Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2009.gadam”

Izdarīt likumā “Par valsts budžetu 2009.gadam” (Latvijas Vēstnesis, 2008, 189.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1., 2. un 3.pantu šādā redakcijā:

1.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2009.gadam ieņēmumos 4 406 584 828 latu apmērā saskaņā ar 1. un 2.pielikumu.

2.pants. Apstiprināt valsts budžetu 2009.gadam izdevumos 5 112 319 328 latu apmērā saskaņā ar 1. un 3.pielikumu.

3.pants. Apstiprināt mērķdotāciju apjomu pašvaldībām 323 728 044 latu apmērā, tajā skaitā:

1) republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — izglītības pasākumiem 321 267 912 latu apmērā. Mērķdotāciju sadalījumu pa programmām un pašvaldībām nosaka Izglītības un zinātnes ministrija;

2) pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 982 792 latu apmērā saskaņā ar 13.pielikumu;

3) pašvaldību pasākumiem 1 477 340 latu apmērā saskaņā ar 18.pielikumu.”

2. Izteikt 5. un 6.pantu šādā redakcijā:

5.pants. Apstiprināt valsts budžeta ilgtermiņa saistību maksimāli pieļaujamo apjomu saskaņā ar 14.pielikumu. Izdevumi Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem plānojami atbilstoši 14.pielikumam, ievērojot samazinājumu atlīdzībai 15 procentu apmērā. Izdevumi pārējiem ilgtermiņa saistību veidiem plānojami 3.pielikumā noteikto apropriāciju ietvaros, kas nepārsniedz 14.pielikumā noteiktos apjomus.

6.pants. Noteikt maksimālo valsts parādu gada beigās pēc nomināla 5 000 000 000 latu apmērā. Noteikt, ka finanšu ministrs 2009.gadā var valsts vārdā sniegt galvojumus 229 331 463 latu apmērā saskaņā ar 15.pielikumu.”

3. Izteikt 8.pantu šādā redakcijā:

8.pants. (1) Noteikt pašvaldību aizņēmumu kopējo palielinājumu 50 000 000 latu apmērā Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai un 1 000 000 latu pašvaldību finanšu stabilizācijas aizņēmumu nodrošināšanai Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai atbilstoši likumam “Par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību”. Pašvaldību sniegto galvojumu kopējo palielinājumu noteikt 15 000 000 latu apmērā par tām parāda saistībām, ko uzņemas kapitālsabiedrības Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu īstenošanai, un par tām, kuras uzņemas studējošais studiju kredīta un studējošo kredīta saņemšanai no kredītiestādes.

(2) Noteikt, ka pašvaldībām nav tiesību uzņemties ilgtermiņa saistības atbilstoši likuma “Par pašvaldību budžetiem” 22.pantam.

(3) Rajona padomei ir tiesības saņemt aizņēmumu šā panta pirmajā daļā minētajam mērķim vai sniegt galvojumu tikai tad, ja šāda aizņēmuma ņemšanu vai galvojuma sniegšanu ir atbalstījušas vairāk nekā puse no vietējām pašvaldībām, kuras pēc vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas veidos novadu, kas, pamatojoties uz Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā noteikto, būs rajona padomes attiecīgo institūciju pārņēmējas un apņemas pilnā apmērā atmaksāt rajona padomes saņemto aizņēmumu vai sniegto galvojumu. Vietējo pašvaldību domju (padomju) lēmumos norādāmi saistību izpildes finansējuma avoti.

(4) Noteikt, ka pašvaldībām īstermiņa aizņēmumi budžeta un finanšu vadībai netiek piešķirti.”

4. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

10.pants. Lai nodrošinātu līdzekļu ieskaitīšanu un izdevumu finansēšanu, noteikt, ka Labklājības ministrija atbilstoši 3.pielikumā noteiktajai sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta apropriācijai saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu” precizē sociālās apdrošināšanas speciālo budžetu ieņēmumu īpatsvaru gada sociālās apdrošināšanas pakalpojumu finansējuma summā un iesniedz Finanšu ministrijai.”

5. Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

12.pants. Programmas “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” izlietojumu nosaka Ministru kabinets.”

6. Izteikt 16.pantu šādā redakcijā:

16.pants. Noteikt, ka programmas 01.00.00 “Mērķdotācijas izglītības pasākumiem”, programmas 05.00.00 “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”, programmas 10.00.00 “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām — pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” un programmas 14.00.00 “Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām —pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” izpildītājs ir Izglītības un zinātnes ministrija un ka tā sagatavo sadalījumu pa programmām un pašvaldībām un nodrošina programmas finansēšanas plānu iesniegšanu Valsts kasei.”

7. Izteikt 19.pantu šādā redakcijā:

19.pants. Noteikt, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadalījums starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem ir šāds: pašvaldību budžetiem — 83 procentu apmērā un valsts budžetam — 17 procentu apmērā; iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja mēneša neapliekamais minimums — 90 latu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums par apgādībā esošu personu — 63 lati mēnesī.”

8. Izslēgt 20.pantu.

9. Izslēgt 23., 24. un 25.pantu.

10. Izslēgt 40. un 41.pantu.

11. Papildināt likumu ar 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53. un 54.pantu šādā redakcijā:

43.pants. Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm, kā arī ministriju un citu centrālo valsts iestāžu apropriācijas ietvaros pašvaldībām, līdzekļu piešķiršanas un to izlietošanas kārtību nosaka Ministru kabinets. Šāda apropriācijas pārdale nedrīkst ierobežot Satversmē noteikto institūciju patstāvību, tai skaitā šo institūciju finansiālo patstāvību.

44.pants. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm sagatavot finansēšanas plānus asignējumu saņemšanai Valsts kasē, ievērojot 3.pielikumā attiecīgās ministrijas un citas centrālās iestādes norādītās budžeta programmas un apakšprogrammas un apstiprināto izdevumu kopsummu, kā arī šā likuma 5.panta nosacījumus.

45.pants. Finanšu ministrijai 3.pielikumā noteiktās apropriācijas ietvaros nodrošināt finansējumu valsts parāda vadībai 148 376 800 latu apmērā, iemaksām Eiropas Kopienas budžetā 181 480 000 latu apmērā un līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 14 774 283 latu apmērā.

46.pants. Labklājības ministrijai nodrošināt šā likuma 3.pielikumā pamatbudžetā apstiprinātās apropriācijas ietvaros programmā 20.00.00 “Valsts sociālie pabalsti” izdevumus sociālajiem pabalstiem 107 975 100 latu apmērā un sociālās apdrošināšanas speciālā budžetā apstiprinātās apropriācijas ietvaros apakšprogrammā 04.05.00 “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets” izdevumus ne vairāk kā 17 902 004 latu apmērā.

47.pants. Noteikt, ka Ministru kabinets izstrādā grozījumus likumā “Par valsts budžetu 2009.gadam” un iesniedz Saeimai līdz 2009.gada 1.martam.

48.pants. Izstrādājot grozījumus likumā “Par valsts budžetu 2009.gadam”, izvērtēt ministriju un citu centrālo valsts iestāžu finansējumu Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem, tajā skaitā tehniskajai palīdzībai.

49.pants. Grozījumus likumā “Par valsts budžetu 2009.gadam” sagatavo, izmantojot šādus pieņēmumus:

1) iekšzemes kopprodukts salīdzināmās cenās samazinās par 5 procentiem;

2) patēriņa cenu inflācijas (gada vidējās) pieaugums ir 5,9 procenti;

3) reģistrētais bezdarbs palielinās līdz 10,0 procentiem no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita.

50.pants. Noteikt valsts konsolidētā budžeta ieņēmumus, izdevumus un finansiālo bilanci 2010. un 2011.gadam saskaņā ar 19.pielikumu.

51.pants. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes sagatavo finansēšanas plānus atsevišķai valsts budžeta programmai Ministru kabineta lēmumā noteiktās proporcijas apjomā no likumā apstiprinātās apropriācijas. Ministru kabinets, pamatojoties uz sasniegtajiem kopbudžeta fiskālajiem rezultātiem, lemj par iepriekš minētās programmas sadalījumu pa programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām saskaņā ar ministrijas un citas centrālās valsts iestādes priekšlikumiem.

