.

(16.06.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

67.pants. Šā likuma 23.pielikumā “Mērķdotācijas pašvaldībām — interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” paredzēto finansējumu pašvaldības var novirzīt arī pašvaldību sporta skolu pedagogu darba samaksai.

(16.06.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

68.pants. Valsts kapitālsabiedrībām, izņemot šā likuma 31. un 42.pantā norādītās kapitālsabiedrības, ieskaitīt valsts pamatbudžeta ieņēmumos maksājumus par valsts kapitāla izmantošanu (ieņēmumus no dividendēm) 80 procentu apmērā no kapitālsabiedrības rīcībā palikušās tīrās peļņas. Valsts kapitālsabiedrībai “Latvenergo” ieskaitīt valsts pamatbudžeta ieņēmumos maksājumus par valsts kapitāla izmantošanu (ieņēmumus no dividendēm) 100 procentu apmērā no kapitālsabiedrības rīcībā palikušās tīrās peļņas.

(16.06.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

69.pants. Noteikt, ka Finanšu ministrija reizi ceturksnī izvērtē faktisko iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu izpildi salīdzinājumā ar prognozēto un tādā gadījumā, ja tiek konstatēta iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu neizpilde vairāk kā par 10 procentiem, Finanšu ministrija sniedz Ministru kabinetam priekšlikumus par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu neizpildes kompensāciju no Finanšu ministrijas apakšprogrammas 41.02.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” tām pašvaldībām, kurām faktiskie vērtētie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju pēc pašvaldību finanšu izlīdzināšanas veikšanas nenodrošina minimālo finansējuma līmeni pašvaldības autonomo funkciju veikšanai.

(16.06.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

70.pants. Noteikt, ka, sagatavojot likumprojektu par valsts budžetu 2010.gadam, nepieciešams nodrošināt fiskālās konsolidācijas pasākumus 1 000 000 000 latu apmērā, ievērojot 2009.gadā jau veikto budžeta izdevumu samazinājumu 500 000 000 latu apmērā.

(16.06.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

71.pants. Ar mērķi turpināt fiskālo konsolidāciju un izpildīt Māstrihtas konverģences kritērijus, kas nodrošinātu eiro ieviešanu iespējami drīz — 2013.gadā, sagatavojot 2010., 2011. un 2012.gada valsts budžetu likumprojektus (budžeta likumprojektu paketes), Ministru kabinets:

1. Nodrošina turpmāku kopbudžeta deficīta samazināšanu, veic fiskālās konsolidācijas pasākumus, par mērķi izvirzot kopbudžeta deficīta samazināšanu līdz 3 procentiem no iekšzemes kopprodukta 2011.—2012.gadā. Konsolidēto kopbudžetu, neieskaitot ar Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības apguvi sais­tītos ieņēmumus un izdevumus, no 2013.gada veido sabalansētu vai ar pārpalikumu. Kā vienīgo iespējamo izņēmumu apstiprinātā budžeta deficīta pārsniegšanai pieļaut ES līdzfinansēto strukturālo programmu projektu apguvi virs plānotā apjoma.

2. Turpina izglītības un veselības aprūpes sistēmas reformas, uzlabojot sniegto pakalpojumu efektivitāti un samazinot nozaru kopējās izmaksas, pamatojoties uz 2009.gadā izveidoto valsts administratīvi teritoriālo iedalījumu.

3. Lai nodrošinātu valsts pamatfunkciju finansēšanu 2010.gadā, sagatavojot 2010.gada valsts budžeta likumprojektu paketi, paredz:

1) attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli:

a) paplašināt nodokļa bāzi, tajā iekļaujot mājokļus un vienlaikus nosakot būtiskus atvieglojumus par katru mājoklī deklarētu personu,

b) mazāko nodokļa maksājumu — 10 lati gadā — par nekustamā īpašuma nodokļa objektu,

c) diferencētu nodokļa likmi (pamatlikme 1 procents un tiesības pašvaldībām noteikt papildlikmi, kopīgajai nodokļa likmei nepārsniedzot 3 procentus), uzlabojot nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību;

2) attiecībā uz iedzīvotāju ienākuma nodokli:

a) paplašināt nodokļa bāzi, apliekot ar nodokli ienākumu no kapitāla par taksācijas periodiem, sākot ar 2010.gadā gūto ienākumu, par to nodokli iekasējot 2011.gadā, bet par depozīta procentiem — 2010.gadā,

b) paplašināt nodokļa bāzi, apliekot ienākumu no augoša meža un tajā iegūto kokmateriālu pārdošanas,

c) paaugstināt nodokļa likmi pašnodarbināto iedzīvotāju ienākumiem līdz 23 procentiem;

3) virzīties uz sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumu sabalansēšanu ar ieņēmumiem, izskatīt iespēju pakāpeniski palielināt pensionēšanās vecumu;

4) valsts kapitālsabiedrībām noteikt fiksētus maksājumus par valsts kapitāla izmantošanu.

4. Sagatavojot valsts budžeta likumprojektu 2010.gadam, turpina veikt fiskālās konsolidācijas pasākumus vismaz 500 000 000 latu apjomā. Sadarbībā ar sociālajiem partneriem izvērtē visas ieņēmumu palielināšanas un izdevumu samazināšanas iespējas un, ja šie pasākumi nedos nepieciešamo fiskālo rezultātu, paredz pievienotās vērtības nodokļa likmes paaugstināšanu no 21 procenta uz 23 procentiem.

5. Sagatavojot valsts budžeta likumprojektu 2011.gadam, atkarībā no fiskālās situācijas izvērtē iespēju palielināt 2011.gadā sociālās apdrošināšanas iemaksu likmi ne vairāk kā par 4 procentpunktiem.

(16.06.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 14.novembrī.
Valsts prezidenta vietā Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze
Rīgā 2008.gada 4.decembrī
Likuma “Par valsts budžetu 2009.gadam”
1.pielikums
Valsts konsolidētais budžets 2009.gadam

(Pielikums 16.06.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

Ls

KA Valsts budžeta ieņēmumi (PA + SA)

4 022 543 416

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi (bruto)

2 776 227 197

Nodokļu ieņēmumi

1 731 434 298

Ienākuma nodokļi

337 330 000

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa

127 330 000

Ieņēmumi no juridisko personu ienākuma nodokļa

210 000 000

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

210 000 000

Nodokļi par pakalpojumiem un precēm

1 376 574 298

Pievienotās vērtības nodoklis

826 100 000

Akcīzes nodoklis

524 800 000

Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem

20 674 298

Vieglo automobiļu un motociklu nodoklis

3 000 000

Elektroenerģijas nodoklis

944 000

Azartspēļu nodoklis

16 030 298

Izložu nodoklis

700 000

Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces

5 000 000

Dabas resursu nodoklis

5 000 000

Muitas nodoklis

17 530 000

Nenodokļu ieņēmumi

396 124 785

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

86 131 537

Ārvalstu finanšu palīdzība

562 536 577

PA Valsts pamatbudžeta ieņēmumi (neto)

2 776 227 197

Valsts speciālā budžeta ieņēmumi (bruto)

1 263 145 800

Nodokļu ieņēmumi

1 161 824 000

Sociālās apdrošināšanas iemaksas – kopā

1 161 824 000

Nenodokļu ieņēmumi

84 363 109

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

129 110

Transferti

16 829 581

mīnus transferts no valsts pamatbudžeta

16 829 581

SA Valsts speciālā budžeta ieņēmumi (neto)

1 246 316 219

KB Valsts budžeta izdevumi (KB1+KB2)

4 687 239 898

KB1 Valsts budžeta uzturēšanas izdevumi (PB1+SB1)

4 453 375 482

KB2 Valsts budžeta kapitālie izdevumi (PB2+SB2)

233 864 416

Valsts budžeta finansiālā bilance (KA-KB)

-664 696 482

Finansēšana

664 696 482

Aizņēmumi

444 227 467

Aizdevumi

-211 596 280

Naudas līdzekļi

432 065 295

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

10 479 858

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

3 441 189

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

206 623 825

Naudas līdzekļu akcijām un citai līdzdalībai komersantu pašu kapitālā atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-75 857

Naudas līdzekļu aizdevumiem atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

211 596 280

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā

75 857

Valsts pamatbudžeta izdevumi (bruto)

3 234 776 348

mīnus transferts valsts speciālajam budžetam

16 829 581

PB Valsts pamatbudžeta izdevumi (neto)

3 217 946 767

Valsts pamatbudžeta uzturēšas izdevumi (bruto)

3 002 310 382

mīnus transferts valsts speciālajam budžetam

16 829 581

PB1 Valsts pamatbudžeta uzturēšanas izdevumi (neto)

2 985 480 801

Valsts pamatbudžeta kapitālie izdevumi (bruto)

232 465 966

PB2 Valsts pamatbudžeta kapitālie izdevumi (neto)

232 465 966

Valsts pamatbudžeta finansiālā bilance

-458 549 151

Finansēšana

458 549 151

Aizņēmumi

444 628 104

Aizdevumi

-211 596 280

Naudas līdzekļi

225 517 327

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

10 479 858

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

3 441 189

Naudas līdzekļu aizdevumiem atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

211 596 280

Valsts speciālā budžeta izdevumi (bruto)

1 469 293 131

SB Valsts speciālā budžeta izdevumi (neto)

1 469 293 131

Valsts speciālā budžeta uzturēšanas izdevumi (bruto)

1 467 894 681

SB1 Valsts speciālā budžeta uzturēšanas izdevumi (neto)

1 467 894 681

Valsts speciālā budžeta kapitālie izdevumi (bruto)

1 398 450

SB2 Valsts speciālā budžeta kapitālie izdevumi (neto)

1 398 450

Valsts speciālā budžeta finansiālā bilance

-206 147 331

Finansēšana

206 147 331

Aizņēmumi

-476 494

Naudas līdzekļi

206 547 968

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

206 623 825

Naudas līdzekļu akcijām un citai līdzdalībai komersantu pašu kapitālā atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-75 857

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā

75 857

Procentos no IKP:

Valsts budžeta ieņēmumi

31.0

Valsts budžeta izdevumi

36.1

IKP milj. latu

12 980.9

Likuma “Par valsts budžetu 2009.gadam”
2.pielikums
Valsts budžeta ieņēmumi

(Pielikums 16.06.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

I. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi

Ieņēmumu avots

Ls

Ieņēmumi – kopā

2 776 227 197

Nodokļu ieņēmumi

1 731 434 298

Ienākuma nodokļi

337 330 000

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa

127 330 000

Ieņēmumi no juridisko personu ienākuma nodokļa

210 000 000

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

210 000 000

Nodokļi par pakalpojumiem un precēm

1 376 574 298

Pievienotās vērtības nodoklis

826 100 000

Akcīzes nodoklis

524 800 000

Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem

20 674 298

Vieglo automobiļu un motociklu nodoklis

3 000 000

Elektroenerģijas nodoklis

944 000

Azartspēļu nodoklis

16 030 298

Izložu nodoklis

700 000

Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces

5 000 000

Dabas resursu nodoklis

5 000 000

Muitas nodoklis

17 530 000

Nenodokļu ieņēmumi

396 124 785

Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma

297 161 507

Ieņēmumi no Latvijas Bankas maksājuma

23 015 519

Ieņēmumi no dividendēm [ieņēmumi no valsts (pašvaldību) kapitāla izmantošanas]

117 200 000

Procentu ieņēmumi

61 508 595

Procentu ieņēmumi par aizdevumiem nacionālajā valūtā

17 957 773

Procentu ieņēmumi par aizdevumiem ārvalstu valūtā

5 646 649

Procentu ieņēmumi par depozītiem, kontu atlikumiem un valsts parāda vērtspapīriem

37 904 173

Ieņēmumi un ieņēmumu zaudējumi no atvasināto finanšu instrumentu rezultāta

4 072 873

Ieņēmumi no valstij piederošo siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību tirdzniecības

91 364 520

Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas

75 374 481

Valsts nodevas par valsts sniegto nodrošinājumu un juridiskajiem un citiem pakalpojumiem

47 293 765

Valsts nodevas par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu un profesionālās kvalifikācijas atbilstības dokumentu reģistrāciju

1 400 000

Speciāliem mērķiem paredzētās valsts nodevas

26 497 897

Transportlīdzekļu ikgadējā nodeva

24 000 000

Izložu un azartspēļu nodeva

1 758 000

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva

469 897

Pārējās speciāliem mērķiem paredzētās valsts nodevas

270 000

Pārējās nodevas

182 819

Naudas sodi un sankcijas

10 120 000

Pārējie nenodokļu ieņēmumi – kopā

13 468 797

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

86 131 537

Ārvalstu finanšu palīdzība

562 536 577

Valsts pamatbudžetā iemaksājamās valsts nodevas un citi maksājumi

no valsts institūciju sniegtajiem pakalpojumiem un veiktās darbības

Ministrija (cita centrālā valsts iestāde), ieņēmumu veids

Ls

Ieņēmumi valsts pamatbudžetā - kopā

235 998 313

Ārlietu ministrija

2 474 500

Nodeva par konsulāro amatpersonu sniegtajiem pakalpojumiem

2 384 500

Nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu stratēģiskas nozīmes preču darījumiem

90 000

Ekonomikas ministrija

398 000

Ieņēmumi no EIROSTAT par statistisko programmu īstenošanu

365 000

Eiropas Komisijas atmaksa par piedalīšanos Eiropas Patērētāju informācijas centra darbībā

33 000

Finanšu ministrija

4 768 160

Nodeva par azartspēļu iekārtu marķēšanu

878 160

Nodeva par valsts proves uzraudzības īstenošanu

390 000

Preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas nodeva

200 000

Iemaksas no pārbaudēs atklātām slēpto un samazināto ienākumu summām

3 300 000

Iekšlietu ministrija

13 876 982

Nodeva par visu veidu šaujamieroču un speciālo līdzekļu atļauju izsniegšanu un to termiņa pagarināšanu, kā arī iekšējās drošības dienesta reģistrāciju

150 000

Nodeva par pasu izsniegšanu

5 506 394

Nodeva par informācijas sniegšanu no Iedzīvotāju reģistra

518 271

Nodeva par vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem

1 275 596

Valsts nodeva par informācijas sniegšanu no Sodu reģistra

54 700

Nodeva par apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījumu kārtošanu un apsardzes sertifikāta izsniegšanu

50 000

Naudas sodi, ko uzliek Valsts policija (izņemot Ceļu policiju)

108 000

Naudas sodi, ko uzliek Ceļu policija

5 999 021

Naudas sodi, ko uzliek Valsts robežsardze

215 000

Izglītības un zinātnes ministrija

30 000

Nodeva par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amata pienākumu veikšanai

30 000

Zemkopības ministrija

197 067 689

Citas nodevas par juridiskajiem un citiem pakalpojumiem

717 986

Nodeva par dokumentu izsniegšanu, kas attiecas uz medību saimniecības izmantošanu, mednieku un medību vadītāju eksāmeniem, medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu aprēķinu un medību trofeju izvešanu no Latvijas

284 000

Naudas sodi par zivju resursiem nodarītajiem zaudējumiem

25 000

Naudas sodi par meža resursiem nodarītajiem kaitējumiem

85 000

Ieņēmumi no konfiscēto zvejas rīku, zvejas līdzekļu un zivju realizācijas

5 000

Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences)

314 100

Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību nerūpnieciskas izmantošanas (makšķerēšanas kartes )

120 000

Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par meža resursiem nodarītiem kaitējumiem

294 000

Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par zivju resursiem nodarītiem zaudējumiem

405 000

Ieņēmumi no Eiropas Savienības Kopējās lauksaimniecības un zivsaimniecības politikas īstenošanas instrumentiem