52.pants. Izstrādājot grozījumus likumā “Par valsts budžetu 2009.gadam”, rast iespēju nodrošināt Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības noslēgtajā vienošanās protokolā panākto vienošanos.

53.pants. Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums programmām un projektu konkursiem ir 4 686 424 lati, kas sadalāms šādi: mērķprogrammām — 1 466 880 latu, kultūras programmām — 1 041 280 latu, projektu konkursiem — 1 638 264 lati, tai skaitā periodikai — 327 296 lati un mūža stipendijām — 540 000 latu.

54.pants. 2009.gada pirmajā ceturksnī, izstrādājot grozījumus likumā “Par valsts budžetu 2009.gadam”, Ministru kabinetam izvērtēt izdevumus un nepieciešamības gadījumā pārdalīt līdzekļus starp ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm.”

12. Izteikt 1.pielikumu šā likuma 1.pielikuma redakcijā.

13. Izteikt 2.pielikumu šā likuma 2.pielikuma redakcijā.

14. Izteikt 3.pielikumu šā likuma 3.pielikuma redakcijā.

15. Izslēgt 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. un 16.pielikumu.

16. Izteikt 18.pielikumu šā likuma 4.pielikuma redakcijā.

17. Papildināt likumu ar 19.pielikumu šā likuma 5.pielikuma redakcijā.

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2008.gada 12.decembrī.
Valsts prezidents V.Zatlers
Rīgā 2008.gada 23.decembrī
Likuma “Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2009.gadam””
1.pielikums
Valsts konsolidētais budžets 2009.gadam

Ls

KA Valsts budžeta ieņēmumi (PA + SA)

4 406 584 828

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi (bruto)

3 155 601 789

Nodokļu ieņēmumi

2 309 084 000

Ienākuma nodokļi

378 000 000

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa

136 000 000

Ieņēmumi no juridisko personu ienākuma nodokļa

242 000 000

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

242 000 000

Nodokļi par pakalpojumiem un precēm

1 908 084 000

Pievienotās vērtības nodoklis

1 243 000 000

Akcīzes nodoklis

633 000 000

Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem

27 084 000

Azartspēļu nodoklis

17 000 000

Izložu nodoklis

500 000

Vieglo automobiļu un motociklu nodoklis

8 640 000

Elektroenerģijas nodoklis

944 000

Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces

5 000 000

Dabas resursu nodoklis

5 000 000

Muitas nodoklis

23 000 000

Nenodokļu ieņēmumi

217 404 748

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

90 370 167

Ārvalstu finanšu palīdzība

538 742 874

PA Valsts pamatbudžeta ieņēmumi (neto)

3 155 601 789

Valsts speciālā budžeta ieņēmumi (bruto)

1 268 604 477

Nodokļu ieņēmumi

1 156 000 000

Sociālās apdrošināšanas iemaksas – kopā

1 156 000 000

Nenodokļu ieņēmumi

94 853 929

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

129 110

Transferti

17 621 438

mīnus transferts no valsts pamatbudžeta

17 621 438

SA Valsts speciālā budžeta ieņēmumi (neto)

1 250 983 039

KB Valsts budžeta izdevumi (KB1+KB2)

5 112 319 328

Valsts budžeta finansiālā bilance (KA-KB)

-705 734 500

Finansēšana

705 734 500

Aizņēmumi

480 717 350

Aizdevumi

-134 000 000

Naudas līdzekļi

359 017 150

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

382 226

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

8 393 168

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

216 241 756

Naudas līdzekļu aizdevumiem atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

134 000 000

Valsts pamatbudžeta izdevumi (bruto)

3 645 571 027

mīnus transferts valsts speciālajam budžetam

17 621 438

PB Valsts pamatbudžeta izdevumi (neto)

3 627 949 589

Valsts pamatbudžeta finansiālā bilance

-489 969 238

Finansēšana

489 969 238

Aizņēmumi

481 193 844

Aizdevumi

-134 000 000

Naudas līdzekļi

142 775 394

Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

382 226

Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas

palielinājums (-) vai samazinājums (+)

8 393 168

Naudas līdzekļu aizdevumiem atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

134 000 000

Valsts speciālā budžeta izdevumi (bruto)

1 484 369 739

SB Valsts speciālā budžeta izdevumi (neto)

1 484 369 739

Valsts speciālā budžeta finansiālā bilance

-215 765 262

Finansēšana

215 765 262

Aizņēmumi

-476 494

Naudas līdzekļi

216 241 756

Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

216 241 756

Procentos no IKP:


Valsts budžeta ieņēmumi

29,2

Valsts budžeta izdevumi

33,9

Valsts budžeta finansiālā bilance

-4,7

IKP milj. latu

15 090,5

Likuma “Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2009.gadam””
2.pielikums
Valsts budžeta ieņēmumi

I. Valsts pamatbudžeta ieņēmumi

Ieņēmumu avots

LsIeņēmumi – kopā

3 155 601 789

Nodokļu ieņēmumi

2 309 084 000

Ienākuma nodokļi

378 000 000

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa

136 000 000

Ieņēmumi no juridisko personu ienākuma nodokļa

242 000 000

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

242 000 000

Nodokļi par pakalpojumiem un precēm

1 908 084 000

Pievienotās vērtības nodoklis

1 243 000 000

Akcīzes nodoklis

633 000 000

Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem

27 084 000

Azartspēļu nodoklis

17 000 000

Izložu nodoklis

500 000

Vieglo automobiļu un motociklu nodoklis

8 640 000

Elektroenerģijas nodoklis

944 000

Nodokļi un maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas preces

5 000 000

Dabas resursu nodoklis

5 000 000

Muitas nodoklis

23 000 000

Nenodokļu ieņēmumi

217 404 748

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

90 370 167

Ārvalstu finanšu palīdzība

538 742 874Valsts pamatbudžetā iemaksājamās valsts nodevas un citi maksājumi no valsts institūciju sniegtajiem pakalpojumiem un veiktās darbības

Ministrija (cita centrālā valsts iestāde), ieņēmumu veids

LsIeņēmumi valsts pamatbudžetā – kopā

251 174 305

Ārlietu ministrija

2 474 500

Nodeva par konsulāro amatpersonu sniegtajiem pakalpojumiem

2 384 500

Nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu stratēģiskas nozīmes preču darījumiem

90 000

Ekonomikas ministrija

398 000

Ieņēmumi no EIROSTAT par statistisko programmu īstenošanu

365 000

Eiropas Komisijas atmaksa par piedalīšanos Eiropas Patērētāju informācijas centra darbībā

33 000

Finanšu ministrija

4 768 160

Nodeva par azartspēļu iekārtu marķēšanu

878 160

Nodeva par valsts proves uzraudzības īstenošanu

390 000

Preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas nodeva

200 000

Iemaksas no pārbaudēs atklātām slēpto un samazināto ienākumu summām

3 300 000

Iekšlietu ministrija

13 876 982

Nodeva par visu veidu šaujamieroču un speciālo līdzekļu atļauju izsniegšanu un to termiņa pagarināšanu, kā arī iekšējās drošības dienesta reģistrāciju

150 000

Nodeva par pasu izsniegšanu

5 506 394

Nodeva par informācijas sniegšanu no Iedzīvotāju reģistra

518 271

Nodeva par vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem

1 275 596

Valsts nodeva par informācijas sniegšanu no Sodu reģistra

54 700

Nodeva par apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījumu kārtošanu un apsardzes sertifikāta izsniegšanu

50 000

Naudas sodi, ko uzliek Valsts policija (izņemot Ceļu policiju)

108 000

Naudas sodi, ko uzliek Ceļu policija

5 999 021

Naudas sodi, ko uzliek Valsts robežsardze

215 000

Izglītības un zinātnes ministrija

30 000

Nodeva par valsts valodas prasmes atestāciju profesionālo un amata pienākumu veikšanai

30 000

Zemkopības ministrija

213 443 028

Citas nodevas par juridiskajiem un citiem pakalpojumiem

717 986

Nodeva par dokumentu izsniegšanu, kas attiecas uz medību saimniecības izmantošanu, mednieku un medību vadītāju eksāmeniem, medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu aprēķinu un medību trofeju izvešanu no Latvijas