194 629 233

Ieņēmumi no Eiropas Komisijas par Latvijas valsts programmas "Forest Focus" īstenošanu

41 257

Ieņēmumi no Eiropas Savienības par Latvijas Nacionālās zivsaimniecības datu vākšanas programmas īstenošanu

147 113

Satiksmes ministrija

772 387

Ieņēmumi no Dzelzceļa infrastruktūras fonda

541 053

Ostu pārvalžu iemaksas

125 244

Ieņēmumu daļa par aeronavigācijas pakalpojumiem Rīgas lidojumu informācijas rajonā

106 090

Labklājības ministrija

73 927

Nodeva par darba atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu

72 975

Citas nodevas par juridiskajiem un citiem pakalpojumiem

952

Tieslietu ministrija

16 075 887

Kancelejas nodeva tiesu iestādē

60 000

Nodeva par darbību veikšanu tiesu iestādēs

8 850 000

Nodeva par izpildu dokumentu iesniegšanu

110 000

Nodeva par darbību veikšanu administratīvajā tiesā

60 000

Nodeva par darbību veikšanu Uzņēmumu reģistrā

2 168 090

Nodeva par sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja akreditāciju un akreditācijas atjaunošanu

1 000

Nodeva par personas datu apstrādes sistēmas reģistrēšanu vai Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteikto reģistrējamo izmaiņu izdarīšanu

14 100

Kancelejas nodeva par zemesgrāmatas veiktajām darbībām attiecībā uz mantojumu un dāvinājumu

200 000

Kancelejas nodeva par zemesgrāmatas veiktajām darbībām, kas iekasēta no fiziskām personām, izņemot mantojumus un dāvinājumus

850 000

Kancelejas nodeva par zemesgrāmatas veiktajām darbībām, kas iekasēta no juridiskām personām, izņemot mantojumus un dāvinājumus

430 000

Nodeva par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību

869 800

Nodeva par kadastra izziņas sagatavošanu un izsniegšanu

330 000

Nodeva par naturalizācijas iesniegumu iesniegšanu

25 000

Nodeva par atteikšanās no Latvijas pilsonības un pilsonības atjaunošanas dokumentēšanu

500

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva

469 897

Naudas sodi, ko uzliek tiesu iestādes

1 620 000

Naudas sodi, ko uzliek Datu valsts inspekcija

17 500

Vides ministrija

182 819

Pārējās nodevas, kas iemaksātas valsts budžetā

182 819

Kultūras ministrija

20 000

Nodeva par filmu producētāja (ražotāja) un izplatītāja, filmu izplatīšanas vietas un filmu reģistrāciju

20 000

Veselības ministrija

155 962

Citas nodevas par juridiskajiem un citiem pakalpojumiem

155 962

Radio un televīzija

102 000

Nodeva par speciālu atļauju (licenci) darbībai elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu jomā

102 000

II. Valsts speciālā budžeta ieņēmumi

Ieņēmumu avots

Ls

Ieņēmumi – kopā

1 263 145 800

Nodokļu ieņēmumi

1 161 824 000

Sociālās apdrošināšanas iemaksas – kopā

1 161 824 000

Nenodokļu ieņēmumi

84 363 109

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

129 110

Transferti

16 829 581

Informatīvi

Sociālās apdrošināšanas iemaksas - kopā

1 318 700 000

tajā skaitā

Valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā

1 161 824 000

Valsts fondēto pensiju shēmā

156 876 000

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva

2 557 205

Ieņēmumi - kopā

2 557 205

tajā skaitā

Valsts pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumos iemaksājamā uzņēmējdarbības riska valsts nodeva

469 897

Tieslietu ministrijas apakšprogrammā "Darbinieku prasījumu garantiju fonds'' un "Maksātnespējas procesa izmaksas" maksas pakalpojumos un citos pašu ieņēmumos iemaksājamā daļa

2 087 308

Likuma “Par valsts budžetu 2009.gadam”
3.pielikums
Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta kopsavilkums

(Pielikums 16.06.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

 

Ls

  

Valsts pamatbudžets 

Ieņēmumi – kopā 

2 776 227 197 

Resursi izdevumu segšanai 

3 221 708 501 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

86 131 537

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

95 633 987

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 039 942 977

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 039 942 977

Izdevumi – kopā 

3 234 776 348 

Uzturēšanas izdevumi

3 002 310 382

Kārtējie izdevumi

950 891 947

Atlīdzība

577 783 578

Atalgojums

423 074 513

Preces un pakalpojumi

373 108 369

Procentu izdevumi

218 583 760

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

1 171 032 900

Subsīdijas un dotācijas

1 026 604 436

Sociālie pabalsti

144 428 464

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

166 785 816

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā

152 962 676

Starptautiskā sadarbība

13 823 140

Uzturēšanas izdevumu transferti

495 015 959

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

16 829 581

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu

16 829 581

Valsts budžeta mērķdotācijas uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām

325 353 687

Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

152 832 691

Kapitālie izdevumi

232 465 966

Pamatkapitāla veidošana

165 849 704

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

66 616 262

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti

63 537 262

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu

63 537 262

Valsts budžeta mērķdotācija kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām

3 079 000

Finansiālā bilance

-458 549 151

Finansēšana

458 549 151

Aizņēmumi

444 628 104

Aizdevumi

-211 596 280

Naudas līdzekļi

225 517 327

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

10 479 858

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

3 441 189

Naudas līdzekļu aizdevumiem atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

211 596 280

  

Valsts speciālais budžets 

Ieņēmumi – kopā 

1 263 145 800 

Nodokļu ieņēmumi

1 161 824 000

Sociālās apdrošināšanas iemaksas – kopā

1 161 824 000

Nenodokļu ieņēmumi

84 363 109

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

129 110

Transferti

16 829 581

Izdevumi – kopā 

1 469 293 131 

Uzturēšanas izdevumi

1 467 894 681

Kārtējie izdevumi

13 935 766

Atlīdzība

8 754 001

Atalgojums

6 877 169

Preces un pakalpojumi

5 181 765

Procentu izdevumi

27 814

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

1 453 919 923

Subsīdijas un dotācijas

6 655 000

Sociālie pabalsti

1 447 264 923

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

11 178

Starptautiskā sadarbība

11 178

Kapitālie izdevumi

1 398 450

Pamatkapitāla veidošana

1 398 450

Finansiālā bilance

-206 147 331

Finansēšana

206 147 331

Aizņēmumi

-476 494

Saņemto aizņēmumu atmaksa

-476 494

Naudas līdzekļi

206 547 968

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

206 623 825

Naudas līdzekļu akcijām un citai līdzdalībai komersantu pašu kapitālā atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-75 857

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā

75 857

  

01.Valsts prezidenta kanceleja 

Valsts pamatbudžets 

Resursi izdevumu segšanai 

2 471 529 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 471 529

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 471 529

Izdevumi – kopā 

2 471 529 

Uzturēšanas izdevumi

2 438 279

Kārtējie izdevumi

2 402 279

Atlīdzība

1 174 275

Atalgojums

941 122

Preces un pakalpojumi

1 228 004

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

36 000

Sociālie pabalsti

36 000

Kapitālie izdevumi

33 250

Pamatkapitāla veidošana

33 250

  

02.Saeima 

Valsts pamatbudžets 

Resursi izdevumu segšanai 

12 711 086 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

259 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

12 452 086

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

12 452 086

Izdevumi – kopā 

12 770 916 

Uzturēšanas izdevumi

12 652 012

Kārtējie izdevumi

12 543 349

Atlīdzība

10 340 726

Atalgojums

7 344 053

Preces un pakalpojumi

2 202 623

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

108 663

Starptautiskā sadarbība

108 663

Kapitālie izdevumi

118 904

Pamatkapitāla veidošana

118 904

Finansiālā bilance

-59 830

Finansēšana

59 830

Naudas līdzekļi

59 830

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

59 830

  

03.Ministru kabinets 

Valsts pamatbudžets 

Resursi izdevumu segšanai 

4 437 515 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

108 260

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 329 255

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 329 255

Izdevumi – kopā 

4 437 577 

Uzturēšanas izdevumi

4 428 577

Kārtējie izdevumi

4 398 366

Atlīdzība

3 192 779

Atalgojums

2 461 283

Preces un pakalpojumi

1 205 587

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

30 000

Sociālie pabalsti

30 000

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

211

Starptautiskā sadarbība

211

Kapitālie izdevumi

9 000

Pamatkapitāla veidošana

9 000

Finansiālā bilance

-62

Finansēšana

62

Naudas līdzekļi

62

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

62

  

04.Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs 

Valsts pamatbudžets 

Resursi izdevumu segšanai 

2 574 468 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 574 468

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 574 468

Izdevumi – kopā 

2 574 468 

Uzturēšanas izdevumi

2 506 368

Kārtējie izdevumi

2 502 247

Atlīdzība

2 050 690

Atalgojums

1 473 172

Preces un pakalpojumi

451 557

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

4 121

Starptautiskā sadarbība

4 121

Kapitālie izdevumi

68 100

Pamatkapitāla veidošana

68 100

  

05.Tiesībsarga birojs 

Valsts pamatbudžets 

Resursi izdevumu segšanai 

904 433 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

904 433

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

904 433

Izdevumi – kopā 

904 433 

Uzturēšanas izdevumi

902 150

Kārtējie izdevumi

900 822

Atlīdzība

708 250

Atalgojums

531 025

Preces un pakalpojumi

192 572

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

1 328

Starptautiskā sadarbība

1 328

Kapitālie izdevumi

2 283

Pamatkapitāla veidošana

2 283

  

07.Informācijas analīzes dienests 

Valsts pamatbudžets 

Resursi izdevumu segšanai 

260 644 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

260 644

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

260 644

Izdevumi – kopā 

260 644 

Uzturēšanas izdevumi

260 644

Kārtējie izdevumi

260 644

Preces un pakalpojumi

260 644

  

10.Aizsardzības ministrija 

Valsts pamatbudžets 

Resursi izdevumu segšanai 

171 339 080 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

1 364 198

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

10 740 937

Transferti

37 483

Valsts budžeta transferti

37 483

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

37 483

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

37 483

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

37 483

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

159 196 462

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

159 196 462

Izdevumi – kopā 

172 881 708 

Uzturēšanas izdevumi

148 822 872

Kārtējie izdevumi

140 403 231

Atlīdzība

82 507 254

Atalgojums

50 082 495

Preces un pakalpojumi

57 895 977

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

4 396 103

Subsīdijas un dotācijas

296 453

Sociālie pabalsti

4 099 650

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

4 006 038

Starptautiskā sadarbība

4 006 038

Uzturēšanas izdevumu transferti

17 500

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

17 500

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

17 500

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu

17 500

Kapitālie izdevumi

24 058 836

Pamatkapitāla veidošana

24 055 136

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

3 700

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti

3 700

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu

3 700

Finansiālā bilance

-1 542 628

Finansēšana

1 542 628

Naudas līdzekļi

1 542 628

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 288 843

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

253 785

  

11.Ārlietu ministrija 

Valsts pamatbudžets 

Resursi izdevumu segšanai 

28 645 876 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

468 350

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

800 000

Transferti

8 900

Valsts budžeta transferti

8 900

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

8 900

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

8 900

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

8 900

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

27 368 626

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

27 368 626

Izdevumi – kopā 

28 645 876 

Uzturēšanas izdevumi

27 815 895

Kārtējie izdevumi

26 782 744

Atlīdzība

14 066 474

Atalgojums

11 256 353

Preces un pakalpojumi

12 716 270

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

147 151

Sociālie pabalsti

147 151

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

876 000

Starptautiskā sadarbība

876 000

Uzturēšanas izdevumu transferti

10 000

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

10 000

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu

10 000

Kapitālie izdevumi

829 981

Pamatkapitāla veidošana

829 981

  

12.Ekonomikas ministrija 

Valsts pamatbudžets 

Resursi izdevumu segšanai 

173 739 616 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

5 317 459

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

1 898 301

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

140 941

Transferti

160 937

Valsts budžeta transferti

160 937

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

160 937

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

160 937

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

45 037

Valsts pamatbudžeta finansēto iestāžu saņemtie transferti no citas valsts pamatbudžeta finansētās ministrijas vai centrālās iestādes ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

115 900

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

166 362 919

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

104 860 667

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

61 502 252

Izdevumi – kopā 

174 701 482 

Uzturēšanas izdevumi

170 332 595

Kārtējie izdevumi

30 832 504

Atlīdzība

16 382 972

Atalgojums

12 469 971

Preces un pakalpojumi

14 449 532

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

74 668 276

Subsīdijas un dotācijas

74 668 276

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

875 171

Starptautiskā sadarbība

875 171

Uzturēšanas izdevumu transferti

63 956 644

Valsts budžeta mērķdotācijas uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām

1 599 713

Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

713 738

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

61 643 193

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

61 643 193

Kapitālie izdevumi

4 368 887

Pamatkapitāla veidošana

1 157 011

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

3 211 876

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti

3 211 876

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu

3 211 876

Finansiālā bilance

-961 866

Finansēšana

961 866

Naudas līdzekļi

961 866

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

868 342

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

93 524

  

13.Finanšu ministrija 

Valsts pamatbudžets 

Resursi izdevumu segšanai 

615 274 160 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

1 709 631

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

11 871 236

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

3 237 238

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

601 693 293

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

556 754 444

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

44 938 849

Izdevumi – kopā 

613 560 855 

Uzturēšanas izdevumi

596 199 871

Kārtējie izdevumi

72 531 184

Atlīdzība

46 635 888

Atalgojums

34 942 259

Preces un pakalpojumi

25 895 296

Procentu izdevumi

212 500 300

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

107 303 558

Subsīdijas un dotācijas

107 012 459

Sociālie pabalsti

291 099

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

158 095 280

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā

152 480 000

Starptautiskā sadarbība

5 615 280

Uzturēšanas izdevumu transferti

45 769 549

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

3 137 992

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

3 137 992

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu

3 137 992

Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

8 131 859

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

34 499 698

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

34 499 698

Kapitālie izdevumi

17 360 984

Pamatkapitāla veidošana

3 684 595

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

13 676 389

Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

13 676 389

Finansiālā bilance

1 713 305

Finansēšana

-1 713 305

Aizdevumi

-211 596 280

Naudas līdzekļi

209 882 975

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-1 713 305

Naudas līdzekļu aizdevumiem atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

211 596 280

  

14.Iekšlietu ministrija 

Valsts pamatbudžets 

Resursi izdevumu segšanai 

178 511 278 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

15 805 080

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

2 797 223

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

794 224

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

159 908 975

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

159 908 975

Izdevumi – kopā 

179 161 756 

Uzturēšanas izdevumi

173 029 974

Kārtējie izdevumi

163 551 181

Atlīdzība

118 453 943

Atalgojums

82 834 316

Preces un pakalpojumi

45 097 238

Procentu izdevumi

782 035

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

8 359 614

Subsīdijas un dotācijas

331 195

Sociālie pabalsti

8 028 419

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

69 315

Starptautiskā sadarbība

69 315

Uzturēšanas izdevumu transferti

267 829

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

13 449

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

13 449

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu

13 449

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

254 380

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

254 380

Kapitālie izdevumi

6 131 782

Pamatkapitāla veidošana

5 591 938

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

539 844

Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

539 844

Finansiālā bilance

-650 478

Finansēšana

650 478

Naudas līdzekļi

650 478

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 414 287

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-763 809

  

15.Izglītības un zinātnes ministrija 

Valsts pamatbudžets 

Resursi izdevumu segšanai 

207 704 962 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

9 503 231

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

11 541 387

Transferti

623 301

Valsts budžeta transferti

623 301

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

623 301

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

623 301

Valsts pamatbudžeta finansēto iestāžu saņemtie transferti no citas valsts pamatbudžeta finansētās ministrijas vai centrālās iestādes ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