284 000

Naudas sodi par zivju resursiem nodarītajiem zaudējumiem

25 000

Naudas sodi par meža resursiem nodarītajiem kaitējumiem

85 000

Ieņēmumi no konfiscēto zvejas rīku, zvejas līdzekļu un zivju realizācijas

5 000

Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību rūpnieciskas izmantošanas (licences)

314 100

Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību nerūpnieciskas izmantošanas (makšķerēšanas kartes )

120 000

Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par meža resursiem nodarītiem kaitējumiem

294 000

Ieņēmumi no zaudējumu atlīdzības par zivju resursiem nodarītiem zaudējumiem

405 000

Ieņēmumi no Eiropas Savienības Kopējās lauksaimniecības un zivsaimniecības politikas īstenošanas instrumentiem

210 994 185

Ieņēmumi no Eiropas Komisijas par Latvijas valsts programmas “Forest Focus” īstenošanu

41 257

Ieņēmumi no Eiropas Savienības par Latvijas Nacionālās zivsaimniecības datu vākšanas programmas īstenošanu

157 500

Satiksmes ministrija

838 805

Ieņēmumi no Dzelzceļa infrastruktūras fonda

607 471

Ostu pārvalžu iemaksas

125 244

Ieņēmumu daļa par aeronavigācijas pakalpojumiem Rīgas lidojumu informācijas rajonā

106 090

Labklājības ministrija

301 000

Nodeva par darba atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu

300 000

Citas nodevas par juridiskajiem un citiem pakalpojumiem

1 000

Tieslietu ministrija

14 583 049

Kancelejas nodeva tiesu iestādē

60 000

Nodeva par darbību veikšanu tiesu iestādēs

5 200 000

Nodeva par izpildu dokumentu iesniegšanu

70 000

Nodeva par darbību veikšanu administratīvajā tiesā

50 000

Nodeva par darbību veikšanu Uzņēmumu reģistrā

2 875 252

Nodeva par sertifikācijas pakalpojumu sniedzēja akreditāciju un akreditācijas atjaunošanu

1 000

Nodeva par personas datu apstrādes sistēmas reģistrēšanu vai Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteikto reģistrējamo izmaiņu izdarīšanu

14 100

Kancelejas nodeva par zemesgrāmatas veiktajām darbībām attiecībā uz mantojumu un dāvinājumu

200 000

Kancelejas nodeva par zemesgrāmatas veiktajām darbībām, kas iekasēta no fiziskām personām, izņemot mantojumus un dāvinājumus

1 400 000

Kancelejas nodeva par zemesgrāmatas veiktajām darbībām, kas iekasēta no juridiskām personām, izņemot mantojumus un dāvinājumus

500 000

Nodeva par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību

869 800

Nodeva par izziņu izsniegšanu par nekustamo īpašumu piederību un sastāvu

330 000

Nodeva par naturalizācijas iesniegumu iesniegšanu

25 000

Nodeva par atteikšanās no Latvijas pilsonības un pilsonības atjaunošanas dokumentēšanu

500

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva

469 897

Naudas sodi, ko uzliek tiesu iestādes

2 500 000

Naudas sodi, ko uzliek Datu valsts inspekcija

17 500

Vides ministrija

182 819

Pārējās nodevas, kas iemaksātas valsts budžetā

182 819

Kultūras ministrija

20 000

Nodeva par filmu producētāja (ražotāja) un izplatītāja, filmu izplatīšanas vietas un filmu reģistrāciju

20 000

Veselības ministrija

155 962

Citas nodevas par juridiskajiem un citiem pakalpojumiem

155 962

Radio un televīzija

102 000

Nodeva par speciālu atļauju (licenci) darbībai elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu jomā

102 000

II. Valsts speciālā budžeta ieņēmumi

Ieņēmumu avots

LsIeņēmumi – kopā

1 268 604 477

Nodokļu ieņēmumi

1 156 000 000

Sociālās apdrošināšanas iemaksas – kopā

1 156 000 000

Nenodokļu ieņēmumi

94 853 929

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu
ieņēmumi – kopā

129 110

Transferti

17 621 438Informatīvi
Sociālās apdrošināšanas iemaksas - kopā


Ieņēmumi – kopā

1 369 000 000

tajā skaitā


Valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā

1 156 000 000

Valsts fondēto pensiju shēmā

213 000 000Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva


Ieņēmumi – kopā

2 557 205

tajā skaitā


Valsts pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumos iemaksājamā uzņēmējdarbības riska valsts nodeva

469 897

Tieslietu ministrijas apakšprogrammā “Darbinieku prasījumu garantiju fonds” un “Maksātnespējas procesa izmaksas” maksas pakalpojumos un citos pašu ieņēmumos iemaksājamā daļa

2 087 308

Likuma “Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2009.gadam””
3.pielikums
Valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta kopsavilkums

Programmas, apakšprogrammas kods

Funkciju klasifikācijas kods


LsValsts pamatbudžets
Ieņēmumi – kopā

3 155 601 789Resursi izdevumu segšanai

3 637 926 398Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

90 370 167Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

98 355 478Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 449 200 753Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 449 200 753Izdevumi – kopā

3 645 571 027Atlīdzība

664 820 854Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu

17 621 438Finansiālā bilance

-489 969 238Finansēšana

489 969 238Aizņēmumi

481 193 844Aizdevumi

-134 000 000Naudas līdzekļi

142 775 394Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

382 226Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

8 393 168Naudas līdzekļu aizdevumiem atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

134 000 00001. Valsts prezidenta kanceleja
Resursi izdevumu segšanai

2 672 688Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 672 688Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 672 688Izdevumi – kopā

2 672 688Atlīdzība

1 411 761

03.00.00

01.110

Vēsturnieku komisijas darbības nodrošināšana


04.00.00

01.110

Valsts prezidenta darbības nodrošināšana


05.00.00

01.110

Valsts valodas komisijas darbības nodrošināšana


06.00.00

01.110

Stratēģiskās analīzes komisijas darbības nodrošināšana


07.00.00

01.110

Valsts heraldikas komisijas darbības nodrošināšana
02. Saeima
Resursi izdevumu segšanai

15 511 618Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

259 000Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

15 252 618Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

15 252 618Izdevumi – kopā

15 511 618Atlīdzība

12 324 668

01.00.00

01.110

Saeimas darbības nodrošināšana


02.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās


03.00.00

01.110

Latvijas Republikā ievēlēto Eiropas Parlamenta deputātu finansiālā nodrošināšana


04.00.00

01.110

NATO Parlamentārās Asamblejas sesijas Latvijā finansiālā nodrošināšana
03. Ministru kabinets
Resursi izdevumu segšanai

5 002 678Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

108 260Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 894 418Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

4 894 418Izdevumi – kopā

5 002 678Atlīdzība

3 897 149

01.00.00

01.110

Ministru kabineta darbības nodrošināšana, valsts pārvaldes politika


03.00.00

09.810

Ierēdņu apmācības politikas nodrošināšana


03.01.00

09.810

Ierēdņu apmācība


03.02.00

09.810

Valsts administrācijas skola


11.00.00

01.110

Valsts interešu pārstāvības nodrošināšana starptautiskajos tiesību procesos


15.00.00

01.110

PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšana, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošana un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšana


17.00.00

01.110

Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu apgūšanai (2007–2013)
04. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
Resursi izdevumu segšanai

3 014 458Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 014 458Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 014 458Izdevumi – kopā

3 014 458Atlīdzība

2 432 482

01.00.00

01.110

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs


02.00.00

01.110

Operatīvās darbības pasākumu nodrošināšana
05. Tiesībsarga birojs
Resursi izdevumu segšanai

1 074 954Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 074 954Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 074 954Izdevumi – kopā

1 074 954Atlīdzība

823 453

01.00.00

01.110

Tiesībsarga birojs
07. Informācijas analīzes dienests
Resursi izdevumu segšanai

390 817Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

390 817Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

390 817Izdevumi – kopā

390 817

01.00.00

01.330

Informācijas analīzes dienests
10. Aizsardzības ministrija
Resursi izdevumu segšanai

225 899 522Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

1 372 419Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

10 740 937Transferti

18 742Valsts budžeta transferti

18 742Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

18 742Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

18 742Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

18 742Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

213 767 424Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

213 767 424Izdevumi – kopā

225 899 522Atlīdzība

99 210 706Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu

8 647

06.00.00

03.140

Valsts drošības aizsardzība


22.00.00

02.100

Nacionālie bruņotie spēki


22.01.00

02.100

Nacionālo bruņoto spēku vadība


22.02.00

02.100

Vispārējās vienības


22.03.00

02.100

Gaisa spēki


22.04.00

02.100

Jūras spēki


22.05.00

02.100

Sauszemes spēki


22.06.00

02.100

Nacionālā aizsardzības akadēmija


22.08.00

02.100

Nodrošinājuma pavēlniecība


22.09.00

02.100

Mācību vadības pavēlniecība


22.10.00

02.100

Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums


22.11.00

02.100

Zemessardze


28.00.00

02.500

Ģeodēzija un kartogrāfija


30.00.00

02.500

Valsts aizsardzības politikas realizācija


31.00.00

10.200

Militārpersonu pensiju fonds


32.00.00

02.500

Sabiedrības informēšanas un līdzdalības veicināšana valsts aizsardzības jautājumos


33.00.00

02.500

Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana
11. Ārlietu ministrija
Resursi izdevumu segšanai

32 269 871Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

477 500Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

800 000Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

30 992 371Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

30 992 371Izdevumi – kopā

32 269 871Atlīdzība

16 737 107Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu

41 280

01.00.00


Ārlietu pārvalde


01.01.00

01.131

Centrālais aparāts


01.04.00

01.132

Diplomātiskās misijas ārvalstīs


01.06.00

01.132

Konsulārais nodrošinājums


02.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās


06.00.00

01.131

Latvijas institūts


07.00.00

01.131

Attīstības sadarbības projekti un starptautiskā palīdzība
12. Ekonomikas ministrija
Resursi izdevumu segšanai

105 471 224Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

4 137 629Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

1 341 042Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

55 838Transferti

115 900Valsts budžeta transferti

115 900Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

115 900Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

115 900Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

115 900Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

99 876 653Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

99 876 653Izdevumi – kopā

105 334 416Atlīdzība

19 041 899Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

55 838Finansiālā bilance

136 808Finansēšana

-136 808Naudas līdzekļi

-136 808Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

-136 808

20.00.00

04.430

Būvniecība


24.00.00

01.320

Statistiskās informācijas nodrošināšana


25.00.00

04.810

Uzņēmējdarbības un uz zināšanām balstītas ekonomikas veicināšana


26.00.00


Godīgas konkurences nodrošināšana, iekšējā tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība


26.01.00

04.110

Iekšējais tirgus un patērētāju tiesību aizsardzība


26.02.00

04.110

Konkurences politikas ieviešana


26.03.00

04.100

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana


26.04.00

04.110

Atbilstības novērtēšana un kvalitātes nodrošināšana


27.00.00

04.100

Valsts atbalsta politikas ieviešana


27.01.00

04.100

Eiropas Savienības struktūrfondu ieviešana


27.04.00

04.100

Atbalsts valsts un privātās partnerības īstenošanai


27.05.00

04.100

Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu apgūšanai (2007–2013)


27.06.00

04.100

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana (2007–2013)


27.08.00

04.100

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana (2007–2013)


28.00.00

04.110

Ārējās ekonomiskās politikas ieviešana


29.00.00

04.300

Enerģētikas politika


30.00.00

04.730

Tūrisma politikas ieviešana


31.00.00

04.100

Nozares politiku veidošana un vadība


32.00.00


Mājokļu politikas ieviešana


32.01.00

10.600

Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra


32.03.00

10.600

Atbalsts mājokļiem
13. Finanšu ministrija
Resursi izdevumu segšanai

665 208 283Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

1 536 368Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

11 608 484Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

3 237 238Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

652 063 431Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

629 889 270Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

22 174 161Izdevumi – kopā

665 458 283Atlīdzība

55 979 515Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem uz valsts pamatbudžetu

4 960 112Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

22 655 905Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

2 755 494Finansiālā bilance

-250 000Finansēšana

250 000Aizdevumi

-134 000 000Naudas līdzekļi

134 250 000Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

250 000Naudas līdzekļu aizdevumiem atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

134 000 000

30.00.00

01.120

Finansiālās un fiskālās politikas veidošana un valsts budžeta izstrāde


31.00.00


Budžeta izpilde un valsts parāda vadība


31.01.00

01.120

Budžeta izpilde


31.02.00

01.700

Valsts parāda vadība


32.00.00

01.120

Iepirkumu uzraudzības birojs


33.00.00

01.120

Valsts nodokļu administrēšana


34.00.00

01.120

Muitas darbības nodrošināšana


35.00.00

01.120

Finansiāla rakstura noziedzīgu nodarījumu, korupcijas atklāšanas un novēršanas nodrošināšana


37.00.00

04.110

Legālai preču apritei nepieciešamās dokumentācijas nodrošināšana


38.00.00


Eiropas Savienības finansēto programmu ieviešana


38.01.00

01.120

Eiropas Savienības pirmsstrukturālo, strukturālo un citu finanšu instrumentu koordinācija


38.03.00

01.120

Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu


38.04.00

01.120

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie pašvaldību un atklāto konkursu projekti


38.05.00

01.120

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta  finansējums


38.06.00

01.120

Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības fondu finansējumu (2007–2013)


39.00.00

04.110

Uzraudzība un kontrole


39.01.00

04.110

Dārgmetālu proves uzraudzība


39.02.00

04.110

Izložu un azartspēļu organizēšanas un norises uzraudzība


41.00.00


Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām


41.01.00

01.700

Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā


41.02.00

01.890

Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem


41.03.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās


41.04.00

04.213

Akcīzes nodokļa par dīzeļdegvielu atmaksāšana zemniekiem


41.05.00

10.700

Kompensācijas reabilitētajiem pilsoņiem


41.08.00

04.110

Finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai


41.09.00

01.120

Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšana


41.11.00

01.120

Dotācija VAS “Latvijas Hipotēku un zemes banka” Latvijas mazo un vidējo komersantu mikrokreditēšanas programmas īstenošanai


42.00.00

01.120

Valsts budžeta aizdevumi un to atmaksāšana
14. Iekšlietu ministrija
Resursi izdevumu segšanai

194 160 455Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

15 863 940Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

2 369 390Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

1 512 833Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

175 927 125Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

175 927 125Izdevumi – kopā

194 160 455Atlīdzība

129 535 197Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

1 027 729Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

485 104

01.00.00

03.600

Iekšlietu politikas plānošana


02.00.00

03.110

Iekšlietu ministrijas vienotā sakaru un informācijas sistēma


02.01.00

03.110

Vienotās sakaru sistēmas darbības nodrošināšana


02.02.00

03.110

Informācijas sistēmu uzturēšana un vadība


06.00.00

03.110

Valsts policijas darbība


07.00.00

03.200

Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība


09.00.00

03.140

Drošības policijas darbība


10.00.00

03.120

Valsts robežsardzes darbība


11.00.00

03.130

Pilsonības un migrācijas lietas


11.01.00

03.130

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde


11.03.00

03.130

Eiropas Bēgļu fonds


13.00.00


Veselības un sociālā aprūpe


13.01.00

07.610

Veselības un sociālās aprūpes administrēšana


13.02.00

10.130

Izdienas pensijas, pabalsti un kompensācijas


13.03.00

07.620

Veselības aprūpe


14.00.00

09.420

Augstākā izglītība


19.00.00


Fiziskās sagatavotības nodrošināšana


19.01.00

08.610

Fiziskās sagatavotības administrēšana


19.02.00

08.620

Fiziskās sagatavotības pasākumi


29.00.00


Valsts materiālās rezerves


29.01.00

04.910

Valsts materiālo rezervju administrēšana


29.02.00

04.920

Valsts materiālo rezervju veidošana un atjaunošana


29.03.00

04.920

Lietisko pierādījumu glabāšana, realizācija un iznīcināšana


32.00.00

03.140

Materiāltehniskā apgāde


32.01.00

03.140

Īpašuma lietu administrēšana


32.02.00

03.140

Būvniecība un centralizētais iepirkums


33.00.00

10.400

Bērna piedzimšanas pabalsti amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm


34.00.00

03.110

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti


35.00.00


Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogramma 2007.–2013.gadam


35.01.00

03.600

Tehniskās palīdzības finansējums


36.00.00


Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogammas 2007.–2013.gadam fondu finansējuma atmaksas