623 301

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

186 037 043

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

179 117 322

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

6 919 721

Izdevumi – kopā 

209 969 656 

Uzturēšanas izdevumi

200 809 443

Kārtējie izdevumi

86 189 109

Atlīdzība

52 861 267

Atalgojums

42 296 295

Preces un pakalpojumi

33 327 842

Procentu izdevumi

5 298 425

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

41 417 035

Subsīdijas un dotācijas

25 063 655

Sociālie pabalsti

16 353 380

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

169 587

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā

10

Starptautiskā sadarbība

169 577

Uzturēšanas izdevumu transferti

67 735 287

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

99 895

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

99 895

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu

99 895

Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

60 715 671

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

6 919 721

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

6 919 721

Kapitālie izdevumi

9 160 213

Pamatkapitāla veidošana

1 599 774

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

7 560 439

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti

7 560 439

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu

7 560 439

Finansiālā bilance

-2 264 694

Finansēšana

2 264 694

Aizņēmumi

-3 456 840

Saņemto aizņēmumu atmaksa

-3 456 840

Aizdevumi

2 603 640

Izsniegto aizdevumu saņemtā atmaksa

2 603 640

Naudas līdzekļi

3 117 894

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 893 216

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 224 678

  

16.Zemkopības ministrija 

Valsts pamatbudžets 

Resursi izdevumu segšanai 

303 670 514 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

10 751 782

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

74 215

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

20 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

292 844 517

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

289 527 106

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

3 317 411

Izdevumi – kopā 

302 969 422 

Uzturēšanas izdevumi

300 995 935

Kārtējie izdevumi

54 485 704

Atlīdzība

38 690 439

Atalgojums

29 682 377

Preces un pakalpojumi

15 795 265

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

236 473 013

Subsīdijas un dotācijas

236 473 013

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

184 163

Starptautiskā sadarbība

184 163

Uzturēšanas izdevumu transferti

9 853 055

Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

6 581 971

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

3 271 084

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

3 271 084

Kapitālie izdevumi

1 973 487

Pamatkapitāla veidošana

1 907 160

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

66 327

Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

66 327

Finansiālā bilance

701 092

Finansēšana

-701 092

Naudas līdzekļi

-701 092

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-701 092

  

17.Satiksmes ministrija 

Valsts pamatbudžets 

Resursi izdevumu segšanai 

298 764 497 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

2 979 486

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

35 368 207

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

2 813 012

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

260 416 804

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

224 630 650

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

35 786 154

Izdevumi – kopā 

306 344 183 

Uzturēšanas izdevumi

176 387 573

Kārtējie izdevumi

66 837 061

Atlīdzība

4 340 778

Atalgojums

3 491 287

Preces un pakalpojumi

62 496 283

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

54 082 908

Subsīdijas un dotācijas

54 082 908

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

720 686

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā

482 666

Starptautiskā sadarbība

238 020

Uzturēšanas izdevumu transferti

54 746 918

Valsts budžeta mērķdotācijas uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām

54 746 918

Kapitālie izdevumi

129 956 610

Pamatkapitāla veidošana

88 278 444

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

41 678 166

Valsts budžeta mērķdotācija kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām

3 079 000

Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

38 599 166

Finansiālā bilance

-7 579 686

Finansēšana

7 579 686

Naudas līdzekļi

7 579 686

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 346 997

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

6 232 689

  

18.Labklājības ministrija 

Valsts pamatbudžets 

Resursi izdevumu segšanai 

188 247 465 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

6 154 309

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

6 838

Transferti

31 195

Valsts budžeta transferti

31 195

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

31 195

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

31 195

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

8 600

Valsts pamatbudžeta finansēto iestāžu saņemtie transferti no citas valsts pamatbudžeta finansētās ministrijas vai centrālās iestādes ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

22 595

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

182 055 123

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

174 227 108

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

7 828 015

Izdevumi – kopā 

188 449 836 

Uzturēšanas izdevumi

184 745 337

Kārtējie izdevumi

50 168 876

Atlīdzība

26 954 753

Atalgojums

21 185 482

Preces un pakalpojumi

23 214 123

Procentu izdevumi

3 000

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

109 742 173

Subsīdijas un dotācijas

7 668 288

Sociālie pabalsti

102 073 885

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

4 285

Starptautiskā sadarbība

4 285

Uzturēšanas izdevumu transferti

24 827 003

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

16 815 243

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu

16 815 243

Valsts budžeta mērķdotācijas uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām

154 824

Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

28 921

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

7 828 015

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

7 828 015

Kapitālie izdevumi

3 704 499

Pamatkapitāla veidošana

3 704 499

Finansiālā bilance

-202 371

Finansēšana

202 371

Naudas līdzekļi

202 371

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

202 581

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-210

Valsts speciālais budžets 

Ieņēmumi – kopā 

1 263 145 800 

Nodokļu ieņēmumi

1 161 824 000

Sociālās apdrošināšanas iemaksas – kopā

1 161 824 000

Nenodokļu ieņēmumi

84 363 109

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

129 110

Transferti

16 829 581

Izdevumi – kopā 

1 469 293 131 

Uzturēšanas izdevumi

1 467 894 681

Kārtējie izdevumi

13 935 766

Atlīdzība

8 754 001

Atalgojums

6 877 169

Preces un pakalpojumi

5 181 765

Procentu izdevumi

27 814

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

1 453 919 923

Subsīdijas un dotācijas

6 655 000

Sociālie pabalsti

1 447 264 923

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

11 178

Starptautiskā sadarbība

11 178

Kapitālie izdevumi

1 398 450

Pamatkapitāla veidošana

1 398 450

Finansiālā bilance

-206 147 331

Finansēšana

206 147 331

Aizņēmumi

-476 494

Saņemto aizņēmumu atmaksa

-476 494

Naudas līdzekļi

206 547 968

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

206 623 825

Naudas līdzekļu akcijām un citai līdzdalībai komersantu pašu kapitālā atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-75 857

Akcijas un cita līdzdalība komersantu pašu kapitālā

75 857

  

19.Tieslietu ministrija 

Valsts pamatbudžets 

Resursi izdevumu segšanai 

98 363 031 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

13 482 571

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

1 059 013

Transferti

922 355

Valsts budžeta transferti

922 355

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

922 355

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

922 355

Valsts pamatbudžeta finansēto iestāžu saņemtie transferti no citas valsts pamatbudžeta finansētās ministrijas vai centrālās iestādes ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

922 355

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

82 899 092

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

82 033 499

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

865 593

Izdevumi – kopā 

100 778 082 

Uzturēšanas izdevumi

97 197 694

Kārtējie izdevumi

84 744 006

Atlīdzība

60 020 615

Atalgojums

44 662 934

Preces un pakalpojumi

24 723 391

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

11 539 515

Subsīdijas un dotācijas

4 550 709

Sociālie pabalsti

6 988 806

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

48 580

Starptautiskā sadarbība

48 580

Uzturēšanas izdevumu transferti

865 593

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

865 593

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

865 593

Kapitālie izdevumi

3 580 388

Pamatkapitāla veidošana

3 580 388

Finansiālā bilance

-2 415 051

Finansēšana

2 415 051

Naudas līdzekļi

2 415 051

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

2 284 800

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

130 251

  

21.Vides ministrija 

Valsts pamatbudžets 

Resursi izdevumu segšanai 

166 476 681 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

1 901 128

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

23 271 742

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

491 888

Transferti

648 419

Valsts budžeta transferti

648 419

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

648 419

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

648 419

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

54 858

Valsts pamatbudžeta finansēto iestāžu saņemtie transferti no citas valsts pamatbudžeta finansētās ministrijas vai centrālās iestādes ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

593 561

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

140 655 392

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

140 162 392

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

493 000

Izdevumi – kopā 

165 239 491 

Uzturēšanas izdevumi

162 243 108

Kārtējie izdevumi

17 052 693

Atlīdzība

9 527 910

Atalgojums

7 239 411

Preces un pakalpojumi

7 524 783

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

112 302 303

Subsīdijas un dotācijas

112 144 030

Sociālie pabalsti

158 273

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

534 705

Starptautiskā sadarbība

534 705

Uzturēšanas izdevumu transferti

32 353 407

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

37 483

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

37 483

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu

37 483

Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

31 827 620

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

488 304

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

45 339

Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā

442 965

Kapitālie izdevumi

2 996 383

Pamatkapitāla veidošana

2 499 799

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

496 584

Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

496 584

Finansiālā bilance

1 237 190

Finansēšana

-1 237 190

Naudas līdzekļi

-1 237 190

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

232 760

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-1 469 950

  

22.Kultūras ministrija 

Valsts pamatbudžets 

Resursi izdevumu segšanai 

95 938 210 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

3 623 015

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

52 271

Transferti

2 267

Valsts budžeta transferti

2 267

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

2 267

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

2 267

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

2 267

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

92 260 657

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

92 260 657

Izdevumi – kopā 

96 405 038 

Uzturēšanas izdevumi

73 244 537

Kārtējie izdevumi

33 732 473

Atlīdzība

24 472 924

Atalgojums

19 367 900

Preces un pakalpojumi

9 259 549

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

21 390 585

Subsīdijas un dotācijas

20 607 140

Sociālie pabalsti

783 445

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

98 610

Starptautiskā sadarbība

98 610

Uzturēšanas izdevumu transferti

18 022 869

Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

18 022 869

Kapitālie izdevumi

23 160 501

Pamatkapitāla veidošana

23 160 501

Finansiālā bilance

-466 828

Finansēšana

466 828

Naudas līdzekļi

466 828

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

446 971

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

19 857

  

24.Valsts kontrole 

Valsts pamatbudžets 

Resursi izdevumu segšanai 

3 321 819 

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

38 300

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 283 519

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 283 519

Izdevumi – kopā 

3 321 819 

Uzturēšanas izdevumi

3 320 420

Kārtējie izdevumi

3 319 603

Atlīdzība

2 580 854

Atalgojums

1 907 163

Preces un pakalpojumi

738 749

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

200

Subsīdijas un dotācijas

200

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

617

Starptautiskā sadarbība

617

Kapitālie izdevumi

1 399

Pamatkapitāla veidošana

1 399

  

28.Augstākā tiesa 

Valsts pamatbudžets 

Resursi izdevumu segšanai 

2 844 567 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

1 500

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 843 067

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 843 067

Izdevumi – kopā 

2 844 567 

Uzturēšanas izdevumi

2 844 567

Kārtējie izdevumi

2 844 567

Atlīdzība

2 636 607

Atalgojums

2 050 352

Preces un pakalpojumi

207 960

  

29.Veselības ministrija 

Valsts pamatbudžets 

Resursi izdevumu segšanai 

452 505 020 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

12 466 472

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

35 573

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

440 002 975

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

434 882 311

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

5 120 664

Izdevumi – kopā 

453 639 801 

Uzturēšanas izdevumi

449 740 908

Kārtējie izdevumi

65 566 043

Atlīdzība

38 536 670

Atalgojums

29 891 874

Preces un pakalpojumi

27 029 373

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

367 450 501

Subsīdijas un dotācijas

367 450 501

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

77 047

Starptautiskā sadarbība

77 047

Uzturēšanas izdevumu transferti

16 647 317

Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

11 551 590

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

5 095 727

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

5 095 727

Kapitālie izdevumi

3 898 893

Pamatkapitāla veidošana

3 873 956

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

24 937

Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

24 937

Finansiālā bilance

-1 134 781

Finansēšana

1 134 781

Naudas līdzekļi

1 134 781

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 133 758

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 023

  

30.Satversmes tiesa 

Valsts pamatbudžets 

Resursi izdevumu segšanai 

730 034 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

11 760

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

718 274

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

718 274

Izdevumi – kopā 

730 034 

Uzturēšanas izdevumi

724 034

Kārtējie izdevumi

724 034

Atlīdzība

557 960

Atalgojums

454 090

Preces un pakalpojumi

166 074

Kapitālie izdevumi

6 000

Pamatkapitāla veidošana

6 000

  

32.Prokuratūra 

Valsts pamatbudžets 

Resursi izdevumu segšanai 

13 392 528 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

15 000

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

13 377 528

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

13 377 528

Izdevumi – kopā 

13 401 031 

Uzturēšanas izdevumi

13 353 388

Kārtējie izdevumi

12 980 615

Atlīdzība

11 648 614

Atalgojums

9 387 230

Preces un pakalpojumi

1 332 001

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

372 773

Sociālie pabalsti

372 773

Kapitālie izdevumi

47 643

Pamatkapitāla veidošana

47 643

Finansiālā bilance

-8 503

Finansēšana

8 503

Naudas līdzekļi

8 503

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

8 503

  

35.Centrālā vēlēšanu komisija 

Valsts pamatbudžets 

Resursi izdevumu segšanai 

2 768 393 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 768 393

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 768 393

Izdevumi – kopā 

2 768 393 

Uzturēšanas izdevumi

2 766 393

Kārtējie izdevumi

2 765 619

Atlīdzība

2 180 835

Atalgojums

1 751 278

Preces un pakalpojumi

584 784

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

774

Starptautiskā sadarbība

774

Kapitālie izdevumi

2 000

Pamatkapitāla veidošana

2 000

  

36.Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija 

Valsts pamatbudžets 

Resursi izdevumu segšanai 

9 849 595 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

111 111

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

557 195

Transferti

394 727

Valsts budžeta transferti

394 727

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

394 727

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

394 727

Valsts pamatbudžeta finansēto iestāžu saņemtie transferti no citas valsts pamatbudžeta finansētās ministrijas vai centrālās iestādes ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

394 727

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 786 562

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 786 562

Izdevumi – kopā 

10 270 462 

Uzturēšanas izdevumi

10 250 554

Kārtējie izdevumi

2 222 061

Atlīdzība

1 576 557

Atalgojums

1 134 490

Preces un pakalpojumi

645 504

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

6 810 182

Subsīdijas un dotācijas

1 744 599

Sociālie pabalsti

5 065 583

Uzturēšanas izdevumu transferti

1 218 311

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

6 605

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu

4 338

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

2 267

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu

2 267

Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

1 211 706

Kapitālie izdevumi

19 908

Pamatkapitāla veidošana

19 908

Finansiālā bilance

-420 867

Finansēšana

420 867

Naudas līdzekļi

420 867

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

420 867

  

37.Centrālā zemes komisija 

Valsts pamatbudžets 

Resursi izdevumu segšanai 

78 932 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

78 932

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

78 932

Izdevumi – kopā 

78 932 

Uzturēšanas izdevumi

78 932

Kārtējie izdevumi

78 932

Atlīdzība

59 559

Atalgojums

48 505

Preces un pakalpojumi

19 373

  

47.Radio un televīzija 

Valsts pamatbudžets 

Resursi izdevumu segšanai 

13 589 421 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

4 024

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

13 585 397

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

13 585 397

Izdevumi – kopā 

13 589 421 

Uzturēšanas izdevumi

13 589 421

Kārtējie izdevumi

302 579

Atlīdzība

205 635

Atalgojums

162 026

Preces un pakalpojumi

96 944

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

13 286 842

Subsīdijas un dotācijas

13 286 842

  

58.Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija 

Valsts pamatbudžets 

Resursi izdevumu segšanai 

74 966 021 

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

94 170

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

3 038 378

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

19 526

Transferti

506 141

Valsts budžeta transferti

506 141

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

506 141

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

506 141

Valsts pamatbudžeta finansēto iestāžu saņemtie transferti no citas valsts pamatbudžeta finansētās ministrijas vai centrālās iestādes ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

506 141

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

71 327 332

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

71 327 332

Izdevumi – kopā 

73 977 810 

Uzturēšanas izdevumi

19 598 528

Kārtējie izdevumi

9 769 421

Atlīdzība

5 418 350

Atalgojums

4 025 770

Preces un pakalpojumi

4 351 071

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

1 224 168

Subsīdijas un dotācijas

1 224 168

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

910 635

Starptautiskā sadarbība

910 635

Uzturēšanas izdevumu transferti

7 694 304

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

27 139

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

27 139

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu

27 139

Valsts budžeta mērķdotācijas uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām

753 790

Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

6 893 849

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

19 526

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

19 526

Kapitālie izdevumi

54 379 282

Pamatkapitāla veidošana

1 618 035

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

52 761 247

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti

52 761 247

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu

52 761 247

Finansiālā bilance

988 211

Finansēšana

-988 211

Naudas līdzekļi

-988 211

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-988 211

  

62.Mērķdotācijas pašvaldībām 

Valsts pamatbudžets 

Resursi izdevumu segšanai 

268 098 442 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

268 098 442

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

268 098 442

Izdevumi – kopā 

268 098 442 

Uzturēšanas izdevumi

268 098 442

Uzturēšanas izdevumu transferti

268 098 442

Valsts budžeta mērķdotācijas uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām

268 098 442

  

64.Dotācija pašvaldībām 

Valsts pamatbudžets 

Resursi izdevumu segšanai 

7 152 897 

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 152 897

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 152 897

Izdevumi – kopā 

7 152 897 

Uzturēšanas izdevumi

7 152 897

Uzturēšanas izdevumu transferti

7 152 897

Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

7 152 897

Likuma “Par valsts budžetu 2009.gadam”
4.pielikums
Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām

(Pielikums izslēgts ar 12.12.2008. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2009.)

Likuma “Par valsts budžetu 2009.gadam”
5.pielikums
Valsts speciālā budžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām

(Pielikums izslēgts ar 12.12.2008. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2009.)

Likuma “Par valsts budžetu 2009.gadam”
6.pielikums
Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

(Pielikums izslēgts ar 12.12.2008. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2009.)

Likuma “Par valsts budžetu 2009.gadam”
7.pielikums
Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

(Pielikums izslēgts ar 12.12.2008. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2009.)

Likuma “Par valsts budžetu 2009.gadam”
8.pielikums
Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību speciālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

(Pielikums izslēgts ar 12.12.2008. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2009.)

Likuma “Par valsts budžetu 2009.gadam”
9.pielikums
Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

(Pielikums izslēgts ar 12.12.2008. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2009.)

Likuma “Par valsts budžetu 2009.gadam”
10.pielikums
Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem

(Pielikums izslēgts ar 12.12.2008. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2009.)

Likuma “Par valsts budžetu 2009.gadam”
11.pielikums
Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

(Pielikums izslēgts ar 12.12.2008. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2009.)

Likuma “Par valsts budžetu 2009.gadam”
12.pielikums
Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

(Pielikums izslēgts ar 12.12.2008. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2009.)

Likuma “Par valsts budžetu 2009.gadam”
13.pielikums
Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

(Pielikums 16.06.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

I. No 2009.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam

Republikas pilsētas un rajoni

Ls

Rīga

96 300

Daugavpils

11 298

Jelgava

12 418

Jūrmala

5 566

Liepāja

11 060

Rēzekne

6 534

Ventspils

5 928

 

 

Aizkraukles rajons

10 648

Alūksnes rajons

9 630

Balvu rajons

12 776

Bauskas rajons

12 746

Cēsu rajons

17 054

Daugavpils rajons

7 924

Dobeles rajons

10 136

Gulbenes rajons

10 478

Jelgavas rajons

8 642

Jēkabpils rajons

13 952

Krāslavas rajons

10 026

Kuldīgas rajons

10 282

Liepājas rajons

13 162

Limbažu rajons

15 832

Ludzas rajons

9 516

Madonas rajons

17 778

Ogres rajons

18 516

Preiļu rajons

10 928

Rēzeknes rajons

10 634

Rīgas rajons

36 700

Saldus rajons

10 940

Talsu rajons

19 196

Tukuma rajons

15 044

Valkas rajons

11 440

Valmieras rajons

13 952

Ventspils rajons

4 358

Kopā: 

491 394 

II. No 2009.gada 1.jūlija līdz 31.augustam

Republikas pilsētas un novadi

Ls

  

Rīga

25 679

Daugavpils

3 013

Jēkabpils

1 746

Jelgava

3 312

Jūrmala

1 485

Liepāja

2 949

Rēzekne

1 742

Valmiera

2 111

Ventspils

1 581

Ādažu novads

178

Aglonas novads

176

Aizkraukles novads

965

Aizputes novads

588

Aknīstes novads

201

Alojas novads

605

Alsungas novads

423

Alūksnes novads

2 433

Amatas novads

395

Apes novads

135

Auces novads

522

Babītes novads

469

Baldones novads

405

Baltinavas novads

357

Balvu novads

1 977

Bauskas novads

1 631

Beverīnas novads

426

Brocēnu novads

499

Burtnieku novads

532

Carnikavas novads

583

Cēsu novads

2 254

Cesvaines novads

322

Ciblas novads

272

Dagdas novads

925

Daugavpils novads

1 398

Dobeles novads

1 661

Dundagas novads

438

Durbes novads

471

Engures novads

368

Ērgļu novads

464

Garkalnes novads

502

Grobiņas novads

814

Gulbenes novads

2 794

Iecavas novads

408

Ikšķiles novads

159

Ilūkstes novads

715

Inčukalna novads

291

Jaunpiebalgas novads

243

Jaunpils novads

350

Jēkabpils novads

353

Jelgavas novads

1 870

Kandavas novads

665

Kārsavas novads

1 270

Kokneses novads

758

Krāslavas novads

1 749

Krimuldas novads

322

Krustpils novads

546

Kuldīgas novads

1 555

Ķeguma novads

338

Ķekavas novads

1 084

Lielvārdes novads

1 622

Līgatnes novads

501

Limbažu novads

2 389

Līvānu novads

1 008

Lubānas novads

451

Ludzas novads

905

Madonas novads

3 131

Mālpils novads

842

Mārupes novads

658

Mazsalacas novads

477

Naukšēnu novads

119

Neretas novads

119

Nīcas novads

853

Ogres novads

2 820

Olaines novads

397

Ozolnieku novads

435

Pārgaujas novads

213

Pāvilostas novads

235

Pļaviņu novads

476

Preiļu novads

1 106

Priekules novads

235

Priekuļu novads

486

Rēzeknes novads

2 483

Riebiņu novads

504

Rojas novads

450

Ropažu novads

146

Rucavas novads

196

Rugāju novads

179

Rūjienas novads

358

Rundāles novads

476

Salacgrīvas novads

1 052

Salas novads

564

Salaspils novads

923

Saldus novads

2 418

Saulkrastu novads

834

Sējas novads

178

Siguldas novads

1 716

Skrīveru novads

520

Skrundas novads

764

Smiltenes novads

1 472

Stopiņu novads

437

Strenču novads

803

Talsu novads

4 231

Tērvetes novads

520

Tukuma novads

2 629

Vaiņodes novads

118

Valkas novads

354

Valmieras novads

119

Varakļānu novads

373

Vārkavas novads

120

Vecpiebalgas novads

456

Vecumnieku novads

884

Ventspils novads

1 162

Viesītes novads

309

Viļakas novads

894

Viļānu novads

352

Zilupes novads

91

Pavisam: 

131 040 

Likuma “Par valsts budžetu 2009.gadam”
14.pielikums
Valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamais apjoms

(Pielikums izslēgts ar 16.06.2009. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

Likuma “Par valsts budžetu 2009.gadam”
15.pielikums
Valsts izsniedzamie galvojumi 2009.gadam

(Pielikums 16.06.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

Projekti un to realizētāji

Ls

  

Biedrība "Latvijas Olimpiskā komiteja" 

4 285 463

(Daugavpils Olimpiskā centra attīstības projekta īstenošanai)

 
  

Biedrība "Latvijas Olimpiskā komiteja" 

700 000

(Olimpiskā centra „Ventspils” attīstības projekta „Ventspils peldbaseina rekonstrukcija” pabeigšanai)

 
  

Biedrība "Latvijas Olimpiskā komiteja" 

3 800 000

(Zemgales Olimpiskā centra attīstības projekta īstenošanai)

 
  

VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka" 

142 000 000

(Uzņēmumu konkurētspējas uzlabošanas atbalsta programmas realizācijai)

 
  

VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka" 

142 000 000

(Komercdarbības veicināšanas aizdevumiem)

 
  

AS "Liepājas metalurgs"  

112 000 000

(Ražotņu modernizācijas turpināšanai)

 
  

Studējošo kreditēšana 

10 692 000

(Kredītu izsniegšana studējošajiem)

 
  

Studiju kreditēšana 

18 954 000

(Kredītu izsniegšana studiju maksas segšanai)

 
  

AS "Parex banka"  

71 000 000

(Mazo un vidējo uzņēmumu atbalsta programmas realizēšanai)

 
  

Eiropas Investīciju banka 

990 000

(Kredītu izsniegšana projektu līdzfinansēšanai Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna reģiona valstīs un Aizjūras zemēs un teritorijās)

 
  

Kopā: 

506 421 463 

Likuma “Par valsts budžetu 2009.gadam”
16.pielikums
Programma “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” 2009.gadam

(Pielikums izslēgts ar 12.12.2008. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2009.)

Likuma “Par valsts budžetu 2009.gadam”
17.pielikums
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas apakšprogrammā 25.02.00 “Atbalsts pašvaldību investīciju projektiem” paredzētās apropriācijas sadalījums pašvaldībām

(Pielikums 16.06.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

Pilsētas un rajoni

Projekta nosaukums

Ls

   

Daugavpils

Daugavpils Vienības nama ēkas rekonstrukcija

224 967

Jelgava

Jelgavas 4.vidusskolas piebūves celtniecība

950 828

Ventspils 

Ventspils pilsētas jaunās bibliotēkas būvniecība Pārventā

971 294

Aizkraukles rajons

Aizkraukles novada ģimnāzijas sporta centra būvniecība

350 000

 

Jaunjelgavas vidusskolas renovācija

13 877

 

Kokneses sporta centra būvniecība, 2.kārta

631 472

Alūksnes rajons

Alūksnes rajona vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolas ēkas renovācija Alūksnē,

Jāņkalna ielā 38

5 500

 

Energoefektivitātes pasākumi un higiēnas prasību nodrošināšana Alūksnes rajona Gaujienas speciālajā internātpamatskolā

25 254

 

Apes pilsētas ar lauku teritoriju sporta zāle pie Apes Dāvja Ozoliņa vidusskolas

540 102

 

Liepnas vidusskolas sporta multifunkcionālās zāles celtniecība

350 000

 

Ziemeru pamatskolas renovācija

5 334

Balvu rajons

Balvu daudzfunkcionālā sporta kompleksa
celtniecība, 1.kārta (baseina pabeigšana)

325 000

 

Medņevas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes "Pasaciņa" energoefektivitātes paaugstināšana

10 000

 

Rugāju pagasta pirmsskolas izglītības iestādes "Vārpiņa" ēkas rekonstrukcija

75 000

 

Žīguru pagasta kultūras nama renovācija

13 423

 Bauskas rajons

Iecavas novada kultūras nama renovācija

35 035

 

Skaistkalnes vidusskolas energoefektivitātes pasākumu īstenošana

16 987

 

Vecsaules pagasta tautas nama renovācija

50 546

Cēsu rajons

Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Cēsīs

1 451 392

 

Cēsu rajona Raiskuma sanatorijas internātpamatskolas remonts

28 641

Daugavpils rajons

Daugavpils rajona Medumu speciālās internātpamatskolas ēkas renovācijas turpinājums – internātpamatskolas ēku un siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija

40 000

 

Biķernieku pamatskolas avārijas stāvokļa novēršana

10 000

 

Ilūkstes novada pirmsskolas izglītības iestādes "Zvaniņš" rotaļu laukuma ierīkošana

27 000

 

Ilūkstes novada mūzikas skolas renovācija

5 370

 

Ilūkstes novada ceļu infrastruktūras izbūve

24 070

 

Sventes vidusskolas ēkas rekonstrukcija un energoefektivitātes paaugstināšana

18 408

 

Višķu pagasta Špoģu un Višķu tehnikuma ciemu katlumāju iekārtu rekonstrukcija, 2.fāze

18 515

Dobeles rajons

Jaunbērzes pagasta Mežinieku pamatskolas sporta zāles – piebūves celtniecība

342 797

Gulbenes rajons

Labiekārtojuma projekts Gulbenes rajona Sveķu speciālajai internātpamatskolai, 2.kārta

60 000

 

Tirzas pamatskolas rekonstrukcija ar sporta zāles izbūvi, 4.kārta

110 726

Jēkabpils rajons

Salas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes "Ābelīte" energoefektivitātes paaugstināšana

48 677

Jelgavas rajons

Līvbērzes pagasta Līvbērzes vidusskolas sporta halles būvniecība

57 393

Krāslavas rajons

Dagdas vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana

17 980

 

Dagdas pirmsskolas izglītības iestādes "Saulīte" fasādes renovācija un iekštelpu remonts

5 380

 

Krāslavas kultūras nama renovācija

5 000

Kuldīgas rajons

Kuldīgas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes "Ābelīte" piebūves celtniecība

702 840

 

Vārmes pagasta pamatskolas sporta zāles būvniecība un mācību ēku renovācijas un energoefektivitātes paaugstināšana

230 207

Liepājas rajons

Liepājas rajona dienas aprūpes centra cilvēkiem ar īpašām vajadzībām izveide pansionātā "Rokaiži"

54 000

 

Energoefektivitātes paaugstināšana un sadzīves apstākļu uzlabošana Liepājas rajona Vaiņodes internātpamatskolā

11 622

 

Bunkas pagasta Krotes Ata Kronvalda pamatskolas rekonstrukcija

50 000

 

Durbes Ata Kronvalda vidusskolas jumta un ēkas fasādes siltināšana, 4.kārta

58 664

 

Grobiņas pagasta Robežnieku ciemata kultūras centra būvniecība

50 000

 

Grobiņas pirmsskolas izglītības iestādes "Pīpenīte" piebūves tehniskā projekta izstrāde un būvniecība

314 179

 

Kalētu pagasta padomes sporta centra "Druva" izveide

300 000

 

Priekules vidusskolas sporta zāles būvniecība

268 669

 

Sakas novada Pāvilostas kultūras nama renovācija

3 892

 

Sakas novada Pāvilostas pirmsskolas izglītības iestādes "Dzintariņš" energoefektivitātes paaugstināšana

8 000

 Limbažu rajons

Limbažu 2.vidusskolas ēkas remontdarbi

14 067

 

Alojas pilsētas kultūras nama remonts un sporta zāles celtniecība

100 000

Ludzas rajons

Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu siltināšana

100 000

Madonas rajons   

Madonas kultūras nama rekonstrukcija

85 180

 Ogres rajons

Lielvārdes pamatskolas aktu zāles renovācija

28 404

 

Mazozolu pagasta kultūras – administratīvā nama renovācija

1 500

Preiļu rajons

Aglonas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes renovācijas pabeigšana

839

 

Līvānu 1.vidusskolas sporta laukuma rekonstrukcija

139 059

 Rēzeknes rajons

Ilzeskalna pirmsskolas izglītības iestādes ēkas siltināšana

22 115

 

Mākoņkalna pagasta Mākoņkalna pamatskolas renovācija

48 500

 

Vērēmu pagasta Makašānu amatu vidusskolas celtniecības pabeigšana

23 957

Talsu rajons

Dundagas pagasta Veselības un sociālās palīdzības centra renovācija

20 198

 

Ģibuļu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes "Ķipars" energoefektivitātes paaugstināšana un sanitāro mezglu rekonstrukcija

 

15 000

 

Laucienes pamatskolas sporta zāles celtniecība

80 000

 

Lībagu pagasta sākumskolas sporta zāles ar palīgtelpām būvniecība

50 000

 

Sabiles vidusskolas sporta halles celtniecība

6 700

Tukuma rajons

Tumes vidusskolas siltumefektivitātes paaugstināšana

2 000

Valkas rajons

Valkas pilsētas kultūras nama renovācija

81 003

 

Valkas rajona novadpētniecības muzeja renovācija

12 000

 

Smiltenes ģimnāzijas ēkas rekonstrukcija

42 310

Valmieras rajons

Vidzemes Olimpiskā centra futbola stadiona izveide Valmierā

327 647

 

Valmieras pamatskolas būvniecības projekts

1 988 350

 

Daliņa stadiona renovācija Valmierā

50 000

Ventspils rajons

Piltenes pirmsskolas izglītības iestādes "Taurenītis" logu nomaiņa

9 907

   
 

Kopā: 

12 166 777 

Likuma “Par valsts budžetu 2009.gadam”
18.pielikums
Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem

(Pielikums 16.06.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

Pilsētas un rajoni

Projekta nosaukums

Ls

   

Liepājas rajons

Aizputes daudzfunkcionālās sporta halles būvniecība

400 000

   
 

Kopā: 

400 000  

Likuma “Par valsts budžetu 2009.gadam”
19.pielikums
Valsts konsolidētā budžeta ieņēmumi, izdevumi un finansiālā bilance 2010. un 2011.gadam

(Pielikums izslēgts ar 12.12.2008. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2009.)