36.01.00

03.600

Tehniskās palīdzības fonda finansējuma atmaksa


36.02.00

03.120

Ārējo robežu fonda finansējuma atmaksa


36.03.00

03.120

Eiropas Atgriešanās fonda finansējuma atmaksa


36.04.00

03.130

Eiropas Bēgļu fonda III finansējuma atmaksa
15. Izglītības un zinātnes ministrija
Resursi izdevumu segšanai

221 188 523Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

11 972 259Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

10 364 979Transferti

490 079Valsts budžeta transferti

490 079Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

490 079Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

490 079Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

490 079Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

198 361 206Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

194 565 448Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

3 795 758Izdevumi – kopā

220 057 758Atlīdzība

63 721 184Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

3 795 758Finansiālā bilance

1 130 765Finansēšana

-1 130 765Aizņēmumi

-3 734 405Saņemto aizņēmumu atmaksa

-3 734 405Aizdevumi

2 603 640Izsniegto aizdevumu saņemtā atmaksa

2 603 640

01.00.00

09.000

Vispārējā izglītība


01.01.00

09.520

Pedagogu profesionālās meistarības pilnveidošana


01.02.00

09.210

Sanatorijas tipa internātskola


01.03.00

09.210

Sociālās korekcijas izglītības iestādes


01.04.00

09.810

Valsts speciālās izglītības centrs


01.05.00

09.800

Dotācija privātajām mācību iestādēm


01.09.00

09.800

Latgales izglītības programma


01.14.00

09.800

Mācību literatūras iegāde


02.00.00

09.000

Profesionālās izglītības mācību iestādes


03.00.00


Augstākā izglītība


03.01.00

09.400

Augstskolas


03.02.00

09.820

Dotācija Rīgas Ekonomikas augstskolai


03.04.00

09.430

Studējošo un studiju kreditēšana


03.07.00

09.810

Studiju fonds


03.09.00

09.820

Dotācija Rīgas Juridiskajai augstskolai


03.11.00

09.410

Koledžas


04.00.00

09.800

Valsts valodas politika un pārvalde


05.00.00


Zinātne


05.01.00

01.400

Zinātniskās darbības nodrošināšana


05.02.00

01.500

Zinātnes bāzes finansējums


05.03.00

08.210

Valsts aģentūras “Latvijas Akadēmiskā bibliotēka” darbības nodrošināšana


05.05.00

01.400

Tirgus orientētie pētījumi


05.09.00

01.400

Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās


05.12.00

01.400

Valsts pētījumu programmas


05.15.00

01.500

Latvijas Zinātnes padomes darbības nodrošināšana


06.00.00

09.000

Nozares vadība


06.01.00

09.800

Izglītības inovācijas fonda projektu īstenošana


06.02.00

09.810

Izglītības valsts inspekcija


06.03.00

09.800

Eiropas Savienības lietas un starptautiskā sadarbība


06.08.00

09.810

Nozares politikas veidošana un uzraudzība


06.16.00

09.000

Izglītības sistēmas vadības nodrošināšana


07.00.00

10.910

Informācijas tehnoloģiju attīstība un uzturēšana izglītībā, Microsoft līguma un projektu nodrošināšana


09.00.00


Sports


09.04.00

08.100

Sporta būves


09.05.00

08.100

Nacionālās sporta federācijas


09.07.00

08.100

Sporta pasākumi


09.08.00

08.100

Balvas par izciliem sasniegumiem sportā


09.10.00

09.210

Murjāņu sporta ģimnāzija


09.12.00

08.200

Valsts aģentūra “Latvijas Sporta muzejs”


09.13.00

08.100

Sporta administrēšana un sagatavošanas centri


09.19.00

09.510

Mērķdotācija pašvaldību izglītības iestāžu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām


09.21.00

08.100

Augstas klases sasniegumu sports


09.23.00

08.100

Dotācija Latvijas Olimpiskajai komitejai (LOK) – valsts galvoto aizdevumu atmaksai


09.37.00

08.100

Dotācija 2009.gada Eiropas čempionāta basketbolā sievietēm organizēšanai


11.00.00

09.400

Augstākās izglītības padome


18.00.00

09.800

Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšana un nodrošināšana


18.05.00

09.820

Izglītības satura un vērtēšanas nodrošināšana


18.07.00

09.810

Izglītības satura, eksaminācijas un kvalitātes novērtēšanas institūciju darbība


26.00.00

09.000

Interešu izglītība un vērtībizglītība


26.01.00

09.810

Interešu izglītība un audzināšanas darba programma


26.04.00

09.510

Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki


28.00.00


Eiropas Savienības struktūrfondu projekti un Eiropas Savienības politikas iniciatīvas


28.07.00

09.800

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekti 2007.–2013.gada periodā


28.08.00

10.910

Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) ieviešanai


32.00.00

09.800

Akadēmisko programmu aģentūra


32.01.00

09.810

Aģentūras darbības nodrošināšana


32.02.00

09.800

Eiropas izglītības programmu projektu īstenošanas nodrošināšana


33.00.00


Valsts izglītības attīstības aģentūra


33.01.00

09.810

Aģentūras darbības nodrošināšana


33.02.00

09.810

Eiropas programmas “Leonardo da Vinci” projektu īstenošanas nodrošināšana


33.05.00

10.910

Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) ieviešanai


33.06.00

09.810

Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu 2007.–2013.gada plānošanas periodā


39.00.00

09.000

Atbalsts izglītības infrastruktūrai


40.00.00

09.000

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments un Norvēģijas valdības divpusējais finanšu instruments


40.01.00

09.000

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta grantu shēmas


40.02.00

09.000

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta projekti
16. Zemkopības ministrija
Resursi izdevumu segšanai

290 526 293Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

12 842 078Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

156 535Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

277 527 680Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

275 534 790Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

1 992 890Izdevumi – kopā

290 526 293Atlīdzība

46 525 842Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

1 910 236Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

82 654

20.00.00

04.211

Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība


21.00.00


Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai, sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā


21.01.00

04.240

Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai (subsīdijas)


21.02.00

04.211

Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā


21.06.00

04.240

Atbalsts biodegvielas ražošanas veicināšanai


21.07.00

04.240

Lauksaimniecības risku fonds


22.00.00


Cilvēkresursu attīstība


22.02.00

09.400

Augstākā izglītība


22.03.00

08.200

Kultūra


22.04.00

04.820

Zinātne


22.05.00

09.820

Dotācija SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” lauku konsultatīvai un informācijas apmaiņas sistēmai un tālākizglītībai


24.00.00


Meža resursu ilgtspējības saglabāšana


24.01.00

04.220

Meža resursu valsts uzraudzība


24.02.00

04.240

Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē


25.00.00


Zivju resursu ilgtspējības saglabāšana


25.01.00

04.231

Zivju izmantošanas regulēšana, atražošana un izpēte


25.02.00

04.240

Zivju fonds


26.00.00

04.213

Zemes resursu ilgtspējības saglabāšana


26.01.00

04.213

Meliorācijas sistēmu valsts pārvalde un meliorācijas kadastra kārtošana


26.02.00

04.213

Valsts meliorācijas sistēmu un valsts nozīmes meliorācijas sistēmu ekspluatācija un uzturēšana


27.00.00

04.211

Kultūraugu un lauksaimniecības dzīvnieku resursu aizsardzība, saglabāšana un aprites uzraudzība


28.00.00

04.200

Politikas plānošana, īstenošana un uzraudzība


29.00.00

04.240

Eiropas Savienības fondu finansējums lauku, lauksaimniecības un zivsaimniecības attīstībai


29.03.00

04.240

Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Savienības fondu finansējumu


29.05.00

04.240

Eiropas Savienības fondu pasākumu finansēšana
17. Satiksmes ministrija
Resursi izdevumu segšanai

407 698 793Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

3 114 892Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

36 781 950Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

1 647 372Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

367 801 951Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

340 184 154Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

27 617 797Izdevumi – kopā

410 890 929Atlīdzība

5 103 448Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā

1 647 372Atmaksa valsts budžetā par veiktajiem kapitālajiem izdevumiem

27 617 797Finansiālā bilance

-3 192 136Finansēšana

3 192 136Naudas līdzekļi

3 192 136Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

3 192 136

03.00.00

04.500

Nozares vadība


08.00.00

08.220

Valsts aģentūras “Rīgas motormuzejs” darbības nodrošināšana


09.00.00

01.133

Iemaksas starptautiskajās organizācijās


11.00.00

04.530

Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas darbības nodrošināšana


12.00.00

04.530

Valsts dzelzceļa administrācijas darbības nodrošināšana


14.00.00

04.100

Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija


23.00.00

04.510

Valsts autoceļu fonds


23.04.00

04.510

Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)