Likuma “Par valsts budžetu 2009.gadam”
20.pielikums
Valsts pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām

(Pielikums 16.06.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.)

Programmas, apakšprogrammas kods

Funkciju klasifikācijas kods

 

Ls

  

Ieņēmumi – kopā 

2 776 227 197 

  

Resursi izdevumu segšanai 

3 221 708 501 

  

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

86 131 537

  

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

95 633 987

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 039 942 977

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 039 942 977

  

Izdevumi – kopā 

3 234 776 348 

  

Uzturēšanas izdevumi

3 002 310 382

  

Kārtējie izdevumi

950 891 947

  

Atlīdzība

577 783 578

  

Atalgojums

423 074 513

  

Preces un pakalpojumi

373 108 369

  

Procentu izdevumi

218 583 760

  

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

1 171 032 900

  

Subsīdijas un dotācijas

1 026 604 436

  

Sociālie pabalsti

144 428 464

  

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

166 785 816

  

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā

152 962 676

  

Starptautiskā sadarbība

13 823 140

  

Uzturēšanas izdevumu transferti

495 015 959

  

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

16 829 581

  

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu

16 829 581

  

Valsts budžeta mērķdotācijas uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām

325 353 687

  

Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

152 832 691

  

Kapitālie izdevumi

232 465 966

  

Pamatkapitāla veidošana

165 849 704

  

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

66 616 262

  

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti

63 537 262

  

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu

63 537 262

  

Valsts budžeta mērķdotācija kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām

3 079 000

  

Finansiālā bilance

-458 549 151

  

Finansēšana

458 549 151

  

Aizņēmumi

444 628 104

  

Aizdevumi

-211 596 280

  

Naudas līdzekļi

225 517 327

  

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

10 479 858

  

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

3 441 189

  

Naudas līdzekļu aizdevumiem atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

211 596 280

    
  

01. Valsts prezidenta kanceleja 

 
  

Resursi izdevumu segšanai 

2 471 529 

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 471 529

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 471 529

  

Izdevumi – kopā 

2 471 529 

  

Uzturēšanas izdevumi

2 438 279

  

Kārtējie izdevumi

2 402 279

  

Atlīdzība

1 174 275

  

Atalgojums

941 122

  

Preces un pakalpojumi

1 228 004

  

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

36 000

  

Sociālie pabalsti

36 000

  

Kapitālie izdevumi

33 250

  

Pamatkapitāla veidošana

33 250

03.00.00 

01.110

Vēsturnieku komisijas darbības nodrošināšana 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

32 451

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

32 451

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

32 451

  

Izdevumi – kopā

32 451

  

Uzturēšanas izdevumi

32 451

  

Kārtējie izdevumi

32 451

  

Atlīdzība

17 590

  

Atalgojums

14 175

  

Preces un pakalpojumi

14 861

04.00.00 

01.110

Valsts prezidenta darbības nodrošināšana 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

2 299 011

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 299 011

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 299 011

  

Izdevumi – kopā

2 299 011

  

Uzturēšanas izdevumi

2 265 761

  

Kārtējie izdevumi

2 229 761

  

Atlīdzība

1 085 603

  

Atalgojums

869 666

  

Preces un pakalpojumi

1 144 158

  

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

36 000

  

Sociālie pabalsti

36 000

  

Kapitālie izdevumi

33 250

  

Pamatkapitāla veidošana

33 250

05.00.00 

01.110

Valsts valodas komisijas darbības nodrošināšana 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

15 431

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

15 431

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

15 431

  

Izdevumi – kopā

15 431

  

Uzturēšanas izdevumi

15 431

  

Kārtējie izdevumi

15 431

  

Atlīdzība

10 031

  

Atalgojums

8 086

  

Preces un pakalpojumi

5 400

06.00.00 

01.110

Stratēģiskās analīzes komisijas darbības nodrošināšana 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

59 370

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

59 370

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

59 370

  

Izdevumi – kopā

59 370

  

Uzturēšanas izdevumi

59 370

  

Kārtējie izdevumi

59 370

  

Atlīdzība

50 627

  

Atalgojums

40 795

  

Preces un pakalpojumi

8 743

07.00.00 

01.110

Valsts Heraldikas komisijas darbības nodrošināšana 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

15 266

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

15 266

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

15 266

  

Izdevumi – kopā

15 266

  

Uzturēšanas izdevumi

15 266

  

Kārtējie izdevumi

15 266

  

Atlīdzība

10 424

  

Atalgojums

8 400

  

Preces un pakalpojumi

4 842

99.00.00 

01.110

Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

50 000

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

50 000

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

50 000

  

Izdevumi – kopā

50 000

  

Uzturēšanas izdevumi

50 000

  

Kārtējie izdevumi

50 000

  

Preces un pakalpojumi

50 000

    
  

02. Saeima 

 
  

Resursi izdevumu segšanai 

12 711 086 

  

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

259 000

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

12 452 086

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

12 452 086

  

Izdevumi – kopā 

12 770 916 

  

Uzturēšanas izdevumi

12 652 012

  

Kārtējie izdevumi

12 543 349

  

Atlīdzība

10 340 726

  

Atalgojums

7 344 053

  

Preces un pakalpojumi

2 202 623

  

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

108 663

  

Starptautiskā sadarbība

108 663

  

Kapitālie izdevumi

118 904

  

Pamatkapitāla veidošana

118 904

  

Finansiālā bilance

-59 830

  

Finansēšana

59 830

  

Naudas līdzekļi

59 830

  

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

59 830

01.00.00 

01.110

Saeimas darbības nodrošināšana 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

12 314 100

  

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

259 000

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

12 055 100

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

12 055 100

  

Izdevumi – kopā

12 373 930

  

Uzturēšanas izdevumi

12 255 026

  

Kārtējie izdevumi

12 255 026

  

Atlīdzība

10 077 403

  

Atalgojums

7 129 844

  

Preces un pakalpojumi

2 177 623

  

Kapitālie izdevumi

118 904

  

Pamatkapitāla veidošana

118 904

  

Finansiālā bilance

-59 830

  

Finansēšana

59 830

  

Naudas līdzekļi

59 830

  

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

59 830

02.00.00 

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

108 663

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

108 663

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

108 663

  

Izdevumi – kopā

108 663

  

Uzturēšanas izdevumi

108 663

  

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

108 663

  

Starptautiskā sadarbība

108 663

03.00.00 

01.110

Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu finansiālā nodrošināšana 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

90 838

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

90 838

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

90 838

  

Izdevumi – kopā

90 838

  

Uzturēšanas izdevumi

90 838

  

Kārtējie izdevumi

90 838

  

Atlīdzība

90 838

  

Atalgojums

75 209

04.00.00 

01.110

NATO Parlamentārās Asamblejas sesijas Latvijā finansiālā nodrošināšana 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

197 485

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

197 485

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

197 485

  

Izdevumi – kopā

197 485

  

Uzturēšanas izdevumi

197 485

  

Kārtējie izdevumi

197 485

  

Atlīdzība

172 485

  

Atalgojums

139 000

  

Preces un pakalpojumi

25 000

    
  

03. Ministru kabinets 

 
  

Resursi izdevumu segšanai 

4 437 515 

  

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

108 260

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 329 255

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 329 255

  

Izdevumi – kopā 

4 437 577 

  

Uzturēšanas izdevumi

4 428 577

  

Kārtējie izdevumi

4 398 366

  

Atlīdzība

3 192 779

  

Atalgojums

2 461 283

  

Preces un pakalpojumi

1 205 587

  

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

30 000

  

Sociālie pabalsti

30 000

  

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

211

  

Starptautiskā sadarbība

211

  

Kapitālie izdevumi

9 000

  

Pamatkapitāla veidošana

9 000

  

Finansiālā bilance

-62

  

Finansēšana

62

  

Naudas līdzekļi

62

  

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

62

01.00.00 

01.110

Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

3 261 826

  

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

8 260

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 253 566

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 253 566

  

Izdevumi – kopā

3 261 888

  

Uzturēšanas izdevumi

3 252 888

  

Kārtējie izdevumi

3 222 888

  

Atlīdzība

2 728 047

  

Atalgojums

2 147 418

  

Preces un pakalpojumi

494 841

  

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

30 000

  

Sociālie pabalsti

30 000

  

Kapitālie izdevumi

9 000

  

Pamatkapitāla veidošana

9 000

  

Finansiālā bilance

-62

  

Finansēšana

62

  

Naudas līdzekļi

62

  

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

62

15.00.00 

01.110

PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšana, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošana un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšana 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

35 714

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

35 714

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

35 714

  

Izdevumi – kopā

35 714

  

Uzturēšanas izdevumi

35 714

  

Kārtējie izdevumi

35 714

  

Atlīdzība

21 409

  

Atalgojums

17 100

  

Preces un pakalpojumi

14 305

17.00.00 

01.110

Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu apgūšanai (2007-2013) 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

401 691

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

401 691

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

401 691

  

Izdevumi – kopā

401 691

  

Uzturēšanas izdevumi

401 691

  

Kārtējie izdevumi

401 691

  

Atlīdzība

143 207

  

Atalgojums

112 207

  

Preces un pakalpojumi

258 484

18.00.00 

01.110

Finansējums Eiropas Sociālā fonda projektiem 2007.-2013.gadam 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

381 304

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

381 304

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

381 304

  

Izdevumi – kopā

381 304

  

Uzturēšanas izdevumi

381 304

  

Kārtējie izdevumi

381 304

  

Atlīdzība

12 201

  

Atalgojums

9 833

  

Preces un pakalpojumi

369 103

18.01.00 

01.110

Labāka regulējuma politika 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

191 675

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

191 675

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

191 675

  

Izdevumi – kopā

191 675

  

Uzturēšanas izdevumi

191 675

  

Kārtējie izdevumi

191 675

  

Atlīdzība

12 201

  

Atalgojums

9 833

  

Preces un pakalpojumi

179 474

18.02.00 

01.110

Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

189 629

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

189 629

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

189 629

  

Izdevumi – kopā

189 629

  

Uzturēšanas izdevumi

189 629

  

Kārtējie izdevumi

189 629

  

Preces un pakalpojumi

189 629

19.00.00 

09.810

Valsts administrācijas skola 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

246 141

  

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

100 000

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

146 141

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

146 141

  

Izdevumi – kopā

246 141

  

Uzturēšanas izdevumi

246 141

  

Kārtējie izdevumi

245 930

  

Atlīdzība

177 076

  

Atalgojums

149 757

  

Preces un pakalpojumi

68 854

  

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

211

  

Starptautiskā sadarbība

211

99.00.00 

01.110

Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

110 839

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

110 839

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

110 839

  

Izdevumi – kopā

110 839

  

Uzturēšanas izdevumi

110 839

  

Kārtējie izdevumi

110 839

  

Atlīdzība

110 839

  

Atalgojums

24 968

    
  

04. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs 

 
  

Resursi izdevumu segšanai 

2 574 468 

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 574 468

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 574 468

  

Izdevumi – kopā 

2 574 468 

  

Uzturēšanas izdevumi

2 506 368

  

Kārtējie izdevumi

2 502 247

  

Atlīdzība

2 050 690

  

Atalgojums

1 473 172

  

Preces un pakalpojumi

451 557

  

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

4 121

  

Starptautiskā sadarbība

4 121

  

Kapitālie izdevumi

68 100

  

Pamatkapitāla veidošana

68 100

01.00.00 

01.110

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

2 529 468

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 529 468

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 529 468

  

Izdevumi – kopā

2 529 468

  

Uzturēšanas izdevumi

2 461 368

  

Kārtējie izdevumi

2 457 247

  

Atlīdzība

2 050 690

  

Atalgojums

1 473 172

  

Preces un pakalpojumi

406 557

  

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

4 121

  

Starptautiskā sadarbība

4 121

  

Kapitālie izdevumi

68 100

  

Pamatkapitāla veidošana

68 100

02.00.00 

01.110

Operatīvās darbības pasākumu nodrošināšana 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

45 000

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

45 000

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

45 000

  

Izdevumi – kopā

45 000

  

Uzturēšanas izdevumi

45 000

  

Kārtējie izdevumi

45 000

  

Preces un pakalpojumi

45 000

    
  

05. Tiesībsarga birojs 

 
  

Resursi izdevumu segšanai 

904 433 

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

904 433

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

904 433

  

Izdevumi – kopā 

904 433 

  

Uzturēšanas izdevumi

902 150

  

Kārtējie izdevumi

900 822

  

Atlīdzība

708 250

  

Atalgojums

531 025

  

Preces un pakalpojumi

192 572

  

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

1 328

  

Starptautiskā sadarbība

1 328

  

Kapitālie izdevumi

2 283

  

Pamatkapitāla veidošana

2 283

01.00.00 

01.110

Tiesībsarga birojs 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

904 433

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

904 433

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

904 433

  

Izdevumi – kopā

904 433

  

Uzturēšanas izdevumi

902 150

  

Kārtējie izdevumi

900 822

  

Atlīdzība

708 250

  

Atalgojums

531 025

  

Preces un pakalpojumi

192 572

  

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

1 328

  

Starptautiskā sadarbība

1 328

  

Kapitālie izdevumi

2 283

  

Pamatkapitāla veidošana

2 283

    
  

07. Informācijas analīzes dienests 

 
  

Resursi izdevumu segšanai 

260 644 

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

260 644

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

260 644

  

Izdevumi – kopā 

260 644 

  

Uzturēšanas izdevumi

260 644

  

Kārtējie izdevumi

260 644

  

Preces un pakalpojumi

260 644

01.00.00 

01.330

Informācijas analīzes dienests 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

260 644

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

260 644

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

260 644

  

Izdevumi – kopā

260 644

  

Uzturēšanas izdevumi

260 644

  

Kārtējie izdevumi

260 644

  

Preces un pakalpojumi

260 644

    
  

10. Aizsardzības ministrija 

 
  

Resursi izdevumu segšanai 

171 339 080 

  

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

1 364 198

  

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

10 740 937

  

Transferti

37 483

  

Valsts budžeta transferti

37 483

  

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

37 483

  

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

37 483

  

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

37 483

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

159 196 462

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

159 196 462

  

Izdevumi – kopā 

172 881 708 

  

Uzturēšanas izdevumi

148 822 872

  

Kārtējie izdevumi

140 403 231

  

Atlīdzība

82 507 254

  

Atalgojums

50 082 495

  

Preces un pakalpojumi

57 895 977

  

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

4 396 103

  

Subsīdijas un dotācijas

296 453

  

Sociālie pabalsti

4 099 650

  

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

4 006 038

  

Starptautiskā sadarbība

4 006 038

  

Uzturēšanas izdevumu transferti

17 500

  

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

17 500

  

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

17 500

  

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu

17 500

  

Kapitālie izdevumi

24 058 836

  

Pamatkapitāla veidošana

24 055 136

  

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

3 700

  

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti

3 700

  

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu

3 700

  

Finansiālā bilance

-1 542 628

  

Finansēšana

1 542 628

  

Naudas līdzekļi

1 542 628

  

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 288 843

  

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

253 785

06.00.00 

03.140

Valsts drošības aizsardzība 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

5 266 478

  

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

1 000

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 265 478

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 265 478

  

Izdevumi – kopā

5 266 478

  

Uzturēšanas izdevumi

5 266 478

  

Kārtējie izdevumi

5 266 478

  

Preces un pakalpojumi

5 266 478

12.00.00 

02.500

Kara muzejs 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

351 146

  

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

6 000

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

345 146

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

345 146

  

Izdevumi – kopā

351 146

  

Uzturēšanas izdevumi

349 046

  

Kārtējie izdevumi

349 046

  

Atlīdzība

246 239

  

Atalgojums

195 735

  

Preces un pakalpojumi

102 807

  

Kapitālie izdevumi

2 100

  

Pamatkapitāla veidošana

2 100

22.00.00 

02.100

Nacionālie bruņotie spēki 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

116 207 144

  

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

44 375

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

116 162 769

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

116 162 769

  

Izdevumi – kopā

116 211 641

  

Uzturēšanas izdevumi

112 766 489

  

Kārtējie izdevumi

112 723 725

  

Atlīdzība

69 894 104

  

Atalgojums

40 757 650

  

Preces un pakalpojumi

42 829 621

  

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

42 764

  

Subsīdijas un dotācijas

20 764

  

Sociālie pabalsti

22 000

  

Kapitālie izdevumi

3 445 152

  

Pamatkapitāla veidošana

3 445 152

  

Finansiālā bilance

-4 497

  

Finansēšana

4 497

  

Naudas līdzekļi

4 497

  

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

4 497

22.01.00 

02.100

Nacionālo bruņoto spēku vadība 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

909 674

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

909 674

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

909 674

  

Izdevumi – kopā

909 674

  

Uzturēšanas izdevumi

871 674

  

Kārtējie izdevumi

871 674

  

Preces un pakalpojumi

871 674

  

Kapitālie izdevumi

38 000

  

Pamatkapitāla veidošana

38 000

22.02.00 

02.100

Vispārējās vienības 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

431 894

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

431 894

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

431 894

  

Izdevumi – kopā

431 894

  

Uzturēšanas izdevumi

431 894

  

Kārtējie izdevumi

431 130

  

Preces un pakalpojumi

431 130

  

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

764

  

Subsīdijas un dotācijas

764

22.03.00 

02.100

Gaisa spēki 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

2 241 727

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 241 727

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 241 727

  

Izdevumi – kopā

2 241 727

  

Uzturēšanas izdevumi

2 241 727

  

Kārtējie izdevumi

2 241 727

  

Preces un pakalpojumi

2 241 727

22.04.00 

02.100

Jūras spēki 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

2 952 141

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 952 141

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 952 141

  

Izdevumi – kopā

2 952 141

  

Uzturēšanas izdevumi

1 625 304

  

Kārtējie izdevumi

1 625 304

  

Preces un pakalpojumi

1 625 304

  

Kapitālie izdevumi

1 326 837

  

Pamatkapitāla veidošana

1 326 837

22.05.00 

02.100

Sauszemes spēki 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

464 695

  

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

207

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

464 488

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

464 488

  

Izdevumi – kopā

464 695

  

Uzturēšanas izdevumi

457 895

  

Kārtējie izdevumi

457 895

  

Preces un pakalpojumi

457 895

  

Kapitālie izdevumi

6 800

  

Pamatkapitāla veidošana

6 800

22.06.00 

02.100

Nacionālā aizsardzības akadēmija 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

260 191

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

260 191

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

260 191

  

Izdevumi – kopā

264 688

  

Uzturēšanas izdevumi

264 688

  

Kārtējie izdevumi

242 688

  

Preces un pakalpojumi

242 688

  

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

22 000

  

Sociālie pabalsti

22 000

  

Finansiālā bilance

-4 497

  

Finansēšana

4 497

  

Naudas līdzekļi

4 497

  

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

4 497

22.08.00 

02.100

Nodrošinājuma pavēlniecība 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

12 237 855

  

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

16 529

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

12 221 326

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

12 221 326

  

Izdevumi – kopā

12 237 855

  

Uzturēšanas izdevumi

11 376 441

  

Kārtējie izdevumi

11 356 441

  

Preces un pakalpojumi

11 356 441

  

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

20 000

  

Subsīdijas un dotācijas

20 000

  

Kapitālie izdevumi

861 414

  

Pamatkapitāla veidošana

861 414

22.09.00 

02.100

Mācību vadības pavēlniecība 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

443 350

  

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

1 560

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

441 790

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

441 790

  

Izdevumi – kopā

443 350

  

Uzturēšanas izdevumi

443 350

  

Kārtējie izdevumi

443 350

  

Preces un pakalpojumi

443 350

22.10.00 

02.100

Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

71 721 556

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

71 721 556

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

71 721 556

  

Izdevumi – kopā

71 721 556

  

Uzturēšanas izdevumi

71 721 556

  

Kārtējie izdevumi

71 721 556

  

Atlīdzība

69 882 143

  

Atalgojums

40 757 650

  

Preces un pakalpojumi

1 839 413

22.11.00 

02.100

Zemessardze 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

746 748

  

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

420

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

746 328

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

746 328

  

Izdevumi – kopā

746 748

  

Uzturēšanas izdevumi

746 748

  

Kārtējie izdevumi

746 748

  

Preces un pakalpojumi

746 748

22.12.00 

02.100

Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

23 797 313

  

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

25 659

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

23 771 654

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

23 771 654

  

Izdevumi – kopā

23 797 313

  

Uzturēšanas izdevumi

22 585 212

  

Kārtējie izdevumi

22 585 212

  

Atlīdzība

11 961

  

Preces un pakalpojumi

22 573 251

  

Kapitālie izdevumi

1 212 101

  

Pamatkapitāla veidošana

1 212 101

28.00.00 

02.500

Ģeodēzija un kartogrāfija 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

3 582 332

  

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

650 000

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 932 332

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 932 332

  

Izdevumi – kopā

3 630 228

  

Uzturēšanas izdevumi

3 319 076

  

Kārtējie izdevumi

3 319 076

  

Atlīdzība

2 185 955

  

Atalgojums

1 633 543

  

Preces un pakalpojumi

1 133 121

  

Kapitālie izdevumi

311 152

  

Pamatkapitāla veidošana

311 152

  

Finansiālā bilance

-47 896

  

Finansēšana

47 896

  

Naudas līdzekļi

47 896

  

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

47 896

30.00.00 

02.500

Valsts aizsardzības politikas realizācija 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

12 770 096

  

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

8 670

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

12 761 426

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

12 761 426

  

Izdevumi – kopā

12 778 730

  

Uzturēšanas izdevumi

12 139 500

  

Kārtējie izdevumi

7 930 752

  

Atlīdzība

5 391 176

  

Atalgojums

3 941 100

  

Preces un pakalpojumi

2 539 576

  

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

185 210

  

Subsīdijas un dotācijas

185 210

  

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

4 006 038

  

Starptautiskā sadarbība

4 006 038

  

Uzturēšanas izdevumu transferti

17 500

  

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

17 500

  

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

17 500

  

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu

17 500

  

Kapitālie izdevumi

639 230

  

Pamatkapitāla veidošana

639 230

  

Finansiālā bilance

-8 634

  

Finansēšana

8 634

  

Naudas līdzekļi

8 634

  

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

8 634

31.00.00 

10.200

Militārpersonu pensiju fonds 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

4 077 650

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 077 650

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 077 650

  

Izdevumi – kopā

4 077 650

  

Uzturēšanas izdevumi

4 077 650

  

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

4 077 650

  

Sociālie pabalsti

4 077 650

32.00.00 

02.500

Sabiedrības informēšanas un līdzdalības veicināšana valsts aizsardzības jautājumos 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

2 111 776

  

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

10 250

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 101 526

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 101 526

  

Izdevumi – kopā

2 217 548

  

Uzturēšanas izdevumi

2 105 933

  

Kārtējie izdevumi

2 015 454

  

Atlīdzība

1 406 041

  

Atalgojums

1 000 382

  

Preces un pakalpojumi

609 413

  

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

90 479

  

Subsīdijas un dotācijas

90 479

  

Kapitālie izdevumi

111 615

  

Pamatkapitāla veidošana

111 615

  

Finansiālā bilance

-105 772

  

Finansēšana

105 772

  

Naudas līdzekļi

105 772

  

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

105 772

33.00.00 

02.500

Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

26 246 494

  

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

643 903

  

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

10 740 937

  

Transferti

37 483

  

Valsts budžeta transferti

37 483

  

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

37 483

  

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

37 483

  

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

37 483

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

14 824 171

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

14 824 171

  

Izdevumi – kopā

27 622 323

  

Uzturēšanas izdevumi

8 164 736

  

Kārtējie izdevumi

8 164 736

  

Atlīdzība

2 936 716

  

Atalgojums

2 235 840

  

Preces un pakalpojumi

5 228 020

  

Kapitālie izdevumi

19 457 587

  

Pamatkapitāla veidošana

19 453 887

  

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

3 700

  

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti

3 700

  

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu

3 700

  

Finansiālā bilance

-1 375 829

  

Finansēšana

1 375 829

  

Naudas līdzekļi

1 375 829

  

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 122 044

  

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

253 785

34.00.00 

02.500

Jaunsardzes centrs 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

612 928

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

612 928

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

612 928

  

Izdevumi – kopā

612 928

  

Uzturēšanas izdevumi

612 928

  

Kārtējie izdevumi

612 928

  

Atlīdzība

447 023

  

Atalgojums

318 245

  

Preces un pakalpojumi

165 905

99.00.00 

02.100

Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

113 036

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

113 036

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

113 036

  

Izdevumi – kopā

113 036

  

Uzturēšanas izdevumi

21 036

  

Kārtējie izdevumi

21 036

  

Preces un pakalpojumi

21 036

  

Kapitālie izdevumi

92 000

  

Pamatkapitāla veidošana

92 000

    
  

11. Ārlietu ministrija 

 
  

Resursi izdevumu segšanai 

28 645 876 

  

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

468 350

  

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

800 000

  

Transferti

8 900

  

Valsts budžeta transferti

8 900

  

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

8 900

  

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

8 900

  

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

8 900

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

27 368 626

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

27 368 626

  

Izdevumi – kopā 

28 645 876 

  

Uzturēšanas izdevumi

27 815 895

  

Kārtējie izdevumi

26 782 744

  

Atlīdzība

14 066 474

  

Atalgojums

11 256 353

  

Preces un pakalpojumi

12 716 270

  

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

147 151

  

Sociālie pabalsti

147 151

  

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

876 000

  

Starptautiskā sadarbība

876 000

  

Uzturēšanas izdevumu transferti

10 000

  

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

10 000

  

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu

10 000

  

Kapitālie izdevumi

829 981

  

Pamatkapitāla veidošana

829 981

01.00.00 

 

Ārlietu pārvalde 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

27 083 615

  

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

467 500

  

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

800 000

  

Transferti

8 900

  

Valsts budžeta transferti

8 900

  

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

8 900

  

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

8 900

  

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

8 900

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

25 807 215

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

25 807 215

  

Izdevumi – kopā

27 083 615

  

Uzturēšanas izdevumi

26 379 659

  

Kārtējie izdevumi

26 247 109

  

Atlīdzība

13 835 862

  

Atalgojums

11 056 019

  

Preces un pakalpojumi

12 411 247

  

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

122 550

  

Sociālie pabalsti

122 550

  

Uzturēšanas izdevumu transferti

10 000

  

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

10 000

  

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu

10 000

  

Kapitālie izdevumi

703 956

  

Pamatkapitāla veidošana

703 956

01.01.00 

01.131

Centrālais aparāts 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

8 801 547

  

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

146 100

  

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

800 000

  

Transferti

8 900

  

Valsts budžeta transferti

8 900

  

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

8 900

  

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

8 900

  

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

8 900

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 846 547

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 846 547

  

Izdevumi – kopā

8 801 547

  

Uzturēšanas izdevumi

8 756 547

  

Kārtējie izdevumi

8 633 997

  

Atlīdzība

5 446 082

  

Atalgojums

4 134 416

  

Preces un pakalpojumi

3 187 915

  

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

122 550

  

Sociālie pabalsti

122 550

  

Kapitālie izdevumi

45 000

  

Pamatkapitāla veidošana

45 000

01.04.00 

01.132

Diplomātiskās misijas ārvalstīs 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

17 326 516

  

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

321 400

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

17 005 116

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

17 005 116

  

Izdevumi – kopā

17 326 516

  

Uzturēšanas izdevumi

17 281 516

  

Kārtējie izdevumi

17 271 516

  

Atlīdzība

8 372 457

  

Atalgojums

6 907 643

  

Preces un pakalpojumi

8 899 059

  

Uzturēšanas izdevumu transferti

10 000

  

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

10 000

  

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu

10 000

  

Kapitālie izdevumi

45 000

  

Pamatkapitāla veidošana

45 000

01.06.00 

01.132

Konsulārais nodrošinājums 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

955 552

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

955 552

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

955 552

  

Izdevumi – kopā

955 552

  

Uzturēšanas izdevumi

341 596

  

Kārtējie izdevumi

341 596

  

Atlīdzība

17 323

  

Atalgojums

13 960

  

Preces un pakalpojumi

324 273

  

Kapitālie izdevumi

613 956

  

Pamatkapitāla veidošana

613 956

02.00.00 

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

876 000

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

876 000

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

876 000

  

Izdevumi – kopā

876 000

  

Uzturēšanas izdevumi

876 000

  

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

876 000

  

Starptautiskā sadarbība

876 000

06.00.00 

01.131

Latvijas institūts 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

116 928

  

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

850

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

116 078

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

116 078

  

Izdevumi – kopā

116 928

  

Uzturēšanas izdevumi

116 928

  

Kārtējie izdevumi

116 928

  

Atlīdzība

87 330

  

Atalgojums

63 879

  

Preces un pakalpojumi

29 598

07.00.00 

01.131

Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

9 000

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

9 000

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

9 000

  

Izdevumi – kopā

9 000

  

Uzturēšanas izdevumi

9 000

  

Kārtējie izdevumi

9 000

  

Preces un pakalpojumi

9 000

99.00.00 

01.130

Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

560 333

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

560 333

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

560 333

  

Izdevumi – kopā

560 333

  

Uzturēšanas izdevumi

434 308

  

Kārtējie izdevumi

409 707

  

Atlīdzība

143 282

  

Atalgojums

136 455

  

Preces un pakalpojumi

266 425

  

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

24 601

  

Sociālie pabalsti

24 601

  

Kapitālie izdevumi

126 025

  

Pamatkapitāla veidošana

126 025

    
  

12. Ekonomikas ministrija 

 
  

Resursi izdevumu segšanai 

173 739 616 

  

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

5 317 459

  

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

1 898 301

  

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

140 941

  