23.06.00

04.510

Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana


26.00.00

04.520

Ostu attīstības fonds


29.00.00

04.500

Kohēzijas fonda finansēto projektu ieviešana autoceļu jomā


31.00.00

04.500

Sabiedriskais transports


31.05.00

04.500

Dotācija Autotransporta direkcijai sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanai


31.06.00

04.500

Dotācija zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem


33.00.00

04.530

Kohēzijas fonda finansēto dzelzceļa infrastruktūras attīstības projektu ieviešana


34.00.00

04.520

Kohēzijas fonda finansētie projekti ostu attīstībai


35.00.00

04.540

Kohēzijas fonda finansētie projekti lidostu attīstībai


37.00.00

04.500

Kohēzijas fonda finansētie tehniskās palīdzības projekti


38.00.00

04.500

Transeiropas tīklu kopējās intereses projekti


39.00.00

04.500

Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja darbības nodrošināšana


40.00.00

04.510

Autotransporta inspekcijas darbības nodrošināšana


41.00.00

04.540

Civilās aviācijas aģentūras darbības nodrošināšana


44.00.00

04.540

Aviācijas drošības, glābšanas un medicīniskās palīdzības funkciju nodrošināšana starptautiskajā lidostā “Rīga”


46.00.00

04.500

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) pasākumu īstenošana (2007– 2013)


46.01.00

04.500

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) transporta projektu īstenošana (2007– 2013)


46.02.00

04.500

Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu (2007–2013)


47.00.00

04.100

Tehniskā palīdzība Eiropas Savienības fondu apgūšanai (2007–2013)
18. Labklājības ministrija
Resursi izdevumu segšanai

191 845 085Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

5 764 230Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

186 080 855Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

179 648 585Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

6 432 270Izdevumi – kopā

191 845 085Atlīdzība

30 169 878Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu

17 558 497Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

6 432 270

01.00.00

10.910

Politikas plānošana un ieviešanas uzraudzība


01.01.00

10.910

Nozares vadība


01.09.00

10.910

Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai (2007–2013)


04.00.00

10.000

Valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai


05.00.00

10.000

Valsts sociālie pakalpojumi


05.01.00

10.120

Sociālās rehabilitācijas valsts programmas


05.03.00

10.120

Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās


05.04.00

10.910

Valsts sociālo pakalpojumu administrēšana, uzraudzība un kontrole


05.37.00

10.120

Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana


05.38.00

10.120

Valsts aģentūras “Tehnisko palīglīdzekļu centrs” darbības nodrošināšana


05.61.00

10.120

Tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšana


05.62.00

10.120

Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana


07.00.00

04.121

Darba tirgus attīstība


07.01.00

04.121

Nodarbinātības valsts aģentūras darbības nodrošināšana


07.03.00

04.122

Aktīvie nodarbinātības pasākumi


07.10.00

04.121

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā nodarbinātības infrastruktūras attīstība (2007–2013)


07.11.00

04.122

Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu (2007–2013)


07.12.00

04.121

Tehniskā palīdzība Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai (2007–2013)


07.13.00

04.122

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana (2007–2013)


20.00.00

10.400

Valsts sociālie pabalsti


21.00.00

04.121

Darba apstākļu uzlabošana


21.01.00

04.121

Darba tiesisko attiecību un darba apstākļu kontrole un uzraudzība


21.02.00

04.121

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētā darba attiecību un darba drošības uzraudzības pilnveidošana (2007–2013)


21.03.00

04.121

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētā darba attiecību un darba drošības uzraudzības pilnveidošana (2007–2013)
19. Tieslietu ministrija
Resursi izdevumu segšanai

98 237 835Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

14 120 919Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

27 782Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

84 089 134Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

84 089 134Izdevumi – kopā

98 756 869Atlīdzība

68 013 830Finansiālā bilance

-519 034Finansēšana

519 034Naudas līdzekļi

519 034Maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

519 034

01.00.00


Centrālais aparāts


01.01.00

03.600

Ministrijas vadība un administrācija


01.02.00

03.311

Atlīdzība tiesu izpildītājiem par izpildu darbībām


02.00.00

04.112

Uzņēmumu reģistra attīstība


05.00.00

03.390

Naturalizācija


08.00.00

03.390

Valsts valodas funkciju atjaunošana un nostiprināšana


11.00.00

03.311

Tiesu ekspertīžu zinātniskā pētniecība


16.00.00

04.112

Patentu valde


18.00.00

03.311

Zaudējumu atlīdzība nepamatoti aizturētajām, arestētajām un notiesātajām personām


24.00.00

03.410

Ieslodzījuma vietas


27.00.00

03.390

Datu aizsardzība


34.00.00

03.430

Probācijas dienests


35.00.00


Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu apmierināšana


35.01.00

04.112

Maksātnespējas administrācija


35.02.00

04.112

Darbinieku prasījumu garantiju fonds


35.03.00

04.112

Maksātnespējas procesa izmaksas


36.00.00


Tiesas


36.01.00

03.311

Tiesu administrācija


36.02.00

03.311

Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas


36.04.00

10.130

Veselības un dzīvības apdrošināšana


36.05.00

10.130

Tiesnešu izdienas pensija


39.00.00

08.400

Dotācija Latvijas Politiski represēto biedrībai


42.00.00

04.212

Valsts zemes dienests


42.01.00

04.212

Vispārējā vadība


42.02.00

04.212

Valsts finansētās kadastrālās darbības un nekustamā īpašuma nodokļa datu nodrošināšana


42.04.00

04.212

Pasūtītāju finansētās kadastrālās darbības


43.00.00

03.140

Satversmes aizsardzība


45.00.00

03.311

Juridiskās palīdzības nodrošināšana


46.00.00

08.400

Valsts nozīmes pasākumu norises nodrošināšana starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā


47.00.00

01.300

Tulkošana un terminoloģija


50.00.00

03.390

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti
21. Vides ministrija
Resursi izdevumu segšanai

168 897 999Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

2 170 081Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

38 293 198Ārvalstu finanšu palīdzība atmaksām valsts pamatbudžetam

10 697 589Transferti

1 646 837Valsts budžeta transferti

1 646 837Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

1 646 837Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

1 646 837Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

1 646 837Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

126 787 883Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

126 787 883Izdevumi – kopā

172 161 265Atlīdzība

10 803 088Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu

18 742Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

8 369Atmaksa valsts pamatbudžetā no Eiropas Savienības palīdzības programmu un Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļiem par Latvijas valsts ieguldītajiem finanšu resursiem Kohēzijas fonda projektos un SAPARD programmā

10 689 220Finansiālā bilance

-3 263 266Finansēšana

3 263 266Naudas līdzekļi

3 263 266Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

3 263 266

01.00.00

05.000

Nozaru vadība


14.00.00

05.600

Eiropas Savienības un starptautiskā finansējuma koordinācija


14.02.00

05.600

Eiropas Savienības finansētie institūciju projekti


14.03.00

05.600

Eiropas Savienības finansētie pašvaldību projekti


14.05.00

05.600

Kohēzijas fonda projekti


14.07.00

05.600

Pārejas perioda palīdzības programmas finansētie projekti


14.08.00

05.600

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansētie projekti


14.09.00

05.600

Vides politikas integrācijas programma Latvijā


14.10.00

05.600

Atbalsta pasākumi Eiropas Savienības fondu projektu ieviešanai


14.11.00

05.600

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekti
(2007-2013)


21.00.00


Vides aizsardzības fonds


21.01.00

05.600

Fonda darbības nodrošinājums


21.02.00

05.600

Vides aizsardzības projekti


21.05.00

05.400

Zivju aizsardzības pasākumi


21.06.00

05.600

Konkursu “Sakoptākais Latvijas pagasts”, “Sakārtotākā Latvijas pilsēta”, “Sējējs”, “Labākais vides žurnālistikā”, “Gada balva “Ābols”” un “Labākais iepakojums Latvijā” nodrošinājums