Transferti

160 937

  

Valsts budžeta transferti

160 937

  

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

160 937

  

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

160 937

  

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

45 037

  

Valsts pamatbudžeta finansēto iestāžu saņemtie transferti no citas valsts pamatbudžeta finansētās ministrijas vai centrālās iestādes ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

115 900

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

166 362 919

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

104 860 667

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

61 502 252

  

Izdevumi – kopā 

174 701 482 

  

Uzturēšanas izdevumi

170 332 595

  

Kārtējie izdevumi

30 832 504

  

Atlīdzība

16 382 972

  

Atalgojums

12 469 971

  

Preces un pakalpojumi

14 449 532

  

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

74 668 276

  

Subsīdijas un dotācijas

74 668 276

  

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

875 171

  

Starptautiskā sadarbība

875 171

  

Uzturēšanas izdevumu transferti

63 956 644

  

Valsts budžeta mērķdotācijas uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām

1 599 713

  

Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

713 738

  

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

61 643 193

  

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

61 643 193

  

Kapitālie izdevumi

4 368 887

  

Pamatkapitāla veidošana

1 157 011

  

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

3 211 876

  

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti

3 211 876

  

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu

3 211 876

  

Finansiālā bilance

-961 866

  

Finansēšana

961 866

  

Naudas līdzekļi

961 866

  

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

868 342

  

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

93 524

20.00.00 

04.430

Būvniecība 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

428 281

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

428 281

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

428 281

  

Izdevumi – kopā

428 281

  

Uzturēšanas izdevumi

428 281

  

Kārtējie izdevumi

428 281

  

Atlīdzība

339 186

  

Atalgojums

243 957

  

Preces un pakalpojumi

89 095

24.00.00 

01.320

Statistiskās informācijas nodrošināšana 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

7 342 267

  

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

154 000

  

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

47 448

  

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

23 000

  

Transferti

45 037

  

Valsts budžeta transferti

45 037

  

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

45 037

  

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

45 037

  

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

45 037

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 095 782

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 095 782

  

Izdevumi – kopā

7 512 231

  

Uzturēšanas izdevumi

6 764 254

  

Kārtējie izdevumi

6 667 348

  

Atlīdzība

5 332 696

  

Atalgojums

4 085 309

  

Preces un pakalpojumi

1 334 652

  

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

73 906

  

Subsīdijas un dotācijas

73 906

  

Uzturēšanas izdevumu transferti

23 000

  

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

23 000

  

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

23 000

  

Kapitālie izdevumi

747 977

  

Pamatkapitāla veidošana

747 977

  

Finansiālā bilance

-169 964

  

Finansēšana

169 964

  

Naudas līdzekļi

169 964

  

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

79 157

  

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

90 807

25.00.00 

04.810

Uzņēmējdarbības un uz zināšanām balstītas ekonomikas veicināšana 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

1 121 161

  

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

272 000

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

849 161

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

849 161

  

Izdevumi – kopā

1 128 526

  

Uzturēšanas izdevumi

1 128 526

  

Kārtējie izdevumi

1 018 526

  

Atlīdzība

251 459

  

Atalgojums

196 107

  

Preces un pakalpojumi

767 067

  

Uzturēšanas izdevumu transferti

110 000

  

Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

110 000

  

Finansiālā bilance

-7 365

  

Finansēšana

7 365

  

Naudas līdzekļi

7 365

  

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

7 365

26.00.00 

 

Godīgas konkurences nodrošināšana, iekšējā tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

5 375 431

  

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

2 667 933

  

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

217 945

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 489 553

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 489 553

  

Izdevumi – kopā

5 773 695

  

Uzturēšanas izdevumi

5 657 726

  

Kārtējie izdevumi

5 278 951

  

Atlīdzība

3 384 596

  

Atalgojums

2 574 738

  

Preces un pakalpojumi

1 894 355

  

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

353 667

  

Subsīdijas un dotācijas

353 667

  

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

25 108

  

Starptautiskā sadarbība

25 108

  

Kapitālie izdevumi

115 969

  

Pamatkapitāla veidošana

115 969

  

Finansiālā bilance

-398 264

  

Finansēšana

398 264

  

Naudas līdzekļi

398 264

  

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

400 478

  

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-2 214

26.01.00 

04.110

Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

1 334 170

  

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

183 075

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 151 095

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 151 095

  

Izdevumi – kopā

1 331 840

  

Uzturēšanas izdevumi

1 331 840

  

Kārtējie izdevumi

1 331 840

  

Atlīdzība

927 338

  

Atalgojums

713 110

  

Preces un pakalpojumi

404 502

  

Finansiālā bilance

2 330

  

Finansēšana

-2 330

  

Naudas līdzekļi

-2 330

  

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-2 330

26.02.00 

04.110

Konkurences politikas ieviešana 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

748 222

  

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

21 085

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

727 137

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

727 137

  

Izdevumi – kopā

747 695

  

Uzturēšanas izdevumi

744 195

  

Kārtējie izdevumi

744 195

  

Atlīdzība

600 974

  

Atalgojums

441 832

  

Preces un pakalpojumi

143 221

  

Kapitālie izdevumi

3 500

  

Pamatkapitāla veidošana

3 500

  

Finansiālā bilance

527

  

Finansēšana

-527

  

Naudas līdzekļi

-527

  

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-527

26.03.00 

04.100

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

2 559 933

  

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

2 559 933

  

Izdevumi – kopā

2 921 815

  

Uzturēšanas izdevumi

2 809 588

  

Kārtējie izdevumi

2 784 480

  

Atlīdzība

1 563 227

  

Atalgojums

1 198 397

  

Preces un pakalpojumi

1 221 253

  

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

25 108

  

Starptautiskā sadarbība

25 108

  

Kapitālie izdevumi

112 227

  

Pamatkapitāla veidošana

112 227

  

Finansiālā bilance

-361 882

  

Finansēšana

361 882

  

Naudas līdzekļi

361 882

  

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

361 882

26.04.00 

04.110

Atbilstības novērtēšana un kvalitātes nodrošināšana 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

733 106

  

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

108 000

  

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

13 785

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

611 321

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

611 321

  

Izdevumi – kopā

772 345

  

Uzturēšanas izdevumi

772 103

  

Kārtējie izdevumi

418 436

  

Atlīdzība

293 057

  

Atalgojums

221 399

  

Preces un pakalpojumi

125 379

  

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

353 667

  

Subsīdijas un dotācijas

353 667

  

Kapitālie izdevumi

242

  

Pamatkapitāla veidošana

242

  

Finansiālā bilance

-39 239

  

Finansēšana

39 239

  

Naudas līdzekļi

39 239

  

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

38 596

  

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

643

27.00.00 

04.100

Valsts atbalsta politikas ieviešana 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

145 259 871

  

Transferti

115 900

  

Valsts budžeta transferti

115 900

  

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

115 900

  

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

115 900

  

Valsts pamatbudžeta finansēto iestāžu saņemtie transferti no citas valsts pamatbudžeta finansētās ministrijas vai centrālās iestādes ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

115 900

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

145 143 971

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

83 641 719

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

61 502 252

  

Izdevumi – kopā

145 277 256

  

Uzturēšanas izdevumi

141 821 390

  

Kārtējie izdevumi

6 727 158

  

Atlīdzība

2 125 271

  

Atalgojums

1 597 283

  

Preces un pakalpojumi

4 601 887

  

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

72 988 242

  

Subsīdijas un dotācijas

72 988 242

  

Uzturēšanas izdevumu transferti

62 105 990

  

Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

603 738

  

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

61 502 252

  

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

61 502 252

  

Kapitālie izdevumi

3 455 866

  

Pamatkapitāla veidošana

243 990

  

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

3 211 876

  

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti

3 211 876

  

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu

3 211 876

  

Finansiālā bilance

-17 385

  

Finansēšana

17 385

  

Naudas līdzekļi

17 385

  

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

17 385

27.01.00 

04.100

Eiropas Savienības struktūrfondu ieviešana 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

1 060 170

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 060 170

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 060 170

  

Izdevumi – kopā

1 060 170

  

Uzturēšanas izdevumi

1 040 170

  

Kārtējie izdevumi

1 040 170

  

Atlīdzība

756 417

  

Atalgojums

580 602

  

Preces un pakalpojumi

283 753

  

Kapitālie izdevumi

20 000

  

Pamatkapitāla veidošana

20 000

27.04.00 

04.100

Atbalsts valsts un privātās partnerības īstenošanai 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

221 282

  

Transferti

115 900

  

Valsts budžeta transferti

115 900

  

Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

115 900

  

Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

115 900

  

Valsts pamatbudžeta finansēto iestāžu saņemtie transferti no citas valsts pamatbudžeta finansētās ministrijas vai centrālās iestādes ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

115 900

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

105 382

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

105 382

  

Izdevumi – kopā

238 667

  

Uzturēšanas izdevumi

238 667

  

Kārtējie izdevumi

84 929

  

Atlīdzība

49 457

  

Atalgojums

36 211

  

Preces un pakalpojumi

35 472

  

Uzturēšanas izdevumu transferti

153 738

  

Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

153 738

  

Finansiālā bilance

-17 385

  

Finansēšana

17 385

  

Naudas līdzekļi

17 385

  

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

17 385

27.05.00 

04.100

Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu apgūšanai (2007-2013) 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

3 076 042

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 076 042

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 076 042

  

Izdevumi – kopā

3 076 042

  

Uzturēšanas izdevumi

2 987 052

  

Kārtējie izdevumi

2 987 052

  

Atlīdzība

1 312 695

  

Atalgojums

975 070

  

Preces un pakalpojumi

1 674 357

  

Kapitālie izdevumi

88 990

  

Pamatkapitāla veidošana

88 990

27.06.00 

04.100

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana (2007-2013) 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

76 793 499

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

76 793 499

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

76 793 499

  

Izdevumi – kopā

76 793 499

  

Uzturēšanas izdevumi

73 446 623

  

Kārtējie izdevumi

2 615 007

  

Atlīdzība

6 702

  

Atalgojums

5 400

  

Preces un pakalpojumi

2 608 305

  

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

70 381 616

  

Subsīdijas un dotācijas

70 381 616

  

Uzturēšanas izdevumu transferti

450 000

  

Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

450 000

  

Kapitālie izdevumi

3 346 876

  

Pamatkapitāla veidošana

135 000

  

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

3 211 876

  

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti

3 211 876

  

Valsts budžeta kapitālo izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz pašvaldības pamatbudžetu

3 211 876

27.07.00 

04.100

Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu (2007-2013) 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

61 502 252

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

61 502 252

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

61 502 252

  

Izdevumi – kopā

61 502 252

  

Uzturēšanas izdevumi

61 502 252

  

Uzturēšanas izdevumu transferti

61 502 252

  

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

61 502 252

  

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

61 502 252

27.08.00 

04.100

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana (2007-2013) 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

2 606 626

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 606 626

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 606 626

  

Izdevumi – kopā

2 606 626

  

Uzturēšanas izdevumi

2 606 626

  

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

2 606 626

  

Subsīdijas un dotācijas

2 606 626

28.00.00 

04.100

Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

3 820 598

  

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

2 130 526

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 690 072

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 690 072

  

Izdevumi – kopā

4 186 653

  

Uzturēšanas izdevumi

4 162 453

  

Kārtējie izdevumi

4 161 158

  

Atlīdzība

1 168 540

  

Atalgojums

974 940

  

Preces un pakalpojumi

2 992 618

  

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

1 295

  

Starptautiskā sadarbība

1 295

  

Kapitālie izdevumi

24 200

  

Pamatkapitāla veidošana

24 200

  

Finansiālā bilance

-366 055

  

Finansēšana

366 055

  

Naudas līdzekļi

366 055

  

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

366 055

29.00.00 

04.300

Enerģētikas politika 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

1 949 651

  

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

635 079

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 314 572

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 314 572

  

Izdevumi – kopā

1 907 267

  

Uzturēšanas izdevumi

1 907 267

  

Kārtējie izdevumi

1 209 233

  

Atlīdzība

130 576

  

Atalgojums

94 466

  

Preces un pakalpojumi

1 078 657

  

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

698 034

  

Subsīdijas un dotācijas

698 034

  

Finansiālā bilance

42 384

  

Finansēšana

-42 384

  

Naudas līdzekļi

-42 384

  

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-42 384

30.00.00 

04.730

Tūrisma politikas ieviešana 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

967 816

  

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

40 000

  

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

37 247

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

890 569

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

890 569

  

Izdevumi – kopā

990 457

  

Uzturēšanas izdevumi

985 582

  

Kārtējie izdevumi

985 582

  

Atlīdzība

296 854

  

Atalgojums

233 990

  

Preces un pakalpojumi

688 728

  

Kapitālie izdevumi

4 875

  

Pamatkapitāla veidošana

4 875

  

Finansiālā bilance

-22 641

  

Finansēšana

22 641

  

Naudas līdzekļi

22 641

  

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

3 836

  

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

18 805

31.00.00 

04.100

Nozares politiku veidošana un vadība 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

4 519 179

  

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

300 000

  

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

9 249

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 209 930

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 209 930

  

Izdevumi – kopā

4 519 179

  

Uzturēšanas izdevumi

4 499 179

  

Kārtējie izdevumi

3 650 411

  

Atlīdzība

2 797 622

  

Atalgojums

2 109 712

  

Preces un pakalpojumi

852 789

  

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

848 768

  

Starptautiskā sadarbība

848 768

  

Kapitālie izdevumi

20 000

  

Pamatkapitāla veidošana

20 000

32.00.00 

 

Mājokļu politikas ieviešana 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

2 955 361

  

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

25 000

  

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

679 333

  

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

117 941

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 251 028

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 251 028

  

Izdevumi – kopā

2 977 937

  

Uzturēšanas izdevumi

2 977 937

  

Kārtējie izdevumi

705 856

  

Atlīdzība

556 172

  

Atalgojums

359 469

  

Preces un pakalpojumi

149 684

  

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

554 427

  

Subsīdijas un dotācijas

554 427

  

Uzturēšanas izdevumu transferti

1 717 654

  

Valsts budžeta mērķdotācijas uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām

1 599 713

  

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

117 941

  

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

117 941

  

Finansiālā bilance

-22 576

  

Finansēšana

22 576

  

Naudas līdzekļi

22 576

  

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

18 816

  

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

3 760

32.01.00 

10.600

Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

683 280

  

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

25 000

  

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

6 965

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

651 315

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

651 315

  

Izdevumi – kopā

705 856

  

Uzturēšanas izdevumi

705 856

  

Kārtējie izdevumi

705 856

  

Atlīdzība

556 172

  

Atalgojums

359 469

  

Preces un pakalpojumi

149 684

  

Finansiālā bilance

-22 576

  

Finansēšana

22 576

  

Naudas līdzekļi

22 576

  

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

18 816

  

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

3 760

32.02.00 

04.110

Eiropas Kopienas iniciatīvas "INTERREG" programmas finansētie projekti 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

672 368

  

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

672 368

  

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

117 941

  

Izdevumi – kopā

672 368

  

Uzturēšanas izdevumi

672 368

  

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

554 427

  

Subsīdijas un dotācijas

554 427

  

Uzturēšanas izdevumu transferti

117 941

  

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

117 941

  

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

117 941

32.03.00 

10.600

Atbalsts mājokļiem 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

1 599 713

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 599 713

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 599 713

  

Izdevumi – kopā

1 599 713

  

Uzturēšanas izdevumi

1 599 713

  

Uzturēšanas izdevumu transferti

1 599 713

  

Valsts budžeta mērķdotācijas uzturēšanas izdevumiem pašvaldībām

1 599 713

    
  

13. Finanšu ministrija 

 
  

Resursi izdevumu segšanai 

615 274 160 

  

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

1 709 631

  

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

11 871 236

  

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

3 237 238

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

601 693 293

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

556 754 444

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

44 938 849

  

Izdevumi – kopā 

613 560 855 

  

Uzturēšanas izdevumi

596 199 871

  

Kārtējie izdevumi

72 531 184

  

Atlīdzība

46 635 888

  

Atalgojums

34 942 259

  

Preces un pakalpojumi

25 895 296

  

Procentu izdevumi

212 500 300

  

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

107 303 558

  

Subsīdijas un dotācijas

107 012 459

  

Sociālie pabalsti

291 099

  

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

158 095 280

  

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā

152 480 000

  

Starptautiskā sadarbība

5 615 280

  

Uzturēšanas izdevumu transferti

45 769 549

  

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

3 137 992

  

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

3 137 992

  

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu

3 137 992

  

Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

8 131 859

  

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

34 499 698

  

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

34 499 698

  

Kapitālie izdevumi

17 360 984

  

Pamatkapitāla veidošana

3 684 595

  

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

13 676 389

  

Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

13 676 389

  

Finansiālā bilance

1 713 305

  

Finansēšana

-1 713 305

  

Aizdevumi

-211 596 280

  

Naudas līdzekļi

209 882 975

  

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-1 713 305

  

Naudas līdzekļu aizdevumiem atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

211 596 280

30.00.00 

01.120

Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

8 547 521

  

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

147 700

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 399 821

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 399 821

  

Izdevumi – kopā

8 797 521

  

Uzturēšanas izdevumi

8 678 521

  

Kārtējie izdevumi

8 641 021

  

Atlīdzība

5 839 056

  

Atalgojums

4 353 008

  

Preces un pakalpojumi

2 801 965

  

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

37 500

  

Subsīdijas un dotācijas

37 500

  

Kapitālie izdevumi

119 000

  

Pamatkapitāla veidošana

119 000

  

Finansiālā bilance

-250 000

  

Finansēšana

250 000

  

Naudas līdzekļi

250 000

  

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

250 000

31.00.00 

 

Budžeta izpilde un valsts parāda vadība 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

220 436 847

  

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

1 616 475

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

218 820 372

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

218 820 372

  

Izdevumi – kopā

220 436 847

  

Uzturēšanas izdevumi

219 290 984

  

Kārtējie izdevumi

6 790 684

  

Atlīdzība

2 828 766

  

Atalgojums

2 006 319

  

Preces un pakalpojumi

3 961 918

  

Procentu izdevumi

212 500 300

  

Kapitālie izdevumi

1 145 863

  

Pamatkapitāla veidošana

1 145 863

31.01.00 

01.120

Budžeta izpilde 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

5 241 159

  

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

1 616 475

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 624 684

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 624 684

  

Izdevumi – kopā

5 241 159

  

Uzturēšanas izdevumi

4 095 296

  

Kārtējie izdevumi

4 095 296

  

Atlīdzība

2 828 766

  

Atalgojums

2 006 319

  

Preces un pakalpojumi

1 266 530

  

Kapitālie izdevumi

1 145 863

  

Pamatkapitāla veidošana

1 145 863

31.02.00 

01.700

Valsts parāda vadība 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

215 195 688

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

215 195 688

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

215 195 688

  

Izdevumi – kopā

215 195 688

  

Uzturēšanas izdevumi

215 195 688

  

Kārtējie izdevumi

2 695 388

  

Preces un pakalpojumi

2 695 388

  

Procentu izdevumi

212 500 300

32.00.00 

01.120

Iepirkumu uzraudzības birojs 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

754 890

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

754 890

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

754 890

  

Izdevumi – kopā

754 890

  

Uzturēšanas izdevumi

742 890

  

Kārtējie izdevumi

742 890

  

Atlīdzība

549 059

  

Atalgojums

429 000

  

Preces un pakalpojumi

193 831

  

Kapitālie izdevumi

12 000

  

Pamatkapitāla veidošana

12 000

33.00.00 

01.120

Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

53 415 887

  

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

93 156

  

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

242 187

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

53 080 544

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

53 080 544

  

Izdevumi – kopā

53 537 454

  

Uzturēšanas izdevumi

51 260 720

  

Kārtējie izdevumi

51 260 720

  

Atlīdzība

34 555 768

  

Atalgojums

26 145 256

  

Preces un pakalpojumi

16 704 952

  

Kapitālie izdevumi

2 276 734

  

Pamatkapitāla veidošana

2 276 734

  

Finansiālā bilance

-121 567

  

Finansēšana

121 567

  

Naudas līdzekļi

121 567

  

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

121 567

37.00.00 

04.110

Legālai preču apritei nepieciešamās dokumentācijas nodrošināšana 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

1 343 542

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 343 542

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 343 542

  

Izdevumi – kopā

1 343 542

  

Uzturēšanas izdevumi

1 343 542

  

Kārtējie izdevumi

1 343 542

  

Preces un pakalpojumi

1 343 542

38.00.00 

 

Eiropas Savienības finansēto programmu ieviešana 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

69 387 614

  

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

11 029 505

  

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

3 237 238

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

58 358 109

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

13 419 260

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

44 938 849

  

Izdevumi – kopā

67 302 742

  

Uzturēšanas izdevumi

53 539 453

  

Kārtējie izdevumi

2 907 800

  

Atlīdzība

2 276 612

  

Atalgojums

1 575 154

  

Preces un pakalpojumi

631 188

  

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

4 862 104

  

Subsīdijas un dotācijas

4 862 104

  

Uzturēšanas izdevumu transferti

45 769 549

  

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

3 137 992

  

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

3 137 992

  

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu

3 137 992

  

Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

8 131 859

  

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

34 499 698

  

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

34 499 698

  

Kapitālie izdevumi

13 763 289

  

Pamatkapitāla veidošana

86 900

  

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

13 676 389

  

Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

13 676 389

  

Finansiālā bilance

2 084 872

  

Finansēšana

-2 084 872

  

Naudas līdzekļi

-2 084 872

  

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-2 084 872

38.01.00 

01.120

Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

2 994 700

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 994 700

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 994 700

  

Izdevumi – kopā

2 994 700

  

Uzturēšanas izdevumi

2 907 800

  

Kārtējie izdevumi

2 907 800

  

Atlīdzība

2 276 612

  

Atalgojums

1 575 154

  

Preces un pakalpojumi

631 188

  

Kapitālie izdevumi

86 900

  

Pamatkapitāla veidošana

86 900

38.03.00 

01.120

Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

20 253 055

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

20 253 055

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

20 253 055

  

Izdevumi – kopā

20 253 055

  

Uzturēšanas izdevumi

15 370 772

  

Uzturēšanas izdevumu transferti

15 370 772

  

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

15 370 772

  

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

15 370 772

  

Kapitālie izdevumi

4 882 283

  

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

4 882 283

  

Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

4 882 283

38.04.00 

01.120

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projekti 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

6 485 510

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 485 510

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

6 485 510

  

Izdevumi – kopā

6 485 510

  

Uzturēšanas izdevumi

6 485 510

  

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

3 027 031

  

Subsīdijas un dotācijas

3 027 031

  

Uzturēšanas izdevumu transferti

3 458 479

  

Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

3 458 479

38.05.00 

01.120

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta  finansējums 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

11 029 505

  

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

11 029 505

  

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

3 237 238

  

Izdevumi – kopā

8 944 633

  

Uzturēšanas izdevumi

8 944 633

  

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

1 715 073

  

Subsīdijas un dotācijas

1 715 073

  

Uzturēšanas izdevumu transferti

7 229 560

  

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

3 137 992

  

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

3 137 992

  

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu

3 137 992

  

Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

854 330

  

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

3 237 238

  

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

3 237 238

  

Finansiālā bilance

2 084 872

  

Finansēšana

-2 084 872

  

Naudas līdzekļi

-2 084 872

  

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-2 084 872

38.06.00 

01.120

Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības fondu finansējumu (2007-2013) 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

24 685 794

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

24 685 794

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

24 685 794

  

Izdevumi – kopā

24 685 794

  

Uzturēšanas izdevumi

15 891 688

  

Uzturēšanas izdevumu transferti

15 891 688

  

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

15 891 688

  

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

15 891 688

  

Kapitālie izdevumi

8 794 106

  

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

8 794 106

  

Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

8 794 106

38.07.00 

01.120

Eiropas Savienības fondu finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projekti (2007-2013) 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

3 939 050

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 939 050

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 939 050

  

Izdevumi – kopā

3 939 050

  

Uzturēšanas izdevumi

3 939 050

  

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

120 000

  

Subsīdijas un dotācijas

120 000

  

Uzturēšanas izdevumu transferti

3 819 050

  

Valsts budžeta dotācijas un citi transferti pašvaldībām un no valsts budžeta daļēji finansētajām atvasinātajām publiskajām personām (izņemot pašvaldības)

3 819 050

39.00.00 

04.110

Uzraudzība un kontrole 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

879 046

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

879 046

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

879 046

  

Izdevumi – kopā

879 046

  

Uzturēšanas izdevumi

834 948

  

Kārtējie izdevumi

831 048

  

Atlīdzība

586 342

  

Atalgojums

433 292

  

Preces un pakalpojumi

244 706

  

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

3 900

  

Starptautiskā sadarbība

3 900

  

Kapitālie izdevumi

44 098

  

Pamatkapitāla veidošana

44 098

39.01.00 

04.110

Dārgmetālu proves uzraudzība 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

466 480

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

466 480

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

466 480

  

Izdevumi – kopā

466 480

  

Uzturēšanas izdevumi

423 582

  

Kārtējie izdevumi

419 682

  

Atlīdzība

263 176

  

Atalgojums

197 383

  

Preces un pakalpojumi

156 506

  

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

3 900

  

Starptautiskā sadarbība

3 900

  

Kapitālie izdevumi

42 898

  

Pamatkapitāla veidošana

42 898

39.02.00 

04.110

Izložu un azartspēļu organizēšanas un norises uzraudzība 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

412 566

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

412 566

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

412 566

  

Izdevumi – kopā

412 566

  

Uzturēšanas izdevumi

411 366

  

Kārtējie izdevumi

411 366

  

Atlīdzība

323 166

  

Atalgojums

235 909

  

Preces un pakalpojumi

88 200

  

Kapitālie izdevumi

1 200

  

Pamatkapitāla veidošana

1 200

41.00.00 

 

Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

260 458 794

  

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

451 844

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

260 006 950

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

260 006 950

  

Izdevumi – kopā

260 458 794

  

Uzturēšanas izdevumi

260 458 794

  

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

102 367 414

  

Subsīdijas un dotācijas

102 076 315

  

Sociālie pabalsti

291 099

  

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

158 091 380

  

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā

152 480 000

  

Starptautiskā sadarbība

5 611 380

41.01.00 

01.700

Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

152 480 000

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

152 480 000

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

152 480 000

  

Izdevumi – kopā

152 480 000

  

Uzturēšanas izdevumi

152 480 000

  

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

152 480 000

  

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā

152 480 000

41.02.00 

01.890

Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

8 847 739

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 847 739

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

8 847 739

  

Izdevumi – kopā

8 847 739

  

Uzturēšanas izdevumi

8 847 739

  

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

8 847 739

  

Subsīdijas un dotācijas

8 847 739

41.03.00 

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

5 611 380

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 611 380

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 611 380

  

Izdevumi – kopā

5 611 380

  

Uzturēšanas izdevumi

5 611 380

  

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

5 611 380

  

Starptautiskā sadarbība

5 611 380

41.04.00 

04.213

Akcīzes nodokļa par dīzeļdegvielu atmaksāšana zemniekiem 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

13 754 350

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

13 754 350

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

13 754 350

  

Izdevumi – kopā

13 754 350

  

Uzturēšanas izdevumi

13 754 350

  

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

13 754 350

  

Subsīdijas un dotācijas

13 754 350

41.05.00 

10.700

Kompensācijas reabilitētajiem pilsoņiem 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

250 000

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

250 000

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

250 000

  

Izdevumi – kopā

250 000

  

Uzturēšanas izdevumi

250 000

  

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

250 000

  

Sociālie pabalsti

250 000

41.08.00 

04.110

Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

79 022 382

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

79 022 382

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

79 022 382

  

Izdevumi – kopā

79 022 382

  

Uzturēšanas izdevumi

79 022 382

  

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

79 022 382

  

Subsīdijas un dotācijas

79 022 382

41.09.00 

01.120

Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšana 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

41 099

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

41 099

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

41 099

  

Izdevumi – kopā

41 099

  

Uzturēšanas izdevumi

41 099

  

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

41 099

  

Sociālie pabalsti

41 099

41.11.00 

01.120

Dotācija VAS “Latvijas Hipotēku un zemes banka” Latvijas mazo un vidējo komersantu mikrokreditēšanas programmas īstenošanai 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

451 844

  

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

451 844

  

Izdevumi – kopā

451 844

  

Uzturēšanas izdevumi

451 844

  

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

451 844

  

Subsīdijas un dotācijas

451 844

42.00.00 

01.120

Valsts budžeta aizdevumi un to atmaksāšana 

 
  

Aizdevumi

-211 596 280

  

Naudas līdzekļi

211 596 280

  

Naudas līdzekļu aizdevumiem atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

211 596 280

99.00.00 

01.100

Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

50 019

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

50 019

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

50 019

  

Izdevumi – kopā

50 019

  

Uzturēšanas izdevumi

50 019

  

Kārtējie izdevumi

13 479

  

Atlīdzība

285

  

Atalgojums

230

  

Preces un pakalpojumi

13 194

  

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

36 540

  

Subsīdijas un dotācijas

36 540

    
  

14. Iekšlietu ministrija 

 
  

Resursi izdevumu segšanai 

178 511 278 

  

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

15 805 080

  

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

2 797 223

  

Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

794 224

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

159 908 975

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

159 908 975

  

Izdevumi – kopā 

179 161 756 

  

Uzturēšanas izdevumi

173 029 974

  

Kārtējie izdevumi

163 551 181

  

Atlīdzība

118 453 943

  

Atalgojums

82 834 316

  

Preces un pakalpojumi

45 097 238

  

Procentu izdevumi

782 035

  

Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti

8 359 614

  

Subsīdijas un dotācijas

331 195

  

Sociālie pabalsti

8 028 419

  

Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība

69 315

  

Starptautiskā sadarbība

69 315

  

Uzturēšanas izdevumu transferti

267 829

  

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti

13 449

  

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts pamatbudžetu

13 449

  

Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu

13 449

  

Uzturēšanas izdevumu atmaksa valsts budžetam

254 380

  

Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

254 380

  

Kapitālie izdevumi

6 131 782

  

Pamatkapitāla veidošana

5 591 938

  

Valsts budžeta un pašvaldību budžetu transferti un mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem

539 844

  

Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

539 844

  

Finansiālā bilance

-650 478

  

Finansēšana

650 478

  

Naudas līdzekļi

650 478

  

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 414 287

  

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-763 809

01.00.00 

03.600

Iekšlietu politikas plānošana 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

2 105 530

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 105 530

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 105 530

  

Izdevumi – kopā

2 105 530

  

Uzturēšanas izdevumi

2 105 530

  

Kārtējie izdevumi

2 105 530

  

Atlīdzība

1 935 323

  

Atalgojums

1 407 226

  

Preces un pakalpojumi

170 207

02.00.00 

03.110

Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma 

 
  

Resursi izdevumu segšanai

3 794 172

  

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

125 140

  

Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

378 473

  

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 290 559

  

Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 290 559

  

Izdevumi – kopā

3 892 260

  

Uzturēšanas izdevumi

3 878 047

  

Kārtējie izdevumi

3 878 047

  

Atlīdzība

1 757 094

  

Atalgojums

1 341 586

  

Preces un pakalpojumi

2 120 953

  

Kapitālie izdevumi

14 213