21.09.00

05.600

Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu sagatavošana, koordinācija un ieviešana


21.10.00

05.400

Upju baseinu apsaimniekošana


21.11.00

05.600

Vides izglītības fonda programma


21.13.00

05.600

Nozares vides projekti


21.16.00

05.400

Migrējošo putnu un nemedījamo dzīvnieku radīto zaudējumu kompensācija


21.17.00

05.600

Specializēto atašeju vides aizsardzībā uzturēšanas nodrošināšana Briselē


21.18.00

05.600

LIFE programmas projekti


21.19.00

08.290

Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs


21.20.00

05.600

Iemaksas starptautiskajās organizācijās


22.00.00

05.600

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Kopienas iniciatīvas “INTERREG” programmas finansētie projekti


22.02.00

05.600

Eiropas Kopienas iniciatīvas “INTERREG” programmas finansētie projekti


23.00.00

05.600

Vides politikas īstenošana


23.01.00

05.600

Valsts vides dienests


23.02.00

05.600

Vides pārraudzības valsts birojs


24.00.00


Dabas aizsardzība


24.01.00

05.400

Dabas aizsardzības institūcijas


24.05.00

01.505

Valsts aģentūras “Nacionālais botāniskais dārzs” darbības nodrošināšana


24.06.00

08.220

Valsts aģentūras “Latvijas Dabas muzejs” darbības nodrošināšana


25.00.00

05.100

Radiācijas drošība un bīstamo atkritumu apsaimniekošana


25.01.00

05.100

Bīstamo atkritumu pārvaldības aģentūra


25.02.00

05.100

Radiācijas drošības centrs


26.00.00

05.600

Vides informatīvais nodrošinājums
22. Kultūras ministrija
Resursi izdevumu segšanai

120 948 447Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

3 405 348Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

26 457Transferti

3 520Valsts budžeta transferti

3 520Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

3 520Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

3 520Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem

3 520Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

117 513 122Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

117 513 122Izdevumi – kopā

120 948 447Atlīdzība

28 751 930

18.00.00

08.000

Kultūrpārvaldība


19.00.00

08.000

Profesionālā māksla


19.02.00

08.240

Latvijas Nacionālā opera


19.03.00

08.620

Filmu nozare


19.07.00

08.240

Mākslas un literatūra


20.00.00

09.000

Kultūrizglītība


21.00.00

08.200

Kultūras mantojums


22.00.00

08.000

Kultūras projekti un investīcijas


22.01.00

08.000

Valsts kultūrkapitāla fonds


22.02.00

08.290

Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas


22.03.00

08.290

Kultūras infrastruktūras attīstība


22.04.00

08.210

Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošana


22.05.00

08.210

Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma


23.00.00

08.000

Eiropas Savienības fondi un ārvalstu finanšu palīdzība


23.01.00

08.000

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) kultūras projektu nodrošināšana


23.03.00

08.000

Eiropas Savienības programmu kultūras jomā un ārvalstu finanšu palīdzības projektu nodrošināšana


23.04.00

08.000

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošana
24. Valsts kontrole
Resursi izdevumu segšanai

3 898 750Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

38 300Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 860 450Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 860 450Izdevumi – kopā

3 898 750Atlīdzība

3 102 809

01.00.00

01.120

Valsts kontrole
28. Augstākā tiesa
Resursi izdevumu segšanai

3 160 463Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

1 500Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 158 963Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

3 158 963Izdevumi – kopā

3 160 463Atlīdzība

2 929 563

01.00.00

03.310

Tiesa
29. Veselības ministrija
Resursi izdevumu segšanai

533 872 080Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

12 094 080Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

99 132Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

521 678 868Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

516 589 856Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem atmaksām valsts pamatbudžetā

5 089 012Izdevumi – kopā

533 872 080Atlīdzība

38 892 466Atmaksa valsts pamatbudžetā par veiktajiem uzturēšanas izdevumiem Eiropas Savienības fondu līdzfinansētajos projektos

5 089 012

01.00.00

07.610

Nozares vadība


01.01.00

07.610

Veselības lietu pārvalde


01.03.00

07.610

Atbalsts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta koordinēšanai


01.04.00

07.610

Atbalsts Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai (2007–2013)


02.00.00

09.000

Izglītība


02.03.00

09.410

Augstākā izglītība


02.04.00

09.520

Rezidentu apmācība un tālākizglītība


04.00.00

07.610

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie sabiedrības veselības pasākumi


04.03.00

07.610

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošana (2007–2013)


04.04.00

07.610

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) avansa maksājumi un atmaksas finansējuma saņēmējiem (2007–2013)


04.05.00

07.610

Atmaksa valsts pamatbudžetā par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu (2007–2013)


06.00.00

08.200

Kultūra


06.01.00

08.210

Bibliotēka


06.02.00

08.220

Muzejs


07.00.00

07.610

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētie sabiedrības veselības pasākumi


07.03.00

07.610

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošana (2007–2013)


07.04.00

07.610

Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu (2007–2013)


08.00.00

07.610

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošana


32.00.00

07.400

Sabiedrības veselības veicināšana


33.00.00

07.000

Veselības aprūpes nodrošināšana


33.01.00

07.620

Ārstniecība


33.02.00

07.320

Veselības aprūpes valsts aģentūru finansēšana


33.03.00

07.110

Medikamentu apmaksāšana


33.04.00

07.140

Centralizēta medikamentu iegāde


33.06.00

07.620

Prioritāro veselības aprūpes pasākumu nodrošināšana


33.08.00

07.500

Iedzīvotāju genoma datubāzes projekta īstenošana


33.09.00

07.620

Interešu izglītības nodrošināšana VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”


33.10.00

07.610

E-veselības pamatnostādņu ieviešana


34.00.00

07.610

Kvalitātes atbilstības un ekonomiskais novērtējums, tirgus uzraudzība


35.00.00

07.610

Uzskaite


36.00.00

07.620

Ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu īstenošana


36.02.00

07.620

Pārejas perioda palīdzības projektu īstenošana


36.03.00

07.620

Narkotiku uzraudzības monitoringa fokālā punkta darbības nodrošināšana


36.04.00

07.620

Citu Eiropas Kopienas programmu projektu īstenošana


37.00.00


Starptautisko saistību un līgumu izpildes nodrošināšana


37.03.00

07.620

Krievijas Federācijas militāro pensionāru veselības aprūpe


37.04.00

01.133

Maksājumi starptautiskajās organizācijās


38.00.00

07.620

Rezerves fonds
30. Satversmes tiesa
Resursi izdevumu segšanai

774 744Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

11 470Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

763 274Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

763 274Izdevumi – kopā

774 744Atlīdzība

617 460

01.00.00

03.310

Tiesa
32. Prokuratūra
Resursi izdevumu segšanai

14 537 920Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

15 000Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

14 522 920Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

14 522 920Izdevumi – kopā

14 537 920Atlīdzība

12 627 865

01.00.00

03.320

Prokuratūras iestāžu uzturēšana


02.00.00

03.320

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana


03.00.00

10.130

Prokuroru izdienas pensijas
35. Centrālā vēlēšanu komisija
Resursi izdevumu segšanai

2 842 102Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 842 102Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 842 102Izdevumi – kopā

2 842 102Atlīdzība

2 222 518

01.00.00

01.600

Vispārējā vadība


03.00.00

01.600

Pašvaldību vēlēšanas


05.00.00

01.600

Eiropas Parlamenta vēlēšanas
36. Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija
Resursi izdevumu segšanai

22 012 746Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

1 005 000Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

1 400 114Transferti

1 299 089Valsts budžeta transferti

1 299 089Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

1 299 089Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

1 299 089Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

1 299 089Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

18 308 543Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

18 308 543Izdevumi – kopā

22 012 746Atlīdzība

3 308 457Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu

13 014Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu

3 520

01.00.00


Bērnu un ģimenes tiesību aizsardzība


01.01.00

10.910

Bērnu un ģimenes tiesību aizsardzības un sabiedrības integrācijas vadība


01.02.00

10.400

Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai


01.03.00

10.400

Vietējās adopcijas un audžuģimeņu atbalsts


01.07.00

09.600

Jaunatnes politikas valsts programma


01.22.00

09.600

Starptautiskie projekti


01.24.00

01.500

Nevalstisko organizāciju atbalsta un sabiedrības integrācijas politikas īstenošanas programma


02.00.00


Uzturlīdzekļu garantiju fonds


02.01.00

10.910

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija


02.02.00

10.400

Uzturlīdzekļu fonds


05.00.00

10.910

Valsts bērnu aizsardzības inspekcija un bērnu uzticības tālrunis


06.00.00

09.600

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra


06.01.00

09.600

Aģentūras darbības nodrošināšana


06.02.00

09.600

Eiropas programmas “Jaunatne darbībā” projektu īstenošanas nodrošināšana


07.00.00

10.400

Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai pirmo un otro klašu skolēniem


08.00.00


Sabiedrības integrācijas fonds


08.01.00

01.110

Sabiedrības integrācijas fonda vadība


08.02.00

01.110

Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas valdības finanšu instrumentu finansēto grantu shēmu īstenošana


08.03.00

01.110

Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu īstenošanai (2007–2013)
37. Centrālā zemes komisija
Resursi izdevumu segšanai

86 551Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

86 551Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

86 551Izdevumi – kopā

86 551Atlīdzība

63 903

01.00.00

04.212

Zemes reformas īstenošana Latvijas Republikā
47. Radio un televīzija
Resursi izdevumu segšanai

11 300 867Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

4 024Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

11 296 843Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

11 296 843Izdevumi – kopā

11 300 867Atlīdzība

247 223

01.00.00

08.313

Nozares vadība


02.00.00

08.311

Radioprogrammu veidošana un izplatīšana


03.00.00

08.312

Televīzija


03.01.00

08.312

Programmu sagatavošana un realizācija


03.03.00

08.312

Reģionālās televīzijas


07.00.00

08.311

Radioprogrammas veidošana un pārraidīšana Latvijas tēla veidošanai
57. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts
Resursi izdevumu segšanai

2 043 344Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 043 344Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

2 043 344Izdevumi – kopā

2 043 344Atlīdzība

1 285 495

01.00.00

01.110

E-pārvaldes un informācijas sabiedrības attīstības politikas koordinācija


04.00.00

04.110

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansētie projekti un pasākumi (2007–2013)
58. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija
Resursi izdevumu segšanai

45 973 755Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

94 170Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos

1 458 048Transferti

1 408 207Valsts budžeta transferti

1 408 207Valsts pamatbudžeta savstarpējie transferti

1 408 207Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no citas ministrijas vai centrālās iestādes valsts pamatbudžetā

1 408 207Valsts pamatbudžeta iestāžu saņemtie transferta pārskaitījumi no valsts pamatbudžeta ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem

1 408 207Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

43 013 330Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

43 013 330Izdevumi – kopā

47 661 521Atlīdzība

5 039 958Finansiālā bilance

-1 687 766Finansēšana

1 687 766Naudas līdzekļi

1 687 766Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

1 687 766

21.00.00

06.200

Atbalsts plānošanas reģioniem


21.01.00

06.200

Latgales plānošanas reģions


21.02.00

06.200

Vidzemes plānošanas reģions


21.03.00

06.200

Kurzemes plānošanas reģions


21.04.00

06.200

Rīgas plānošanas reģions


21.05.00

06.200

Zemgales plānošanas reģions


22.00.00


Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana


22.01.00

06.200

Valsts reģionālās attīstības aģentūra


22.02.00

04.112

Īpaši atbalstāmo reģionu attīstība


23.00.00

04.111

Teritoriālā sadarbība


23.01.00

04.111

Eiropas Kopienas iniciatīva “INTERREG”


23.02.00

04.111

Eiropas teritoriālā sadarbība


24.00.00

01.320

Norvēģijas finanšu instruments


24.02.00

01.320

Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums


25.00.00


Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti


25.01.00

06.200

Atbalsts novadiem infrastruktūras attīstībai


25.02.00

01.812

Atbalsts pašvaldību investīciju projektiem


25.05.00

04.600

Pašvaldību vienotās informācijas sistēmas attīstība un uzturēšana


25.06.00

01.812

Atbalsts telpiskās plānošanas politikas īstenošanai


25.07.00

01.811

Dotācija Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvniecībai Briselē


27.00.00

01.320

Politiku veidošana un vadība
62. Mērķdotācijas pašvaldībām
Resursi izdevumu segšanai

323 728 044Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

323 728 044Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

323 728 044Izdevumi – kopā

323 728 044

01.00.00

09.820

Mērķdotācijas izglītības pasākumiem


02.00.00

08.620

Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām


05.00.00

09.820

Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām


10.00.00

09.820

Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām


12.00.00

01.812

Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem


14.00.00

09.820

Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
64. Dotācija pašvaldībām
Resursi izdevumu segšanai

7 152 897Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 152 897Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

7 152 897Izdevumi – kopā

7 152 897Uzturēšanas izdevumi

7 152 897Uzturēšanas izdevumu transferti

7 152 897Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem

7 152 897

01.00.00

01.811

Dotācija pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam
74. Apropriācijas rezerve
Resursi izdevumu segšanai

5 757 724Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 757 724Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

5 757 724Izdevumi – kopā

5 757 724

01.00.00

01.000

Apropriācijas rezerve
Valsts speciālais budžets
Ieņēmumi – kopā

1 268 604 477Nodokļu ieņēmumi

1 156 000 000Sociālās apdrošināšanas iemaksas – kopā

1 156 000 000Nenodokļu ieņēmumi

94 853 929Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi – kopā

129 110Transferti

17 621 438Izdevumi – kopā

1 484 369 739Atlīdzība

10 516 290Finansiālā bilance

-215 765 262Finansēšana

215 765 262Aizņēmumi

-476 494Saņemto aizņēmumu atmaksa

-476 494Naudas līdzekļi

216 241 756Valsts speciālā budžeta naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+)

216 241 75618. Labklājības ministrija


04.00.00


Sociālā apdrošināšana


04.01.00

10.200

Valsts pensiju speciālais budžets


04.02.00

10.500

Nodarbinātības speciālais budžets


04.03.00

10.120

Darba negadījumu speciālais budžets


04.04.00

10.100

Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets


04.05.00

10.910

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets


Likuma “Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2009.gadam””
4.pielikums
Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem

Pilsētas un rajoni

Projekta nosaukums

Ls
Balvu rajons

Balvu Vissvētās Dievmātes aizmigšanas pareizticīgo baznīcas atjaunošana

30 000

Dobeles rajons

Auces mūzikas skolas telpu renovācija

70 000

Gulbenes rajons

Siltumenerģijas zudumu samazināšana Daukstes pamatskolā, 3.kārta

57 340


Jaungulbenes pagasta Gulbīšu vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšanas projekta realizācija

50 000

Liepājas rajons

Aizputes daudzfunkcionālās sporta halles būvniecība

400 000


Aizputes mūzikas skolas klašu un koncertu telpu remonts

50 000

Ludzas rajons

Zilupes vidusskolas fasādes siltināšana, ārējais kosmētiskais remonts un ēku iekšējais kosmētiskais remonts

320 000

Rīgas rajons

Garkalnes novada Berģu pamatskolas stadiona rekonstrukcija

100 000


Mārupes vidusskolas sporta zāles būvniecība

400 000

KOPĀ:

1 477 340

Likuma “Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2009.gadam””
5.pielikums
Valsts konsolidētā budžeta ieņēmumi, izdevumi un finansiālā bilance 2010. un 2011.gadam


Ls


2010.gada prognoze

2011.gada prognoze
Valsts budžeta ieņēmumi

4 539 022 824

4 930 166 825

Valsts budžeta izdevumi

5 254 117 224

5 352 720 425

Valsts budžeta finansiālā bilance

-715 094 400

-422 553 600
Procentos no IKP:Valsts budžeta ieņēmumi

30,5

32,7

Valsts budžeta izdevumi

35,3

35,5

Valsts budžeta finansiālā bilance

-4,8

-2,8

IKP milj. latu

14 897,8

15 091,2
Iekšzemes kopprodukta izmaiņas salīdzināmās cenās, procentos

-3

1,5

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2009.gadam” Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 12.12.2008.Stājas spēkā: 01.01.2009.Zaudē spēku: 01.01.2010.Tēma: Bankas, finanses, budžetsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 200, 23.12.2008.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2, 29.01.2009.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
185675
01.01.2009
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)